12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste"

Transkript

1

2 Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 15. april Vedtak Vedtak:

3 Sandnes kirkelige fellesråd 13/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 11. februar Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Vedtak Vedtak:

4 DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Sandnes Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede: Knut Petter Oftedal, Knut Vegard Fosse, Jane Bjelland, Tore Henriksø, Andreas Eidsaa jr., Sigmund Stokka, Ludvig Bjerkreim, Bjarte Harbo, Erling Nordland, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal. Ikke meldt forfall: Einar Lea. Saker Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 11. februar Sak 02/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Sak 03/15 Årsregnskap 2015 Vedtak: Regnskapsrapportene for 2014 er tatt til orientering. Sak 04/15 Rustskader Gand kirke Vedtak: Kirkevergen forbereder en sak til rådmannen vedrørende forskjellige løsningsalternativer for korreksjon av skadene på søylene på Gand kirke. Sak 05/15 Telling av aktiviteter i menighetene Vedtak:

5 Fellesrådet og menighetene i Sandnes utfører en telling av alle aktiviteter, deltakere og frivillige i uke 11, 39 og 48 i år og to år framover. Daglig leder og sokneprest sitter med et felles hovedansvar for at dette blir utført på beste vis. Sak 06/16 Aksjon dåp Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å jobbe aktivt videre med Aksjon dåp og foreta de nødvendige grep på både menighets- og fellesrådsnivå som situasjonen krever. Sak 07/15 Overføring av eiendommer til kirken Vedtak: Det er viktig for Sandnes kirkelige fellesråd at det følger med parkeringsplasser til kirkene/kirkegårdene/gravlundene. Sak 08/15 Arbeidet med ENØK i Sandnes Vedtak: Det jobbes videre med å få satt i verk ENØK-tiltak i alle kirker i Sandnes med målsetning om å senke energiforbruket. Fellesrådet benytter seg av avsatte midler i disposisjonsfond energi for dette formålet. Sak 09/15 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 10/15 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. Sak 11/15 Eventuelt Vedtak: - Stormøtet for våren avlyses. Ny dato settes snarest for september 2015 og januar Sak om personalreglementets tilsettingsreglement tas opp som sak på neste fellesrådsmøte. For Sandnes kirkelige fellesråd Andreas E. Eidsaa Jr. Kirkeverge Torhild Nødland Leder

6 Sandnes kirkelige fellesråd 14/15 Revidert regnskap for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Årsregnskapet for 2014 er sendt til revisjon. Vi håper å få det ferdig revidert innen møtet starter. Revisors beretning sendes ut så snart det måtte komme inn, eventuelt delt ut i møtet. Forslag til vedtak Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 2014 er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

7 Sandnes Kirkelige Fellesråd Årsregnskap 2014

8 DRIFTSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn- og sosiale kostnader 4, Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver SUM DRIFTSKOSTANDER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån NETTO FINANSPOSTER Avskrivinger Motpost avskrivinger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

9 INVESTERINGSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Merverdiavgift - utenfor mva-loven 3, Kjøp av andeler Dekning av tidligere års udekket ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Refusjoner 3, Tilskudd til investeringer 2, SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

10 BALANSE pr Sandnes kirkelige fellesråd EIENDELER Note Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Kortsiktige omløpsmidler Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

11 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Disposisjonsfond 7, Bundne driftsfond 7, Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto 8, SUM EGENKAPITAL Gjeld BALANSE pr Sandnes kirkelige fellesråd Langsiktig gjeld Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonti Memoriakonto ubrukte lånemidler - - Motkonto memoriakonto ubrukte lånemidler - - Sandnes, Torhild Nødland Leder i fellesrådet Andreas Eidsaa jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 2

12 Sandnes kirkelige fellesråd NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Budsjett Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal landspensjonskasse. Note 2 Kommunens tilskudd Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskud fra kommunen til investeringer Sum Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

13 Note 3 Vesentlige regnskapsposter Merverdiavgiftskompensasjon utgjør for 2014 kr (2013 kr ). Herav gjelder kr (2013 kr ) kompensasjon på investeringer. Av dette er kr (100%) overført til investeringsregnskapet. Note 4 Lønnskostnader Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Note 5 Anskaffelseskost Årets tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Driftsmidler Orgel Kirker Kapell/ men. hus Transportmidler, inventar Sum Årets avskrivninger Avskrivingstid år I tillegg til driftsmidler som fremgår av opplysninger ovenfor, har Sandnes Kommune i sitt regnskap bokført bygg og anlegg som tilhører Sandnes kirkelige fellesråd. Bokført verdi på disse driftsmidler er i størrelsesorden 27 mill.: Verdien fordeler seg som følger: Note Vesentlige forpliktelser og lån Forpliktelser: Fellesrådet har ingen vesentlige forpliktelser og lån som ikke fremgår av regnskapet Langsiktig KLP - to lån hvorav det ene betjenes med avdrag, og begge med renter KLP - lån betjenes med avdrag og renter DNB - Kreditor er Oppl.vesenets fond. Lån betjenes med avdrag og renter Periodiseringer Sum Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 2

14 Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond 2013 Tilført Anvendt Omdisp Disposisjonsfond, fellesrådet Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen Disp. fond/prosjekt Nærvær Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond energi Beholdning Bundne driftsfond Orgelvedlikehold, Soma kapell Innvandrerarbeid Beholdning Tilført Anvendt Omdisp Note 8 Kapitalkonto Balanse Bruk av lån til investeringer Avdrag på lån Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet Ordinære avskrivninger driftsmidler Udekket i investeringsregnskapet i Sum Note 9 Bundne midler Bundne skattetrekksmidler pr utgjorde Note 10 Egenkapital Disp.fond Mindre-/ Bundne Udekket i Kapitalkonto merforbr driftsfond inv. regnsk. Egenkapital Beholdn Årets endringer Årets mindreforbruk Årets merforbruk Beholdn. pr Note 11 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Sum Note 12 Oversikt over investeringer Lokasjon Fra avs. MVA-komp. Bruk lån Fra drift Kom. Tilsk Bogafjell Sandnes Sandnes kf Soma Sum Finansieringsbehov Note 13 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser - Fellesrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven. - Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir reett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsenpå ytelsen fra folketrygden. Forpliktensen er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse. Premie/tilskudd Innbet. Premie/tilskudd inkl. adm Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 3

15 Estimert forpliktelse/midler Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-reg./pensjonsreg. Forventet avkastning Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner % 2,97 % 2,97 % 4,65 % % 2,87 % 2,87 % 5,00 % Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 4

16 Sandnes kirkelige fellesråd 15/15 Godkjenning av årsrapport for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kirkelige fellesråd skal godkjenne årsrapporten for arbeidet som ble utført i Vedlagt ligger forslag til årsrapport for behandling i fellesrådet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for Vedtak Vedtak:

17 Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Den norske kirke i Sandnes Årsrapport 2014

18 Innledning Det utføres et enestående arbeid i menighetene i Sandnes prosti i samarbeid mellom ansatte og de utallige frivillige. Få om noen kommuner i Norge kan vise til tilsvarende intensitet i menighetsarbeidet, og samme grad av frivillighet både når det gjelder ulike tjenester, dugnad og innsamlede midler. Det er vi takknemlige for, og det driver arbeidet stadig framover. Fellesrådet vil spesielt nevne noen områder innenfor arbeidet i 2014: Samarbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd har vært preget av en svært god tone og et gjensidig ønske om forsterkning og framgang i arbeidet. Trosopplæringsreformen i menighetene når ut til svært mange barn og unge i Sandnes, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det har blitt jobbet aktivt i 2014 med å skaffe kirketomt til Ganddal menighet. Prosjekteringsmidler er dessverre enda ikke på plass, men vi håper å få det med i budsjett for Det har også vært jobbet intenst med å sikre muligheten til å bruke det området som ble arvet etter Eli Lima ved Riaren til et framtidig kirkebygg for Høyland/Austrått menighet. Dette har vært en krevende prosess, men mot slutten av året gjorde bystyret et vedtak om at det ønsket å få plass til kirke på tomta, i tillegg til flerbrukshall og svømmehall. Det diakonale arbeidet er et av kirkens viktigste innsatsområder. Dette skjer både direkte ut fra menighetene og fra fellesrådet. De to viktigste tiltakene fra fellesrådets side er Nærvær og Kirkens sykevaktordning, som driver et utstrakt og svært viktig arbeid blant henholdsvis mennesker med rusavhengighet og eldre og pleietrengende, jfr. egne årsmeldinger fra disse to enhetene. Sykevaktordningen hadde en fortsatt økning i antall oppdrag på 20 % i 2014, i etterkant av en økning på 40 % i 2013! I 2014 har vi satset sterkt på Aksjon dåp, som Sandnes kirkelige fellesråd tok initiativ til og som 67 menigheter har tilsluttet seg i Stavanger bispedømme. Det er viktig å jobbe strategisk framover for å holde kontakten med nye generasjoner. Ikke minst med tanke på at Sandnes kommune er preget av stor innflytting og av at nærmere 20 % av befolkningen kommer fra andre land. Aksjonen har som mål å holde oppe dåpsprosenten i kommunen. Det har primært blitt jobbet internt med å forsterke tilbudet. I tillegg kjørte aksjonen en reklamekampanje på kinoene i Sandnes, Stavanger og Bryne, som vakte frisk diskusjon og som ga oss muligheten til å dele informasjon om dåpen i flere riksdekkende media, så vel som i media regionalt. Dette har vært et spennende prosjekt som vi tror vil være strategisk viktig å jobbe godt med de kommende årene. Det eneste investeringsprosjektet i 2014 har vært byggingen av et nytt orgel i Soma kapell. Bystyrets gledelige bevilgning på 2 millioner kroner gjorde det mulig å bestille et nytt orgel fra Ryde & Berg, med levering i første halvår Så langt er kostnaden for denne investeringen kr. I tillegg ble det brukt kr på vedlikehold av kirkene i 2014, mot budsjettert kr. Dette merforbruket skyldes flere lekkasjer samt et økende behov for vedlikehold. Vi har i tillegg brukt kr i oppgraderinger i energistyringssystemene. Det har i 2014 blitt satset mye på stabsutvikling i prostiet. Blant annet var samtlige daglige ledere og prester på en studietur for å bli bedre kjent og for å raffinere samarbeidet som skjer hver dag i menighetene.

19 Fellesrådet og kirkevergens oppgaver er: 1. Samordne og fremme kirkens mål og planer i kommunen - Det blir avholdt dialogmøter med rådmannens kontor. Disse møtene oppleves som særdeles viktige for å kunne holde hverandre informert om arbeidet. 2. Forvalte kommunale og andre tilskuddsmidler til kirken. - Det har vært et tydelig fokus på ENØK-tiltak i kirkene. Som følge av en investering i et styringssystem i Lura kirke, har energibruken blitt redusert med nærmere 40 % siste halvår. - Det er fortsatt behov for å føre en meget stram økonomistyring for å få de begrensede midlene til å strekke til for de store behovene i kirkene. - Fellesrådets totale regnskap for 2014 ga et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. Av dette hadde Sykevakten et mindreforbruk på kr og Nærvær et mindreforbruk på kr, som følge av sykefravær og en periode med færre ansatte. I tillegg hadde Aksjon dåp et mindreforbruk på kr, slik at fellesrådets kjernevirksomhet reelt sett hadde et mindreforbruk på kr, etter en omsetning på 69,7 millioner kroner. 3. Være et samarbeids- og serviceorgan for menighetsrådene. - Fellesrådet har ivaretatt personalforvaltningen, regnskapsføring for menighetene, drift og vedlikehold av kirker og kapell, og ansvar for kirkegårdene. - Den eksterne regnskapsførselen ved firmaet har i 2014 fungert meget tilfredsstillende for fellesråd og menighetene. STATEN betaler lønnsutgifter til 14 prestestillinger i 12,3 årsverk. Videre gir de lønnstilskudd til 3 kateketstillinger og 3 diakonstillinger på til sammen 3,5 årsverk. Det gis lønnstilskudd på kr til sekretær for prosten, tilsvarende 20 % stilling. Alle menighetene i Sandnes prosti fikk trosopplæringsmidler på kr i KOMMUNEN ivaretar ansvaret for nyanlegg og drift av gravplassene og vedlikehold rundt kirkene. Det har vært et godt og smertefritt samarbeid mellom fellesrådet og kommunen rundt arbeidet med gravlundene/kirkegårdene, som formelt sett ligger under fellesrådet, men som er tjenesteutsatt til Sandnes kommune. MENIGHETSRÅDENE har sammen med prestene ansvar for menighetsarbeidet i de lokale menighetene. Menighetsrådene lønner i dag 20,8 årsverk for omlag 11,8 millioner kr, noe som dekker stillinger som er lønnet av menigheten selv og som inkluderer den kommunale støtten til de åpne barnehagene. FELLESRÅDET har ansatt tre byprester og en leder for Kirkens sykevakt. Sandnes kirkelige fellesråds arbeid i hele Sandnes blir utført av hel - og deltidsansatte (91 ansatte tilsvarende 58,2 årsverk) i nært samarbeid med frivillige medlemmer i menighetene.

20 En gjennomgang av arbeidet viste for to år siden at de frivillige i menighetene står for en årlig innsats på timer arbeid, som tilsvarer 40 stillinger. Det tilsvarer igjen en verdi på omtrent 20 millioner kroner. I tillegg samler menighetene inn 11 millioner kroner i året. Det er en imponerende innsats som ligger helt i Norges-toppen. Tall fra kirken i Sandnes de siste 9 år Lovfestede tjenester: Gudstjenester søndag og høytid Døpte Konfirmerte Vielser Begravelser Annen virksomhet i kirken: Deltakere på gudstjenester Menighetene i Sandnes driver et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper i hele vår langstrakte kommune. Sandnes Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland leder Andreas E. Eidsaa Jr. kirkeverge

21 Sandnes kirkelige fellesråd 16/15 Disponering av resultat for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapet for 2014 for Sandnes kirkelige fellesråd og dens avdelinger viser totalt sett et mindreforbruk på kr. Dette beløpet foreslås disponert på følgende vis: kr legges til driftsfond Nærvær kr legges til driftsfond Sykevakten kr legges til driftsfond Aksjon dåp kr legges til driftsfond energi Av overskuddet til Fellesrådets så er: - Overskuddet til Nærvær som skyldes en kombinasjon av gode gaveinntekter og sykdom i staben. Dette skal derfor tilhøre Nærværs arbeid. - Overskuddet til Sykevakten er naturlig å legge til Sykevaktens driftsfond, selv om det er et lite beløp. - Det ble gitt støtte på tampen av 2014 til Aksjon dåp fra blant annet bispedømmerådet på totalt kr. Disse øremerkede midler settes derfor av til Aksjon dåp, som skal brukes i De resterende kr i mindreforbruk, settes etter avtale med kommunen av på disposisjonsfond energi som følge av mindre forbruk av strøm etter lav strømpris og aktivt ENØKarbeid. Forslag til vedtak Resultatet for 2014 disponeres på følgende måte: kr legges til driftsfond Nærvær kr legges til driftsfond Sykevakten kr legges til driftsfond Aksjon dåp kr legges til driftsfond energi Vedtak Vedtak:

22 Sandnes kirkelige fellesråd 17/15 Regnskap 1. kvartal Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Her framlegges en foreløpig rapport for fellesrådets kjerneregnskap for første kvartal. Mars blir ikke avstemt av regnskapsbyrået før tidligst 15. april, men dette er de grove tallene som gir en pekepinn på situasjonen etter første kvartal. Utfyllende kommentarer legges fram i møtet. Forslag til vedtak Regnskapsrapport for 1. kvartal 2015 tas til orientering. Vedtak Vedtak:

23 Sandnes kirkelige fellesråd F506 Resultat, enkel Fellesrådet 1. kvartal Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Utleie av kirkebygg Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler MVA-kompensasjon, dr.regnsk MVA-kompensasjon, inv.regnsk. (t.o.m. 2013) Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni Refusjon fra menighetsråd, Bygg Personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra staten/kirkevalget Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Tilskudd Aksjon dåp Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Side 1(3)

24 SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Aksjon dåp Utgifter kirkevalg Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Lederutvikling Velferdsmidler Kurs folkevalgte Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Side 2(3)

25 32003 Data-hardware Data-software Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Vedlikehold ekstraordinært Alarm Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Honorar vikartjeneste Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til kommune Refusjon til menighetsråd Refusjon sykepenger til MR MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 3(3)

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI BERGEN KOMMUNE Postboks 7700, 5020 Bergen si Sentralbord 05556 Teiefaks 55566915 linans@bergen kommune.no www bergen kommune no BYRÅDSAVDEL,ING FOR FINANS, KONKURRANSE OG Kommunal - og regionaldepartementet

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer