Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Lunner kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport /RG

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet i Lunner kommune «Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Lunner kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er i utført i perioden mai 2011 til januar 2012 av forvaltningsrevisorene Kari Robbestad og Geir Berg. Reidun Grefsrud har vært oppdragsansvarlig. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, januar 2012 Reidun Grefsrud Oppdragsansvarlig Kari Robbestad Prosjektansvarlig 2

3 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Lunner kommune vedtok følgende i sak 02/2011 den 23. februar 2011: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot kommunens system for avviksregistrering og avviksrapportering». Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunens system for avviksrapportering og avvikshåndtering er tilfredsstillende. Følgende problemstillinger ble lagt til grunn: a) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke og rapportere svikt og uønskede hendelser (avviksregistrering)? b) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å rette opp, forebygge, og lære av de feilene som skjer (avvikshåndtering)? c) Har rådmannen skaffet seg oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovverket samt kommunens egne mål og retningslinjer (risikovurdering)? Revisjonskriteriene tar utgangspunkt i internkontrollforskriften 4 1, som pålegger virksomheten å ha systemer som sikrer ledelsen styringsinformasjon. Veilederen 2 viser til at avvikssystemer kan være hensiktsmessig i forhold til målsettingen om kontinuerlig forbedring av virksomhetens tjenester. Spørsmålet om kommunen har «etablert» rutiner har vi målt mot følgende kriterier: Er rutinen kjent, forstått og praktisert? Om (den etablerte) rutinen er tilfredsstillende har vi målt mot målsettingen med internkontrollforskriften; at virksomhetens ledelse skaffes styringsinformasjon som igjen benyttes i forbedringsarbeidet. Undersøkelse av systemet for avviksbehandling har foregått ved dokumentgransking og direkte innlogging på virksomhetens intranett. Vi har også gjennomført 10 intervjuer. Gjennomgangen har gitt oss grunnlag for å konkludere med at det er etablert tilfredsstillende rutiner for registrering og håndtering av avvik. Rådmannen har gjennom ulike tiltak skaffet seg oversikt over områder der det er fare for svikt. Særlig gir avvikssystemet kontinuerlig bidrag til ledelsens forståelse av hvor det er fare for svikt. En ytterligere forbedring vil være at avvikene systematiseres på en slik måte at det er mulig å se utviklingen over tid. Dette vil gjøre det enklere å se om de tiltak som er satt inn fungerer som forutsatt. Revisjonen anbefaler at virksomheten jobber med et opplegg for å systematisere avvikene og oppfølgingen av avvikene på en slik måte at det er mulig å ta ut statistikk og å se utvikling over tid. virksomheten jobber videre innenfor det etablerte systemet for å sikre at endringer skjer, for eksempel ved å velge fokusområder der en opplever at antall avvik ikke reduseres i den takt en kunne ønske. 1 FOR nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 2 Helsedirektoratets veileder IS-1183 «Hvordan holde orden i eget hus Internkontroll i sosial- og helsetjenesten 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS VEDTAK REVISJONENS TILPASNINGER OG AVGRENSINGER LUNNER OMSORGSSENTER GJENNOMFØRING OG METODE UTGANGSPUNKTET FOR REVISJONSKRITERIENE RUTINER FOR AVVIKSREGISTRERING REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER RUTINER FOR AVVIKSHÅNDTERING REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OVERSIKT OVER RISIKO REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER SAMMENFATTEDE KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG. RÅDMANNENS UTTALELSE

5 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS VEDTAK Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 02/2011 den 23. februar 2011: Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre et revisjonsprosjekt rettet mot kommunens system for avviksregistrering og avviksrapportering. Formålet med prosjektet skal være å undersøke om kommunens system for avviksrapportering og avvikshåndtering er tilfredsstillende. Følgende problemstillingene skal besvares: a) Har rådmannen skaffet seg oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovverket samt kommunens egne mål og retningslinjer (risikovurdering). b) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke og rapportere svikt og uønskede hendelser (avviksregistrering)? c) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å rette opp, forebygge, og lære av de feilene som skjer (avvikshåndtering)? d) I hvilken grad praktiseres rutinene som forutsatt, evt. hva kan årsaken(e) være til avvik mellom etablerte rutiner og praksis? I den grad det er mulig bes det om at prosjektet beskriver eksempler på systemer i andre kommuner, eventuelt også erfaringer fra andre kommuner. 1.2 REVISJONENS TILPASNINGER OG AVGRENSINGER Kontrollutvalget ytret ønske om at vi skulle beskrive eksempler på systemer i andre kommuner, evt erfaringer fra andre kommuner. Dette har vi ikke gjennomført da det viste seg for arbeidskrevende å finne og gjennomgå relevante eksempler. Vi har valgt å innlemme problemstilling d) I hvilken grad praktiseres rutinene som forutsatt? i de to problemstillingene som omhandler rutiner, da vi mener det er mest hensiktsmessig å se rutinene og praktiseringen i sammenheng. Vi har dessuten snudd på rekkefølgen av problemstillingene. Problemstillingene vi har lagt til grunn blir følgende: a) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke og rapportere svikt og uønskede hendelser (avviksregistrering) og fungerer rutinene i praksis? b) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å rette opp, forebygge, og lære av de feilene som skjer (avvikshåndtering) og fungerer rutinene i praksis? 5

6 c) Har rådmannen skaffet seg oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovverket samt kommunens egne mål og retningslinjer (risikovurdering)? Prosjektets to første problemstillinger spør spesifikt om avviksmeldesystemet ved Los. Data vi har funnet sier noe om praksisen i forhold til de avvik som meldes. Utfordringer knyttet til forståelse av fagfelt fanges ikke opp når en undersøker internkontrollrutiner isolert. Mulige «mørketall» (avvik som ikke blir meldt) kan skyldes manglende kompetanse, manglende opplæring, manglende risikoanalyser eller ha andre årsaker som vi ikke har kommet nærmere inn på. Når det gjelder problemstilling c) leverer de foregående a) og b) delsvar til denne. Dersom en har etablert tilfredsstillende rutiner for avviksregistrering- og håndtering skal virksomheten i prinsippet ha relativt god oversikt over områder der det er fare for svikt. 1.3 LUNNER OMSORGSSENTER Lunner omsorgssenter består av sykehjemmet og hjemmetjenesten. Sykehjemmet er bygget i 1978, med et tilbygg fra Hjemmetjenesten har kontorer i underetasjen. Til sammen er bygget på ca m2 og har et uteareal på ca 10 mål. Det er 57 sykehjemsplasser med enerom, hvorav 14 plasser for aldersdemente fordelt på 2 avdelinger. Det er ca.150 ansatte ved Los. (Kilde: Kommunens hjemmeside) Lunner kommune har også et tildelingskontor. Dette kontoret har ansvaret for tildeling av ulike tjenester i og utenfor institusjon Organisasjonskart Los: 6

7 2. GJENNOMFØRING OG METODE Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Datakildene i prosjektet har hovedsakelig vært dokumenter i styringssystemet og intervjuer med ansatte. Vi har hatt innloggingsmuligheter til virksomhetens intranett. Vi har intervjuet tjenesteleder, fag- og kvalitetsutvikler, avdelingslederne ved de tre avdelingene, tre sykepleiere hvor to kommer fra hjemmetjenesten og en fra avdeling 1, en hjelpepleier fra avdeling 2 og en fagarbeider fra hjemmetjenesten, totalt 10 ansatte. Vi har skrevet intervjuer som er sendt til verifisering hos dem vi har intervjuet. Vi har intervjuet fem ansatte utenom lederne, ideelt sett burde vi ha intervjuet flere for å få et mer representativt utvalg. Vi mener likevel at dette er tilstrekkelig, siden intervjuene er supplert med data fra andre kilder; så som dokumentanalyse og innhenting av statistikk for avviksregistrering. 7

8 3. UTGANGSPUNKTET FOR REVISJONSKRITERIENE Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Vi har i prosjektet hovedsakelig sett på systemet for avviksbehandling. Det sentrale dokumentet har vært internkontrollforskriften. Interkontrollforskriften er utdypet i helsedirektoratets veileder IS-1183 «Hvordan holde orden i eget hus Internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og eksempler og tolkninger vil for en stor del hentes fra denne publikasjonen. «4. Innholdet i internkontrollen Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen. Internkontroll innebærer at den/ de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/ tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.» Veilederen beskriver følgende i forordet: «Internkontroll handler om å systematisere det som mange vil karakterisere som ordinære lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og helselovgivningen etterleves.» 8

9 Videre heter det på side 7 i veilederen: «Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift som har vist seg nyttig i bransjer med virksomhet som innebærer risiko. Hensikten med internkontroll er å oppnå kvalitetsforbedring. I Norge har denne ledelsesmodellen fått vid utbredelse etter først å ha blitt introdusert i offshoresektoren og senere på andre samfunnsområder. Internkontroll består av de aktiviteter, jf. 4 i forskriften, som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen. Lovens viktigste krav er kravet om forsvarlighet. Alle virksomheter som yter sosial- og helsetjenester har en eller annen form for styringssystem. Disse systemene kan være mer eller mindre fullstendige i forhold til det forskriften krever. Internkontroll har mange felles trekk med tilsvarende systemer for kvalitetsstyring. Det ligger derfor godt til rette for at sosial- og helsetjenesten kan integrere internkontrollen i sine systemer for kvalitetsstyring.» Et godt og fungerende avviksmeldingssystem forutsetter mer enn å følge utarbeidete rutiner for melding av avvik. Internkontrollforskriften og veilederen, som vi kommer mer inn på under neste kapittel, viser blant annet til betydningen av at det er kultur for melding av avvik. Et viktig spørsmål er om ledelsen har satt i verk hensiktsmessige tiltak for å øke bevisstheten og viljen hos de ansatte til å melde avvik, jf. følgende fra veilederen: «Å utvikle en godt fungerende internkontroll er en side ved utviklingen av selve organisasjonen. De «tekniske» sidene som prosedyrer, sjekklister, metoder for risikoanalyser mv er viktige elementer i internkontrollen. Den fremste utfordringen består likevel i å skape en kultur som understøtter de ansattes motivasjon, initiativ og entusiasme for å ha orden i eget hus og fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene. Viktige kjennetegn på en slik kultur er: En felles interesse for å være oppdatert på ny viten av relevans for tjenesteutøvelsen, både i ledelsen og blant tjenesteutøverne En organisatorisk fleksibilitet som sikrer at ny viten om teorier og metoder for kvalitetsforbedring tas i bruk En ledelsesform som fremmer en åpen dialog, hvor utvikling, refleksjon og læring er vesentlige elementer herunder: En åpenhet mot feil og tro på at man kan lære av feil En tydelig prioritering av tid og rom for utviklings- og forbedringsarbeid Arbeid med utvikling og gjennomføring av internkontroll forutsettes å være en integrert og tilpasset del av den løpende driften av virksomheten.» Vi kommer tilbake til de konkrete bestemmelsene i internkontrollforskriften underveis under hver problemstilling. 9

10 4. RUTINER FOR AVVIKSREGISTRERING Problemstilling a) Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke og rapportere svikt og uønskede hendelser? (avviksregistrering) og fungerer rutinene i praksis? Problemstillingen spør om det er etablert tilfredsstillende rutiner. Verken internkontrollforskriften eller veilederen har noen mal eller opplegg for hvordan en tilfredsstillende rutine skal være. Begrepet «etablert» peker på om rutinene er kjent, forstått og praktisert. Begrepet «tilfredsstillende» er et «verdiladet» ord som peker mot godhet/hensiktsmessighet i forhold til noe. Revisjonen legger til grunn at problemstillingen må besvares ved å undersøke både rutiner og praksis. En tilfredsstillende rutine er en rutine som fungerer som internkontrollverktøy. Her er det rimelig å se på «tilfredsstillende» som et spørsmål om rutinen hjelper til/er egnet til å avdekke svikt og uønskede hendelser. 4.1 REVISJONSKRITERIER Internkontrollforskriften 4 bokstav g) sier at virksomheten skal: «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen» I veilederen er punktet kommentert: «Dette punktet omfatter faglige og administrative rutiner generelt, samt avviksbehandling spesielt. Tiltakene som hører inn under dette punktet, utgjør den største delen av virksomhetens internkontrollsystem. I tiltakene inngår en vurdering av om de eksisterende ordninger, rutiner og praksis er tilfredsstillende, og eventuelt utvikle og iverksette nye og forbedrede rutiner, instrukser, mv der det er behov for det. De ulike funksjoner og arbeidsprosesser bør gjennomgås og vurderes i et risiko- og sårbarhetsperspektiv. Det ligger til lederansvaret å følge med i den daglige driften og påse at tiltak og tjenester fungerer som forutsatt/planlagt. Dette kan gjøres gjennom: Rutinemessig rapportering fra medarbeiderne i for eksempel medarbeidersamtaler, personalmøter eller skriftlig rapportering Overvåkning av avvik, klager, ventetider (eksternt og internt), ekstern kvalitetskontroll eller lignende Gjennomgang av mål- og resultatoppnåelse Praksisbesøk Faglige prosedyrer Administrative prosedyrer Instrukser Møtereferater Avviksrapporter 10

11 Klageoversikter Resultat av prosess- og resultatmålinger (produktivitet, ventetider, mv) Nødprosedyrer ved uhell, svikt, feil, mv» Som en ser kan styringsinformasjon komme fra flere hold. Rådmannen kan selv undersøke virksomheten i form av risikoanalyser. I sykehjem kan pasienter og pårørende si fra om hendelser og opplevelser av feil i tjenestetilbudet. De ansatte har flere muligheter til å si fra, enten i medarbeidersamtaler, eller i felles fora som personalmøter mv. Internkontrollforskriften stiller funksjonelle krav til virksomhetens internkontrollsystem. Den skal dimensjoneres slik at virksomheten når sine materielle mål; den skal være et verktøy for å gjennomføre lovpålagte oppgaver her at alle får nødvendig/forsvarlig helsehjelp ved Los. Internkontrollforskriften sier lite om hvordan dette skal gjøres; det skal gjøres i slikt omfang at det sikrer oppnåelse av kommunehelsetjenesteloven. Forskriften bruker ikke ordet avvik. Veilederen viser til ulike tiltak og prosedyrer, og blant disse også avviksrapporter. I det følgende skal vi undersøke om det finnes skriftlige rutiner, og om disse er kjent, forstått og praktisert. Vi vil også forsøke å finne belegg for om rutinene er tilfredsstillende i forhold til målsettingen. 4.2 DATA Kvalitetssystemet ved LOS Kvalitetssystemet ved Los består av følgende fire områder: A. Administrati ve rutiner D. Internkontr oll Kvalitetssyst em for Lunner omsorgssen ter B. Fag C. HMS Utgangspunktet for kvalitetssystemet er kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften. Rutiner og dokumenter legges ut på Los intranett, alle som jobber på Los har tilgang her. Her finner vi blant annet dokumentene: Forbedringskultur på Los Internkontroll ved Los! Rutiner og skjema for avvikshåndtering Kartlegging/risikovurdering Kvalitetssystemet til Los finnes kun på Intranett, men det skrives ut skjema for avvikshåndtering som i tillegg oppbevares i papirform på avdelingene. 11

12 På Intranettet ligger det også lenker til de forskjellige myndighetskrav (lov, forskrift etc.), sortert på fagområder. Internkontroll ved LOS Internkontrollens formål er å sikre etterlevelse av sosial- og helselovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring. Det finnes mange ulike modeller som illustrerer systematisk forbedringsarbeid. En av disse er «Demings sirkel» (Dr W. E. Deming). Denne modellen viser på en forenklet måte hvordan systematisk styring og forbedringsarbeid inngår i en sammenhengende prosess 3. I dokumentet for Internkontroll ved Los sies det at Arbeidet med kvalitet skal være en kontinuerlig prosess og det sies følgende om punktene i «Demings sirkel»: «God oversikt over dagens praksis gir et godt grunnlag for å arbeide med forbedringsarbeid. Planleggingsfasen består av: o Problemidentifisering o Faktainnsamling o Årsaksanalyse o Løsningsforslag Vurdering av risiko: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe går galt? Hvordan identifisere og komme til erkjennelse av de behovene vi har for forbedring? o Bruker- og pårørende undersøkelser o Innspill fra ledere og medarbeidere o Ytre krav og forventninger o Ønske om faglig utvikling o Uheldige hendelser og avvik Hvilke områder skal prioriteres? Godt råd her er å starte med å forbedre tjenesteområder som er viktige, vanlige og vanskelige. Hos oss på Los er dette: 3 Fra Helsedirektoratets veileder, Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i sosial og helsetjenesten 12

13 o o o o Brukermedvirkning Oppstart av tjenester (overganger) Legemiddelhåndtering Kosthold og ernæring» Videre sies det om de tre andre punktene i sirkelen: «a. Utføre: Dette utgjør driftsfasen. Her tester vi ut løsningsforslagene i praksis. Denne fasen forutsetter: o At alle involverte har fått god informasjon og evt nødvendig opplæring o Tidsplan og aktivitetsplan for innføring av endringer. o Sjekkliste eller evt. andre typer målinger for å se om endringene følges. b. Kontrollere Fører endringene vi har satt inn til forbedring? c. Evaluere Hva fungerer som ønsket og forventet? Noe som kan og bør gjøres annerledes? d. Forbedre Det vi har gjennomført, kontrollert og evaluert; har det bidratt til bedring av vår praksis?» I dette kapitlet har vi spesielt tatt for oss dokumentet internkontroll ved Los og punktet om Hvordan identifisere og komme til erkjennelse av de behovene vi har for forbedring - under planlegging i Demings sirkel. Et av underpunktene her sier at dette kan oppnås ved å melde om uheldige hendelser og avvik. Andre punkt som kommenteres i dette kapitlet er ønske om faglig utvikling innspill fra ledere og medarbeidere og bruker- og pårørende-undersøkelser. I dokumentet Internkontroll ved Los henter vi følgende om å erkjenne og melde uheldige hendelser skrive avviksmeldinger. «Det er et klart mål ved Los at alle ansatte skal erkjenne og melde uheldige hendelser (avviksmelding). Det skal råde trygghet omkring avviks rapportering. Målet er at ansatte ser på avviksføring som et middel som begrenser uheldige hendelser, - ikke et nederlag. Avviksføring gir oss mulighet til forbedring: Helsetjenesten kan ikke lære av sine feil, når den ikke vil innrømme dem (P Hjort) Felles og individuell opplæring, et brukervennlig system for melding og føring av avvik parallelt med et kontinuerlig holdningsarbeid avdelingsvis i møter og refleksjon er midler for å nå målet.» Kvalitetsutvalget er beskrevet slik: «Kvalitetsutvalget består av ledergruppen. Fra 2012 skal kvalitetsutvalget også bestå av en brukerrepresentant og representant fra tillitsvalgte.. Utvalget har faste møter hver måned. Det skrives referat fra møtene som er tilgjengelig for alle ansatte ved Los. Møtet har følgende faste poster: I. Gjennomgang av innkomne avvik siden forrige møte. II. Rutinerevisjon III. Kvalitetsutvalget skal være en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid IV. Ha fokus på etikk og forankre forbedringsprosjekter» 13

14 Rutiner for avviksregistrering Hva som er avvik er definert av kvalitetsutvalget på bakgrunn i forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten. Med avvik menes: «Mangel på oppfyllelse av nedfelte krav, fastsatt i lov/forskrift.. A. Når vi ikke har fulgt nedfelte rutiner B. Skade på bruker/ pasient C. Skade på egen helse, se HMS perm Avvik skrives på bakgrunn av feil i rutine/prosedyre/standard.» Kommunen har utarbeidet egen rutine for avviksføring. Punkt 4 i rutinen inneholder 9 punkt om gjennomføring av avviksregistrering. I dette kapitlet har vi tatt for oss de tre første punktene, de resterende punktene kommenteres i kapittel 5: «Alle som oppdager avvik må lukke dette umiddelbart hvis mulig og skrive avviksmelding. Hvis tiltak er nødvendig øyeblikkelig, må den enkelte ansatte sørge for det, ev. kontakte en annen ansatt for hjelp eller hvis nødvendig ta kontakt med nærmeste leder. Avviksskjema skal leveres nærmeste leder, som er ansvarlig for å foreta en risikovurdering og sørge for videre tiltak der det er påkrevet». Følgende opplysninger er basert på gjennomførte intervjuer: Hensikten med å skrive avviksmeldinger er å gjøre tjenesten bedre. Avvik skrives på eget skjema og leveres til nærmeste leder. Avviksmeldingen skal graderes og årsakene til avvik skal føres på skjemaet. Som et eksempel fikk vi opplyst at et lite avvik er å flytte en dusj-dag til en annen. Dersom pasienten ikke har dusjet på flere uker er dette et stort avvik. Ledelsen er opptatt av at terskelen for å melde avvik skal være lav. De har vært inne på at det kanskje hadde vært bedre å bruke uttrykkene uheldige hendelser eller obs hendelser istedenfor avvik. Det er også vurdert å kunne bruke anonym melding. Det er viktig å få en meldekultur og å få de ansatte til å reflektere over hva som er avvik og at det er konsekvensene for pasientene av f.eks få ansatte på vakt som er avviket. Avvik meldes i dag på et papirbasert system. Fagsystemet ved Los, Profil, har et eget område for registrering av avvik, men dette er ikke tatt i bruk. Grunnen er at det er risiko for at ting blir glemt dersom man må forholde seg til flere system. Tjenesteleder opplyser at kvalitetsutvalget ønsker seg et elektronisk system hvor samtlige avvik kan meldes/registreres. Praksis registrering av avvik I 2011 har kvalitetsutvalget i følge sine referater behandlet i alt 340 avvik, hvorav 125 var avvik på legemiddelhåndtering. Avvikene er fordelt på de forskjellige avdelingene på følgende måte: Avdeling 1 79 Avdeling 2 89 Hjemmetjenesten 161 Kjøkken 11 14

15 Fra intervjuene har vi fått vite om flere konkrete områder der de ansatte har levert avviksmelding: medisinhåndtering svinn av medisiner dører som står ulåst pasienter i hjemmetjenesten som får medikamenter/mat/stell for sent for høyt arbeidspress dårlig kommunikasjon renhold og hygiene, f.eks vask av gulv og toalett Vi har fått opplyst at årsaker til avvik kan være at det har vært endringer hos brukeren som ikke fanges opp, eller hvor det kan ha skjedd misforståelser, spesielt i hjemmetjenesten. Årsaker til avvik kan være for stort arbeidspress som blant annet kan føre til for liten tid hos brukeren. Andre årsaker til avvik kan være at den ansatte ikke kjenner rutinene godt nok, rutinene kan være vanskelige og sammensatte, det kan skje menneskelig svikt, det kan også være feil ved multidosen det er ikke alltid like lett å lese av medisinlistene hva slags endringer som er gjort. Mangelfull opplæring og personalsammensetning kan også være en årsak til avvik. Gjennom intervjuene fikk vi opplyst at det finnes ulike oppfatninger om hva som er avvik. Et eksempel viste at det var meldt avvik om at det hadde vært travelt og de ansatte ikke fikk brukt nok tid på pasienter som trenger ekstra tilsyn. I dette tilfellet var det meldt om konsekvenser for tre pasienter og dermed i realiteten tre avvik, avdelingsleder prøvde da å konkretisere det som var skjedd. Det ble stilt spørsmål om hva som var årsak og hva som var konsekvens. Dersom årsaken til avviket var at det var for få på vakt, gjør dette at de over tid ser hvor det er fare for svikt og at det kan være nødvendig å flytte på ressursene. Avdelingsleder opplyser at hun ønsker at det meldes avvik på arbeidsbelastningen med hensyn til konsekvens for pasientene. Et eksempel kan være av typen pasienten fikk ikke dusjet denne uken heller. Travelhet øker risikoen for avvik som gir konsekvens for pasienten. Alle vi intervjuet opplyste imidlertid at de var fornøyd med avvikssystemet og at det var lav terskel for å melde avvik. Vi fikk opplyst at det ble skrevet avvik på andre, men at noen også skrev avvik på seg selv. Både fast ansatte og vikarer melder avvik, men de fast ansatte tar litt ansvar for å melde når det er en uerfaren som har oppdaget en hendelse. Skjemaene er lett tilgjengelig, de ansatte vet hvem det skal leveres til og det blir gitt tilbakemelding på meldt avvik. En av avdelingslederne sier at hun har brukt mye tid på å informere om hva et avvik er, men det er ofte de samme som melder avvik. En annen av avdelingslederne mente at det nok fremdeles var en jobb å gjøre for at alle skal oppleve det trygt å melde. Det er viktig å få alle til å forstå at avvik ikke går på person, men på system. For eksempel kan ansatte glemme å legge medisin i dosett; dette er en menneskelig svikt, men avdelingsleder sier at dette skal de ha systemer som fanger opp. 15

16 Intranettet til LOS Som nevnt ovenfor så ligger kvalitetssystemet på Intranettet til Los, hvor alle ansatte har tilgang. Her legges det også ut nyheter og nye rutiner. Gjennom intervjuene fikk vi opplyst at de ansatte bruker intranettet i varierende grad. Ledelsen oppfordrer alle til å gå inn på Intranettet, noe de også kan gjøre hjemmefra. De to avdelingene ved sykehjemmet har praksis på at de åpner Intranettet hver morgen og at det gis informasjon under morgenmøte hvor de fleste er til stede. Ettersom omsorgssenteret har 24 timers drift er det en utfordring å nå alle. Det gis derfor beskjeder i tillegg til Intranettet. Det er også utarbeidet et hefte for alle nyansatte, vikarer eller studenter ved Lunner omsorgssenter hvor det gis informasjon om kvalitetssystemet og hvordan de skal komme inn på intranettet. Hjemmetjenesten har ikke rutine for å åpne intranettet på morgenmøte, men alle har tilgang til Intranett og er kjent med det. Men det er ikke alle som er like aktive. For noen er det en tilvenning å gå inn der, og ikke alle har så lettvinn tilgang. Vi fikk opplyst at det stadig terpes på at de ansatte må bruke intranettet aktivt. Faglig utvikling Som veilederen nevner er det viktig at det skapes kultur for å melde avvik. I et større perspektiv betyr det å skape entusiasme rundt forbedringsarbeid, altså at internkontroll i vid forstand får plass i den daglige driften. Ved LOS har man utarbeidet et eget dokument som finnes på intranettet. Dokumentet heter forbedringskultur på Los og her er det gitt en oversikt over hvilke treffpunkt som finnes: «Gode arenaer for dialog, undervisning og refleksjon: Los- møtet (Felles personalmøte den siste onsdag i mnd) Avdelingsvise personal- og samarbeidsmøter (månedlige) Intranettet vårt (tilgjengelig for alle som arbeider på Los) Drop-in undervisning (2. onsdag i mnd) Refleksjonsgrupper (tilbud hver annen uke i alle avdelinger) Prosjekter: Brukermedvirkning, Etikk, Medarbeiderskap Kvalitetsutvalget Samarbeidsmøte mlm tillitsvalgte, verneombud og ledergruppe Årlig gjennomgang av Kvalitets- og verdighetsgarantien Ledermøter (ukentlige) Noen av disse arenaene begynner å bli godt innarbeidet, og andre er forholdsvis nye. Ledelsen har hatt som mål å finne arenaer som kan ivareta flere aspekter i forhold til det kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi har erfart at det er viktig å bygge videre på de møtepunktene og gode rutinene vi har i stedet for å etablere flere.» Vi har nedenfor sett litt nærmere på noen av arenaene for faglig utvikling og hvor det informeres og diskuteres om avvik. Drop in en månedlig internundervisning (består av foredrag og diskusjon)- dialogforum. Det er en lederoppgave å se til at de ansatte møter opp her. Det er muligheter for at også pasienter, langtidssykemeldte og studenter kan delta på disse møtene. I intervjuene fikk vi opplyst at det er litt varierende hvem som møter opp her, dette kommer an på arbeidssituasjonen på avdelingen. Temaet som tas opp er også styrende for hvem som møter. Vi fikk 16

17 opplyst at det er vanlig at det er de som er på jobb den dagen og som har anledning som møter opp. Det er sjelden noen møter opp dersom de har fri. Refleksjonsgrupper: Los har refleksjonsgrupper som har møte hver 14 dag, hensikten er å øke bevisstheten hos de ansatte om blant annet etiske dilemmaer. Hjemmetjenesten har hatt slike møter i flere år og vi fikk opplyst at disse møtene er veldig populære i hjemmetjenesten. Den samme erfaringen finnes for avdeling 1, kontorpersonalet og kjøkken, hvor mange møter opp. Det har vært noe vanskeligere å få til et godt oppmøte for avdeling 2, her har det vært vanskeligere for de ansatte å kunne komme fra. Fag og kvalitetsutvikler opplyser at det arbeides med å finne en form som passer avdelingen bedre. LOS-møte Felles personalmøte som holdes hver måned. På disse samlingene blir det også stadig informert om melding av avvik og budskapet er senket terskel for å få inn meldinger. Referat fra møtene finnes på intranettet til Los. Samarbeidsmøte er omtalt nærmere i rapportens kapittel 6.2. Fagseminar/Brukermedvirkning Brukermedvirkning har siden 2009 vært et satsingsområde ved Lunner omsorgssenter. Dette har det blitt arbeidet med, gjennom opplæring av ansatte samt regelmessige etiske refleksjonsgrupper. I desember 2010 startet prosjektet Fra mottaker til medaktør hvor målet var å få høre fra pasientene selv hva de tenker om brukermedvirkning ved Los: både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Høsten 2011 ble det gjennomført fagseminar hvor prosjektgruppen hadde ansvar for å invitere til seminaret. Samarbeidspartnere, pårørende, pasienter og alle som arbeider på Los ble invitert. Vi fikk opplyst at pårørende var begeistret for dette seminaret. Prosjektet endte opp med rapporten: Fra mottaker til medaktør - En kvalitativ studie av pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste - som ble presentert på fagseminaret. Vi fikk videre opplyst at pasientene var så positive til disse samtalene at de ønsket en fast samtalegruppe gjennom året. Dette ble gjennomført før jul og det vil bli gjennomført et nytt i januar. Tanken er at slike samtalegrupper skal gjennomføres hver annen måned. I dokumentet forbedringskultur på Los sies det at brukermedvirkning er et av satsingsområdene til Los og vil bli ivaretatt ved årlige brukerundersøkelser. Vi har fått opplyst at dette ikke er gjennomført brukerundersøkelse i 2011, men dette vil bli gjennomført våren REVISJONENS VURDERINGER Lunner kommune har ved LOS brukt intranettet til å vise hvordan internkontrollsystemet er lagt opp. Her finner de ansatte også rutiner for avviksregistrering. Særlig er det lagt vekt på å skape kultur for forbedringsarbeid ved å vise til hvorfor ledelsen ønsker at de ansatte skal registrere avvik. På den 17

18 måten har LOS også gjort rutinene kjent blant de ansatte. De vi har intervjuet (både ansatte og ledere) har forklart at terskelen for å melde avvik bevisst har vært satt lavt. Det er ingen som er i tvil om hvordan avvik skal meldes. Det er etter revisjonens syn samsvar mellom ledelsens kommuniserte ønske om at alle avvik skal meldes, stort eller lite, og de ansattes oppfatning. Rutinene vi har vist til er sånn sett forstått. De fleste av dem vi snakket med hadde selv meldt avvik i løpet av året. Noen typer avvik går igjen. Det poenget at de ansatte også melder avvik «på seg selv», tyder etter revisjonens mening på at virksomheten er kommet langt i å implementere begrunnelsen for hvorfor avvik skal meldes; at tjenesten skal bli bedre. Rutinene praktiseres av de ansatte som vi intervjuet, men gjennom intervjuene fikk vi også opplyst at det ofte er de samme som melder avvik og at det kan være litt igjen for å få alle ansatte til å føle det trygt å melde avvik. Gjennom ulike felles forum blir forskjellige aspekter ved arbeidsdagen og tjenesteytingen drøftet. Noen ganger er det fag som står i sentrum, mens det andre ganger er satt av tid til etiske dilemmaer. 4.4 KONKLUSJONER Etter revisjonens vurdering er det etablert tilfredsstillende rutinene for avviksregistrering ved Los. Revisjonen viser til at rutinene er kjent, forstått og praktisert av de vi snakket med. Ledelsen er innforstått med at ikke alle ennå føler det trygt å melde, men etter revisjonens vurdering jobbes det aktivt med å få alle ansatte til å forstå hva et avvik er og at det er viktig og trygt å melde. 18

19 5. RUTINER FOR AVVIKSHÅNDTERING Problemstilling b): Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å rette opp, forebygge, og lære av de feilene som skjer (avvikshåndtering) og fungerer rutinene i praksis? Vi viser til det som er sagt under problemstilling a) på side 9. Også her er det spørsmål om rutinens gjennomslag i praksis i forhold til målsettingen om at styringsinformasjon skal tas i bruk for å gi bedre tjenester. Sentralt er om arbeidsrutiner og «måter å gjøre ting på» blir kritisk gjennomgått og eventuelt forbedret eller endret. 5.1 REVISJONSKRITERIER Utgangspunktet for problemstillingen er internkontrollforskriften 4 bokstav g): «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.» Forutsetningen for problemstillingen er at det meldes avvik. Veilederens momenter som er sitert ovenfor under punkt 4.1 er relevante også her. Rutiner og praksis må ses i sammenheng. 5.2 DATA Rutiner for avvikshåndtering Som omtalt i rapportens kapittel 4 har Los utarbeidet rutiner for gjennomføring av avviksregistrering. I kapittel 4 kommenterte vi punktene 1-3. I dette kapitlet har vi tatt inn punktene 3-9, punkt 3 er tatt inn igjen fordi dette vedrører både avviksregistrering og avvikshåndtering. «Avviksskjema skal leveres nærmeste leder, som er ansvarlig for å foreta en risikovurdering og sørge for videre tiltak der det er påkrevet. Kopi av behandlet avviket leveres ut til den som har meldt avviket. Dersom avdelingsleder mottar avvik som er av alvorlig grad, skal tjenesteleder involveres. Det vil tas opp i kvalitetsutvalget for videre behandling. Dersom avdelingsleder mottar avvik som innehar elementer av seg, ift andre avdelinger, skal kopi av avvik også leveres den/de avdelingsledere som er nødvendig (f.eks feil i A og B preparatregisteret ift legemiddelhåndtering, samarbeidsrutiner ift sykepleiedekning osv). Kvalitetsutvalget gjennomgår alle innkomne avvik hver måned. Utvalget vurderer hvorvidt det er behov for evaluering av gjeldende rutiner eller opplæringsbehov. Leder skal ALLTID sende kopi av avviksskjema til tjenesteleder. Avdelingsleder samler avvik og tar opp avvik og avvikshåndtering på avdelingsvise personalmøter minst 2 ganger årlig» 19

20 Praksis basert på intervjuene Vi fikk opplyst at avviksskjemaene leveres til nærmeste avdelingsleder som vurderer viktigheten av meldingene. For avvik som krever rask løsning blir tiltak iverksatt og avviket lukket med en gang. Den som sender inn avviksmelding får tilbakemelding fra avdelingsleder. Videre blir alle avviksmeldinger tatt opp i kvalitetsutvalget. Gjennom å systematisere avviksmeldingene kan utvalget få innspill som kan resultere i nye rutiner eller revisjon/forbedring av gamle rutiner. Avviksmeldinger kan også bidra til å oppdage om pasientene får det stellet de har behov for. Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden. Lederne har med seg mottatte avviksmeldinger som telles opp i kategorier og gjennomgås. Det skrives referat fra møtene i kvalitetsutvalget. Referatene legges ut på intranettet. Utvalget evaluerer innkomne avvik mot rutiner og foretar vurdering av om noen rutiner bør endres eller at det bør utarbeides nye rutiner. Som nevnt over skal avviksmeldingene graderes, noe som skjer ved hjelp av fargekoder. Dette sier litt om på hvilket nivå «problemet» skal løses. Avviksmeldingen skal inneholde beskrivelse av avviket og årsaken til avviket. Eksempler på områder hvor det er utarbeidet nye rutiner på grunn av meldte avvik: Innføring av multidose reduserte avvikene på medisinhåndteringen, men de er ikke helt borte. I februar 2012 skal multidosen inneholde medisiner for én uke istedenfor to uker (som var gjeldende ordningen da revisjonen besøkte kommunen). Dette vil forhåpentligvis få ned avvikene enda mer. Det er planlagt nytt låssystem, både på utgangsdører og medisinrom, men dette er utsatt på grunn av økonomi. Foreløpig har omsorgssenteret innført låserunder hvor ansvaret er gitt til sykepleier på kveld. Det er satt opp lapper på dørene når de skal være låst. Det er økt fokus på at alle skal lese arbeidslisten nøye, slik at en bedre fanger opp endringer hos brukeren. Tidligere overlappet ikke sykepleierne på dag og kveld hverandre. Dette førte til at rapporteringen ble dårlig og tok lang tid. Det er nå endret ved at nattevakten er forlenget, noe som har resultert i at de som kommer på dag er raskere ute i avdelingen. Melding om avvik/klager fra pasient/pårørende. Vi fikk opplyst at det er veldig sjelden at det kommer klage fra pasientene, dette er en gruppe som ikke klager mye. Pasientene har også mange muligheter til å si direkte fra dersom de har noe å klage på. Men det hender at det er noen som klager og som oftest gjelder klagen hvordan de opplever seg møtt av personalet. Når det kommer klage tas dette opp i ledermøte og i kvalitetsutvalget. De som jobber på helg har kun informasjon til å gjøre jobben sin, og har ikke så god kjennskap til alt som skjer, det er derfor fare for at de pårørende eller pasienten får feilinformasjon. Pårørende oppfordres derfor til å ta kontakt på dagtid hvis det er noe. Det gjennomføres mange møter med pårørende og pasient. Det hender at pasienten, pårørende og fagpersoner har ulike oppfatning. Fagpersoner og pårørende kan gi råd, men dersom pasienten er kognitiv klar er det først og fremst pasienten som blir hørt. 20

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer