Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 / Vedlegg: Ingen Ingress Ledelsens gjennomgang på overordnet nivå skal undersøke og bedømme om internkontrollen (kvalitetssystemet) er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Forslag til vedtak Saken tas til etterretning. Drammen, 21. mai 2013 Nils F. Wisløff Adm. direktør 1

2 Bakgrunn Ledelsens gjennomgang (LGG)på overordnet nivå skal undersøke og bedømme om internkontrollen (kvalitetssystemet) er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt samt følge opp mål som er fastsatt. Dersom det avdekkes mangler, skal foretaksledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Fokus skal blant annet rettes mot forskrifter og lovverk, kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid. LGG innebærer en strukturert gjennomgang og oppsummering av hendelser og aktiviteter gjennomført i foregående år. Gjennomgangen skal, dersom det er behov for tiltak, resultere i en handlingsplan. Vurdering Formen på rapportering av LGG er endret fra i fjor. I år gjøres det en overordnet vurdering av elementene i systemet basert på klinikkenes LGG, og det gjort en vurdering av kvalitetssystemet/internkontrollen i et fugleperspektiv. 1.0 Mål Administrerende direktør har fastsatt mål gjennom virksomhetsplaner/avtaler med klinikker og staber. Avtalene følges jevnlig opp. Styret har vedtatt en kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi som skal revideres høst Risikovurderinger Det er utarbeidet felles mal og prosedyre for risikovurdering i VV. Tertialvis gjennomføres det risikovurderinger på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling fra HSØ på avdelings-, klinikk- og foretaksnivå. Det er vanlig å gjøre risikovurdering ved omorganiseringer og andre større endringer. I tillegg gjøres det risikovurderinger når det avdekkes områder med fare for svikt. Det er gjennomført flere kurs i risikovurdering. Øke kompetanse på risikovurdering og risikostyring i virksomheten ved blant annet å gjennomføre kurs. Samstemme prosedyrer HMS og kvalitetsprosedyrer. Utvikle nye prosedyrer og øke kompetanse. Områder med fare for svikt avdekkes ikke. Manglende felles forståelse av risikotenkning. 3.0 Lover og forskrifter Det er mer en 40 lover og med tilhørende forskrifter som regulerer helsetjenesten. I 2012 ble det etablert en intranettside - regelverknapp - som gir enkel tilgang på lover og forskrifter for alle ansatte. Ansatte kan sende spørsmål til jurist via nettsiden. Alle som ønsker kan melde seg på abonnementsordning for informasjon om endringer i lovverk. Hver måned har jurist en temasak på intranettet som er relevant i forhold til aktuelle lover og forskrifter. Jurist gjennomfører også undervisning for ansatte. I henhold til Helsepersonelloven har ledere og ansattes en plikt til selv å holde seg oppdatert på regelverk. Det er krevende å sikre at alle ansatte er orientert om relevante lover og forskrifter til enhver tid. 2

3 4.0 Dokumentstyring 4.1 ehåndbok Det er et krav om at styrende dokumenter er underlagt kontroll i kvalitetssystemet. Til hvert dokument knyttes data om dokumentet som gir versjon, gyldighet, forfatter, godkjenner og utgiver. Systemet skal sikre at VV har oppdaterte dokumenter som er i tråd med rutiner og prosedyrer som til enhver tid gjelder. Systemet inneholder åpne dokumenter for alle ansatte. Etter at VV har fått et felles dokumentstyringssystem har det vært et mål om at man i løpet av 2012 skulle overføre alle dokumenter til ehåndbok. Dette har vært et betydelig arbeid. Noen avdelinger har fått utsatt frist, men følger en fastsatt plan for overføring i løpet av 2013 (en avdeling i Klinikk for medisinsk diagnostikk i løpet av 2014). Det arbeides med å forbedre søkeverktøy og funksjonalitet for statistikk over lesekvitteringer. Prosedyrer skal gjøres tilgjengelig på internett. Gradvis erstatte lokale prosedyrer med foretaksomfattende der det er hensiktsmessig. For mange dokumenter på grunn av kompleks organisasjonsstruktur og overgang fra 4 foretak til ett. Krevende å sikre at ansatte har oversikt over nødvendige prosedyrer. Mangelfull kompetanse på riktig bruk av systemet. 4.2 Saksarkivet Public 360 Virksomheten skal sikre at alle arkivverdige dokumenter lagres elektronisk, samt sikre at sensitive data oppbevares i henhold til krav. Ny versjon tatt i bruk i Styrke opplæring og øke bruk av systemet. Dokumenter blir ikke lagret, kan bli feillagret og/eller blir liggende ubehandlet. Systemet krever at man har ferdigheter for å utnytte funksjonaliteten på en god nok måte. 4.3 Pasientadministrativt system DIPS Det er innført elektronisk dokumentasjon sykepleie (EDS) i 2012 med overføring fra prosjekt til drift. Det er utført pilot med elektronisk utveksling av pleie- og omsorgsmeldinger mellom to avdelinger ved Drammen sykehus mot Drammen kommune, og mellom en avdeling ved Bærum sykehus og Asker kommune. Piloten er vellykket, og meldingsutveksling vil bli videre breddet ut i løpet av høsten Det generelle forbedringsarbeidet i de pasientadministrative systemer er fortsatt gjennom 2012 og 2013, hvor foretaket også har deltatt i det regionale forebedringsarbeidet etter konsernrevisjonen gjennomgang ved foretakene i HSØ. Arbeidet har både bestått i rydding i de registrerte data, etablering av DIPS-kontakter i klinikkene, forbedring av rutiner og opplæring. Forbedringsarbeidet har fortsatt i Det er avsatt økte ressurser til opplæring. Ny teknisk plattform som skal gi mer stabil drift etableres i løpet av høsten

4 Det er fortsatt behov for opplæring i et system som er komplekst. Det må også sikres at kontrollrapporter følges opp på alle nivåer. 3.4 Y: området Det er etablert et nytt fellesområde hvor alle klinikker skal lagre sin felles dokumentasjon som ikke lagres i arkiveringssystemet Public 360. Det har vært noen problemer med tilgangsstyringen i mappestrukturen og Sykehuspartners forvaltning av denne, på grunn av manglende kompetanse. Forbedrede avtaler om oppfølging med Sykehuspartner. PAGA (System for henting av persondata fra Personalportalen) gjenspeiler ikke organisasjonsstrukturen fullt ut og bidrar til feilhenting av data. Dette medfører mye manuelt arbeid. 4.0 Interne revisjoner Det utarbeides en årlig overordnet revisjonsplan på bakgrunn av tilsyn, hendelser, risikovurderinger og bestillinger fra foretaksledelse og klinikker. Revisjonsplanene vedtas i Sentralt kvalitetsutvalg. Det utarbeides en samlet revisjonsplan for klinikkenes egne revisjoner, HMS-revisjoner og revisjoner av legemiddelhåndtering. Klinikkene har i stor grad gjennomført sine planer for interne revisjoner Kvalitetsavdelingen har gjennomført to overordnede revisjoner: Revisjon av bruk og opplæring av medisinsk-teknisk utstyr og medisinsk koding. Det er gjennomført to revisjonskurs for totalt 32 revisorer. VV har til sammen over 200 ansatte som har gjennomgått revisjonskurs. Det er gjennomført to erfaringsdager for revisorer. Det etableres en intern revisjonsenhet med tre stillinger i kvalitetsavdelingen. Det skal utarbeides en 3-årig revisjonsplan som skal sikre gjennomgang av hele kvalitetssystemet. Det skal gjennomføres kurs og erfaringsdager som tidligere. Det planlegges avholdt et revisjonsforedrag for foretaksledelsen og klinikkledelsene samt utvikle revisjonskurs for fagrevisorer. Overordnede kvalitetsrevisjoner 2013: Forskning i VV, etterlevelse av prosedyrer og lagring av forskningsdata Avviksbehandling i VV, inkludert etterlevelse av lovkrav 3-3 meldinger og funksjonalitet/system og saksbehandling i Synergi Medisinsk koding, oppfølgingsrevisjon Internkontroll i Vestre Viken Barn som pårørende. Etterlevelse av lovkrav Transfusjon av blod til pasienter i VV ehelse VV IKT/datasikkerhet og tilgangsstyring Organisering av bestillerorganisasjon og oppfølging Sykehuspartner EDS kvalitet sykepleiedokumentasjon System for håndtering av kjemikalier og stråling i VV 4

5 Oppdatering av stoffkartotek og etterlevelsen av substitusjonsplikt og andre relevante krav Etablering og implementering av miljøstyringssystem Ikke mulighet for gode nok forberedelser, tilgjengelige ressurser og modenhet i organisasjonen. Manglende samkjøring på sentrale og lokale revisjoner i foretaket i forhold til ressurser og tema. 5.0 Eksterne tilsyn I 2012 ble det utarbeidet en prosedyre hvor kvalitetssjef og HMS-sjef skal sikre god koordinering av eksterne tilsynsmyndigheter. Revidert enhet har ansvar for gjennomføring av tilsynet. Klinikkene følger opp tilsynsrapportene og korrigerer for avvik. Det utarbeides oversikt over status for lukking av avvik for alle tilsyn, som rapportertes tertialvis til styret. Klargjøre eier av funn og sikre forbedring etter tiltak i hele organisasjonen. 6.0 Pasient- og brukererfaringer Helseforetaket skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter og pårørende som et ledd i sitt forbedringsarbeid. I 2012 ble det etablert system for elektronisk brukerundersøkelser (Confirmit) for alle pasienter på VVs hjemmeside/internett. Svarprosenten har vært lav, men i all hovedsak er pasientene tilfredse. Pasientene gir mest negative tilbakemeldinger innen områdene informasjon og kommunikasjon. Tilstrebe å øke svarprosentene ved at ansatte informerer pasienter om undersøkelsen. I tillegg skal det ved Bærum sykehus testes ut om svarprosentene øker dersom det informeres om brukerundersøkelsen i innkallelsesbrevene. System for elektroniske klager via internettsiden til VV vil bli etablert fra juni 2013 i Synergi. Rapportene kan pga av lav svarprosent bli for generelle og vanskelig å benytte til lokalt forbedringsarbeid. Klinikkene anvender kun denne undersøkelsen som tilbakemelding fra brukerne. 7.0 Avvikssystem - Synergi I 2012 ble det implementert felles avvikssystem i VV - Synergi. Det har vært gitt opplæring av meldere og saksbehandlere i klinikkene Ny Meldeordning ble implementert i tråd med myndighetskrav fra Oversikt over registrerte uønskede hendelser i 2012 (Synergi): Antall hendelser registrert: Totalt 7638 (5550 i 2011) 3178 pasienthendelser (1650 i 2011) Antatt årsak til økning: Innført nytt felles avvikssystem fra for alle sykehusene. Arbeidet forankret i toppledelse. Gjennomført betydelig opplæring i bruk av systemet, samt pågående opplæring i pasientsikkerhet og meldekultur. Resultater blir etterspurt i Sentralt kvalitetsutvalg Antall 3-3 meldinger sendt til Kunnskapssenteret Totalt

6 Antall 3-3a varsler til Statens Helsetilsyn i 2012: Totalt 15. Kontinuerlig opplæring av meldere og superbrukere med hensyn til meldekultur, saksbehandling og rapporter. Forbedring i meldingsoverføring til Kunnskapssenteret våren Implementere klagemodul for pasienter/pårørende og eksterne samarbeidspartnere via internett våren Implementere revisjonsmodul i Synergi høst HMS Obligatorisk opplæring og kurs Det er gjennomført obligatorisk brannvernopplæring i alle sykehus og evakueringsøvelser (e- Læringkurs). Obligatorisk HMS opplæring for ledere nivå 3 og 4, samt vernetjenesten. Kurs gjennomført i risikoanalyser, strålevernområdet, opplæring i kjemisk helsefare / kjemikaliehåndtering. Det er utarbeidet e-læringkurs for flere av områdene. Brannvernopplæring fortsetter fortløpende, praktisk og teoretisk. Obligatorisk HMS opplæring av ledere og verneombud, gjennomføres vår og høst. Gjennomføre kurs innen infeksjonsforebyggende arbeid rettet mot ansatte. Temakurs: i HMS avvik - avviksbehandling, forflytningsteknikker, ergonomi / arbeidsteknikker. Opplæring innen kjemikaliehåndtering for ansatte Administrator / systemopplæring for ledere / stoffkartotekansvarlige Strålevernkurs kjøres fortløpende. Månedlig rapportering til Sentralt kvalitetsutvalg på yrkesskader. HMS-avd. overvåker meldinger i avvikssystemet og tilbakemelder til saksbehandler ved behov. Intern revisjon på etterlevelse av krav til oppfølging av medarbeidersamtaler og undersøkelser vil bli gjennomført i samarbeid med Kvalitet/HMS HMS avdelingen og kvalitetsavdelingen samarbeider om fokusering av risikoområder på overordnet nivå. Flg. områder vil bli gjenstand for revisjoner i den hensikt å synliggjøre foretakets risikoområder: Cytostatika, tilberedning og håndtering Kjemisk helsefare håndtering av kjemikalier, avfall og radioaktive stoffer. 9.0 Kompetanseutvikling VV har ansvar for å ha medarbeidere med riktig kompetanse. Ansatte skal ha kompetanseplaner og dette skal dokumenteres. Klinikkene ønsker et helhetlig elektronisk system for å dokumentere kompetanseplaner og gjennomførte opplæring og kurs for ansatte. Det er mulig å dokumentere kompetanse og 6

7 opplæring hos ansatte i Læringsportalen, men systemet oppleves ikke som tilfredsstillende for klinikkene. Klinikkene som dokumenterer dette gjør det i hovedsak på excelark som lagres på Y:området. Det pågår omfattende lederopplæring for nivå 3 og 4 ledere i hele VV. Sykehuset Østfold er HSØ sin pilot og tester ut tilleggsmodul for kompetansedokumentasjon i GAT (arbeidsplanleggingssystem). VV avventer resultat av piloten. Klinikkene dokumenterer ikke i tilstrekkelig ansattes kompetanse og mange ledere har ikke kompetanseplaner for sine ansatte. Sikre vedlikehold av etablerte systemer Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i VV i september VV skal sikre og legge til rette for god deltagelse i medarbeiderundersøkelsen, følge opp resultatene ved å lage lokale handlingsplaner med tiltak. Alle ansatte har rett til medarbeidersamtale og individuell kompetanseutviklingsplan. Ledere skal følge opp resultatene fra medarbeidersamtalene og lage lokal handlingsplaner med forbedrings- og bevaringstiltak. Samarbeid og medbestemmelse Samarbeid og medbestemmelse er gjennomført i samsvar med samarbeidsavtalen som er inngått mellom partene i VV. I desember 2012 ble arbeidet med reforhandling av samarbeidsavtalen og frikjøpsordning for tillitsvalgte avsluttet. I 2012 ble det også inngått en samarbeidsavtale med Vernetjenesten i VV, dette for å presisere innholdet i samarbeidet. Vernetjenesten er en samarbeidspartner for medarbeidere, tillitsvalgte og ledere og har reell medvirkning på de respektive nivåene i helseforetaket. Arbeidet med lederopplæring knyttet til samarbeid og medbestemmelse, både i forhold til fagforeningene og vernetjenesten i VV videreføres i Bedre ressursstyring GAT er i løpet av 2012 innført som et felles system for ressursstyring og arbeidsplaner i VV. Det er etablert systemoppfølging, med faste supportdager for brukere ved store lokasjoner og opplæring for nye ledere og andre grupper som bruker GAT til arbeidstidsplanlegging og ajourhold i systemet. Arbeid med ressursstyring har høyt fokus. BRASSE (Bedre Ressursstyring, Arbeidstidsplanlegging, Styring, System og Endringsledelse) er tenkt som en metodikk og et verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Det pågår et pilotprosjekt i BRASSE ved medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus, ferdig i september 2013 og etter evaluering er planen å implementere metodikken i hele VV. For ledere har innføringen av GAT også muliggjort en bedre oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidet med utarbeidelse av rapporterings og oppfølgingssystemer er påbegynt og videreføres i Omstilling Det pågår et kontinuerlig omstillingsarbeid i klinikkene. I 2013 er det spesielt klinikk for Psykisk Helse og Rus som er inne i en stor omstillingsprosess. Det viktigste omstillingsarbeidet har skjedd ute i klinikkene, med grundige prosesser mellom lederne, tillitsvalgte, vernetjenesten og de ansatte. Retningslinjer for omstilling i VV er lagt til 7

8 grunn for omstillingsarbeidet. Erfaringene har vist at grundigheten og systematikken i våre retningslinjer tidvis har vært en utfordring for ledere som har ønsket hurtige prosesser og snarlig effektuering av beslutningene. Opplæring og god felles planlegging av omstillingstiltakene har likevel bidratt til gode prosesser og riktig bemanningstilpasninger tilpasset klinikkenes og avdelingenes skjerpede budsjettsituasjon. Se også Styrets årsberetning 2012 Arbeidet med god ressursplanlegging vil fortsette og med det redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Klinikkene skal lage lokale handlingsplaner for inkluderende arbeidsliv. I handlingsplanene skal det framgå hvordan man arbeider med å redusere sykefravær, med å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen for seniorer, og samtidig fortsetter arbeidet med å tilsette flere arbeidstagere med redusert funksjonsevne ref. regjeringens jobbstrategi. VV er i ferd med å implementere et rapporteringssystem som gjør det enklere for ledere å følge opp brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Prosessene med ressursstyring og overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene er krevende og vil følges opp med ekstra tiltak dersom det er behov for det Samarbeid Viser til egen styresak januar 006/2013 Status for samhandlingsreformen. Flere kommuner starter opp med ø-hjelp plasser, og det må tilpasses VV drift. Kommunenes planer vil få betydning for hvordan VV organiserer sine tjenester. De kommunale ø-hjelpsplassene må medføre reell avlastning for sykehusene. Konklusjon Et kvalitetssystem skal sikre god styring og kontroll og må være et levende system som er i kontinuerlig utvikling. Elementene i kvalitetssystemet skal påvirkes av innspill og behov fra klinikkene og andre interessenter som eier, brukere og pårørende og krav fra tilsynsmyndigheter og akkrediterings/sertifiseringsorgan. Hensikten med å ha et godt kvalitetssystem er at det skal bidra til at det er enklere for klinikkene å sørge for kontinuerlig forbedring av virksomhetene. LGG viser at overordnede systemer i stor grad er på plass. De påpekte risiko-områdene vil bli fulgt opp i daglig drift. Administrerende direktør anbefaler på den bakgrunn styret å ta ledelsens gjennomgang til etterretning. 8

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer