Endelig kontrollrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig kontrollrapport"

Transkript

1 Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: Rapportdato: Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius Engh Pellerud 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte høsten og vinteren 2013 en serie stedlige kontroller for å undersøke helsesektorens oppfyllelse av forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap. I den forbindelse var Datatilsynet på kontroll hos Alta sykestue ved virksomhetens faste forretningsadresse i Alta helsesenter. Kontrollen ble gjort med hjemmel i lov om behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr. 24 (helseregisterloven) 31. Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap (heretter omtalt som «forskriften») er gitt med hjemmel i helseregisterloven 6 b. Forskriften trådte i kraft i november Datatilsynet har ikke tidligere ført tilsyn med etterlevelsen av denne forskriften. Kontrollenes formål har vært å avklare om virksomhetenes organisering og journalføring er av en slik karakter at forskriften kommer til anvendelse og i hvilken grad forskriftens krav er oppfylt. Dersom organiseringen av virksomheten ikke faller inn under forskriftens virkeområde, har Datatilsynet kontrollert om det er gitt tilganger til pasientjournaler på tvers av virksomhetsgrenser og om nødvendige avtaler for behandlingen av opplysninger har eksistert. I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Tilstede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Ragna Eikanger, leder Alta legevakt - Gøril Karlsen, leder for Alta kommunes helseavdeling - Berit Sofie Bongo, enhetsleder spesialistpoliklinikk Alta klinikk Hammerfest - Frode Øvrejord, kommuneoverlege - Tone Mauseth, avdelingsleder Alta sykestue - Tore Mannsverk, IKT-ansvarlig Alta kommune 2.2 Fra Datatilsynet: - Camilla Nervik, seniorrådgiver, juridisk avdeling - Grete Alhaug, seniorrådgiver, juridisk avdeling - Marius Engh Pellerud, rådgiver, tilsyns- og sikkerhetsavdelingen 1 av 6

2 3 Generelt om virksomheten Alta sykestue Alta sykestue er en del av Alta helsesenter. Alta helsesenter har gitt navn til den såkalte «Altamodellen». Denne modellen består i å organisere kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester i et felles bygg for å oppnå samarbeid og samhandling, og effektiv distriktsmedisin. Alta sykestue er en «halvannenlinjetjeneste» mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Sykestua beskrives av virksomheten som et mellomnivå mellom sykehus og kommunale tjenester. Alle medarbeidere i sykestua er kommunalt ansatt, og kommunen har ansatt egne leger til å betjene denne helsetjenesten. Senteret har 9 behandlingsplasser, bestående av blant annet kommunale korttidsplasser, fødestue, cellegiftbehandling og dialyse. Sykestua står også for kommunal legevakttjeneste om natta. Pasientgruppa på sykestua er pasienter som uten dette tilbudet ville vært på sykehus, det vil si de som trenger daglige legetilsyn. Det fins egne lokaler for behandlinger med dialyse og cellegift/cytostatika i sykestua. Disse tjenestene utføres av ansatte med særlig kompetanse på området. Tjenestene er underlagt Helse Finnmark og/ eller UNN og anses å være en del av spesialisthelsetjenesten. Datamaskiner og systemene som benyttes i forbindelse med behandlingen er plassert i egne lokaler og de ansatte har begrenset tilgang. Sykestua er finansiert i fellesskap av kommunen, Helse Finnmark HF og Helse Nord RHF. Kommunen fakturer HF for tjenestene som ytes av kommunalt ansatte i sykestua. Spesialisthelsetjenestene i sykestua er underlagt faglige retningslinjer fra Helse Finnmark HF. Pasientene meldes til NPR. 4 Reguleringen av tilgang til journalopplysninger på tvers av virksomheter 4.1 Utgangspunktet i helseregisterloven 13 Helseregisterloven 13 første ledd første punktum oppstiller som utgangspunkt et krav om at kun databehandlingsansvarlig, databehandler og personell som arbeider under disses instruksjonsmyndighet kan gis tilgang til helseopplysninger. Dette forhindrer at flere virksomheter kan ha felles journalsystem, og at det gis tilganger på tvers av virksomhetsgrenser. I tillegg kan det gis forskrifter som unntar virksomheter fra forbudet om tilgang på tvers, jf. 13, andre ledd. 4.2 Databehandlingsansvarlig og personell under dennes instruksjonsmyndighet Helseregisterloven 13 tillater at personell som er under den behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet kan gis tilgang til helseopplysninger. Dette omfatter både egne ansatte og annet personell som gjennom tilstrekkelig avtaleverk reelt sett er underlagt instruksjonsmyndigheten til den ansvarlige for behandlingen av helseopplysningene. 2 av 6

3 For å sikre reell instruksjonsmyndighet mener Datatilsynet at slike avtaler må inngås direkte mellom den behandlingsansvarlige og personellet, tilsvarende som situasjonen ville være ved et ansettelsesforhold. 4.3 Databehandleravtaler Helseregisterloven 13 åpner også for at det gis tilgang til data for andre enn ansatte i virksomheten dersom disse anses som databehandlere. En databehandler kan ikke behandle helseopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den databehandlingsansvarlige, jf. lovens 18. En gyldig databehandleravtale må omfatte alle behandlinger en databehandler kan gjøre i medhold av avtalen. Behandlinger som ikke følger av avtalen vil mangle rettslig grunnlag, og blant annet komme i konflikt mot forbudet i helseregisterloven Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap virkeområde I helseregisterloven 6 b er det gitt hjemmel for å gi forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede registre i formaliserte arbeidsfellesskap. Med hjemmel i forskriften kan det opprettes felles journalsystem på tvers av virksomheter under følgende forutsetninger: 1. Det eksisterer et formalisert arbeidsfellesskap. Dette er i loven definert som et samarbeid mellom to eller flere virksomheter som tydelige fremstår som en enhet. 2. Det felles journalsystemet erstatter andre virksomhetsinterne journaler i fellesskapet, jf. helseregisterloven 6 b, tredje ledd. 3. Det skal inngås en skriftlig avtale om felles journal. Avtalen skal være skriftlig, og tilfredsstille kravene til innhold som følger av forskriften 3. Avtalen skal inneholde virksomhetenes navn og adresse, en beskrivelse av oppgaver og tjenester det samarbeides om, navn og adresse på den databehandlingsansvarlige, navn og adresse på eventuelle databehandlere og en beskrivelse av hvor pasientjournalene skal overføres når arbeidsfellesskapet opphører. 4.5 Tilgangsstyring Uavhengig av hvilket avtaleverk som danner grunnlag for tilgangen, skal tilgang til opplysninger styres ut fra behov. Det skal kun gis tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å kunne gjennomføre formålet, i dette tilfellet helsehjelp. Rammene for helsepersonells taushetsplikt uttrykker også dette prinsippet, og det følger av de alminnelige bestemmelsene i personvernlovgivningen. Det vises særlig til personopplysningsloven 13, personopplysningsforskriften 2-11 og 2-14, samt helseregisterloven 13. Forskriften krever at arbeidsfellesskapet kun skal gi tilganger til journalen etter tjenstlig behov og i samsvar med taushetsplikten, jf. 5. Virksomhetene skal i tillegg ha nødvendige informasjonssikkerhetstiltak etter helseregisterloven og personopplysningsforskriften. 3 av 6

4 5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av personopplysninger 5.1 Kort om behandling av helseopplysninger i Alta sykestue Det benyttes flere pasientjournalsystemer i sykestua: Visma Omsorg Profil: benyttes til journalføring av kommunehelsetjenester. Tilganger til Profil gis av enhetsleder ved sykestua. Autoriseringen er rollebasert. Winmed Almen: Profil mangler enkelte nødvendige funksjoner, og Winmed benyttes derfor til eresept, til å skrive ut resepter, henvisninger samt til innhenting av prøvesvar. Legene logger inn som seg selv, og angir kontakttype «Alta sykestue». På denne måten kan det sendes melding via Norsk Helsenett direkte til pasientenes fastleger og sykehus om det er behov for oppfølging. Prøvesvar og kommunikasjon fra fastleger og sykehus kommer direkte til innboksen til Alta sykestue. Enhetsleder ved sykestua har ansvar for at de ansatte har korrekt tilgang til Winmed. DIPS: For de tjenestene som regnes som en del av Helse Finnmark HF brukes DIPS som journalsystem. Dette gjelder behandling med cellegift og dialyse. Tilgangen til DIPS gis til dedikerte personer som utøver de nevnte tjenestene og som har oppfølgingsansvar overfor den enkelte pasienten. Enhetsleder ved sykestua bestiller tilganger til DIPS fra Helse Finnmark HF. Dersom ansatte i sykestua har behov for opplysninger som er registrert i DIPS, kan disse kun innhentes gjennom å ta kontakt med Helse Finnmark HF. 5.2 Datatilsynets vurderinger Helsepersonellet i Alta sykestue er ansatt i Alta kommune. Den behandling av personopplysninger som skjer når Alta sykestue benytter Winmed og Profil skjer av ansatte i Alta kommune. Denne behandlingen skjer dermed fullt og helt under kontrollen til kommunen som databehandlingsansvarlig, og rammes ikke av forbudet mot tilgang på tvers av virksomheter. Når det gjelder behandlingen av personopplysninger i DIPS stiller det seg annerledes. Databehandlingsansvarlig for personopplysningene i DIPS er Helse Finnmark HF, jf. helseregisterloven 6 andre ledd. Brukerne av journalen i sykestua er ansatte i Alta kommune. Dermed foreligger ingen direkte instruksjonsmyndighet fra den databehandlingsansvarlige til brukerne av systemet gjennom et arbeidsgiverarbeidstakerforhold. Utgangspunktet om forbud mot tilgang på tvers av virksomheter kan fravikes dersom det enten foreligger en reell instruksjonsmyndighet fra databehandlingsansvarlige, en gyldig databehandleravtale eller dersom det er tillatt i henhold til forskrift gitt i medhold av helseregisterloven 6 b. 4 av 6

5 5.2.1 Omfattes sykestua av forskriften? Datatilsynet har vurdert om sykestuas bruk av DIPS kan hjemles av forskriften. Forskriften hjemler tilgang på tvers kun til formaliserte arbeidsfellesskap. Det kreves av et slikt arbeidsfellesskap at alle deltakerne i fellesskapet i utgangpunktet har rollen som databehandlingsansvarlig (selv om fellesskapet etter avtale inngåelse kan velge utpeke en felles databehandlingsansvarlig, jf. forskriftens 4 første ledd). Helsetjenestene som benytter DIPS er underlagt Helse Finnmark HFs behandlingsansvarlig. Ettersom Alta kommune ikke er databehandlingsansvarlig for noen opplysninger i DIPS har ikke kommunen anledning til å inngå i et formalisert arbeidsfellesskap etter denne forskriften. Forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal i formaliserte arbeidsfellesskap kommer dermed ikke til anvendelse. Et krav for at forskriften skal kunne komme til anvendelse er også at fellesskapet skal framstå som en enhet. Under kontrollen kom det fram at Helse Finnmark HF og Alta kommune ikke anser det som at de to virksomhetene framstår som en enhet i sykestua og at det er tydelig for pasientene at de behandles av Helse Finnmark HF når de får cellegiftbehandling eller dialyse. Datatilsynet har ikke vurdert dette selv, men forstår virksomhetene slik at de mener sykestua ikke omfattes av forskriften. Datatilsynet er enige i denne vurderingen Instruksjonsmyndighet gjennom avtaler Avtale om utføring av helsehjelp For at tilgangen de ansatte i kommunen gis til Helse Finnmark HFs helseopplysninger ikke skal komme i strid med helsepersonelloven 13, må det foreligge avtaler som sikrer helseforetaket reell instruksjonsmyndighet over personellet. Avtalene må omfatte rammene for hvordan helseopplysninger skal behandles. Samarbeidet mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om ytelse av spesialisthelsetjenester er regulert av en overordnet samarbeidsavtale og i en serie tjenesteavtaler. Datatilsynet fikk under den stedlige kontrollen utlevert tjenesteavtale 5 om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten og tjenesteavtale 9 om samarbeid om IKT-løsninger lokalt. Det er ikke etablert avtaler som sikrer Helse Finnmark direkte instruksjonsmyndighet over helsepersonellet som er ansatt i Alta kommune, men som utøver helsehjelp i regi av helseforetaket. Dette er å anse som avvik fra helseregisterloven Databehandleravtale Avtalen mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om poliklinikken i Alta sykestue anses ikke som en databehandlerrelasjon som kan reguleres gjennom en databehandleravtale. Datatilsynet finner det også tvilsomt at en kommune kan ha rollen som databehandler for en annen databehandlingsansvarlig når behandling av personopplysninger kun er en sekundæroppgave - der det å yte helsehjelp er det primære. 5 av 6

6 5.3 Tilgangsstyring Virksomhetenes arbeid med informasjonssikkerhet ble ikke generelt behandlet under kontrollen. Kun virksomhetenes rutiner for tilgangsstyring til felles journal var et tema på den stedlige kontrollen. Tilganger til DIPS gis av Helse Finnmark HF. I DIPS har medarbeiderne i Alta kommune kun tilgang til opplysninger om pasienter ved avdelingen for dialyse eller cellegiftbehandling ved sykestua. De har også kun tilgang til opplysninger om de pasienter som for tiden er innskrevet. DIPS er kun tilgjengelig på maskiner som står på rom der cellegiftbehandling og dialyse skjer. Risikoen at opplysninger flyter mellom DIPS og kommunens systemer framstår som forsvinnende liten. Bruken av journalsystemer, og det at DIPS kun skal brukes til cellegift og dialyse, er en del av Sykestuas dokumentasjonsrutiner. Disse skal alle ansatte ved sykestua gjøre seg kjent med ved oppstart av arbeidsforholdet. Datatilsynet vil ikke påpeke avvik fra reglene om tilgangsstyring. Likevel vil vi påpeke at tilgangsstyring bør behandles i avtaler om journaltilgang. 6 av 6

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer