Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN"

Transkript

1 Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

2 Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon Bakgrunn, målsetting og omfang Metode Dokumentoversikt Sentrale funn og vurderinger Organisering Mål Opplæring Risiko Varsling Ansattes medvirkning Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Avvikshåndtering Evaluering av HMS-arbeidet Anbefalinger Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 2

3 1. Rapportinformasjon Rapport nr Revisjonsperiode: Virksomhet: Oppdragsgiver: Revisorer: Kontaktpersoner: Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Styret for Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen Revisor Ellinor Wessel Pettersen (Revisjonsleder) Helse Midt-Norge RHF: Rita Bjørgan Holand Internrevisjonen: Ellinor Wessel Pettersen Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 3

4 2. Bakgrunn, målsetting og omfang Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge påse at helseforetakene og det regionale helseforetaket har etablert en tilfredsstillende internkontroll og at denne fungerer som forutsatt. Målsettingen med revisjonen er å få klarlagt om det regionale helseforetaket utøver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i tråd med kravene i regelverket. Revisjonen omfattet følgende områder: Organisering av virksomheten og HMS-arbeidet Mål for HMS-arbeidet Opplæring i HMS-arbeidet Risikovurdering Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Ansattes medvirkning i HMS-arbeidet Ivaretakelse av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet Registrering og håndtering av uønskede hendelser Ledelsens gjennomgang av HMS-arbeidet 3. Metode Internrevisjonen har gjennomgått og analysert det mottatte dokumentasjonsmaterialet, herunder beskrivelse fra stabsdirektør av virksomhetens HMS-arbeid knyttet til de enkelte revisjonsområder. I tillegg til den mottatte dokumentasjonen, har internrevisjonen gjennomgått informasjonen om HMS som er lagt ut på virksomhetsportalen. Videre har internrevisjonen intervjuet 13 ansatte, fordelt blant både ledere og øvrige ansatte. Som hjelpemiddel i intervjurunden er det utarbeidet en intervjuguide. Spørsmålene i denne guiden har vært stilt til alle som har vært intervjuet. Følgende personer er intervjuet: Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen Medisinsk direktør Daniel Haga, fagavdelingen Økonomidirektør Anne-Marie Barane, økonomiavdeling Organisasjonsdirektør Sveinung Aune, organisasjonsavdelingen Stabsdirektør Per Holger Broch, stabsavdeling Rådgiver Arild Vassenden, fagavdelingen Seniorrådgiver Einar Vandvik, fagavdelingen Rådgiver Reidun Rømo, økonomiavdelingen Rådgiver Trond Håvard Eidet, organisasjonsavdelingen Rådgiver Kjell Åge Nilsen, stabsavdelingen Kontorleder Rita Bjørgan Holand, stabsavdelingen Rådgiver Hilde Kristin Bech, organisasjonsavdelingen Sekretær Oddny Heimstad, stabsavdelingen Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 4

5 4. Dokumentoversikt Følgende dokumentasjon er mottatt i forkant av revisjonen: Brev datert fra Helse Midt-Norge RHF v/stabsdirektør Per Holger Broch Varsling evakuering ved brann Kvalitetsstrategi i Helse Midt-Norge Personalpolitikk for Helse Midt-Norge Prosjektoppdrag Innføring av miljøledelse vedlegg til styresak Tiltak og handlingsplan miljøledelse håndtering av avfall Handlingsplan Energi for HMN System for kvalitetsstyring i Helse Midt-Norge RHF Utlysningstekst kontorleder Intern framdriftsplan Internkontroll Organisasjonskart Helse Midt-Norge RHF Foretakskart Oversikt regional foretaksledelse Prosedyre introduksjon for nyansatte RHF Kursbevis HMS kurs for ledere Kursbevis gjennomført brannvernlederkurs Oversikt over ansattes opplæring i brannvern Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene i Helse Midt-Norge Gjennomgang kontormøte Internkontroll interne rutiner Utskrift kalender hvor møtereferat fra ledelsens møter ligger Gruppeoppgaver Personalsamling i Vauldalen januar Avtale om Inkluderende Arbeidsliv Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 5

6 5. Sentrale funn og vurderinger 5.1 Organisering Av intervjuene framkommer det at organisasjonskartet for RHF er kjent, men det hersker usikkerhet om hvor det kan finnes. I den oversendte dokumentasjonen finnes et oppdatert organisasjonskart. Ved søk i virksomhetsportalen kan dette organisasjonskartet ikke gjenfinnes, men det finnes på Helse Midt-Norges internettside. I den mottatte dokumentasjonen finnes i tillegg et annet organisasjonskart som samsvarer med det som finnes i virksomhetsportalen. Dette kartet er ikke oppdatert. Det synes uklart hvem som har ansvar for oppdatering av kartet på de ulike nettportalene. Når det gjelder organiseringen av HMS-arbeidet, fremkommer det i intervjuene at ansvaret følger linjeansvaret. Dette innebærer at AD har det overordnede ansvaret og at avdelingsdirektørene har ansvaret for HMS-arbeidet i sine respektive avdelinger. Videre fremkommer det at stabsdirektøren har systemansvaret. Ingen er kjent med om ansvarsfordelingen er formalisert og dokumentert. I kvalitetshåndboka under system for kvalitetsstyring i Helse Midt-Norge RHF (Virksomhetsportalen) fremkommer ansvarsfordelingen innenfor HMS-området. Ingen av de intervjuede har fått stillingsinstruks/beskrivelse for stillingen, men for noen betraktes arbeidsavtalen som så detaljert at den oppleves som en stillingsbeskrivelse. I henhold til Lov om arbeidsmiljø (AML) og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IKF) skal det nedfelles skriftlig hvordan virksomheten er organisert, der det framgår klare ansvars- og myndighetslinjer. Det skal også framgå hvem som har ansvar for hva i HMS-arbeidet, for eksempel hvem som har ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak, hvem det skal rapporteres til osv. Internrevisjonen vurderer det som uheldig at det foreligger flere versjoner av organisasjonskartet og at det ikke er samsvar mellom de ulike nettportalene. Ansvar for oppdatering bør være klart definert slik at oppdatering sikres til enhver tid. Oppdatert kart bør være tilgjengelig både for publikum, ansatte i foretaksgruppen og ansatte i RHF Stjørdal. Det finnes en skriftlig oversikt over ansvarsfordelingen innenfor HMS-arbeidet i virksomhetsportalen. Det synes ikke som at denne oversikten er kjent blant de ansatte og heller ikke hos alle lederne. De intervjuede resonnerte seg fram til hvem som måtte ha ansvar på dette området. Etter internrevisjonens vurdering er en slik uklarhet ikke i tråd med regelverkets krav om klare ansvars- og myndighetslinjer. 5.2 Mål I Stabsavdelingens svarbrev av til Internrevisjonen er målene for HMS-arbeidet beskrevet. Disse gjenfinnes i kvalitetshåndboka System for kvalitetsstyring i Helse Midt- Norge RHF. I intervjuene fremkom det ulike svar. De fleste svarte at man ikke var kjent med at det var formulert mål, eller at målene for hele helseforetakgruppen gjaldt også for RHF et. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 6

7 AML og IKF stiller krav om at det skal fastsettes mål for helse, miljø og sikkerhet og at dette skal dokumenteres skriftlig. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet og bør settes så konkret som mulig. RHF et har utarbeidet skriftlige mål for HMS i tråd med kravet i regelverket. Det var varierende kjennskap til målene blant de som ble intervjuet. Dette gir en indikasjon på et behov for en klargjøring overfor de ansatte av hvilke konkrete mål RHF et har satt for HMS. 5.3 Opplæring Alle lederne skal gjennomføre opplæring i HMS-arbeidet i løpet av våren Når det gjelder opplæring i og informasjon om HMS-arbeidet til de ansatte, fremkommer det av intervjuene at dette ikke har vært gjennomført på en systematisk måte. Alle har fått opplæring i brannvern. I tillegg har elementer i HMS-arbeidet vært berørt på noen av kontormøtene. Ifølge AML har arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver har en plikt til å gjennomgå opplæring. Hensikten med en slik plikt er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten. Når det gjelder arbeidstakerne, skal arbeidsgiver sørge for at disse har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i HMS-arbeid, herunder informasjon om endringer. Internrevisjonen vurderer det som positivt at administrerende direktør har stilt krav om at alle lederne, inklusive han selv, skal gjennomføre opplæring i HMS i løpet av våren Dette gir etter internrevisjonens vurdering signaler om at det framover settes fokus på HMSarbeidet. Opplæring i og informasjon om HMS til de ansatte synes å ha vært lite systematisk. Det er imidlertid positivt at det har blitt gjennomført god opplæring på et svært risikofylt område som brannvern. 5.4 Risiko Det er ikke foretatt noen systematiske kartlegginger av risikoområder innenfor HMS-området. I intervjuene fremkommer det at det gjøres risikovurderinger i deler av virksomheten, men de fleste svarer at de ikke er kjent med at slike vurderinger gjøres. Områder der det framkom at det ble foretatt risikovurderinger, var innen økonomiområdet og brannvernområdet. I tillegg ble det nevnt arbeidsmiljøkartlegging som en metode for å kartlegge arbeidsmiljøet. De intervjuede ble spurt om mulige risikoer ved håndteringen av sensitive opplysninger ved virksomheten. Hovedinntrykket var at personalopplysningene var sikret mot innsyn fra uvedkommende ved at de ble oppbevart i låst arkivskap. Når det gjelder oppbevaring av Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 7

8 annen sensitiv informasjon, kom det fram at en del informasjon ikke var oppbevart på en trygg måte. Dette gjaldt bl.a. et ulåst arkivskap i fellesarealet. Noen mente at informasjon unntatt offentlighet som ligger på ephorte ikke var tilgjengelig for andre enn de som var autorisert for tilgang. Internrevisjonen har gjort noen stikkprøver i ephorte. Disse viste at det var fullt mulig for internrevisjonen å få tilgang til klagesaker med sensitiv informasjon. Slike saker blir også lagt i papirversjon i saksbehandlers posthylle. Posthyllene er ikke skjermet og dokumentene kan bli liggende tilgjengelig over en tid dersom saksbehandler er bortreist. Det kom også fram at destrueringsystemet når det gjelder sensitiv informasjon kan innebære at uvedkommende kan få tilgang til informasjonen. Videre kom det fram at sikkerheten rundt dokumenthåndteringen for øvrig ikke ble oppfattet som tilstrekkelig. AML og IKF stiller krav om at arbeidsgiver/virksomheten skal kartlegge farer og problemer i virksomheten. På bakgrunn av kartleggingen skal risikoforholdene vurderes, planer utarbeides og tiltak for å redusere risikoen iverksettes. Kartlegging av HMS-utfordringer kan være alt fra undersøkelser av hvordan medarbeiderne trives og samarbeider, undersøkelser av fysiske forhold, belastningslidelser, yrkessykdommer, personalkonflikter, støy, risiko for brann osv. Risikovurderinger skal dokumenteres skriftlig. Revisjonen har vist at det ikke gjennomføres systematiske risikovurderinger innen HMSområdet. Det foretas imidlertid risikovurderinger på enkelte områder, men det er uklart hvorvidt disse vurderingene er dokumentert skriftlig. Opplysninger som fremkom i intervjuene samt stikkprøver som internrevisjonen har gjort i forbindelse med revisjonen, har vist at håndteringen av sensitiv informasjon er et risikoområde. Dette gjelder også dokumenthåndtering generelt. Det er grunn til å anta at en systematisk kartlegging ved RHF et vil kunne avdekke ytterligere risikoområder. 5.5 Varsling De fleste visste om at det var utarbeidet rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Det var usikkerhet om rutinene også omfattet ekstern varsling. Videre var det stor usikkerhet om hvor man kunne finne rutinene, men de fleste mente at de lå på personalweben. Ingen kunne svare med sikkerhet at det var informert om rutinene. Ved søk på personalweb i virksomhetsportalen, finnes rutiner for varsling. AML gir arbeidstakerne en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og samtidig en beskyttelse mot gjengjeldelse dersom det varsles. Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner som skal legge forholdene til rette for varsling. Åpenhet og god håndtering av intern kritikk er arbeidsgivers ansvar. Å etablere rutiner for intern varsling vil være et hensiktsmessig tiltak for å sikre at det blir varslet om kritikkverdige forhold. Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement eller lignende som angir virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres osv. Det bør også utarbeides rutiner for varsling til ekstern instans, for eksempel til tilsynssmyndighet eller andre offentlige myndigheter. Internrevisjonen vurderer det som positivt at RHF et har utarbeidet rutiner for varsling. Revisjonen viste at disse rutinene ikke var implementert i ansattegruppen. Internrevisjonen har merket seg at informasjon om rutinene i ettertid er satt på dagsorden på kontormøtet. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 8

9 5.6 Ansattes medvirkning Det er etablert ulike arenaer for informasjonsformidling og ansattes medvirkning på HMSrelaterte områder. Nedenfor beskrives kort de arenaer som er etablert samt beskrivelse av disse arenaene i intervjuene: Utvidet kontormøte: Det avholdes et utvidet kontormøte for alle ansatte hver tredje tirsdag. Disse møtene benyttes av ledelsen til å gi informasjon, invitere til drøftinger, få innspill, diskusjoner og kompetanseutvikling. De intervjuede er tilfreds med kontormøtene, som beskrives som den viktigste arena for informasjon. Flere savner imidlertid skriftlig referat fra møtene da ikke alle har anledning til å være tilstede hver gang. Enkelte mener at kontormøtene ikke fungerer som en medvirkningsarena, men kun som informasjonsarena. Tirsdagsmøter: Det avholdes et kortere kontormøte de øvrige tirsdager. På disse møtene presenterer ledelsen hvilke saker de har oppe til behandling på ledermøtet som holdes samme dag. Avdelingsmøter: Hver avdeling holder møte med sine ansatte hver tirsdag. Her videreformidles informasjon fra ledermøtet, samt at avdelingsinterne forhold tas opp. Todagers årlig samling: I januar hvert år avvikles en to dagers faglig og sosial samling for alle ansatte. Tema på disse samlingene er både interne forhold og mer strategiske utviklingslinjer. Verneombud: Verneombud er utpekt/valgt, men det hersker noe usikkerhet med hensyn til oppgaver og myndighet utover brannopplæring. Virksomhetsportal (VP)/intranett/fellesområde på nettet: Det meste av informasjonen som er utarbeidet for de ansatte, er tilgjengelig på virksomhetsportalen. Virksomhetsportalen benyttes for lite, og flere mener portalen ikke har blitt den startsiden den var ment å være. Enkelte synes den er vanskelig å finne frem på og en del bruker den derfor ikke. Det ble etterlyst mer opplæring i bruk av virksomhetsportalen. E-post: Det foregår en del informasjonsutveksling og kommunikasjon gjennom e-postsystemet. Det at RHF et ikke har tillitsvalgte, trekkes av enkelte frem som et forhold som reduserer de ansattes medvirkningsmuligheter. Det kom fram at det ikke alltid er lett å se hvem som representerer de ansatte når forhold knyttet til HMS er gjenstand for diskusjon eller endring. På den annen side mener flere at det fungerer greit uten tillitsvalgtordning. Det trekkes også frem en ledelse med åpen dør som gjør det enkelt å ta opp saker og få informasjon. Det savnes en tydeligere struktur på hvordan de ansatte skal medvirke. AML og IKF stiller krav om medvirkning. Følgende fremgår av AML 4-2: Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 9

10 og gjennomføring av arbeidet. Det skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke i utformingen av dem. Kontormøtene er åpenbart den viktigste arenaen for informasjon og medvirkning for de ansatte. Disse møtene er ekstra viktige når det ikke er etablert en tillitsvalgtordning som ivaretar de ansattes medvirkning. Etter internrevisjonens vurdering er strukturen på møtene ikke tydelig på å ivareta de ansattes behov for medvirkning. Det skrives ikke referat fra de utvidede kontormøtene hver tredje tirsdag. Dette vurderes som mangelfullt da det alltid er noen ansatte som på grunn av reise og møtevirksomhet ikke har anledning til å delta. Virksomhetsportalen er ennå ikke blitt slik det var forventet. Portalen skal dekke de ansattes behov for informasjon, men fungerer ikke tilfredsstillende for dette formål. Dette fordi den er vanskelig tilgjengelig. AML stiller krav om at det skal velges verneombud. Hvem som til enhver tid er verneombud, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. Det er utarbeidet egen forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Internrevisjonen vurderer det som lite tilfredsstillende at flere ansatte uttrykker tvil om hvem som er verneombud, hvilke oppgaver vedkommende har og hvordan vedkommende er valgt. 5.7 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø er sjelden tema på kontormøtene, men er tema på avdelingsmøter. Oppgavefordelingen synes ujevn og stor arbeidsbelastning trekkes frem av flere. Medarbeidersamtaler gjennomføres systematisk og regelmessig i de fleste avdelinger, men løpende oppfølging av samtalene mangler. Skriftlig mal for medarbeidersamtaler er utarbeidet, men bruken av denne varierer. Arbeidsmiljøkartlegginger gjennomføres i hele foretaksgruppen hvert andre år og resultatene presenteres på kontormøter og avdelingsmøter. Oppfølging av funn gjennomføres ikke systematisk. Vernerunder gjennomføres ikke. Opplæring og kompetanseutvikling er ikke underlagt en systematisk struktur, men initiativ fra enkeltansatte støttes i stor grad opp av lederne. RHF et er IA-bedrift, og følges opp gjennom linjen. Sykemeldte og arbeidsrelatert fravær følges opp i tråd med IA-avtalen. Det er utarbeidet en sjekkliste for bruk ved nyansettelser. Flere uttrykte tvil om hvorvidt nyansatte ble tilstrekkelig ivaretatt og inkludert. Flere av de intervjuede trekker frem at arbeidsmiljøet er godt med stor grad av trivsel, men at det også preges av en kultur for akademisering og vellykkethet, hvor det er aksept for stor arbeidsbelastning. Risiko for utbrenthet fremheves. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 10

11 AML 4-2 (2) lister opp en rekke krav til utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon, bl.a. mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet, hensyntagen til den enkeltes arbeidsevne, alder o.a., mulighet til selvbestemmelse og innflytelse. Psykososialt arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidstakernes opplevelse av forholdet til hverandre og til sine ledere, til arbeidsoppgavene og hvordan arbeidet påvirker den ansatte. Organisatorisk arbeidsmiljø dreier seg om systemforhold, som tilrettelegging, arbeidstidsordninger, oppgavefordeling og prestasjonskrav, ansvars- og ledelsesstrukturer. Internrevisjonen sitter med et inntrykk av at ansatte savner ivaretakelse av det indre liv i RHF et, og at det er for lite fokus på det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Dette kan eksemplifiseres ved at Det ikke er tilstrekkelig fokus på såkalt utbrenthet. Stor arbeidsbelastning på enkelte samt vellykkethetskulturen kan være faremomenter her. Manglende oppfølging av medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegginger. Disse tiltakene er de ansattes største muligheter til å få formidlet noe til ledelsen om sin arbeidssituasjon. Det kan for de ansatte oppleves som rene pliktløp når disse tiltakene gjennomføres, men ikke følges opp. Internrevisjonen har merket seg at det stilles spørsmål ved om nyansatte blir tilstrekkelig ivaretatt og inkludert. Helse Midt-Norge RHF har og skal selvsagt ha stort fokus ut mot helseforetakene. Imidlertid må en kunne anta at et godt indre liv er viktig for å sikre god kvalitet på arbeidet som skal gjøres ut mot foretakene. 5.8 Avvikshåndtering RHF et har ikke etablert et system for avvikshåndtering. Det er kjent at det finnes en modul i kvalitetssystemet (EQS) for avviksbehandling, men denne er ikke tatt i bruk. AML og IKF krever at det skal utarbeides skriftlig system for håndtering av avvik. Avviksystemet skal omfatte system for registrering, korrigering og forebygging av overtredelser av HMS-lovgivningen. Systemet bør også omfatte avvik fra interne rutiner. Manglende etablering av avviksystem er et brudd på kravene i regelverket. Internrevisjonen finner det lite tilfredsstillende at system for avvikshåndtering ikke er etablert. 5.9 Evaluering av HMS-arbeidet Det er ikke etablert et system for evaluering av HMS-arbeidet. Dette gjelder både i RHFledelsen og i de enkelte avdelinger. I henhold til AML og IKF skal virksomhetene minst 1 gang pr. år foreta en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet og vurdere om det fungerer i praksis. Det skal foreligge en skriftlig rutine for gjennomgangen. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 11

12 En årlig evaluering av HMS arbeidet, ofte benevnt som ledelsens gjennomgang, er et av de sentrale punktene i internkontrollforskriften. Internrevisjonen vurderer det som lite tilfredsstillende at RHF et ikke har systematisert en årlig evaluering av HMS arbeidet. 6. Anbefalinger Generelt Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet. RHF Stjørdal må karakteriseres som en virksomhet med generelt lav risiko og relativt få ansatte. Det må derfor tas utgangspunkt i at det ikke skal stilles krav til et for omfattende arbeid. Revisjonen på området har vist at RHF et fram til nå ikke har hatt tilstrekkelig fokus på helse, - miljø- og sikkerhetsarbeidet. Internrevisjonen har imidlertid merket seg at man nå vurderer det dit hen at gründerfasen er over, og at man gradvis beveger seg over i driftsfasen. Dersom dette indikerer at RHF et nå vil fokusere på det indre liv i større grad, er dette positivt. Det hersker for øvrig ingen tvil om at HMS-lovgivningen i tilpasset grad gjelder for RHF Stjørdal. HMS-arbeidet bør settes i fokus og få prioritet. Revisjonen har vist at RHF et i beste fall har et fragmentert HMS-system. Det vil derfor være nødvendig å sette av tilstrekkelig ressurser (evt. ekstern bistand) til å foreta en kartlegging av hva som foreligger av ulike system. Videre må det foretas en klargjøring av hva man ønsker at HMS-området i RHF et skal omfatte, bl.a. ved hjelp av risikovurderinger. Spesielt 1. Internrevisjonen vil anbefale at virksomhetsportalen videreutvikles slik planen var, og at dette arbeidet forseres. Ved å gjøre VP til åpningsbilde for alle ansatte når en logger seg på, med direkte tilgang til e-post og egen kalender, vil portalen også få økt anvendelse. 2. Det bør foretas systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoområder. Arbeidstilsynet har utarbeidet en modell for risikovurdering. Dette kan være en grei veiledning for å lage et enkelt system for risikovurdering. Se 3. Revisjonen har avdekket at dokumenthåndteringen er et risikoområde i RHF et. Det bør foretas en risikovurdering av all dokumenthåndtering, herunder sak/arkiv-systemet Ephorte. 4. Opplæring i og informasjon om HMS til de ansatte synes å ha vært lite systematisk. Det anbefales at det settes fokus på dette. 5. I og med at man verken har tillitsvalgte eller bruker verneombudet til å representere de ansatte, stilles det særlig strenge krav til øvrige medvirkningsarenaer. Kontormøtene må utvikles fra å være en arena for informasjon til også å bli en arena for medvirkning. Det bør innføres en ordning med både agenda for kontormøtene og referat fra møtene. Dette bør legges på virksomhetsportalen. 6. Verneombudet fungerer ikke i henhold til regelverkets krav. Det bør settes i gang en prosess med valg av verneombud samt klargjøring av verneombudets rolle. Internrevisjonsrapport - HMS i Helse Midt-Norge RHF 12

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Konsulentens rolle Konsulenten bistår bedriften med veiledning frem til sertifisering Hjelper bedriften med å fylle ut miljørapporten

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Saksbehandler Venke Reiten Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/561 Dato for styremøte 21.6.2013 Forslag til

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Styresak 51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.08.11 Møtested: Sømna Arbeidet med HMS-målsetning, strategi, organisering av kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg, utvikling av prosedyrer

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål. Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune

HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål. Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune HMS: Et lederansvar og et holdningsspørsmål Norsk Vanns Årskonferanse 6. september 2017 Ragnar Kløverød, Larvik kommune Ragnar Kløverød Larvik kommune fra 2000 - d.d. Konsulent Avløpsverk 2000-2007 Daglig

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer