Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl på Møterom Breiavannet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl. 16.00 på Møterom Breiavannet"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 15. juni 2010 kl på Møterom Breiavannet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/10 Godkjenning av protokoll fra møtet /10 Bestilling av tilleggsrapport innenfor miljø og bærekraftig utvikling. Verifikasjon av byggeprosesser 21/10 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport: "Kvalitetsutvikling i skolen/innhold og kvalitet i SFO". 22/10 Gjennomgang av nye bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller 23/10 Tertialregnskap 1. tertial kontrollutvalgets budsjett 24/10 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. juni 2010 EVENTUELT MELDINGER 13/10 Saksprotokoll bystyret: Selskapskontroll Forus Næringspark 14/10 Saksprotokoll bystyret: Selskapskontroll IVAR 15/10 Skatteinngangen for april 2010 Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon , som sms til mobiltlf eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Stavanger, 7. juni 2010 Arnt Heikki Steinbakk Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen Sekretariatet

2 MELDINGSSAKER Periode: 12. mai juni 2010 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 13/ Saksprotokoll bystyret: Selskapskontroll Forus Næringspark 14/ Saksprotokoll bystyret: Selskapskontroll IVAR 15/ Skatteinngangen for april

3 Tilbake ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET Det vises til vedlagt protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13. april Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger godkjenner protokoll fra møtet den SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Protokoll fra møte

4 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Tilbake Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 BESTILLING AV TILLEGGSRAPPORT INNENFOR MILJØ OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING. VERIFIKASJON AV BYGGEPROSESSER Bakgrunn: I forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten Miljø og bærekraftig utvikling på forrige møte, ba kontrollutvalget om at det til neste møte ble lagt fram utkast til prosjektmandat på et tilleggsprosjekt som også tok for seg verifikasjon av byggeprosesser. Det ble der bedt om at det skulle ses nærmere på følgende hovedtemaer: Hvordan ivaretar Stavanger kommune miljømessige forhold i nybygg og rehabiliterte bygg? (Eksempler er Skeie skole, Vardenes skole og Sørmarka flerbrukshall): 1. Med miljømessige forhold menes ulike miljøtiltak som er nedfelt i nasjonal og kommunale planer herunder ENØK, Grønne byer og kommunens egne miljø- og klimaplaner. 2. Hvilke miljøanalyser ligger til grunn for de valg som er gjort og hva er kostnader/besparelser ved disse tiltakene? Saksutredning: Revisor har utarbeidet forslag til prosjektmandat, se vedlegg. Revisor foreslår her at prosjektets formål skal være: Hvordan kommunen sikrer klimavennlige bygg med energieffektiviserende løsninger når det skal bygges nytt og gjennomføres omfattende rehabiliteringsprosjekter? Ut fra dette foreslås følgende problemstillinger: Hvilke planer og retningslinjer har kommunen? Hvordan er disse fulgt opp på overordnet nivå? Hvilke erfaringer kan trekkes ut av utvalgte enkeltprosjekter siste få år? Prosjektet er foreslått gjennomført innenfor et timeforbruk på ca. 150 timer. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Verifikasjon av byggeprosesser i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger. SANDNES,

5 Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Utkast til prosjektmandat 5

6

7

8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Tilbake Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: KVALITETSUTVIKLING I SKOLEN/INNHOLD OG KVALITET I SFO Bakgrunn: Kontrollutvalget har ifølge forskrift ansvar for å se til at bystyrets vedtak i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport følges opp. Bystyret i Stavanger behandlet på møte den rapporten Kvalitetsutvikling i skolen/ innhold og kvalitet i SFO. Bystyret fattet her følgende vedtak: Bystyrets enstemmige vedtak: 1. Bystyret i Stavanger tar forvaltningsrapporten Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO til etterretning. 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp ca. 6 mnd. etter at den er vedtatt i bystyret. Rapportens hovedkonklusjoner og anbefalinger var følgende: Revisor anbefaler kommunen sentralt og skolene: 1. Å vurdere skolenes tidsbruk i forhold til administrasjon, rapportering og dokumentasjon på den ene siden, og tidsbruk til undervisning og pedagogisk oppfølging på den andre. 2. Avklare hva som skal ligge i lærerrollen. 3. Vurdere nytten av skolenes interne administrative aktiviteter, og bruken av IT-verktøy som administrative hjelpemidler. 4. Å gjøre skolenes handlingsplaner mer konkrete, operative og lokalt forankrede, og knytte dem mer eksplisitt til kommunens sentrale målsettinger. 5. Å koble arbeidet med fagplaner og elevvurderinger tettere sammen. Stavanger kommune v/rådmannen er i brev av 29. april 2010 bedt om å gi tilbakemelding på hvordan kontrollutvalgets vedtak er fulgt opp. Saksutredning: Sekretariatet har mottatt brev av fra Stavanger kommune, se vedlegg. Det nevnes her innenfor hvert punkt kort oppsummert følgende: 1. Kommunen avventer Departementets føringer i forbindelse med at Tidsbrukutvalgets rapport, som er overlevert Kunnskapsdepartmentet. 2. Kommunen har omdefinert stillinger som er gitt klart definerte linjelederansvar 3. Kommunen har innført ny læringsplattform, samt legge om sitt administrasjonsnettverk. Det nevnes også tilknytning til sak/arkivsystemet og nye intranettsider. 4. Det er utformet ny mal for kvalitetsplaner for skole og SFO, som er tilgjengelig på nettsidene 5. Arbeidet med fagplaner har pågått over tid, og vil fortsette i kommende skoleår 6

10 Det vises til vedlegget for fullstendig oversikt. Det er gitt tilbakemelding på alle vedtatte forbedringspunkter, der noe er iverksatt mens andre ting er satt på vent eller under arbeid. Kontrollutvalget handler på vegne av bystyret. Saken videresendes derfor bystyret til orientering. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitetsutvikling i skolen/innhold og kvalitet i SFO til etterretning. Saken videresendes bystyret til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Brev av fra Stavanger kommune 7

11

12

13 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Tilbake Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 GJENNOMGANG AV NYE BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKTER OG SELSKAPSKONTROLLER Bakgrunn: Kontrollutvalget bestilte på forrige møte følgende prosjekter for levering i 2011: Forvaltningsrevisjon: Innkjøp Innløsning eiendom Bestiller/utfører organiseringen Sykehjem Avlastning Selskapskontroll: Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Nord-Jæren Bompengeselskap AS Rogaland Revisjon IKS (må bestilles fra annen revisor) Kontrollutvalget gikk på møtet ikke nærmere inn på hvilke problemstillinger en ønsker å se nærmere på innenfor de enkelte prosjektene. Det legges derfor opp til at kontrollutvalget kan gjøre det på dette møtet. Saksutredning: Alle prosjektene kontrollutvalget har vedtatt å bestille er nevnt i kontrollutvalgets Plan for forvaltningsrevisjon , som ble vedtatt av bystyret i Stavanger den I forbindelse med utarbeiding av planen, kom kontrollutvalget med en del føringer på ønsket innhold i de enkelte prosjektene. Det er i tillegg fra kontrollutvalgets side også senere nevnt enkelte områder man spesielt har ønsket å se nærmere på: Innkjøp: Praksis i forhold til komplisert lovverk, krever jevnlige gjennomganger Overholdelse av Lov om offentlig anskaffelser og inngåtte kjøpsavtaler m.m Ny gjennomgang i forhold til tidligere prosjekter som har berørt området? Det kan være prosjektet: o Anskaffelser til drift (2006) Innløsning av eiendom Dette prosjektet inneholdt opprinnelig en gjennomgang av forhandlingsutvalgets rolle. Denne delen er gjennomført. Kontrollutvalget ønsket imidlertid også å se nærmere på: Kommunens praksis brukes f.eks. ekspropriasjon for ofte? Behandles like tilfeller likt? (Eks. Friområdeprosjektet) Bestiller/utfører organiseringen Evaluering av virksomheten, stab 8

14 Bestiller- utførerorganiseringen i forskjellige kommunale sektorer Fungerer endringene etter hensikten? Styringssystemer Sykehjem: Oppfølging av tidligere rapport (2007). Momenter fra forrige rapport var: brukermedvirkning forbedring av forskjellige registreringer (primær/sekunderkontakter, registrering i fagsystemer m.m.) utarbeiding av forventningsavklaringer mal for mottak av pasienter/skriftlige kriterier for tildeling av korttidsplass øvrige rutiner ved rapporteringer Kontrollutvalget har tidligere nevnt at det også er ønskelig å se nærmere på problemstillinger knyttet til private/offentlige sykehjem Avlastning Oppfølging av tidligere rapport (2008). Innfallsvinkler fra forrige rapport/oppfølging var: brukerundersøkelser for avlastningsboliger for barn. i forbindelse med Handlings- og økonomiplanen for ba kommunalstyret for levekår om å få seg forelagt ulike modeller for å øke helgeavlastningen jfr. Rådmannens utsagn om eksempelvis integrasjonshotell. kvalitetssystem for de ulike avlastningstypene Kontrollutvalget velger selv hvilke innfallsvinkler som er ønskelig for de enkelte prosjektene. Når det gjelder selskapskontrollene, har kontrollutvalget foreløpig ikke tatt stilling om det også skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i de omtalte selskapene. En ordinær selskapskontroll vil for alle selskapenes del stort sett inneholde følgende hovedmomenter: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? o Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak/intensjoner? o Sørger styret for en god forvaltning av eierinteressene? o Overholdes inngåtte avtaler (vedtekter/selskapsavtaler m.m.)? o Er rapporteringen til eierne tilfredsstillende og i tråd med evt. vedtatte eierskapsmeldinger? Overholdes Lov om offentlige anskaffelser (dersom selskapet er underlagt denne)? Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Dersom man ønsker å gå inn på andre temaer i ett eller flere av de aktuelle selskapene som kommer inn under forvaltningsrevisjon, kan dette også bestilles. De aktuelle selskapene er i denne omgang: Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Nord-Jæren Bompengeselskap AS Rogaland Revisjon IKS. (Når det gjelder denne selskapskontrollen er kontrollutvalgets faste revisor inhabil.) Selskapskontroll i Rogaland Revisjon bør i første omgang koordineres med de andre største eierne (Fylkeskommunen og Sandnes kommune). Sekretariatene (RKS og fylkeskommunen) vil deretter samarbeide om tilbudsrunde vedr. utføring av dette oppdraget. For å få tilstrekkelig tid til å gå gjennom prosjektforslagene, foreslås det at framlegging av utkast til prosjektmandat fordeles på møtene utover høsten, da ingen av prosjektene er tenkt igangsatt før mot slutten av inneværende år. Forslag til vedtak forutsetter at kontrollutvalget tar stilling til spesielle problemstillinger som ønskes belyst. Forslag til 9

15 VEDTAK: Kontrollutvalget ber om at revisor ved utarbeiding av utkast til prosjektmandater tar hensyn til følgende problemstillinger: Innkjøp: Innløsning eiendom: Bestiller/utfører organiseringen: Sykehjem: Avlastning: Når det gjelder selskapskontroller, ønsker kontrollutvalget i tillegg til ordinær selskapskontroll at det ses nærmere på (forvaltningsrevisjon): Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS: Nord-Jæren Bompengeselskap AS: Rogaland Revisjon IKS: SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder 10

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Tilbake Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT Bakgrunn: Kontrollutvalget har iflg. 18 i Forskrift for kontrollutvalg ansvar for å legge fram årlig forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Som en konsekvens av dette følger også ansvar for budsjettoppfølging. Rapporten er laget ut fra mottatte opplysninger fra revisors tertialrapport pr (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 1. tertial Saksutredning: Forbruk pr. 1. tertial ligger gjennomsnittlig på 33,3%. For revisors del vil det likevel være forskjeller i løpet av året, da enkelte perioder er mer arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer et fast beløp i 3 terminer, og skal derfor ligge rundt normalforbruket pr. første tertial. I kommuneregnskapet vil det på nåværende tidspunkt ofte være fakturaer som ikke er anordnet innen rapporteringsdatoen, eller det kan hende at alle fakturaer ikke er sendt ut pr. denne datoen. Det er derfor selskapenes egne oversikter som gir de mest reelle regnskaps-tallene på dette tidspunktet. Revisors regnskap pr viser et totalforbruk på 33,3 % for 1. termin.. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket, og er et lavt forbruk tatt i betraktning at årsoppgjøret i hovedsak er foretatt i perioden. Sekretariatets regnskap ligger også på gjennomsnittsforbruket. Samlet forbruk ligger litt under, da kontrollutvalget har disponible midler til kjøp av konsulenttjenester som ikke er brukt. Det er ingen ting i de mottatte oversiktene fra selskapene som tyder på at budsjett for 2010 ikke skulle være tilstrekkelig. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Stavanger tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 vedr. kontrollutvalgets budsjett til orientering. 11

17 SANDNES, Wencke S: Olsen Sekr.leder Regnskapsoversikt 1. termin 2010 Vedlegg: Tertialoversikt fra revisor 12

18 Stavanger kommune - kontrollutvalget Regnskap 1. tertial 2010 Kontroll og tilsyn Ansvar Tjeneste Alle beløp eks. mva. Art Vedtak K.utv Vedtak Bystyret 2010 Forbruk 1. tertial 2010, selskapenes regnskaper Forbruk 1. tertial 2010, kommunens regnskap Regnskap, attestasjoner m.m Forvaltningsrevisjon og selsk.kontroll Annet (kontrollutvalg) Til disp. for revisor ,3% Kjøp av tjenester Kontrollutvalgssekretariatet ,3% ,3% Budsjett kontroll og tilsyn ,8% Side 1 av 1

19 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Tilbake Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Stavanger / 2010 OVERSIKT OVER STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. JUNI 2010 Bakgrunn: Sekretariatet legger til hvert møte fram for kontrollutvalget en oppdatert oversikt over status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, se vedlegg. Saksutredning: Oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget, med oppdatert oversikt fra revisor over antatt dato for ferdigstillelse. Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt er også tatt med. Oversikten viser også når administrasjonen skal gi lovpålagt tilbakemelding til kontroll-utvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte prosjektet er fulgt opp. For fullstendig oversikt over prosjekter i inneværende valgperiode finnes til slutt liste over helt ferdigbehandlede prosjekter. Til dette møtet foreligger bestilling av tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. ENØK, samt oppfølging av tidligere rapport samt vedr. Kvalitetsutvikling i skole og SFO til behandling. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar statusoversikten for juni 2010 til orientering. SANDNES, Wencke S. Olsen Sekr.leder Vedlegg: Statusoversikt for juni

20 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER Oversikt over status prosjekter og kontroller pr. juni 2010 Vedtatte prosjekter under arbeid: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Estimert timeforbruk Anslått ferdigstilt - oppdatert pr mars Tilbudet til barn og unge innenfor kultur og idrett t Bestilt for levering i 2010: Samfunnssikkerhet Eiendomsforvaltning og vedlikehold IKT Driftsavtaler Tilbud utsatte grupper Merknader Selskapskontroller Stavanger Interkommunale Havn IKS Sørmarka Flerbrukshall IKS Oppfølging av prosjekter behandlet i kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Behandlet Oversendt Planlagt oppfølging og svarfrist Status/dato for evt. purring Kvalitetsutvikling i skolen. Innhold/kvalitet i SFO April/mai 2010 Oppfølg.til behandling Psykiatri og psykisk helse for voksne September 2010 Husleier næringsbygg September 2010 Psykiatri og psykisk helse for barn og unge September 2010 Skal utgifter føres i drifts- eller investeringsregnsk? md etter byst.vedtak Ikke bystyrebeh.? Miljø, internt, lokalt og regionalt arb. for bærekraftig utvikling Innen utg. av 2010 xx Selskapskontroller: IVAR IKS Innen utg Forus Næringspark AS Innen utg Side 1 av 2

21 Ferdigbehandlede prosjekter der oppfølging er behandlet i perioden: Forvaltningsrevisjonsprosjekter Vedtatt igangsatt Oppfølging behandlet Kontrollutvalgets oppfølging: Kommunal bostøtte Ny rapport vurderes siste del av perioden Etikk Ny rapport vurderes siste del av perioden Avlastning tilbudet til barn og unge Ny rapport vurderes siste del av perioden Kontantsalg Ny rapport vurderes Forhandlingsutvalgetets rolle Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Styring av byggeprosjekter Ny tilbakemelding til bystyret fra adm. Selvkost innen VAR-området Ferdigbehandlet AFP-ordningen Beh Ingen oppfølging, ferdigbehandlet Kjøp og salg av utbyggingsområder/eiend./bygninger Ferdigbehandlet Oppfølging av fosterhjem Ferdigbehandlet Kvalitet på sykehjem Ferdigbehandlet Husleietap Ferdigbehandlet Aktivitetsbasert inntekter vurdering av ordningen Ferdigbehandlet Selskapskontroller Lyse Energi AS Ferdigbehandlet Side 2 av 2

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer