Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal"

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 16. februar 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Sykehuspartner HF Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. desember 2014 og 14. januar Protokoll fra Foretaksmøte 9. januar og 12. februar 2015 Protokoll fra 12.februar 2015 ettersendes Virksomhetsplan Resultatrapport pr. januar 2015 Fremlegges i møtet Fullmaktstruktur Prosess ansettelse adm. direktør Fremlegges i møtet Budsjett 2015 inkl. investeringsbudsjett Møteplan 2. halvår Årsplan 2015 Orienteringssaker Sak nr Sakstittel Merknad Status Sykehuspartners arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus Status Langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur Status Kundefunksjon og styrking av kundedialog Andre orienteringer Styreleder orienterer Driftsorienteringer fra konst. daglig leder Eventuelt Drammen, 9. februar 2015 Steinar Marthinsen Leder driftsstyret Side 1 av 1

2 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. DESEMBER 2014 OG 14. JANUAR 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 22. desember 2014 og 14. januar 2015 godkjennes. Drammen, 9. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 1 Web: E-post: Org.nr.:

3 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: 22. desember 2014 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Cathrine Klouman Morten Lang Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001, 002, 003, 005 og 004 Side 1 av 4

4 SAK KONSITUERING AV STYRET I SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: Det konstitueres et styre i Sykehuspartner HF med følgende medlemmer: Steinar Marthinsen styrets leder Bjørn Erikstein styrets nestleder Cathrine Klouman styremedlem Morten Lang-Ree styremedlem Marianne Johnsen styremedlem Nanette Loennechen ansattes representant Tatjana Schanche ansattes representant Terje Aurdal ansattes representant SAK KONSITUSJON AV DAGLIG LEDER Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret konstituerer Ole Johan Kvan som daglig leder i Sykehuspartner HF. 2. Styret vil på nyåret 2015 komme tilbake til en egen selvstendig vurdering av ansettelse av adm. direktør. SAK SIGNATURRETT FOR SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: Styret gir signaturrett for Sykehuspartner HF til daglig leder og styreleder i fellesskap. Side 2 av 4

5 SAK VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 1. Siv Halvorsen, leder (vara: Åse Askimdal) 2. Åse Askimdal (vara: Stian Gusfre) 3. Kjell Arne Fjeld Andersen (vara: Bjørn Holla) 4. Lise Henriksen (vara: Kjell Arne Fjeld Andersen) 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen skjer som forøvrig innen helseforetaksgruppen. SAK STYRELEDER ORIENTERER Styreleder Steinar Marthinsen orienterte om : Foretaksmøte torsdag 8. januar 2015 på Grev Wedels plass 5 Felles styreseminar for alle helseforetak februar 2015 Plan for styreseminar/styremøter våren 2015 forslag til møteplan for 1. halvår sendes ut Plan for HF etablering Skøyen, 22. desember 2014 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Klouman Side 3 av 4 Morten Lang-Ree

6 Marianne Johnsen Nanette Loennechen Terje Aurdal Tatjana Schanche Side 4 av 4

7 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Scandic hotell, Fornebu Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Cathrine Klouman Morten Lang Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Direktør Ole Johan Kvan, direktør Prosjekttjenester Axel Bull, direktør IKT-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, direktør HR, økonomi og regnskap Geir Ove Staalen, leder virksomhetsstyring Markus Amland, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Side 1 av 2

8 SAK KONSERNKONTOAVTALE HELSE SØR-ØST RHF PROSESS FOR INNMELDING AV SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret besluttet at selskapet skal delta i konsernkontosystem forberedt av DNB Bank ASA for Helse Sør-Øst RHF og dets datterselskaper på de vilkår og betingelser som fremgår av konsernkontoavtale med vedlagt deltakeravtale inngått mellom DNB Bank ASA og Helse Sør-Øst RHF datert som blant annet inkluderer bestemmelser om formålet med konsernkontosystemet, selskapets solidaransvar sammen med Helse Sør-Øst RHF og andre deltakere for alle utestående beløp i konsernkontosystemet samt tilknyttet kassekredittavtale pålydende NOK 0,00 inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og DNB Bank ASA, DNB s rett til å nette ut innskudd mot trekk som beskrevet i konsernkontoavtalen. Det er styrets oppfatning at deltakelse i konsernkontosystemet er i selskapets interesse. 2. Styret gir Ole Johan Kvan fullmakt til å skrive under deltakeravtalen. Skøyen, 14. januar 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Klouman Morten Lang-Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Terje Aurdal Tatjana Schanche Side 2 av 2

9 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR : PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 9. JANUAR OG 12. FEBRUAR 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra Foretaksmøte 9. januar og 12. februar 2015 tas til etterretning. Drammen, 9. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 1 Web: E-post: Org.nr.:

10

11

12 i. HELSE 1',r,. SøR_ØST o PROTOKOLL FRA FORETAXSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF Torsdag L2. febtwzr 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusparmer HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardenrroen. Fotetaksmøtet b1e glennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Søt Øst. Dagsorden: 1. ForetaksmØtetkonsdtueres 2. Dagsorden 3. Oppdrag og bestljng Endringer i vedtektene 5. Fastsetting av stytehoflorat Til stede vat: Helse Søt-Øst RllF, i00 % eier av fotetaket, replesentert ved styteledet Pet Anders Oksum, som også ledet møtet. I tillegg møtte fta administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: Administrerende direktør Cathtine M. Lofthus Direktør stfe- og eietoppfølging Tore Robettsen, som også førte protokollen Fra konsemrevisjonen Helse SØr Øst møtte Lil' Todnem. Fra styret i Sykehusparmer HF møtte: Styreleder Steinat Matthhsen Nesdeder Bjøm F,rikstein Sryremedlem Terj e Autdal Styremedlem Motten Lang Ree Styremedlem Nanette Loeflfl echen Styreme dlem Tatjana Schanche I tillegg møtte fta administras jonen i Sykehuspatmer HF: I{onst. daglig ledet OIe Johan I{van Foretakets revisor var varslet i samsvar med helsefotetaksloven. Riksrevisjonen vat varslet i samsvar med r-iksrevisjonsloven. a*-1,- Sign.: PAO SNI Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. februar 2015 Side 1 av 4

13 H ELSE O SØR.ØST o Sak l: Fotetaksmøtet konstitueres Styreleder Per Åndets Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. FIan spurte om det var merknadet til innkallingen. Det vat ingen merknader ti innkallingen. Styreledet Steinar Nf athinsen ble valgt til å underskrive ptotokollen sarrrmen med møteleder. Foretaksmøtet vedtok Imkallirger godkjennes. borelakrmo/et ar loulig satt. Sak2: Dagsotden Styreledcr Pet Anders Oksum spurte om floen hadde metknadet tii den utsendte dagsorden. Det r.ar ingen merknader tjj dagsotden. Forctaksmøtet vedtok: Dagsorden godkjennes. Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015 Det ble gitt en hort orientering fra Helse Søt Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilling I odenteringen blc det spesielt lagt r-ekt på de overotdnede styringssignalene om å etablere pasientenes helsetjenestc og det r-tktige arbeidet med å bedre kvaliteten i helseticnestene. Det ble understreket at Sykehuspatner FIF, selv om helseforetaket ikke har dcn samme tilknytningen til drekte pasientrettct arbeid som øvrige helseforetak, må innrette virksomhetcn mot å [IØre de øvtge helseforetakene i stand ti] både å gi og un'ikle gode helsetjenester. Oppclrag og best hng 2015 for Sykehusparmer HF er innrettet mot dette. Sykehuspartner skal i 2015 ha fokus på å understøtte løpende dtift i de øvrige helseforetakcne. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret fot å utvikle strateglen fot fellestjenesteområdet i foretaksgmppen. Sykehuspartrer un'ikler på basis av eiers strategi, oppdtagsdokument og ressutstildeling sine virksomhetsplaner. For å kunne svate opp eiers bestilling et det sætlig viktig at Svkehuspatmer har fokus på konsolidering av driften innen alle tjenesteområder og modetnisedng ar. Il{T-infrastmktur. Forctaksmøtet vedtok: Oppdng ag besri//irg 201 5giorcs gieldende.lbr 'flkehutpatner HF. Sign.: P-\O,.,/*- Protokoll fra foretaksmote i FIF 12. februat 2015 SideJ,av 4

14 HELSE O SØR-øST a Sak 4: Endtinger i vedtektene I henhold til helsefotetakslov en \ 12 L'edtektndinger skal endringet i vedtektene r.edtas av foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven \ 18 at forslag om å endre vedtektene skal gjengis i rnnkallingen til fotetaksmøtet. "Fore taksmøte t vedtok: I samsuar med.fbrslag i innkal/ingen aedtas folgende endirger i urclnknne Jbr Slkehutpdrtuer HIr: Endtinget i $ 7 Styret - føtste og andre ledd ParagraJin endret far å hatwoni:ere teksten med otige helsefaretak. $ 7 Sltnt,.lor:te ag andre hdd, endnsfra "Slkehutpartuer HF ledes at et sflre. SArel tkal ha innlil 8 medlemmer. Innli/ 5 medhnmer Wneanel au -t'zretakr"nntet Foretaksmotet rc/ger leder og nestleder. I til/eg uelger le ansatle 3 sltrenedlemner med t'aramedlemmer- Med atgangtparkt i de paxsjbrhold son da uil lelde, dehar sflrenedlemmer som er ualgt aa de auatte ikke i behaxdling au vker som gielder arbeidsgirers.forbendelse ti/ lbrhandlitryer med arbeidslakere, arbeidskonfiknr, relhluiier med drbeidstakerorganisarjaner eller oppsiga/se au taifautakr " Til rys 7 Sltnt,Jarste og andrz hdd ",fykehutpartner HF ledes aa et slre. \'Qret skal ha infiil åfte medlemmer. InntilJln madhnner appneuxer at foretaksmotet. f-orelaksmøhl uelger leder ag nest/eder. I tilleg ulgtr de ansatte inntil lre slrenedhmmer med uaranzedlemmer. Med ulgargpunkt i de partsforha/d son da il gielde, delar sllremedlemmer som er aalgt au de arcalte ikke i behandlittg au saker som gelder arbeidsgiuan forberedel:e li/forhand/inger med arbaidslakere, arbeidsko4f/jknr, reltstairt'nr med arb ei ds la ke ra rya sa sj o r er e / lar opp ige /* a t t a ijauta le r. " Endtingeti $ 11 Låneopptak Paragrafen endres.lor å gi helseforclakel anledning lil å inngå fnansielle leiaaulaler eller naff o,g relrirgslinlarjia He lse Sør Øst P.HF. S 11 l-åneapptak andrujia "Slkehtrqatner Ht* kan ikke oppta lfu Jra andre enn Helse Sor-Øst RHF-. Euennrelh låmopptak skal godkjennes aa styret i l:[e lv Sør Øst RHF. " 'fil ry[ Il låneapptak "S.ykebaEatner I I r- kan ikke oppta lfu fra andre ern He lse.9ør Øst RHF. Eaedne/le lårcopptak skal godkjentes aa sllret i Helse Sor-Ø.rt RHLr- Slkebttparner l'i r- gis ankdning til å inngå fnarstel/e leæautahr i tråd rzed den til enhuer tid geldend.e F-iran:ttrategi Jaslsalt aa styret.t'or Helse Sor-Øst RI IF. Finansielle leieaala/er ska/ godkjennas aa L:[elv Sør Øsr RHF, Firansiel/e leiedataler taed konlrakhaerdi 100 nillioner kruner e/ler mer nå i tillegg godkjennes aa foretaksmøtet Jbr Ffelrc Sor Øst RHF.",-iite l/l Sign: r \o Protokoll fra foretaksmøte i I-IF 12. februar 2015 Sidel av 4 lt/i sut/ tl._/

15 o HELSE... SøR.øST a Sak 5: Fastsetting av stytegodtgiøtelse Styrets godqjørelse skal i henhold til helseforetaksloven $ 21, tedje 1edd, fåstsettes av foretaksmøtet. Stynet i Sykehuspatmet HF gis samme godtgiøtelse som for middels store helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretalamø tet vedtok Med uirkningfra 1. januar fastsetterjzretakrmøtet saretr godt!ørelse i Slkehutpartner HF ti/: Sqrcleder Nest/edcr S4tremedlemmer: Vararepre Jentaflter,i/ Jryret: er ansatt i Helse Sør-Ø:t RITF og gis ikke godtglørzlse kr per år kr per år kr4 250 per møte der det møtes for sryremedlem Møtet ble hevet klokken 12:30. Gardetmoen, 72- februat styreleder Per Anders Oksum aw Stgtt., PAO Ptotokoll fra foretatsmøte i HF 12. feb.uat 2015 Side4 av'4

16 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR Virksomhetsplan 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig versjon av virksomhetsplan til orientering 2. Styret ber administrasjonen innarbeide innspill og endringer i virksomhetsplanen og skal ha endelig versjon av virksomhetsplan til behandling i styremøte 19. mars 2015 Drammen, 09. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 2 Web: E-post: Org.nr.:

17 1. Direktørs anbefalinger / konklusjon Formålet med saken er å legge grunnlaget for en målrettet og helhetlig rapportering og oppfølging av Sykehuspartner sitt oppdrag i Styret. Konst. daglig leder anbefaler at styret tar foreløpig versjon av virksomhetsplan til orientering. Det er ønskelig at styret gir innspill og kommer med forslag til endringer i foreløpig versjon. Virksomhetsplanen beskriver Sykehuspartner sin planlagte aktivitet i 2015 og gir styret mulighet til å korrigere planlagt aktivitet. Sykehuspartner HF ønsker tilbakemelding på foreslått rapporteringsregime og styrets behov for styringsinformasjon. På bakgrunn av innspill til virksomhetsplan vil Sykehuspartner HF fremlegge endelig versjon av virksomhetsplan til styremøte 19. mars Faktabeskrivelse Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. Hensikten med Sykehuspartner HF sin virksomhetsplan for 2015 er å presentere hovedaktiviteter for 2015 på bakgrunn av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og gi en samlet fremstilling av de mål som er satt opp for virksomheten i inneværende år. Virksomhetsplanen gir et bilde av den planlagte aktiviteten ved inngangen av De viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være nødvendig med en kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter hvert som året skrider fram. Sykehusparten operasjonaliserer oppdrag og bestilling gjennom virksomhetsplanen og beskriver regime for oppfølging og rapportering gjennom Vedlegg: 1- Virksomhetsplan 2015 v Vedlegg til virksomhetsplan Bestillinger i oppdragsdokument Oppdragsdokument 2015 Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 2 Web: E-post: Org.nr.:

18 Virksomhetsplan for Sykehuspartner HF 2015 Foreløpig versjon 0.8 Drammen,

19 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og formål Oppdrag og bestilling Operasjonalisering av oppdrag Mål Mål og styringsindikatorer Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Bidra til målrettet modernisering og utvikling Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet Øvrige styringskrav og tiltak Økonomi Kunder Medarbeidere Virksomhetsstyring Planlagt utviklingsaktivitet Lederavtaler Risikostyring

20 1. Hensikt og formål Hensikten med Sykehuspartner HF sin virksomhetsplan for 2015 er å gi en samlet fremstilling av de mål som er satt opp for virksomheten i inneværende år, og presentere hovedaktiviteter for 2015 på bakgrunn av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Virksomhetsplanen gir et bilde av den planlagte aktiviteten ved inngangen av De viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være nødvendig med en kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter hvert som året skrider fram. Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god virksomhetsstyring Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst 2. Oppdrag og bestilling 2015 Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. 2.1 Overordnede føringer Sykehuspartner skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy kvalitet innen: innkjøp IKT lønn/personal og økonomi andre fellesoppgaver etter bestilling fra eier i foretaksmøte Virksomheten skal drives med sikte på å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet. Sykehuspartners hovedfokus skal være løpende drift. Skalafordeler og samordning av aktiviteter skal utnyttes for å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt innen alle Sykehuspartners tjenesteområder. Det stilles krav til effektivisering i Sykehuspartner i 2015 på samme måte som til øvrige helseforetak. 3

21 2.2 Økonomi Sykehuspartners virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og timepriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal i økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter bidra til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer som regionen gjennomfører gjennom Digital fornying og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner. For 2015 stilles det krav om et positivt resultat på minimum 30 millioner kroner for Sykehuspartner skal gjennom 2015 synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. Eierskapet til Digital fornying vil ligge i Helse Sør-Øst RHF, når Sykehuspartner fra er opprettet som eget helseforetak. Det regionale helseforetaket disponerer investerings- og driftsmidler innen programmet Digital fornying og kjøper tjenester fra Sykehuspartner for å gjennomføre programmet. Dette innebærer at anlegg under utførelse bokføres i egen hovedbok i Helse Sør-Øst RHF og at anlegget overdras til Sykehuspartner på aktiveringstidspunkt. 3. Operasjonalisering av oppdrag Mål 2015 På bakgrunn av Plan for strategisk utvikling og Langtidsplan IKT utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, samt Oppdrag og bestilling 2015 har Sykehuspartner utarbeidet tre mål for virksomheten i Sykehuspartner sine mål for 2015 sikrer operasjonalisering av oppdrag og bestilling gitt av Helse Sør-Øst RHF. Målene for virksomheten er operasjonalisert i resultatmål som skal følges opp igjennom 2015 og risiko vil vurderes i forhold til måloppnåelse. Status på resultatmål med risikovurdering vil rapporteres tre ganger per år gjennom tertialvise rapporter. Ved fremleggelse av tertialrapport vil det også rapporteres på alle bestillinger i oppdragsdokumentet. (Vedlegg: Status oppdragsdokument) I tillegg til tertialrapport vil Sykehuspartner månedlig rapportere status gjennom månedsrapport hvor hensikten er styret og eier en løpende status på utviklingen i Sykehuspartner. En fast og strukturert resultatrapport vil gi nødvendig styringsinformasjon og komplementeres av en utvidet tertialvis virksomhetsrapport. 4

22 3.1 Kobling mellom oppdragsdokument og Sykehuspartner sine mål Oppdrag og bestilling 2015 (hovedpunkter fra oppdrag): Sykehuspartner mål 2015: Sykehuspartners hovedfokus skal være løpende drift. Skalafordeler og samordning av aktiviteter skal utnyttes for å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt innen alle Sykehuspartners tjenesteområder. Sykehuspartner skal i 2015 med utgangspunkt i inngåtte SLAavtaler, sikre godt samarbeid med øvrige helseforetak. Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 ha utarbeidet tjenestekatalog for 2015 for hvert tjenesteområde. Tjenestekatalogene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 1 Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Sykehuspartner skal forenkle, standardisere og konsolidere tjenester, infrastruktur og applikasjoner. Det samlede antall IKT-systemer i helseregionen skal reduseres i samarbeid og dialog med øvrige helseforetak. Sykehuspartner skal bidra til at informasjonssikkerheten ivaretas i all IKT-relatert aktivitet i foretaksgruppen i henhold til lovkrav og føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF. 2 Bidra til målrettet modernisering og utvikling Bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål Helse Sør-Øst RHF vil i 2015 arbeide videre med samarbeid med eksterne leverandører for eventuelt å ivareta driftsoppgaver. 3 Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet 3.2 Forståelse av oppdrag Tekst under arbeid 5

23 3.3 Styring og rapportering Månedsrapport Det utarbeides månedlig resultatrapport som inneholder: Direktørens vurdering Økonomisk status Utvikling på nøkkelindikatorer, målekort for Sykehuspartner totalt Status på prosjektleveranser Hensikten med en månedlig virksomhetsrapport er å gi driftsstyret og eier en løpende status på utviklingen i Sykehuspartner. En fast og strukturert resultatrapport vil gi nødvendig styringsinformasjon og komplementeres av en utvidet tertialvis virksomhetsrapport. Målekort 2014, målekort 2015 er under arbeid. Tertialrapport Det utarbeides tertialvis virksomhetsrapport som inneholder: Direktørens vurdering Oppfølging av Sykehuspartner sine mål Økonomisk status Tiltak ved avvik Kvalitetsvurdering Risikovurdering Hensikten med en tertialvis virksomhetsrapport er en bredere gjennomgang av utviklingen i Sykehuspartner. Gjennom oppfølging av mål og målstyring skal Sykehuspartner imøtekomme bestilling i oppdragsdokument. 6

24 Status oppdragsdokument Ved fremleggelse av tertialrapport vil det også rapporteres på alle bestillinger i oppdragsdokumentet. (Vedlegg: Status oppdragsdokument) 7

25 3.4 Årshjul 8

26 4. Mål og styringsindikatorer Hensikten med Sykehuspartner sin tre mål for 2015 er å imøtekomme og løse oppdrag gitt av Helse Sør-Øst RHF. Gjennom operasjonalisering av overordnede mål er det utformet spesifikke resultatmål for virksomheten. 4.1 Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Tiltakene som ble iverksatt i 2014 for å redusere kritiske hendelser har gitt tilfredsstillende resultater og Sykehuspartner kan vise til en positiv utvikling knyttet til reduksjon av kritiske hendelser. Arbeidet med å styrke driftbarhet og sikkerhet av kritiske tjenester vil fortsette i I tillegg skal det satses på å utvikle selvbetjeningsløsninger med formål om å redusere antall henvendelser og effektive tjenester. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T Styrke driftbarhet og sikkerhet av kritiske løsninger Standardisere forvaltning av regionale tjenester og småapplikasjoner Etablere teknologimålbilde og veikart pr foretak Styrking av driftbarhet og sikkerhet av kritiske løsninger skal redusere sannsynlighet for drifts- og sikkerhetsavvik som kan ramme flere HF Oppnå høyere kvalitet og forutsigbarhet i forvaltningsleveranser. Teknologisk veikart per foretak. Forbedre arbeidsprosesser og tilpasse støtteverktøy rundt målbilder og veikart. Ingen kritiske hendelser som medfører utfall av flere HF samtidig a) Regional forvaltning etablert for tjenestene EPJ, Lab, Radiologi, Kurve og Fødejournal b) Årshjul etablert for store lokale tjenester Initielt veikart etablert for alle 9 foretak. IKT-S Modernisering av klientporteføljen (Skifte ut PC'er i regionen) Bidra til å redusere gjennomsnittlig alder på periferi-utstyr i regionen i hht leasingavtale. Ca PC'er i regionen totalt (tilsvarer ca pr foretak). Forutsetter at foretakene prioriterer denne aktiviteten. IKT-S Øke brukertilfredshet Øke brukertilfredshet. Andelen som svarer "Ja" på spørsmålet "Er du totalt sett fornøyd med håndtering av saken din?" > 80%. Fra dagens nivå på ca 75 %. PT PT HR, øk. og regnskap Etablere samhandlingsarenaer om prosjekttjenester med alle foretakene Videreutvikle PPM og verktøystøtte med fokus på kvalitet og risikostyring Sikre sikker og stabil drift Bedre samhandling med de enkelte foretakene for å bedre dialog, leveranser og mer enhetlig porteføljestyring av regionens prosjekter. Bidra til realisering av Digital fornyings mål og øke kvalitet i beslutningsunderlag som ledelse benytter for prioritering av aktiviteter iht til strategiske mål. Ingen brudd på oppetidsprosent (SLA krav) Etablert samhandlingsarena med alle helseforetakene. Fra dagens 3 arenaer til 10. a) Innført prosjektveiviseren versjon b) Innført risikorapportering og oppfølging c) Innført system for å følge opp bruk av kvalitetsjekklister Oppetid på systemporteføljen HR, øk. og regnskap Sikre forutsigbare leveranser Ingen brudd på SLA (fristbrudd SLA på henvendelser) Brudd på leveranser 9

27 IOL IOL Levere sikker og stabil drift Overføre HSØ forsyningssenter til Sykehuspartner og utvikling av løsningen mot beste praksis Sikre at drift leveres iht målkrav i 2015 Gjennomføre kontraktsignering av overføring med HSØ, Posten og Sykehuspartner, samt etablerer nye økonomirutiner. a) 96% leveringspresisjon logistikk b) Alle anskaffelser iht til SLA c) 96% tilgjengelighet/oppetid på master data og innkjøpsportal a) Overføring av HSØ forsyningssenter innen b) Etablert plan for utvikling innen Bidra til målrettet modernisering og utvikling Sykehuspartner skal i 2015 aktivt bidra til konsolidering, modernisering og utvikling av Helse Sør-Øst RHF sin tjeneste- og applikasjonsportefølje. Det er i budsjettet tatt høyde for å sikre tilstrekkelig med ressurser til prosjektet Nytt Østfoldsykehus, klientoppgradering ved Oslo Universitetssykehus, samt redusere tjenesteporteføljen. I tillegg skal Sykehuspartner sikre en vellykket etablering av strategisk partnerskap innenfor infrastrukturområdet. Det skal også etableres servicesenter ute hos helseforetakene for sikre ett godt brukernært tilbud til våre brukere. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T PT PT HR, øk. og regnskap Etablere mottaksorganisasjon som sikrer tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på mottak av klientoppgradering OUS Redusere applikasjonsporteføljen gjennom standardisering og sanering Understøtte kundedrevet innovasjon og utvikle nye tjenesteområder Bidra til realisering av Digital fornying og foretakenes utviklingsinitiativ Utviklingspartner i planlegging og realisering av IKT ved Nytt Østfoldsykehus (NØS) og Nytt Vestre Vikensykehus (NVVS Implementere ERP løsningen på SØ og SIV i hht. plan og kost Sikker og stabil drift på gammel og ny plattform, antall applikasjoner i OUS er redusert, applikasjonene har forvaltere og er dokumentert Redusere applikasjonsporteføljen med 20% Hensikten er å etablere og forvalte tilgjengelig data (Medicloud), samt understøtte HSØ sine økte behov for forvaltningskapasitet innen områdene MTT, Forskning og Eiendom Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor ledelse og gjennomføring av prioriterte programmer og prosjekter a. Sikre en vellykket oppstart av NØS ved at Sykehuspartners bidrar med sin kompetanse b. Gjenbruke kompetansen Sykehuspartner har i IKT i sykehusbygg Regionen får et felles Økonomi og logistikksystem Tilstrekkelig med ressurser iht behov (rødt, gult, grønt) a) Reduksjonsplan godkjent pr HF b) Reduksjon i applikasjonsporteføljen med 20 % a) Plattform og rådgivningstjenester etablert for Innovasjon b) Forvaltningsmodell etablert for MTU, Forskning, Eiendom og Prehospital a. Innen leveransefrist: 95% b.utnyttelsesgrad PL: 85% a. Vellykket oppstart av KIB1 og KIB2. b. Deltatt i konseptfase og planlegging for NVVS. Fremdrift i henhold til plan 10

28 HR, øk. og regnskap IOL IOL Gjennomfører «prosjekt ventetid og fristbrudd» på 20 poliklinikker med dokumentert effekt(iht oppdrag fra HSØ) Levere prosjektleveranser til rett tid og kvalitet Innføring av kategoristyring for varer, tjenester og IKT Antall utvalgte poliklinikker skal en reduksjon i ventetid( 65 dager pr ) Sortimentsstyring og utvikling av lokalt sortiment for SØ og SiV, samt etablering av nye master data. I tillegg leveranse av anskaffelseskompetanse inn i IMP. Gjennomføring av spend-analyse, etablering av kategoristrategi og kategoriplan for helsetjenester og IKT Gjenomsnittlige ventetid pr mnd (kilde NPR) a) Leveranse til SØ iht milepæler b) Leveranse til SiV iht milepæler c) Leveranser til IMP iht milepæler Innføring av kategoristyring for tjenester og IKT innen Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet For å videreutvikle Sykehuspartner er det i 2015 budsjettert med kapasitet og kompetanse til forbedringsarbeid. Det skal satses på metode, forbedring av kjerneprosesser og anskaffelse av støttesystemer som sikrer en bærekraftig utvikling av Sykehuspartner. Som en felles tjenesteleverandør er det svært viktig å sikre at de tjenestene som vi tilbyr er kostnadseffektive og konkurransedyktig sammenlignet med andre aktører. Det er i 2015 stilt tydelige krav om kostnadseffektivisering til samtlige virksomhetsområder. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T Sikre vellykket etablering av strategisk partnerskap Styrke lisensforvaltning Forbedre leveransestyring Prosjektet skal utrede behovet for endringer og tilpasninger i dagens modell og organisasjon, samt utvikle en implementeringsplan som er samstemt med den avtale som eventuelt inngås i IMP. Oversikt over forbrukte lisenser for de 8 største avtalene Sykehuspartner benytter. Etablert prosess, rolle- og ansvarsdeling ift forvaltning av lisenser. Etablert nødvendig verktøystøtte i HPAM. Dekningsgrad på 95 % på DDMi agenter Kundene skal ha fått et digitalt innmeldingsskjema for nye oppdrag, publisert i Min Sykehuspartner integrert med HPSM9. HPSM9 skal være tilpasset en felles Leveranseprosess. a) Ressurser til anskaffelsesprosjekt IMP levert ihht bestilling b) Fremdrift organisasjonsutviklingsprosjekt «IKT-t for Fremtiden» ihht plan c) Samlet risikovurdering Helhetlig styringsmodell for lisenshåndtering etablert a) 80 % av leveranser gjennomført iht plan b) Metodikk for leveranseplanlegging og prioritering etablert c) Regional leveranseplan for 2015 godkjent 11

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Hamar, august 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Introduksjon... 3 1.1 Helseforetaksmodellen...

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer