Utvelgelse og beregning av nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvelgelse og beregning av nøkkeltall"

Transkript

1 1 Del 2 Utvelgelse og beregning av nøkkeltall av Statsautorisert revisor/siviløkonom Gunnar A. Dahl DHT Corporate Services AS Lysaker Torg 25 Postboks Lysaker Telefon: Fax:

2 2 Utgangspunkt N ø k k e l t a l l e r e n s t a t i s k a n a l y s e N ø k k e l t a l l e n e s u t s a g n s k r a f t e r a v h e n g i g a v h v o r v i d t r e g n s k a p e t a v s p e i l e r v i r k e l i g e f o r h o l d F a r l i g å l e g g e f o r g e n e r e l l e n o r m n i v å e r p å n ø k k e l t a l l e n e : o U l i k e b r a n s j e r u l i k e r e g n s k a p s r e l a s j o n e r o A v v i k b o k f ø r t e o g v i r k e l i g e v e r d i e r o U l i k e r e g n s k a p s p r i n s i p p e r o E l d r e b e d r i f t e r m e d n e d s k r e v n e e i e n d e l e r s a m m e n l i g n e t m e d y n g r e b e d r i f t e r m e d b e t y d e l i g e n y a n s k a f f e l s e r

3 3 N ø k k e l t a l l m å v u r d e r e s i s a m m e n h e n g m e d k o n t a n t t i l s t r ø m a n a l y s e r. S a m m e n l i g n i n g m e d a n d r e b e d r i f t e r m å g j ø r e s i f o r h o l d t i l v i r k e l i g v e r d i d e r s o m d e s k a l h a s æ r l i g u t s a g n s k r a f t. P r o b l e m : F a s t s e t t e v i r k e l i g v e r d i.

4 Vedrørende virkelige verdier og regnskapet R e v i s o r b l i r i h e l t s e n t r a l e l ø p e n d e r e g n s k a p s p r o b l e m s t i l l i n g e r s t i l l e t o v e r f o r b e h o v e t f o r å h a e t n ø y t r a l t / u a v h e n g i g s y n p å v i r k e l i g v e r d i a v e n k e l t p o s t e r o g h e l e v i r k s o m h e t e r. E n d r e d e r e g n s k a p s r e g l e r v i l f o r s t e r k e d e t t e f o r h o l d e t. I p r a k s i s e r f a s t s e t t e l s e a v v i r k e l i g v e r d i o f t e s v æ r t v a n s k e l i g o g b a s e r t p å s u b j e k t i v e f o r u t s e t n i n g e r. 4 B r u k a v s u b j e k t i v e f o r u t s e t n i n g e r k r e v e r s t o r g r a d a v u a v h e n g i g h e t f o r å v æ r e t i l s t r e k k e l i g t r o v e r d i g.

5 5 V i r k e l i g v e r d i e r s v æ r t f o r s k j e l l i g i e n f o r t s a t t d r i f t s i t u a s j o n o g i e n s i t u a s j o n d e r d r i f t e n o p p h ø r e r. E r f a r i n g v i s e r a t m a n v e d k o n k u r s k u n f å r u t i g j. s n. 1 / 3 a v b o k f ø r t v e r d i v e d r e a l i s a s j o n a v v i r k s o m h e t e n s e i e n d e l e r. V u r d e r i n g a v h v o r v i d t s e l s k a p e t e r i e n f o r t s a t t d r i f t s i t u a s j o n e l l e r i k k e v i l d e r f o r v æ r e s v æ r t a v g j ø r e n d e f o r v u r d e r i n g e n a v v i r k e l i g v e r d i.

6 6 H v i l k e n v e r d s e t t e l s e s m e t o d e s k a l b e n y t t e s? V a l g a v v e r d s e t t e l s e s m e t o d e v i l o g s å l e t t g i u l i k e v e r d i e r, s a m t i d i g s o m p a r a m e t e r n e s o m b r u k e s f o r v e r d s e t t e l s e i n n e n f o r h v e r e n k e l t m e t o d e e r a v g j ø r e n d e. H v o r s u b j e k t i v e e r i k k e f o r e k s e m p e l f a s t s e t t e l s e a v f r e m t i d i g k o n t a n t s t r ø m o g a v k a s t n i n g s k r a v? V e r d i v u r d e r i n g e r i n g e n e k s a k t v i t e n s k a p d e r m a n k a n r e g n e s e g f r e m t i l e n r i k t i g v e r d i.

7 7 V e r d i e n v i l v æ r e a v h e n g i g a v o m m a n l e g g e r k j ø p e r - e l l e r s e l g e r s y n s p u n k t t i l g r u n n. H v o r v i d t m a n v e r d s e t t e r e n k e l t p o s t e r, s t r a t e g i s k e p o s t e r e l l e r f u l l o v e r t a k e l s e a v s e l s k a p e t. H v o r v i d t m a n f o r e t a r e n s t a n d a l o n e v u r d e r i n g e l l e r e n s y n e r g i v u r d e r i n g.

8 8 Bransjemessige standarder for nøkkeltall U t g a n g s p u n k t : U l i k e b r a n s j e r h a r f o r s k j e l l i g e b a l a n s e - o g r e s u l t a t s t r u k t u r e r. E k s : E t e i e n d o m s s e l s k a p h a r i k k e v a r e b e h o l d i n g o g v a r e f o r b r u k. E k s : E t h a n d e l s s e l s k a p h a r o f t e i k k e f a s t e i e n d o m o g e i e n d o m s f i n a n s i e r i n g, m e n l e i e a v t a l e r, v a r e f o r b r u k, l ø n n s k o s t n a d e r o g l i g n e n d e

9 9 E k s. P r o d u k s j o n s b e d r i f t e r h a r b e a r b e i d e l s e s k o s t n a d e r s o m i k k e f i n n e s i h a n d e l s b e d r i f t e r. U l i k e h a n d e l s - o g i n d u s t r i b e d r i f t e r h a r v i d t f o r s k j e l l i g b e h o v f o r k a p i t a l b i n d i n g o g u l i k i n n t e k t s - / k o s t n a d s s t r u k t u r. D e t t e t i l s i e r s v æ r t f o r s k j e l l i g e b a l a n s e -, a v k a s t n i n g s - o g m a r g i n s t r u k t u r e r. B r u k a v b e n c h m a r k i n g e r i u t g a n g s p u n k t e t n y t t i g, m e n m a n m å p a s s e p å a t m a n h a r r e l e v a n t e s a m m e n l i g n i n g s g r u n n l a g, f. e k s :

10 10 - N y e / g a m l e b e d r i f t e r - E i e r l o k a l e r s e l v / e i e r i k k e s e l v l o k a l e r - K r i t e r i e r f o r m å l i n g a v v i r k e l i g v e r d i - S k j ø n n s m e s s i g e p o s t e r - S a m m e n l i g n i n g s e l s k a p s r e g n s k a p / k o n s e r n r e g n s k a p : R i s i k o f o r i r r e l e v a n t e s a m m e n l i g n i n g s g r u n n l a g i d e t k o n s e r n e t k a n h a s a m m e n s a t t v i r k s o m h e t. - E k s. E g e n p r o d u k s j o n i f o r h o l d t i l b r u k a v u n d e r l e v e r a n d ø r e r g i r v i d t f o r s k j e l l i g e b a l a n s e r o g r e s u l t a t s t r u k t u r e r. - E k s. N o r g e s g r u p p e n s k o n s e r n r e g n s k a p k a n v e r k e n b r u k e s t i l b e n c h m a r k i n g a v d e t a l j i s t e r e l l e r e n g r o s s v i r k s o m h e t e r.

11 11 D e t a v g j ø r e n d e e r a t m a n i d e n t i f i s e r e r o g a n a l y s e r e r d e t s o m e r v e r d i d r i v e r e i h v e r t e n k e l t s e l s k a p, o g g j ø r e n t r e n d a n a l y s e a v s e n t r a l e p a r a m e t e r e f o r v e d k o m m e n d e v i r k s o m h e t D e t e r v i k t i g å d i f f e r e n s i e r e a v k a s t n i n g s k r a v e t t e r r i s i k o e n i v i r k s o m h e t e n : E k s : D e t e r l a n g t h ø y e r e k r a v t i l r e n t a b i l i t e t i e t s e l s k a p s o m d r i v e r m e d o l j e l e t i n g e n n e n d a g l i g v a r e b u t i k k, o g d e t e r n e p p e r e a l i s t i s k å k r e v e 1 5 % t o t a l r e n t a b i l i t e t i e n b a n k.

12 12 E k s : K r a v t i l R e n t e d e k n i n g s g r a d e r m y e h ø y e r e i e n p r o d u k s j o n s b e d r i f t e n n i e t e i e n d o m s s e l s k a p, f o r e k s e m p e l. 3 i f o r h o l d t i l 1, 3-1, 5 E k s. K r a v t i l e g e n k a p i t a l a n d e l e r m y e h ø y e r e i e t u t v i k l i n g s s e l s k a p i n n e n I T e n n e n m o t e b u t i k k E n p r o d u k s j o n s b e d r i f t k a n h a k r a v t i l l a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g p å 5 0 %, m e n s t a l l e t e r i r r e l e v a n t v e d a n a l y s e a v e t k o n s u l e n t s e l s k a p e l l e r v u r d e r i n g a v e t f i n a n s i e r i n g s s e l s k a p.

13 13 Noen eksempler på bransjespesifikke nøkkeltall (tillegg til de mer generelle nøkkeltallene): E i e n d o m s s e l s k a p e r : l e i e p r. k v m L e d i g h e t s p r o s e n t D r i f t s k o s t n a d s p r o s e n t Y i e l d = N e t t o l e i e * / E i e n d o m m e n s m a r k e d s v e r d i B e l å n i n g s g r a d L i b e r a l e y r k e r : L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t F a k t u r e r i n g s g r a d O m s e t n i n g p r. a n s a t t

14 14 H o t e l l : B e l e g g s p r o s e n t r o m B e l e g g s p r o s e n t s e n g e r H u s l e i e i p r o s e n t a v o m s e t n i n g F o r d e l i n g l o s j i s a l g / v a r e s a l g V e d l i k e h o l d i p r o s e n t a v o m s e t n i n g e n L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t

15 15 H a n d e l : L ø n n s k o s t n a d s p r o s e n t B r u t t o f o r t j e n e s t e B r u t t o f o r t j e n e s t e p r. l ø n n s k r o n e O m s e t n i n g p r. t i m e v e r k O m s e t n i n g p r. k v m H u s l e i e i p r o s e n t a v o m s e t n i n g e n

16 16 I n d u s t r i : D e k n i n g s g r a d L ø n n s o m h e t s n u l l p u n k t = f a s t e k o s t n a d e r / D e k n i n g s g r a d R i s i k o m a r g i n : ( D r i f t s i n n t e k t e r - l ø n n s o m h e t s n u l l p u n k t ) * / D r i f t s i n n t e k t e r K a p a s i t e t s g r a d : F a s t e k o s t n a d e r / D r i f t s i n n t e k t e r P r o d u k s j o n / T i d s e n h e t ( t i m e / d a g / u k e / m n d / å r ) P r o d u k s j o n p r. a n s a t t O m s e t n i n g p r. a n s a t t

17 17 N ø d v e n d i g e f i n a n s i e l l e m å l t a l l f o r k o n t r o l l m e d f o r h o l d e t m e l l o m a v k a s t n i n g, v e k s t, k a p i t a l s t r u k t u r o g l i k v i d i t e t U t s a g n s k r a f t i g e n ø k k e l t a l l a ) R e n t a b i l i t e t * T o t a l r e n t a b i l i t e t = D r i f t s r e s u l t a t + f i n a n s i n n t e k t e r * % R e e l l v e r d i a v s u m e i e n d e l e r

18 18 I bedrifter med store finansaktiva og avkastning på disse, bør totalrentabiliteten splittes i: 1. D r i f t s a v k a s t n i n g = D r i f t s r e s u l t a t * D r i f t s r e l a t e r t e e i e n d e l e r 2. F i n a n s a v k a s t n i n g = F i n a n s i n n t e k t e r * F i n a n s a k t i v a Dette gir mer operative budsjettforutsetninger. Driftsavkastningskravet bør fordeles på divisjoner/ avdelinger/ forretningsområder.

19 19 Den bundne kapital i en bedrift bør gi en høyere avkastning enn en ren risikofri rente, som idag er ca. 2,5-3.5% p.a. For å kompensere for normal forretningsmessig risiko gjøres det normalt et tillegg på ca. 7-8%, hvilket gir et krav til totalrentabilitet på ca. 9,5-11,5%.

20 20 E r d e n f o r r e t n i n g s m e s s i g e r i s i k o e n s t o r, v i l m a n k r e v e e n h ø y e r e t o t a l r e n t a b i l i t e t. T i l t a k : B e d r i f t e n k a n b e d r e s i n r e n t a b i l i t e t v e d å t j e n e m e r f o r h v e r k r o n e d e n s e l g e r, a l t s å b e d r e l ø n n s o m h e t s m a r g i n e n, e l l e r d e n k a n s ø k e å b e d r e k a p i t a l e n s o m l ø p s h a s t i g h e t g j e n n o m å n å s a m m e r e s u l t a t a v d r i f t e n m e d m i n d r e k a p i t a l b i n d i n g ; -

21 21 D v s. : B e d r e d e k n i n g s g r a d R e d u s e r e k o s t n a d e r G j e n n o m f ø r e k a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g o O p t i m a l i s e r e a r b e i d s k a p i t a l e n o F r i g j ø r e u n ø d v e n d i g b u n d e t k a p i t a l

22 22 * R e n t e d e k n i n g s g r a d N ø k k e l t a l l e t b e r e g n e s s o m : D r i f t s r e s u l t a t + F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r R e n t e d e k n i n g s g r a d e n f o r t e l l e r h v o r m a n g e g a n g e r r e s u l t a t e t f ø r f r a d r a g f o r f i n a n s k o s t n a d e r d e k k e r f i n a n s k o s t n a d e r. D e t k a n l e t t v i s e s t i l e k s e m p l e r p å a t b e d r i f t e n s t o t a l r e n t a b i l i t e t b l i r t i l f r e d s s t i l l e n d e, m e n a t h e l e r e s u l t a t e t ( o g e n k e l t e g a n g e r m e r t i l ) g å r t i l d e k n i n g a v r e n t e k o s t n a d e n e. T o m m e l f i n g e r r e g e l : R e n t e d e k n i n g s g r a d > 2-3 g a n g e r

23 23 T i l t a k : B e d r e d r i f t s r e s u l t a t e t R e f i n a n s i e r e v i r k s o m h e t e n o R i m e l i g e l å n o Ø k n i n g a v e g e n k a p i t a l

24 24 * G j e l d s b e t j e n i n g s e v n e : D r i f t s r e s u l t a t + F i n a n s i n n t e k t e r + A v s k r i v n i n g e r F i n a n s k o s t n a d e r + A v d r a g N ø k k e l t a l l b ø r v æ r e s t ø r r e e n n 2 f o r å d e k k e e g e n k a p i t a l a n d e l e n a v i n v e s t e r i n g e r o g ø k n i n g e n i d r i f t s k a p i t a l b e h o v e t.

25 25 T i l t a k : B e d r e d r i f t s r e s u l t a t e t R e f i n a n s i e r i n g E n d r e a v d r a g s p r o f i l

26 26 * R e n t e b æ r e n d e g j e l d E B I T D A N ø k k e l t a l l e t e r m y e b r u k t a v f i n a n s - i n s t i t u s j o n e r s o m u t t r y k k f o r g j e l d s - b e t j e n i n g s e v n e n. E t l a v t n i v å p å n ø k k e l t a l l e t v i s e r a t s e l s k a p e t s d r i f t s r e s u l t a t f ø r a v s k r i v n i n g e r ( E B I T D A ) i n d i k e r e r g o d g j e l d s b e t j e n i n g s e v n e. N ø k k e l t a l l e t b ø r i k k e v æ r e o v e r 4-6 g a n g e r.

27 27 T i l t a k : R e g u l e r e r e n t e b æ r e n d e g j e l d E m i s j o n e g e n k a p i t a l B e d r e E B I T D A

28 28 N ø d v e n d i g e n ø k k e l t a l l f o r f a s t s e t t e l s e a v f i n a n s i e l l s t r a t e g i / s e n t r a l e b a l a n s e r e l a s j o n e r B / F i n a n s s t r u k t u r e n * L a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g N ø k k e l t a l l e t d e f i n e r e s s o m : E g e n k a p i t a l + L a n g s i k t i g g j e l d - A n l e g g s m i d l e r * V a r e l a g e r F o r h o l d s t a l l e t f o r t e l l e r h v o r m e g e t l a n g s i k t i g k a p i t a l s o m e r i g j e n t i l å f i n a n s i e r e b e d r i f t e n s v a r e l a g e r e t t e r a t a n l e g g s m i d l e n e e r f i n a n s i e r t l a n g s i k t i g. D e n l a n g s i k t i g e l a g e r f i n a n s i e r i n g e n b ø r n o r m a l t m i n s t v æ r e l i k e s t o r s o m b e d r i f t e n s f a s t e m i n i m u m s l a g e r T o m m e l f i n g e r r e g e l : > 5 0 %

29 29 T i l t a k : R e d u s e r e b i n d i n g i v a r e l a g e r e t Ø k e l a n g s i k t i g g j e l d Ø k e e g e n k a p i t a l A v h e n d e u n ø d v e n d i g e a n l e g g s m i d l e r

30 30 * A n l e g g s f i n a n s i e r i n g N ø k k e l t a l l e t d e f i n e r e s s o m : E g e n k a p i t a l + L a n g s i k t i g g j e l d * A n l e g g s m i d l e r T o m m e l f i n g e r r e g e l : > %

31 31 T i l t a k : Ø k e l a n g s i k t i g g j e l d Ø k e e g e n k a p i t a l A v h e n d e u n ø d v e n d i g e a n l e g g s m i d l e r

32 32 * G j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d G j e n n o m s n i t t l i g v a r e l a g e r * V a r e f o r b r u k L a g e r t i d e n v a r i e r e r s t e r k t f r a b r a n s j e t i l b r a n s j e. T r e n d a n a l y s e e r d e r f o r m e s t u t s a g n s k r a f t i g.

33 33 - M å l s e t t i n g m h t. f i n a n s i e r i n g s s t r u k t u r e n v u r d e r e s n o r m a l t v e d å s a m m e n s t i l l e l a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g m e d g j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d. - T i l f r e d s s t i l l e n d e f i n a n s i e l l s t r u k t u r k a r a k t e r i s e r e s g e n e r e l t v e d ; L a n g s i k t i g l a g e r f i n a n s i e r i n g > 5 0 % o g G j e n n o m s n i t t l i g l a g e r t i d < 4 m n d r.

34 34 T i l t a k : R e d u s e r e l a g e r b i n d i n g o B e d r e i n n k j ø p s - o g p r o d u k s j o n s s t y r i n g o R e d u s e r e p r o d u k t s p e k t e r

35 35 C / L i k v i d i t e t * L i k v i d i t e t s r e s e r v e i % a v s a l g s i n n t e k t e n = K a s s e, b a n k + k o r t s i k t i g e p l a s s e r i n g e r u b e n y t t e t k a s s e k r e d i t t * % S a l g s i n n t e k t e r B ø r v æ r e s t o r n o k t i l å d e k k e 1 m å n e d s g j e n n o m s n i t t s s a l g. I b e d r i f t e r m e d s t o r t k o n t a n t s a l g r e l a t e r e s l i k v i d i t e t s r e s e r v e n g j e r n e t i l f a s t e k o s t n a d e r - a v s k r i v n i n g + a v d r a g o g b ø r u t g j ø r e 3 m å n e d e r s k o s t n a d e r, e l l e r 2 5 % a v o v e n n e v n t e k o s t n a d e r p å å r s b a s i s.

36 36 T i l t a k : K a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g ( r e f. t i d l i g e r e )

37 37 * G j e n n o m s n i t t l i g k r e d i t t i d l e v e r a n d ø r e r : I B + U B * V a r e k j ø p * 1, 2 5 B ø r i k k e v æ r e o v e r 4 5 d a g e r m e d m i n d r e d e t i b r a n s j e n e r n o r m a l t å i n n v i l g e l e n g r e k r e d i t t i d e n n f r i l e v e r i n g s m å n e d d a g e r. L e v e r a n d ø r f i n a n s e r i n g f r a m o r s e l s k a p e l l e r p å ø v r i g e s p e s i e l l e v i l k å r.

38 38 T i l t a k : L ø n n s o m t å b e n y t t e k o n t a n t r a b a t t e r = r e d u s e r t l e v e r a n d ø r g j e l d B e n y t t k r e d i t t i d o p t i m a l t S ø r g f o r i k k e å f å m o r a r e n t e v e d s e n b e t a l i n g

39 39 * G j e n n o m s n i t t l i g k r e d i t t i d k u n d e r : I B + U B x D r i f t s i n n t e k t e r x 1, 2 5 B ø r i k k e v æ r e o v e r d a g e r m e d m i n d r e d e t e r v a n l i g å i n n v i l g e l e n g r e k r e d i t t i d.

40 40 T i l t a k : F a k t u r e r v e d v a r e l e v e r a n s e G i k o r t e s t m u l i g k r e d i t t i d H a e f f e k t i v e p u r r e r u t i n e r B e l a s t f o r s i n k e l s e s r e n t e S e l g p r. k o n t a n t t i l d å r l i g e b e t a l e r e

41 41 * A v d r a g s b e t j e n i n g s e v n e : O r d i n æ r t k o n t a n t s t r ø m b i d r a g 1 Å r l i g e a v d r a g l a n g s i k t i g g j e l d D e t t e n ø k k e l t a l l e t m å v æ r e s t ø r r e e n n 1 o g h e l s t s å s t o r t a t k o n t a n t s t r ø m b i d r a g e t d e k k e r ; - N ø d v e n d i g r e s t f i n a n s e r i n g a v i n v e s t e r i n g e r - N ø d v e n d i g ø k n i n g i l i k v i d i t e t s r e s e r v e n * N e d b e t a l i n g s t i d l a n g s i k t i g g j e l d : L a n g s i k t i g g j e l d O r d. k o n t a n t s t r ø m b i d r a g 1

42 42 T i l t a k : M i n i m a l i s e r b i n d i n g i a r b e i d s k a p i t a l B e d r e l ø n n s o m h e t s m a r g i n

43 43 D/ Soliditet E g e n k a p i t a l a n d e l Nøkkeltallet beregnes som; E g e n k a p. ( i n k l. s k j u l t e r e s e r v e r e v t. m e d f r a d r a g f o r u t s a t t s k a t t ) x % S u m e i e n d e l e r ( i n k l. s k j u l t e r e s e r v e r ) Forteller hvilken støtpute bedriften har mot fremtidige tap.

44 44 T i l t a k : N y - e m i s j o n R e d u s e r e s u m e i e n d e l e r g j e n n o m k a p i t a l r a s j o n a l i s e r i n g

45 45 N ø d v e n d i g n i v å v a r i e r e r m e d h v o r k a p i t a l i n t e n s i v v i r k s o m h e t e n e r o g d e n f o r r e t n i n g s m e s s i g e r i s i k o. V a n l i g e k r a v e r : E g e n k a p i t a l a n d e l > 3 0 % M e r k a t u t s a t t s k a t t b e r e g n e t m e d 2 8 % i k k e e r b e d r i f t s ø k o n o m i s k k o r r e k t p g a. n e d d i s k o n t e r i n g s e f f e k t e n D e t s e n t r a l e e r h v a e i e n d e l e n e k a n r e a l i s e r e s f o r i e n k o n k u r r a n s e s i t u a s j o n

46 46 D e n e n k e l t e k r e d i t o r b ø r i s t e d e t f o r e g e n k a p i t a l - a n d e l e n s e p å s i n e d e k n i n g s m u l i g h e t e r v e d å g j ø r e e n o p p s t i l l i n g e t t e r d e k n i n g s l o v e n s r e g l e r : 1 ) G j e l d m e d p a n t i e i e n d e l e r 2 ) M a s s e k r a v ( d e k n i n g s l o v e n s 9-2 )

47 47 3 ) F o r t r i n n s b e r e t t i g e d e k r a v i h h t. 9-3 i d e k n i n g s l o v e n s o m l ø n n i o p p s i g e l s e s t i d, f e r i e p e n g e r, p e n s j o n e r e t c., u n n t a t t t i l d a g l i g l e d e r, s t y r e m e d l e m m e r o g a n s a t t s o m a l e n e e l l e r s a m m e n m e d n æ r s t å e n d e h a r h a t t m i n s t 2 0 % e i e r a n d e l. 4 ) F o r t r i n n s b e r e t t i g e d e k r a v i h h t. 9-4 i d e k n i n g s l o v e n s o m m v a., s k a t t e t r e k k, f o r m u e - o g i n n t e k t s s k a t t, a r b e i d s g i v e r a v g i f t e t c. 5 ) U p r i o r i t e r t g j e l d.

48 48 * F r e m m e d k a p i t a l e n s r i s i k o g r a d : F r i e e i e n d e l e r U p r i o r i t e r t g j e l d N ø k k e l t a l l e t g i r u t t r y k k f o r d e u p r i o r i t e r t e k r e d i t o r e n e s r i s i k o v e d b e t a l i n g s i n n s t i l l i n g.

49 49 Finansielle risiki Risikoklassifisering basert på finansielle nøkkeltall Rentabilitet Vekttall 3 Risikoklasse A Totalrentabilitet > 15% 1 Rentedekningsgrad > 3 ganger B Totalrentabilitet > 15% 2 Rentedekningsgrad 1,5 < X < 3 C Totalrentabilitet > 15% 3 Rentedekningsgrad 1 < X < 1,5 D Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 2 Rentedekningsgrad > 3 ganger

50 50 E Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 3 Rentedekningsgrad 1,5 < X < 3 F Totalrentabilitet 10% < Y < 15% 4 Rentedekningsgrad 0,5 < X < 1,5 G Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 3 Rentedekningsgrad > 2 H Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 4 Rentedekningsgrad 1 < X < 2 I Totalrentabilitet 5% < Y < 10% 5 Rentedekningsgrad < 1 J Totalrentabilitet < 5% 5

51 51 Finansiell struktur Vekttall 2 Risikoklasse A Langsiktig lagerfinansiering > 50% 1 Lagertid < 4 mndr. B Langsiktig lagerfinansiering > 50% 2 Lagertid > 4 mndr. C Langsiktig lagerfinansiering 25% < Z <50% 2 Lagertid < 4 mndr. D Langsiktig lagerfinansiering 25% < Z <50% 3 Lagertid > 4 mndr. E Langsiktig lagerfinansiering 0% < Z < 25% 3 Lagertid < 4 mndr. F Langsiktig lagerfinansiering 0% < Z < 25% 4 Lagertid > 4 mndr. G Langsiktig lagerfinansiering < 0% 4 Lagertid < 4 mndr. H Langsiktig lagerfinansiering < 0% 5 Lagertid > 4 mndr.

52 52 Likviditet Vekttall 2 Risikoklasse A Likviditetsreserve > 10% 1 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager B Likviditetsreserve > 10% 2 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager C Likviditetsreserve 5% < L < 10% 2 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager D Likviditetsreserve 5% < L < 10% 3 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager E Likviditetsreserve 0% < L < 5% 3 Gj.snittlig kredittid leverandører < 45 dager F Likviditetsreserve 0% < L < 5% 4 Gj.snittlig kredittid leverandører > 45 dager G Likviditetsreserve < 0 5

53 53 Soliditet Vekttall 3 Risikoklasse A Egenkapitalandel > 35% 1 B Egenkapitalandel 25% < X < 35% 2 C Egenkapitalandel 20% < X < 25% 3 D Egenkapitalandel 10% < X < 20% 4 E Egenkapitalandel < 10% 5

54 54 Note 1 Langsiktig lagerfinansiering E.kap. + langs.gjeld - anleggsm. x 100% Varelager Note 2 Gjennomsnittlig lagertid Gjennomsnittlig varelager x 365 Vareforbruk Note 3 Avdragsbetjeningsevne Ordinært kontantstrømbidrag 1 Årlig avdrag langsiktig gjeld Note 4 Likviditetsreserve i % av Kasse, bank o.l. x ubenyttet KK x 100% omsetning Omsetning

55 55 Note 5 Gj.snittlig kredittid leverandører Note 6 Egenkapitalandel Gj.snittlig vareleverandørgjeld Varekjøp x 1,2 Sum beskattet og ubeskattet e.kap. Sum eiendeler x 365 x 100% Note 7 Totalrentabilitet Driftsres. + finansinntekter x 100% Sum eiendeler Note 8 Rentedekningsgrad Driftsresultat + finansinntekter Finanskostnader

56 56 Risikoklassifisering vha. finansieringsanalysen Utgangspunkt: Modell 1 A = Ordinært kontantstrømbidrag 2 = (Ordinært kontantstrømbidrag 1 minus avdrag) B = A + Nyinnbetaling egenkapital minus nødvendig restfinansiering av investeringer C = Endring i likviditetsreserve Risikoklasse 1 når: A > 0 B > 0 C > 0

57 57 Risikoklasse 2 når: A > 0 og A > 0 B > 0 B < 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 3 når: A > 0 og A < 0 B < 0 B > 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 4 når: A < 0 og A < 0 B > 0 B < 0 C < 0 C > 0 Risikoklasse 5 når: A < 0 B < 0 C < 0

58 58 Sammendrag finansielle risiki Klassifisering Vekt Score 1. Rentabilitet 2. Finansiell struktur 3. Likviditet 4. Soliditet 5. Finansieringsanalyse Finansiell risiko

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften Periode: 214 til 218 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK Dato: 22.9.214 RESULTATBUDSJETT Demobedriften Historiske tall RESULTATUTVIKLING

Detaljer

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring Bjørn Brustad Banksjef Modellens input Inntektsutvikling Kostnadsandeler Arbeidskapitalparametre Finansiering Investeringer Modellens output Forventede kontantstrømmer

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften AS BUDSJETT: 2014 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK RESULTATBUDSJETT Demobedriften AS I hele kroner Kontonr Konto Total Jan Feb Mar

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 11-12-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 1-7-214 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS

FORETAKSANALYSE. Bilreklame AS 7-1-213 BILREKLAME AS MAGNUS LAGABØTERS VEG 4 PB 45 ANGELTRØA 7457 TRONDHEIM Norge YVONNE SÆTHER KVALE FORETAKSANALYSE Bilreklame AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Generelt om finansregnskapet

Generelt om finansregnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Konklusjon

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS

FORETAKSANALYSE. Entreprenør Roger Mjåtveit AS ENTREPRENØR ROGER MJÅTVEIT AS 11-7-217 ALEKSANDER MJÅTVEIT FORETAKSANALYSE Entreprenør Roger Mjåtveit AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 11-1-216 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 4-1-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9

Detaljer

Analyse av transportnæringen på Haugalandet

Analyse av transportnæringen på Haugalandet Analyse av transportnæringen på Haugalandet Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Karoline Sævereide Aartun, Susanne Vik, Jannicke Tufteland Aarbø

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring

Totale inntekter (Sum driftsinntekter) Alle tall i hele tusen (TNOK) 2010 2011 Endring 2012 Endring Totale inntekter (Sum driftsinntekter) TNOK 3 25 2 5 5 2 2 22 Alle tall i hele tusen (TNOK) 2 2 Endring 22 Endring 78 67 28 722 7, % 59 486-23,6 % 244 863 266 544 8,9 % 26 26-2,4 % 33 332 23 55-7,3 % 9

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Trafikk-Elektro AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret Definisjoner Matfiskproduksjon Resultatregnskap Salgsinntekt av laks Den inntekt selskapet har hatt på egenprodusert laks ved leveranse til

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

RETTEDAL BILKONTROLL AS

RETTEDAL BILKONTROLL AS Firmafakta for RETTEDAL BILKONTROLL AS Org. nr.: 982511321 Utarbeidet av Kredittfakta AS. 06.04.2017 (Denne siden er tom med hensikt) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Kontaktinformasjon 4 Grunnfakta

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.:

Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.: Firmafakta for PROTERM SERVICE AS Org. nr.: 950 882 212 Utarbeidet av Kredittfakta AS. 25.02.2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Kontaktinformasjon 3 Grunnfakta 4 Rating 5 Ratinghistorikk og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport LØVLIEN GEORÅD AS 995442086 24.nov.2016 Firmainformasjon LØVLIEN GEORÅD AS Overvåk firma Orgnr.: 995442086 D-U-N-S: 671287673 Telefon: 95485000 Epostadresse: pl@georaad.no Juridisk adresse:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS

FORETAKSANALYSE. Mo Fjernvarme AS 24-6-214 MO FJERNVARME AS HALVOR HEYERDAHLS VEI 48 PB 5 VIKA 861 MO I RANA Norge TERJE SUND-OLSEN FORETAKSANALYSE Mo Fjernvarme AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2013

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2013 Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2013 Sammendragstabeller - Fartøygrupper Populasjonen: Fiskefartøy med en total fangstinntekt over minimumskravet (se nærmere beskrivelse under "Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen

Detaljer

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert

Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Delbedømmelser Grunnfakta Veletablert Etablert Nyetablert Ukjent Likvidert Totalrapport SVAR DIREKTE AS 937340303 11.apr.2012 Firmainformasjon SVAR DIREKTE AS Orgnr.: 937340303 D-U-N-S: 518304555 Telefon: 22915200 Telefaks: 22915295 Juridisk adresse: Besøksadresse: Postadresse:

Detaljer