VIRKSOMHETSPLAN FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten klasser og har vært relativt stabile i antall elever de siste 3 årene. Skolen er lett sårbare ved fravær, og den tildelte timerammen skaper problemer med å gi en forsvarlig faglig dekning, fordi det gir rom til relativt få lærere. Skolen vil ha et prioritert arbeid med å skape en inkluderende, utviklende og fremtidsrettet ungdomsskole. Arbeidet med bygging av ny skole er snart ferdig, og vi er innflytningsklare juni. Vi har et godt og positivt samarbeid med prosjektleder, byggherre og hovedentreprenør. Vi har en visjon: Gaustad ungdomsskole ønsker å møte morgendagen med kunnskap og kvalitet. Kjerneoppgaver - ordinær grunnskoleopplæring, inkl. spesialundervisning og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever - et skoletilbud som oppfyller intensjonene i Kunnskapsløftet - et skoletilbud som ivaretar prinsippet om tilpasset opplæring, og vurdering til og for læring. Organisering Gaustad ungdomsskole hører organisasjonsmessig til fagsjef skole, som ligger under seksjonen Utdanning og oppvekst. Intern organisering: Inspektør SU/ SMU FAU Elevråd Plangruppa (ledelsen & teamledere) Merkantil Allmenn pedagogisk område Team 8, team 9, team 10 Elevgrupper 8., 9. og 10. trinn Sosialpedagogisk område Sosiallærer/ rådgiver Tverrfaglig team (skolen, kommunen og eksterne samarbeidspartnere) Spesialpedagogisk område Spes.ped veileder Spesialundervisning 1

2 Endrede styringssignaler/rammebetingelser - Skjerpede krav til fravær - Økt krav til foreldresamarbeid - Justerte læreplaner - Nye veiledninger for ulike fag og spesialundervisning - Valgfag er tilbake fra høsten med gitte rammer og fagvalg Prioriterte oppgaver Barn og unge er framtida den skapes nå! - Gi alle barn og unge opplevelse av livskvalitet og trivsel og tro på egen mestring gjennom å bli motivert og få respekt. - Heve faglig nivå i skolen, også ved hjelp av tverrfaglig innsats og samarbeid med barnehagene og hjelpetjenestene - Satse på språkutvikling for alle barn. - Økt fokus på foreldresamarbeid - Målrettet og koordinert oppfølging av utsatte barn og unge. - Tilpasset opplæring og vurdering - Grunnleggende ferdigheter/læringsresultater - Læringsmiljø - Ledelse på alle nivåer Utviklingstrekk Elevtallsutvikling Tall for skolekrets Manstad. Gaustad ungdomsskole Antall elever historikk GSI-tall pr Elevtallsprognose 1) pr år år Reelle tall Sum Note 1): Elever i Fredrikstad-skolen pr skolekrets, eksklusiv privatskoler Målekart Fokusområde Brukere/ kvalitet Kritisk suksessfaktor B.1. Tilpassede tjenester til brukerens behov Indikator B.1.1 Brukertilfredshet (fra elevundersøkelsen). Elever 10. trinn: - som trives godt - som mobbes - som får nok utfordringer i skolen - som får faglige tilbakemeldinger Andel spes.ped. elever* Andel spes.ped timer av alle timer Status siste måling 4,3 1,2 4,2 3,3 6,7 7,5 Mål Ønsket Nedre 0,0 7,0 10 3,4 1,2 3,4 3,4 9,0 13,0 Måleskala 2

3 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Status siste måling Mål Ønsket Nedre Måleskala Avgangskarakterer(2010) - Norsk - Matematikk - Engelsk 3,8 3,3 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,2 3, Nasjonale prøver Ungdomstrinn 8. trinn - Lesing - Regning - Engelsk 3,8 3,9 5,8 9,0 6,0 9,0 12,0 10,0 12,0 Ungdomstrinn 9 trinn - Lesing - Regning 1,6 0,0 6,0 8,0 Brukermedvirkning Brukernes oppleves av å bli hørt (Elevdemokrati) - Ungdomstrinn 3,2 3,0 Høy tilstedeværelse Elevfravær- ungdomstrinnet 7,3 7,5 Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet (2011) 4,18 3,5 Høy tilstedeværelse Sykefravær i (2010)4,7 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte (2011) 4,3 4,19 6,0 10 3,5 Medarbeidere Læring og utvikling Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver (2011) 4,52 3,5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Trivsel Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem (2011) Hvordan trives du alt i alt på jobben 4,62 3,5 Økonomi Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1 Avvik budsjett i (2010) 0,1 0,0 0,2 3

4 Mål i planperioden Brukere og kvalitet Ressurser Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Skolene i Fredrikstad har kompetente og motiverte lærere og skoleledere for å kunne møte nasjonale og lokale utfordringer. - Alle skoler skal gjennomføre Skolebasert vurdering innenfor minst ett område hvert år. - Gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak (tilpasset opplæring, vurdering, klasseledelse, lesing og regning) som finansieres ved statlige midler. - Veiledning av nyutdannede lærere. - Kompetansedeling i og mellom skoler. - Rekruttering og utvikling av skoleledere. - Utviklingsarbeid og stort fokus på vurdering (følge forskrift til opplæringsloven), tydelig klasseledelse og grunnleggende ferdigheter med stor vekt på lesing. - LUS som kartleggingsverktøy - Lærer med videreutdanning rådgiverutdanning som finansieres av statlige midler - Flere lærere på fagkurs, i regi av Pedagogisk senter - Strategi for kompetansedeling, med spesifikk vekt på skriftlig eksamensfag, lesing og realfag. - Nettverk med skolene i Onsøy. Vi skal være med på Vurdering for læring, pulje 3. - Fag- og pedagogisk utvikling i forhold til kompetanse - Tettere samarbeid med barneskolen ang overføring til ungdomsskolen og deres grunnleggende ferdigheter - Årlig kartlegging av virksomhetens kompetansebehov gjennomgås nøye hver februar i samarbeid med tillitsvalgt - Tett samarbeid med fagetat ved overtallighet og en ryddig søkerprosess - Evalueringer i personal etter hvert tema - Statlige rapporteringsordninger, brukerundersøkelser - Kartlegging og fagønsker fra personal Barn og ungdom og deres familier opplever at riktig innsats settes inn raskt tidlig i livet for et barn, ellers i en tidlig fase av en lidelse eller en vanskelig situasjon. - Videreføre og videreutvikle tverrfaglige team blant annet ved skolene. - Skolens tverrfaglige team (ledelsen, sosiallærer, spes.ped.koordinator og helsesøster) har et godt samarbeid med ungdomskontaktene, PP-tjenesten, og politiet. Rutiner i tråd med årshjulet, og i samarbeid med foresatte - For planperioden vil det utvikles et bedre og klarere samarbeid med barnevernet, der det råder store frustrasjoner fra skolens side. Nye rutiner utarbeides til felles for skolene. Evaluering av de saker som igangsettes og de saker som avsluttes 4

5 Læringsresultater Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Fredrikstad kommune gir et godt tilpasset opplæringstilbud til alle elever. - Forsterket innsats i arbeidet med grunnleggende ferdigheter. - Systematisk arbeid for å bedre leseferdigheter. - Øke motivasjon, og bedre kunnskap og ferdigheter i realfagene. - Systematisk språkopplæring for minoritetsspråklige elever. - Lærere og elever benytter gode og varierte læremidler, læringsmetoder og -arenaer tilpasset elevenes ulike behov. - Aktivt fokus på lesing og skriving i alle fag. - LUS som kartleggingsverktøy, 2 ganger pr. år - Tilby lesekurs, mattekurs og skrivekurs for elever som har behov for det, ut ifra resultater og faglærers vurdering - Fokus på veiledet lesing i alle fag - Stor fokus på realfag. Skolen har god fagkompetanse i matematikk og naturfag. Realfagslærerne jobber godt i team - 1 tematime i uka hvor elevene kan velge realfag med praktiske oppgaver på 9. og 10. trinn - Tilpasse undervisningen, metoder og arbeidsplaner for elevene, i samråd med foresatte - styrke samarbeidet ytterligere med barneskolen med fokus på lesing, skriving og regning - Kartleggingsprøver/ tester - Resultater på nasjonale prøver Lærerne har god kompetanse innenfor området vurdering (underveis- og sluttvurdering). Innen utgangen av 2013 scorer skolene i Fredrikstad samlet som på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing. Innen utgangen av 2014 scorer skolene i Fredrikstad samlet bedre på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing. - Alle skoler skal utarbeide og gjøre kjent egne vurderingskriterier og rutiner. - Alle kontaktlærere skal, i tillegg til foreldresamtalene, ha minimum to faglig, dokumenterte elevsamtaler hvert halvår. - Systematisk arbeid for å bedre språkforståelse og leseferdighetene hos barna, gjennom kontakt på helsestasjon, i barnehagene og på skolen, i tett samarbeid med hjemmene. - vurderingskriterier utarbeides i alle fag for hvert emne, og er kjent for elevene. - videreføre arbeidet med vurderingskriterier og rutiner i tråd med forskrift til opplæringsloven. Trygge lærerne i dette arbeidet og lage gode rutiner og føringer for videre arbeid i planperioden - videreføre gode rutiner med utviklingssamtale med elev og elev/ foresatt som i alt er 4 samtaler i året med dokumenterte fagkommentarer i alle fag, samt i orden, oppførsel og fravær - Ved å jobbe godt med de eksisterende planene i lesing og skriving, samt tilby kurs til elevene og kartlegge leseferdigheten via LUS, mener vi at vi har lagd en strategiplan for hvordan vi skal klare å nå kommunens mål i 2013 og Veiledet lesing inn i alle fag - I tillegg vil vi parallelt ha kompetanseheving i ledelse på alle nivåer som satsingsområde i planperioden. Dette henger sammen i forhold til elevenes læring - Samarbeid med barneskolen må ytterligere forsterkes i forhold til lesing og skriving, som nevnt over - Oppstart Ny Giv som skal være med på å motivere elevene til å bli bedre på grunnleggende ferdigheter. - Evalueringa av utviklingssamtaler og grundig gjennomgang av elevundersøkelsen, hvor alle skolens elever deltar - Gjennomgang fagresultater på halvårsvurdering, sluttvurdering, nasjonale prøve, heldagsprøver og eksamen - Resultater på LUSkartleggingen - Resultater på Nasjonale prøver - Eksamensresultater - GSI 5

6 Læringsmiljø Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Alle elever skal oppleve mestring og få konstruktive tilbakemeldinger. - Øke lærernes kompetanse i klasseledelse. - Etablere felles forståelse og praktisering av nye vurderingsforskrifter. - Tidlig innsats på alle nivå. - Fokus på tydelig klasseledelse - Stabilitet etter klasseblanding ved 8. trinn - Øke fokus på kontaktlærer - Arbeidsro - Styrke samarbeid hjem skole - Vurdering til og for læring - Elevene tilbys kurs i lesing, regning og skriving så tidlig som mulig i 8. klasse etter kartlegging i lesing og regning Elevundersøkelsen gjennomføres for alle elever, årlig Foreldreundersøkelsen, hvert 3. år Skolene skal ha et godt psykososialt miljø med redusert forekomst av vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme. Elevene skal få økt sin sosiale kompetanse. Foreldresamarbeid og skolenes rådsorganer fungerer etter intensjonene - Skolene skal ha en tiltaksplan mot mobbing. - Skolene skal tilstrebe null-toleranse for mobbing, vold og trusler om vold. - Skolene skal ha en plan for holdningsskapende arbeid. - Skolene skal ha krise- og beredskapsplaner i forhold til sine lokale forhold. - Skolene skal medvirke i Samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTmodellen). - Inkludere foresatte, slik at de sammen med skolen samvirker om elevenes utvikling. - Resultater fra nasjonale prøver, eksamen og Elevundersøkelsen skal legges fram til informasjon og drøfting i rådsorganene (foreldreråd og elevråd m.m.). - Gjennomgå vår tiltaksplan mot mobbing. Evalueres årlig - Utviklet en plan for holdningsskapende arbeid med nulltoleranse for mobbing, vold og trusler - Gjennomgå vår krise- og beredskapsplan ang. lokale forhold, årlig - Videreføre vårt gode samarbeid med Sentrus. - ØPS er på dagsorden i samarbeid med ungdomskontaktene, helsesøster og politiet - Tett samarbeid med FAU og Elevrådet - Viktige saker tas med videre til SU/ SMU - videreføre tydelig informasjon til hjemmet via Fronter, hjemmesiden og informasjonsbrosjyre ved skolestart, og på skoleårets to klasseforeldremøte, høst og vår. Lærerundersøkelsen, hvert 3. år Evaluere eksisterende planer og videreutvikle om nødvendig Månedlige møter Evalueres årlig 6

7 Nybygg/rehabilitering av bygg er basert på pedagogiske vurderinger ut fra læreplanens grunntanke om inkludering, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og fleksibel organisering. - Skolene har et godt innemiljø. Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av elevenes læringsmiljø. - Det utarbeides forpliktende programutredning for alle større rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter. - Gjennomføring av de pedagogiske prinsippene som er lagt til grunn for byggeprosjekter skal evalueres etter 3 års drift. - Ved større utbygginger eller total rehabiliteringer skal også kulturseksjonen tas med i planleggingen jfr. behov og utforming av aktivitet/idrettsarealer og kulturarealer. - Skolene skal sammen med skolemiljøutvalgene drøfte hvilke tiltak og rutiner som bidrar til at innemiljøet ved den enkelte skole kan bli tilfredsstillende. - Benytte tilbudet fra Turnéorganisasjonen for den kulturelle skolesekken. - Lokal kulturell skolesekk videreføres og benyttes av skolene. - Alle viktige samarbeidsorganer er med i vår planlegging i forhold til det ferdige bygg. Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, kulturseksjon, prosjektgruppa og fagetat. - Den nye skolen står ferdig våren, og samarbeidet mellom byggherre, kommunens prosjektansvarlig, hovedentreprenør og bruker (skolen) fungerer meget bra. - Ivaretas i forhold til nytt skolebygg. Samarbeid med miljørettet helsevern - Ivaretar eksisterende bygg på en forsvarlig måte frem til det nye skolebygget står ferdig. - Gode hms- rutiner, - Opprettet kulturkontakter ved skolen (elever) som tar seg av alle eksterne kunstnere som besøker skolen. - Skolen er med på alle kulturelle innslag som vi blir tilbudt gjennom Delta K, og lokal kulturell skolesekk. - videreføre tematime kultur ved skolen. Her velger elevene revygruppe, animasjon, drakt og kostyme og kor. - Byggemøter hver 14.dag, med grundig gjennomgang. - Informasjonskanalen mellom de ulike aktørene fungerer bra, og gir rom for innspill og kommentarer. Trekker konklusjoner sammen, i tråd med kommunens byggehåndbøker Rapportering Avvikshåndtering - Kulturkontakt ved skolen gjør en flott jobb i forhold til opplæring av sine kulturkontakter og tilrettelegging ved skolen. - Evaluerer årlig 7

8 Økonomi Budsjett 2011 Tjenester/ avdelinger Regnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Sum Kommentar til økonomi Det er stram økonomi, og vi må investere i nytt forbruksmateriell på M&H avdelingen, på naturfagsavdelingen og nye lærebøker i naturfag for alle elever. Vi har de fire siste årene kommet i ballanse ved årets slutt. Dette ved å være meget sparsommelige gjennom hele året. Plan for inndekking av underskudd Bruk /inndekking Resultater I 2010 og 2011 har vi gått med overskudd på 28 og 65. Grunnen til det store overskuddet (for oss) i var et klart signal fra rådmann om kjøpestopp tidlig på høsten. Investeringer som dekkes av driftsbudsjettet i planperioden Nye lærebøker i naturfag på alle trinn ,- Nye bøker til skolebiblioteket ,- Matematikkoffert 1 og ,- Sum investering ,- 8

9 Medarbeidere mål i planperioden Arbeidsgiverpolitikk, helse, miljø, sikkerhet Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Tydelig ledelse - Forventinger og krav kommuniseres tydelig gjennom året. - Det inngås årlige lederavtaler for ledere på alle nivå. - Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning. - Virksomhetene skal kartlegge behov for kompetanse hvor det fremkommer hva som er innarbeidet i eget budsjett. - Oppstart nytt skoleår, og fellestid gjennom året tar for seg de tydelige krav og rutiner som ansatte må forholde seg til, i tråd med regelverk. - Lederavtaler oppstart Plan for opplæring og bemanning settes i system i planperioden, og innen Årlig kartlegging av kompetanse foreligger og er innarbeidet i virksomhetens budsjett. Utarbeides hver vår etter skolens behov. - samarbeid i personal og evaluering to ganger i året, i tråd med årshjulet. Kartlegging med tillitsvalgt Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. - Kommunen skal ha fokus på god ledelse. - Alle virksomheter skal iverksette tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke jobbnærværet. - Alle virksomheter skal ha fokus på åpne dialoger hvor det er trygt å ta opp kritikkverdige forhold. Verktøy som benyttes: - Måling av medarbeidertilfredshet (OLI ) og gode prosesser på bakgrunn av det. - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) - 10 punkter for et redusert fravær (Kvalitetskommuneprogrammet). - HMS håndboken. AKAN avtalen: - Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak. Fortsette arbeidet mot spilleavhengighet. - Individuelle avtaler i tråd med regelverk for alle ansatte. Det tas hensyn til ansatte som trenger ekstra tilrettelegging i hverdagen for å forebygge helse, og redusere sykefravær - OLI benyttes årlig i en positiv dialog med ansatte. Resultater gjennomgås. - Løft- samtale i noe utvidet grad foretas årlig - HMS er satt i godt system ved bedriften. Leder har gjennomgått 2 dager HMS- kurs for ledere, i februar AKAN skal tas opp høsten, da dette ikke har vært oppe til diskusjon hos oss før. Viktig at det tas med i skolens HMS arbeid - Medarbeider samtale, hvor det imøtekommer ansattes behov for tilrettelegging. Bedriften etterstreber seg i å få til dette, da det er viktig for daglig drift og den totale helheten. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Økt inkludering i henhold til IAavtalen og øvrig lovverk om likestilling og diskriminering. - Alle medarbeidere skal ha tilbud om mål- og utviklingssamtale minimum en gang hvert år. - Økt fokus på likestilling i alle tilsettingssaker. - har to samtaler med ansatte hvert kalenderår. Samtalen inneholder klare målsetninger for den ansattes utvikling og tilfredshet i arbeidet, samt resultatgjennomgang av arbeidet - Gaustad ungdomsskole har stort fokus på likestilling, og ønsker å være en virksomhet som har like mange andeler menn som kvinner. Dette vurderes i ansettelsesprosesser, og har gode rutiner på dette i samarbeid med tillitsvalgt. Dialog med arbeidstaker - Kartlegger i samråd med tillitsvalgt før ansettelsespr osesser 9

10 Personaloppføling/medarbeidersamtaler Vi utfører medarbeidersamtaler hver høst og vår. I august/ september er det satt av 0,5 time til alle ansatte hvor rektor gjennomgår arbeidsplanfestet tid, og gjør individuelle avtaler i tråd med opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. I februar/ mars er det satt av 1,5 timer til hver lærer i samtale med rektor. Vi bruker Løft som metode i medarbeidersamtaler. Ledelsen vil i planperioden starte skolevandring slik at de kan gi en tilbakemelding og en veiledning til lærerens undervisning i medarbeidersamtalen. Skolen skal ha en felles forståelse på hva en god undervisningstime er, og utvikle en felles rutine på hva vi tolererer i klasserommet. Dette i samarbeid med klubbene. Samarbeid med tillitsvalgte Det holdes medbestemmelsesmøter mellom tillitsvalgte og ledelsen hver tredje uke, eller etter behov. Utenom dette er tillitsvalgt med inn i alle saker som er viktig og relevant at klubben er til stede. Ved skolen vår har tillitsvalgt lang erfaring som lærer og verv som tillitsvalgt. Samfunn mål i plan perioden Mål Aktiviteter/tiltak etat Aktiviteter/tiltak virksomhet Målemetode Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud. - Alle seksjoner skal være aktive på - Samarbeide med media med god og korrekt informasjon til innbyggerne. - Alle ansatte på Gaustad ungdomsskole har pc og er daglig innom Fredrikstad kommune og sin egen e-post. - er ansvarlig for alt samarbeid med media, eller den som rektor utpeker som sin stedfortreder. Flere kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårnsertifisert. - Videreføre miljøfyrtårn i kommunale virksomheter. - Hver virksomhet vurderer selv om de vil bli miljøfyrtårnsertifisert I planperioden vil vi sette oss inn i søknaden om å bli miljøfyrtårn i kommunen og hva det innebærer. Vi har et ønske om at den nye skolen skal være miljøsertifisert - Intranett og e-post er i daglig bruk av alle ansatte i virksomheten. E- posten er en viktig informasjonskanal mellom ledelsen og de ansatte. Ha de retningslinjer som krever for å være miljøsertifisert. Andre forhold Samarbeid med tverrfaglige instanser. Hver 6. uke har vi Stormøte med våre samarbeidspartnere. De som møter her er PPtjenesten, Ungdomskontakten, Politiet, Helsesøster, Sosiallærer, Spes.ped.koordinator, Barnevern og skolens ledelse. Dette er et viktig fora hvor vi tar opp saker til drøfting, planlegger samarbeid og tiltak, og etterspør videre arbeid med de få, men tunge sakene som vi har ved skolen, knyttet opp mot barnevernet. Torsdager har vi tverrfaglig møte med PP-tjenesten og ungdomskontakten, hvor vi tar opp viktige saker i forhold til læring og sosiale ferdigheter. Kontaktlærer melder inn saker til tverrfaglig, i samråd med foresatte. De som møter fra skolen er sosiallærer, spes.ped koordinator og ledelsen. Vi bruker annenhver torsdag til spes.ped og de motsatte ukene til sos.ped. 10

11 Vedlegg Bemanningsplan år - Pr Etater Antall årsverk Endringsbehov i 2011 Årsverksramme Endringsbehov Antall årsverk Endringsbehov 2013 Antall Årsverk Endringsbehov 2014 Antall Årsverk Gaustad ungdomsskole 19,87-0,77 19,1-1,3 17, ,77 Kompetanse- og opplæringsplan Opplæringsbehov/ Kursbehov Målgrupp e/ Deltakere Anta ll deltake re Ønsket resultat/ Effektmål Anbefalte tiltak Eksternt / Internt Ansvarlig Gjennom føring/ Evaluering Tidspunkt Gjenn omfør es Tids- Bruk Vurdering, tilpasset opplæring Pedagogis k personell 23 Bedre vår kompetanse i forhold til tilpasset opplæring og vurdering. Følge ny forskrift til opplæringsloven kap. 3 Kurs Observasjon+ Veiledning E/I Fagseksjon PPT Kontinuerlig HMS HMS - gruppa Vurdering Alle 23 Ledelse på alle nivå 5 Alle 23 Utarbeide gode HMS- rutiner for skolen Miljørettet helsevern på HMSkurs for ledere Videreutvikle vurderingskriteringer i samtlige fag, og elevmedvirkning Utvikle gode rutiner for tydelig klasseledelse. Konkrete mål for perioden er satt Gode rutiner for lærere og elever Kurs i regi av HMS- avd. Kurs i vurdering Evaluere våre rutiner og utvikle nye planer for dette arbeidet E/I E/I E/I Personalet - Arbeidsplan festet tid + fellestid Vikarordnin g Fagseksjon i fellestiden Kontinuerlig prosess Livredning/ førstehjelp Krø lærere + assistente r 5 Livredningskurs Kurs E Personalet Arbeidsplan - festet tid Gjennomføres årlig 11

12 Lesing Alle 23 Opplæring i LUS for alle lærere. Kurs i veiledet lesing Lesekurs skrivekurs I Personal + Samarbeid med Manstad Arbeidsplan - festet tid Kompetanse behov Alle ansatte 1 1 Lærer med på videreutdanning i rådgiverfaget 2 Ønsker videre utdanning i samme regi på Leseopplæring 2 fra høsten Statlige midler E Personal Lønnet permisjon under studiet, statlig finansiert HMS-kalender TID: SAK: ANSVAR: August/ september Lærerne fastsetter sin individuelle arbeidsavtale med rektor. Før 1. Sept: Gjennomgang av skolens HMS rutiner med kvitteringsskjema Arbeidstaker/ rektor September/ oktober November/ desember Januar/ februar Februar Utføre HMS- runden Forenklet kartleggingsskjema Hms-møte: Gjennomgang skolens HMS- perm Idèmyldring Kartleggingsskjema Opprette arbeidsgrupper etter behov. Skolen gjennomgår OLI undersøkelsen Lærerne fyller ut fagønsker for neste skoleår. Skjema deles ut av rektor / verneombud Skolens HMSgruppe Hver enkelt ansatt Mars/ mai April/ mai Mai Juni Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Utvidet Løft utarbeidet av kommunen Gjennomgang OLI- undersøkelsen Elevundersøkelsen for 10. trinn Foreldreundersøkelsen, hvert 3. år, 2013 Lærerundersøkelsen, hvert 3. år, 2013 Evaluering av årets HMS- arbeidet Revidere HMS- planen for skolen Valg av neste års HMS- gruppe Verneombud og tillitsvalgt velges for 2 år av gangen / Iktansvarlig / verneombud / verneombud/ tillitsvalgt 12

13 Møteplan/årshjul Møte: Tidsbruk: Deltakere: HMS 1 time Tirsdager Oddetallsuker Hms- gruppa:, inspektør, tillitsvalgte, verneombud Medbestemmelsesmøte 1 time Tirsdager Partallsuker, hver 4. Tillitsvalgt, rektor og inspektør Tverrfaglig møte 1,5 timer uke, eller etter behov Torsdager Etter behov: ledelsen, sosiallærer, spes.ped ansvarlig, PPT. Eksterne deltakere hver 6. uke: barnevern, politi, BUPP Samarbeidstid/ Info Mandager Alle ansatte 1,5 timer Utviklingsarbeid Tirsdager Alle ansatte 1,5 timer Virksomhetsledermøte Månedlig Hel/ halv dag Klubb møte Etter behov Tillitsvalgt, fagorganiserte lærere Klubb møte Etter behov Tillitsvalgt, fagorganiserte assistenter Kari Lund Kallerød Gaustad ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Tonsenhagen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ROLVSØY BARNEHAGE 2010

VIRKSOMHETSPLAN ROLVSØY BARNEHAGE 2010 VIRKSOMHETSPLAN ROLVSØY BARNEHAGE 200 Sammendrag Virksomheten vektlegger brukermedvirkning og godt foreldresamarbeid i den daglige kontaktenen med hjemmene. Vår visjon er å skape et godt miljø som rommer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Ledelsessystem/-rutiner. Hortensskolen

Ledelsessystem/-rutiner. Hortensskolen Ledelsessystem/-rutiner Hortensskolen Organisasjon Arild Gylthe rektor Anne Grete Johnsrud Saksbehandler Trond Eliassen Inspektør Ellen Nyrerød Elevrådskontakt Elisabeth Solheim LSU Jannike Lehmann LSU

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden 2008-2012,

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010 Skole: Spjelkavik barneskole Kvalitetsutvikling 2010 Handlingsplan 2010 Satsingsområde 1: Elevvurdering for tilpasset opplæring Målsetting: I Utvikle vurderingssystem som fremmer tilpasset opplæring II

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fredheim Elever 2011 121 2012 125 2013 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer