Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal"

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 16. februar 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Sykehuspartner HF Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. desember 2014 og 14. januar Protokoll fra Foretaksmøte 9. januar og 12. februar 2015 Protokoll fra 12.februar 2015 ettersendes Virksomhetsplan Resultatrapport pr. januar 2015 Fremlegges i møtet Fullmaktstruktur Prosess ansettelse adm. direktør Fremlegges i møtet Budsjett 2015 inkl. investeringsbudsjett Møteplan 2. halvår Årsplan 2015 Orienteringssaker Sak nr Sakstittel Merknad Status Sykehuspartners arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus Status Langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur Status Kundefunksjon og styrking av kundedialog Andre orienteringer Styreleder orienterer Driftsorienteringer fra konst. daglig leder Eventuelt Drammen, 9. februar 2015 Steinar Marthinsen Leder driftsstyret Side 1 av 1

2 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. DESEMBER 2014 OG 14. JANUAR 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 22. desember 2014 og 14. januar 2015 godkjennes. Drammen, 9. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 1 Web: E-post: Org.nr.:

3 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: 22. desember 2014 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Cathrine Klouman Morten Lang Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 001, 002, 003, 005 og 004 Side 1 av 4

4 SAK KONSITUERING AV STYRET I SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: Det konstitueres et styre i Sykehuspartner HF med følgende medlemmer: Steinar Marthinsen styrets leder Bjørn Erikstein styrets nestleder Cathrine Klouman styremedlem Morten Lang-Ree styremedlem Marianne Johnsen styremedlem Nanette Loennechen ansattes representant Tatjana Schanche ansattes representant Terje Aurdal ansattes representant SAK KONSITUSJON AV DAGLIG LEDER Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret konstituerer Ole Johan Kvan som daglig leder i Sykehuspartner HF. 2. Styret vil på nyåret 2015 komme tilbake til en egen selvstendig vurdering av ansettelse av adm. direktør. SAK SIGNATURRETT FOR SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: Styret gir signaturrett for Sykehuspartner HF til daglig leder og styreleder i fellesskap. Side 2 av 4

5 SAK VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 1. Siv Halvorsen, leder (vara: Åse Askimdal) 2. Åse Askimdal (vara: Stian Gusfre) 3. Kjell Arne Fjeld Andersen (vara: Bjørn Holla) 4. Lise Henriksen (vara: Kjell Arne Fjeld Andersen) 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen skjer som forøvrig innen helseforetaksgruppen. SAK STYRELEDER ORIENTERER Styreleder Steinar Marthinsen orienterte om : Foretaksmøte torsdag 8. januar 2015 på Grev Wedels plass 5 Felles styreseminar for alle helseforetak februar 2015 Plan for styreseminar/styremøter våren 2015 forslag til møteplan for 1. halvår sendes ut Plan for HF etablering Skøyen, 22. desember 2014 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Klouman Side 3 av 4 Morten Lang-Ree

6 Marianne Johnsen Nanette Loennechen Terje Aurdal Tatjana Schanche Side 4 av 4

7 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Scandic hotell, Fornebu Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Cathrine Klouman Morten Lang Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Tatjana Schanche Terje Aurdal Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Direktør Ole Johan Kvan, direktør Prosjekttjenester Axel Bull, direktør IKT-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, direktør HR, økonomi og regnskap Geir Ove Staalen, leder virksomhetsstyring Markus Amland, rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Side 1 av 2

8 SAK KONSERNKONTOAVTALE HELSE SØR-ØST RHF PROSESS FOR INNMELDING AV SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret besluttet at selskapet skal delta i konsernkontosystem forberedt av DNB Bank ASA for Helse Sør-Øst RHF og dets datterselskaper på de vilkår og betingelser som fremgår av konsernkontoavtale med vedlagt deltakeravtale inngått mellom DNB Bank ASA og Helse Sør-Øst RHF datert som blant annet inkluderer bestemmelser om formålet med konsernkontosystemet, selskapets solidaransvar sammen med Helse Sør-Øst RHF og andre deltakere for alle utestående beløp i konsernkontosystemet samt tilknyttet kassekredittavtale pålydende NOK 0,00 inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og DNB Bank ASA, DNB s rett til å nette ut innskudd mot trekk som beskrevet i konsernkontoavtalen. Det er styrets oppfatning at deltakelse i konsernkontosystemet er i selskapets interesse. 2. Styret gir Ole Johan Kvan fullmakt til å skrive under deltakeravtalen. Skøyen, 14. januar 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Klouman Morten Lang-Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen Terje Aurdal Tatjana Schanche Side 2 av 2

9 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR : PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 9. JANUAR OG 12. FEBRUAR 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra Foretaksmøte 9. januar og 12. februar 2015 tas til etterretning. Drammen, 9. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 1 Web: E-post: Org.nr.:

10

11

12 i. HELSE 1',r,. SøR_ØST o PROTOKOLL FRA FORETAXSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF Torsdag L2. febtwzr 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusparmer HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardenrroen. Fotetaksmøtet b1e glennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Søt Øst. Dagsorden: 1. ForetaksmØtetkonsdtueres 2. Dagsorden 3. Oppdrag og bestljng Endringer i vedtektene 5. Fastsetting av stytehoflorat Til stede vat: Helse Søt-Øst RllF, i00 % eier av fotetaket, replesentert ved styteledet Pet Anders Oksum, som også ledet møtet. I tillegg møtte fta administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: Administrerende direktør Cathtine M. Lofthus Direktør stfe- og eietoppfølging Tore Robettsen, som også førte protokollen Fra konsemrevisjonen Helse SØr Øst møtte Lil' Todnem. Fra styret i Sykehusparmer HF møtte: Styreleder Steinat Matthhsen Nesdeder Bjøm F,rikstein Sryremedlem Terj e Autdal Styremedlem Motten Lang Ree Styremedlem Nanette Loeflfl echen Styreme dlem Tatjana Schanche I tillegg møtte fta administras jonen i Sykehuspatmer HF: I{onst. daglig ledet OIe Johan I{van Foretakets revisor var varslet i samsvar med helsefotetaksloven. Riksrevisjonen vat varslet i samsvar med r-iksrevisjonsloven. a*-1,- Sign.: PAO SNI Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. februar 2015 Side 1 av 4

13 H ELSE O SØR.ØST o Sak l: Fotetaksmøtet konstitueres Styreleder Per Åndets Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. FIan spurte om det var merknadet til innkallingen. Det vat ingen merknader ti innkallingen. Styreledet Steinar Nf athinsen ble valgt til å underskrive ptotokollen sarrrmen med møteleder. Foretaksmøtet vedtok Imkallirger godkjennes. borelakrmo/et ar loulig satt. Sak2: Dagsotden Styreledcr Pet Anders Oksum spurte om floen hadde metknadet tii den utsendte dagsorden. Det r.ar ingen merknader tjj dagsotden. Forctaksmøtet vedtok: Dagsorden godkjennes. Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015 Det ble gitt en hort orientering fra Helse Søt Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilling I odenteringen blc det spesielt lagt r-ekt på de overotdnede styringssignalene om å etablere pasientenes helsetjenestc og det r-tktige arbeidet med å bedre kvaliteten i helseticnestene. Det ble understreket at Sykehuspatner FIF, selv om helseforetaket ikke har dcn samme tilknytningen til drekte pasientrettct arbeid som øvrige helseforetak, må innrette virksomhetcn mot å [IØre de øvtge helseforetakene i stand ti] både å gi og un'ikle gode helsetjenester. Oppclrag og best hng 2015 for Sykehusparmer HF er innrettet mot dette. Sykehuspartner skal i 2015 ha fokus på å understøtte løpende dtift i de øvrige helseforetakcne. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret fot å utvikle strateglen fot fellestjenesteområdet i foretaksgmppen. Sykehuspartrer un'ikler på basis av eiers strategi, oppdtagsdokument og ressutstildeling sine virksomhetsplaner. For å kunne svate opp eiers bestilling et det sætlig viktig at Svkehuspatmer har fokus på konsolidering av driften innen alle tjenesteområder og modetnisedng ar. Il{T-infrastmktur. Forctaksmøtet vedtok: Oppdng ag besri//irg 201 5giorcs gieldende.lbr 'flkehutpatner HF. Sign.: P-\O,.,/*- Protokoll fra foretaksmote i FIF 12. februat 2015 SideJ,av 4

14 HELSE O SØR-øST a Sak 4: Endtinger i vedtektene I henhold til helsefotetakslov en \ 12 L'edtektndinger skal endringet i vedtektene r.edtas av foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven \ 18 at forslag om å endre vedtektene skal gjengis i rnnkallingen til fotetaksmøtet. "Fore taksmøte t vedtok: I samsuar med.fbrslag i innkal/ingen aedtas folgende endirger i urclnknne Jbr Slkehutpdrtuer HIr: Endtinget i $ 7 Styret - føtste og andre ledd ParagraJin endret far å hatwoni:ere teksten med otige helsefaretak. $ 7 Sltnt,.lor:te ag andre hdd, endnsfra "Slkehutpartuer HF ledes at et sflre. SArel tkal ha innlil 8 medlemmer. Innli/ 5 medhnmer Wneanel au -t'zretakr"nntet Foretaksmotet rc/ger leder og nestleder. I til/eg uelger le ansatle 3 sltrenedlemner med t'aramedlemmer- Med atgangtparkt i de paxsjbrhold son da uil lelde, dehar sflrenedlemmer som er ualgt aa de auatte ikke i behaxdling au vker som gielder arbeidsgirers.forbendelse ti/ lbrhandlitryer med arbeidslakere, arbeidskonfiknr, relhluiier med drbeidstakerorganisarjaner eller oppsiga/se au taifautakr " Til rys 7 Sltnt,Jarste og andrz hdd ",fykehutpartner HF ledes aa et slre. \'Qret skal ha infiil åfte medlemmer. InntilJln madhnner appneuxer at foretaksmotet. f-orelaksmøhl uelger leder ag nest/eder. I tilleg ulgtr de ansatte inntil lre slrenedhmmer med uaranzedlemmer. Med ulgargpunkt i de partsforha/d son da il gielde, delar sllremedlemmer som er aalgt au de arcalte ikke i behandlittg au saker som gelder arbeidsgiuan forberedel:e li/forhand/inger med arbaidslakere, arbeidsko4f/jknr, reltstairt'nr med arb ei ds la ke ra rya sa sj o r er e / lar opp ige /* a t t a ijauta le r. " Endtingeti $ 11 Låneopptak Paragrafen endres.lor å gi helseforclakel anledning lil å inngå fnansielle leiaaulaler eller naff o,g relrirgslinlarjia He lse Sør Øst P.HF. S 11 l-åneapptak andrujia "Slkehtrqatner Ht* kan ikke oppta lfu Jra andre enn Helse Sor-Øst RHF-. Euennrelh låmopptak skal godkjennes aa styret i l:[e lv Sør Øst RHF. " 'fil ry[ Il låneapptak "S.ykebaEatner I I r- kan ikke oppta lfu fra andre ern He lse.9ør Øst RHF. Eaedne/le lårcopptak skal godkjentes aa sllret i Helse Sor-Ø.rt RHLr- Slkebttparner l'i r- gis ankdning til å inngå fnarstel/e leæautahr i tråd rzed den til enhuer tid geldend.e F-iran:ttrategi Jaslsalt aa styret.t'or Helse Sor-Øst RI IF. Finansielle leieaala/er ska/ godkjennas aa L:[elv Sør Øsr RHF, Firansiel/e leiedataler taed konlrakhaerdi 100 nillioner kruner e/ler mer nå i tillegg godkjennes aa foretaksmøtet Jbr Ffelrc Sor Øst RHF.",-iite l/l Sign: r \o Protokoll fra foretaksmøte i I-IF 12. februar 2015 Sidel av 4 lt/i sut/ tl._/

15 o HELSE... SøR.øST a Sak 5: Fastsetting av stytegodtgiøtelse Styrets godqjørelse skal i henhold til helseforetaksloven $ 21, tedje 1edd, fåstsettes av foretaksmøtet. Stynet i Sykehuspatmet HF gis samme godtgiøtelse som for middels store helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretalamø tet vedtok Med uirkningfra 1. januar fastsetterjzretakrmøtet saretr godt!ørelse i Slkehutpartner HF ti/: Sqrcleder Nest/edcr S4tremedlemmer: Vararepre Jentaflter,i/ Jryret: er ansatt i Helse Sør-Ø:t RITF og gis ikke godtglørzlse kr per år kr per år kr4 250 per møte der det møtes for sryremedlem Møtet ble hevet klokken 12:30. Gardetmoen, 72- februat styreleder Per Anders Oksum aw Stgtt., PAO Ptotokoll fra foretatsmøte i HF 12. feb.uat 2015 Side4 av'4

16 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 16. februar 2015 SAK NR Virksomhetsplan 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig versjon av virksomhetsplan til orientering 2. Styret ber administrasjonen innarbeide innspill og endringer i virksomhetsplanen og skal ha endelig versjon av virksomhetsplan til behandling i styremøte 19. mars 2015 Drammen, 09. februar 2015 Ole Johan Kvan konst. daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 2 Web: E-post: Org.nr.:

17 1. Direktørs anbefalinger / konklusjon Formålet med saken er å legge grunnlaget for en målrettet og helhetlig rapportering og oppfølging av Sykehuspartner sitt oppdrag i Styret. Konst. daglig leder anbefaler at styret tar foreløpig versjon av virksomhetsplan til orientering. Det er ønskelig at styret gir innspill og kommer med forslag til endringer i foreløpig versjon. Virksomhetsplanen beskriver Sykehuspartner sin planlagte aktivitet i 2015 og gir styret mulighet til å korrigere planlagt aktivitet. Sykehuspartner HF ønsker tilbakemelding på foreslått rapporteringsregime og styrets behov for styringsinformasjon. På bakgrunn av innspill til virksomhetsplan vil Sykehuspartner HF fremlegge endelig versjon av virksomhetsplan til styremøte 19. mars Faktabeskrivelse Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. Hensikten med Sykehuspartner HF sin virksomhetsplan for 2015 er å presentere hovedaktiviteter for 2015 på bakgrunn av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og gi en samlet fremstilling av de mål som er satt opp for virksomheten i inneværende år. Virksomhetsplanen gir et bilde av den planlagte aktiviteten ved inngangen av De viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være nødvendig med en kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter hvert som året skrider fram. Sykehusparten operasjonaliserer oppdrag og bestilling gjennom virksomhetsplanen og beskriver regime for oppfølging og rapportering gjennom Vedlegg: 1- Virksomhetsplan 2015 v Vedlegg til virksomhetsplan Bestillinger i oppdragsdokument Oppdragsdokument 2015 Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 2 Web: E-post: Org.nr.:

18 Virksomhetsplan for Sykehuspartner HF 2015 Foreløpig versjon 0.8 Drammen,

19 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og formål Oppdrag og bestilling Operasjonalisering av oppdrag Mål Mål og styringsindikatorer Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Bidra til målrettet modernisering og utvikling Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet Øvrige styringskrav og tiltak Økonomi Kunder Medarbeidere Virksomhetsstyring Planlagt utviklingsaktivitet Lederavtaler Risikostyring

20 1. Hensikt og formål Hensikten med Sykehuspartner HF sin virksomhetsplan for 2015 er å gi en samlet fremstilling av de mål som er satt opp for virksomheten i inneværende år, og presentere hovedaktiviteter for 2015 på bakgrunn av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Virksomhetsplanen gir et bilde av den planlagte aktiviteten ved inngangen av De viktigste mål og hovedprosesser vil ligge fast, men det vil være nødvendig med en kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter hvert som året skrider fram. Virksomhetsplanen er en operasjonalisering av Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god virksomhetsstyring Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst 2. Oppdrag og bestilling 2015 Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuspartner styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for Sykehuspartner skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuspartner. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuspartner setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. 2.1 Overordnede føringer Sykehuspartner skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy kvalitet innen: innkjøp IKT lønn/personal og økonomi andre fellesoppgaver etter bestilling fra eier i foretaksmøte Virksomheten skal drives med sikte på å bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av foretaksmøtet. Sykehuspartners hovedfokus skal være løpende drift. Skalafordeler og samordning av aktiviteter skal utnyttes for å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt innen alle Sykehuspartners tjenesteområder. Det stilles krav til effektivisering i Sykehuspartner i 2015 på samme måte som til øvrige helseforetak. 3

21 2.2 Økonomi Sykehuspartners virksomhet finansieres i hovedsak ved at tjenester til helseforetakene prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og timepriser skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner skal i økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter bidra til å tydeliggjøre de langsiktige økonomiske og finansielle konsekvensene av de investeringer som regionen gjennomfører gjennom Digital fornying og øvrige prosjekter i regi av Sykehuspartner. For 2015 stilles det krav om et positivt resultat på minimum 30 millioner kroner for Sykehuspartner skal gjennom 2015 synliggjøre konkurransedyktighet ved å dokumentere kostnadseffektivitet og kvalitet. Eierskapet til Digital fornying vil ligge i Helse Sør-Øst RHF, når Sykehuspartner fra er opprettet som eget helseforetak. Det regionale helseforetaket disponerer investerings- og driftsmidler innen programmet Digital fornying og kjøper tjenester fra Sykehuspartner for å gjennomføre programmet. Dette innebærer at anlegg under utførelse bokføres i egen hovedbok i Helse Sør-Øst RHF og at anlegget overdras til Sykehuspartner på aktiveringstidspunkt. 3. Operasjonalisering av oppdrag Mål 2015 På bakgrunn av Plan for strategisk utvikling og Langtidsplan IKT utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, samt Oppdrag og bestilling 2015 har Sykehuspartner utarbeidet tre mål for virksomheten i Sykehuspartner sine mål for 2015 sikrer operasjonalisering av oppdrag og bestilling gitt av Helse Sør-Øst RHF. Målene for virksomheten er operasjonalisert i resultatmål som skal følges opp igjennom 2015 og risiko vil vurderes i forhold til måloppnåelse. Status på resultatmål med risikovurdering vil rapporteres tre ganger per år gjennom tertialvise rapporter. Ved fremleggelse av tertialrapport vil det også rapporteres på alle bestillinger i oppdragsdokumentet. (Vedlegg: Status oppdragsdokument) I tillegg til tertialrapport vil Sykehuspartner månedlig rapportere status gjennom månedsrapport hvor hensikten er styret og eier en løpende status på utviklingen i Sykehuspartner. En fast og strukturert resultatrapport vil gi nødvendig styringsinformasjon og komplementeres av en utvidet tertialvis virksomhetsrapport. 4

22 3.1 Kobling mellom oppdragsdokument og Sykehuspartner sine mål Oppdrag og bestilling 2015 (hovedpunkter fra oppdrag): Sykehuspartner mål 2015: Sykehuspartners hovedfokus skal være løpende drift. Skalafordeler og samordning av aktiviteter skal utnyttes for å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt innen alle Sykehuspartners tjenesteområder. Sykehuspartner skal i 2015 med utgangspunkt i inngåtte SLAavtaler, sikre godt samarbeid med øvrige helseforetak. Sykehuspartner skal innen 1. mars 2015 ha utarbeidet tjenestekatalog for 2015 for hvert tjenesteområde. Tjenestekatalogene skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 1 Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Sykehuspartner skal forenkle, standardisere og konsolidere tjenester, infrastruktur og applikasjoner. Det samlede antall IKT-systemer i helseregionen skal reduseres i samarbeid og dialog med øvrige helseforetak. Sykehuspartner skal bidra til at informasjonssikkerheten ivaretas i all IKT-relatert aktivitet i foretaksgruppen i henhold til lovkrav og føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF. 2 Bidra til målrettet modernisering og utvikling Bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale helsepolitiske mål Helse Sør-Øst RHF vil i 2015 arbeide videre med samarbeid med eksterne leverandører for eventuelt å ivareta driftsoppgaver. 3 Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet 3.2 Forståelse av oppdrag Tekst under arbeid 5

23 3.3 Styring og rapportering Månedsrapport Det utarbeides månedlig resultatrapport som inneholder: Direktørens vurdering Økonomisk status Utvikling på nøkkelindikatorer, målekort for Sykehuspartner totalt Status på prosjektleveranser Hensikten med en månedlig virksomhetsrapport er å gi driftsstyret og eier en løpende status på utviklingen i Sykehuspartner. En fast og strukturert resultatrapport vil gi nødvendig styringsinformasjon og komplementeres av en utvidet tertialvis virksomhetsrapport. Målekort 2014, målekort 2015 er under arbeid. Tertialrapport Det utarbeides tertialvis virksomhetsrapport som inneholder: Direktørens vurdering Oppfølging av Sykehuspartner sine mål Økonomisk status Tiltak ved avvik Kvalitetsvurdering Risikovurdering Hensikten med en tertialvis virksomhetsrapport er en bredere gjennomgang av utviklingen i Sykehuspartner. Gjennom oppfølging av mål og målstyring skal Sykehuspartner imøtekomme bestilling i oppdragsdokument. 6

24 Status oppdragsdokument Ved fremleggelse av tertialrapport vil det også rapporteres på alle bestillinger i oppdragsdokumentet. (Vedlegg: Status oppdragsdokument) 7

25 3.4 Årshjul 8

26 4. Mål og styringsindikatorer Hensikten med Sykehuspartner sin tre mål for 2015 er å imøtekomme og løse oppdrag gitt av Helse Sør-Øst RHF. Gjennom operasjonalisering av overordnede mål er det utformet spesifikke resultatmål for virksomheten. 4.1 Forbedre leveranser og tjenester til helseforetakene Tiltakene som ble iverksatt i 2014 for å redusere kritiske hendelser har gitt tilfredsstillende resultater og Sykehuspartner kan vise til en positiv utvikling knyttet til reduksjon av kritiske hendelser. Arbeidet med å styrke driftbarhet og sikkerhet av kritiske tjenester vil fortsette i I tillegg skal det satses på å utvikle selvbetjeningsløsninger med formål om å redusere antall henvendelser og effektive tjenester. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T Styrke driftbarhet og sikkerhet av kritiske løsninger Standardisere forvaltning av regionale tjenester og småapplikasjoner Etablere teknologimålbilde og veikart pr foretak Styrking av driftbarhet og sikkerhet av kritiske løsninger skal redusere sannsynlighet for drifts- og sikkerhetsavvik som kan ramme flere HF Oppnå høyere kvalitet og forutsigbarhet i forvaltningsleveranser. Teknologisk veikart per foretak. Forbedre arbeidsprosesser og tilpasse støtteverktøy rundt målbilder og veikart. Ingen kritiske hendelser som medfører utfall av flere HF samtidig a) Regional forvaltning etablert for tjenestene EPJ, Lab, Radiologi, Kurve og Fødejournal b) Årshjul etablert for store lokale tjenester Initielt veikart etablert for alle 9 foretak. IKT-S Modernisering av klientporteføljen (Skifte ut PC'er i regionen) Bidra til å redusere gjennomsnittlig alder på periferi-utstyr i regionen i hht leasingavtale. Ca PC'er i regionen totalt (tilsvarer ca pr foretak). Forutsetter at foretakene prioriterer denne aktiviteten. IKT-S Øke brukertilfredshet Øke brukertilfredshet. Andelen som svarer "Ja" på spørsmålet "Er du totalt sett fornøyd med håndtering av saken din?" > 80%. Fra dagens nivå på ca 75 %. PT PT HR, øk. og regnskap Etablere samhandlingsarenaer om prosjekttjenester med alle foretakene Videreutvikle PPM og verktøystøtte med fokus på kvalitet og risikostyring Sikre sikker og stabil drift Bedre samhandling med de enkelte foretakene for å bedre dialog, leveranser og mer enhetlig porteføljestyring av regionens prosjekter. Bidra til realisering av Digital fornyings mål og øke kvalitet i beslutningsunderlag som ledelse benytter for prioritering av aktiviteter iht til strategiske mål. Ingen brudd på oppetidsprosent (SLA krav) Etablert samhandlingsarena med alle helseforetakene. Fra dagens 3 arenaer til 10. a) Innført prosjektveiviseren versjon b) Innført risikorapportering og oppfølging c) Innført system for å følge opp bruk av kvalitetsjekklister Oppetid på systemporteføljen HR, øk. og regnskap Sikre forutsigbare leveranser Ingen brudd på SLA (fristbrudd SLA på henvendelser) Brudd på leveranser 9

27 IOL IOL Levere sikker og stabil drift Overføre HSØ forsyningssenter til Sykehuspartner og utvikling av løsningen mot beste praksis Sikre at drift leveres iht målkrav i 2015 Gjennomføre kontraktsignering av overføring med HSØ, Posten og Sykehuspartner, samt etablerer nye økonomirutiner. a) 96% leveringspresisjon logistikk b) Alle anskaffelser iht til SLA c) 96% tilgjengelighet/oppetid på master data og innkjøpsportal a) Overføring av HSØ forsyningssenter innen b) Etablert plan for utvikling innen Bidra til målrettet modernisering og utvikling Sykehuspartner skal i 2015 aktivt bidra til konsolidering, modernisering og utvikling av Helse Sør-Øst RHF sin tjeneste- og applikasjonsportefølje. Det er i budsjettet tatt høyde for å sikre tilstrekkelig med ressurser til prosjektet Nytt Østfoldsykehus, klientoppgradering ved Oslo Universitetssykehus, samt redusere tjenesteporteføljen. I tillegg skal Sykehuspartner sikre en vellykket etablering av strategisk partnerskap innenfor infrastrukturområdet. Det skal også etableres servicesenter ute hos helseforetakene for sikre ett godt brukernært tilbud til våre brukere. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T PT PT HR, øk. og regnskap Etablere mottaksorganisasjon som sikrer tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på mottak av klientoppgradering OUS Redusere applikasjonsporteføljen gjennom standardisering og sanering Understøtte kundedrevet innovasjon og utvikle nye tjenesteområder Bidra til realisering av Digital fornying og foretakenes utviklingsinitiativ Utviklingspartner i planlegging og realisering av IKT ved Nytt Østfoldsykehus (NØS) og Nytt Vestre Vikensykehus (NVVS Implementere ERP løsningen på SØ og SIV i hht. plan og kost Sikker og stabil drift på gammel og ny plattform, antall applikasjoner i OUS er redusert, applikasjonene har forvaltere og er dokumentert Redusere applikasjonsporteføljen med 20% Hensikten er å etablere og forvalte tilgjengelig data (Medicloud), samt understøtte HSØ sine økte behov for forvaltningskapasitet innen områdene MTT, Forskning og Eiendom Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor ledelse og gjennomføring av prioriterte programmer og prosjekter a. Sikre en vellykket oppstart av NØS ved at Sykehuspartners bidrar med sin kompetanse b. Gjenbruke kompetansen Sykehuspartner har i IKT i sykehusbygg Regionen får et felles Økonomi og logistikksystem Tilstrekkelig med ressurser iht behov (rødt, gult, grønt) a) Reduksjonsplan godkjent pr HF b) Reduksjon i applikasjonsporteføljen med 20 % a) Plattform og rådgivningstjenester etablert for Innovasjon b) Forvaltningsmodell etablert for MTU, Forskning, Eiendom og Prehospital a. Innen leveransefrist: 95% b.utnyttelsesgrad PL: 85% a. Vellykket oppstart av KIB1 og KIB2. b. Deltatt i konseptfase og planlegging for NVVS. Fremdrift i henhold til plan 10

28 HR, øk. og regnskap IOL IOL Gjennomfører «prosjekt ventetid og fristbrudd» på 20 poliklinikker med dokumentert effekt(iht oppdrag fra HSØ) Levere prosjektleveranser til rett tid og kvalitet Innføring av kategoristyring for varer, tjenester og IKT Antall utvalgte poliklinikker skal en reduksjon i ventetid( 65 dager pr ) Sortimentsstyring og utvikling av lokalt sortiment for SØ og SiV, samt etablering av nye master data. I tillegg leveranse av anskaffelseskompetanse inn i IMP. Gjennomføring av spend-analyse, etablering av kategoristrategi og kategoriplan for helsetjenester og IKT Gjenomsnittlige ventetid pr mnd (kilde NPR) a) Leveranse til SØ iht milepæler b) Leveranse til SiV iht milepæler c) Leveranser til IMP iht milepæler Innføring av kategoristyring for tjenester og IKT innen Videreutvikle Sykehuspartner for fremtiden og sikre kostnadseffektivitet For å videreutvikle Sykehuspartner er det i 2015 budsjettert med kapasitet og kompetanse til forbedringsarbeid. Det skal satses på metode, forbedring av kjerneprosesser og anskaffelse av støttesystemer som sikrer en bærekraftig utvikling av Sykehuspartner. Som en felles tjenesteleverandør er det svært viktig å sikre at de tjenestene som vi tilbyr er kostnadseffektive og konkurransedyktig sammenlignet med andre aktører. Det er i 2015 stilt tydelige krav om kostnadseffektivisering til samtlige virksomhetsområder. Ansvar Mål Effekt Indikator IKT-T IKT-T IKT-T Sikre vellykket etablering av strategisk partnerskap Styrke lisensforvaltning Forbedre leveransestyring Prosjektet skal utrede behovet for endringer og tilpasninger i dagens modell og organisasjon, samt utvikle en implementeringsplan som er samstemt med den avtale som eventuelt inngås i IMP. Oversikt over forbrukte lisenser for de 8 største avtalene Sykehuspartner benytter. Etablert prosess, rolle- og ansvarsdeling ift forvaltning av lisenser. Etablert nødvendig verktøystøtte i HPAM. Dekningsgrad på 95 % på DDMi agenter Kundene skal ha fått et digitalt innmeldingsskjema for nye oppdrag, publisert i Min Sykehuspartner integrert med HPSM9. HPSM9 skal være tilpasset en felles Leveranseprosess. a) Ressurser til anskaffelsesprosjekt IMP levert ihht bestilling b) Fremdrift organisasjonsutviklingsprosjekt «IKT-t for Fremtiden» ihht plan c) Samlet risikovurdering Helhetlig styringsmodell for lisenshåndtering etablert a) 80 % av leveranser gjennomført iht plan b) Metodikk for leveranseplanlegging og prioritering etablert c) Regional leveranseplan for 2015 godkjent 11

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT:

Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: IKT: Vedlegg til virksomhetsplan: Bestillinger i oppdragsdokument: Dette vedlegget er en komplett oversikt over alle bestillinger gitt i oppdragsdokumentet 2015. Oversikten er et verktøy for å sikre at alle

Detaljer

Virksomhetsplan for Sykehuspartner HF Foreløpig versjon 0.8

Virksomhetsplan for Sykehuspartner HF Foreløpig versjon 0.8 Virksomhetsplan for Sykehuspartner HF 2015 Foreløpig versjon 0.8 Drammen, 09.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt og formål... 3 2. Oppdrag og bestilling 2015... 3 3. Operasjonalisering av oppdrag Mål

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass SAKSLISTE Møte: t, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass Til:, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 for Sykehuspartner HF

Virksomhetsplan 2015 for Sykehuspartner HF for 12.mars 2015 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Hensikt og formål... 1 2 Oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF... 1 2.1 Overordnede føringer... 1 2.2 Økonomi... 1 3 Operasjonalisering av oppdrag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF Dette er en foreløpig versjon som legges fram i foretaksmøte med Sykehuspartner HF 9. januar 2015. Dokumentet vil bli supplert med relevante styringsbudskap

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 14. januar 2015 kl 18:45 19:00 Sted: Scandic hotell, Fornebu Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen,

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Møteprotokoll. Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche

Møteprotokoll. Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner Skøyen Dato: 11. november 2015 Tidspunkt: 1300-1800 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSPARTNER HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 4 2 TILDELING

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok:

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok: Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 6. desember 2017 Tidspunkt: 1300-1730 Følgende medlemmer deltok: Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle Nestleder

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 102-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING STYRING OG OPPFØLGING AV EKSTERN PARTNER Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF Onsdag 31. mai 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (7. etg), Oslo. Dagsorden: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Dato: 10. mai 2017 kl. 15:00 18:00 Sted: Sykehuspartner, Skøyen Møterom Livshjulet

Dato: 10. mai 2017 kl. 15:00 18:00 Sted: Sykehuspartner, Skøyen Møterom Livshjulet SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 10. mai 2017 kl. 15:00 18:00 Sted: Sykehuspartner, Skøyen Møterom Livshjulet Til: Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015

Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden Styremøte 19.Mars 2015 Presentasjon av ØLP forutsetninger Planperioden 2016-2019 Styremøte 19.Mars 2015 Innhold: 1. Formål 2. Prosess 3. Forutsetninger 4. Sammendrag Formål Sikre at forutsetningene i økonomisk langtidsplan reflekterer

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 02.mai 2016 SAK NR 31-2016 Gjennomgang av foretaksprotokollen - avsjekk Forslag til vedtak: Styret ber konst. daglig leder særlig følge opp

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 17/06/13 SAK NR 30-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18.04.13 og 30.04.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 30. august Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok:

Møteprotokoll. Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 30. august Tidspunkt: Følgende medlemmer deltok: Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 30. august 2017 Tidspunkt: 1300-1830 Følgende medlemmer deltok: Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle Nestleder Eivind

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 11. november 2015 SAK NR 065-2015 TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagt konsept for håndtering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Fremtidens Sykehuspartner

Fremtidens Sykehuspartner Fremtidens Sykehuspartner Fremtidens Sykehuspartner Bevisstgjøring Målstyring- og strategiarbeid er en mental ting; en bevisstgjøringsprosess og en måte å se og forstå på. Det forutsetter en selvkritisk

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak:

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7. Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak. Forslag til vedtak: STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 7 Styresak nr.: 5516 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 201617 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 056-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-INFRASTRUKTUR Forslag

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 27-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.04.12 og 07.05.12 Forslag til vedtak:

Detaljer

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 30. mars 2016 kl. 12:30 14:00 Sted: Thon hotell Opera Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Foretaksmøteprotokoll 20. juni 2013 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, behandling av årlig melding m.m. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR BUDSJETTPROSESS Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 071-2017 BUDSJETTPROSESS 2018 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 8. november 2017 Gro

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 13-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.01.14 og 13.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Grev Wedels Plass 5, Oslo Dato: 7. desember 2016 Tidspunkt: Kl. 10.15-13.40 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (via Skype)

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 048-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 079-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Hamar, 11.

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 25.04.12 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Sykehusinnkjøp HF, Grønland 34, Drammen Dato: 8. februar 2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (Skype)

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 SAK NR 038-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2013 Forslag til vedtak: Protokoll og B-protokoll

Detaljer