Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Personalkantina Kl 18:15 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Kl 17:00 18:15 Presentasjon av enhet for helse -, familie og rehabilitering: Omvisning i Hitra Helsetun og informasjon fra enhetsleder og fagledere på tjenesteområdet Kl 18:15 Ordinært møte Drøftinger og orienteringer:! Økonomi! Nærvær / fravær Ordinære saker og referatsaker. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 5/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 6/12 PS 7/12 Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år PS 8/12 Valg av velferdsråd RS 3/12 RS 4/12 RS 5/12 RS 6/12 Referatsaker Lukking av avvik etter tilsyn med sosial stønad i NAV Hitra Frøya Nasjonale mål og hovedprioriteringer i de kommunale sosialtjenestene i NAV 2012 Søknader om prosjektmidler rus og barnefattigdom Nærværsarbeid i helse - og omsorg 2012Status pr januar 2012

4

5

6 HITRA KOMMUNE Helse- og omsorg Arkiv: Saksmappe: 2012/148-1 Saksbehandler: Harald M. Hatle Dato: Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Eldres Råd /12 Brukerrådet /12 Helse- og omsorgskomiteen /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF 2 Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF 3 Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF 4 Samarbeidsavtaler mellom Hitra kommune og St. Olavs Hospital HF Saksprotokoll i Brukerrådet Behandling: Det ble foreslått følgende nytt pkt. 5: Brukerrådet og Eldres Råd ber om at det blir utført brukerundersøkelser for å se om avtalens intensjon blir ivaretatt av begge parter. Ved votering ble rådmannens innstilling med nytt pkt. 5 enstemmig vedtatt. Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende tjenesteavtaler. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i foreliggende tjenesteavtaler. 3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis. 4. Hitra kommune mener at varsling og utskriving bør skje hverdager mellom kl Kommunen tiltrer praktiske retningslinjer for samhandling vedrørende innleggelse og utskriving av pasienter, men vil samtidig følge utskrivingspraksis nøye. Praksis som avviker fra avtalens intensjon kan gi grunnlag for å reforhandle avtalene i løpet av Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Side 2 av 2 5. Brukerrådet og Eldres Råd ber om at det blir utført brukerundersøkelser for å se om avtalens intensjon blir ivaretatt av begge parter. Enstemmig. Saksprotokoll i Eldres Råd Behandling: Det ble foreslått følgende nytt pkt. 5: Brukerrådet og Eldres Råd ber om at det blir utført brukerundersøkelser for å se om avtalens intensjon blir ivaretatt av begge parter. Ved votering ble rådmannens innstilling med nytt pkt. 5 enstemmig vedtatt. Tilråding: 1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende tjenesteavtaler. 2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i foreliggende tjenesteavtaler. 3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis. 4. Hitra kommune mener at varsling og utskriving bør skje hverdager mellom kl Kommunen tiltrer praktiske retningslinjer for samhandling vedrørende innleggelse og utskriving av pasienter, men vil samtidig følge utskrivingspraksis nøye. Praksis som avviker fra avtalens intensjon kan gi grunnlag for å reforhandle avtalene i løpet av Brukerrådet og Eldres Råd ber om at det blir utført brukerundersøkelser for å se om avtalens intensjon blir ivaretatt av begge parter. Enstemmig. Innstilling: 6. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende tjenesteavtaler. 7. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i foreliggende tjenesteavtaler. 8. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 Side 3 av 3 9. Hitra kommune forutsetter at varsling og utskriving skjer hverdager mellom kl Kommunen tiltrer praktiske retningslinjer for samhandling vedrørende innleggelse og utskriving av pasienter, men vil samtidig følge utskrivingspraksis nøye. Praksis som avviker fra avtalens intensjon kan gi grunnlag for å reforhandle avtalene i løpet av Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Harald M. Hatle Kommunalsjef helse- og sosial Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9 Side 4 av 4 Bakgrunn for saken Samhandlingsreformen, iverksatt med virkning fra og med Saksopplysninger Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen startet sin innføring En av reformens hovedmålsettinger er økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak med resultat - redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås blant annet ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasienter og brukere skal motta bedre koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er målsettingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter behandling i sykehus. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og St. Olav hospital HF. Nye lover og forskrifter: Stortinget vedtok 14. juni nye lover som begge er trådt i kraft :! Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven).! Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven). De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonellov, pasientrettighetslov, fastlegeforskrift etc. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Dette betyr at hver enkelt kommune i foretaksområdet skal inngå samarbeidsavtaler med «sitt» helseforetak, St. Olav Hospital HF Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor St. Olav Hospital HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller 11 minimumskrav til hva avtalen mellom partene skal inneholde (ref. vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale, pkt. 6.1). For fire av disse kravene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Det er adgang til at partene kan inngå avtale om samarbeid ut over de minimumskravene som er gitt i Helse- og omsorgstjenestelovens 6-2 (ref. vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale pkt. 6.2). Forslag til avtaletekster vedlagt denne saken, bygger også på veileder gitt fra statlige myndigheter, samt erfaringer kommunene i Sør-Trøndelag og St. Olav Hospital HF har med tilsvarende avtaler gjennom flere år. Gjeldende avtaler opphører fra og med , nye avtaler gjøres gjeldende fra samme tidspunkt eller når avtaler er vedtatt av kommunestyrene og underskrevet av ordfører. Avtaletekstene bygger også på intensjonene i den avtalen som Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

10 Side 5 av ble inngått mellom Helse Midt-Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag samt Nord-Trøndelag. Om arbeidet med forslag til avtaler Fylkesstyret i KS Sør-Trøndelag anbefalte et forslag på forhandlingsopplegg, der hver kommunegruppe (Fosen, Værnes-regionen, Trondheimsområdet, SIO og Fjellregionen) skulle delta i forhandlingene med hver sine lokale forhandlingsledere. Disse 5 utgjorde kommunenes delegasjon i forhandlingsmøter med tilsvarende delegasjon fra St. Olav hospital HF. Fra kommunene deltok: Helge Garåsen, Trondheimsområdet (forhandlingsleder) Tor Langvold, Fosen Marius Jermstad, Fjellregionen (Røros, Holtålen) Torgeir Aarvåg, SIO Inge Falstad, Værnesregionen I tillegg deltok Marit Ringseth Berg (Trondheim) som sekretær samt Ole Gunnar Kjøsnes fra KS som observatør og tilrettelegger for møtene. Dette felles forhandlingsutvalget opprettet 3 arbeidsgrupper bestående av representanter fra faglig nivå hos begge parter. Disse har levert innstilling til det sentrale forhandlingsutvalget. Når det gjelder tjenesteavtale og retningslinjer for utskriving av pasienter fra sykehus til kommunen, bygger denne på sentral forskrift gitt av HOD. Forskriften regulerer både varsling, definisjoner av når en pasient er utskrivingsklar og legger føringer for når betalingsplikt for kommunene inntrer. Dette har vært et krevende punkt i forhandlingene fordi praksis på dette området berører kostnadsspørsmål, og hvorvidt de overføringer som er gitt kommunene gjennom budsjett 2012 fra staten, vil være tilstrekkelig for å finansiere utskrivingspraksis fra sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har presisert forskriftens bestemmelser, men samtidig påpekt at erfaringer i 2012 der utskrivingspraksis overskrider anslagene som er lagt til grunn for bevilgning til kommunene, og tilsvarende uttrekk fra sykehusenes budsjetter, kan medføre endringer både i forskrift, praktisering og økonomiske overføringer. Partene viser i vedlagte forslag til tjenesteavtale og retningslinjer om innleggelse og utskriving av pasienter, en tydelig uttrykt intensjon om at praksis og samhandling om utskrivingsklare pasienter fra sykehus til kommune bør kjennetegnes ved at: Varsel om utskriving som hovedregel bør skje på dagtid mellom og Utskrivingspraksis, overføring av pasientdata etc. skal ivareta hensynet til pasientens krav om helhetlige og trygge tjenester gjennom hele behandlingsforløpet. Samhandlingspraksis skal bygge på likeverdighet mellom partene, og at det er hensynet til pasienten som skal være førende for utvikling av god samhandling. Representanter for brukernes organisasjoner samt fra de ansattes organisasjoner, trekkes på ordinær måte inn i beslutningsprosessen, både i kommunene og ved helseforetakets behandling. Dette er i tråd med gjeldende praksis og avtaler. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

11 Side 6 av 6 Gjenstående forhandlinger vedrørende minimumskravene gitt i Helse- og omsorgstjenesteloven Innen 1. juli 2012 skal partene ha inngått tjenesteavtaler og avklart retningslinjer for samhandling for de gjenværende 7 minimumskravene som framgår av lovens 6-2, punktene 2, 4, 6, 7, 8, 9, og 10. Disse forhandlingene vil påbegynnes straks de innledende forhandlingene er sluttført. Avtalens varighet Overordnet samarbeidsavtale med underliggende tjenesteavtaler og retningslinjer kan tas opp til revisjon dersom begge parter ønsker det. Ellers gjelder oppsigelsesfrist på 1 år. Tjenesteavtaler og retningslinjer kan endres uten at overordnet samarbeidsavtale må sies opp og endres. Oppsigelse av overordnet samarbeidsavtale betyr at også tjenesteavtaler og retningslinjer er oppsagt og må reforhandles. Det er enighet om behov for evaluering og eventuelt revidering av tjenesteavtalenene før utgangen av Den kommunale forhandlingsdelegasjonen tilrår at kommunene ved kommunestyret vedtar forslagene til avtaletekster slik fremmet som vedlegg i saken, og rådmannen legger med dette fram forslagene for behandling i Hitra kommunestyre. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

12 Tjenesteavtale om planer for den akuttmedisinske kjeden 1 Parter Kommune og St. Olavs Hospital HF. 2 Bakgrunn Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtale som skal omfatte omforente planer for den akuttmedisinske kjeden Styrende dokumenter: Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene Lov om spesialisthelsetjenester Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ( ) Forskrift om fastlegeordning i kommunene ( ) Overordnet samarbeidsavtale Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av 14 juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtale som skal inneholde omforente planer for den akuttmedisinske kjeden. 3 Formål Avtalen skal forplikte partene til å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor den akuttmedisinske kjede. Når det gjelder samarbeid om akutthjelp til enkeltpasienter vises til andre tjenesteavtaler (nr. 3 og nr. 5). 4 Virkeområde Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver i forhold til den akuttmedisinske kjeden 4.1 Avgrensninger Avtalen berører ikke ulikheter mellom kommunene hva angår hvilken legevaktsentral eller beredskapsordning på dagtid som er valgt i den enkelte kommune. 5 Definisjoner Den akuttmedisinske kjede Den sammenhengende kjede av prosesser som skal omfatte kommunikasjon, roller og kvalifisert helsemessig innsats for å avklare, transportere og behandle pasienter med plutselig oppstått behov for medisinsk hjelp, dvs. fra helsetjenesten varsles til pasient er blitt mottatt i sykehuset. Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i vakt, bil-, båt, og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for øyeblikkelig hjelp innleggelser i kommuner og helseforetak.

13 5 Plan for den akuttmedisinske kjede Kommunen har ansvar for: 1. en døgnåpen Legevaktsentral med fast telefonnummer som er lett tilgjengelig/bekjentgjort for befolkningen og AMK, og som bygger på allmennmedisinsk kunnskap. 2. at lege i beredskap er kjent med plikten til å være tilgjengelig i, har fått opplæring i og behersker bruk av helsetjenestens radiosamband. 3. å påse at lege i beredskap i legepraksis eller legevakt er tilgjengelig på radio og via Legevaktsentralen 4. at legene har kontaktinformasjon (kjennskap til relevante tlf nr) om AMK-sentralen og de retningslinjer som er avtalt vedrørende innleggelser/henvisning for vurdering, samt gjeldende melde- og konferanserutiner vedrørende øyeblikkelig hjelp pasienter. Helseforetaket har ansvar for: 1 et godt bemannet og utstyrt mottakssted (akuttmottak) der pasienten raskt blir vurdert og evt behandlet, og henvises videre dit det er hensiktsmessig 2. at mottaksstedets personell har nødvendig kjennskap til nødvendige logistiske rutiner 3. ambulanseberedskap i kommunen, samt alarmering og koordinering av ambulanse ved behov 4. opplysning om mottakssted ved kontakt mellom henvisende lege og AMK-sentralen 5. videreføre ordningen med tilgjengelige erfarne leger/bakvakter for evt avklaring av hensiktsmessige behandlingsforløp 6. drive AMK sentral som raskt kan motta og videreformidle meldinger og rekvirere ambulanse, politi og andre ressurser som kreves 7. alarmering og involvering av legevaktlegen i akutte situasjoner som oppstår i kommunen. Partene plikter: 1. å drøfte strukturelle endringer som angår legevaktordning eller ambulanseberedskap med hverandre før endringer besluttes 2. benytte samsvarende system for fastsetting av hastegrad ved mottak av telefonhenvendelser og rekvirering av ambulanse (vanlig-haste-akutt, jmf Medisinsk Index) 3. å informere hverandre om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå 4. å avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå overlapping i, og usikkerhet om hvilket tilbud som gis hvor 5. i fellesskap utarbeide samarbeidsrutiner som skal godkjennes i henhold til overordnet samarbeidsavtale. Dette skal trygge pasientforløpet i den akuttmedisinske kjeden og sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjoner. 6. å delta i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som er under utbredelse nasjonalt 7. å avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk. 8. å identifisere og beskrive behov for teoretisk kunnskapsøkning og praktiske øvelser innenfor området akuttmedisinske kjede og samhandling, inklusive radiosamband 9. å tilrettelegge for kurs, eventuelt i samarbeid med andre aktuelle aktører

14 10. å tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, herunder kurs som for eksempel Kommune-BEST (bedre og systematisk traumetrening i kommunehelsetjenesten) 11. å ta initiativ til og delta i tilrettelagt opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholdsvise andel av kostnadene Administrativt samarbeidsutvalg bør vurdere å opprette et faglig samarbeidsutvalg for å følge opp samarbeidet rundt og planene for beredskap og den akuttmedisinske kjede. 6 Avvik/uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet. 7 Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft ved signering, senest , og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenestelovens 6-5 andre ledd. Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen desember hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden. Viser for øvrig til overordnet samarbeidsavtale Dato, Dato, NN kommune St. Olavs Hospital HF

15 1 Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtale som skal omfatte omforente beredskapsplaner. Styrende dokumenter: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (2010) Lov om helsemessig og sosial beredskap (2000) med forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. Lov om smittevern (1994) Brann- og eksplosjonsvernloven (2002) Forskrift om kommunal beredskap (2011) Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001) Når sikkerhet er viktigst, beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner (2006) Nasjonalt risikobilde (2011) ROS Trøndelag 2009 gitt av fylkesmennene i Sør- og Nord Trøndelag Overordnet samarbeidsavtale 2 FORMÅL Avtalen forutsetter at tidligere ansvar og arbeidsoppgaver for kommunen og helseforetaket skal videreføres. Denne tjenesteavtale er ment å være et brodokument for økt samhandling mellom kommunen og helseforetaket knyttet til oppgaver og ansvarsområder med samfunnssikkerhet og beredskap. Avtalen skal: Klargjøre ansvar og oppgaver for helseforetaket og kommunen relatert til selvstendige og sammenfallende ansvar og oppgaver med samfunnssikkerhet.

16 2 Sørge for at relevante risiko- og sårbarhetsanalyser blir jevnlig oppdaterte og oppfattet som dekkende for avtalepartenes egne og sammenfallende behov og at de danner grunnlaget for beredskapsplaner. Sikre at det blir etablert et samarbeid om planlegging og gjennomføring av øvelser på ulike nivå, og at disse som hovedprinsipp tar utgangspunkt i relevante ROS-analyser. Sørge for at aktuelle områder og tema for kompetanseutvikling og opplæring blir beskrevet og ivaretatt som grunnlag for å sikre at samhandling blir ivaretatt. Ivareta at sammenfallende beredskapsutfordringer blir utredet og beskrevet løsninger for. Sikre forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr. 3 VIRKEOMRÅDE Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver mht kriseberedskap. 3.1 Avgrensninger Avtalen berører ikke ulikheter mellom kommunene hva angår mengde og type beredskapsressurser, responstid etc. Avtalen er bindende for hvilke aktiviteter avtalepartene skal velge med sikte på eksempelvis kompetanseheving. 4 DEFINISJONER 4.1 Definisjon av risiko -og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) I tilknytning til analyser av partenes ulike risiko- og sårbarhetsforhold (ROS-analyser), har partene lagt følgende forståelse til grunn for begrepene risiko og sårbarhet; Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsfunksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten/frekvensen for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et system- eller en virksomhets evne til å opprettholde sine tjenester når den utsettes for påkjenninger.

17 3 Partene er enige om nødvendigheten av å ha en kvalifisert oppfatning og dokumentasjon av henholdsvis kommunens og helseforetakets risikobilde. I tillegg fremstår det som påkrevd en gang pr år eller oftere hvis særlige risikoforhold tilsier det, i fellesskap å foreta en vurdering av risiko- og sårbarhetsforhold som eventuelt antas å påvirke partenes interesse - og ansvarsområder. 4.2 Definisjon av beredskapsplan For tjenesteavtalen legger partene følgende forståelse/definisjon av beredskapsplan til grunn; Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen/ helseforetaket har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for strategisk kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Hver av partene har et selvstendig ansvar for at beredskapsplanen planen blir jevnlig øvet. For å sikre en best mulig samhandling, er partene er enige om minimum årlig å dele beredskapsplaner på strategisk/overordnet nivå med hverandre. 4.3 Definisjon av beredskapsøvelser For tjenesteavtalen legger partene følgende forståelse/definisjon av beredskapsøvelser til grunn; Med beredskapsøvelser forstår avtalepartnerne både planlagte treninger og øvelser på ledernivå som har som hovedformål å sette virksomhetens operative og strategiske ledelse i stand til å håndtere en beredskapshendelse. Beredskapsøvelser skal som hovedprinsipp gjennomføres med forankring til egen og/eller avtalepartners ROS-analyser. 5 HOVEDOMRÅDER FOR SAMARBEIDET 5.1 Risiko-og sårbarhetsanalyser (ROS) Avtalen forutsetter at kommunen og helseforetaket skal legge systematiske og helhetlige ROSanalyser til grunn for utøvelse av avtalen. I dette ligger at avtalepartene må ta hensyn til følgende;

18 4! Regionale ROS-analyser utarbeidet av fylkesmannen og/eller fylkeslegen samt RHF! Lokale ROS-analyser foretatt av kommunen eller det aktuelle helseforetaket For det regionale perspektivet vil det ved inngåelse av avtalen i 2011/212 være med henvisning til ROS-Trøndelag fra Når det gjelder kommunens ansvar relatert til ROS - analyser fremgår dette bl.a. av Forskrift om kommunal beredskap. Helseforetakets ansvar knyttet til samme tema framgår av 3 i forskrift av 23. juli 2001 om Beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. Partene er enige om å forplikte seg til jevnlig å oppdatere hverandre om resultatet av ROSanalyser. For kommunen gjelder dette både kommunens overordnede ROS-analyse, og tilsvarende analyser fra relevant kommunal sektor eller tjenesteområde. Partene enige om gjensidig oppdatering av aktuelle ROS-analyser, og at dette kan skje gjennom regelmessig aktivitet i den enkeltes kommunes beredskapsråd, alternativt i fora hvor flere kommuner samarbeider om regionale beredskapsråd Omforente beredskapsplaner Avtalepartene har i fellesskap identifisert følgende referanser knyttet til lov- eller forskriftskrav til beredskapsarbeid; Felles lov- og forskriftskrav;! Lov om helsemessig og sosial beredskap, 2! Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. (etter lov om helsemessig og sosial beredskap) 1 6! Smittevernloven 7-2 og -3 I tillegg gjelder følgende særlover/forskrifter for kommunens arbeid med beredskap;! Sivilbeskyttelseslovens 14 og 15! Forskrift om kommunal beredskap! Brann- og eksplosjonsvernsloven kap. 3 Partene er enige om at gjensidig oppdatering av partenes beredskapsplaner skal skje gjennom den enkeltes kommunes beredskapsråd, alternativt fora hvor flere kommuner samarbeider om regionale beredskapsråd.

19 5 Sluttlig er partene enige om at omforente beredskapsplaner forutsetter at planene blir løpende delt mellom partene, og at de bygger på kjente og eventuelle felles ROS-analyser Planlegging og gjennomføring av øvelser For å oppnå en god samfunns- og ressursutnyttelse, vil felles planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser øvelser være en forutsetning. Kommunens ansvar relatert til planlegging og gjennomføring av øvelser fremgår av Beredskapsforskriften 7 og 8, hvor kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Helseforetakets ansvar angir at virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. I avtaleperioden har partene blitt enige om å gjennomføre minimum en årlig beredskapsøvelse hvor kommunens og helseforetakets strategiske ledelse blir øvd.. Partene er enige om at planlegging og gjennomføring av øvelser som involverer strategisk ledelse i størst mulig grad skal samordnes. 5.4 Kompetanseutvikling og opplæring Partene har en felles målsetting relatert til å lære av daglig drift samt simulerte og reelle hendelser, og på denne måten utvikle en robust og trygg organisasjon som er i stand til å samhandle med avtalepartner og andre relevante aktører. For å ivareta en slik målsetting er partene enige om i løpet av 2012 å utvikle sammenfallende/alternativt koordinerte planer som beskriver prosedyrer for kompetansekartlegging og identifiserte opplæringsbehov. 5.5 Løsning av konkrete beredskapsutfordringer Koordinering av informasjon, beslutninger og ressurser vil alltid være krevende ved større hendelser.

20 6 Partene er enige om en av flere løsninger for denne beredskapsutfordringen er at partene anvender kriseverktøyet CIM som hovedverktøy for de beskrevne aktiviteter, og aktivt deler dette med avtaleparten. CIM som samhandlingsplattform mellom partene antas også å gi rom for forbedret koordinering med eksempelvis lokalt politidistrikt og fylkesmannen. 5.6 Forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr Partene har i fellesskap erkjent at omforent beredskap med sikte på god forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr er direkte relatert både til sentrale myndigheters politikk, men også eventuelle utenrikspolitiske forhold. Partene forplikter seg like fullt til å samarbeide om å utvikle koordinerte og eventuelt felles beredskapsplaner med tanke på best mulig å ivareta slike utfordringer lokalt. Partene vil i løpet av 1. halvdel 2012 utforme en felles eventuelt omforente beredskapsplan(er) som beskriver løsninger for disse utfordringene. 5.7 Faglig samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg bør vurdere å opprette et faglig samarbeidsutvalg for å følge opp samarbeidet rundt og planene for beredskap og den akuttmedisinske kjede. 6 AVVIK/UENIGHET Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet. 7 IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE Avtalen trer i kraft ved signering, senest , og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenestelovens 6-5 andre ledd. Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen desember hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen utgangen av oppsigelsestiden. Viser forøvrig til overordnet samarbeidsavtale Dato, Dato,

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer