HALLINGDAL RENOVASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALLINGDAL RENOVASJON"

Transkript

1 Gol Kommune HALLINGDAL RENOVASJON 3550 GOL v/ Rådmann Deres ref. Vår ref.dato 13/ FORSLAGTIL BUDSJETI"FOR RENOVASJONOG SLAM 2014 Budsjett Vedlagt følgjer oversikt frå Hallingdal Renovasjon IKS (HR) sitt detaljbudsjett som syner den enkeltes kommune sine kostnader med renovasjon av avfall og slam i Krødsherad kommune er ikkje med på slamrenovasjon. Budsjettrammene og detaljbudsjettet er behandla av Styret i HR den 9. september og den 14. oktober i år. Men budsjett rammene skal endeleg godkjennast av Representantskapet i møte 15. november. Allikevel kan kommunane bruke vedlagte kostnader i sine budsjett, med ein rimelig grad av sikkerheit for at det ikkje blir vært vesentlege endringar i vedtatt budsjett. For å følgje opp vedtaket om eigenkapitalen i 2011 i Representantskapet vil selskapet og neste år budsjettere med underskot i regnskapet, for å kunne redusere overskotet på dekningsgradsfondet. Det planlagde underskotet må avstemmas mellom avsivingar og låneavdrag og lånerenter, sett i forhold til selskapets likviditetsbehov. Selskapet fortset endringane frå revidert budsjett 2013 og budsjetterer med eit lågare underskot for 2014 enn dei siste åra, og selskapet må difor auke inntektene frå kommunane. Høgare kostnader for kommunane må dekkast inn med en auke i renovasjonsgebyra for abonnentane i Krødsherad og Hallingdal. Budsjettering av kostnadene for kommunane i 2014 gir en auke på omtrent 13-14%, samanlikna med revidert budsjett for Einingsprisane for behandling, transport, innsamling sekk, innsamling konteinar og innsamling hytter er økt frå 2 35 prosent samanlikna med 2013, for å dekke inn det totale inntektsbehovet. Revisor har foreslått at HR endrar grunnlaget til kommunane frå einingsprisar for behandling, transport og innsamling for henteordning, bringeordning og hytterenovasjon til kunn å angi ein pris for dei tre renovasjonsordningane. Det vil gi eit enklare grunnlag for kommunenes gebyrfastsetting. Prisane vil i forslått budsjett 2014 bli cirka:. 1990,- for Postadresse: Kleivi næringspark 31, 3570 ÅlTelefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: Internett:www.hallingdalrenovasjon.no Hallingdal

2 sekkerenovasjon (henteordning),. 1450,- for konteinarrenovasjon og. 995,- for hytterenovasjon. Til informasjon, sjå vedlagt brev frå revisor om årsrekneskap 2012 og forslag til endring av fakturering av renovasjonsgebyr. Økonomiplan Det er og lagt ved utkast til økonomiplanen for , som vært behandla samtidig med budsjettet. Planen tek omsyn til kjente investeringar komande år, med grunnlag i ein eigen plan for utskifting maskiner og kjøretøy. Det er planlagt investeringar for til saman 11,15 mill innan avfall og 0,35 mill innan slam i 2014, 1,7 mill innan avfall og 5 mill innan slam i 2015, 1,5 mill innan avfall og 1 mill innan slam i 2016 og 5,95 mill innan avfall og 1 mill innan slam i Med disse planlagde investeringane vil selskapet halde seg under låneramma på 90 mill, som er fastsatt i gjeldande selskapsavtale. Planen er lagt opp med en kostnadsutvikling på 3% for drift, vare og lønn og for næringsinntekter, og med 6% auke for 2015 og deretter 3% for de neste årene på inntektene frå kommunane Avfallsmengde Avfallsmengdene frå kommunane har etter ein liten nedgang/ utflating i 2011/ 2012, ein auka hittil Det er difor lagt inn i budsjettet ein mindre auke for Slammengde og talet på anlegg Det er viktig at kommunane kontrollerer forslaget til budsjett for slam, for å sjå om slammengdene frå kommunale reinseanlegg og talet på tette anlegg og slamavskiljarar for hus og hytter stemmer med talet kommunane har. Det er forventa ein prisauke på einingsprisane i slamkontrakta tilsvarande forventa auken i transportindeksen på om lag 3%. Spørsmål kan sendast til: Med helsing (. Leif Öve Sataslåtten Dagleg leiar HR IKS Kopi til:

3 Budsjett avlail 2014 versj001 Side 1 av 1 Kostnad med renovasjon til kommunane 2014 ajour ABONNENT TONN ENHETSPRIS INNSAMLING TOTALT BEHANDL1NG TRANSPORT SEKKERENOVASJON, INNSAMLING INNSAML. CONT. HUSHOLDNING , , , , , , , , , ,00 INNSAMLING HYTTER , , , , ,00 INNSAMLING TRANSPORT OG BEHANDLING FOR KOMMUNENE KRØDSHERAD KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 BEHANDLING RESTAVFALL ,00 TRANSPORT ,00 SEKKERENOVASJON I ,00 INNSAMI CONT HUSHOLDNING 0 Kr INNSAMLING HYTTER , , ,00 FLA KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 BEHANDLING RESTAVFALL , ,00 TRANSPORT , ,00 SEKKERENOVASJON ,00 - INNSAML CONT HUSHOLDNING , , ,00 INNSAMLING HYTTER , , , , ,00 NES KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 BEHANDLING RES /AVFALL ,00 TRANSPORT CO ,00 SEKKERENOVASJON er , ,00 CONT HUSSTANDER 227 er <r 2' ,00 CONTEINER HYTTER er 570.CC <r , <r ,00 GOL KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 ABONNENT TONN PRIS 1NNSAM LING TOTALT BEHANDLING RESTAVFALL ,00 TRANSPORT ,00 SEKKERENOVASJON , ,00 CONT HUSSTANDER , ,00 CONTEINER HYTTER , , , , ,00 HEMSEDAL KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 BEHANDLING RESTAVFALL ,00 TRANSPORT rr ,00 SEKKERENOVASJON Ur CO ,00 CONT HUSSTANDER ,00 CONTEINER HYTTER er , , ,00 AL KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 ABONNENT TONN PR1S INNSAMLING TOTALT BEHANDLING RESTAVFALL , ,00 TRANSPORT e ,00 SEKKERENOVASJON , ,00 CONT HUSSTANDER , ,00 CONTEINER HYTTER , , , ,00 HOL KOMMUNEBUDSJETT AVFALL 2014 ABONNENT TONN PR1S 1NNSAMLING TOTALT BEHANDLING RESTAVFALL , ,00 TRANSPORT , ,00 SEKKERENOVASJON , , ,00 CONT HUSSTANDER , ,00 CONTEINER HY PIER 692 rr B , ,00

4 Budsjett 2014 versj.1 Vedlegg Saknummer xx 2013 Budsjettkostnad innsamling, transport og behandling av slam 2014 Gol kommune Type anlegg Srorrrhr,Mlegg Pris renov. Adm/variable Krurnad Sum grbyr 51,51 AR Pria renov. AdnOvarisble Krntsurd Roliger/virksomheter sol. rn3 grunnpris komader, slarnbehand/ing anksz kosmsder slambehandl Ictle tankcr m I , Ictle tanker nri I , TetIc lanker.. 106, , Slamayskillerc m I Slamayskillere ng I I , C n SlamaysIlere m , Slamar skillere m , I Traktonnmnung ani Arlig volum over 8 m3 (slam) m Skun aniegg nrkg tomming , , Tonn slarn/år Kostnad mitt pr anteggiar 1 547,27 HYTTER Type aniegg Sterrelsr 90k06 Pris rmn.v. Adndvariabk Kosmad Snm gebyr 5I-50 AR Pris renoe..vdmtvariabk Kostnad kytter anl 0k3 armmorn lusunader slambctundling anlegglir koarmader slambehandl. Tene tanker I , Telte Tankcr m TcUe tanker m SlamayskIllere mi 30 I , Slamayskillere m3 70 I , Slamarskillere m3 10 I , I SlamavsIlere m , I Arlig volurn OVen 10 m3 (6511 m klig velurn OVVir 8 rn3 (slam) n/3 305, Sum Umming amen Irvert ar , Kostamd snitt pr ankggiar I KOMMUNALE RENSEANLEGG. Kommunale renseanlegg Antall/torm ar Pris renov. : Ashadvarialsk AR Sma unam transp Sum admmist Sum slambrhandl m/avvanning grunnpri kostnader OnmnpnsitommIng Transport Letge comainere /nstegods B00, Behandhng nonn , ,00 Kommunale renseanlegg Pris renov. Athnhariable 81-M AR Sum temming Admivariabk Suro u/avvanning,04t00 m10ar grunnpria/m3 kostnffidedm3 transport kostnader slambehandting Private anlegg pc ehandlmg /tonn Sum renseankgg - ARSKOSTNAD 51'51 AR Sum teoun namp Sum administ Sum shmbellandl. Slamtamming husstander , , , ,00 Slamtemming hytter , , , ,00 Transport og behandt avvatna slam renseankgg , ,00 Transport og behandt uarvannet slam , , ,00 Forglcuddsbelaling for 2012 Pr kvar Sidc I

5 Sak nummer 13/ HALLINGDAL RENOVASJON IKS med Krødsherad ØKONOMIPLAN AVD. 00 AVFALL (NÆRING OG HUSHOLDNING) Revidert Regnskap budsjett Budsjett Plan TEKST ( i 1000 ) INNTEKTER FRA EIGARKOMMUNANE ANDRE DRIFTSINNTEKTER økning rned 3% 4110 DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNADER LØN OG PERSONALKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER AVSKRIVNINGER DRIFTSRESULTAT økning rned 3% arl, beregnel med 5% reduksjon vil elalesener 2917 NETTO FINANSPOSTER AVSETT TIL FOND ARSRESULTAT NYE INVESTERINGAR ADMINISTRASJONSBIL (liten, stor) 250 STOR LASTEBIL (utskifting) KRAN LITEN LASTEBIL (ny til drift av lokale mottak) 500 LITEN LASTEBIL (til intern drift) ANLEGGSMASKINER (handteringsmaskin liten, håndteringsmaskin stor, teleskoptruck truck. grovkvern) PAPP- OG PLASTRESSE. PRESSCONTAINERE PAPP OG RESTAVF. DEPONI (avvikling av deponi), nytt deponi lett forurenset masse på Breie LOKALE AVFALLS MOTTAK FJERNVARMENALEGGET (ny tavle, nye følere/ givere. utbygging) KRANANLEGGET (an, ny grabb) RENOVERING/ OPPUSING AV JØLI UTBEDRING AV OVNEN - (amm anlegg, kulerenser) OMBYGGING AV OVNEN (økt kapasitet, økt levetid) KRAFTVARME ANLEGG FLIS (økt kapasitet og backup for fjernvarme) KJØP AV KONTEINERE OG DUNKER INVESTERING KRØDSHERADI LIKVIDITETSØKNING DRIFT AV INNSAMLING I EGENREGI (komplmatorbiler) INVESTERING ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL AVSKRIVNINGER AVDRAG PA LAN BRUKT TIL INVESTERINGAR OVERSKOTT/UNDERSKOTT ENDRING I ARBEIDSKAPITAL VERDI AV VARIGE DRIFTSMIDDEL LIKVIDITET (alle investeringer lånefinansieres) ENDRING AV GJELD egalm tair v,ser eved SlvkkøøsakleSelel penger LANGSIKTIGE LAN (kommunalbanken) BRUKT TIL INVESTERINGAR INVESTERING SLAM KASSAKREDITT (DnB Nor) AVDRAG LAN LANGSIKTIGE LAN pr (uten kassaeditt) NYE INVESTERINGAR SLAM UTVIDING AV KOMPOSTERINGSPLATE, LAGUNER, Renseanlegg DATA PA VEKT ANLEGGSMASKINER (hjullaster, rankevender, traktor, finkvern) SORTERINGSVERK INVESTERING SLAM

6 Kommunerevisjon IKS VALDRES -');/`/"'") %/11(tal Saksbeh: Age Sandsengen Tif : Vår ref: Sted og dato: Fagernes Til Ordforerne i eierkommunene til Hallingdal renovasjon IKS Våre vurderinger ifht årsregnskapet 2012 Hallingdal Renovasjon IKS Vi viser til representantskapsmøte den Vi oversender som avtalt en redegjørelse for de forholdene vi mener er vesentlige ifht Hallingdal Renovasjon IKS (HR) sitt avlagte årsregnskap for Årsregnskapet for 2012 viser et årsunderskudd på 15,3 mill, mot budsjettert underskudd på 4,1 mill. Underskuddet fordelte seg på de ulike avdelinger i på følgende måte: Overskudd Underskudd Egenkapital Husholdningsavfallet 10,4 mill 9,6 mill Slamavdelingen Torpo 0,2 mill 1,7 mill Næringsavfall 4,1 mill ( 0,8 mill) Flå bilopphoggeri 0,4 mill ( 3,3 mill) Kontrollør næringsavfall 0,6 mill ( 1,0 mill) 0 1 Positiv egenkapital /(negativ egenkapital) 1revisjonsberetningen for 2012 godkjente vi årsregnskapet, men sev en presisering om at akkumulerte underskudd på næringsområdene med 5.mill ikke kan dekkes inn mot øvrig fri egenkapital. Akkumulert underskudd på næringsavdelingene må styret iverksette tiltak for å dekke inn. I et IKS er kommunene ansvarlige for selskapets forpliktelser ifimtkommunens deltakerandel jf 3 i lov om IKS, som medfører at selskapet ikke "lever på editorenes regning" men på eiernes regning. Bilmottaket og kontrollor av næringsavfall er ikke en aktivitet HR må utføre, og styret kan ikke belaste dette mot husholdningsavfallet. Behandling av næringsavfall er derimot en viktig del av forbrenningsanlegget, ettersom dette er dimensjonert og slik sett har behov for tilgang av næringsavfall, og styret må iverksette nødvendige tiltak for å få avdelingen for næringsavfall i balanse. Det vesentlige av underskuddet for 2012 er 10,4 mill på husholdningsavfall, men selskapet har fortsatt 9,6 mill i selvkostfond på husholdning. Underskudd avregnes mot selvkostfond, og påfølgende års inntekter kan økes ved å justere renovasjonsavgiften for husholdningsavfall. HR har ikke høye avgifter på landsbasis, som tilsier at 1-IRikke har itikkverdig høyt utgiftsnivå, og renovasjonsavgiften kan økes. Kommunmevisjon 1KS Org nr ',-1 Telefan Postboks 142 Et selskap av koninnmene i l'aldres og HallMgdal -11ww.kommunerevisminksmo Alabil PAGERNES Side 1 av 2

7 Kommunerevisjon IKS (s-itrdfl d(r/ Ad underskudd ifht budsjett Underskuddet på husholdning er 7 mill større enn budsjettert underskudd, mens underskudd på næring er 3,2 mill større enn budsjettert. Vesentlig avvik ifht budsjett indikerer darlig budsjettstyring, og spesielt hvis dette ikke er rapportert lopende til styret og representantskapet. I denne vurderingen bor man ta hensyn til at selskapet hadde satt ned renovasjonsavgiftene fra 2008, fikk fokus på høyt selykostfond husholdning i 2010 med følgende fokus på reduksjon i renovasjonsavgiftene, etablering av ny transportavdeling fra 2010 og rehabilitering av forbrenningsanlegget i Disse forholdene kan ha tatt en ikke uvesentlig oppmerksomheten fra ledelsen, samtidig som det var store forventninger om ytterligere reduksjon i renovasjonsavgiftene for Uavhengig av dette må selskapet styrke økonomi- og budsjettstyringen fra 2013 og forbedre økonomirapporteringen til styret og representantskapet. Kan en endring av fakturering av renovasjonsgebyrene på husholdningsavfall gi okt forutsigbarhet Dagens praksis er at HR fakturerer den enkelte kommtme ut fra forventet tonnasje, og kommunene beregner priser pr husholdning og fakturer husholdningene. På slutten av året har HR foretatt en avregning, og i den grad dette har medført okte utgifter for kommunene har dette skapt frustrasjon for kommunene. Både deltakerkommunene og HR har selvkostfond på husholdningsavfall, som gir uoversiktlighet på hvor store selykostfond det er totalt på husholdningsrenovasjon knyttet opp mot HR sin tjeneste. Vi har anbefalt at i fr fastsetter husholdningsrenovasjonsgebyret for "sekkerenovasjon", "containerrenovasjon" og "hytterenovasjon" for alle kommunene, i stedet for på tonnasje og transport. Disse gebyrene multipliscres opp med antall abonnenter, og man får enkelt oversikt over hvilke inntekter dette genererer til HR. Kommunestyrene i de enkelte deltakerkommuner vedtar deretter disse enhetsprisene, slik at legatpanten er siet. Husholdningsrenovasjonsgebyrene blir lik for alle husholdninger i deltakerkommunene, slik intensjonen også er med dagens prising i HR. Kommunene fakturerer husholdningene, rapporterer sum renovasjonsavgift til HR og overfører disse inntektene i sin helhet til lir (kommunene avvikler sine selykostfond mot egne husholdningskunder i kommunen). Da er det bare HR som skal ha selykostfond på husholdningsrenovasjon. Kommunene fakturerer HR for sine tjenester med fakturering, brøyting av miljøstasjoner etc, slik at HR kan kontrollere at kommunene har relativt like priser på disse tjenestene som oppdragsgiver. Håper ovennevnte er oppklarende ifht de spørsmål kommunestyrene har hatt ifht våre uttalelser til selskapets årsregnskapet for ged,vennli tilsen, 'irnupc visj 1KS artdkcjirk451-1 revisjelliff regis-trertrevisor Kopi sendt : Kontrollutvalgene i deltakerkomrnunenc Konununerevisjon 1KS Org nr Alf'd Telefon Postboks 142 Ei selskap eiet av kommunene i Valdres og Hallingdal ivint.komnnmerevisioniks.no Slobil FAGERNES Side 2 av 2

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf.32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf.32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 24.05.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf.32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

Budsjett 2015. Tall og verbaldel

Budsjett 2015. Tall og verbaldel Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 06.10.14 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.14 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.14 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr. 0.10

Detaljer