Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital"

Transkript

1 Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

2 Ustabil AP/ NSTEMI Klinisk syndrom som nesten alltid er forårsaket av aterosklerotisk koronarsykdom Ofte forårsaket av plakkruptur Pasienten dør av plutselig død eller utvikling av et akutt ST elevasjonsinfarkt

3 ACS/ akutt koronar syndrom Kliniske symptom forenelig med koronar iskemi Inneholder både hjerteinfarkt (ST elevasjon eller ST depresjon, Q infarkt og non-q infarkt) og ustabil angina Prosedyren omfatter UAP/ NSTEMI

4 Patogenese Ikke okklusiv trombe på tidligere plakk Dynamisk obstruksjon (koronar spasme/vasokonstriksjon Progressiv mekanisk obstruksjon Inflammasjon og eller infeksjon Sekundær UAP/ NSTEMI 4 første vanligvis redusert oksygen tilførsel

5

6 Plateadhesjon og aktivering

7 Platenes rolle ved karveggskade

8 Platetrombe vs stabilisert propp

9 Plateaktiveringsmekanismer

10 Risikovurdering- sannsynlighet at symptomene skyldes KHS Høy sannsynlighet Sykehistorie med bryst eller v arm smerter/ ubehag lik tidligere angina/ tidl. kjent KHS us forbigående MI, hypotensjon, kaldsvett, lungestuvning EKG ST endring 0,05mV/ T inv 0,02mV med symptomer Økte infarktmarkører

11 Risikovurdering-intermediær mangler høy sanns. tegn samt: Bryst eller v arm smerter som hovedsympt., > 70år, mann, diabetes us- ekstrakardiell vaskulær sykdom fikserte Q-bølger, ST forandringer eller T endringer ikke dokumentert nye Normale infarktmarkører

12 Risikovurdering-lav mangler høy /intermediær sanns. tegn samt: Sannsynlig koronare smerter med fravær av intermediære sannsynlighetstegn, kokain us- brystsmerter reprodusert ved palpasjon T inversjon eller avflatning i avledninger med dominante R bølger, normalt EKG Normale infarkmarkører

13 Husk atypiske smerter kan være koronarsykdom Multicenter Chest Pain Study: akutt iskemi diagnostisert i 22% av pasientene med stikkende brystsmerter hos 13% av pasientene med pleuritt tegn hos 7% hos pasientene hvor smertene kunne reproduseres med palpasjon ble det stilt diagnosen ACS

14 Risikovurdering med UAP/NSTEMI To store kliniske studier, PURSUIT og ESSENCE vist hvem som har økt risiko: alder over 65 tilstedeværelse av infarktmarkører ved innl. Lav vekt mer alvorlig angina før innl. Svikttegn ved auskultasjon ST depresjon på innkomst EKG

15 ACC/AHA 2002 Guidelines Anbefalinger basert på litteratur siden 94 Rangering etter grad av evidence A- fra mange randomiserte studier og pas B- begrenset antall studier- få pasienter, men også ikke-randomiserte/registerdata C- konsensus blant spesialister primært

16 ACC/AHA 2002 Guidelines ENDELIG ANBEFALING- KLASSE I- useful and effective treatment/procedure II- Conflict. evidence/divergence of opinion IIa vekt i favør IIb vekt i disfavør III- treatment/procedure not useful/effective and in some cases may be harmful

17 Anti-iskemisk behandling I Sengeleie med kont.ekg vedv.smerte C NG sublingualt deretter iv C Oksygen v cyan/resp.vansk. PO 2 >90% C Morfin iv hvis ikke smerter bort m NG eller ved stuvning/uro C Betablokker først evt. iv. B Kontra. Ca-bl. Som verapamil/diltiazem B ACE hemmer vedv. hypertensjon B

18 Anti-iskemisk behandling IIa PO langtidsvirkende Ca-bl. Ved vedv. iskemi (ikke kontra) og betabl/ng i bruk C ACE hemmer til alle post-acs pas B IABP ved alvorlig iskemi som vedvarer eller kommer tilbake til tross for intensiv med beh eller hemodynamisk ustabil før eller etter koronar angiografi C

19 Anti-iskemisk behandling IIb Ca-bl som verapamil/ diltiazem i stedet for betablokker B Dihydropyridin Ca-bl. (immediate release) sammen med betablokker B

20 Anti-iskemisk behandling III NG eller andre nitrater innen 24 t etter bruk av Viagra C Immediate release dihydropyridin Ca-bl. uten samtidig bruk av betablokker A

21 Koronare plakkskader trigger plate aggregasjon Denne skaden kan gi arteriell trombedannelse, karokklusjon, og akutte koronar syndrom Plakk ruptur ASA delvis blokkerer plate aktivering Plate adhesjon/ aktivering GP IIb/IIIa Fibrinogen Heparin blokkerer thrombin dannelse, men ikke fibrin kryss-bindinger Plate aggregasjon Akutt koronar syndrom GP IIb/IIIa blokkerer den endelige common pathway ved plateaggregasjon Trombedannelse GP Iib/IIIa gir tilleggseffekter til ASA og heparin

22 Antitrombotisk beh I ASA så snart som mulig og vedv. A Klopidogrel til de som ikke kan ta ASA -A Hvis ikkeinv. strategi valgt Plavix i tillegg til ASA og i minst 1 mnd A opp til 9 B Hvis PCI planlagt Plavix minst 1 mnd A og opp til 9 hvis ikke høy risiko for blødn B Pas som tar Plavix sep 5-7 d før CABG B

23 Antitrombotisk beh I Antikoag. med LMWH/iv hep bør gis i tillegg til ASA og eller Plavix A GP IIb/IIIa antagonist gis i tillegg til ASA/ hep hvor angio eller PCI planlagt. Kan også gis like før PCI A

24

25 Antitrombotisk beh IIa Tirofiban eller Eptifibatid gis i tillegg til ASA og hep til pas med kont iskemi, økt troponin eller andre høyriskikokar. Hvor inv strategi ikke er planlagt utenom hvis CABG planlagt < 24 t A GP IIb/IIIa til pas som allerede får hep/ ASA/ Plavix hvor angio/pci er planl. Kan også gis like før PCI B

26 Antitrombotisk beh IIb Tirofiban eller eptifibatid i tillegg til ASA og hep til pasienter uten kontinuerlig iskemi som ikke har andre høyrisikokarakteristika og hvor PCI ikke er planlagt A

27 Antitrombotisk beh III Intravenøs fibrinolytisk terapi hos pas uten ST elevasjon, et strikt posteriørt infarkt eller et antatt nyoppstått venstre grenblokk A Abciximab administrering til pasienter hvor PCI ikke er planlagt

28 Antitrombotisk behandling

29 CURE studien pas UAP/STEMI innen 24 t enten klopidogrel eller placebo- 300mg/75mg fulgt 3-12 mnd / alle fikk ASA CVD/MI/stroke 9,3% vs. 11,5% +red alv iskemiske episoder/ revaskul. +red behov for trombolyse/ GPIIb/IIIa økning i større blødninger 3,7% vs 2,7%

30 CURE studien Gjennomført på senter uten invasiv strategi Tidlig revaskularisering hos bare 23% Komb med GPIIb/IIIa OK, men bare 10% Ikke avklart om bedring hos disse Konklusjon at indisert i tillegg til ASA ved senter som ikke har tidlig invasiv strategi Hvor lenge pas skal behandles uavklart

31 PCI CURE 2658 pas til PCI enten Plavix/ Placebo Gj snitt 10 dager før PCI og restartet 1mnd etter PCI for gj.snitt 8 mnd 4,5% i Plavix endepunkt (CVD/MI/revasc innen 30d) vs. 6,4% i placebogruppen 31% reduksjon i CVD/MI før/etter PCI Plavix en rolle ved UAP/NSTEMI

32 GP IIb/IIIa antagonister GPIIb/IIIa reseptorer på blodplaten Når platene aktiverers økes bindingen til fibrinogen og andre ligander gir plateaggregering- final pathway antagonistene binder reseptorene flere typer- forskjellig farmakokinetikk Aggrastat(tirofiban), Integrilin, ReoPro

33 Abciximab (ReoPro) Primært us i PCI studier CAPTURE refraktær UAP 20-24t før og 1 time etter PCI Død/MI/revasc.innen 30d redusert fra 15,9 til 11,3% ved 30 dager (p=0.012) Ved 6 mnd død/mi skjedd hos 10,6% i placebogr. vs. 9,0% (p=0.19)

34 Abciximab (ReoPro) GUSTO IV 7800 pas UAP/NSTEMI Brystsmerter + STdepr og eller troponin Placebo el bolus ReoPro 24/48 t infusjon Tidlig invasiv strategi ikke nødvendig 30 dager MI 8% placebo/8,2% 24t/9,1%48t Ved 48t død 0,3%/0,7%/0,9% Konklusjon ikke ReoPro hvis ikke PCI

35 Tirofiban (Aggrastat)- PRISM PRISM tirofiban vs heparin 3232 pas med økende AP eller angina i hvile og ST/T forandr og med infarktmarkører, tidligere MI, eller positiv stresstest eller koronarsyk. ved angio Primært endepunkt død,mi, refraktær iskemi ved slutt av infusjon etter 48t

36 Tirofiban (Aggrastat)- PRISM Primært endp. 5,6% vs. 3,8% (p=0.01) Ved 30 dager likt 17,1% vs. 15,9 (p=0,34) Men trend red død/mi 7,1%vs5,8%(p=0,11) Og signifik. red død 3,6%vs.2,3% (p=0,02) Nytten av Aggrastat primært sett hos de med økte troponiner ved baseline

37 PRISM-PLUS 1915 pas med UAP innen siste 12t og iskemiske ST-T forandr. eller CK/CKMB Enten Aggrastat alene/placebo/eller komb. Aggrastat alene avsluttet pga økt dødelighet Aggrastat og UFH red primært endepunkt (død,mi,refraktær angina ved 7d) fra 17,9% til 12,9% (p=0.004)

38 PRISM-PLUS Ved 30 dager også redusert med 22% (p=0.03) og med 19% ved 6 mnd. (p=0,02) Død/MI var redusert med 43% ved 7 dager (p=0,006), 30% ved 30 d (p=0,03) og 22% ved 6 mnd (p=0.06) Angio viste bedret koronarflow og mindre trombedannelse Aggrastat godkjent +- invasiv strategi

39 D/MI/RI at 14 Days (%) PRISM PLUS: Treatment Effect of Tirofiban Stratified by TIMI RISK Score Heparin (N = 797) Tirofiban + Heparin (N = 773) 7,7 6,3 18, ,3 22,8 P interact = ,3 21,3 Risk Score 0 1/ /7 Morrow et al. Eur H J (in press)

40 No PCI PRISM-PLUS: Risk of D/MI/RI by TIMI Risk Score and PCI TIMI RISK N P High Low PCI High Low Tiro + Hep 1 Heparin 10 Better Better Morrow DA et al. AHA 2001

41 Integrilin PURSUIT pas med brystsmerter i hvile siste 24t og ST/T forandr. eller CK-MB økning Eptifibatid lagt til standard inntil utskr. Eller 72t- kunne bli utvidet med 24t hvis interv. Primært endepunkt død/mi ved 30d red fra 15,7% til 14,2% (p=0,042) Effekten holdt seg ved 6 mnd

42 Tolkning 1 PRISM-PLUS 1069 PCI ikke sign ved 30d Høy risiko subgruppe effekt +- PCI Metaanalyse ved Boersma for GPIIb/IIIa 31402pas med UAP/NSTEMI Liten reduksjon død/mi 11,8% vs10,8% (p=0.015) ingen effekt kvinner, ingen effekt hver for seg

43 Tolkning 2 Boersma et al- av pas PCI eller CABG innen 30 d: OR 0,89 (95% CI 0,80-0,98) i de inv OR 0,95 (95% CI 0,86-1,05 NS) Økt blødningsfare 2,4% vs 1,4% Konklusjonen nytte ved UAP/NSTEMI som skal til PCI mer tvil vedr de som ikke skal

44 Tolkning 3 Fristende å sammenlikne de ulike med., men ingen data for dette Ulike måter å definere blødninger på, men ikke økt intracerebrale blødninger Hb/trombocytter bør følges Data tyder på at kan brukes sammen med LMWH

45 GP IIb/IIIa Inhibitor During Medical Management and After PCI: CAPTURE, Death or MI 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0 PURSUIT, PRISM-PLUS Medical Rx N=12,296 P=0.001 Control GP IIb/IIIa inhibitor 4.3% 2.9% N=2754 P= h +48 h +72 h +24 h +48 h PCI Boersma et al. Circulation ;100: Post PCI 8.0% 4.9%

46 Clinical suspicion ACS PE, ECG, Bloods ESC Guidelines for UA/NSTEMI No ST elevation Aspirin Nitrates B-blockers Heparin Clopidogrel? High-risk Troponin Rec. Ischemia Hemodyn. Instability Early Post MI angina Low-Risk Normal Troponin on admission and 12 h later GP IIb/IIIa inhibitor Coronary Angio Stress Test Before or After Discharge Bertrand, presented ESC 2001, Eur Heart J Sept 2000

47 Retningslinjer ved St.Olav Risikofaktorer som skal vurderes: 1. nye iskemiske epis. etter innl. Med ST 2. Troponinstigning 3. Alder 65år 4. 3 av følgende: arv/bt /kolest /dia/røyk 5. Kjent koronarsykdom 6. Hemodynamisk ustabil/ alv. ventr.arytmier

48 Høyrisiko Residivsmerter, iskemi i EKG og pos. troponin Residivsmerter, iskemi i EKG og 3 av risikofaktorene som skal vurderes (3-6)

49 Intermediær risiko Residivsmerter, iskemi i EKG, men neg. troponin og < 3 av risikofaktorene som skal vurderes (3-6) Non-Q infarkt med unntak av de i lavrisiko gruppen

50 Lavrisiko Ingen nye iskemiske smerter eller iskemi i EKG, negativ troponin, </= 2 av risikofaktorene som skal vurderes (3-6) Non-Q infarkter uten nye smerter og med negativt AEKG

51 Basisbehandling ASA Heparin Klopidogrel (iskemi i EKG og/eller trop ) Betablokker Nitrater Høyrisikogruppen suppleres med GPIIb/IIIa antagonist- Aggrastat el. Integrelin

52 Invasiv utredningsstrategi Høyrisiko: Invasiv utredning i løpet av 2 dager Intermediær: Invasiv utredning i løpet av 7 dager Lavrisiko: Henvises etter vanlige kriterier. De fleste utredes etter venteliste. Positivt AEKG eller T-forandringer i EKG ved smerte prioriteres

53 St.Olavs Hospital Hjertemedisinsk avdeling Den medikamentelle grunnbehandling: Retningslinjer for medikamentell behandling / invasiv utredning av Non-ST-elevasjons hjerteinfarkt (NSTEMI) og ustabil angina pectoris (UAP) Pasienter med NSTEMI og UAP har høy risiko for nye iskemiske episoder, ny myokardnekrose og død. ASA Beta blokker Nitrater Heparin (LMWH) Clopidogrel og/eller (Novid 300 mg ved innkomst og deretter Albyl E 160 mg daglig hvis ikke KI) (atenolol eller metoprolol po evt.initialt IV) (infusjon) (Klexane 1 mg/kg sc hver 12 time i 3-8 dager) ( 300 mg som første dose og deretter 75 mg dgl)(hvis iskemiske EKG forandringer forhøyet troponin ) Pasientene skal risikostratifiseres og den medikamentelle behandling og invasive strategi vil være avhengig av pasientens risiko for nye iskemiske hendelser og død. Følgende risikofakktorer vurderes: 1. Forhøyet troponin 2. Recidivsmerter etter innleggelsen med ST senkninger evt forbigående ST-elevasjoner i EKG 3. Alder > 65 år 4. > 3 av følgende risikofaktorer for koronarsykdom: hereditet,hypertoni,hyperkolesterolemi,diabetes,røking 5. Kjent koronarsykdom ; angiografisk eller tidligere infarkt 6. Hemodynamisk ustabil eller alvorlige ventrikulære arytmier Pasientene kan stratifiseres til 3 grupper med avtagende risiko for nye alvorlige hendelser (I) Høy risiko Residivsmerter,iskemi i EKG og pos. troponin. Residivsmerter,iskemi i EKG og > 3 risikofaktorene 3 6. (II) Intermediær risiko Residivsmerter,iskemi med neg. troponin,< 3 av risikofaktorene 3-6. Non-Q infarkter med unntak av de i lavrisiko gruppen. (III) Lav risiko Ingen nye iskemiske smerter,iskemi i EKG,neg.troponin, < 2 av risikofaktorene 3-6. Non-Q infarkter uten nye smerter og med neg. AEKG. For pasienter i høyrisikogruppen bør den medikamentelle grunnbehandlingen suppleres med iv GP IIb/IIIa- hemmere (frem til den invasive utredningen). Aggrastat (tirofiban) eller Integrelin (eptifibatid). Invasiv utredningsstrategi: Høyrisiko pasienter Invasiv utredning i løpet av de 2 dagene evt. samme dag. (Invasiv kardiolog kontaktes; personsøker ). Intermediærrisiko pasienter Invasiv utredning i løpet av 7 dager.venter i sykehus. (Invasiv kardiolog kontaktes). Lavrisiko pasienter Henvises etter vanlige kriterier.de fleste av disse kan utredes poliklinisk.pasienter med positivt AEKG eller lettere EKG forandringer under smerteanfallet vil bli satt på prioritert venteliste. Ovenstående er retningslinjer, den enkelte pasient må vurderes individuelt.i høyrisikogruppen anbefale et omfattende antitrombotisk og platehemmende regime. Eventuelle kontraindikasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Under sykdomsforløpet kan det bli aktuelt å restratifisere enkelte pasienter.

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Ustabil AP/ NSTEMI. ACS/ akutt koronar syndrom

Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling. Ustabil AP/ NSTEMI. ACS/ akutt koronar syndrom Akutt Koronar syndrom Nye retningslinjer og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ustabil AP/ NSTEMI Klinisk syndrom som nesten alltid er forårsaket av aterosklerotisk

Detaljer

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital chestpain1.rm www.medisin.ntnu.no/~slordahl 113 Ring alltid 113 - når hjertet slår alarm I telefonkatalogen

Detaljer

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital chestpain1.rm www.medisin.ntnu.no/~slordahl 113 Ring alltid 113 - når hjertet slår alarm I telefonkatalogen

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/11-17 Rune Wiseth Klinikksjef/professor Klinikk for hjertemedisin/ntnu Disposisjon Koronarsykdom Stabil koronarsykdom Ustabilt koronarsyndrom STEMI

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 5/10-15 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer

ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer ACS: Platehemmende behandling Implementering av nye retningslinjer Jan Eritsland og Bjørn Bendz OUS NSTE-ACS: Eur Heart J 2011;32:2999-3054 Akutt koronarsyndrom STEMI: Umiddelbar revaskularisering NSTE-ACS:

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 10/10-16 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Diagnosen Akutt hjerteinfarkt Ikke et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen, den bygges opp ved flere kriterier samlet

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Stabil angina pectoris

Stabil angina pectoris Stabil angina pectoris Medikamentell behandling. Indikasjoner for revaskularisering Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim 16/10-17 Rune Wiseth St. Olavs hospital/ntnu 1 Angina pectoris - Trangt

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17/10-17 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Dagens tema 2 Nomenklatur STEMI

Detaljer

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi- hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Kan lage

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Diagnostikk av koronarsykdom med hjerte - MR. i Sykehuset Østfold

Diagnostikk av koronarsykdom med hjerte - MR. i Sykehuset Østfold Diagnostikk av koronarsykdom med hjerte - MR i Sykehuset Østfold Bjørn Arild Halvorsen, februar 2015 Hjerte MR - koronarsykdom Iskemi diagnostikk med hjerte - MR Metodikk: funksjon iskemi - infarkt Treffsikkerhet

Detaljer

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Ketil Lunde Overlege, PhD Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet Bakgrunn 53 millioner europeere med DIA i 2011

Detaljer

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate Monica Orlin Bioingeniørkongressen 2016 Hemostase - blodstansing En rekke koordinerte cellulære og enzymatiske reaksjoner settes i gang når blodet kommer

Detaljer

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nye perorale antikoagulasjonsmidler og akutt koronarsyndrom Jan Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Antitrombotisk behandling ved ACS Akutt fase Platehemming: DAPT STEMI PCI ASA + prasugrel / ticagrelor

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi.

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi. Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2 Foreleser: Jan Erik Nordrehaug, K2, UiB Det er viktig å huske at det ikke er et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen akutt hjerteinfarkt. Den bygges

Detaljer

Akutt Koronar Syndrom

Akutt Koronar Syndrom Akutt Koronar Syndrom Ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon Bjørn Bendz Kardiologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Konklusjon PCI ved stabil AP vs STEMI/NSTEMI/UAP 100% 80% 20% 1996 2008 0%

Detaljer

Akutt Koronar Syndrom

Akutt Koronar Syndrom Akutt Koronar Syndrom Ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon Bjørn Bendz Kardiologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Konklusjon PCI ved stabil AP vs STEMI/NSTEMI/UAP 100% 80% 20% 1996 2008 0%

Detaljer

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014 Diagnose ved akutt hjerteinfarkt Jørund Langørgen 26. november 2014 1 Oversikt 1. Universal definisjon hjerteinfarkt 2012 2. AMI eller ikke 3. Type 2 4. Koding 5. Konklusjon AMI = Akutt myokard infarkt

Detaljer

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta?

Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? Type 2-diabetes og kardiovaskulær sykdom hvilke hensyn bør man ta? John Cooper Seksjonsoverlege, SUS Medisinsk leder Norsk diabetesregister for voksne Oslo 11.03.16 Mortalitet ved type 2-diabetes Hvor

Detaljer

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Dødsårsaker i Norge Nedgang av totale antallet med kardiovaskulær død og /100 000. 29,6% av alle dødsfall i Norge. Hjertet Coronar

Detaljer

Bruk av platehemmere i hjertemedisinen. Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus

Bruk av platehemmere i hjertemedisinen. Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus Bruk av platehemmere i hjertemedisinen Jan Eritsland Hjertemedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus Aterotrombose Gjensidig avhengighet, interaktive prosesser Antitrombotisk behandling Platehemmere

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo

NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo NSTEMI-behandling. Mere aktiv også for de eldste? Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri, Klinisk Institutt 2 Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Hva er beste behandling for din gamle pasient som blir

Detaljer

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt -resultater fra NORDISTEMI Nisha, Sigrun Halvorsen, Pavel Hoffmann, Carl Müller, Ellen Bøhmer, Sverre E. Kjeldsen, Reidar Bjørnerheim Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Koronar angioplastikk og stenting

Koronar angioplastikk og stenting 1 Koronar angioplastikk og stenting Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim Koronar angioplastikk eller PCI (Perkutan Coronar Intervensjon) er behandlingsmetode

Detaljer

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Kvinners erfaringer med å rammes av TTC Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Bakgrunn Sykdomsbilde Forveksles med hjerteinfarkt Brystsmerter og dyspnè Syncope, kardiogent

Detaljer

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken I vår hverdag ved sørenden av Mjøsa blandt bønder og sauer består arbeidsdagen mest av koronararterier

Detaljer

HJERTESKOLEN. Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi

HJERTESKOLEN. Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi HJERTESKOLEN Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi Slørdahl 2003 www.medisin.ntnu.no/~slordahl Antall infarkt- Medisinske avd. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001- I 2001- II 2002- I 2002-

Detaljer

3. kapittel: Behandling ved akutt koronarsyndrom uten ST-elevasjon

3. kapittel: Behandling ved akutt koronarsyndrom uten ST-elevasjon 3. kapittel: Behandling ved akutt koronarsyndrom uten ST-elevasjon 3.1 Definisjoner og risikostratifisering. 3.1.1 Bakgrunn Akutt koronarsyndrom (AKS) uten ST-elevasjon (NSTE-AKS) representerer en høyrisikogruppe

Detaljer

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim 1 Akutt koronarsyndrom Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Akutt koronarsyndrom, eller ustabilt koronarsyndrom, omfattar diagnosane: Ustabil angina

Detaljer

Akutt hjerteinfarkt trombolyse vs. PCI?

Akutt hjerteinfarkt trombolyse vs. PCI? Akutt hjerteinfarkt trombolyse vs. PCI? - en litteraturstudie Prosjektoppgave i indremedisin av Morten Oseberg og Rannveig Hoff Kull V01 Veileder: Lars Aaberge, Hjertemed. Avd, RH Universitetet i Oslo

Detaljer

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Foreleser: Prof. Jan Erik Nordrehaug, Klinisk Institutt II, UiB. Etter akuttbehandling overvåkes pasientene i 1-2 døgn, før utskrivelse som skjer vanligvis

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11/10-16 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 STEMI

Detaljer

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen.

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. August 2001 Frederic Kontny Ottar Nygård Torstein Hole Johan Sandvik Vernon Bonarjee Harald Brunvand Gisle Frøland Morten

Detaljer

Bedre behandling og arbeidsflyt

Bedre behandling og arbeidsflyt Bedre behandling og arbeidsflyt Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Et pasienteksempel 49 år gammel mann Lett overvektig Røyker Bruker medisiner for høyt blodtrykk Brystsmerter til og fra de siste ukene

Detaljer

Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation. acute coronary syndromes.

Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation. acute coronary syndromes. 10 Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation acute coronary syndromes. Norsk Cardiologisk Selskap kvalitetsutvalget Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment

Detaljer

Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker

Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital/ NTNU Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 5/10-15 Disposisjon Invasiv

Detaljer

Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007

Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007 Hjertesvikt behandling Kull II B, høst 2007 Stein Samstad Klinikk for hjertemedisin 1 Akutt lungeødem Behandling Sviktleie (Heve overkropp/senke bena) Oksygen Morfini.v. Nitroglyserin sublingualt så i.v.

Detaljer

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives.

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives. Analyse av hjertemarkører på 1-2-3 Troponin T, NT-proBNP og D-dimer Test early. Treat right. Save lives. cobas h 232 Resultater på 8-12 minutter Svært enkel prosedyre Pålitelige resultater med god korrelasjon

Detaljer

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012

Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 Geronto-kardiologi eller Kardiologi hos eldre ( 65) Peter Scott Munk Overlege, PhD Kardiologisk seksjon 2012 1 Befolkningsutvikling SUS 2 Befolkningsutvikling SUS Demografi hvor stor og aktuelt er utfordringen?

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Medikamentell stress ekko- praktisk gjennomføring og bruk av vevsdoppler og 2D strain

Medikamentell stress ekko- praktisk gjennomføring og bruk av vevsdoppler og 2D strain Medikamentell stress ekko- praktisk gjennomføring og bruk av vevsdoppler og 2D strain Tone OUS Aker Høstmøtet tet i Ekkokardiografi 15 10 10 Medikamentell stressekko Ischemi-diagnostikk Brystsmerter Indikasjon

Detaljer

Kalsiumscore. Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand. Medisinsk sjef, Unilabs Norge

Kalsiumscore. Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand. Medisinsk sjef, Unilabs Norge Kalsiumscore Hvor står vi i dag? Tor Ole Kjellevand Medisinsk sjef, Unilabs Norge 0 Trenger vi en screeningmetode for kardiovaskulær risiko? Kardiovaskulære sykdommer er vår hyppigste dødsårsak Plutselig

Detaljer

Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det?

Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det? Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, En medisinliste Geriatrisk avdeling Diktert av lege i innkomstjournal epikrise ny innkomst

Detaljer

Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt. Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING

Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt. Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING 1 RiT Dato: 01.12.02 Hjertemed. avdeling Hjerteinfarkt Erstatter: Tidl.veil. Utarbeidet av: Slørdahl Side 1 Av26 Godkjent av: Bjørnstad RETNINGSLINJER HJERTEINFARKT DIAGNOSTIKK BEHANDLING OPPFØLGING HJERTEMEDISINSK

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar

Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar Antikoagulasjons- og platehemmende behandling hos eldre pasienter Fredag 5. 6. 2015 Kl. 10.00 10.45 Kjell Andersen kardiolog - overlege Sykehuset Innlandet Hamar Problemet? Blodfortynnende medisin er farlig

Detaljer

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Bjørg Ulvik Høgskolen i Bergen Sentrale begrep Livskvalitet: Subjektivt velvære eller tilfredshet med livet som helhet (Wilson and Cleary, 1995) Helse-relatert

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09

Akutt hjertesvikt. Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 22.03.09 Akutt hjertesvikt Hanne R. Iversen, overlege anestesi Akuttavdelingen,Hammerfest sykehus Kautokeino 20.mars-09 Bakgrunn Prevalens 2%, sterkt økende med alder 15-40% av pas. i med. avdeling har hjertesvikt

Detaljer

HJERTESKOLEN. Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi. Slørdahl 2003. www.medisin.ntnu.no/~slordahl

HJERTESKOLEN. Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi. Slørdahl 2003. www.medisin.ntnu.no/~slordahl HJERTESKOLEN Hjerteinfarkt Oppfølging Sirkulasjonsfysiologi Slørdahl 2003 www.medisin.ntnu.no/~slordahl Antall infarkt- Medisinske avd. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001- I 2001- II 2002- I 2002-

Detaljer

Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus

Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ramipril and Vasoprotection, Part 1, slide 2 Preventing CVD Atherosclerosis progression

Detaljer

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén

Kasuistikk. Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk Antikoagulasjonsbehandling hos eldre med AF. Internundervisning Indremedisin 28.01.14. Katerina K. Hallén Kasuistikk 91 år gammel kvinne. Sprek. Bor alene i eget hus, datter og svigersønn i

Detaljer

Diagnostikk av akutte brystsmerter. Jan Erik Nordrehaug Professor Klinisk Institutt 2, UiB

Diagnostikk av akutte brystsmerter. Jan Erik Nordrehaug Professor Klinisk Institutt 2, UiB Diagnostikk av akutte brystsmerter Jan Erik Nordrehaug Professor Klinisk Institutt 2, UiB Brystsmerter - Definisjon Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brystet/brysthulen Akutt

Detaljer

Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Hvilke kliniske konsekvenser bør vi trekke av HOPE i sykehus Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ramipril and Vasoprotection, Part 1, slide 2 Preventing CVD Atherosclerosis progression

Detaljer

Forelesningsnotater akutt hjerteinfarkt forelesning 1

Forelesningsnotater akutt hjerteinfarkt forelesning 1 Forelesningsnotater akutt hjerteinfarkt forelesning 1 Foreleser: prof. Jan Erik Nordrehaug, K2, UiB Bakgrunn Det er en betydelig overvekt av eldre som dør av akutt hjerteinfarkt. Det er fortsatt den viktigste

Detaljer

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM Hjerneinfarkt: årsak og prognose Halvor Næss SESAM 3000 pasienter fra 2006 Insidens hjerneinfarkt Bergen 105/100.000 pr år Innherred 232/100.000 pr år Frankrike 109/100.000 pr år Norge 15.000 pasienter

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC

Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC Acute Cardiac Care 2008, Versailles 89 Sigrun Halvorsen, Ullevål universitetssykehus Kongressen arrangeres hvert 2. år av ESC Working Group on Acute Cardiac Care. I år var kongressen lagt til Versailles

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet Aortastenose Oftest en degenerativ sykdom som fører til forsnevring

Detaljer

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling

Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Atrieflimmer - Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling Arnljot Tveit Avdelingssjef, dr.med. Avdeling for medisinsk forskning Bærum sykehus Vestre Viken HF Disposisjon Trombedannelse ved atrieflimmer

Detaljer

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) P.O. Box 15200, Gustavslundsvägen 12 SE-167 15 Bromma, Sweden Phone (46) 8 704 71 00, Fax (46) 8 704 89 60 Org. No. 556092-9886 www.bms.se 11 August, 2011 Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Preoperativ vurdering av hjertepasienten. Espen Holte St Olavs Hospital

Preoperativ vurdering av hjertepasienten. Espen Holte St Olavs Hospital Preoperativ vurdering av hjertepasienten Espen Holte 20.10.17 St Olavs Hospital 1 Preoperativ vurdering Samarbeid Kirurg Anestesilege Kardiolog Pasient Klinisk vurdering = sentralt Følge vanlige indikasjoner

Detaljer

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert Moderne hjertesviktbehandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud HF Medisinsk avdeling Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert

Detaljer

Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli. Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd.

Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli. Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd. Systemisk trombolytisk behandling ved massiv og submassiv akutt lungeemboli Jakob Dalgaard Seksjonsoverlege dr. med. Medisinsk avd. Drammen sykehus Bakgrunn Akutt LE er en potensielt livstruende tilstand

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger Johannes Kolnes Prosjektleder Prosjekt Mottaksklinikken Bakgrunn Dagens sykehusfunksjon fra et fugleperspektiv Elektiv strøm 1/3

Detaljer

Atrieflimmer, Hjertesvikt,

Atrieflimmer, Hjertesvikt, Hjertesykdommer Angina, Hjerteinfarkt, Atrieflimmer, Hjertesvikt, Lungeødem, ACB/ventil-opr., Pacemaker v/else Aune 1 Angina - AP O2 behovet er større enn tilbudet ischemi Årsak Aterosklerose Trombose

Detaljer

Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker

Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker Koronar angiografi, FFR og andre intrakoronare billedteknikker Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital/ NTNU Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 10/10-16 Disposisjon Invasiv

Detaljer

blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus

blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus Ulcus og GI-bl blødninger hos pasienter som behandles med platehemmere Bjørn Hofstad Gastromed avd Ullevål l sykehus Platefunksjon Kollagen Trombin VWF GP Ib alfagranules Faktor V Vwf GP IIb/IIIa (+ fibrinogen)

Detaljer

Høringsnotat Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord.

Høringsnotat Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord. Høringsnotat Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord. Terminologi: Invasiv kardiolog: hjertespesialist med kompetanse i PCI faget Koronar angiografi: Fremstilling av kransårene med kateter og kontrastinjeksjon

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Blodplatehemmende behandling med GP IIb/IIIa reseptor antagonister

Blodplatehemmende behandling med GP IIb/IIIa reseptor antagonister Blodplatehemmende behandling med GP IIb/IIIa reseptor antagonister stud.med. Hallvard Meen, kull v-02 Veileder: professor dr.med. Frank Brosstad, Institutt for indremedisinsk forskning Rikshospitalet og

Detaljer

CT koronar angiografi. Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt Anders Tjellaug Bråten

CT koronar angiografi. Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt Anders Tjellaug Bråten CT koronar angiografi Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt 16.10.17 Anders Tjellaug Bråten CT undersøkelse av koronararteriene er i ferd med å etablere seg som et nyttig diagnostisk verktøy i klinikken.

Detaljer

rus og psykiatri; årsaker og effekter

rus og psykiatri; årsaker og effekter rus og psykiatri; årsaker og effekter TK Larsen Pprofessor dr med UiB forskningsleder regionalt senter for klinisk psykoseforskning oversikt oversikt Hva er forholdet mellom rus og psykose? oversikt Hva

Detaljer

ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM. Svein Solheim Overlege Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM. Svein Solheim Overlege Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål ATEROSKLEROTISK HJERTESYKDOM Svein Solheim Overlege Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Aterosklerotisk hjertesykdom epidemiologi aterosklerotisk prosess angina pectoris akutt koronar

Detaljer

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom.

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom. Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient www.karkirurgi.org/pmu.htm Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker Med «karsyk pasient»

Detaljer

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 17.11.2017 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i i perioden 2014-2016 Lise Balteskard SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Oversikt over antall

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt

Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt Medikamentell behandling av kronisk hjertesvikt ESC 2016 September -16 Klassifisering Systolisk / diastolisk svikt eller; HF - REF / HF - PEF EF over eller under ca 40 % Epidemiologi 1-2 % av den voksne

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Det akutte hjertet på legevakten

Det akutte hjertet på legevakten Det akutte hjertet på legevakten Stein Ørn Overlege PhD Kardiologisk avdeling SUS 1 På legevakten: 33 år gammel mann Hypertensjon, astma kaldsvett og kvalm Ca. 1 time med klemmende brystsmerter BT 205/148

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer