Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN"

Transkript

1 Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon Bakgrunn, målsetting og omfang Metode Dokumentoversikt Sentrale funn og vurderinger Organisering Mål Opplæring Risiko Varsling Ansattes medvirkning Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Avvikshåndtering Evaluering av HMS-arbeidet Anbefalinger Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 2

3 1. Rapportinformasjon Rapport nr Revisjonsperiode: Virksomhet: Oppdragsgiver: Revisorer: Kontaktpersoner: Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Styret for Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen Revisor Ellinor Wessel Pettersen (Revisjonsleder) Helse Midt-Norge RHF: Rita Bjørgan Holand Internrevisjonen: Ellinor Wessel Pettersen Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 3

4 2. Bakgrunn, målsetting og omfang Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge påse at helseforetakene og det regionale helseforetaket har etablert en tilfredsstillende internkontroll og at denne fungerer som forutsatt. Målsettingen med revisjonen er å få klarlagt om det regionale helseforetaket utøver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i tråd med kravene i regelverket. Revisjonen omfattet følgende områder: Organisering av virksomheten og HMS-arbeidet Mål for HMS-arbeidet Opplæring i HMS-arbeidet Risikovurdering Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Ansattes medvirkning i HMS-arbeidet Ivaretakelse av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet Registrering og håndtering av uønskede hendelser Ledelsens gjennomgang av HMS-arbeidet 3. Metode Internrevisjonen har gjennomgått og analysert det mottatte dokumentasjonsmaterialet, herunder beskrivelse fra stabsdirektør av virksomhetens HMS-arbeid knyttet til de enkelte revisjonsområder. I tillegg til den mottatte dokumentasjonen, har internrevisjonen gjennomgått informasjonen om HMS som er lagt ut på virksomhetsportalen. Videre har internrevisjonen intervjuet 13 ansatte, fordelt blant både ledere og øvrige ansatte. Som hjelpemiddel i intervjurunden er det utarbeidet en intervjuguide. Spørsmålene i denne guiden har vært stilt til alle som har vært intervjuet. Følgende personer er intervjuet: Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen Medisinsk direktør Daniel Haga, fagavdelingen Økonomidirektør Anne-Marie Barane, økonomiavdeling Organisasjonsdirektør Sveinung Aune, organisasjonsavdelingen Stabsdirektør Per Holger Broch, stabsavdeling Rådgiver Arild Vassenden, fagavdelingen Seniorrådgiver Einar Vandvik, fagavdelingen Rådgiver Reidun Rømo, økonomiavdelingen Rådgiver Trond Håvard Eidet, organisasjonsavdelingen Rådgiver Kjell Åge Nilsen, stabsavdelingen Kontorleder Rita Bjørgan Holand, stabsavdelingen Rådgiver Hilde Kristin Bech, organisasjonsavdelingen Sekretær Oddny Heimstad, stabsavdelingen Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 4

5 4. Dokumentoversikt Følgende dokumentasjon er mottatt i forkant av revisjonen: Brev datert fra Helse Midt-Norge RHF v/stabsdirektør Per Holger Broch Varsling evakuering ved brann Kvalitetsstrategi i Helse Midt-Norge Personalpolitikk for Helse Midt-Norge Prosjektoppdrag Innføring av miljøledelse vedlegg til styresak Tiltak og handlingsplan miljøledelse håndtering av avfall Handlingsplan Energi for HMN System for kvalitetsstyring i Helse Midt-Norge RHF Utlysningstekst kontorleder Intern framdriftsplan Internkontroll Organisasjonskart Helse Midt-Norge RHF Foretakskart Oversikt regional foretaksledelse Prosedyre introduksjon for nyansatte RHF Kursbevis HMS kurs for ledere Kursbevis gjennomført brannvernlederkurs Oversikt over ansattes opplæring i brannvern Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene i Helse Midt-Norge Gjennomgang kontormøte Internkontroll interne rutiner Utskrift kalender hvor møtereferat fra ledelsens møter ligger Gruppeoppgaver Personalsamling i Vauldalen januar Avtale om Inkluderende Arbeidsliv Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 5

6 5. Sentrale funn og vurderinger 5.1 Organisering Av intervjuene framkommer det at organisasjonskartet for RHF er kjent, men det hersker usikkerhet om hvor det kan finnes. I den oversendte dokumentasjonen finnes et oppdatert organisasjonskart. Ved søk i virksomhetsportalen kan dette organisasjonskartet ikke gjenfinnes, men det finnes på Helse Midt-Norges internettside. I den mottatte dokumentasjonen finnes i tillegg et annet organisasjonskart som samsvarer med det som finnes i virksomhetsportalen. Dette kartet er ikke oppdatert. Det synes uklart hvem som har ansvar for oppdatering av kartet på de ulike nettportalene. Når det gjelder organiseringen av HMS-arbeidet, fremkommer det i intervjuene at ansvaret følger linjeansvaret. Dette innebærer at AD har det overordnede ansvaret og at avdelingsdirektørene har ansvaret for HMS-arbeidet i sine respektive avdelinger. Videre fremkommer det at stabsdirektøren har systemansvaret. Ingen er kjent med om ansvarsfordelingen er formalisert og dokumentert. I kvalitetshåndboka under system for kvalitetsstyring i Helse Midt-Norge RHF (Virksomhetsportalen) fremkommer ansvarsfordelingen innenfor HMS-området. Ingen av de intervjuede har fått stillingsinstruks/beskrivelse for stillingen, men for noen betraktes arbeidsavtalen som så detaljert at den oppleves som en stillingsbeskrivelse. I henhold til Lov om arbeidsmiljø (AML) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IKF) skal det nedfelles skriftlig hvordan virksomheten er organisert, der det framgår klare ansvars- og myndighetslinjer. Det skal også framgå hvem som har ansvar for hva i HMS-arbeidet, for eksempel hvem som har ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak, hvem det skal rapporteres til osv. Internrevisjonen vurderer det som uheldig at det foreligger flere versjoner av organisasjonskartet og at det ikke er samsvar mellom de ulike nettportalene. Ansvar for oppdatering bør være klart definert slik at oppdatering sikres til enhver tid. Oppdatert kart bør være tilgjengelig både for publikum, ansatte i foretaksgruppen og ansatte i RHF Stjørdal. Det finnes en skriftlig oversikt over ansvarsfordelingen innenfor HMS-arbeidet i virksomhetsportalen. Det synes ikke som at denne oversikten er kjent blant de ansatte og heller ikke hos alle lederne. De intervjuede resonnerte seg fram til hvem som måtte ha ansvar på dette området. Etter internrevisjonens vurdering er en slik uklarhet ikke i tråd med regelverkets krav om klare ansvars- og myndighetslinjer. 5.2 Mål I Stabsavdelingens svarbrev av til Internrevisjonen er målene for HMS-arbeidet beskrevet. Disse gjenfinnes i kvalitetshåndboka System for kvalitetsstyring i Helse Midt- Norge RHF. I intervjuene fremkom det ulike svar. De fleste svarte at man ikke var kjent med at det var formulert mål, eller at målene for hele helseforetakgruppen gjaldt også for RHF et. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 6

7 AML og IKF stiller krav om at det skal fastsettes mål for helse, miljø og sikkerhet og at dette skal dokumenteres skriftlig. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet og bør settes så konkret som mulig. RHF et har utarbeidet skriftlige mål for HMS i tråd med kravet i regelverket. Det var varierende kjennskap til målene blant de som ble intervjuet. Dette gir en indikasjon på et behov for en klargjøring overfor de ansatte av hvilke konkrete mål RHF et har satt for HMS. 5.3 Opplæring Alle lederne skal gjennomføre opplæring i HMS-arbeidet i løpet av våren Når det gjelder opplæring i og informasjon om HMS-arbeidet til de ansatte, fremkommer det av intervjuene at dette ikke har vært gjennomført på en systematisk måte. Alle har fått opplæring i brannvern. I tillegg har elementer i HMS-arbeidet vært berørt på noen av kontormøtene. Ifølge AML har arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver har en plikt til å gjennomgå opplæring. Hensikten med en slik plikt er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten. Når det gjelder arbeidstakerne, skal arbeidsgiver sørge for at disse har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i HMS-arbeid, herunder informasjon om endringer. Internrevisjonen vurderer det som positivt at administrerende direktør har stilt krav om at alle lederne, inklusive han selv, skal gjennomføre opplæring i HMS i løpet av våren Dette gir etter internrevisjonens vurdering signaler om at det framover settes fokus på HMSarbeidet. Opplæring i og informasjon om HMS til de ansatte synes å ha vært lite systematisk. Det er imidlertid positivt at det har blitt gjennomført god opplæring på et svært risikofylt område som brannvern. 5.4 Risiko Det er ikke foretatt noen systematiske kartlegginger av risikoområder innenfor HMS-området. I intervjuene fremkommer det at det gjøres risikovurderinger i deler av virksomheten, men de fleste svarer at de ikke er kjent med at slike vurderinger gjøres. Områder der det framkom at det ble foretatt risikovurderinger, var innen økonomiområdet og brannvernområdet. I tillegg ble det nevnt arbeidsmiljøkartlegging som en metode for å kartlegge arbeidsmiljøet. De intervjuede ble spurt om mulige risikoer ved håndteringen av sensitive opplysninger ved virksomheten. Hovedinntrykket var at personalopplysningene var sikret mot innsyn fra uvedkommende ved at de ble oppbevart i låst arkivskap. Når det gjelder oppbevaring av Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 7

8 annen sensitiv informasjon, kom det fram at en del informasjon ikke var oppbevart på en trygg måte. Dette gjaldt bl.a. et ulåst arkivskap i fellesarealet. Noen mente at informasjon unntatt offentlighet som ligger på ephorte ikke var tilgjengelig for andre enn de som var autorisert for tilgang. Internrevisjonen har gjort noen stikkprøver i ephorte. Disse viste at det var fullt mulig for internrevisjonen å få tilgang til klagesaker med sensitiv informasjon. Slike saker blir også lagt i papirversjon i saksbehandlers posthylle. Posthyllene er ikke skjermet og dokumentene kan bli liggende tilgjengelig over en tid dersom saksbehandler er bortreist. Det kom også fram at destrueringsystemet når det gjelder sensitiv informasjon kan innebære at uvedkommende kan få tilgang til informasjonen. Videre kom det fram at sikkerheten rundt dokumenthåndteringen for øvrig ikke ble oppfattet som tilstrekkelig. AML og IKF stiller krav om at arbeidsgiver/virksomheten skal kartlegge farer og problemer i virksomheten. På bakgrunn av kartleggingen skal risikoforholdene vurderes, planer utarbeides og tiltak for å redusere risikoen iverksettes. Kartlegging av HMS-utfordringer kan være alt fra undersøkelser av hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, undersøkelser av fysiske forhold, belastningslidelser, yrkessykdommer, personalkonflikter, støy, risiko for brann osv. Risikovurderinger skal dokumenteres skriftlig. Revisjonen har vist at det ikke gjennomføres systematiske risikovurderinger innen HMSområdet. Det foretas imidlertid risikovurderinger på enkelte områder, men det er uklart hvorvidt disse vurderingene er dokumentert skriftlig. Opplysninger som fremkom i intervjuene samt stikkprøver som internrevisjonen har gjort i forbindelse med revisjonen, har vist at håndteringen av sensitiv informasjon er et risikoområde. Dette gjelder også dokumenthåndtering generelt. Det er grunn til å anta at en systematisk kartlegging ved RHF et vil kunne avdekke ytterligere risikoområder. 5.5 Varsling De fleste visste om at det var utarbeidet rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Det var usikkerhet om rutinene også omfattet ekstern varsling. Videre var det stor usikkerhet om hvor man kunne finne rutinene, men de fleste mente at de lå på personalweben. Ingen kunne svare med sikkerhet at det var informert om rutinene. Ved søk på personalweb i virksomhetsportalen, finnes rutiner for varsling. AML gir arbeidstakerne en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og samtidig en beskyttelse mot gjengjeldelse dersom det varsles. Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner som skal legge forholdene til rette for varsling. Åpenhet og god håndtering av intern kritikk er arbeidsgivers ansvar. Å etablere rutiner for intern varsling vil være et hensiktsmessig tiltak for å sikre at det blir varslet om kritikkverdige forhold. Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement eller lignende som angir virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres osv. Det bør også utarbeides rutiner for varsling til ekstern instans, for eksempel til tilsynssmyndighet eller andre offentlige myndigheter. Internrevisjonen vurderer det som positivt at RHF et har utarbeidet rutiner for varsling. Revisjonen viste at disse rutinene ikke var implementert i ansattegruppen. Internrevisjonen har merket seg at informasjon om rutinene i ettertid er satt på dagsorden på kontormøtet. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 8

9 5.6 Ansattes medvirkning Det er etablert ulike arenaer for informasjonsformidling og ansattes medvirkning på HMSrelaterte områder. Nedenfor beskrives kort de arenaer som er etablert samt beskrivelse av disse arenaene i intervjuene: Utvidet kontormøte: Det avholdes et utvidet kontormøte for alle ansatte hver tredje tirsdag. Disse møtene benyttes av ledelsen til å gi informasjon, invitere til drøftinger, få innspill, diskusjoner og kompetanseutvikling. De intervjuede er tilfreds med kontormøtene, som beskrives som den viktigste arena for informasjon. Flere savner imidlertid skriftlig referat fra møtene da ikke alle har anledning til å være tilstede hver gang. Enkelte mener at kontormøtene ikke fungerer som en medvirkningsarena, men kun som informasjonsarena. Tirsdagsmøter: Det avholdes et kortere kontormøte de øvrige tirsdager. På disse møtene presenterer ledelsen hvilke saker de har oppe til behandling på ledermøtet som holdes samme dag. Avdelingsmøter: Hver avdeling holder møte med sine ansatte hver tirsdag. Her videreformidles informasjon fra ledermøtet, samt at avdelingsinterne forhold tas opp. Todagers årlig samling: I januar hvert år avvikles en to dagers faglig og sosial samling for alle ansatte. Tema på disse samlingene er både interne forhold og mer strategiske utviklingslinjer. Verneombud: Verneombud er utpekt/valgt, men det hersker noe usikkerhet med hensyn til oppgaver og myndighet utover brannopplæring. Virksomhetsportal (VP)/intranett/fellesområde på nettet: Det meste av informasjonen som er utarbeidet for de ansatte, er tilgjengelig på virksomhetsportalen. Virksomhetsportalen benyttes for lite, og flere mener portalen ikke har blitt den startsiden den var ment å være. Enkelte synes den er vanskelig å finne frem på og en del bruker den derfor ikke. Det ble etterlyst mer opplæring i bruk av virksomhetsportalen. E-post: Det foregår en del informasjonsutveksling og kommunikasjon gjennom e-postsystemet. Det at RHF et ikke har tillitsvalgte, trekkes av enkelte frem som et forhold som reduserer de ansattes medvirkningsmuligheter. Det kom fram at det ikke alltid er lett å se hvem som representerer de ansatte når forhold knyttet til HMS er gjenstand for diskusjon eller endring. På den annen side mener flere at det fungerer greit uten tillitsvalgtordning. Det trekkes også frem en ledelse med åpen dør som gjør det enkelt å ta opp saker og få informasjon. Det savnes en tydeligere struktur på hvordan de ansatte skal medvirke. AML og IKF stiller krav om medvirkning. Følgende fremgår av AML 4-2: Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 9

10 og gjennomføring av arbeidet. Det skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke i utformingen av dem. Kontormøtene er åpenbart den viktigste arenaen for informasjon og medvirkning for de ansatte. Disse møtene er ekstra viktige når det ikke er etablert en tillitsvalgtordning som ivaretar de ansattes medvirkning. Etter internrevisjonens vurdering er strukturen på møtene ikke tydelig på å ivareta de ansattes behov for medvirkning. Det skrives ikke referat fra de utvidede kontormøtene hver tredje tirsdag. Dette vurderes som mangelfullt da det alltid er noen ansatte som på grunn av reise og møtevirksomhet ikke har anledning til å delta. Virksomhetsportalen er ennå ikke blitt slik det var forventet. Portalen skal dekke de ansattes behov for informasjon, men fungerer ikke tilfredsstillende for dette formål. Dette fordi den er vanskelig tilgjengelig. AML stiller krav om at det skal velges verneombud. Hvem som til enhver tid er verneombud, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. Det er utarbeidet egen forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Internrevisjonen vurderer det som lite tilfredsstillende at flere ansatte uttrykker tvil om hvem som er verneombud, hvilke oppgaver vedkommende har og hvordan vedkommende er valgt. 5.7 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø er sjelden tema på kontormøtene, men er tema på avdelingsmøter. Oppgavefordelingen synes ujevn og stor arbeidsbelastning trekkes frem av flere. Medarbeidersamtaler gjennomføres systematisk og regelmessig i de fleste avdelinger, men løpende oppfølging av samtalene mangler. Skriftlig mal for medarbeidersamtaler er utarbeidet, men bruken av denne varierer. Arbeidsmiljøkartlegginger gjennomføres i hele foretaksgruppen hvert andre år og resultatene presenteres på kontormøter og avdelingsmøter. Oppfølging av funn gjennomføres ikke systematisk. Vernerunder gjennomføres ikke. Opplæring og kompetanseutvikling er ikke underlagt en systematisk struktur, men initiativ fra enkeltansatte støttes i stor grad opp av lederne. RHF et er IA-bedrift, og følges opp gjennom linjen. Sykemeldte og arbeidsrelatert fravær følges opp i tråd med IA-avtalen. Det er utarbeidet en sjekkliste for bruk ved nyansettelser. Flere uttrykte tvil om hvorvidt nyansatte ble tilstrekkelig ivaretatt og inkludert. Flere av de intervjuede trekker frem at arbeidsmiljøet er godt med stor grad av trivsel, men at det også preges av en kultur for akademisering og vellykkethet, hvor det er aksept for stor arbeidsbelastning. Risiko for utbrenthet fremheves. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 10

11 AML 4-2 (2) lister opp en rekke krav til utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon, bl.a. mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet, hensyntagen til den enkeltes arbeidsevne, alder o.a., mulighet til selvbestemmelse og innflytelse. Psykososialt arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidstakernes opplevelse av forholdet til hverandre og til sine ledere, til arbeidsoppgavene og hvordan arbeidet påvirker den ansatte. Organisatorisk arbeidsmiljø dreier seg om systemforhold, som tilrettelegging, arbeidstidsordninger, oppgavefordeling og prestasjonskrav, ansvars- og ledelsesstrukturer. Internrevisjonen sitter med et inntrykk av at ansatte savner ivaretakelse av det indre liv i RHF et, og at det er for lite fokus på det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan eksemplifiseres ved at Det ikke er tilstrekkelig fokus på såkalt utbrenthet. Stor arbeidsbelastning på enkelte samt vellykkethetskulturen kan være faremomenter her. Manglende oppfølging av medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegginger. Disse tiltakene er de ansattes største muligheter til å få formidlet noe til ledelsen om sin arbeidssituasjon. Det kan for de ansatte oppleves som rene pliktløp når disse tiltakene gjennomføres, men ikke følges opp. Internrevisjonen har merket seg at det stilles spørsmål ved om nyansatte blir tilstrekkelig ivaretatt og inkludert. Helse Midt-Norge RHF har og skal selvsagt ha stort fokus ut mot helseforetakene. Imidlertid må en kunne anta at et godt indre liv er viktig for å sikre god kvalitet på arbeidet som skal gjøres ut mot foretakene. 5.8 Avvikshåndtering RHF et har ikke etablert et system for avvikshåndtering. Det er kjent at det finnes en modul i kvalitetssystemet (EQS) for avviksbehandling, men denne er ikke tatt i bruk. AML og IKF krever at det skal utarbeides skriftlig system for håndtering av avvik. Avviksystemet skal omfatte system for registrering, korrigering og forebygging av overtredelser av HMS-lovgivningen. Systemet bør også omfatte avvik fra interne rutiner. Manglende etablering av avviksystem er et brudd på kravene i regelverket. Internrevisjonen finner det lite tilfredsstillende at system for avvikshåndtering ikke er etablert. 5.9 Evaluering av HMS-arbeidet Det er ikke etablert et system for evaluering av HMS-arbeidet. Dette gjelder både i RHFledelsen og i de enkelte avdelinger. I henhold til AML og IKF skal virksomhetene minst 1 gang pr. år foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis. Det skal foreligge en skriftlig rutine for gjennomgangen. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 11

12 En årlig evaluering av HMS arbeidet, ofte benevnt som ledelsens gjennomgang, er et av de sentrale punktene i internkontrollforskriften. Internrevisjonen vurderer det som lite tilfredsstillende at RHF et ikke har systematisert en årlig evaluering av HMS arbeidet. 6. Anbefalinger Generelt Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet. RHF Stjørdal må karakteriseres som en virksomhet med generelt lav risiko og relativt få ansatte. Det må derfor tas utgangspunkt i at det ikke skal stilles krav til et for omfattende arbeid. Revisjonen på området har vist at RHF et fram til nå ikke har hatt tilstrekkelig fokus på helse, - miljø- og sikkerhetsarbeidet. Internrevisjonen har imidlertid merket seg at man nå vurderer det dit hen at gründerfasen er over, og at man gradvis beveger seg over i driftsfasen. Dersom dette indikerer at RHF et nå vil fokusere på det indre liv i større grad, er dette positivt. Det hersker for øvrig ingen tvil om at HMS-lovgivningen i tilpasset grad gjelder for RHF Stjørdal. HMS-arbeidet bør settes i fokus og få prioritet. Revisjonen har vist at RHF et i beste fall har et fragmentert HMS-system. Det vil derfor være nødvendig å sette av tilstrekkelig ressurser (evt. ekstern bistand) til å foreta en kartlegging av hva som foreligger av ulike system. Videre må det foretas en klargjøring av hva man ønsker at HMS-området i RHF et skal omfatte, bl.a. ved hjelp av risikovurderinger. Spesielt 1. Internrevisjonen vil anbefale at virksomhetsportalen videreutvikles slik planen var, og at dette arbeidet forseres. Ved å gjøre VP til åpningsbilde for alle ansatte når en logger seg på, med direkte tilgang til e-post og egen kalender, vil portalen også få økt anvendelse. 2. Det bør foretas systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoområder. Arbeidstilsynet har utarbeidet en modell for risikovurdering. Dette kan være en grei veiledning for å lage et enkelt system for risikovurdering. Se 3. Revisjonen har avdekket at dokumenthåndteringen er et risikoområde i RHF et. Det bør foretas en risikovurdering av all dokumenthåndtering, herunder sak/arkiv-systemet Ephorte. 4. Opplæring i og informasjon om HMS til de ansatte synes å ha vært lite systematisk. Det anbefales at det settes fokus på dette. 5. I og med at man verken har tillitsvalgte eller bruker verneombudet til å representere de ansatte, stilles det særlig strenge krav til øvrige medvirkningsarenaer. Kontormøtene må utvikles fra å være en arena for informasjon til også å bli en arena for medvirkning. Det bør innføres en ordning med både agenda for kontormøtene og referat fra møtene. Dette bør legges på virksomhetsportalen. 6. Verneombudet fungerer ikke i henhold til regelverkets krav. Det bør settes i gang en prosess med valg av verneombud samt klargjøring av verneombudets rolle. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 12

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer