Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotprosjekt Pilegrimsleden"

Transkript

1 MØTEREFERAT fra møte i Styringsgruppen Dato: Onsdag 28. mai 2008, kl Sted: Nidaros Pilegrimsgård Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. Tlf. e-post X X Knut Andresen Den norske kirke KA X X Borghild Lundeby Stiklestad nasj. kultursenter BL X X Dagfinn Claudius Oppland fylkeskommune DC X X Finn Damstuen Sør-Trøndelag fylkeskomm. FD X X Reidar Dahl Direktoratet for naturforvaltn RD NHO Reiseliv X X Lisbeth Dahl Lundgren Riksantikvaren LDL X X Knut Lillealtern Prosjektleder pilotprosjektet KLi X X Tove E. Nypan Prosj.medarbeider Trøndelag TEN X X Olger Rønningen Prosj.medarbeider Oppland OR X X Eiler Prytz Nettansvarlig pilotprosjektet EP TIDLIGERE SAKER: Oppfølging Tilføyelser / referat fra siste møte med fete typer 36/07 Norsk kulturminnefond (KMF) a) Nytt møte annonsert Tove, Olger og Knut deltar. Tove og Knut deltok b) 12 søknader knyttet til Pilegrimsleden søknader innvilget: - Oppland: Gråsteinfjøs, Søndre Grinaker gård (Knut Sterud, Gran) Oppland: Steinmurer Gammelvegen (Sør-Fron) SA. 39/07 Informasjon langs leden. Oversikt eksisterende tiltak. Pågår! 40/07 Bistand fra NIKU Sveinung Krokann Berg la fram et første utkast til sin rapport, som innledning til idéprosessen. (Kfr. sak 35/07) SKB avslutter rapporten. SA. Rapporten ferdigstilles juni 2008 SG foreslår et mulig fortsettelsesprosjekt, der det settes lys på myter, ritualer, fortellinger, historier, oa. Må finansieres særskilt. Kli lanserer for SKB. Kli / SKB samarbeider om lansering av forskningsprosjekt ifm Kulturminneåret 2009: Pilegrimsledens immaterielle kulturarv 42/07 Telling av brukere Følges opp videre! 44/07 Referansegruppe(r), kfr. Sak 30/07 Ref. grupper/samarbeidsforum igang: - Verdal, Levanger, Stjørdal - Grong, Snåsa, Steinkjer - Midtre Gauldal har opprettet eget pilegrimsforum - Likeledes i Oppdal, med utspring i menighetsrådet - Rennebu, Meldal, Orkdal - Tydal, Selbu, Malvik side 1 av 7

2 - Øvrige følges opp videre. 47/07 Pilegrimsleden som nasjonalt kulturminne, m.m. Kfr. stikkord i Kli-notat, Strategi for hvordan løfte pilegrimsleden opp på nasjonalt nivå må drøftes videre. Avklare relevante forvaltningsjuridiske momenter. Er luftet for MD. Følges videre opp i evt. samhandling med Uddu/KKD-prosjektet. MD v/ragnhild Guribye har begynt å se på dette 48/07 Fremtidig styrings-/driftsorganisasjon og form Dette må finne sin form tidlig i prosjektperioden for at visjoner som skal utvikles og tiltak som skal iverksettes er harmonisert i forhold til driftssituasjonen. Stikkord: - Utgått fra pilot-prosjektets eiere og deltakere? Stiftelse? Eller Non-profit AS - Eller som del av driftsorganisasjonen ved Nidaros Pilegrimsgård? - Andre potensielle deltakere i dritfsorg.: Stiklestad NK, OFD, NDR? Kli innhenter forvaltningsjuridisk bistand som grunnlag for valg av organisasjonsform. Jurist i Oppland fylkeskommune kan være aktuell i første runde. RD: Opprette fond med midler som driftsorganisasjsonen kan forvalte/benytte? Innledende samtale gjennomført med jurist Ola Selvaag, OFK, i desember Kfr. ny sak 14/08, Neste møte, til slutt i referatet. Kli utarbeider notat som grunnlag for møte med Ola Selvaag, og Dagfinn C og Olger: - Driftsorganisasjonens formål og oppgaver. Sikre pilegrimsledens kontinuitet, m.m. - Ideell balanse mellom statlig og lokalt eierskap / forpliktelse - Pilegrimsledens nasjonale status? 49/07 Hedmark fylkeskommune Randi Langøigjelten orienterte om prosessen internt i Hedmark fylkeskommune (og Fylkesmannen, Enhetsfylke ) vedr. invitasjonen om å bli fullverdig part i prosjektet. Mye tyder på at dette kan skje f.o.m. 2008, med noe forbehold om at fullt økonomisk bidrag først kan realiseres i HFK fant ikke plass på budsjettet for RL bekrefter at de sikter på full deltakelse f.o.m Kli sender brev med formell invitasjon til Hedmark fylkeskommune om deltakelse i prosjektet. Betingelser som for NTFK, STFK, OFK. SA. 50/07 De nordiske pilegrimsvegene til Nidaros som medlem av de europeiske kulturveger (European Institute of Cultural Routes) Muntlig kontakt med ledelsen for instituttet i Luxemburg under konferansen i Le Puy. Vi ble ønsket velkommen til å ta fatt på prosessen med å søke medlemsskap. Motivasjon: Inn på banen, som del av et stort europeisk nettverk. En arena der vårt produkt blir synlig. Element i markedsføring og internasjonal info om ledene til Nidaros. Pilotprosjektet, i samarbeid med Vadstena og Viborg?, bør rede grunnen i løpet av første kvartal 2008, ved å kartlegge krav til dokumentasjon, m.m. Deretter må avklares hvem som skal utarbeide en evt. søknad og hvem som har autoritet til å søke på Nordens vegne. Aktuelt å vente til en framtidig driftsorganisasjon kan stå for selve søknaden. Ny kontakt til EICR avdekker et mer omfattende søknadsregime. Saken holdes varm. 51/07 Regionale info-møter Møter er avtalt for Trøndelagsfylkene i uke 46 og 47. (Kfr. brev ) Møter for Oppland: : Dale-Gudbrands gård, Hundorp : Granavollen, Hadeland Møteplan for bl.a. Trondheim kommune og øvrige regioner følger seinere. Referat legges ut på under nyheter. Møte med Trondheim kommune (Andreas Glimstad og Rune H. Kjenstad) Avholdt Møte med Hamar, Stange på Hamar Ringsaker møtte ikke. Avholdt Møte med Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll på Jessheim Avholdt Møteplan Hole, Ringerike, Bærum og Oslo er ikke utarbeidet p.t. Følges opp videre. SA 55/07 Hvordan håndtere forslag til nye traséer og nye strekninger? Eks. 1: Grong kommune har i dag en stor del av leden gående langs E6! Inn mot Grong sentrum. De ønsker å starte et forprosjekt for kartlegging avmulighetene for omlegging. Har pilotprosjektet mandat og evt. midler til å delta i en del- side 2 av 7

3 finansiering av dette? Konklusjon: Prosjektering av ny trasé må finansieres lokalt. Prosjektet kan bistå med midler til evt. ny merking. Eks. 2: Det er interesser i samme området for å forlenge leden nordover til Kongsmoen i Indre Folda (Høylandet kommune). Her mener lokalhistorikere at sjøreisende gikk over til landferdsel mot Nidaros. Har pilotprosjektet mandat og evt. midler til å engasjere seg i dette? Konklusjon: Videre arbeid med dette må skje uten direkte deltakelse fra pilotprosjektet. Felles: Nye traséer må godkjennes av Fylkeskommunen. Eks. 3: Privat forslag om ny trasé fra Vingelen nordover fjellet direkte til Vangrøftdalen, uten å ta veien om Dalsbygda. Svar fra Kli til forslagsstiller / tur-operatør: Annonser gjerne dette som et alternativt tilbud til vandreren, som må merkes særskilt, uten pilegrimslogo. - Nye traséforslag, som tillegg til dagens, må fremmes av angjeldende kommune(r) overfor fylkeskommunale myndigheter for godkjenning. Deretter må evt. ny led vurderes ift pilotprosjektet. (Eks. Åmot kommune/rendalen kommune; Rena-Åkre) - Endringer av dagens traséer. Forslagsstiller må begrunne forslaget overfor fylkeskommunen, prosjektet vurderer sin befatning i hvert enkelt tilfelle. Dagens trasé bør beholdes i størst mulig grad. Alternative del-traséer kan tenkes, som lokale tilbud om et sidespor, av særskilt kulturhistorisk interesse, for eksempel. - Avklare hva pilotprosjektet gjør helt konkret for å fange opp og implementere evt. godkjente endringer. Notat til neste møte. Følges opp videre. SA 57/07 Eventuelt - Kli tar kontakt med Innovasjon Norge i de ulike regionene for drøfting av mulig samarbeid. Uke 14/15 Kli presentert prosjektet i møte med reiselivsdirektør Per Arne Tuftin EP foreslår at vi utarbeider en enkel veiledning for potensielle tjenestetilbydere som ønsker å tilrettelegge for enkle overnattingstilbud. Kan være en del av den samlete håndboka. Følges opp videre. SA. 6/08 NIKU-rapport Kfr. pkt. 40/07 foran. SA 7/08 Kontakt Oslo / Akershus, m.fl PL oppretter kontakt med Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune (og kommunene Hole og Ringerike), Østfold fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune som innledning til en avklaring av disses rolle i/tilknytning til Pilotprosjektet. Aktuelt med møte(r) der vårt prosjekt er representert ved PL og kulturminnekompetanse fra NTFK, STFK og OFK. Kfr. pkt. 51/07 foran. Kli hadde møte med Akershus fylkeskommune, v/ole Grimsrud (fylkesarkeolog) og Svanhild Larsen (friluftsliv/turisme). De ønsket en formell henvendelse fra prosjektet for å kunne gå videre med en sak om evt. prosjektdeltakelse. (Kfr. 49/07 ovenfor) Innledende initiativ tatt for møte med Oslo, med fokus på Oslo som et tydeligere startpunkt for pilegrimsleden. Følges opp videre. 8/08 Medie-/kommunikasjonsstrategi Knut Røe fra Røe kommunikasjon AS presenterte tanker og prinspipper for PG Tilbud på ulike tjenestealternativer mottatt. Kli inngår avtale innenfor budsjettets rammer. Stikkord: - Lyse på de gode eksemplene og resultatene! (Møte avtalt med Knut Røe ) Avtalt rådgiving fra gang til gang -prinsippet. SA 9/08 Presentasjon for Riksantikvaren Vi er invitert til å presentere vårt prosjekt for Riksantikvarens stab i Oslo torsdag Knut og Olger representerer prosjektgruppa. Repr. fra styringsgruppa ønskes også! Gjennomført (Knut og Olger) for ca. 45 tilhørere, bl.a. også fra MD, KKD og Innovasjon Norge. Gode tilbakemeldinger i etterkant. SA. 10/08 Kulturminneåret 2009 Kli har spilt inn til MD, v/eksp.sjef Ann Elin Bratset: Pilegrimsleden som et felles bilde for Kulturminneåret 2009: side 3 av 7

4 Tråden som binder epokene og kulturminnene sammen. Dette faller godt sammen med en av slagordene for dette året; Fra kulturminne til kulturminne. Kfr. også: Tas til orientering. Følgende hendelser er til nå listet opp relatert til Pilotprosjekt Pilegrimsleden i Kulturminneåret 2009: Nettstedet Åpning av komplett, interaktiv info-tjeneste med kart, vandrelinje, tjenestetilbud, kulturminner, m.m. Organiserte vandringer: Flere ulike organiserte vandringer med kulturminner som tema, både langs vandreleden og som del- og hovedmål Rydd et kulturminne : Videreføring av samarbeidet med Norsk kulturarv og skoleverket i 2007, med pilegrimsrelaterte kulturminner Hedmark fylkeskommune: Fullverdig prosjektmedlem f.o.m Domkirkeodden: Votiv-gave-utstilling august 2009 Nidaros Pilegrimsgård: Åpner ferdig rehabilitert til sesongen 2009 Filmprosjekt: Samarbeid under etablering i 2008 Mulige tilleggspunkter: Akershus fylkeskommune: Fullverdig prosjektmedlem f.o.m. 2009? Forskningsprosjekt (NIKU): Pilegrimsledens immaterielle kulturminner? 11/08 Samling uke 16 Vi tar sikte på å gjennomføre en 1/2-dagssamling for fotfolket i kommunene og frivillige i lag og foreninger i Trøndelagsfylkene, som en oppkjøring før dugnads- og vandresesongen Sted: Nidaros Pilegrimsgård. Noen tema: Merking, skjøtsel, overnattingssteder, informasjon, info NPG, fellesvandringer 2008, erfaringer fra en dugnadsveteran, erfaringer fra en overnattingsvert, forslag prøveordning pilegrimsverter, kulturminneåret 2009, med mer. Program sendes ut i uke : Nidaros Pilegrimsgård. Over 60 personer deltok! : Lillehammer. Ca. 25 personer deltok på tilsvarende møte for Oppland SA. 12/08 Referatsaker - Skulpturlandskap Pilegrimsleden. Initiativ er tatt til et første delprosjekt i Oppland. Positiv respons på henvendelse om støtte fra Sparebankstiftelsen. Noen videre utredning foretas før konkret støtte kan bekreftes. Vår kontaktperson: Olger - OVF. Vi har mottatt intern oversikt som viser prestegårder og andre OVF-eiendommer langs ledene. Kontaktperson i OVF: Terje Skaug. Kli følger opp videre. - Pilotprosjektet er bedt av RA om å være del-vertskap for 1-dags pilotsamling i Trondheim medio november Aktuell dag , mulig tema: Små og mellomstore tjenestetilbud langs pilegrimsleden. Fra idé til realisering. Kli følger opp med RA. 13/08 Ole Smidesang går ut av styringsgruppen Grunnet ny jobb vil ikke Ole kunne fortsette å representere NHO reiseliv i SG. Knut A kontakter NHO reiseliv for utpeking av ny person. Kli har kontaktet Regiondirektør Tor Haug. Etter møtet: Han har foreslått Øystein Ulen, Jørundgard Middelaldersenter AS, Sel. Kli har hatt en første samtale med ham og gitt ham info-underlag for å vurdere om han ønsker å tre inn i styret. 14/08 Neste møte Styringsgruppen ønsker at prosjektledelsen forbereder behandling av to hovedsaker til neste møte: 1. Driftsorganisasjon for pilegrimsleden (Be om forvaltningsjuridisk grunnlagsnotat fra Jurist Ola Selvaag, OFK. Kli utarbeider bestillingsskisse og sirkulerer denne i SG på forhånd) Notat fra Ola Selvaag utsendt til SG pr e-post Referat; kfr. 48/07 foran. side 4 av 7

5 2. KKD-prosjektet. Per Kvistad Uddu inviteres til møtet. Kli og PKU forbereder felles samhandlingsnotat på forhånd) Notat fra Kli utsendt til SG pr e-post Kfr. eget notat. For øvrig nye referatsaker, bl.a. status økonomi/budsjett og tiltaksplan NYE SAKER: 15/08 Status Tiltaksplan o Merke-/ skjøtselhåndbok Utkast til revisjon av merkesystem presentert og diskutert på fotfolkmøter (Trondheim) og (Lillehammer). Samlet utkast ut på høring august Høringsuttalelser inn høst Revidert håndbok klar til april o Merke-/skjøtseltiltak Kontakt gjennom info-møter med 41 av 45 kommuner. Brev om tilskottsmidler utsendt til 45 kommuner. o Oversikt og behovsanalyse overnattingssteder Under arbeid o Utarbeide veileder for etablerere av nye overnattingssteder Ikke påbegynt o Oversikt kulturminner Under arbeid o Løpende veiledning for prosjekter ift Kulturminnefondet Vi skal ta kontakt med alle som ikke nådde opp ved siste tildeling o Samlet kartløsning pilegrim.info (vandrelinjen, tjenestetilbud, kulturminner, infopunkter, kirker) Kartfilene er kjøpt og under implementering for alle rutene. Samlet løsning skal på plass til sesongen 2009 o Avklaring forvaltningsrett logoen Pågår i samarbeid med RA, bl.a. avklaring av opphavsrettsspørsmål. Andre problemstillinger: Er det hensiktsmessig at logoen benyttes av bl.a. alle aktører innen pilegrimsfeltet? eller bør bruken av den rendyrkes til å representere kun leden(e) mot Nidaros, og godkjente tjenestetilbud, info-punkter, kulturminner, produkter og evt. arrangement direkte knyttet til leden(e), samt den fremtidige driftsorganisasjonen? Redegjørelse fra Lisbeth Dahl Lundgren, RA, i møtet: Avtalen med Johanna Figur Waddington (opphavsrett) og RA (bruksrett) må reforhandles dersom bruken av logoen skal utvides utover det som er nevnt i andre delpunkt ovenfor. Kli / LDL sjekker gjeldende avtaler vedr. bruk av logoen i Sverige. o Brukerundersøkelser og tellinger Ikke påbegynt o Markeds- og mediestrategi / merkevare / informasjon Avtale med Røe Kommunikasjon om fra-gang-til gang -rådgiving o Framtidig driftsorganisasjon Første grunnlagsnotat utarbeidet av jurist Ola Selvaag, OFK. Videre arbeid med dette må bl.a. sees i lys av føringer det legges opp til i KKD-prosjektets strategitenking omkring organisering av det samlete Pilegrims-Norge. 16/08 Status budsjett o Kfr. vedlegg, utdelt i møtet 17/08 Anklage om stofftyveri Brev datert fra journalist Trygve W. Jordheim, Vårt Land, med beskyldninger om stofftyveri. Saken gjelder scannete utgaver av 4 artikler som er lagt ut som pdf-filer på side 5 av 7

6 Artiklene er fjernet, og vi søker å komme frem til en minnelig ordning i denne saken, samt å skaffe oss bedre kunnskap om muligheter og begrensninger vedr. sitering av aktuelle avisartikler på våre nyhetssider. Etter møtet: Svar fra Trygve W Jordheim på brev fra Kli: saken er lagt død. SA 18/08 Dagbok/Referatsaker: : Møte med Per Uddu : Info-møte Hamar for Ringsaker, Hamar og Stange kommuner (Knut L) : Informert om prosjektet i Nidaros Pilegrimsutvalgs siste møte (Knut L) : Info-møte Jessheim for Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll kommuner (Knut L) : Møte med DNT, Oslo. (Knut L, Eiler) : Informert om prosjektet i kultur-, idretts- og velferdskomitéen STFK (Knut L, Tove) : Fotfolk -samling NPG for NT og ST (Knut L, Tove, Eiler) : Fotfolk -samling Lillehammer for Oppland (Knut L, Olger) : Prosjektpresentasjon hos RA. (Knut L, Olger) : Møte med RA, MD, KKD om Pilotprosjektet og Uddu -prosjektet (Knut L, Olger) : Samrådsprat med Eivind Luthen og Tormod Berger, Pilegrimsfellesskapet St. Jacob, Oslo (Knut L) : Møte med reiselivsdirektør Per Arne Tuftin, Innovasjon Norge (Knut L) : Foredrag på seminar i Søgne; vedr. planer om Olavskapell i Ny-Hellesund (Knut L) - April 08: Foredrag Ringebu Rotary (Olger) : Pressekonferanse vedr. lansering av Trondheimssolistene som pilegrimsorkester (Knut L) : Møte på Stiklestad om bl.a. St. Olavsleden (Tove) : Mottak av 7 vandrende biskoper. Åpning av Nidaros Pilegrimsgård (Knut L, Tove, Eiler) : Pilegrimskonferanse Erkebispegården, m/stand for pilotprosjektet (Knut L, Tove, Eiler) : Info-møte på Melhus Rådhus (Knut L, Tove) : Pilotsamling Røros. RA/Kulturminnefondet (Knut L, Tove) : Møte med Per Uddu, samt Maria Nordström og Cathrine Ronca (Knut L) : Møte med Akershus fylkeskommune, Oslo (Knut L) 19/08 Neste møte Mandag , kl , i Waisenhuset, Kongsgårdsgt. 2, Trondheim. Trondheim Knut Lillealtern Prosjektleder Vedlegg: Ferieplan side 6 av 7

7 JUNI JULI AUGUST Reidar Dahl: Dagfinn Claudius: Olger Rønningen: Finn Damstuen: Lisbeth Dahl Lundgren: Knut Andresen: Knut Lillealtern: Tove E. Nypan: Eiler Prytz: etter avtale side 7 av 7

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden MØTEREFERAT fra møte i Styringsgruppen Dato: Tirsdag 13. november 2007, kl. 09.00-13.30 Sted: Waisenhuset, Kongsgårdsgt. 2, Trondheim Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. Tlf. e-post X X Knut Andresen

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden MØTEREFERAT fra møte i Styringsgruppen Dato: Mandag 25. august 2008, kl. 09.00-13.30 Sted: Waisenhuset, Kongsgårdsgt. 2, Trondheim Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. Tlf. / mobil e-post X X Knut Andresen

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden MØTEREFERAT fra møte i Styringsgruppen Dato: Torsdag 13. mars 2008, kl. 09.00-13.30 Sted: Waisenhuset, Kongsgårdsgt. 2, Trondheim Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. Tlf. e-post X Knut Andresen Den norske

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden Trondheim 26.november 2008 Pilotprosjekt Pilegrimsleden En satsning på kulturminner som ledd i verdiskaping Prosjekt medarbeider Tove E. Nypan Første skriftlige reisebeskrivelse: Adam av Bremen (ca. 1070)

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

Nasjonalt Pilegrimssenter

Nasjonalt Pilegrimssenter Referat fra møte i styringsgruppen Tid: 7. desember 2011 kl 09.00 14.00 Sted: Nidaros Pilegrimsgård Styringsgruppen: Nasjonalt Pilegrimssenter Tilst Kopi Navn Organisasjon Fork. X X Knut Andresen Nasjonalt

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009

NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 NOTAT FRA NETTVERKSMØTE PÅ LIA GÅRD 17. NOVEMBER 2009 Til stede: Arne Bakken, pilegrimsprest i Hamar bispedømme, Ove Holseng, arkeolog Hedmarks fylkeskommune, Jørn Øversveen, rådgiver Hedmarks fylkeskommune,

Detaljer

Etablering av midlertidig nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim

Etablering av midlertidig nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim SAKSBEHANDLER Eli Lundquist VÅR REF. 10/02592-1 ARK. Forvaltning 351.8 DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 21.12.2010 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no Se mottakerliste

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT

SØKNAD TURSKILTPROSJEKT 15.01.2015 PILEGRIMSLEDEN SØKNAD TURSKILTPROSJEKT Turskiltmerking på Pilegrimsleden. Dovrefjell-Trondheim-Malvik. Mattias Jansson. Nasjonal Pilegrimssenter Pilegrimsleden- St.Olavsvegene til Trondheim,

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521

Saksframlegg. ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521 Saksframlegg ETABLERING AV MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/49521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim kommune ser med tilfredshet

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER

MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER Dato: 23. juni 2011 Sted: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fylkesutvalgsalen. Styringsgruppa: Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. X X Knut Andresen

Detaljer

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim.

Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 1. juni 2011. Pilgrimsgården, Trondheim. Tilstede: Solveig Kvidal, Lina Homme, Tora Husan, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aasta Joma Granefjell, Sør-Trøndelag

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer

Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Rådmannsmøte 16-17. juni 2011 REFERAT Sted: Lillehammer Clarion Hotell Hammer Dagsorden : 70. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 71. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 13. MAI 2011... 2 72. LEDERKONFERANSE HØSTEN

Detaljer

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune NOTAT Vår ref. Dato 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009 Til: Kommunestyret Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune Dette er et utkast for foreløpig drøfting. Det skal gjennomføres

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede:

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede: Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40 Til stede: Utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk) Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk)

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER

VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER VELKOMMEN TIL ANDRE MØTE I PROSJEKTLEDERFORUM FOR KOMMUNEREFORMEN 14. NOVEMBER Sted: Thon hotel Prinsen, Kongens gt 30, Trondheim Program 09.15-09.30 Kaffe/te og noe å bite i Status i kommunene og for

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Einar Jebens Øystein Noreng (ikke sak

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN)

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Tilstede: Fraværende: Møtested: Gunn Anita Totland, Tone Fornes, Trygve Ebbing, Skjalg Åkerøy, Reinert Eidshaug,

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen

Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Fylkesmannen i Sør Trøndelag Dialog med Melhus kommune om kommunereformen Styringsgruppemøte 11. november 2014 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk,

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011

Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Referat hovedstyremøte 11. og 12. november 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås, Thang Hlun, Jesmine Christopher (vara for Sinnathamby) og Odd

Detaljer

Møtereferat. Agenda. Oppdateringer fra Trude

Møtereferat. Agenda. Oppdateringer fra Trude Møtereferat Sak: Sentral prosjektledelse Hålogalandsprosjektet Dato: 23.august 2006 Referent: Trud Berg Trude Grønlund, leder Fra sentral Inger Johanne Sivertsen prosjektledel Max jensen se: Elin Gullhav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Saksframlegg Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens høringsuttalelse til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende utredningen om

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2009 Tid: 09:05 13:10 Til stede: 9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Det kongelige Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler: Knut Wik Tlf. 73 86 60 11 E-post: knut.wik@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Helen Bjørnøy, Jon Birger Østby, Grethe Fossli, Per Helge Malvik, Per Kyrre Reymert, Elisabeth Seip. Simen Bjørgen, Einar Engen og Eli Heirung.

Helen Bjørnøy, Jon Birger Østby, Grethe Fossli, Per Helge Malvik, Per Kyrre Reymert, Elisabeth Seip. Simen Bjørgen, Einar Engen og Eli Heirung. 1/15 Protokoll fra styremøtet i Norsk Kulturminnefond Tid: 29.01.2015 Sted: Oslo, Youngstorvet. Til stede: Fra adm.: Helen Bjørnøy, Jon Birger Østby, Grethe Fossli, Per Helge Malvik, Per Kyrre Reymert,

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 20. mai 2015 12:00-14:00 Sted: Lync-konferanse Tilstede medlemmer Midtre Namdal region Indre Namdal Regionråd Inntrøndelag kommunene Asle

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen.

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen. Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2013-02-11 Dato: 12.02.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Stiftelsesmøte RPSS 30.11.15 Plan: Tidsramme: 0900 1200 Åpning Orientering om utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPSS) Utarbeiding av Vedtekter Utarbeiding av Aksjonæravtale Valg

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016

Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-98 04.03.2016 Oppgaver og roller for vannregionmyndigheten og vannområdene i vannregion Trøndelag i 2016 Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109

Bybrannsikring. Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Harald Nævdal - 130109 Bybrannsikring Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv Harald Nævdal - 130109 1 Bergen Næringsråd En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. Næringspolitikk Møteplass

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00 Sted: Limingen Gjestegård, Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Gudrun Hansson - Kommunalråd -

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 04. november 2015 12:00-14:00 Sted: Lync-konferanse Tilstede medlemmer: Midtre Namdal Regionråd Inntrøndelag kommunene Torgeir Skevik, Personalsjef,

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 5. oktober 2006, kl. 09.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Kaja Sillerud

Detaljer

Referat FORF styremøte 4-2014

Referat FORF styremøte 4-2014 Referat FORF styremøte 4-2014 Sted: Norsk Folkehjelp sine lokaler i Storgata, Oslo Tid: 04.06.14 kl. 10.30 15.30 Tilstede: Ole Gladsø, Bente Asphaug, Stian Tveit, Jon Halvorsen, Odd Kulø og Hilde Brandshaug

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 02.02.2007 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Roald Braathen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 01 07/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer