Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF Side 1 av 12

2 Rapport nr Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktpersoner Revisor Sykehuset Innlandet HF, Innkjøp varer og tjenester Administrerende direktør Torbjørn Aamlid Leder internrevisjon Helse Øst RHF Liv Todnem Styret i Helse Øst RHF v/styreleder Administrerende direktør Helse Øst RHF Bente Mikkelsen Innkjøpssjef Eirik Strand Avdelingssjef IKT Frode Finne Regnskapssjef Nina Lier Ernst & Young AS Internrevisor Sykehuset Innlandet Oddmund Runningen Leder internrevisjon Helse Øst RHF Liv Todnem Innhold I Revisjonsrapport 1. Innledning Bakgrunn og formål 2. Resultat av revisjonen 2.1 Handlingsplan Organisering 2.3 Innkjøpsreglement 2.4 Fullmakter 2.5 Dokumentasjon og arkiv 2.6 Kommunikasjon og oppfølging 3. Informasjon 4. Saksgang II Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Oversikt testede fakturaer/bilag Dokumentoversikt Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 2 av 12

3 I. Revisjonsrapport 1. Innledning Internrevisjonen i Helse Øst RHF er gjennom foretaksprotokoll fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 gitt ansvar for gjennomgående internrevisjon i Helse Øst RHF og helseforetaksgruppen. Revisjon av innkjøp inngår som del av utvidet revisjonsplan for 2006 og er en oppfølging av revisjon av anskaffelser og fullmakter i 2004, utført av Ernst & Young. Ernst & Young har derfor også bistått internrevisjonen i denne oppfølgingsrevisjonen. Samtidig med test av etterlevelse av innkjøpsreglementet og internt regelverk, er etterlevelse av prosedyrene for innkjøpsområdet vurdert. Målene med revisjonen har vært: Å følge opp resultatet fra forrige revisjon, herunder om helseforetaket har iverksatt de tiltak i handlingsplanen som ble vedtatt som følge av revisjonen i Å vurdere om innkjøpsområdet er organisert på en måte som sikrer tilfredsstilende internkontroll. Å teste om regelverket og interne rutiner er fulgt for et utvalg leverandører/bilag. Å teste om interne rutiner for bestilling, attestering og anvisning er fulgt. Internrevisjonen presenterer resultatet av revisjonen som konklusjoner i forhold til de målsettinger som er gitt for revisjonen. Helseforetaket bes svare på anbefalinger som gis i rapporten, med angivelse av tiltak og fremdriftsplaner. Internrevisjonen ønsker gjennom denne rapporten å bidra til økt læring om internkontroll og ved iverksettelse av tiltak fra helseforetakets side gir mulighet for å ledelsen til å ivareta bedre virksomhetsstyring på området. 2. Resultat av revisjonen For den testede del av innkjøpene innen konsulenttjenester IKT og medisinsk teknisk utstyr (MTU) var det ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, arkivloven med forskrifter, interne prosedyrer og god virksomhetsstyring. Den konklusjonen bygger på følgende hovedkonklusjoner i de underliggende punktene i rapporten: Handlingsplan vedtatt som følge av revisjon i 2004 er til dels oppfylt men de tiltak som er iverksatt har ikke sikret opprydding i gamle avtaleforhold og satt i system forvaltning av løpende avtaler inngått av tidligere eiere. Organiseringen av innkjøpsavdelingens funksjoner og bestillerfunksjonen for den del av innkjøpsområdet som er testet, har ikke sikret etterlevelse av regelverket og god økonomistyring. Likeledes at de kontroller som bestiller, attesterer og anviser skal utøve, ikke i tilstrekkelig grad var praktisert. Utførte tester viser at det finnes mangler i forhold til innkjøpsreglementet på 13 av 17 leverandører og herunder også for 50 % av de testede bilagene. Grunnlaget for Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 3 av 12

4 konklusjonen er manglende dokumentasjon på at anbuds-/tilbudsprosesser har vært gjennomført, manglende avtaler eller avropsdokumentasjon eller manglende dokumentasjon på direktekjøp. 2.1 Handlingsplan revisjon 2004 Med bakgrunn i revisjon av praktisering av offentlig innkjøpsreglement m.v. i 2004, ble det i styresak pkt Konklusjon listet opp en rekke tiltak. I styresak var det fremlagt en oppfølging av styrets vedtak om tiltak. I oppfølgingen fremkom status på tiltakene i handlingsplanen. Status pr. november 2005 var at ett av punktene ikke var innført. Dette gjaldt innføring av stikkprøvekontroll på at regelverket overholdes. På revisjonstidspunktet var kontrollrutine fortsatt ikke innført som en løpende oppfølgingsprosedyre. Det er i perioden fra revisjonen i 2004 til frem til i dag gjennomført en internrevisjon i 2005 som vedtatt i handlingsplan for innkjøp i statusrapport innkjøp 1. halvår Det var gjennomført opplæring ved alle sykehus i foretaket av en halv dags varighet, men testene som ble utført under revisjonen viste at opplæringen ikke hadde vært tilstrekkelig for å oppnå god praktisering av regelverket for alle som har et bestilleransvar. Likeledes for anbefaling om at alle innkjøp over kr eks mva må lyses ut der det i dag foretas innkjøp uten avtale I følge statusrapporten anså avdelingssjef innkjøp at helseforetaket hadde lukket de avvik som ble påvist av revisor. Denne revisjonen viser at ytterligere tiltak er nødvendig. I denne rapporten konkluderes det med brudd på innkjøpsreglementet for mer enn 50 % av de testede bilagene/leverandørene. Fra Helse Øst RHF er det i foretaksprotokoll for 2005 i pkt presisert at helseforetaket må sikre etterlevelse av regelverket om offentlig anskaffelse. Konklusjon for den reviderte del av innkjøpsområdet er imidlertid at videre oppfølging i helseforetaket ikke har sikret opprydding i gamle avtaleforhold og satt i system forvaltning av løpende avtaler inngått av tidligere eiere. Anbefaling til helseforetaket For å styrke internkontrollen på innkjøpsområdet, vil internrevisjonen anbefale at handlingsplan for innkjøpsområdet blir fornyet. Det bør foretas en helhetlig vurdering av hvilke elementer av kontroll og oppfølging prosedyrene skal inneholde for å sikre effektive og gode prosesser knyttet til innkjøp. Det er viktig at handlingsplanen konkret nedfeller hvem som gis ansvar for tiltak, hvilken dato tiltakene skal være satt i verk og hvordan helseforetaket har tenkt å sikre at handlingsplanen faktisk gjennomføres og følges opp. Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 4 av 12

5 2.2 Organisering roller og ansvar I Sykehuset Innlandet er innkjøpsavdelingen organisert som del av divisjon eiendom og intern service, og divisjonsdirektøren er innkjøpssjefens nærmeste overordnede. Det forelå ingen stillingsbeskrivelse eller lignende i foretakets kvalitetssystem som beskriver rolle og ansvar for innkjøpsfunksjonen. Det fremgår av styresak at innkjøpsfaglig skal kvalitetssikre innkjøp > kr Helseforetakene er selvstendige juridiske enheter og administrerende direktør er ansvarlig for å påse at arbeidet organiseres på en slik måte at tilfredsstillende internkontroll ivaretas. Internrevisjonen legger imidlertid til grunn at de anbefalinger som er gitt fra Helse Øst RHF sin side i strategisk plan for innkjøpsområdet , gir føring til helseforetakene når det gjelder rolle og ansvar for innkjøpsfunksjonen. De sentrale føringene som er gitt fra RHF et er at innkjøpsavdelingen i helseforetaket er en støttefunksjon med det faglige ansvar for området, som innbefatter opplæring og etablering prosedyrer som skal sikre at regelverket etterleves. Innkjøpsavdelingen bør ha prosesslederfunksjonen ved større innkjøpsprosjekter, og i det minste være involvert og ha ansvar for å dokumentere prosessene, samt sikre dokumentasjon arkiveres og oppbevares i samsvar med arkivlovens bestemmelser. Innkjøpsfunksjonen har også ansvar for å påpeke avvik og må utøve tilstrekkelige oppfølging av innkjøpsaktiviteten for å kunne sikre at avvik fanges opp. I henhold til prosedyre SI/ og SI/ skal innkjøpsavdelingen kontaktes av bestiller dersom innkjøpet er > 200 for godkjenning. For kjøp mellom 25 og 200 hvor det ikke foreligger rammeavtale skal innkjøpsavdelingen kontaktes for å undersøke muligheten for samordning med andre geografiske enheter, samt for å innhente tilbud fra tre leverandører. Det er opplyst at det er besluttet å holde fast på de beløp som gjaldt i fra tidligere reglement. Testene som er gjennomført viste at innkjøpsavdelingen i mange tilfeller ikke var involvert i innkjøpsprosessene i henhold til prosedyre og at deres egen oppfølging ikke godt nok sikret at de ble involvert i innkjøpsprosessene. Det konkluderes derved med at den kvalitetssikring som det er lagt opp til i prosedyrene, ikke var gjennomført for alle innkjøp i testen hvor dette var relevant. Testene viste også at bestillerfunksjonen ikke ivaretok sitt rapporteringsansvar til innkjøpsavdelingen. Konklusjonen etter disse testene er at organiseringen av innkjøpsavdelingens funksjoner og bestillerfunksjonen for den del av innkjøpsområdet som er testet, ikke sikret etterlevelse av regelverket og god økonomistyring. Likeledes at de kontroller som bestiller, attesterer og anviser skal utøve, ikke i tilstrekkelig grad var praktisert. For å tydeliggjøre ansvar- og myndighetsforhold, anbefaler internrevisjonen at innkjøpsfunksjonens faglige og kontrollmessige rolle, ansvar og myndighet blir definert tydelig og nedfelt skriftlig. Det er viktig at dette kommuniseres til den enkelte medarbeider/leder slik at de er inneforstått med egen rolle og ansvar når det gjelder gjennomføring og oppfølging av innkjøpsprosessene. For å oppnå tilfredsstillende internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og at økonomistyring blir tilfredsstillende ivaretatt, anbefaler internrevisjonen at Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 5 av 12

6 organiseringen av innkjøpsarbeidet vurderes på nytt. Det bør sikres en hensiktsmessig arbeidsdeling som gjør det mulig å følge opp og avdekke eventuelle avvik slik at det kan skapes forbedringer i prosessene. For å bidra til at misforståelser unngås, bør det også vurderes å tydeliggjøre og presisere hvor interne retningslinjer eventuelt har strengere krav enn det som følger av lov og forskrift. 2.3 Innkjøpsreglement og interne prosedyrer Innledning Revisjonen har hovedsakelig omfattet testing av overholdelse av innkjøpsreglementet for områdene IKT konsulenttjenester, IT-utstyr og medisinsk teknisk utstyr. Testutvalget omfattet både leverandører med rammeavtale og andre leverandører hvor totalkjøp oversteg terskelverdiene i forskrift om offentlige anskaffelser. I test mot innkjøpsreglement var volum innkjøp for perioden 2004-mai 2006, samt årlig fakturert beløp, ett av kriteriene for utvelgelse. I testen var det deretter plukket spesifikke bilag for videre kontroll av om underliggende dokumentasjon var i henhold til regelverket. Totalt ble det testet 65 bilag fra 17 leverandører. Det ble rettet henvendelser både til innkjøpssjef, avdelingssjef IKT og til attestant/anviser for å fremskaffe dokumentasjon på de leverandører og de kjøp som inngikk i testutvalget Videreføring av gamle avtaler Testutvalget inneholdt også leverandørene som fakturerer etter avtaler inngått av tidligere eiere fylkeskommunene, og hvor ansvaret ble overført helseforetakene(t) i forbindelse med reformen. Enkelte av disse avtalene har det ikke vært mulig å fremskaffe, og internrevisjonen har derfor ikke fått brakt klarhet i hvilke vilkår som gjelder og hva helseforetaket er bundet av. Flere av leverandørene som inngikk i testgrunnlaget hadde vært benyttet av sykehusene i Hedmark og Oppland før reformen. Innkjøpsavdelingen viste til at det foreligger gamle avtaler, men kun enkelte relevante avtaler i forhold til testede fakturaer ble funnet/ettersendt. Dette gjaldt avtaler for leveranse av datasystem til habiliteringstjenesten, som helseforetaket i løpet av revisjonen fremskaffet fra leverandøren. Likeledes ble det inngått avtaler mellom et av sykehusene om oppgradering av innkjøps- og logistikksystem. Senere er det gjort to større avrop i forhold til denne avtalen uten at internrevisjonen kan se at prosessen dokumentert. I 2003 ble denne avtalen videreført gjennom ytterligere delleveranser og suppleringskjøp for fellesløsning. Deretter ble avtalen utvidet i 2004 med levering av bestillingskladd og saksbehandling for ny versjon. Samme avtale var altså utvidet til å omfatte ytterligere store anskaffelser fra samme leverandør, men hvor det skulle vært vurdert anskaffelsesprosesser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Internrevisjonen har mottatt beskrivelse av prosessene knyttet til de valg som ble gjort, men har ikke mottatt dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosessen som viste at vilkårene for direkte anskaffelse var oppfylt i dette tilfellet. Tilsvarende gjaldt for leveranser av vedlikehold og service på IKT utstyr. Det ble fremlagt dokumentasjon fra begynnelsen av 2004 hvor avtaleforholdet mellom disse leverandørene på IKT programvare og service ble sagt opp i Deretter ble oppsigelsen trukket tilbake med bakgrunn i vurdering fra advokat, og nye avtaler ble inngått i desember 2004/januar Anbefalingen fra advokatfirmaet om anbudsprosedyre i tråd med regelverket ble ikke fulgt. Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 6 av 12

7 Senere er avtalene oppsagt i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler i Helse Øst RHF. Fra perioden januar 2004 til desember 2004 ble det ikke funnet eller fremskaffet ytterligere dokumentasjon. Det er gitt forklaringer til hendelsesforløpet men dokumentasjonen er ikke fullstendig. Det foreligger bekreftelse på mail på videreføring 2006 av avtaler oppsagt i Juridisk sett er vi av den oppfatning at avtalefornyelse/videreføring skal skje skriftlig i form av brev med underskrift av den/på det nivå som hadde/har fullmakt til å undertegne avtalen. Dette brevet bør følge avtalen som eget bilag til denne. Etter vår oppfatning er mail ikke tilstrekkelig uten at det kommer en bekreftelse i brevs form. For å sikre bedre kontroll med helseforetakets avtaler, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket sørger for å fremfinne de avtaler som ikke ble funnet under revisjonen. For å sikre at det foreligger gyldige avtaler for de fakturer som mottas og betales, anbefales det videre en oppryddig i gamle avtaleforhold for alle vare- og tjenesteleverandører for å sikre system i forvaltningen av avtalene. Det anbefales videre at det etableres et avtaleregister (arkiv) som gir oversikt over hvilke avtaler som er inngått med hvilke leverandører, slik at det blir mulig å sikre god oppfølging, samt at det innføres rutiner for å sikre påføring av avtalereferanse på faktura fra leverandør Innkjøpsprosess Test av faktura mot grunnlag viste at det for flere leverandører var mangelfull dokumentasjon av innkjøpsprosess og avtaler. Hovedsaklig dreide det seg om innkjøp av utstyr som genererer årlige vedlikeholdskostnader, samt delleveranser. Etter hvert var terskelverdiene i anskaffelsesforskriften oversteget, uten at dette hadde utløst anbudsprosesser. Konklusjonen basert på utførte tester er at det finnes mangler i forhold til innkjøpsreglementet på 13 av 17 leverandører og herunder også for 50 % av de testede bilagene. Grunnlaget for konklusjonen er manglende dokumentasjon på at anbuds-/tilbudsprosesser har vært gjennomført, manglende avtaler eller avropsdokumentasjon eller manglende dokumentasjon på direktekjøp. Internrevisjonen har ellers merket seg at fakturaer gjennomgående manglet referanse til avtale, noe som bidrar til redusert kontrollmulighet i forhold til avtaler. I de tilfeller hvor attestant/anviser ikke har avtalen tilgjengelig, blir attestasjon/anvisning gjort på mangelfullt grunnlag. Videre manglet det oversikt over hvilke avtaler som var inngått med den enkelte leverandør og hvor de er arkivert, noe som er til hinder for utøve en effektiv kontroll. For å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser etterleves, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket nøye følger opp at det foretas en grundig vurdering av hvilken anskaffelsesprosedyre som skal følges for innkjøpene sine. Det er også viktig at helseforetaket sørger for å fremfinne og ta vare på all dokumentasjon som gjelder anbudskonkurranser og innhenting av tilbud for de innkjøp som er foretatt de siste årene. Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 7 av 12

8 For å bekrefte at utbetalinger fra helseforetaket er i henhold til avtalte vilkår anbefales det en uavhengig gjennomgang av alle utbetalinger til leverandørene som var omfattet av testen. I første omgang for en periode avgrenset til 1-2 år tilbake i tid. På grunnlag av resultatet av denne gjennomgangen bør det vurderes ytterligere tiltak. 2.4 Fullmakter og interne prosedyrer Fullmakter I styresak Anvisnings- og attestasjonsfullmakter for regnskapsåret 2006 fremgår i tillegg til beløpsgrenser, tidligere beskrivelse (sak ) av fullmaktenes innhold. De vedtak som fattes forutsettes gjenspeilet i de direktiv /prosedyrer som gjøres tilgjengelig for de ansatte. Direktiv for innkjøps-, attestasjons- og anvisningsfullmakt, SI/ gir oversikt over fullmaktstypene i Sykehuset Innlandet; Innkjøpsfullmakt (bestiller), attestasjonsfullmakt og anvisningsfullmakt. Direktivet var ikke oppdatert i forhold til styrevedtak og til regelverket. I styresaken fremgår det at budsjettansvarlige skal føre kontroll med at lover og regler for kjøp av varer og tjenester i staten overholdes, herunder at det beregnes og dokumenteres totalverdi på en avtale. Styresakens beskrivelse av avgrensning i bestillingsrett gir i realiteten ikke rom for at andre enn administrerende direktør kan forplikte helseforetaket med avtaler ut over ett år. Enkelte av avtalene som ble fremlagt i forbindelse med revisjonen hadde en varighet på 1 år men gjelder deretter løpende inntil 3 eller 6 mnd. I realiteten er dette vedlikeholdsavtaler knyttet til kjøp av programvare eller utstyr med årlig kostnad. For kontroll og korrekt betaling gis det i styresaken fra 2003 beskrivelse av fullmaktens innhold med beskrivelse av hvilke kontroller som skal gjøres ved bestilling, attestasjon og anvisning. Resultatet av de utførte testene viste at det ikke var tilstrekkelig kunnskap om praktisering av regelverket/manglende gjennomføring, da kontrolloppgaver knyttet til fullmakter ikke var gjennomført. For å sikre klarhet i fullmaktenes innhold og omfang, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket sørger for å oppdatere fullmaktsdirektivet. Det er viktig at dette viser endringer i innkjøpsregelverket spesielt dersom interne krav er ulike, samt at det inkluderer beskrivelse av det ansvaret og de kontrollfunksjoner som fremgår av styresaken. Videre er det viktig at helseforetaket foretar en vurdering av hvordan fullmaktenes avgrensning skal tolkes. For å styrke internkontrollen på innkjøpsområdet anbefales det videre at helseforetaket foretar en ny vurdering av om antall bestillere i dag er optimalt i forhold til å kunne utøve tilfredsstillende opplæring og oppfølging av at regelverk og prosedyrer etterleves. Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 8 av 12

9 2.4.2 Interne prosedyrer Ved revisjonen ble det fremlagt gjeldende prosedyrer for innkjøpsområdet. Prosedyrene var ikke oppdatert med hensyn til de seneste endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette er vedtak i helseforetaket om å praktisere strengere interne regler. Test av innkjøp viste at ikke alle ansatte med bestillermyndighet i organisasjonen hadde tilstrekkelig informasjon om eksisterende avtaler og prosedyrer, samt kunnskap om eget ansvar for å vurdere innkjøpet i forhold til gjeldende regelverk. I henhold til direktivet er avdelingssjef innkjøp- og logistikk, foretakets internkontroll og regnskapssjef ansvarlige for kontroll. Formuleringen foretakets internkontroll gir ikke et klart rolle og ansvarsforhold hvilket innebærer en svakhet for styringsdialog/system. Fakturaene som ble testet fra de utvalgte leverandørene er i hovedsak ført i det nye fakturasystemet Basware. I dette systemet er det lagt inn attesterings- og anvisningsfullmakter som systemet automatisk kontrollerer mot. Kun enkelte regnskapsmedarbeidere skal ha mulighet til å overstyre dette. Det ble ikke funnet avvik i forhold til bilagsbehandlingen her i Basware forutsatt at korrekte fullmakter. For å tydeliggjøre ledelsens ansvar for kontroll og oppfølging på området, anbefaler internrevisjonen at begrepet foretakets internkontroll tas ut av direktivet. Foretakets internkontroll er et linjeansvar i virksomheten og innebærer i denne sammenheng at det må klargjøres hvilken leder som har oppfølgingsansvar i forhold til overholdelse av de ulike deler av regelverk og prosedyrer knyttet til innkjøpsområdet. For å sikre klare og mest mulig entydige prosedyrer og rutiner på området, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket sørger for å sikre ajourhold/vedlikehold av eksisterende prosedyrer når det skjer endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Dersom det skal praktiseres strengere interne regler, er det viktig at dette klart fremgår av prosedyrene og rutinene, slik at det kan unngås misforståelser. Med bakgrunn i oppfølging og avviksrapportering, bør det også vurderes forbedringer i prosedyrene for å sikre korrekt og effektiv saksbehandling Avtalevilkår Internrevisjonen har notert at det for avtaler inngått med noen leverandører er varighetsklausul på 1 år med automatisk fornyelse for 1 år av gangen, men med (typisk) 3 måneders gjensidig skriftlig varsel før utløp. For enkelte andre avtaler er det ikke inntatt bestemmelser om varighet. Avtalelengde er etter dagens forskrifter ikke direkte regulert men det er anbefalt at en avtale bør gjelde for inntil 4 år, inkludert opsjoner. Imidlertid kan det være behov for avtaler utover denne tidsperioden, for eksempel service avtaler som er direkte knyttet til en investering der levetiden til investeringsobjektet er utover 4 år. Normal kutyme for å håndtere dette er at valg av utvidet avtaleperiode eller kontraktsform er begrunnet i anskaffelsessakens dokumenter. Det er i utgangspunktet anledning til å inngå ett-årige avtaler som løpende fornyes. Imidlertid vil det være i strid med anskaffelsesforskriften å beregne verdien av en avtale ut fra en avtaleperiode på 12 mnd, dersom avtalens løpetid i realiteten er usikker. I slike tilfeller skal Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 9 av 12

10 verdien av avtalen fastsettes til månedlig rate multiplisert med 48 (jf. anskaffelsesforskriftens 2-3 (7)). Det må da legges til grunn at også avtaleperioden settes til 48 mnd. Dersom verdien av avtalen etter dette overstiger terskelverdiene i anskaffelsesregelverket, og det ikke er hjemmel for direkte anskaffelse, skal anskaffelsen settes ut på anbud. Det fremgår ikke av de standardavtaler og prosedyrer som er mottatt fra helseforetaket hvilke avtalevilkår som helseforetaket vil at det skal benyttes i vedlikeholds- og driftsavtaler. For å sikre etterlevelse av lov og forkskrift om offentlige anskaffelser og mest mulig økonomiske innkjøp, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket gjennomgår sin avtaleportefølje og identifiserer hvilke avtaler som har løpt i mer enn 4 år på bakgrunn av automatisk fornyelse. Det er viktig at helseforetaket vurderer disse avtalene med sikte på å erstatte dem med nye avtaler etter gjennomført konkurranse og/eller avrop på rammeavtaler som forvaltes av Helse Øst RHF. 2.5 Dokumentasjon og arkiv Arkiv - regelverk De utførte testene viste at det generelt var mangelfulle arkiv for innkjøpsdokumentasjon. En intern prosedyre fra 2005 for innkjøpsavdelingens behandling av saker i arkivsystemet, beskriver arkivansvar, arkiveringssted og struktur, men ikke oppbevaringstid for anbudsdokumentasjon eller avtaler. Helseforetakene faller imidlertid inn under arkivlovens virkeområde, og de skal da ordne arkivene i samsvar med regelverket som følger av arkivlov m/forskrifter. I prinsippet innebæres dette at slik dokumentasjon skal bevares. Dette er også en forutsetning for å kunne etterleve kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet etter anskaffelsesforskriften. Videre må avtaler inngått mellom helseforetaket og leverandører, anses som dokument som skal bevares. Utover dette bemerkes at dersom avtalen i tillegg inngår som underlag til fakturaer, må oppbevaringen dessuten tilfredsstille kravene til regnskapsdokumentasjon som følger av bokføringsloven Arkiv - oppfølging I helseforetakets innkjøpsprosedyrer er det nedfelt tre hovedprosesser for anskaffelse av varer/tjenester direkte kjøp gjennom avrop på rammeavtale, direkte kjøp hvor det ikke foreligger rammeavtale og åpen eller begrenset anbudskonkurranse. For direkte kjøp uten rammeavtale og åpen eller begrenset anbudskonkurranse vil dokumentasjonen være journalpliktig. Dersom arkivregelverket overholdes, skal det således være mulig å spore kjøp gjennom dokumentasjon lagret i DocuLive. Revisjonen har vist at det ikke er praktisk mulig å finne ut hvor mye som handles under hvilke avtaler da det ikke verken er et avtaleregister eller benyttes referanser på fakturaene som da kunne bli registrert. Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 10 av 12

11 Når det gjelder direktekjøp på rammeavtaler, nedfeller prosedyren at kan bestilling gjøres i ett av tre bestillingssystem: Web butikk Innkjøps- og lagringssystemet E32 Forhåndsnummererte rekvisisjonsblokker De ulike systemene gir ingen mulighet for effektivt å kunne spore samlet innkjøpsvolum pr. leverandør. Dersom det i tillegg er flere avtaler inngått med samme leverandør, forsterkes denne utfordringen vesentlig. Oppfølging av avtalelojalitet blir dermed svært vanskelig og vil kreve betydelig manuelt arbeid. For å sikre etterlevelse av arkivloven, anbefaler internrevisjonen at helseforetaket gjennomgår sine rutiner for å sikre journalføring og oppbevaring av anbudsdokumentasjon. 2.5 Kommunikasjon og oppfølging Revisjonen viste at det ikke forelå fullstendig oversikt over hvilke avtaler som er inngått med de ulike leverandører bortsett fra de rammeavtaler innkjøpsavdelingen har inngått på vegne av helseforetaket. Kommunikasjon om hvilke avtaler som er inngått, løpetid, hva avtalen omfatter og hvilke betingelser som gjelder, er nødvendig for å sikre lojalitet i forhold til avtalene og sikre de økonomiske fordeler som er forhandlet frem. Bestilling foretas i ulike systemløsninger, herunder en del i innkjøpssystemet. Så lenge det ikke er enhetlige registreringsløsninger er det vanskelig å følge opp. Anbefaling til helseforetaket Internrevisjonen anbefaler at helseforetaket etablerer en oversikt /avtaleregister over gyldige avtaler slik at bestiller/attestant/anviser lett kan finne nødvendig dokumentasjon og vilkår. (ref.også anbefaling under pkt.2.3.2) Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 11 av 12

12 3 Informasjon Følgende prosedyrer er oversendt revisor i forkant av revisjonen: SI/ Offentlig utlyste anskaffelser Dato SI/ Protokoll del 1 godkjenning av anskaffelsesplan. Dato Anskaffelser over 200 SI/ Rutine for kjøp med innhenting av tilbud Dato SI/ Direkte kjøp Dato SI/ Generelt om anskaffelser Dato SI/ Direktiv for innkjøps- attestasjon- og anvisningsfulmakt Dato Møte og saksgang Møter og informasjon Det er innhentet informasjon og/eller avholdt møter med følgende ansatt i helseforetaket: Regnskapssjef Nina Lier Innkjøpssjef Eirik Strand Innkjøpsrådgiver Karl Løkken Avdelingssjef IKT Frode Finne IT rådgiver Knut Evensen I tillegg er flere personer kontaktet for innhenting av informasjon/dokumentasjon. I tillegg avholdt Ernst & Young åpningsmøte med regnskapssjef og innkjøpssjef. Saksgang og rapportbehandling Rapporten verifiseres på avdelingsnivå som angitt og går deretter direkte til AD. Deltakere/mottakere Dato Utkast revisjonsrapport AD Divisjonsdirektør Innkjøpssjef Avdelingssjef IKT Regnskapssjef Utkast til verifisering Verifisert revisjonsrapport AD RHF Endelig revisjonsrapport til besvarelse Fremlegges for HF styret Fremlegges for AD RHF Fremlegges for KK/RHF styret Utformet av Internrevisjonen, Helse Øst RHF Side 12 av 12

Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF

Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF Revisjonsrapport innkjøp Helse Øst RHF Internrevisjonen Helse Øst 6.10.2006 Rapport nr. 10-2006 Revisjonsperiode: Juni-august 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor: Helse

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016 MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler (avtalelojalitet) 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av anskaffelser Regionale

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.2015 SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sunnaas sykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sunnaas sykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sunnaas sykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 8.10.2007 Rapport nr. 4/2007 Revisjonsperiode Mars-mai 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig rapport)

Detaljer

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Denne instruksen er utarbeidet med grunnlag i kommunens vedtatte innkjøpsreglement samt gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2014 MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ: Helseforetaket må etablere egne anskaffelsesplaner 1.1 Planlegging prioritering og gjennomføring av anskaffelser ANSKAFFELSER

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst

Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst Behandlet i styret i Helse Øst RHF 1. februar 2007 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 10 1. Bakgrunn Helse Øst RHF ble i foretaksmøte 14. januar

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2010 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2010 2012 Handlings 2010 Referanse Nr Tiltak STYRINGSMÅL / Tiltak spesifisert Gjennomføring Status MÅL 1 1.0 ANSKAFFELSER OG AVTALEDEKNING internrevisjon mai 1.1 Lokale anskaffelser Avtaledekning og sammensetning

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 22.6.2007 Rapport nr. 3/2007 Revisjonsperiode Februar-april 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (endelig

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Revisjon av innkjøpsområdet Sykehuset Innlandet HF

Revisjon av innkjøpsområdet Sykehuset Innlandet HF Rapport Revisjon av innkjøpsområdet Sykehuset Innlandet HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 27. mai 2009 Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 26 Versjon Endelig rapport Rapport nr. 3/2009

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 103 2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Rapport Oppsummering - revisjon av innkjøpsområdet

Rapport Oppsummering - revisjon av innkjøpsområdet Rapport Oppsummering - revisjon av innkjøpsområdet Internrevisjonen Helse Sør-Øst 28.11.2007 Rapport nr. 11/2007 Revisjonsperiode Oktober 2006 november 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer