Utvelgelse og beregning av nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvelgelse og beregning av nøkkeltall"

Transkript

1 1 Del 2 Utvelgelse og beregning av nøkkeltall av Statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl DHT Corporate Services AS Lysaker Torg 25 Postboks Lysaker Telefon: Fax:

2 2 Utgangspunkt N ø k k e l t a l l e r e n s t a t i s k a n a l y s e N ø k k e l t a l l e n e s u t s a g n s k r a f t e r a v h e n g i g a v h v o r v i d t r e g n s k a p e t a v s p e i l e r v i r k e l i g e f o r h o l d F a r l i g å l e g g e f o r g e n e r e l l e n o r m n i v å e r p å n ø k k e l t a l l e n e : o U l i k e b r a n s j e r u l i k e r e g n s k a p s r e l a s j o n e r o A v v i k b o k f ø r t e o g v i r k e l i g e v e r d i e r o U l i k e r e g n s k a p s p r i n s i p p e r o E l d r e b e d r i f t e r m e d n e d s k r e v n e e i e n d e l e r s a m m e n l i g n e t m e d y n g r e b e d r i f t e r m e d b e t y d e l i g e n y a n s k a f f e l s e r

3 3 N ø k k e l t a l l m å v u r d e r e s i s a m m e n h e n g m e d k o n t a n t t i l s t r ø m a n a l y s e r. S a m m e n l i g n i n g m e d a n d r e b e d r i f t e r m å g j ø r e s i f o r h o l d t i l v i r k e l i g v e r d i d e r s o m d e s k a l h a s æ r l i g u t s a g n s k r a f t. P r o b l e m : F a s t s e t t e v i r k e l i g v e r d i.

4 Vedrørende virkelige verdier og regnskapet R e v i s o r b l i r i h e l t s e n t r a l e l ø p e n d e r e g n s k a p s p r o b l e m s t i l l i n g e r s t i l l e t o v e r f o r b e h o v e t f o r å h a e t n ø y t r a l t / u a v h e n g i g s y n p å v i r k e l i g v e r d i a v e n k e l t p o s t e r o g h e l e v i r k s o m h e t e r. E n d r e d e r e g n s k a p s r e g l e r v i l f o r s t e r k e d e t t e f o r h o l d e t. I p r a k s i s e r f a s t s e t t e l s e a v v i r k e l i g v e r d i o f t e s v æ r t v a n s k e l i g o g b a s e r t p å s u b j e k t i v e f o r u t s e t n i n g e r. 4 B r u k a v s u b j e k t i v e f o r u t s e t n i n g e r k r e v e r s t o r g r a d a v u a v h e n g i g h e t f o r å v æ r e t i l s t r e k k e l i g t r o v e r d i g.

5 5 V i r k e l i g v e r d i e r s v æ r t f o r s k j e l l i g i e n f o r t s a t t d r i f t s i t u a s j o n o g i e n s i t u a s j o n d e r d r i f t e n o p p h ø r e r. E r f a r i n g v i s e r a t m a n v e d k o n k u r s k u n f å r u t i g j. s n. 1 / 3 a v b o k f ø r t v e r d i v e d r e a l i s a s j o n a v v i r k s o m h e t e n s e i e n d e l e r. V u r d e r i n g a v h v o r v i d t s e l s k a p e t e r i e n f o r t s a t t d r i f t s i t u a s j o n e l l e r i k k e v i l d e r f o r v æ r e s v æ r t a v g j ø r e n d e f o r v u r d e r i n g e n a v v i r k e l i g v e r d i.

6 6 H v i l k e n v e r d s e t t e l s e s m e t o d e s k a l b e n y t t e s? V a l g a v v e r d s e t t e l s e s m e t o d e v i l o g s å l e t t g i u l i k e v e r d i e r, s a m t i d i g s o m p a r a m e t e r n e s o m b r u k e s f o r v e r d s e t t e l s e i n n e n f o r h v e r e n k e l t m e t o d e e r a v g j ø r e n d e. H v o r s u b j e k t i v e e r i k k e f o r e k s e m p e l f a s t s e t t e l s e a v f r e m t i d i g k o n t a n t s t r ø m o g a v k a s t n i n g s k r a v? V e r d i v u r d e r i n g e r i n g e n e k s a k t v i t e n s k a p d e r m a n k a n r e g n e s e g f r e m t i l e n r i k t i g v e r d i.

7 7 V e r d i e n v i l v æ r e a v h e n g i g a v o m m a n l e g g e r k j ø p e r - e l l e r s e l g e r s y n s p u n k t t i l g r u n n. H v o r v i d t m a n v e r d s e t t e r e n k e l t p o s t e r, s t r a t e g i s k e p o s t e r e l l e r f u l l o v e r t a k e l s e a v s e l s k a p e t. H v o r v i d t m a n f o r e t a r e n s t a n d a l o n e v u r d e r i n g e l l e r e n s y n e r g i v u r d e r i n g.

8 8 Bransjemessige standarder for nøkkeltall U t g a n g s p u n k t : U l i k e b r a n s j e r h a r f o r s k j e l l i g e b a l a n s e - o g r e s u l t a t s t r u k t u r e r. E k s : E t e i e n d o m s s e l s k a p h a r i k k e v a r e b e h o l d i n g o g v a r e f o r b r u k. E k s : E t h a n d e l s s e l s k a p h a r o f t e i k k e f a s t e i e n d o m o g e i e n d o m s f i n a n s i e r i n g, m e n l e i e a v t a l e r, v a r e f o r b r u k, l ø n n s k o s t n a d e r o g l i g n e n d e

9 9 E k s. P r o d u k s j o n s b e d r i f t e r h a r b e a r b e i d e l s e s k o s t n a d e r s o m i k k e f i n n e s i h a n d e l s b e d r i f t e r. U l i k e h a n d e l s - o g i n d u s t r i b e d r i f t e r h a r v i d t f o r s k j e l l i g b e h o v f o r k a p i t a l b i n d i n g o g u l i k i n n t e k t s - / k o s t n a d s s t r u k t u r. D e t t e t i l s i e r s v æ r t f o r s k j e l l i g e b a l a n s e -, a v k a s t n i n g s - o g m a r g i n s t r u k t u r e r. B r u k a v b e n c h m a r k i n g e r i u t g a n g s p u n k t e t n y t t i g, m e n m a n m å p a s s e p å a t m a n h a r r e l e v a n t e s a m m e n l i g n i n g s g r u n n l a g, f. e k s :

10 10 - N y e / g a m l e b e d r i f t e r - E i e r l o k a l e r s e l v / e i e r i k k e s e l v l o k a l e r - K r i t e r i e r f o r m å l i n g a v v i r k e l i g v e r d i - S k j ø n n s m e s s i g e p o s t e r - S a m m e n l i g n i n g s e l s k a p s r e g n s k a p / k o n s e r n r e g n s k a p : R i s i k o f o r i r r e l e v a n t e s a m m e n l i g n i n g s g r u n n l a g i d e t k o n s e r n e t k a n h a s a m m e n s a t t v i r k s o m h e t. - E k s. E g e n p r o d u k s j o n i f o r h o l d t i l b r u k a v u n d e r l e v e r a n d ø r e r g i r v i d t f o r s k j e l l i g e b a l a n s e r o g r e s u l t a t s t r u k t u r e r. - E k s. N o r g e s g r u p p e n s k o n s e r n r e g n s k a p k a n v e r k e n b r u k e s t i l b e n c h m a r k i n g a v d e t a l j i s t e r e l l e r e n g r o s s v i r k s o m h e t e r.

11 11 D e t a v g j ø r e n d e e r a t m a n i d e n t i f i s e r e r o g a n a l y s e r e r d e t s o m e r v e r d i d r i v e r e i h v e r t e n k e l t s e l s k a p, o g g j ø r e n t r e n d a n a l y s e a v s e n t r a l e p a r a m e t e r e f o r v e d k o m m e n d e v i r k s o m h e t D e t e r v i k t i g å d i f f e r e n s i e r e a v k a s t n i n g s k r a v e t t e r r i s i k o e n i v i r k s o m h e t e n : E k s : D e t e r l a n g t h ø y e r e k r a v t i l r e n t a b i l i t e t i e t s e l s k a p s o m d r i v e r m e d o l j e l e t i n g e n n e n d a g l i g v a r e b u t i k k, o g d e t e r n e p p e r e a l i s t i s k å k r e v e 1 5 % t o t a l r e n t a b i l i t e t i e n b a n k.

12 12 E k s : K r a v t i l R e n t e d e k n i n g s g r a d e r m y e h ø y e r e i e n p r o d u k s j o n s b e d r i f t e n n i e t e i e n d o m s s e l s k a p, f o r e k s e m p e l. 3 i f o r h o l d t i l 1, 3-1, 5 E k s. K r a v t i l e g e n k a p i t a l a n d e l e r m y e h ø y e r e i e t u t v i k l i n g s s e l s k a p i n n e n I T e n n e n m o t e b u t i k k E n p r o d u k s j o n s b e d r i f t k a n h a k r a v t i l l a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g p å 5 0 %, m e n s t a l l e t e r i r r e l e v a n t v e d a n a l y s e a v e t k o n s u l e n t s e l s k a p e l l e r v u r d e r i n g a v e t f i n a n s i e r i n g s s e l s k a p.

13 13 Noen eksempler på bransjespesifikke nøkkeltall (tillegg til de mer generelle nøkkeltallene): E i e n d o m s s e l s k a p e r : l e i e p r. k v m L e d i g h e t s p r o s e n t D r i f t s k o s t n a d s p r o s e n t Y i e l d = N e t t o l e i e * / E i e n d o m m e n s m a r k e d s v e r d i B e l å n i n g s g r a d L i b e r a l e y r k e r : L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t F a k t u r e r i n g s g r a d O m s e t n i n g p r. a n s a t t

14 14 H o t e l l : B e l e g g s p r o s e n t r o m B e l e g g s p r o s e n t s e n g e r H u s l e i e i p r o s e n t a v o m s e t n i n g F o r d e l i n g l o s j i s a l g / v a r e s a l g V e d l i k e h o l d i p r o s e n t a v o m s e t n i n g e n L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t

15 15 H a n d e l : L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t B r u t t o f o r t j e n e s t e B r u t t o f o r t j e n e s t e p r. l ø n n s k r o n e O m s e t n i n g p r. t i m e v e r k O m s e t n i n g p r. k v m H u s l e i e i p r o s e n t a v o m s e t n i n g e n

16 16 I n d u s t r i : D e k n i n g s g r a d L ø n n s o m h e t s n u l l p u n k t = f a s t e k o s t n a d e r / D e k n i n g s g r a d R i s i k o m a r g i n : ( D r i f t s i n n t e k t e r - l ø n n s o m h e t s n u l l p u n k t ) * / D r i f t s i n n t e k t e r K a p a s i t e t s g r a d : F a s t e k o s t n a d e r / D r i f t s i n n t e k t e r P r o d u k s j o n / T i d s e n h e t ( t i m e / d a g / u k e / m n d / å r ) P r o d u k s j o n p r. a n s a t t O m s e t n i n g p r. a n s a t t

17 17 N ø d v e n d i g e f i n a n s i e l l e m å l t a l l f o r k o n t r o l l m e d f o r h o l d e t m e l l o m a v k a s t n i n g, v e k s t, k a p i t a l s t r u k t u r o g l i k v i d i t e t U t s a g n s k r a f t i g e n ø k k e l t a l l a ) R e n t a b i l i t e t * T o t a l r e n t a b i l i t e t = D r i f t s r e s u l t a t + f i n a n s i n n t e k t e r * % R e e l l v e r d i a v s u m e i e n d e l e r

18 18 I bedrifter med store finansaktiva og avkastning på disse, bør totalrentabiliteten splittes i: 1. D r i f t s a v k a s t n i n g = D r i f t s r e s u l t a t * D r i f t s r e l a t e r t e e i e n d e l e r 2. F i n a n s a v k a s t n i n g = F i n a n s i n n t e k t e r * F i n a n s a k t i v a Dette gir mer operative budsjettforutsetninger. Driftsavkastningskravet bør fordeles på divisjoner/ avdelinger/ forretningsområder.

19 19 Den bundne kapital i en bedrift bør gi en høyere avkastning enn en ren risikofri rente, som idag er ca. 2,5-3.5% p.a. For å kompensere for normal forretningsmessig risiko gjøres det normalt et tillegg på ca. 7-8%, hvilket gir et krav til totalrentabilitet på ca. 9,5-11,5%.

20 20 E r d e n f o r r e t n i n g s m e s s i g e r i s i k o e n s t o r, v i l m a n k r e v e e n h ø y e r e t o t a l r e n t a b i l i t e t. T i l t a k : B e d r i f t e n k a n b e d r e s i n r e n t a b i l i t e t v e d å t j e n e m e r f o r h v e r k r o n e d e n s e l g e r, a l t s å b e d r e l ø n n s o m h e t s m a r g i n e n, e l l e r d e n k a n s ø k e å b e d r e k a p i t a l e n s o m l ø p s h a s t i g h e t g j e n n o m å n å s a m m e r e s u l t a t a v d r i f t e n m e d m i n d r e k a p i t a l b i n d i n g ; -

21 21 D v s. : B e d r e d e k n i n g s g r a d R e d u s e r e k o s t n a d e r G j e n n o m f ø r e k a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g o O p t i m a l i s e r e a r b e i d s k a p i t a l e n o F r i g j ø r e u n ø d v e n d i g b u n d e t k a p i t a l

22 22 * R e n t e d e k n i n g s g r a d N ø k k e l t a l l e t b e r e g n e s s o m : D r i f t s r e s u l t a t + F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r R e n t e d e k n i n g s g r a d e n f o r t e l l e r h v o r m a n g e g a n g e r r e s u l t a t e t f ø r f r a d r a g f o r f i n a n s k o s t n a d e r d e k k e r f i n a n s k o s t n a d e r. D e t k a n l e t t v i s e s t i l e k s e m p l e r p å a t b e d r i f t e n s t o t a l r e n t a b i l i t e t b l i r t i l f r e d s s t i l l e n d e, m e n a t h e l e r e s u l t a t e t ( o g e n k e l t e g a n g e r m e r t i l ) g å r t i l d e k n i n g a v r e n t e k o s t n a d e n e. T o m m e l f i n g e r r e g e l : R e n t e d e k n i n g s g r a d > 2-3 g a n g e r

23 23 T i l t a k : B e d r e d r i f t s r e s u l t a t e t R e f i n a n s i e r e v i r k s o m h e t e n o R i m e l i g e l å n o Ø k n i n g a v e g e n k a p i t a l

24 24 * G j e l d s b e t j e n i n g s e v n e : D r i f t s r e s u l t a t + F i n a n s i n n t e k t e r + A v s k r i v n i n g e r F i n a n s k o s t n a d e r + A v d r a g N ø k k e l t a l l b ø r v æ r e s t ø r r e e n n 2 f o r å d e k k e e g e n k a p i t a l a n d e l e n a v i n v e s t e r i n g e r o g ø k n i n g e n i d r i f t s k a p i t a l b e h o v e t.

25 25 T i l t a k : B e d r e d r i f t s r e s u l t a t e t R e f i n a n s i e r i n g E n d r e a v d r a g s p r o f i l

26 26 * R e n t e b æ r e n d e g j e l d E B I T D A N ø k k e l t a l l e t e r m y e b r u k t a v f i n a n s - i n s t i t u s j o n e r s o m u t t r y k k f o r g j e l d s - b e t j e n i n g s e v n e n. E t l a v t n i v å p å n ø k k e l t a l l e t v i s e r a t s e l s k a p e t s d r i f t s r e s u l t a t f ø r a v s k r i v n i n g e r ( E B I T D A ) i n d i k e r e r g o d g j e l d s b e t j e n i n g s e v n e. N ø k k e l t a l l e t b ø r i k k e v æ r e o v e r 4-6 g a n g e r.

27 27 T i l t a k : R e g u l e r e r e n t e b æ r e n d e g j e l d E m i s j o n e g e n k a p i t a l B e d r e E B I T D A

28 28 N ø d v e n d i g e n ø k k e l t a l l f o r f a s t s e t t e l s e a v f i n a n s i e l l s t r a t e g i / s e n t r a l e b a l a n s e r e l a s j o n e r B / F i n a n s s t r u k t u r e n * L a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g N ø k k e l t a l l e t d e f i n e r e s s o m : E g e n k a p i t a l + L a n g s i k t i g g j e l d - A n l e g g s m i d l e r * V a r e l a g e r F o r h o l d s t a l l e t f o r t e l l e r h v o r m e g e t l a n g s i k t i g k a p i t a l s o m e r i g j e n t i l å f i n a n s i e r e b e d r i f t e n s v a r e l a g e r e t t e r a t a n l e g g s m i d l e n e e r f i n a n s i e r t l a n g s i k t i g. D e n l a n g s i k t i g e l a g e r f i n a n s i e r i n g e n b ø r n o r m a l t m i n s t v æ r e l i k e s t o r s o m b e d r i f t e n s f a s t e m i n i m u m s l a g e r T o m m e l f i n g e r r e g e l : > 5 0 %

29 29 T i l t a k : R e d u s e r e b i n d i n g i v a r e l a g e r e t Ø k e l a n g s i k t i g g j e l d Ø k e e g e n k a p i t a l A v h e n d e u n ø d v e n d i g e a n l e g g s m i d l e r

30 30 * A n l e g g s f i n a n s i e r i n g N ø k k e l t a l l e t d e f i n e r e s s o m : E g e n k a p i t a l + L a n g s i k t i g g j e l d * A n l e g g s m i d l e r T o m m e l f i n g e r r e g e l : > %

31 31 T i l t a k : Ø k e l a n g s i k t i g g j e l d Ø k e e g e n k a p i t a l A v h e n d e u n ø d v e n d i g e a n l e g g s m i d l e r

32 32 * G j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d G j e n n o m s n i t t l i g v a r e l a g e r * V a r e f o r b r u k L a g e r t i d e n v a r i e r e r s t e r k t f r a b r a n s j e t i l b r a n s j e. T r e n d a n a l y s e e r d e r f o r m e s t u t s a g n s k r a f t i g.

33 33 - M å l s e t t i n g m h t. f i n a n s i e r i n g s s t r u k t u r e n v u r d e r e s n o r m a l t v e d å s a m m e n s t i l l e l a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g m e d g j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d. - T i l f r e d s s t i l l e n d e f i n a n s i e l l s t r u k t u r k a r a k t e r i s e r e s g e n e r e l t v e d ; L a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g > 5 0 % o g G j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d < 4 m n d r.

34 34 T i l t a k : R e d u s e r e l a g e r b i n d i n g o B e d r e i n n k j ø p s - o g p r o d u k s j o n s s t y r i n g o R e d u s e r e p r o d u k t s p e k t e r

35 35 C / L i k v i d i t e t * L i k v i d i t e t s r e s e r v e i % a v s a l g s i n n t e k t e n = K a s s e, b a n k + k o r t s i k t i g e p l a s s e r i n g e r u b e n y t t e t k a s s e k r e d i t t * % S a l g s i n n t e k t e r B ø r v æ r e s t o r n o k t i l å d e k k e 1 m å n e d s g j e n n o m s n i t t s s a l g. I b e d r i f t e r m e d s t o r t k o n t a n t s a l g r e l a t e r e s l i k v i d i t e t s r e s e r v e n g j e r n e t i l f a s t e k o s t n a d e r - a v s k r i v n i n g + a v d r a g o g b ø r u t g j ø r e 3 m å n e d e r s k o s t n a d e r, e l l e r 2 5 % a v o v e n n e v n t e k o s t n a d e r p å å r s b a s i s.

36 36 T i l t a k : K a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g ( r e f. t i d l i g e r e )

37 37 * G j e n n o m s n i t t l i g k r e d i t t i d l e v e r a n d ø r e r : I B + U B * V a r e k j ø p * 1, 2 5 B ø r i k k e v æ r e o v e r 4 5 d a g e r m e d m i n d r e d e t i b r a n s j e n e r n o r m a l t å i n n v i l g e l e n g r e k r e d i t t i d e n n f r i l e v e r i n g s m å n e d d a g e r. L e v e r a n d ø r f i n a n s e r i n g f r a m o r s e l s k a p e l l e r p å ø v r i g e s p e s i e l l e v i l k å r.

38 38 T i l t a k : L ø n n s o m t å b e n y t t e k o n t a n t r a b a t t e r = r e d u s e r t l e v e r a n d ø r g j e l d B e n y t t k r e d i t t i d o p t i m a l t S ø r g f o r i k k e å f å m o r a r e n t e v e d s e n b e t a l i n g

39 39 * G j e n n o m s n i t t l i g k r e d i t t i d k u n d e r : I B + U B x D r i f t s i n n t e k t e r x 1, 2 5 B ø r i k k e v æ r e o v e r d a g e r m e d m i n d r e d e t e r v a n l i g å i n n v i l g e l e n g r e k r e d i t t i d.

40 40 T i l t a k : F a k t u r e r v e d v a r e l e v e r a n s e G i k o r t e s t m u l i g k r e d i t t i d H a e f f e k t i v e p u r r e r u t i n e r B e l a s t f o r s i n k e l s e s r e n t e S e l g p r. k o n t a n t t i l d å r l i g e b e t a l e r e

41 41 * A v d r a g s b e t j e n i n g s e v n e : O r d i n æ r t k o n t a n t s t r ø m b i d r a g 1 Å r l i g e a v d r a g l a n g s i k t i g g j e l d D e t t e n ø k k e l t a l l e t m å v æ r e s t ø r r e e n n 1 o g h e l s t s å s t o r t a t k o n t a n t s t r ø m b i d r a g e t d e k k e r ; - N ø d v e n d i g r e s t f i n a n s e r i n g a v i n v e s t e r i n g e r - N ø d v e n d i g ø k n i n g i l i k v i d i t e t s r e s e r v e n * N e d b e t a l i n g s t i d l a n g s i k t i g g j e l d : L a n g s i k t i g g j e l d O r d. k o n t a n t s t r ø m b i d r a g 1

42 42 T i l t a k : M i n i m a l i s e r b i n d i n g i a r b e i d s k a p i t a l B e d r e l ø n n s o m h e t s m a r g i n

43 43 D/ Soliditet E g e n k a p i t a l a n d e l Nøkkeltallet beregnes som; E g e n k a p. ( i n k l. s k j u l t e r e s e r v e r e v t. m e d f r a d r a g f o r u t s a t t s k a t t ) x % S u m e i e n d e l e r ( i n k l. s k j u l t e r e s e r v e r ) Forteller hvilken støtpute bedriften har mot fremtidige tap.

44 44 T i l t a k : N y - e m i s j o n R e d u s e r e s u m e i e n d e l e r g j e n n o m k a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g

45 45 N ø d v e n d i g n i v å v a r i e r e r m e d h v o r k a p i t a l i n t e n s i v v i r k s o m h e t e n e r o g d e n f o r r e t n i n g s m e s s i g e r i s i k o. V a n l i g e k r a v e r : E g e n k a p i t a l a n d e l > 3 0 % M e r k a t u t s a t t s k a t t b e r e g n e t m e d 2 8 % i k k e e r b e d r i f t s ø k o n o m i s k k o r r e k t p g a. n e d d i s k o n t e r i n g s e f f e k t e n D e t s e n t r a l e e r h v a e i e n d e l e n e k a n r e a l i s e r e s f o r i e n k o n k u r r a n s e s i t u a s j o n

46 46 D e n e n k e l t e k r e d i t o r b ø r i s t e d e t f o r e g e n k a p i t a l - a n d e l e n s e p å s i n e d e k n i n g s m u l i g h e t e r v e d å g j ø r e e n o p p s t i l l i n g e t t e r d e k n i n g s l o v e n s r e g l e r : 1 ) G j e l d m e d p a n t i e i e n d e l e r 2 ) M a s s e k r a v ( d e k n i n g s l o v e n s 9-2 )

47 47 3 ) F o r t r i n n s b e r e t t i g e d e k r a v i h h t. 9-3 i d e k n i n g s l o v e n s o m l ø n n i o p p s i g e l s e s t i d, f e r i e p e n g e r, p e n s j o n e r e t c., u n n t a t t t i l d a g l i g l e d e r, s t y r e m e d l e m m e r o g a n s a t t s o m a l e n e e l l e r s a m m e n m e d n æ r s t å e n d e h a r h a t t m i n s t 2 0 % e i e r a n d e l. 4 ) F o r t r i n n s b e r e t t i g e d e k r a v i h h t. 9-4 i d e k n i n g s l o v e n s o m m v a., s k a t t e t r e k k, f o r m u e - o g i n n t e k t s s k a t t, a r b e i d s g i v e r a v g i f t e t c. 5 ) U p r i o r i t e r t g j e l d.

48 48 * F r e m m e d k a p i t a l e n s r i s i k o g r a d : F r i e e i e n d e l e r U p r i o r i t e r t g j e l d N ø k k e l t a l l e t g i r u t t r y k k f o r d e u p r i o r i t e r t e k r e d i t o r e n e s r i s i k o v e d b e t a l i n g s i n n s t i l l i n g.

49 49 Finansielle risiki Risikoklassifisering basert på finansielle nøkkeltall Rentabilitet Vekttall 3 Risikoklasse A Totalrentabilitet > 15% 1 Rentedekningsgrad > 3 ganger B Totalrentabilitet > 15% 2 Rentedekningsgrad 1,5 < X < 3 C Totalrentabilitet > 15% 3 Rentedekningsgrad 1 < X < 1,5 D Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 2 Rentedekningsgrad > 3 ganger

50 50 E Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 3 Rentedekningsgrad 1,5 < X < 3 F Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 4 Rentedekningsgrad 0,5 < X < 1,5 G Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 3 Rentedekningsgrad > 2 H Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 4 Rentedekningsgrad 1 < X < 2 I Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 5 Rentedekningsgrad < 1 J Totalrentabilitet < 5% 5

51 51 Finansiell struktur Vekttall 2 Risikoklasse A Langsiktig lagerfinansiering > 50% 1 Lagertid < 4 mndr. B Langsiktig lagerfinansiering > 50% 2 Lagertid > 4 mndr. C Langsiktig lagerfinansiering 25% < Z <50% 2 Lagertid < 4 mndr. D Langsiktig lagerfinansiering 25% < Z <50% 3 Lagertid > 4 mndr. E Langsiktig lagerfinansiering 0% < Z < 25% 3 Lagertid < 4 mndr. F Langsiktig lagerfinansiering 0% < Z < 25% 4 Lagertid > 4 mndr. G Langsiktig lagerfinansiering < 0% 4 Lagertid < 4 mndr. H Langsiktig lagerfinansiering < 0% 5 Lagertid > 4 mndr.

52 52 Likviditet Vekttall 2 Risikoklasse A Likviditetsreserve > 10% 1 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager B Likviditetsreserve > 10% 2 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager C Likviditetsreserve 5% < L < 10% 2 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager D Likviditetsreserve 5% < L < 10% 3 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager E Likviditetsreserve 0% < L < 5% 3 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager F Likviditetsreserve 0% < L < 5% 4 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager G Likviditetsreserve < 0 5

53 53 Soliditet Vekttall 3 Risikoklasse A Egenkapitalandel > 35% 1 B Egenkapitalandel 25% < X < 35% 2 C Egenkapitalandel 20% < X < 25% 3 D Egenkapitalandel 10% < X < 20% 4 E Egenkapitalandel < 10% 5

54 54 Note 1 Langsiktig lagerfinansiering E.kap. + langs.gjeld - anleggsm. x 100% Varelager Note 2 Gjennomsnittlig lagertid Gjennomsnittlig varelager x 365 Vareforbruk Note 3 Avdragsbetjeningsevne Ordinært kontantstrømbidrag 1 Årlig avdrag langsiktig gjeld Note 4 Likviditetsreserve i % av Kasse, bank o.l. x ubenyttet KK x 100% omsetning Omsetning

55 55 Note 5 Gj.snittlig kredittid leverandører Note 6 Egenkapitalandel Gj.snittlig vareleverandørgjeld Varekjøp x 1,2 Sum beskattet og ubeskattet e.kap. Sum eiendeler x 365 x 100% Note 7 Totalrentabilitet Driftsres. + finansinntekter x 100% Sum eiendeler Note 8 Rentedekningsgrad Driftsresultat + finansinntekter Finanskostnader

56 56 Risikoklassifisering vha. finansieringsanalysen Utgangspunkt: Modell 1 A = Ordinært kontantstrømbidrag 2 = (Ordinært kontantstrømbidrag 1 minus avdrag) B = A + Nyinnbetaling egenkapital minus nødvendig restfinansiering av investeringer C = Endring i likviditetsreserve Risikoklasse 1 når: A > 0 B > 0 C > 0

57 57 Risikoklasse 2 når: A > 0 og A > 0 B > 0 B < 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 3 når: A > 0 og A < 0 B < 0 B > 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 4 når: A < 0 og A < 0 B > 0 B < 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 5 når: A < 0 B < 0 C < 0

58 58 Sammendrag finansielle risiki Klassifisering Vekt Score 1. Rentabilitet 2. Finansiell struktur 3. Likviditet 4. Soliditet 5. Finansieringsanalyse Finansiell risiko

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring Totale inntekter (Sum driftsinntekter) TNOK 3 25 2 5 5 2 2 22 Alle tall i hele tusen (TNOK) 2 2 Endring 22 Endring 78 67 28 722 7, % 59 486-23,6 % 244 863 266 544 8,9 % 26 26-2,4 % 33 332 23 55-7,3 % 9

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Analyse av transportnæringen på Haugalandet

Analyse av transportnæringen på Haugalandet Analyse av transportnæringen på Haugalandet Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Karoline Sævereide Aartun, Susanne Vik, Jannicke Tufteland Aarbø

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Økonomisimulator. Simuler med bedriftens egne tall og se umiddelbart effekten på resultat og likviditet.

Økonomisimulator. Simuler med bedriftens egne tall og se umiddelbart effekten på resultat og likviditet. Økonomisimulator Økonomi- og styringsverktøy Sist redigert 05.11.2009 Hvor sårbar er bedriften for endringer i sentrale økonomisk drivere? Hvilken effekt har ulike tiltak på resultat og likviditet? Få

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2 ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 2 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker Sparebanken Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Eksempelbedriften AS KNYTTET TIL ETABLERING AV VERDIVURDERING AV. Org.nr: 987 654 321. Verdiberegningen er utført av: Lederkilden.

Eksempelbedriften AS KNYTTET TIL ETABLERING AV VERDIVURDERING AV. Org.nr: 987 654 321. Verdiberegningen er utført av: Lederkilden. Lim inn logo nendefor: VERDIVURDERING AV KNYTTET TIL ETABLERING AV Eksempelbedriften AS Org.nr: 987 654 321 Verdiberegningen er utført av: Lederkilden.no Verditidspunktet er satt til: 1. januar 2014 Utarbeidet

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer