AVTALE OM *KOM PLETTAVTALEN"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM *KOM PLETTAVTALEN""

Transkript

1 AVTALE OM *KOM PLETTAVTALEN" mellom VELFORENING og ENKELT.HUSSTAN DEN r. AVTALEN Det henvises til vedlagte (3 vedlegg) kontrakter mellom Brekkerod Velforening og Canal Digital vedrorende avtalens innhold og omfang. Pi vegne av alle enkelt-husstander, er avtalen er inngitt mellom Canal Digital Kabel TV AS og BREKKERZD VELFORENING. Alle enkelt-husstander plikter 5 gjore deg kjent med dette innhold uavhengig av tidligere brev i informasjon. Det er en forutsetning for inngielse av avtalen at husstanden er medlem ivelforeningen. Kontingenten er kr 15o,- perirog betalestil kontonummerlr-o Betalingen mi merkes med navn og adresse. 2. INNBETALING TIL VELFORENINGEN PA bakgrunn av ved lagte kontra kter, utgjor enkelt-husstandens andel per mined totalt kr 434,08,-.1 tillegg betales det et gebyr pi kr ro,- per mined i administrasjonskostnader til velforeningen. Velforeningen fakturer alle forskuddsvis per kvartal. Totalt utgjor dette kvartalsvis kr r 332,24 per husstand og skal innbetales til konto rro5 z5 7595o. Forste faktura f3r forfall o1.o4.2o11. Neste faktura kommer altsi med forfall or.o7.zo11 osv. DET ER SVART VIKTIG AT ALLE INNBETALINGER MERKES MED NAVN OG ADRESSE. Ved for sen betaling tilkommer Morarente iht Norsk Lov. 3. FORSKUDD Som kollektiv sikkerhet for velforeningen kreves det et forskudd fra hver enkelt-husstand pilydende tre mineders abonnementsavgift. Dette belopet er det ingen administrasjonskostnader for, og ulgiar dermed kr t3o2,24,- FORFALL FORSKUDD PALYDENDE t3oz,z4,- ER or.o2.2ettoc SKAL INNBETALES TIL KONTO 1105 z MERKI DETVIL IKKE BLI UTSENDT FAKTURA PA DETTE BELAP. Det gjores oppmerksom pi at det ikke vil bli koblet opp signaler hos beboeren far innbetalingen er registrert. Ved for sen innbetaling av forskuddet risikerer enkelt-beboeren 5 matte betale oppstartskostnader i henhold til gjeldende satser i vedlegget "KONTRAKT OPPGRADERING" PKT MISLIGHOLD Velforeningen har rett til 5 si opp enkelt-husstanden ved manglende innbetalinger. Velforeningen purrer 1 gang, for deretter i si opp avtalen dersom denne ikke betales til forfall. lnnbetalt forskudd fra husstanden vil dekke kostnader likt dette, hvor resterende tilbakebetales. Ved eventuelltilkobling igjen pa et senere tidspunkt, blir beboer fakturert iht envher gjeldende pris, som pr i dag er pi kr L.2go,- inkl mva. 5. OPPSIGELSER AV NAVARENDE ABONNEMENTER De som er bundet hos andre TV- og bredbindsleverandorer for en periode framover blir ikke fakturert for abonnementet hos Canal Digital i den perioden som gjenstir av eksisterende bindingstid. De som er bundet til

2 Telenor eller Canal Digital slipper 5 g5 ut bindingstiden. Dokumentasjon pi dette mi fremlegges velforeningen innen 01.o2.2o oppkobltng OG LEVERING AV UTSTYR N5r det gjelder oppkobling og leveranse av nodvendig utstyr vil det vere Relacom som tar kontakt med hver enkelt husstand og avtaler tid/sted. Derfor er det viktig at all nadvend ig kontaktinformasjon fylles ut nedenfor. Det opplyses at det er enkeltbeboerene selv som er ansvarlig for 6 grave ned kabelen i bakken fra tomtegrense og bort til huset nir viren kommer. Alle beboere vil fi informasjon direkte fra Canal Digital om hvordan de skalforholde seg til z valgfrie favoritter, ekstra kanaler, lp-telefoni etc. De som allerede har avtale med Canal Digital, fir uavhengig av dette levert r stk HD-PVR og r stk modem. Alle beboere vil etter registrert innbetaling av forskuddet bli oppkoblet snares og senest innen 3r.o3.zou. NB! SVARFRIST: VELFORENINGEN IUA HN DENNE AVTALEN I SIGNERT STAND INNEN 30.r2.2O7.O. LEVERES / SENDES SNAREST TIL: TOMMY PAYNE, 3o, L782 HALDEN. Sted:Halden Dato: z3.rz.zoro For husstanden Telefon / Epost Eventuelt ektefelle / samboer Telefon / Epost Adresse for husstanden TOMMY PAYN For Brekkerod V g VEDLEGG

3 Abonnementskontrakt Canat Digital Kundesenter tlf BREKKEROD VELFORENING -lleanavll Pavne Brekkersdveien 30 1-PoSt ltommv I Fornavn Stvret Brekkersd velforeninq akhri aadr esse/co rostfr roststed Al e qater/nr for beboemettel (vedleqa hvis plasslnanoelj Jro Nl llolseidlo I ol ftabpid lti'rrll ioslnr 1782 HALDEN JPoqd'q lle N lflq Kundetype: (kryss av) Enkeltkunde tr Sameie tr lnstitusjon I Annet: Velforening Borettslag tr Bedrift t] Hotell n Antall husstander/uttak/persone ProdukUpris: (inkl. mva) Tilknytning n registrering n ienapning n Ekstrakontakter f] l otal etableflngspns Pris per tilknytning Pris per omregistrerin! Pris per gjenapnint Pris per ekstrakontak [*-llnkluderer nlnkludererinstallasjor av beboerne Vederlag per abonnenustk per ir.(alle belop inkl. mva.) Vederlag for program, opphavsrettigheter og evt. Satelittle tk-*----t lrr ----l t-l IRr l Fr--t Antall tilknytning Antall omregistrering Antall gjeniipning Antall ekstrakontak Antall [*-l lnkluderer oppgraderinl av beboernet AbOnnementvederlag(tilgang til kabeltv-netiet drift og vedlikehold, PT, adm og service) -Beboernettrabatt pd abonnentvederla Betalingsmdte abonnement (ikke fakturagebyr per halvdrlig/eilig). Forskuddsvis betaling Per kvarta f] Per halvbr tr Per ar f] Svarfrist: l*l lnkluderer ikke servicr pa kundens intern-net Pris pr. stk. lr;-t0'56pq l-kr ,-o-dl IRi--l lf--r740,s01 el-61 r-z6l suml-r-----.] Sumlki-*-*-l sumlf------l sum[ki--l sumlf l srt[ki-],,,fu0r sum JRi-3TF640O sum lki*-----l sum Ki Vedlegg som eren del av kontrakten (sett kryss) [-l Signalleveransr flnvtate om service, vedlikehold pd beboernett flnvtate om installasjoner av/pd beboernett on Utvidet Grunnpakke med lnterne Invtate Invtate om internettleveranse over beboerne l--l Frekvensplar f]fitouc om finansiering av interne installasjone ltlannet Komplett MAX l-.ladresseliste Vlgfknadgf: Det 1 mnd oppsigelse for indivduelle kunder som melder seg ut av denne avtalen. Denne kontrakten har 3 mnd etterskuddsbetaling/fakturering,lngen enkeltpersoner i velforeningen er ansvarlig for kontrakt, gjelder ogse det oknomiske. Vi tar forbehold om kabel til tomtegrense eller grunnmur. Evt. graving pa/over privat eiendom besorges av grunneier. fljn,;eg gir herved samtykke til at Canal Digital Kabel TV kan sende meg informasjon o mitt abonnement og tilbud via e-pos flln, ;eg onsker informasjon og tilbud som er tilpasset mitt behov og gir med dette Canal Digital Kabel - tilatelse til e lagre og benytte informasjon som selskapet har i sitt kunderegister til et slikt formal Sted:\\\\..\ \ Datofr-\r 1,.r,. "\N\\\NN\\- Sted: Hatden Dato: t "runaiiiox Canal Digital Kabel TV sign Req. dato: I

4 Canal Digital Kundesenter tlf BREKKERgD VELFORENING Ettetn.rvn Pavne Brekkerodveien 30 :-Llost I Fornavn ltommv Stvret Brekkersd velforenino fstvrettobrekkerodvel.coml "o5u]{ 1782 ) q N II r''"e dar. il Drv lfll-arbe,d: lli mobl Postsled -akturaadresse/co rostnt Joststec HALDEN Oppoanq llei Nr..tq \l-oat-,r' r. IebJe,neilet reqiuee. sp,a.s, rf,,./t.i, Kundetype: (kryss av) Enkeltkunde n Sameie tr lnstitusjon f, Annet: Velforening Borettslag n Berift tr Hotell n Antall husstander/uttak/persone l----'?6] ProdukUpris: (inkl. mva) Tilknytning n Omregistrering f, Gjendpning f] Ekstrakontakter I Pris per tilknytning Pris per omregistrerin6 Pris per gjenapning Pris per ekstrakontak I otal etablenngspn! l*l lnkluderer l-l lnkluderer installasjor av beboerne Vederlag per abonnenustk per Ar.(alle belop inkl. mva.) Vederlag for program, opphavsrettigheter og evt. Satelittl lxi--****-l Antatl titknytnine f**-l lr;----*-] Antall omregistrering Antall gjendpning fkf----l l]f----l Ki------l AbOnnementvedeflag(tilgang til kabel-tv-nettet. drift og vedlikehotd, PT, adm. og seruice) -Beboernettrabatt p6 abonnentvederla nemer Antatt ekstrakontak Rntatt l*l lnkluderer oppgraderins fllnkluderer av beboernet Betalingsm6te abonnement (ikke fakturagebyr per halvdrlig/drlig). Forskuddsvis betaling Pris pr. stk. rkrre,ml Ift-T8Ar0l l-kr -**l lk-mf6l Per kvarta I Per halvdr E Per Ar f] Svarfrist: ikke servicr pa kundens intern-net ib r--46-l r-46'l SumlRi------*-l SumlKr--] sumltil----l SumlTF-----l SumlRi----l S,*[R_'],,' t#-zaarzrol sum Ki-*31ffiilFdl sum lffi---***-l sum lk-6066:1701 Vedlegg som er en del av kontrakten (seft kryss) [-l Signalleveransr om service, vedlikehold pa beboernett InUate IRvtate Invtate om installasjonet avhe beboernett on Utvidet Grunnpakke med lnterne l-lnvtate om internettleveranse over beboern( l-'l Frekvenspla r!fitouo IAnnet nadresseliste om finansiering av interne installasjonr Komplett MAX Merknader: Det 1 mnd oppsigelse for indivduelle kunder som melder seg ut av denne avtalen. Denne kontrakten har 3 mnd etterskuddsbetaling/fakturering"lngen enkeltpersoner i velforeningen er ansvarlig for kontrakt, qielder oqs6 det sknomisk tar forbehold om kabel til tomtegrense eller grunnmur. Evt. graving pa/over privat eiendom besorges av grunneier. gir herved samtykke til at Canal Digital Kabel TV kan sende meg informasjon o f]jn,;eg mitt abonnement og tilbud via e-po: fl.in, jeg snsker informasjon og tilbud som er tilpasset mitt behov og gir med dette Canal Digital Kabel ' tilatelse til a lagre og benytte informasjon som selskapet har i sitt kunderegister til et slikt formal Sted: $s,\\.* --. " \Nt{*Niiss\Nr Rinoesr-qh - \.'': Reo. dato: Dato:xr.n rrr\ Canal Digital Kabel TV sign

5 Standard abonnementsvilkar for Canal Digital Kabel TV AS Avtalens omfang 7. / Lererandoren skal fore$a tilkobling, og teknisk owrforing av kringkastingsprogrammr til kundens nett, jfr. pk Som ans\ rlig for drift og wdlikehold avsitt nett, skal le\ randtren strge for at kapasitet og o rforingsegenskaper minst oppfyller kra ne som er fastsatt i ekomlown md 1 tilhorende f orskrifter. AMalen onfater owrf6ring av de formidlingspliktige kringkastingssendinger og de avtalte programrer som til enhrer tid fretri(omer avwdlegg (grunnpakken), ifr. pkt. 3 og pkt. 5 om endringer. /.2 Kunden star fritt til 6 wlge installator, og sermce- og wdlikehotds-lewrandtr tjl sjtt anlegg. Slike tjenester avtales i separate kontrakter. Lereranse av andre lenester o r kabel tv nettet ma avtales separat, eksempelvs kringkastingstjenester som krerer dekoder, Internett, telefon orer kabelry nettet eller andre tilleggsle\ ransr. 2. Varighet og oppsigelse 2.7 Avtalen har en bindingstid pe 1 er, for deretter a ga o r til en lopende avtale som kan sies opp red 3 mineders Ersel. Oppsigelse fra lererandorens side m6 Ere saklig begrunnet. 3. Prb, betalingsvilkar og vilka6endringer, jft. forsiden 3. 7 Listeprisene for Lewrandorens tjenester fremgar av dennes til enhwr tid gjeldende prisliste. Prislisten er inntatt pe I tillegg er disse lilgjengelig wd hen\endelse til Canal Digital Kabel TV AS. Forsiden av kundens kontrakt kan ogsa angi vikjg informasjon om priser m.u 3.2 Med unntak for konsumprisindeksjusteringer og prisendringer som skyldes endringer ioffentige skatter og awifter skal kunden Ersles direkte om prisndringer til wdkomrtpndes ugunst. Slik \Ersling skal skje ninst 3 maneder for endringen trer i kraft 3.3 Endringer av prisen som folge av programndersokelsn skal under enh\er omtendighet ikke anses som en wsentig endring ihht. pkt. 3.5, fr. pkt 5 nedenfor. lnformsjon om slike endringer skalfinne sted samtidig med informsjon om programelget. 3.4 Lererandoren har rett tl a gjennonfsre endringer i disse standardvikarene red 3 maneders Ersel, med mindre annet fremgar av denne avtalen. 3.5 Ved wsentlige endringer i $lk6rene har kunden rett til a si opp a\,ialen md oyeblikkelig $rkning. Dersom a\,talen sies opp pe grunnlag som foran nemt skal kunden ha rett til a krew refundert en forholdsmessig del avforhandsbetalt wderlag. 3.6 Mkarsendringer til kundens ugunst kan alltid skje som fslge av endring i avtalte kringkastingsljenester, f. pkt. 5, herunder innsettelse av erstatningsprogram if. pkt. 5.2, endringer i gjeldende rettsregler, palegg fra offentlige rnyndigheter, endringer $m skyhes pahgte skatter og awifter og andre endringer som skyldes forhold utenfor lererandorens kontroll. Kunden skal giores oppmrksom p6 slike endringer \,ia infokanal, nettsted og, wd slike prisndringer, i den faktjra som implementerer prisendringen. 3.7 Prisndringer til kundens ugunst, utoer det som folger av pkt. 3.6 skal ikke kunne gjores gjeldende owrfor kunder som har innget avtale m tjlkobling til lewrandsrens nett nindre enn 12 maneder ftr gjennortf oringen av prisendringen, dersom kunden pe tikoblingstidspunket betalte tilkobtingsawift som owrstiger NOK 1000 eller mate gjore tils\ rende ln\estering for e bf koblet til nettet. Dette gjelder ikke prisndringer som fslge av konsumprisindekgusteringer og endringer i offentjige skatter og awjfter. Kunder som ornfates av ownstaende skal kunne pabgges samre pris som o\,rige kunder fra og red forste prisregulering etter at 12 maneders perioden har utopt. 3.8 Hvis en faktura ikke betales innen betalingsfristen, sendes purring og em. inka$oersl i henhold til inkassoloens bestemrelser. Ved forsinket betaling belastesrenterihenholdtjl lovomrenler dforsinketbetaiingm.m., jfr.pkt. I1. 4 Frekvensomrader 4.1 Lewrandoren skal angi noyaktig hvilke frekwnsomrader $m de avtalte kringkastingsteneste forutstter hos kunden. I tillegg skal nodrendige sikkerhetsmrginer til 6wige signaler hos kunden angis. Opplysning om frekensomrader og sikkerhetsmarginer skal innga i wdlegget om,vtalte kringkastingsljenester, jfr. pkt.'1.'1. 5 Programvalg og bortfall av program 5 7 Fastsettelse og endring avavtalte kringkastingssendinger skal skje i henhold til gjeldende lowiving. Lewrand6ren skal undersske hvilke kringkastingsndinger kundene onsker formidlet i kabelnettet, og plikter a gjennornfsre kundenes valg av sendinger i smser med deres prioriteringer. Endringer i prograrntilbudet sm f6lge av programelg skjer med 3 maneders wrsel. 5.2 Ved bortfall av program, som ikke skyldes gjennonfort program lg, kan lewrandtren sette inn et nytt program. Ved Elg av ersiatningsprogram skal det legges betydelig wkt pe hvilke fjernsynssendinger kundene prioriterer. LeErandtren har ogse rett til e bgge rek pa andre forhold, sa som de vikar programlewrand6ren tilbyr, tekniske forhold m.v Ewntuelle endringer skal rsles kundene direke. H\,is kunden har betalt sarskilt rederlag for det program som faller bort, og det ikke blir satt inn noe erstatningsprogram, har kunden rett til et tilserende a6hg. Awlaget beregnes fra bortfallsdagen for programret. Hvis erstatningsprogranmet har et hoyere Erskilt derlag enn det bor$alte programret, kan le randoren kre prisdifferansen dekket, hvis det ikke redforer et \ sentig okt programderlag for grunnpakken. 6 Eiendoms- og disposisjonsrett 6.7 Kunden har full rettslig og faktisk disposisjonsrett o r kabelftringen p6 sin side av grenssnittet, jf. pkt 6.2., der han ogsa har full raderett o r frekwnsressurser utenfor de omradene som er reser rt for denne avtalen, jf. pkt. 4 og 4.1. Lewrandsrens bruk avsignal og administraslxsutstyr i kundens nett skal i owrensstermelse red gjeldende lowiming. 6.2 Med grensesnitt (JTr forsiden) menes koblingspunktet rellom lewrandtrens og kundens kabelnett. Kunden bestemer hwr grensesnittet skal plasseres, dog slik at Lewrandoren kan a\6h tilkobling der$m kundens Elg er utenfor det som er hensiktsressig, med mindre kunden i slike tifeller dekker ekstrakostnadene. Grensesnittet enhetiig, og utformingen skal sikre at kunden ikke far redusert sin Elgfrihet nar det gjelder frarntidig eller paralleil signaltilkoblinger fra andre lewrandtrer. Partene har rett og plikt til e utfore forskriftsbestemte, nudwndigeendringer i driften av sitt eget kabel-w-nett, herunder endringer som medforer at den annen part me tilpasse, endre eller skifte ut eksisterende utstyr. Den annen part skal Ersles i rimlig tid fsr igangsetting av endringer. Ved utfu ring av endringer i nettet, plikter parten e sorge for at disse ikke paforer den annen parts kabelnett skade eller \esentlige forstyrrelser uto\ r det nodrendige. rre 7 Framfsring av kabel over kundens eiendom Z 7 Lewrandoren skal, se hngt praktjsk mulig a6ta fra a fore egne kabler i form av luftellerjordowrforinger o\er kundens eiendom. Lewrandsren har rett til e frarnfore lufteller jordkabel for sitt kabelnett fram til andre kunder eller eiendomer fralo\ r kundens eiendom og bygninger, h\,is kunden samtykker eller han kan dokurentere at alternativ fnfr't6ing innebarer praktiske problerer og betydelig okonoriske rerkostnader. Lewrandoren skal s langt det er rirelig fslge kundens onsker red hensyn til frarnfdngsmaten, og istandsette arealene etter slik frarnforing. Kunden kan krere wderlag for franforingen, hvis den ma anses betydelig belastende for eiendomren. Flvis retten til kabelftring, ser\,ice og wdlikehold pa kundens eiendom skal beste, selv om kundeforholdet opphorer, ma det inngas serskilt altale om dette og evt. tinglysning. Dersom kunden skal ha lernet kabelen etter at kundeforholdet har opphort ma slikt krav fremmes skriftlig innen rimelig tid etter amaleforholdets opphsr nfd rirelig frist for omlegging. I Leverandarens plikter 7 Le\erandoren skal jemlig opplyse kunden om wsenflige forhold angeende lewrandorens kabelnett og a\,taleforholdet. 9 Kundens plikter 9. / Kunden har ikke adgang tl a gj6re sendingene fra leerandoren tilgjengelige for allmennheten eller o\erf6re dem \,ia kabel til andre personer eller husstander $m ikke onfattes avavtalen. I 9.2 Kunden ma ikke foreta inngrep i anlegget eller pa annen mate ulovlig motta snding som ikke onfattes av avtalen. 9 3 Kunden er anserlig for a sikre at signaler som kan forstyrre le\erandorens neft jkke oppstar. Fores forstyrrelser eller ikke avtalte sigmler owr i Ewrandorens nett fra kunden, og det ikke kan utelukkes at dette \,il pevirke drift og signatowrforing i dette nettet eller andre tilkoplede nett, kan kundens nett frakobles mens forholdet undersokes. I slike tilfeller kan frakoblingen utfores uten fomrsl til kunden, jf. pkt Kunden kan tilkobles igjen nar dkomende kan godtgjore at problemet er lost. Kundene barer kostnadene red bade fra- og tilkobling. 10 Mislighold fra leverandarens side K litetsau,ik i den avtahe signallewransen (jfr. pkt. 1. i ), eksempel\,is d forstyrrelsr, d6dig kelitet, brudd i lereransen eller andre forhoh som mdftrer at kunden ikke mftar tilstrekkelige signaler anses som en mangelred tenesten. Dette gjelder ikke hvis awiket skyldes forhotd pe kundens side, som feil eller begrensninger red eget mottakerutstyr, eller mngelfullt wdlikehold av eget nett q6 kunden krav gjeldende, om at lewrandtren ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen, skal lewrandoren Ersles innen rimelig tid Kunden kan krew utbedring innen 24 tirrer hris signallewransen blir wsenuig forringet. Dersom slik wsntlig fotringelse skyldes forhold utenfor lewrandorens konfoll, skal utbedring skje innen 2 virkedager, og wd mindre forringelse - innen rirelig tid Kunden har rett til forholdsmessig prisa\elag hvis utbedring ikke foretas, if. pkt Ved wsentige mangler eller mislighold fra lewrandorens side, kan avtalen hews. Ewntuelle direkte kostnader som palsper kunden ifb. red hemjngen dekkes av le\erandtren Kunden kan kre erstahing for direkte okonodske tap som skyldes mngler red tjenesten. Dette gjelder likewl ikke hvis lererandoren godtgjor at mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rirnelighet kunne wntes a ha tatt red i betraktrring pa a\,taletiden, eller A unngi eller o\eninne fdgende au lvled direkte tap forstes nodwndige og dokumenterte merutgifter som kunden er pafort som en f6lge av mangelen. Lewrandoren er ikke anserlig for jndirekte tap som fdge av mngler, red rindre tapet er wldt wd grov uaktsomhet eller forsett fra lewrandtrens side. Som indirekte tap regnes tap som folge av rinsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsa\brudd), tap som folge av at tjenesten ikke kan nyttjggjores som forutsatt (a6am), eller tapt fortjeneste som f6lge av at en kontakt red tredjemnn faller bort eller ikke blir oppfylt. '11 Mislighold fra kundens side 77.7 V d resentlig rislighold, herunder betatingsforsinkelser, har lewrandsren rett til a hindre at kunden mottar signaler, og here avtalen. Kunden skal gis skrifflig \ rsel, red unntak av situasjoner som newt i pkt Frakobling kan tjdligst skje fire uker etter at kunden har mottatt et slikt rsel. Omkoshinger wd frakobling belastes kunden. Nly tilkobling kan forstfinne sted ner kunden har oppfylt sine forplikelser, og betalt fakura for fra- og tilkobling. Hlis kunden holder tilbake wderlag pi grunn av en oppstatt hist relom partene, kan ikke le randoren iwrksette frakobling av den grunn, sa lenge tilbakeholdelsen av wderlaget kan anses rirelig og saklig begrunnet. Flvis leerandoren far redhold i tvisten, \,il forsinkelsesrenter, if. pkt. 3.3, bti tiilagt frabetatjngsfristen for den opprinnelige fakturaen. Ved annet rislighold enn betalingsnislighold har lewrandoren same rett til erstatning fra kunden som den kunden har o rfor lewrand6ren. 12 Overdragelse fra leverandoren 12.1 ls\fjr2nflorcn har retttil e o rdra denne amalen til en annen somfl/ller releente, offentligrettslige krav tl a driw nett til sending eller Uderesending av kringkastingssndinger. Owrdragelsen kan ikke gjtres gjeldende fsr kunden skiftlig er opplyst om den. 13 Tvistelosning 73.7 Tlister skal sokes l6t i minnelighet. Kunden kan peklage programundersokelse eller lewrandorens wdtak om sammnsetning og endring av kringkastingsndinger til Statens medief omltning. '14 Angrerett 14.1VedkJ?p avl)enester og rer utenfor fast utsalgssted (resser o.l.) eller red kjup lia reb eller aktivt oppsokende telefonslg, har Kunden angrerett i henhold til lov om angrerett av 2l. desember 2000 nr I de tilfeller (gjetder ikke aktivt telefonsalg) hwr angrerettslown komnfr til anwndelse og installasjon/ pebegynnels av den bestjlte re skjer ftr fristens uflop, forbehohel Canal Digital Kabel TV seg retten tl a fakturere kunden for de faktiske utgifter knyttet til pabegynnelse smt medgatte mterialer og ewntuell installasjon av den bestilte geneste/vare. 15 Behandling av personopplysninger '15.'1 lnformasjon om Lldeiers behandling av kundeopplysninger kan fas wd henwndelse til Grt kundesnter, tlf , fax, , e-post gital.no eller canaldi gjtal. no

6 Vedlegg til Eanal Disital Komplett-avtale Dette er et vedlegg til CDs Rammeavtale for kollektive kunder, og gjelder for de kollektive kunder som i bestillingsskjema eller pi annen mite skriftlig har bestilt eller angitt at de snsker et av CDs Komplettprodukter (heretter ka lt "Komplettavtal en) Avtalen er inngstt mellom Canal Digital Kabel TV AS og BREKKEROD VELFORENING (kunden) r BESKRIVELSE AV KOMPLETTPRODUKTET Gjennom produktene Komplett MAXI gis de husstander som ertilknyttet Kunden (i tillegg til analog grunnpakke og de ovrige tjenester og/eller tjenestenivser som folger av rammeavtale for kollektive kunder) tilgang til: o lnternett abonnementet MAXI med tilhsrende modem som lsnes ut. o En dekoder som lsnes ut av CD med tilhorende programkort som Spner for de kanaler i grunnpakken som signaleres digitalt. o "Mine Favoritter ", dvs at to digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte husstand fra pakken "Mine Favoritter" CD stsr til enhver tid fritt til 5 endre sine produkters navn eller sammensetning. Dersom CD ikke videreforer ovennevnte produkt, vil Kunden blitilbudt alternativt produkt. Endringer i produktsammensetning kan ikke gjores gjeldene overfor Kunde i bindingstid. 2 FORUTSETNINGER Den enkelte husstands tilgang til Tjenestene beskrevet under pkt r over forutsetter: a) At avtaler om bruk av Tjenestene er inng3tt mellom CD og representant for den enkelte husstand, jf CDs alminnelige vilksr; b) At CD mottar fullstendig liste over tilknyttede husstander i avtalt format ved bestilling av Komplettproduktet; og c) At CD med halv8rlig mellomrom mottar en oppdatering av den liste som omtalt i b) over. d) Avtekniske grunner at kunden under hele avtaleperioden abonnerer pi analog grunnpakke. Kunden vil bisti CD iforbindelse med markedsforing/informasjon tiltilknyttede husstander, samt ved utlevering av utstyr (herunder modem og digital dekoder) til disse. 3 VEDERLAG Kunden betaler folgende vederlag (i tillegg til standard vederlag for tilknytning og grunnpakke): Vederlag Komplett MAXI: 289,- (inkl. mva) per tilknyttet husstand per msned VEDLEGG TIL RAMMEAVTALE: KOMPLETT AVTALE

7 Kunden har valgt: Bred b5 ndshastighet: Dekodertype_ Antall boenheter: Totalt per mined: MAXI HD PVR 46 t3.2gh- pr mnd pr enhet Kunden mi betale ovennevnte vederlag for antall tilknyttede husstander uavhengig av om den enkelte husstand tegner individuell avtale om leveranse av Tjenestene med CD. Vederlaget forfaller i overensstemmelse med Rammeavtalen. Fakturering skjer etterskuddsvis p6 3 mnd. 4 Kunden kan etter en bindingstid pi 36 mineder si opp denne Komplettavtalen med tilhsrende analog grunnpakke, med varsel som nevnt i Alminnelige Vilkir. Etter rz mineder kan Kunden nedgradere fra CDs Komplett-tilbud til CDs Pluss tilbud (dvs uten internett). Ved brudd pi bindingstiden, plikter Kunden 3 betale erstatning til CD med et belop som tilsvarer vederlaget under denne Komplettavtalen med tilhorende analog grunnpakke for den resterende del av bi nd i ngsti den. Dersom Kunden og CD ved opphor av denne Komplettavtalen, blir enige om 5 tegne en ny Komplettavtale eller annen avtale som involverer digitale dekodere p5 et senere tidspunkt, gir slik ny avtale ikke rett til nytt subsidiert utstyr fra CD for tidligst 36 msneder etter at den opprinnelige Komplettavtale ble inngitt. Ved opphor av denne avtale uansett grunn (herunder ved hevning fra CD), plikter Kunden, i samarbeid med CD, 5 samle inn alt utlevert utstyr, herunder modem og digitale dekodere, fra de tilknyttede husstander og gjore dette tilgjengelig for avhenting for CD. lndividuelle kunder under velforeningen har r mnd oppsigelse. lndividuelle kunder under Velforeningen kan bli koblet ut ved manglende innbetaling til foreningen. Om kunden pi ett senere tidspunkt onsker 5 blitilkoblet igjen blir beboer fakturert iht envher gjeldende pris, som pr i dag er pi kr r.2goi inkl mva. 5 EIENDOMSRETTTIL UTSTYR CD eier det utstyr (dekodere, modem, hjemmesentral mv) som benyttes for Kundens og de tilknyttede husstanders tilgang til Tjenestene nevnt i punkt r. Den enkelte husstand plikter 5 varsle om flytting og plikter 5 sette lsnt utstyr igjen i boenheten eller overlevere dette til CD ved oppsigelse eller annen opphor av den individuelle avtalen, herunder som fo lg e av flytt in g. 6 ANSVARLIG FOR KONTRAKT lngen enkeltpersoner ivelforeningen er ansvarlig for kontrakt, gjelder ogsi det oknomiske. Sted: Halden Dato: zr.rz.zoro For Canal Digital Kabel TV AS For BREKKEROD VEDLEGG TIL RAMMAVTALE: KOMPLETT AVTALE

8 o CanaI Digitat '"'r :,.r). Kabgl,TV AVTALE OM INSTALLASJONER AV/PA ABONNENTEID NETT mellom Ganal Digital Kabel AS (Operatoren) og BREKKEROD VELFORENI NG (Kunde) Kundeadresse: Diverse i Brekkersd I Postnr/sted : HALDEN Foretaksnummer: Forretningsfsrer/BBL:' Antall boenheter: 46 G.nr.... Br.nr..... Kommune: SIDE I AV 5 KONTRAKT OPPGRADERING BRL2 m/ugml

9 rut::::!h Canal \,,,illlr,,,,rtf;,;i,;iliil KabgLTV DigitaL Denne avtale bestar av a) Avtale om installasjoner p6/av abonnenteid nett (Avtalen) b) Vedlegg 1: Avtale om Komplett MAXI At den ene avtalen ligger som et vedlegg til den andre avtalen skal ikke ha noen effekt ved tolking eller forst6else av disse. Ved motstrid mellom de to avtalene skal disse tolkes som to separate avtaler, hvor den ene er en forutsetning for inng6else av den andre Omfanget av leveransen Avtalen omfatter installasjon/oppgradering av et kabel-tv-nett i Kundens eiendom/boligomr6de. Det vises til beskrivelse i tilbud av Nettet skal vare i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler, herunder tekniske forskrifter, og skal bygges i stjernestruktur Overforingskapasitet N ettet skal ha fol gende overfo ri n gska pasitet: lframretningen MHz I returretningen MHz Abonnentkontakter og framforing Til de eksisterende kundene av Canal Digital vil det ikke vare behov for oppgradering- eller fra mfo rin gskostnader. Til de ikke-eksisterende abonnementer av Canal Digltal iht beboerliste fra desember 2010 vil det bli ordnet med intern-nett som inkluderer 2 antenne-uttak i hvert hus. Signaler vil bli lagt p6 bakken fra tomtegrenseog fram til hus der-hvor installasjonen blir utfort, og kunden selv har an'svaret for egen kabel og for 6 legge kabel i groft. Antennekontakter ut over dette avtales separat med hver husstand og betales av denne i henhold til Canal Digitals til enhver tid gjeldende standardvilk6r. Strom Kontrakten gjelder framfaringlmontering av 220v og/eller {ernmating av driftsspenning i forbindelse med installasjonen, dersom ikke annet er avtalt. Kunden har ansvar for strsmleveranse til eget nett, og har rett til for egen regning 6 installere nadstrsm. Eksisterende anlegg Fjerning av nodvendig eksisterende anlegg er inkludert i Avtalen. Dette avtales i oppstartsdokumentet Leveringstid Leveringstid avtales ved befaring for oppstart. Dette anfores pi oppstartsdokument som underskrives for oppstart. Se punkt Force Majeure Dersom en ekstraordinar situasjon (force majeure) hindrer eller gjor oppfyllelse vesenlig vanskeligere enn normalt, gir ikke mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure iituaslonen retitil misligholdbefoyelser. Som force majeure regnes enhver uforutsigbar hendelse eller omstendighet som ligger utenfor partenes kontroll eller som partene ikke kunne regne med ved inng6elsen av Avtalen. Folgende omstendigheter skal uansett regnes som forcjmajeure; - beslutning av offentlig myndighet - arbeidskonflikt Likviditetsproblemer regnes ikke som force majeure. Den part som onsker 6 paberope seg force majeure skal uten ugrunnet opphold underrette den annen part om den aktuelle force majeure begivenhet og om nar ytelsen antas A kunne gjennomfsres. Sd snart force majeure-situasjonen er opphort eller ikke lenger hindrer eller gjor ofipfyllelse vesenlig vanskeligere enn normalt, skal ytelsen gjennomfores. Den plrt som ikke nai6pptyri sin forpliktelse skal undenette den annen part 9m n6r ytelsen skal gjennomfores, og har krav pa en'rimelig jusiering av tidspunkt for levering av ytelsen. Dersom gffentlig myndighet vedtar nye lover eller forskrifter med direkte betydning for avtaleforholdet, og dette forrykker balansen mellom partene med okonomisk virkning for en av disle, skal denne part ha rett til 5 kreve avtalen reforhandlet. Slik reforhandling skal ta sikte pa 6 gjenopprette balansen i avtaleforholdet. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 2 m6neoei, t<an'hver av partene si opp denne avtalen SIDE 2 AV 4 KONTRAKT OPPGRADERING BRL2 m/ugmt

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør

KONTRAKT OM. Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM. Loqal AS Heretter kalt leverandør KONTRAKT OM Signalleveranse på eksisterende abonnent eiet kabel-tv nett MELLOM Loqal AS Heretter kalt leverandør OG Jamthaugen Huseierlag (heretter kalt borettslag/sameie) Kundeadresse: Foretaksnummer:

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Avtale om levering av kollektive TV tjenester

Avtale om levering av kollektive TV tjenester Avtale om levering av kollektive TV tjenester (heretter kalt Avtalen), inngått mellom: Eidsiva bredbånd AS og BN Bank ASA LEVERANDØR: Eidsiva bredbånd AS Vormstuguvegen 40 Postboks 224 2601 Lillehammer

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert med endringer vedtatt på årsmøet 21. mai 2015 ********************************************************************************** 1. AVTALENS

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

ASLEM!2,"0"0" Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet

ASLEM!2,00 Innholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Forholdet til kj6psloven 3. Varens egenskaper, kvalitet og kvantitet rc f,le(trono.f,ningin ASLEM!2,"0"0" Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet av Elektroforeningen. Salgs- og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013

Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013 1. BAKGRUNN Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013 Kringsjånett SA, heretter kalt Foretaket, er et forbrukereid foretak som har som formål å skaffe abonnentene et tidsmessig tilbud

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag

Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag Vedtekter for Fladbyseter og Skogmo Antennelag 1 Navn Foreningens navn er Fladbyseter og Skogmo Antennelag 2 Formål Antennelagets formål består i å forvalte felles kabel TV anlegg, så som hovedsentral,

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER

AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER VEDLEGG 5 AVTALE OM REISEBYRÅTJENESTER Avtale om reisebyråtjenester i forbindelse med pasientreiser mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Bodø,

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer