MH Kompetansetjeneste Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport"

Transkript

1 . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè, 360 STOKKE Telefonnummer Kommune Stokke Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Beskrivelse Stokke rådhus er i 3 fulle etasjer med ordinær kjeller under deler av bygget. Det er bygget i 986. Kjelleren er lagerrom, noe tekniske rom og toalett/dusjrom. Det er ikke kontorer i kjeller., 2 og 3 etg. har hver et areal på.520 kvm. Totalareal (eks. kjeller) er altså kvm. etasje inneholder rådmannskontor, økonomiavdeling, kirkeverge (skal snart flytte ut), servicekontor, NAV og bibliotek. Det er én hovedinngang til rådhuset bortsett fra Nav og biblioteket som har hver sin egne inngang. Biblioteket omfattes ikke av miljøfyrtårnsertifiseringen siden dette ikke defineres som en kontorarbeidsplass. Alle andre funksjoner/arealer omfattes av sertifiseringen. 2. etasje inneholder kontorer for familie og oppvekst, helsestasjon, kulturkontor, barnehagekontor og IT avdeling. 3. etasje inneholder teknisk etat, kantine og kommunestyresal. Rådhuset er bygget med adskilte kontorer og de fleste disponerer eget kontor. Nettsted

2 2. Bransjekrav som virksomheten skal sertifiseres etter: Krav nr. Krav Utstedt Revidert 0 Krav til alle bransjer Kontorvirksomhet Arbeids-/miljøgruppen har bestått av: a. Prosjektmedlemmer : Morten Lysheim, Hanne Jacobsen Lund, Terje Skau, Dan Andersen b. Miljøfyrtårnansvarlig(e) : Morten Lysheim 4. Implementeringen har fulgt følgende tidsplan (sett inn dato med kommentar): a. Oppstart : b. Arbeidsmøter : 4 stk. c. Konsulentrapport lastet opp i portalen: Oppsummering / konklusjoner: Miljøgruppa representerer driften i rådhuset. Gruppa har gjennomgått samtlige bransjekrav og identifisert og gjennomført nødvendige tiltak, se sjekkliste nedenfor. HMS-internkontrollforskriftens krav om risikokartlegging, miljømål, gode rutiner for det ytre og det indre miljøet, vernerunder o.l. er tilfredstilt. Det er sørget for god intern informasjon om miljøarbeidet og miljøsertifiseringen. Stokke kommune er med i VOIS. De viktigste innkjøpene / anskaffelsene og de sentrale leverandørene har god miljøstandard - i henhold til VOIS-kravene. 2

3 6. Sjekklister med kravene Miljø -tema Krav id Kravtekst Status ved oppstart Tiltak som skal implementeres Ansvar Tidsfrist Dato utført Henvisning Systemkrav Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis og tilfredsstiller minimumskravene i henhold til forskrift FOR , Internkontrollforskriften, 5. Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø samt miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i HMS- / internkontrollsystemet. SR har et papirbasert HMSsystem som i helhet ble revidert i Avvikshåndteringsprosedyrene ble revidert i 200. Systemet omfatter det indre miljøet, men mangler prosedyrer for det ytre miljøet som f.eks. avfallsinstruks. Stokke kommune har opprette følgende miljømål for 20: - sykefravær < 7,5% Risikokartlegging for driften av rådhuset fremskaffes / lages. Prosedyrer for det ytre miljøet etableres - eksempelvis avfallsinstruks og ENØK-instruks. Miljømål for det ytre miljøet vurderes i løpet av miljøkartleggingen. Utfylte vernerundeskjemaer fremlegges ved sertifiseringen. ML ML/ Jfr. klima og energiplan Vernerunde for rådhuset ferdig Virksomheten skal ikke ha åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet som er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø. Virksomheten har ikke åpne pålegg. 3

4 Medarbeiderne informeres om miljøsertifiseringen, virksomhetens miljømål, tiltak for å nå målene og miljøprestasjonene / oppnåelse av målene. Nøkkelinformasjon samles og kommuniseres før sertifisering. Anbefal medarbeiderne Miljø på Internett: ML April/ mai ML ML April/ mai Info. om miljøfyrtårn på komm. hjemmesid e/artikkel i Stokkenytt Blir løpende oppdatert Info. også til alle via e- post KLIMALØFTET 3 De ansatte skal involveres i miljøarbeidet og gis opplæring hvordan de kan bidra til å gjøre driften mer miljøvennlig. Det er etablert AMU samlet for hele kommunen. På rådhuset er det valgt to verneombud. GRØNN BIL: KLIMAVILJEN ENKEL FYSIKK BAK ALVORLIGE KLIMASKADER Fakta/Samfunnsansvar/Finan snaringen-og-klima/mer-omklima/enkel-fysikk-bakalvorlige-klimaskader/ Filmer om kildesortering finnes her: eregaaende/filmer/ 4

5 5 Kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal informeres om virksomhetens miljøarbeid. Internett: Informer om at SR er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering Ved godkjent sertifisering legges logo og beskrivelse ut på hjemmesiden. Miljøfyrtårnlogoen brukes aktivt i korrespondanse og på bilene. ML April 0.09 ML 0.09 April Info på komm. hjemmesid Miljøfyrtårnsertifikatet henges opp i resepsjonen og det lages et oppslag som beskriver hva sertifikatet innebærer for rådhuset. ML

6 6

7 6 Miljøfyrtårn skal være forankret i den øverste ledelse. Det skal være en miljøansvarlig i hver virksomhet som har ansvar for å holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak. Innen. april skal miljørapport for foregående år leveres i Bystyret har vedtatt at Stokke kommune skal være Miljøfyrtårnkommune. Ledelsen i rådhuset deltar i miljøfyrtårnprosjektet. Arbeidsmiljø Miljøfyrtårn portalen. Miljørapporten skal kunngjøres/distribueres internt, til alle ansatte og til eierne / styret. Det skal utarbeides miljørapport ved førstegangssertifisering. Virksomheten skal årlig dokumentere forbedring av sine prestasjoner i miljørapportene. Lokaler skal tilfredsstille kravene i forskrift FOR nr 70: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Vernerunder skal sikre at kravene blir ivaretatt. Dokumentasjon fra vernerunder skal foreligge. Det skal være etablert en dialog om arbeidsmiljøet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, f.eks årlige medarbeidersamtaler. OK Miljørapporten vil bli forelagt kommunestyret og AMU som orienteringssak. Se miljørapportene. I perioder er innetemperaturen svært høy. Dette oppleves som ubehagelig og som et arbeidsmiljøproblem. Stokke kommune har prosedyre for årlige medarbeidersamtaler. Bestill innklimaundersøkelse. Medarbeidersamtalene gjennomføres før sertifiseringen. Eventuelt må det foreligge en plan (20) for gjennomføring. Mai Ledere med pers. ansvar Årlig Mai Pågår fortløpend e Rapport datert

8 Det er satt i gang opplegg for "Aktiv med Jobben" - hur.asp Det foretas premiering av det beste laget. 3 Virksomheten bør tilrettelegge for fysisk trening/aktiviteter for å fremme god helse og forebygge sykefravær. Se også : o/tjenester/helse-ogomsorg/aktiv-i-arbeid/ Det er inngått bedriftsavtale med to treningssentre - TEAM (Sandefjord) og PULS (Hogsnes). Garderobe / dusjen i bygget er oppgradert. 4 Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier og helsefarlige stoffer skal være lett tilgjengelig for alle ansatte / brukere i henhold til FOR nr 42: Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Stokke kommune har inngått avtale med ECOLABEL om føring av stoffkartotek og ajourhold av sikkerhetsdatablader. Kontroller at renholderne har oppdaterte sikkerhetsdatablader på renholdsstasjonene Oppdaterte datablader skaffes 8

9 25 Virksomheten bør ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift FOR (Godkjent bedriftshelsetjeneste) og forskrift FOR (virksomheter som skal ha godkjent bedr.helsetjeneste). Stokke kommune har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Bedriftshelsen AS - I rådhuset er det kun de to reholderne som er pålagt bedriftshelse tjeneste. Disse innkalles til årlig helsekontroll. 483 Medarbeidertilfredshetsundersø kelse skal gjennomføres annet hvert år for bedrifter/virksomheter med mer enn 30 ansatte. Informasjonen sammenfattes i en HMS-rapport Det er satt i gang en Medarbeidertilfredshetsunders økelse. Undersøkelsen er bestilt av rådmannen og oppdraget gjennomføres som en hovedoppgave av to BIstudenter. Det lages en årlig HMS-rapport som omfatter relevante arbeidsmiljøaspekter, også det psykososiale arbeidsmiljøet. Rapporten behandles i AMU. Etabler rutine for medarbeidertilfredshetsunder søkelse annet hvert år Person alsjef 0.09 Innarbeides I personal håndboka Det gjennomføres årlige avdelingsvise vernerunder. 695 Arbeidsgiver skal ha gjennomført HMS kurs i henhold til arbeidsmiljøloven LOV , 3.5. HMS kurs for ledere ble gjennomført i Fremskaff oversikt over deltakerne. Planlegg nytt kurs for ledere som mangler kurset. Person alsjef Årlig sykefravær skal rapporteres i miljørapporten. OK Sykefravær, ,9% Sykefravær, 200-3,3% 9

10 Innkjøp Virksomheten skal tilpasse og bruke en skriftlig innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester som de selv bestiller Virksomheten skal i størst mulig grad velge produkter for henholdsvis egen drift og videresalg som tilfredsstiller kravene til en tredjeparts miljømerking. Virksomheten skal kreve at deres mest sentrale leverandører dokumenterer miljøprestasjon / rutiner innenfor temaene innkjøp, energi, avfall, transport og/eller utslipp. Årlig skal antall miljøsertifiserte leverandører dokumenteres i miljørapporten. Dersom innkjøp foretas av annen enhet, f.eks kommunal innkjøpsenhet eller kjedekontor, skal det fremlegges dokumentasjon som viser at denne enheten oppfyller innkjøpskravene i krav id 5, 6 og 7 ovenfor. Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre, skal disse leverandørene påvirkes til å miljøfyrtårnsertifisere seg. De vesentlige innkjøpene foretas innenfor VOISrammeavtalene. Se VOIS Policy for miljø og samfunnsansvar - vedlagt i portalen. Det er krav til miljømerking, eller tilsvarende for alle vesentlige innkjøp - ref. sjekkliste for miljøvennlige innkjøp. Sentrale leverandører: Canon Norge ISO 400 SCA Tork Miljøfyrtårn Staples Miljøfyrtårn Norengros Miljøfyrtårn Office Aage M Miljøfyrtårn (i Tønsberg) OK. Se VOIS Policy for miljø og samfunnsansvar - vedlagt i portalen. Ikke aktuelt. Utarbeide sjekkliste for miljøvennlig innkjøp Undersøk om det er mulig å bruke Miljømerkede kaffefilter. TS TS Sjekkliste utarbeidet 20 Ved innkjøp og leasing av nye personbiler, bilgruppe M, skal CO2 utslipp ikke overstige 30 VOIS: Krav CO2 max 20 g/km 0

11 g/km Virksomheter som kjøper inn varer for mer enn kroner eks.mva. per år skal ha medlemskap i Grønt Punkt Norge (GPN). Virksomheten avklarer med GPN hva slags medlemskap den skal ha. Ved innkjøp av kopimaskiner og skrivere skal utstyret kunne ta dobbeltsidig kopiering/utskrift. Lavt energibruk og forbruk av blekkpatroner/tonerkassetter skal også vektlegges. Årlig forbruk av papir skal registreres i miljørapporten. Årlig skal antall eller prosentandel av miljømerkede produkter for henholdsvis egen drift og videresalg rapporteres i miljørapporten. Ved innkjøp og leasing av nye varebiler, bilgruppe N bør CO2- utslipp ikke overstige 20 g/km. OK Kopimaskiner og skrivere kjøpes inn i henhold til VOISreglene: Alle maskiner med kapasitet over 25 sider pr minutt skal ha tosidig funksjonen. Energiforbruk er vektet i eksisterende avtale kg pr år. Ref. VOIS sjekkliste Krav tas hensyn til ved fremtidige anskaffelser, se pkt. 29

12 Det spesifikke energiforbruket er 84 kwh / m2 ( 200) Belysning Belysningen styres manuelt. Lyset slukkes etter arbeidstid i hele bygget. I rom som ikke er i bruk skal lyset slukkes. Energi 2 Interne rutiner skal sikre lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon, lys og produksjon. Oppvarming Panelovner leverer grunnvarme. Disse skal være innstilt på Panelovnene har nattsenking, men er ikke koblet til SDanlegg. Det er installert både el-kjel (3.etasje) og oljekjel i bygget (. og 2. etasje). Disse leverer tilskudssvarme på ekstra kalde dager. Ventilasjon Ventilasjonsanleggene (5 stk. aggregater) driftes av eiendomsavdeling. Kontormaskiner 22 Eget energibruk skal registreres hver måned. Bransjekravene kan angi andre intervaller for registrering. Årlig energibruk 2

13 23 24 skal rapporteres i miljørapporten. Eier av yrkesbygg over 000 m2 skal sørge for energimerking i henhold til forskrift om energimerking av bygninger FOR , 8 og 22. Energieksperten skal utarbeide en tiltaksliste, gi prisantydning / tilbakebetalingstid og utarbeide en plan for gjennomføring av tiltakene. Leietakere skal påvirke byggeiere til å energimerke bygget. Eier og leietaker av yrkesbygg under 000 m2 skal fylle ut ENØK -sjekklisten. Dersom virksomheten finner det hensiktmessig, skal en energiekspert energimerke bygget og utarbeide en tiltaksliste, gi prisantydning / tilbakebetalingstid og utarbeide en plan for gjennomføring av tiltakene. Energimerking av rådhuset er gårdeiers ansvar - Stokke kommunale Pensjonskasse Det foregår et samarbeid med nabokommunene vedr. energimerking av kommunale bygg. I forbindelse med den fremtidige energimerkingen, vil det bli utarbeidet en tiltaksliste. Ikke aktuelt. Fyll ut ENØK-sjekkliste. Sjekkliste utarbeidet 25 Ved resertifisering skal virksomheter med yrkesbygg under 000 m2 ha en ny gjennomgang av ENØKsjekklisten. Dersom virksomheten finner det hensiktmessig, skal en energiekspert energimerke Ikke aktuelt. 3

14 bygget og utarbeide en tiltaksliste, gi prisantydning / tilbakebetalingstid og utarbeide en plan for gjennomføring av tiltakene. Eiere av bygg som har oppvarmingskilder basert på fossilt brensel, er eldre enn 5 år og varmer opp et bruksareal på mer enn 400 m2 skal innen neste resertifisering bytte ut til mindre miljøbelastende oppvarmingskilder. ENØK-tiltak som virksomheten selv kan gjennomføre, og som kan spares inn på to år, skal gjennomføres. Leietakere skal påvirke byggeier til å finansiere tiltak som kan innspares innen to år. Eier av bygning med kjel for fossilt brensel (over 400 m2 oppvarmet bruksareal) eller klimaanlegg (over 500 m2 oppvarmet bruksareal) skal sørge for energivurdering i henhold til forskrift om energimerking av bygninger FOR , 3 og 6. Leietakere skal påvirke byggeiere til å energivurdere kjel / klimaanlegg. Virksomheten skal ved nyetableringer og rehabilitering av eksisterende virksomhet innføre lavenergibelysning. Stokke rådhus er leietaker. Eier er Stokke kommunale Pensjonskasse. I kommunens energiplan er det bestemt at oljefyrte anlegg skal byttes ut innen Eventuelle tiltak fremkommer på ENØK-sjekklisten. Se pkt. 23 Fremskaff plan for utskifting av energikrevende belysning (fra T8 til T5, LED-lys o.l.)

15 Transport Virksomheten skal sammen med de ansatte iverksette tiltak for å bruke mindre miljøbelastende transportmidler til og fra jobb som for eksempel å sykle, gå, reise kollektivt eller samkjøre. Virksomheten skal utarbeide retningslinjer for å hindre unødvendig reising, og kunne velge de minst miljøbelastede transportmidler på tjenestereiser. AMU har vedtatt deltakelse i "Aktiv med Jobben" - se pkt. 23. Stimulering av sykling til jobben er en del av dette opplegget. Stokke kommunes Klima- og Energiplan , mål: Gradvis overgang fra diesel og bensin til mer miljøvennlige drivstoff Redusere utslipp fra arbeidsreiser (fra hjemmet til arbeidssted i kommunen ) Redusere behovet for tjenestereiser Klimanøytral kjøretøypark fra 205 KLIMA- OG ENERGIPL AN, kap. 8.5 se vedlegg Virksomheten skal utarbeide tiltak for å hindre unødvendig transport og kunne velge de minst miljøbelastede transportmidler ved varetransporter. Virksomhetens kjøretøy bør ha motorvarmer med tidsur, eller parkeres innendørs. Virksomhetens kjøretøy bør ha piggfrie dekk. Klima- og Energiplan inneholder en handlingsplan for gjennomføring av målene. Ikke aktuelt SR har to biler uten motorvarmer. Bilene kjøres mindre enn km. pr. år. OK 5

16 Virksomheten skal vurdere overgang til alternativt drivstoff eller el-bil. Drivstofforbruket, antall kjørte km og flyreiser i antall timer i tjenesten skal rapporteres i miljørapporten. Dersom virksomheten har en bilpark på 0 eller flere biler, eller kjører mer enn km per år, så skal det gis opplæring om riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk/miljøvennlig kjøring (økokjøring). Det skal settes mål for reduksjon i drivstofforbruk, enten per kjøretøy, sjåfør, kjørt kilometer eller per rute der det er praktisk gjennomførbart. Stokke kommunes Klima- og Energiplan , mål: Gradvis overgang fra diesel og bensin til mer miljøvennlige drivstoff. Gradvis innfasing av lavutslippsbiler / klimanøytrale biler. Se fremtidige Miljørapporter. SR har 2 stk. biler som til sammen kjøres mindre enn km. pr. år. Bilene kjøres samlet mindre enn km. pr. år. Bilene benyttes kun til nødvendige budoppdrag. Eventuelle tiltak for å redusere drivstofforbruket vil ha marginal effekt. 6

17 35 En kildesorteringsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte og eventuelle leietakere. Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Avfallshåndteringen gjennomgås og en kildesorteringsinstruks settes opp. Beholderne merkes tydelig. Piktogrammer kan lastes ned her: o/ (Instru ks) Instruks Alle beholdere på plass 0.09 Avfall Avfallsreduserende tiltak skal årlig føres inn i handlingsplanen i miljørapporten. Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. Virksomheten skal behovsvurdere og minimalisere all bruk av papir inklusive utsending av papirbasert tilbudsog reklamemateriell. Se fremtidige Miljørapporter. Internt benyttes steintøykopper, glass og stålbestikkikk - ikke engangsartikler. I enkelte møter er det nødvendig å benytte engangskopper og engangsservice. SR har innført Smart Print, d.v.s. at medarbeiderne må taste inn en kode for å skrive ut sine dokumenter. Med denne løsningen elimineres uavhentede utskrifter og det er registrert en betydelig reduksjon i papirforbruket. Dokumenter som tidligere ble send i papirformat med post, blir i dag skannet og sendt som vedlegg med E-post. 7

18 Virksomheten skal oppfordre leverandører til ikke å over-/ feil emballere. Ved anskaffelser skal emballering av varen inngå som en del av avtalen. Virksomheten skal ved første gangs sertifisering ha gjennomført en avfallsanalyse, etablert et kildesorteringssystem og inngå avtale med renovatør for henting og håndtering av fraksjonene. Restavfallet skal årlig reduseres i forhold til antall årsverk/brukere/omsetning. VOIS-krav: Produsentansvar for emballasje Emballasjebransjene har etablert returselskaper for hvert enkelt emballasjeslag, og disse returselskapene ivaretar næringslivets forpliktelser etter emballasjeavtalene. Det kreves derfor at leverandører har returordning for emballasje. Dokumentasjon for medlemskap fra et nasjonalt retursystem for emballasje (Grønt Punkt Norge AS) eller beskrivelse av eget system må legges frem seinest i forbindelse med et eventuelt kontraktsmøte, eventuelt vedlegges som vedlegg 5 i tilbudsmappen. Ok - se pkt.35 Se fremtidige Miljørapporter. 42 Farlig avfall skal i henhold til forskrift FOR , forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) lagres Kildesortering av farlig avfall beskrives i avfallsinstruksen. Undersøk om det oppbevares kjemikalier, og/eller malingsrester som 8

19 forsvarlig og leveres til godkjent mottak. kan fjernes Bruk av papir, utskrift og kopiering skal begrenses. E- postmeldinger leses på skjerm i stedet for å ta utskrift. Blanketter, bilag etc. kommuniseres mest mulig elektronisk. Tosidig kopiering og utskrift skal benyttes som standard når det er mulig. Ansatte skal få opplæring som sikrer lavt forbruk av kopi- og skrivepapir. Utrangert og brukt materiell og utstyr skal gjenbrukes så langt det lar seg gjøre OK - se pkt.38. I løpet av 20 innføres elektronisk fakturering. Tosidig kopiering og utskrift ble innført sammen med Smart Print-konseptet, høsten 200 IT-avdelingen har gitt alle medarbeidere opplæring i Smart Print. Kontorutstyr og møbler utnyttes så lang det er mulig. Eventuelle artikler som kan gjenbrukes "markedsføres" internt pr. epost. Stokke kommune har et lager på Torp for overskuddsmateriell. Stokkenytt. "Grønt kontor" 499 Virksomheten skal etablere avtale med firma som kan motta brukte Kildesortering av tonerkassetter beskrives i avfallsinstruksen 799 Årlig kildesorterte mengder skal rapporteres i miljørapporten. Se fremtidige Miljørapporter. 9

20 Utslipp til vann Eventuell egen vaskeplass for kjøretøy skal i henhold til FOR nr 93: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) ha godkjent, avløpsanlegg med sandfang og eventuelt oljeutskiller. Det skal være utarbeidet driftsinstruks for oljeutskiller og sandfang. Alle konsesjoner for utslipp til jord, vann og luft skal dokumenteres. SR har ikke egen vaskeplass for biler. Ikke aktuelt. Estetikk 45 Virksomheten skal ha rutiner for ytre og indre vedlikehold av egne bygninger og eventuelle utearealer. OK - SR har rutiner for ytre og indre vedlikehold av egne bygninger og eventuelle utearealer. 9. Vedlegg Artikkel i Stokkeknytt KLIMA- OG ENERGIPLAN 200 Miljøplakat Risikokartlegging ENØK-sjekkliste Avfallsinstruks Sjekkliste for miljøvennlige innkjøp Larvik

21 Magne Hvilen Miljøfyrtårnkonsulent 2

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Konsulentrapport Herøy VGS, avd. Vanylven Virksomhetens navn: Herøy vidaregåande skole avd.vanylven Benytter krav:

Konsulentrapport Herøy VGS, avd. Vanylven Virksomhetens navn: Herøy vidaregåande skole avd.vanylven Benytter krav: Konsulentrapport Herøy VGS, avd. Vanylven Virksomhetens navn: Herøy vidaregåande skole avd.vanylven Benytter krav: Krav til alle bransjer, videregående skole Grønn farge markerer krav som er oppfylt av

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Krav-Id Generelt Krav-Id Arbeidsmiljø

Krav-Id Generelt Krav-Id Arbeidsmiljø 0 Krav til alle bransjer Virksomheten skal også oppfylle Krav til alle bransjer. Alle skal-krav gjennomføres før sertifisering. Minst halvparten av kravene der det står bør gjennomføres før sertifisering.

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Om bransjekravene og miljørapporten Endringer i bransjekravene og miljørapporten Revidert «Krav til alle bransjer» (1. februar 2011) Spesialkravene er blitt

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016 Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Om Totalmiljø AS Gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater per 18. des. 2015 4886 gyldige sertifikater på landbasis

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019

Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019 Handlingsplan for klima og energi i Modum 2015-2019 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Redusert energibruk i kommunens store bygg Utfasing av mineralsk olje i oppvarming av store bygg (formålsbygg) Utfasing av mineralsk

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Mobil energibruk kommunal transport

Mobil energibruk kommunal transport Handlingsprogram / tiltaksdel Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Kommunens egen virksomhet Mobil energibruk kommunal transport Sammenfatning Gruppering av tiltak tallene angir antall

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater per 13. feb. 2015 4740 gyldige sertifikater på landbasis (private og offentlige) Ca. 65 % av alle sertifiserte

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

21 % Prosent 10,35 % 0,17 % Kommentar

21 % Prosent 10,35 % 0,17 % Kommentar 25 21 % 2 Prosent 15 1 1,35 % 5,17 % 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar Teko hadde i 215 et sykefravær på kun,17 prosent, mens målet var 1,4 prosent. Vi hadde 2 dagers sykefravær på 6 personer (5,1 årsverk)

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN 2008 Miljø og samfunnsansvar identifisert som strategisk forbedringsområde Forventninger fra kunder, eiere og egne ansatte Beslutning om økt

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer