Brukerveiledning for EMSoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for EMSoft"

Transkript

1 Brukerveiledning for EMSoft 1. Registrering av nytt eiendomsmeglingsoppdrag 1.1 I mappen EMSoft\Sorterte maler ligger en Excel mal kalt «Oppdrag 3.62M» (nye versjoner vil få et høyere nummer). Ved å dobbelklikke på denne malen åpnes et nytt Excel regneark. Det skal benyttes ett regneark for hvert oppdrag. 1.2 (Det er viktig at en brukerne ikke høyreklikker på filen og velger «Open» («Åpne») da dette vil føre til at selve malen åpnes i stedet for et nytt regneark. I daglig bruk er det mest praktisk å bruke en snarvei til denne filen, jf pkt 7.1 i installasjonsveiledningen. Et nytt vindu vil åpnes hvor en får en spørsmål om å fylle inn saksnummer og eiendommens adresse: 1.3 Dette vil føre til at det opprettes en mappe for oppdraget i mappen «EMSoft\Oppdrag» som vil få betegnelsen Adresse (saksnummer), feks «Fjellveien 100 (1201)». Dermed kan en ved senere bruk enkelt finne igjen oppdragsmappen. I denne mappen vil det åpnede regnearket lagres automatisk. (Det er sannsynligvis mulig å legge inn koblinger til disse dokumentene i saksbehandlingsprogrammer som Advisor, Datalex og lignede dersom en foretrekker det). 1.4 Saksnummeret må være unikt (ulikt saksnummer som er brukt i tidligere oppdrag). Som følge av begrensninger i Mirosoft Access kan saksnummeret heller ikke være høyere enn Saksnummeret må ikke forveksles med oppdragsnummeret, men det kan benyttes samme nummerserie om ønskelig. En ide kan være å benytte samme saksnummer som brukes i et eventuelt saksbehandlingsprogram. 1.5 Etter at opplysningene om saksnummer og adresse er fylt inn, trykk OK og Excel regnearket er klart for utfylling. 2. Utfylling av informasjon i Excel regneaket 2.1 Excel regnearket inneholder flere såkalte arkfaner som vises nederst til venstre. Arkfanen som åpnes er kalt «Oppdrag».

2 2.2 Denne arkfanen er ment for utfylling av informasjon som om oppdraget, eiendommen, partene etc. 2.3 Ved henvisning til ulike plasseringer i regnearket taler en om «rader» angitt ved fortløpende nummerering vertikalt (se helt til venstre i vinduet og «kolonner» angitt i alfabetisk rekkefølge horisontalt (se øverst i vinduet). Videre taler en om «celler» som angis i forhold til kolonne og rad, feks celle A1 øverst til venstre (tilsvarende et sjakkbrett). 2.4 I den første relevante raden (rad nr 8) skal det fylles inn navn på «Ansvarlig advokat» i cellen D8 og eventuelt navn på eiendomsmeglerfullmektig som skal arbeide med oppdraget i celle G8. De aktuelle advokatene og eiendomsmeglerfullmektigene må velges fra en rullegardinmeny som vises ved å trykke på pilen som vises når en trykker på cellen. (Denne funksjonen går igjen i enkelte andre celler.). 2.5 Angivelsen av hvilken informasjon som skal fylles inn i cellene i kolonne D og G er angitt i kolonne B på samme rad, adskilt med «/». 2.6 I celle D9 fylles inn dato for inngåelse av oppdragsavtale. Denne datoen danner grunnlaget for at systemet velger riktig oppdragsnummer. Derfor må nye oppdrag registreres fortløpende for å oppfylle kravet til kronologi i oppdragsjournalen. 2.7 Hvis det er tale om et oppgjørsoppdrag fylles inn samme dato i celle G9 (Dato for aksept av bud). Hvis eiendommen ikke er solgt når oppdragsavtalen inngås, skal ingen dato fylles inn. Det er imidlertid viktig at datoen senere fylles inn straks handel er kommet i stand da det er denne datoen som danner grunnlaget for at systemet velger riktig formidlingsnummer. Hvis ikke dato fylles inn vil en oppleve at rapport til Finanstilsynet og ansvarsforsikringsselskap ikke blir riktig. Ved tvangssalgsoppdrag skal dato for rettskraftig stadestelseskjennelse skrives. 2.8 Informasjonen i de følgende cellene fylles ut på samme måten. Informasjonen i enkelte celler er forhåndsutfylt basert på det som er mest vanlig (f eks oppdragets varikhet 6 måneder) eller preferanser som velges ved installasjon av EMSoft (f eks timepris eller provisjonssats). Denne informasjonen kan likevel overskrives manuelt om nødvendig. 2.9 For de fleste radene vil det ikke være tvil om hvilken informasjon som skal fylles inn. Det er likevel nødvendig å knytte noen kommentarer til enkelte rader.

3 2.10 I noen av cellene er det skrevet utfyllende forklaringer. Disse vises ved å føre pekeren over en rød trekant i cellens høyre hjørne: 2.11 Enkelte av cellene kan bare inneholde tall. Det vil dermed vises en feilmelding dersom en forsøker å skrive tekst i tillegg Programmet har den begrensning av det bare kan angis to selgere og to kjøpere. Vider kan det bare angis tre eiendommer. I saker hvor denne begrnsningen er aktuell må enkelte dokumentene korrigeres manuelt I celle D16 er det informasjon om status for oppdraget som genereres av systemet automatisk. Denne informasjonen vil bli overført til databasen Oppdragsjournal. Dersom man ønsker å skrive en kommetar manuelt kan en overskrive formelen som ligger i cellen og trykke på knappen i celle G4 for å overføre til databasen, jf pkt 3.1 nedenfor. For å hente tilbake formelen (slik at systemet kan fortsette å generere automatiske statusoppdateringer) må en trykke på pilsymbolet i celle H For oversiktens skyld vil enkelte rader skjules eller vises avhengig av om informasjonen er relevant på det aktuelle stadiet i oppdraget. Feks vil radene hvor man skal skrive inn informasjon om kjøper først vises når det i celle G9 er angitt dato for når handel er kommet i stand, eller radene med opplysninger og hjemmelshaver vil først vises hvis det i celle D37 angis at selger ikke har grunnbokshjemmel til eiendommen. For å vise alle radene kan en trykke på pilen som vises når en tykker i celle A5 og deretter krysse av for «Select all» («Merk alle») Også arkfaner vil vises og skjules avhengig av om informasjonen er aktuell. For eksempel vil arkfanen «Budjournal» være skjult hvor det er tale om et oppgjørsoppdrag. Arkfanen «Fordelingskjennelse» vil også føst vises dersom det i celle D10 er angitt at det er tvangssalg For erfarne brukere: Dersom en skal registrere mange lignende oppdrag for samme oppdragsgiver, feks en utbygger med flere boliger som selges fortløpende, kan en spare mye tid ved å gjøre følgende: I stedet for å dobbelklikke på malen «Oppdrag 3.62M» eller å benytte en snarvei, kan en høyreklikke på malen og velge «Open» («Åpne»). Lagre deretter regnerarket som en mal ved å velge «File» («Fil»), «Save as» («Lagre som»), skriv et filnavn som feks inneholder eiendommens adresse eller prosjektets navn For at filen skal lagres som en mal må en under filnavnet velge filformatet «Excel Macroenabled Template (*.xltm)» («Excel Makro-aktivert mal (*.xltm)») Registrer deretter opplysninger på vanlig måte, men fyll bare inn informasjon som er felles for alle eiendommene, feks oppdragsvilkår, opplysninger om selger og

4 hjemmelshaver, kontonummer for byggelån i oppgjørsoppstillingen etc. Vær nøye med at alle opplysninger som er felles er ferdig utfylt Velg deretter «Review» («Se gjennom») på verktøylinjen og deretter «Unprotect Sheet» («Opphev arkbeskyttelse») Lukk deretter malen. Svar ja på spørsmål om å lagre, men det er viktig at det svares nei på spørsmålet om automatisk oppdatering av koblinger når malen åpnes For å registrere et nytt oppdrag som skal inneholde den valgte informasjonen velges denne malen i stedet for den vanlige malen. Forøvrig er det samme likt som ellers Dersom det til de aktuelle oppdragene skal benyttes spesielle maler, feks en bearbeidet kjøpekontrakt, kan en søke seg frem til den malen for kjøpekontrakt i mappene som ligger i «EMSoft\Sorterte maler\» og deretter kopiere malen til mappen «EMSoft\Sorterte maler\a001 - Egne maler\» Det nøyaktige filnavnet (uten filendelsen.docx) skrives deretter inn i den nye malen i cellene B107 flg. 3. Føring av oppdragsjournal og formidlingsjournal 3.1 Opplysningene som fylles inn i cellene overføres til en database som blant annet inneholdet oppdragsjournal og formidlingsjournal. Opplysningene overføres automatisk til databasen når Excel regnearket lukkes, men det er også mulig å overføre opplysningene til databasen ved å trykke på følgende knapp som vises i celle G4: 4. Produksjon av dokumenter 4.1 Produksjon av dokumenter er en viktig funksjon i programmet som er svært tidsbesparende. Det er imidlertid ikke nødvendig å bruke denne funksjonen. Utfylling av informasjonen i pkt 2 er imidlertid obligatorisk for å oppfylle kravene til oppdragsjournal og formidlingsjournal. 4.2 Etter at relevant informasjon er fyllt inn i de aktuelle cellene vil en kunne produsere dokumenter basert på ulike maler som vises når en trykke på Microsoft Word symbolet i celle D4. En får da opp et nytt vindu som viser en liste over de malene som er aktuelle å bruke. For oversiktens skyld er en rekke maler skjult hvis den utfylte informasjon indikerer at de ikke er aktuelle. For eksempel er maler som gjelder tvangssalg skult hvis det er tale om et frivillig salg.

5 4.3 Maler velges ved å trykke med markøren på filnavnet (som er angitt lengst til høyre i filbanen). Flere maler kan velges samtidig ved å holde inne knappen «ctrl» eller «shift». 4.4 Ikke alle malene som vises vil være relevante. Dersom det er noen maler som savnes kan det være at det ikke er fylt ut tilstrekkelig med opplysninger om oppdraget. For å vise alle maler, kan en trykke i celle G104 og velge «Vis alle maler» fra rullegardinmenyen. 4.5 Ved å trykke på knappen «OK» produseres det automatisk word-dokumenter basert på de valgte malene. Malene inneholder flettefelt som automatisk fylles ut med informasjonen som er skrevet inn i Excel regnearket. 4.6 Word-dokumentene lagres automatisk i oppdragsmappen for det aktuelle oppdraget («EMSoft\Oppdrag\(Eiendommens adresse (saksnr)). 4.7 Mange av malene vil være ferdige, mens andre maler må det gjøres tilføyelser eller korrigeringer manuelt. Uansett bør dokumentene kort gjennomgås og kontrolleres før de tas i bruk. Dokumentene kan skrives ut eller lagres i pdf-format for oversendelse per epost. (Det er bedre å sende pdf-dokumenter enn worddokumenter.). 5. Utskrift av journaler og rapporter 5.1 For å skrive ut journalene må en trykke på knappen «Journaler» i celle B4. Det vil åpnes et nytt vindu hvor en kan velge år eller en nærmere angitt periode mv: Ved å trykke OK åpnes oppdragsjournalen eller formidlingsjournalen i PDF.

6 5.2 For å skrive ut rapporter (feks til Finanstilsynet) må en trykke på knappen «Rapporter» i celle B4. Det vil åpnes et nytt vindu hvor en kan velge år eller en nærmere angitt periode mv. Navn på advokat må velges fra rullegardinmenyen. Ved å trykke OK åpnes den aktuelle rapporten i PDF. 5.3 For at rapportene og journalene skal bli korrekte er det viktig at brukerne fører inn tilstrekkelig informasjon i hver enkelt sak. Informasjonen må også ajourføres ved nye hendelser, feks at eiendommen blir solgt eller oppdraget trekkes. 5.4 Dersom vederlaget fastsettes i forhold til medgått tid, er det - i forhold til formidlingsjournalen - viktig at informasjonen om faktisk fakturert vederlag skrives inn manuelt i celle G20 (med mindre timeregistreringsmodulen benyttes, jf nedenfor). 6. Føring av depotjournal 6.1 Depotjournalen åpnes som angitt i pkt 5.1 og ved å krysse av for «Depotjournal». Det åpnes da et nytt Excel regeark hvor de angitte opplysningene fylles inn. Journalen har den funksjon at informasjon ikke kan overskrives når den først er skrevet. 7. Føring av budjournal 7.1 Arkfanen budjournal vises nederst dersom det i celle D8 er fylt inn en dato for inngåelse av oppdragsavtale og celle G8 er tom eller inneholder en senere dato. Trykk på arkfanen «Bodjournal» for å kunne skrive inn bud. 7.2 Overskriftene i rad 2 gir anvisning på hvilken informasjon som skal skrives inn i budjournalen. 7.3 Bodjournalen kan skrives ut på vanlig måte. For å skrive ut en anonymisert budjournal må en trykke på «+» tegnet over kollonne D. For oversiktens skyld bør hver budgiver tildeles et nummer i kolonne A før den anonyme budjournalen skrives ut. 7.4 Etter at det er skrevet informasjon i en celle vil den bli låst for redigering. Eventuellt feilskrivinger må derfor korrigeres med en ny oppføring. 8. Oppgjørsoppstilling 8.1 Ved å trykke på arkfanene «Kjøper» og «Selger» vil en få opp en oppgjørsoppstilling for hver av partene. 8.2 Informasjonen er delvis forhåndsutfylt (feks beløp som skal betales, herunder dokumentavgift og tinglysningskostnader.

7 8.3 Hvis innbetalt beløper ulikt enn det som er forhånsutfylt, må cellen naturligvis overskrives slik at oppgjørsoppstillingen blir riktig. 8.4 Det er viktig å merke seg at alle innbetalinger først føres i oppgjørsoppstillingen til kjøper og at beløpet deretter regnskapsmessig overføres til selger. (Enkelte bokfører innbetalinger som klientansvar for selger direkte, men det er ikke korrekt, særlig ikke hvis innbetalingen skjer før overtakelsesdato). 8.5 Oppgjørsoppstillingen som gjelder selger inneholder også en sjekkliste som er ment å sikre at utbetalinger fra klientkonto ikke skjer før det er grunnlag for det. 1.1 Begge oppgjørsoppstillingene inneholder renteberegning. For at renteberegningen skal bli korrekt, må databasen som inneholder informasjon om rentefot ajourføres i forhold til renteendringer på klientkontoen. Denne databaseb ligger mappen «EMSoft\Databasefiler\» og er kalt «Rentesatser.accdb». 1.2 Begge oppgjørsoppstillingene har knappene «Vis» og «Skjul» som benyttes til å vise eller skjule tomme rader. 1.3 For å lagre oppgjørsoppstillingen i pdf-format må en trykke på Adobe Acrobat symbolet i i celle F2-3. Oppgjørsoppstillingen åpnes og kan evt skrives ut på papir. Den lagres også automatisk i mappen «EMSoft\Oppdrag\- Oppgjørsoppstillinger.PDF» hvor det opprettes undermapper for hvert år. 9. Timeregistrering 9.1 I arkfanen «Time» er det er system for føring av tid. For mange vil denne funksjonen ikke være aktuell da en har andre systemer for timeregistrering. 9.2 Ved å trykke på knappen «Registrer tid» i celle G5 opprettes det en ny linje hvor det automatisk føres ett kvarter. Klokkeslettet for timeregistreringens begynnelse og slutt kan endres manuelt ved å bruke formatet 00:00. Bruttotid i kolonne C kan også korrigeres manuelt eller ved hjelp av rullegardinmenyen som vises når en trykker i cellen. Tilsvarende gjelder for korrigert tid i kolonne D. Korrigert tid benyttes hvis en vil fakturere et lavere beløp enn den tiden som er brukt. I kolonne G kan en skrive inn en forklarende tekst om hva tiden har gått med til eller en kan velge standard tekst fra rullegardinmenyen som vises når en trykker på pilen som dukker opp når markøren plasseres i cellen. 9.3 Hvis en har installert tillegget «DateTime.Xlam» (jf installasjonsveiledningens pkt 4.5 vil hurtigtastene ctrl+b sette inn klokkeslett i kolonne A, ctrl+a vil sette inn klokkeslett i kolonne B og ctrl+d vil sette inn dato i kolonne F.

8 9.4 Når en trykker på knappen «Fakturer» i celle G5 opprettes det en timeliste i pdfformat som lagres i mappen «EMSoft\Oppdrag\- Timelister.PDF». Timelisten vil også nullstilles slik at det er mulig å føre ny tid. 9.5 Ved å trykke på knappen «Åpne timeoversikt» i celle G11, vil det åpnes en pdf-fil som viser hvilket salær som er opptjent og ufakturert i de ulike oppdragene (Denne oversikten er under utvikling). 9.6 Det er mulig å integrere timeregistreringssystemet mot Outlook slik at en ved å trykke på en knapp i Outlook vil overføre informasjonen til timelisten om at en har utarbeidet eller gjennomgått en e-post, samtidig som eposten lagres i pdf-format i saksmappen. Tilsvarende kan innscannede dokumenter ved et tastetrykk overføres til saksmappen samtidig som det automatisk føres tid om at en har skrevet eller gjennomgått et brev. Timelisten kan også fristilles fra EMSoft slik at den kan benyttes i vanlige advokatoppdrag i et tilsvarende system kalt ASYS. Dette er imidlertid for spesielt interesserte. 10. E-post maler 10.1 EMSoft har også funksjon for utsendelse av standardiserte eposter med mulighet for å legge ved pdf-filer som ligger i saksmappen. For å benytte funksjonen må en trykke på Outlook symbolet i celle B4. Et nytt vindu åpnes hvor en kan velge mellom ulike maler og vedlegg fra oppdragsmappen (kun pdf-filer) Det kan dukke opp en advarsel fra anivirusprogramvare om at et program vil ha tilgang til e-postkontoen. Bekreft at det er OK. 11. Særlig om tvangssalg 11.1 Systemet inneholder også en del maler og funksjoner for tvangssalg, men dette er i liten grad basert på egne erfaringer. Det er rom for utvidelser og forbedringer på dette området De viktigte word-malene er «Stadfesteklseskjennelse» og «Fordelingskjennelse», men det er også en rekke brevmaler (om enn noe omstendelige) Funksjonene vil tre inn når det i celle D10 («Oppdragets art») velges «Tvangssalg» En viktig funksjon er at arkfanen «Fordeligskjennelse» vises. I denne kan en fylle inn informasjon om pantefordringer og i hvilken grad disse vil få dekning. Det er mulig å skille mellom to ulike skyldnere i samme sak Oplysninger om meglervederlag og kostnader vil fylles ut automatisk basert på informasjonen som fylles inn i arkfanen «Oppdrag». Andre opplysninger fylles inn

9 manuelt basert på kravoppstillinger fra kreditorene. (Det kan være behov for forbedringer av denne funksjonen) Når arket er ferdig utfylt markeres og kopieres informasjonen inn i word-dokumentet «Fordelingskjennelse» som på forhånd må produseres på vanlig måte, jf pkt Fordelingskjennelsen er koblet til selgers oppgjørsoppstilling slik at opplysningene ikke trenger å skrives flere ganger. 12. Oppsummert 12.1 Det vil ta en del tid før en blir komfortbel med alle funksjonene i EMSoft.Det er imidlertid ikke nødvendig å beherske alle funksjonene i EMSoft for at en skal ha et godt utbytte av systemet. I et firma med flere advokater med ulike dataferdigheter, kan de som ikke er komfortabel med systemet nøye seg med å føre inn og ajourføre opplysningene om oppdraget slik at journalene og rapportene blir riktige. Bergen

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Digitale domstoler agenda

Digitale domstoler agenda Digitale domstoler agenda Velkommen Sven-Jørgen Lindsetmo Aktørportalen Kristin Jøingsli fra DA Bruk av digitale utdrag Lars Kirksæther Produksjon av digitale utdrag Morten Værnes - Espen Willas Krokstad

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE

REGISTRERING AV PRØVEUTTAK MED HJEMMESIDE April 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Startskjerm 2 Utfylling rapportskjema, forberedelse prøveuttak 6 Prøveuttak som erstatter prøveuttak med annen dato 7 Laste ned beregningsmodellen fra hjemmeside løsning

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Distribusjon av undersøkelser på e-post

Distribusjon av undersøkelser på e-post Distribusjon av undersøkelser på e-post Innhold 1. Viktig informasjon ved distribusjon på e-post... 2 2. Vurderinger før man velger e-post som distribusjon... 2 3. Anbefalt fremgangsmåte ved e-postdistribusjon

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut

Installasjonsveiledning. Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 Dette heftet gjelder for installasjon av datax

Detaljer

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken Innledning Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken. Kolonnen til venstre angir feltnavn; de forskjellige feltene skal fylles inn for alle tiltak. Tiltakene skilles fra hverandre ved at de beskrives

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Test - Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utgiver og Fordeler»? Rollen «Utgiver og Fordeler» tildeles de prosjektdeltakerne som skal levere gjeldende

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning Innhold Innhold... 1 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning... 1 1.1. Innledning... 1 1.1.1. Pålogging... 3 1.1.2. Hvordan komme i gang... 3 1.2. Utlån... 4 1.2.1. Generelt... 5 1.2.1.1. Nytt utlån...

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning

Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Innholdsfortegnelse Brukerveiledning eksterne sakkyndige, Norsk Pasientskadeerstatning Brukerveiledning eksterne sakkyndige.... 2 Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Mandater

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Sjekkliste Software versjon 5.3.5 eller nyere Rev E NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Sjekkliste... 3 2.1 Sjekklistevinduet... 3 2.1.1 Krysse av en

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer