VIRKSOMHETSPLAN FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten klasser og har vært relativt stabile i antall elever de siste 3 årene. Skolen er lett sårbare ved fravær, og den tildelte timerammen skaper problemer med å gi en forsvarlig faglig dekning, fordi det gir rom til relativt få lærere. Skolen vil ha et prioritert arbeid med å skape en inkluderende, utviklende og fremtidsrettet ungdomsskole. Arbeidet med bygging av ny skole er snart ferdig, og vi er innflytningsklare juni. Vi har et godt og positivt samarbeid med prosjektleder, byggherre og hovedentreprenør. Vi har en visjon: Gaustad ungdomsskole ønsker å møte morgendagen med kunnskap og kvalitet. Kjerneoppgaver - ordinær grunnskoleopplæring, inkl. spesialundervisning og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever - et skoletilbud som oppfyller intensjonene i Kunnskapsløftet - et skoletilbud som ivaretar prinsippet om tilpasset opplæring, og vurdering til og for læring. Organisering Gaustad ungdomsskole hører organisasjonsmessig til fagsjef skole, som ligger under seksjonen Utdanning og oppvekst. Intern organisering: Inspektør SU/ SMU FAU Elevråd Plangruppa (ledelsen & teamledere) Merkantil Allmenn pedagogisk område Team 8, team 9, team 10 Elevgrupper 8., 9. og 10. trinn Sosialpedagogisk område Sosiallærer/ rådgiver Tverrfaglig team (skolen, kommunen og eksterne samarbeidspartnere) Spesialpedagogisk område Spes.ped veileder Spesialundervisning 1

2 Endrede styringssignaler/rammebetingelser - Skjerpede krav til fravær - Økt krav til foreldresamarbeid - Justerte læreplaner - Nye veiledninger for ulike fag og spesialundervisning - Valgfag er tilbake fra høsten med gitte rammer og fagvalg Prioriterte oppgaver Barn og unge er framtida den skapes nå! - Gi alle barn og unge opplevelse av livskvalitet og trivsel og tro på egen mestring gjennom å bli motivert og få respekt. - Heve faglig nivå i skolen, også ved hjelp av tverrfaglig innsats og samarbeid med barnehagene og hjelpetjenestene - Satse på språkutvikling for alle barn. - Økt fokus på foreldresamarbeid - Målrettet og koordinert oppfølging av utsatte barn og unge. - Tilpasset opplæring og vurdering - Grunnleggende ferdigheter/læringsresultater - Læringsmiljø - Ledelse på alle nivåer Utviklingstrekk Elevtallsutvikling Tall for skolekrets Manstad. Gaustad ungdomsskole Antall elever historikk GSI-tall pr Elevtallsprognose 1) pr år år Reelle tall Sum Note 1): Elever i Fredrikstad-skolen pr skolekrets, eksklusiv privatskoler Målekart Fokusområde Brukere/ kvalitet Kritisk suksessfaktor B.1. Tilpassede tjenester til brukerens behov Indikator B.1.1 Brukertilfredshet (fra elevundersøkelsen). Elever 10. trinn: - som trives godt - som mobbes - som får nok utfordringer i skolen - som får faglige tilbakemeldinger Andel spes.ped. elever* Andel spes.ped timer av alle timer Status siste måling 4,3 1,2 4,2 3,3 6,7 7,5 Mål Ønsket Nedre 0,0 7,0 10 3,4 1,2 3,4 3,4 9,0 13,0 Måleskala 2

3 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Status siste måling Mål Ønsket Nedre Måleskala Avgangskarakterer(2010) - Norsk - Matematikk - Engelsk 3,8 3,3 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,2 3, Nasjonale prøver Ungdomstrinn 8. trinn - Lesing - Regning - Engelsk 3,8 3,9 5,8 9,0 6,0 9,0 12,0 10,0 12,0 Ungdomstrinn 9 trinn - Lesing - Regning 1,6 0,0 6,0 8,0 Brukermedvirkning Brukernes oppleves av å bli hørt (Elevdemokrati) - Ungdomstrinn 3,2 3,0 Høy tilstedeværelse Elevfravær- ungdomstrinnet 7,3 7,5 Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet (2011) 4,18 3,5 Høy tilstedeværelse Sykefravær i (2010)4,7 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte (2011) 4,3 4,19 6,0 10 3,5 Medarbeidere Læring og utvikling Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver (2011) 4,52 3,5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Trivsel Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem (2011) Hvordan trives du alt i alt på jobben 4,62 3,5 Økonomi Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1 Avvik budsjett i (2010) 0,1 0,0 0,2 3

4 Mål i planperioden Brukere og kvalitet Ressurser Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Skolene i Fredrikstad har kompetente og motiverte lærere og skoleledere for å kunne møte nasjonale og lokale utfordringer. - Alle skoler skal gjennomføre Skolebasert vurdering innenfor minst ett område hvert år. - Gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak (tilpasset opplæring, vurdering, klasseledelse, lesing og regning) som finansieres ved statlige midler. - Veiledning av nyutdannede lærere. - Kompetansedeling i og mellom skoler. - Rekruttering og utvikling av skoleledere. - Utviklingsarbeid og stort fokus på vurdering (følge forskrift til opplæringsloven), tydelig klasseledelse og grunnleggende ferdigheter med stor vekt på lesing. - LUS som kartleggingsverktøy - Lærer med videreutdanning rådgiverutdanning som finansieres av statlige midler - Flere lærere på fagkurs, i regi av Pedagogisk senter - Strategi for kompetansedeling, med spesifikk vekt på skriftlig eksamensfag, lesing og realfag. - Nettverk med skolene i Onsøy. Vi skal være med på Vurdering for læring, pulje 3. - Fag- og pedagogisk utvikling i forhold til kompetanse - Tettere samarbeid med barneskolen ang overføring til ungdomsskolen og deres grunnleggende ferdigheter - Årlig kartlegging av virksomhetens kompetansebehov gjennomgås nøye hver februar i samarbeid med tillitsvalgt - Tett samarbeid med fagetat ved overtallighet og en ryddig søkerprosess - Evalueringer i personal etter hvert tema - Statlige rapporteringsordninger, brukerundersøkelser - Kartlegging og fagønsker fra personal Barn og ungdom og deres familier opplever at riktig innsats settes inn raskt tidlig i livet for et barn, ellers i en tidlig fase av en lidelse eller en vanskelig situasjon. - Videreføre og videreutvikle tverrfaglige team blant annet ved skolene. - Skolens tverrfaglige team (ledelsen, sosiallærer, spes.ped.koordinator og helsesøster) har et godt samarbeid med ungdomskontaktene, PP-tjenesten, og politiet. Rutiner i tråd med årshjulet, og i samarbeid med foresatte - For planperioden vil det utvikles et bedre og klarere samarbeid med barnevernet, der det råder store frustrasjoner fra skolens side. Nye rutiner utarbeides til felles for skolene. Evaluering av de saker som igangsettes og de saker som avsluttes 4

5 Læringsresultater Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Fredrikstad kommune gir et godt tilpasset opplæringstilbud til alle elever. - Forsterket innsats i arbeidet med grunnleggende ferdigheter. - Systematisk arbeid for å bedre leseferdigheter. - Øke motivasjon, og bedre kunnskap og ferdigheter i realfagene. - Systematisk språkopplæring for minoritetsspråklige elever. - Lærere og elever benytter gode og varierte læremidler, læringsmetoder og -arenaer tilpasset elevenes ulike behov. - Aktivt fokus på lesing og skriving i alle fag. - LUS som kartleggingsverktøy, 2 ganger pr. år - Tilby lesekurs, mattekurs og skrivekurs for elever som har behov for det, ut ifra resultater og faglærers vurdering - Fokus på veiledet lesing i alle fag - Stor fokus på realfag. Skolen har god fagkompetanse i matematikk og naturfag. Realfagslærerne jobber godt i team - 1 tematime i uka hvor elevene kan velge realfag med praktiske oppgaver på 9. og 10. trinn - Tilpasse undervisningen, metoder og arbeidsplaner for elevene, i samråd med foresatte - styrke samarbeidet ytterligere med barneskolen med fokus på lesing, skriving og regning - Kartleggingsprøver/ tester - Resultater på nasjonale prøver Lærerne har god kompetanse innenfor området vurdering (underveis- og sluttvurdering). Innen utgangen av 2013 scorer skolene i Fredrikstad samlet som på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing. Innen utgangen av 2014 scorer skolene i Fredrikstad samlet bedre på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing. - Alle skoler skal utarbeide og gjøre kjent egne vurderingskriterier og rutiner. - Alle kontaktlærere skal, i tillegg til foreldresamtalene, ha minimum to faglig, dokumenterte elevsamtaler hvert halvår. - Systematisk arbeid for å bedre språkforståelse og leseferdighetene hos barna, gjennom kontakt på helsestasjon, i barnehagene og på skolen, i tett samarbeid med hjemmene. - vurderingskriterier utarbeides i alle fag for hvert emne, og er kjent for elevene. - videreføre arbeidet med vurderingskriterier og rutiner i tråd med forskrift til opplæringsloven. Trygge lærerne i dette arbeidet og lage gode rutiner og føringer for videre arbeid i planperioden - videreføre gode rutiner med utviklingssamtale med elev og elev/ foresatt som i alt er 4 samtaler i året med dokumenterte fagkommentarer i alle fag, samt i orden, oppførsel og fravær - Ved å jobbe godt med de eksisterende planene i lesing og skriving, samt tilby kurs til elevene og kartlegge leseferdigheten via LUS, mener vi at vi har lagd en strategiplan for hvordan vi skal klare å nå kommunens mål i 2013 og Veiledet lesing inn i alle fag - I tillegg vil vi parallelt ha kompetanseheving i ledelse på alle nivåer som satsingsområde i planperioden. Dette henger sammen i forhold til elevenes læring - Samarbeid med barneskolen må ytterligere forsterkes i forhold til lesing og skriving, som nevnt over - Oppstart Ny Giv som skal være med på å motivere elevene til å bli bedre på grunnleggende ferdigheter. - Evalueringa av utviklingssamtaler og grundig gjennomgang av elevundersøkelsen, hvor alle skolens elever deltar - Gjennomgang fagresultater på halvårsvurdering, sluttvurdering, nasjonale prøve, heldagsprøver og eksamen - Resultater på LUSkartleggingen - Resultater på Nasjonale prøver - Eksamensresultater - GSI 5

6 Læringsmiljø Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Alle elever skal oppleve mestring og få konstruktive tilbakemeldinger. - Øke lærernes kompetanse i klasseledelse. - Etablere felles forståelse og praktisering av nye vurderingsforskrifter. - Tidlig innsats på alle nivå. - Fokus på tydelig klasseledelse - Stabilitet etter klasseblanding ved 8. trinn - Øke fokus på kontaktlærer - Arbeidsro - Styrke samarbeid hjem skole - Vurdering til og for læring - Elevene tilbys kurs i lesing, regning og skriving så tidlig som mulig i 8. klasse etter kartlegging i lesing og regning Elevundersøkelsen gjennomføres for alle elever, årlig Foreldreundersøkelsen, hvert 3. år Skolene skal ha et godt psykososialt miljø med redusert forekomst av vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme. Elevene skal få økt sin sosiale kompetanse. Foreldresamarbeid og skolenes rådsorganer fungerer etter intensjonene - Skolene skal ha en tiltaksplan mot mobbing. - Skolene skal tilstrebe null-toleranse for mobbing, vold og trusler om vold. - Skolene skal ha en plan for holdningsskapende arbeid. - Skolene skal ha krise- og beredskapsplaner i forhold til sine lokale forhold. - Skolene skal medvirke i Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTmodellen). - Inkludere foresatte, slik at de sammen med skolen samvirker om elevenes utvikling. - Resultater fra nasjonale prøver, eksamen og Elevundersøkelsen skal legges fram til informasjon og drøfting i rådsorganene (foreldreråd og elevråd m.m.). - Gjennomgå vår tiltaksplan mot mobbing. Evalueres årlig - Utviklet en plan for holdningsskapende arbeid med nulltoleranse for mobbing, vold og trusler - Gjennomgå vår krise- og beredskapsplan ang. lokale forhold, årlig - Videreføre vårt gode samarbeid med Sentrus. - ØPS er på dagsorden i samarbeid med ungdomskontaktene, helsesøster og politiet - Tett samarbeid med FAU og Elevrådet - Viktige saker tas med videre til SU/ SMU - videreføre tydelig informasjon til hjemmet via Fronter, hjemmesiden og informasjonsbrosjyre ved skolestart, og på skoleårets to klasseforeldremøte, høst og vår. Lærerundersøkelsen, hvert 3. år Evaluere eksisterende planer og videreutvikle om nødvendig Månedlige møter Evalueres årlig 6

7 Nybygg/rehabilitering av bygg er basert på pedagogiske vurderinger ut fra læreplanens grunntanke om inkludering, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og fleksibel organisering. - Skolene har et godt innemiljø. Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av elevenes læringsmiljø. - Det utarbeides forpliktende programutredning for alle større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter. - Gjennomføring av de pedagogiske prinsippene som er lagt til grunn for byggeprosjekter skal evalueres etter 3 års drift. - Ved større utbygginger eller total rehabiliteringer skal også kulturseksjonen tas med i planleggingen jfr. behov og utforming av aktivitet/idrettsarealer og kulturarealer. - Skolene skal sammen med skolemiljøutvalgene drøfte hvilke tiltak og rutiner som bidrar til at innemiljøet ved den enkelte skole kan bli tilfredsstillende. - Benytte tilbudet fra Turnéorganisasjonen for den kulturelle skolesekken. - Lokal kulturell skolesekk videreføres og benyttes av skolene. - Alle viktige samarbeidsorganer er med i vår planlegging i forhold til det ferdige bygg. Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, kulturseksjon, prosjektgruppa og fagetat. - Den nye skolen står ferdig våren, og samarbeidet mellom byggherre, kommunens prosjektansvarlig, hovedentreprenør og bruker (skolen) fungerer meget bra. - Ivaretas i forhold til nytt skolebygg. Samarbeid med miljørettet helsevern - Ivaretar eksisterende bygg på en forsvarlig måte frem til det nye skolebygget står ferdig. - Gode hms- rutiner, - Opprettet kulturkontakter ved skolen (elever) som tar seg av alle eksterne kunstnere som besøker skolen. - Skolen er med på alle kulturelle innslag som vi blir tilbudt gjennom Delta K, og lokal kulturell skolesekk. - videreføre tematime kultur ved skolen. Her velger elevene revygruppe, animasjon, drakt og kostyme og kor. - Byggemøter hver 14.dag, med grundig gjennomgang. - Informasjonskanalen mellom de ulike aktørene fungerer bra, og gir rom for innspill og kommentarer. Trekker konklusjoner sammen, i tråd med kommunens byggehåndbøker Rapportering Avvikshåndtering - Kulturkontakt ved skolen gjør en flott jobb i forhold til opplæring av sine kulturkontakter og tilrettelegging ved skolen. - Evaluerer årlig 7

8 Økonomi Budsjett 2011 Tjenester/ avdelinger Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Sum Kommentar til økonomi Det er stram økonomi, og vi må investere i nytt forbruksmateriell på M&H avdelingen, på naturfagsavdelingen og nye lærebøker i naturfag for alle elever. Vi har de fire siste årene kommet i ballanse ved årets slutt. Dette ved å være meget sparsommelige gjennom hele året. Plan for inndekking av underskudd Bruk /inndekking Resultater I 2010 og 2011 har vi gått med overskudd på 28 og 65. Grunnen til det store overskuddet (for oss) i var et klart signal fra rådmann om kjøpestopp tidlig på høsten. Investeringer som dekkes av driftsbudsjettet i planperioden Nye lærebøker i naturfag på alle trinn ,- Nye bøker til skolebiblioteket ,- Matematikkoffert 1 og ,- Sum investering ,- 8

9 Medarbeidere mål i planperioden Arbeidsgiverpolitikk, helse, miljø, sikkerhet Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Tydelig ledelse - Forventinger og krav kommuniseres tydelig gjennom året. - Det inngås årlige lederavtaler for ledere på alle nivå. - Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning. - Virksomhetene skal kartlegge behov for kompetanse hvor det fremkommer hva som er innarbeidet i eget budsjett. - Oppstart nytt skoleår, og fellestid gjennom året tar for seg de tydelige krav og rutiner som ansatte må forholde seg til, i tråd med regelverk. - Lederavtaler oppstart Plan for opplæring og bemanning settes i system i planperioden, og innen Årlig kartlegging av kompetanse foreligger og er innarbeidet i virksomhetens budsjett. Utarbeides hver vår etter skolens behov. - samarbeid i personal og evaluering to ganger i året, i tråd med årshjulet. Kartlegging med tillitsvalgt Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. - Kommunen skal ha fokus på god ledelse. - Alle virksomheter skal iverksette tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke jobbnærværet. - Alle virksomheter skal ha fokus på åpne dialoger hvor det er trygt å ta opp kritikkverdige forhold. Verktøy som benyttes: - Måling av medarbeidertilfredshet (OLI ) og gode prosesser på bakgrunn av det. - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) - 10 punkter for et redusert fravær (Kvalitetskommuneprogrammet). - HMS håndboken. AKAN avtalen: - Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. Fortsette arbeidet mot spilleavhengighet. - Individuelle avtaler i tråd med regelverk for alle ansatte. Det tas hensyn til ansatte som trenger ekstra tilrettelegging i hverdagen for å forebygge helse, og redusere sykefravær - OLI benyttes årlig i en positiv dialog med ansatte. Resultater gjennomgås. - Løft- samtale i noe utvidet grad foretas årlig - HMS er satt i godt system ved bedriften. Leder har gjennomgått 2 dager HMS- kurs for ledere, i februar AKAN skal tas opp høsten, da dette ikke har vært oppe til diskusjon hos oss før. Viktig at det tas med i skolens HMS arbeid - Medarbeider samtale, hvor det imøtekommer ansattes behov for tilrettelegging. Bedriften etterstreber seg i å få til dette, da det er viktig for daglig drift og den totale helheten. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Økt inkludering i henhold til IAavtalen og øvrig lovverk om likestilling og diskriminering. - Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. - Økt fokus på likestilling i alle tilsettingssaker. - har to samtaler med ansatte hvert kalenderår. Samtalen inneholder klare målsetninger for den ansattes utvikling og tilfredshet i arbeidet, samt resultatgjennomgang av arbeidet - Gaustad ungdomsskole har stort fokus på likestilling, og ønsker å være en virksomhet som har like mange andeler menn som kvinner. Dette vurderes i ansettelsesprosesser, og har gode rutiner på dette i samarbeid med tillitsvalgt. Dialog med arbeidstaker - Kartlegger i samråd med tillitsvalgt før ansettelsespr osesser 9

10 Personaloppføling/medarbeidersamtaler Vi utfører medarbeidersamtaler hver høst og vår. I august/ september er det satt av 0,5 time til alle ansatte hvor rektor gjennomgår arbeidsplanfestet tid, og gjør individuelle avtaler i tråd med opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. I februar/ mars er det satt av 1,5 timer til hver lærer i samtale med rektor. Vi bruker Løft som metode i medarbeidersamtaler. Ledelsen vil i planperioden starte skolevandring slik at de kan gi en tilbakemelding og en veiledning til lærerens undervisning i medarbeidersamtalen. Skolen skal ha en felles forståelse på hva en god undervisningstime er, og utvikle en felles rutine på hva vi tolererer i klasserommet. Dette i samarbeid med klubbene. Samarbeid med tillitsvalgte Det holdes medbestemmelsesmøter mellom tillitsvalgte og ledelsen hver tredje uke, eller etter behov. Utenom dette er tillitsvalgt med inn i alle saker som er viktig og relevant at klubben er til stede. Ved skolen vår har tillitsvalgt lang erfaring som lærer og verv som tillitsvalgt. Samfunn mål i plan perioden Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud. - Alle seksjoner skal være aktive på - Samarbeide med media med god og korrekt informasjon til innbyggerne. - Alle ansatte på Gaustad ungdomsskole har pc og er daglig innom Fredrikstad kommune og sin egen e-post. - er ansvarlig for alt samarbeid med media, eller den som rektor utpeker som sin stedfortreder. Flere kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårnsertifisert. - Videreføre miljøfyrtårn i kommunale virksomheter. - Hver virksomhet vurderer selv om de vil bli miljøfyrtårnsertifisert I planperioden vil vi sette oss inn i søknaden om å bli miljøfyrtårn i kommunen og hva det innebærer. Vi har et ønske om at den nye skolen skal være miljøsertifisert - Intranett og e-post er i daglig bruk av alle ansatte i virksomheten. E- posten er en viktig informasjonskanal mellom ledelsen og de ansatte. Ha de retningslinjer som krever for å være miljøsertifisert. Andre forhold Samarbeid med tverrfaglige instanser. Hver 6. uke har vi Stormøte med våre samarbeidspartnere. De som møter her er PPtjenesten, Ungdomskontakten, Politiet, Helsesøster, Sosiallærer, Spes.ped.koordinator, Barnevern og skolens ledelse. Dette er et viktig fora hvor vi tar opp saker til drøfting, planlegger samarbeid og tiltak, og etterspør videre arbeid med de få, men tunge sakene som vi har ved skolen, knyttet opp mot barnevernet. Torsdager har vi tverrfaglig møte med PP-tjenesten og ungdomskontakten, hvor vi tar opp viktige saker i forhold til læring og sosiale ferdigheter. Kontaktlærer melder inn saker til tverrfaglig, i samråd med foresatte. De som møter fra skolen er sosiallærer, spes.ped koordinator og ledelsen. Vi bruker annenhver torsdag til spes.ped og de motsatte ukene til sos.ped. 10

11 Vedlegg Bemanningsplan år - Pr Etater Antall årsverk Endringsbehov i 2011 Årsverksramme Endringsbehov Antall årsverk Endringsbehov 2013 Antall Årsverk Endringsbehov 2014 Antall Årsverk Gaustad ungdomsskole 19,87-0,77 19,1-1,3 17, ,77 Kompetanse- og opplæringsplan Opplæringsbehov/ Kursbehov Målgrupp e/ Deltakere Anta ll deltake re Ønsket resultat/ Effektmål Anbefalte tiltak Eksternt / Internt Ansvarlig Gjennom føring/ Evaluering Tidspunkt Gjenn omfør es Tids- Bruk Vurdering, tilpasset opplæring Pedagogis k personell 23 Bedre vår kompetanse i forhold til tilpasset opplæring og vurdering. Følge ny forskrift til opplæringsloven kap. 3 Kurs Observasjon+ Veiledning E/I Fagseksjon PPT Kontinuerlig HMS HMS - gruppa Vurdering Alle 23 Ledelse på alle nivå 5 Alle 23 Utarbeide gode HMS- rutiner for skolen Miljørettet helsevern på HMSkurs for ledere Videreutvikle vurderingskriteringer i samtlige fag, og elevmedvirkning Utvikle gode rutiner for tydelig klasseledelse. Konkrete mål for perioden er satt Gode rutiner for lærere og elever Kurs i regi av HMS- avd. Kurs i vurdering Evaluere våre rutiner og utvikle nye planer for dette arbeidet E/I E/I E/I Personalet - Arbeidsplan festet tid + fellestid Vikarordnin g Fagseksjon i fellestiden Kontinuerlig prosess Livredning/ førstehjelp Krø lærere + assistente r 5 Livredningskurs Kurs E Personalet Arbeidsplan - festet tid Gjennomføres årlig 11

12 Lesing Alle 23 Opplæring i LUS for alle lærere. Kurs i veiledet lesing Lesekurs skrivekurs I Personal + Samarbeid med Manstad Arbeidsplan - festet tid Kompetanse behov Alle ansatte 1 1 Lærer med på videreutdanning i rådgiverfaget 2 Ønsker videre utdanning i samme regi på Leseopplæring 2 fra høsten Statlige midler E Personal Lønnet permisjon under studiet, statlig finansiert HMS-kalender TID: SAK: ANSVAR: August/ september Lærerne fastsetter sin individuelle arbeidsavtale med rektor. Før 1. Sept: Gjennomgang av skolens HMS rutiner med kvitteringsskjema Arbeidstaker/ rektor September/ oktober November/ desember Januar/ februar Februar Utføre HMS- runden Forenklet kartleggingsskjema Hms-møte: Gjennomgang skolens HMS- perm Idèmyldring Kartleggingsskjema Opprette arbeidsgrupper etter behov. Skolen gjennomgår OLI undersøkelsen Lærerne fyller ut fagønsker for neste skoleår. Skjema deles ut av rektor / verneombud Skolens HMSgruppe Hver enkelt ansatt Mars/ mai April/ mai Mai Juni Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Utvidet Løft utarbeidet av kommunen Gjennomgang OLI- undersøkelsen Elevundersøkelsen for 10. trinn Foreldreundersøkelsen, hvert 3. år, 2013 Lærerundersøkelsen, hvert 3. år, 2013 Evaluering av årets HMS- arbeidet Revidere HMS- planen for skolen Valg av neste års HMS- gruppe Verneombud og tillitsvalgt velges for 2 år av gangen / Iktansvarlig / verneombud / verneombud/ tillitsvalgt 12

13 Møteplan/årshjul Møte: Tidsbruk: Deltakere: HMS 1 time Tirsdager Oddetallsuker Hms- gruppa:, inspektør, tillitsvalgte, verneombud Medbestemmelsesmøte 1 time Tirsdager Partallsuker, hver 4. Tillitsvalgt, rektor og inspektør Tverrfaglig møte 1,5 timer uke, eller etter behov Torsdager Etter behov: ledelsen, sosiallærer, spes.ped ansvarlig, PPT. Eksterne deltakere hver 6. uke: barnevern, politi, BUPP Samarbeidstid/ Info Mandager Alle ansatte 1,5 timer Utviklingsarbeid Tirsdager Alle ansatte 1,5 timer Virksomhetsledermøte Månedlig Hel/ halv dag Klubb møte Etter behov Tillitsvalgt, fagorganiserte lærere Klubb møte Etter behov Tillitsvalgt, fagorganiserte assistenter Kari Lund Kallerød Gaustad ungdomsskole

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Rett til gratis,

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.7.17 Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for elever

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak

VIRKSOMHETSPLAN Læringsutbytte. Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak VIRKSOMHETSPLAN 2014 Læringsutbytte Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Tilpasset opplæring Tidlig innsats: - Prioritere ressurser på 1.-4.trinn - Aktivt ressursteam

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Strategisk plan BUS, (revidert )

Strategisk plan BUS, (revidert ) Strategisk plan BUS, 2015-2017 (revidert 12.07.16) 1 Innhold 1. Generell del side 3 2. Prosjektbeskrivelse 7 3. Skolebasert vurdering 10 4. Tiltaksplan 11 2 Generell del Båsmo ungdomsskole har som overordnet

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HOLUMSKOGEN SKOLE 2017 siste utgave 26.04.2017 MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmål-kommune

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden

P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden Elevene på Brandengen skole lærer best når.. ID: 2385 P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer