Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte /2010 Fylkesrådmannens orientering 4 359/2010 Fylkesordførerens orientering 6 360/2010 Referatsaker 8 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring /2010 Romprogram Strinda videregående skole /2010 Organisering av eiendomsforvaltningen /2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør 365/2010 Regional plan Forollhogna villreinområde - fastsetting av planprogram /2010 Idrettspolitisk manifest for Trøndelag - oppsummering /2010 Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Offentlig ettersyn. 368/2010 Kommunedelplan Sluppen-Stavne, Trondheim. Høring /2010 Reguleringsplan Kongens gt 23, 27, 29 og 31, Trondheim. Høring /2010 Høring av konsekvensutredning for olje-og gassfeltet "Jordbær" /2010 Midtnorsk Filmsenter AS og Midtnorsk Filmfond AS - endring av vedtekter 372/2010 Tilskudd generelle kulturtiltak, spel og festivaler - 1.tildeling /2010 Arbeidsgiverpolitikken /2010 Lønnsforhandlinger orientering /2010 Opprettelse av drosjesentral i Malvik kommune /2010 Søknad om støtte til utvikling - Atelier Ilsvika /2010 Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturstipend Unntatt etter offentlighetsloven OFFL 5 378/2010 Idrettsstipend for ungdom Unntatt etter offentlighetsloven OFFL

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. 2

3 Saksutredning: Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Protokoll fra Fylkesutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 358/2010 Fylkesrådmannens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 4

5 Saksutredning: Fylkesrådmannens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 359/2010 Fylkesordførerens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 6

7 Saksutredning: Fylkesordførerens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 360/2010 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. 8

9 Saksutredning: Referatsaker FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev fra Miljøverndepartementet, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell Sunndalsfjella i fylkene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 2. Brev fra Kulturdepartementet, Overførsel av ansvar for oppnevning av styremedlemmer. 3. Rapport Global Dignity Day Org. av arb. m Pilegrimsleden 2011 og etabl. av et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter. Vedlegg til sak Refsak 1 FU pdf Refsak 2 FU pdf Refsak 3 FU doc Refsak 4 FU pdf 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Zlatko Dzaferovic Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. 10

11 Saksutredning: Høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6. september 2010 Høringsnotatet er også publisert på departementets nettsider sammen med høringsbrevet og liste over høringsinstansene: GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Kommuneloven 2. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6.september 2010 BAKGRUNN Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt forslag til enkelte endringer i kommuneloven på høring. Se vedlagte høringsnotat. Etter høringsrunden vil det bli tatt endelig stilling til forslagene. Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 6. desember FAKTISKE OPPLYSNINGER I høringsnotatet fremmer departementet forslag til enkelte endringer i kommuneloven.. KRD fremmer forslag til følgende lovendringer: 11

12 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingerepresentanter i en kommune/fylke 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) I konkrete paragrafer er disse lovendringsforslagene utformet slik: 7 nr. 3 skal lyde: 3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Slikt vedtak må treffes med minst 2/3 av de stemmer som avgis. Ny 18 nr. 4 skal lyde: 4. Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om dannelse av kommuneråd eller fylkesråd skal skje etter 19 eller etter 19 a. Ny 19 a skal lyde: 19 a Utpeking 1. Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret eller fylkestinget tilsier det, har ordføreren eller fylkesordføreren på kommunestyrets eller fylkestingets vegne plikt til å gi en kommunerådskandidat eller fylkesrådskandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd eller fylkesråd. Den kandidaten som ordføreren eller fylkesordføreren etter politiske sonderinger antar kan samle størst oppslutning i kommunestyret eller fylkestinget for sitt kommuneråd eller fylkesråd, skal utpekes. 2. Er skifte av kommuneråd eller fylkesråd følge av et kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg, skal den person som til enhver tid formelt innehar ordførervervet eller fylkesordførervervet ha oppdraget som følger av nr Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium, og det nye kommunerådet eller fylkesrådet konstituerer seg selv. Bestemmelsene om kjønnsmessig balanse i 38 a nr. 3 første og andre punktum gjelder tilsvarende. Lederen av kommunerådet eller fylkesrådet kan selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet, og bestemme rådets sammensetning. 4. Kommunerådet og fylkesrådet sender melding til kommunestyret eller fylkestinget om rådets sammensetning straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i rådets sammensetning. 5. Funksjonstiden til kommunerådet eller fylkesrådet er uavhengig av kommunestyrets og fylkestingets valgperiode. 6. Ved skifte av kommuneråd og fylkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt råd har konstituert seg. 7. Et forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte eller fylkestingsmøte med mindre 2/3 av 12

13 de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra rådet om fratreden skal skje i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. 8. Et medlem av rådet fratrer, foruten i tilfeller nevnt i nr. 3 i denne paragrafen, etter vedtak eller etter eget ønske. Dersom rådslederen fratrer, skal hele rådet fratre. 39 nr. 2 skal lyde: Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Nåværende 39 nr. 2 blir ny nr. 4 Ny 39 nr. 3 skal lyde: Vedtak i folkevalgte organer treffes på grunnlag av innstilling fra organets leder eller annet folkevalgt organ, slik dette er vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta at administrasjonssjefen i stedet skal avgi innstilling. DRØFTING Generelt er det fylkesrådmannens oppfatning at KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer av kommuneloven, og fylkesrådmannen ser ingen grunn til nærmere drøfting enn den som allerede er foretatt i høringsnotatet, der han i all hovedsak er enig i departementets vurderinger og forslag. Det kan dog reises et prinsipielt spørsmål om hvor detaljert loven skal regulere kommunestyrets egen vedtaksmyndighet, som eks.vis i spørsmålet om når i valgperioden man bør behandle delegasjonsreglementet. Fylkesrådmannen velger å drøfte departementets forslag til endringer i kommuneloven i den orden departementet har presentert dem, fra 1 til 4: 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingrepresentanter i en kommune/fylkeskommune Jfr. høringsnotatets side 1-3. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen Jfr. høringsnotatets side 3-5. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. Slik praksis har STFK hatt i en årrekke, nettopp fordi det enkelte fylkesting selv bør beslutte delegasjonsnivået melloom de politiske organene og hvilken myndighet som delegeres til adminisrasjonen ved fylkesrådmannen.. 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. Jfr. høringsnotates side 5-7. Fylkesrådmannens rett og plikt til utredning av saker til politisk behandling er et viktig element i forvaltningen. Der legges en saklig og faglig plattform for den politiske behandlingen av saken. Det er således en sammenheng mellom utredningen og innstillingen. Men hvis innstillingen legges til folkevalgte, er det en risiko for at dette forholdet går tapt, slik at innstillingen kan komme i et misforhold til de saklige og faglige forhold i saken. I sin tur kan også politisk innstilling i sakene påvirke saksutredningens saklige og faglige profil, 13

14 noe som svekker en helhetlig saksutredning. Saksutrederne kan oppleve press til å legge mer vekt på politiske signaler som forutsetninger i saksutredningen enn saklige og faglige forhold. Politikerne og samfunnet er imidlertid best tjent med saksutredere som er saklig og faglig selvstendige og ikke risikere at de blir politiske værhaner i saksutredningsprosessen. Departementets intensjon om styrket politisk innflytelse bør derfor ikke undergrave administrasjonens viktige oppgave med å utrede på et annerledes interessegrunnlag enn det ulike partipolitiske representanter nødvendigvis skal representere. Politisk innstilling i hver sak vil imidlertid kreve mer eller mindre dialog innen den politiske flertallskonstellasjonen (alternativt søke grunnlaget for politisk flertall i en mindretallskonstellasjon) i kommunen/fylkeskommunen for å kunne danne en god basis for en flertallsbeslutning. Dermed øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. Prinsippene i en parlamentarisk modell er annerledes enn i en formannskapsmodell. I en parlamentarisk modell vil enkelte faser av de politiske prosessene skjer i andre fora enn i åpne møter. I en formannskapsmodell vil en forflytting av deler av de politiske prosssene ut av de åpne møtene kunne bidra til å svekke legitimiteteten til folkestyret generelt. Hvis ordføreren/fylkesordføreren innstiller selv, kan det lett bli en partipolitisk innstilling og skape unødige motsetninger og konflikt i den videre politiske prosessen i de besluttende organene. Med en ordning der den politiske innflytelsen på saksutredningen øker, er det grunn til å anta at tilliten til at en får en saklig og bred utredning, vil avta fra et politisk mindretall sin side. Administrasjonens hensyn til en saklig og opplyst balanse mellom flertall og mindretall vil kunne svekkes av departementets forslag. Fylkesrådmannen peker også på at Disse motforestillingene mot politisk innstilling i saker til politisk behandling veier tyngre enn de positive effekter som departementet anfører. Samlet vurderer derfor fylkesrådmannen dagens praksis med administrasjonssjefens innstilling som en mer hensiktsmessig ordning, og han kan derfor ikke tilrå støtte til departementets forslag om politisk innstilling. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) Jfr. høringsnotates side Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesrådmannen sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. 14

15 Fylkesrådmannen vil påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil samt en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. Vedlegg til sak img-x pdf 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 362/2010 Romprogram Strinda videregående skole Saken behandles i: Møtedato Saknr Opplæringskomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Roger Nordahl Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. 16

17 Saksutredning: Romprogram Strinda videregående skole FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Romprogram av konkurransegrunnlag 2. Romprogram av revidert utgave Uttrykte vedlegg i saksmappen 1. Konkurransegrunnlag del 2 av for Ny videregående skole på Strinda GJELDENDE FORUTSETNINGER FT-sak 90/08 - Skolebruksplan 3, fase 3. Vedtak om utbygging av ny videregående skole på Strinda. FT-sak 113/09 Strategiplan Vedtak om at romprogram for nye videregående skoler skal fremmes for politisk behandling BAKGRUNN eller SAMMENDRAG Fylkestinget vedtok i FT-sak 90/08 utbygging av ny videregående skole på Strinda. Prosjektet gjennomføres innenfor de rammer fastsatt av Fylkestinget. Med bakgrunn i vedtak FT-sak 113/09 legges romprogrammet for Strinda videregående skole frem for politisk behandling. FAKTISKE OPPLYSNINGER Byggeprosjektet for ny videregående skole på Strinda gjennomføres som totalentreprise med pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspill. Dette betyr at konkurransedeltakere leverer forslag til design (arkitektur og funksjon) og entreprisekostnad. Etter kåring av vinnerprosjekt gjennomføres en samspillsfase frem mot forprosjekt som danner grunnlag for kontraktsinngåelse. På nyåret i 2010 ble det utført prekvalifisering av 3 totalentreprenører. Prosjektkonkurranse for ny videregående skole på Strinda startet Innlevering av forslag (design og pris) skal skje

18 Romprogrammet for prosjektet baserer seg på rammer fastsatt av Fylkestinget og er førende for konkurrentene. Utformingen av romprogrammet er gjennomført i nær dialog med brukerne for den nye skolen, hvor skoleledelse, ansatte, elever og tillitsvalgte har deltatt aktivt. Romprogrammet er veiledende i den forstand at det retter fokus på arealbruk i forhold til funksjonsbehov som skal tilfredsstilles i skolebygget. Etter kåring av vinnerprosjekt kan det, innenfor fastsatt arealramme, bli foretatt justeringer i arealbruk mellom funksjonene. Brukerne vil delta aktivt i samspillsfasen frem mot forprosjekt. Netto romprogram av for ny videregående skole er angitt til m 2. En del av dette arealet vil bli plassert i ombygde lokaler i eksisterende bygningsmasse ved dagens Strinda videregående skole. Med bakgrunn i verneverdighet, er det i konkurransen stilt krav om at dagens bygg B fra 1955 skal bygges om og innlemmes i nytt skoleanlegg. Hvor mye av øvrig eksisterende bygningsmasse som gjenbrukes er overlatt til konkurrentene å vurdere. I konkurransegrunnlaget av ble det angitt at areal for Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ikke inngikk i romprogrammet, men konkurrentene ble bedt om å skissere løsing for dette innenfor 160 m 2 nettoareal. I løpet av konkurransen er det oppdaget et par feil som øker nettoareal i romprogrammet av med 13 m 2. Revidert netto romprogram for konkurransen med opprettete feil (13 m 2 ) og inkludering av Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk (160 m 2 ) ble sendt ut og er førende for innleverte forslag til og juryens arbeid med kåring av vinnerprosjekt. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Brukerne har deltatt aktivt i utformingen av romprogrammet for ny videregående skole på Strinda. Netto romprogram av baserer seg på de rammer Fylkestinget har satt for Skolebruksplan 3 med ny videregående skole på Strinda. Vedlegg til sak Romprogram Strinda revidert.pdf Romprogram Strinda revidert utgave.pdf 18

19 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 363/2010 Organisering av eiendomsforvaltningen Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Bjørn Aakre Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars

20 Saksutredning: Organisering av eiendomsforvaltningen FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars VEDLEGG Prosjektrapport fase 2 i Eiendomsprosjektet 2010 GJELDENDE FORUTSETNINGER Fylkesutvalget saksnr: 193/2010 (saken utsatt) Opplæringskomiteen saksnr: 034/2010 Fylkesutvalget saksnr: 218/2010 Fylkestinget: saksnr: 067/2010 Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010 BAKGRUNN Fylkestingets vedtak i Strategiplan Fylkesutvalgets vedtak i sak 290/2009 om samme tema: 20

21 Vedtak i saken i Fylkestinget , sak: 67/2010: Nærmere om saken bakgrunn, se kap. 2 i rapporten FAKTISKE OPPLYSNINGER I saken som ble lagt fram for Fylkestinget ser Fylkesrådmannen for seg en utredning med sikte på valg av den beste organisering av bygge og eiendomsforvaltningen. I dette ligger også vurdering av om eiendomsforvaltningen skal organiseres som en etat (som nå), som et fylkeskommunalt foretak eller som et AS. Etter Fylkestingets vedtak , og spesielt vedtakets pkt 3 forslo fylkesrådmannen disse føringene for prosjektets fase 2: Det skal ikke legges vekt på å utrede salg og tilbakeleie av bygninger eller sameie med eksterne partnere som prinsipp. Aksjeselskap som eie/driftsform for de fylkeskommunale bygningene skal ikke utredes nærmere. Dette ble vedtatt i fylkesutvalget i august (Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010) I fase 2 har utredningen sett på hvilke fordeler og ulemper det vil medføre å skille ut eiendomsforvaltningen i et fylkeskommunalt foretak, - FKF. De to modellene er sammenlignet og evaluert fra 13 kriterier, se vedlegg 1 til saken kriteriebasert evaluering av organisasjonsformer. HELHETLIG DRØFTING De to modellene for organisering og styring av eiendomsforvaltningen er beskrevet og evaluert opp mot hverandre i rapportens kap. 4 og 5. De to modellene er evaluert ut fra 13 kriterier. 8 av kriteriene handler hovedsakelig om eiendomsfaglige forhold, 5 handler om generelle forhold som politisk styring, innsyn og personellmessige forhold. Kriteriene er ikke vektet i forhold til hverandre, slik at en helhetsvurdering må gjøres i evalueringen. Fylkesrådmannen antar at noe av begrunnelsen for behovet for denne utredningen er at STFK gjennom årene har akkumulert et stor etterslep på vedlikehold av bygninger. Det er derfor relevant å vurdere om dette kan ha med organiseringen av eiendomsforvaltingen å gjøre. Har vi brukt pengene på den mest effektive måten, eller er har vedlikehold bare blitt underbudsjettert i flere år pga organisering av tjenesten? Av evalueringen i rapporten fra og med side 25 fremgår at prosjektgruppen ikke mener den ene modellen peker seg sterkt ut i forhold til den andre. 21

22 STFK har hatt modellen etat i mange år. Den sammenlignende evalueringen i rapportens kap 5 ser på de to modellene ut fra et nullstilt utgangspunkt. Situasjonen for STFK er imidlertid ikke slik. Det må vurderes om det er nødvendig å innføre en helt ny modell til erstatning for den vi har. Hvis det vil medføre store fordeler på lang sikt er det riktig å gjøre det. På den annen side har en slik omorganisering også en kostnad, både direkte og indirekte. En omlegging til foretak (KF) vil kreve et stort omstillingsarbeid.erfaringer fra Akershus fylkeskommune bekrefter dette. Et foretak forutsetter en ny verdifastsetting av eiendommene, oppretting av åpningsbalanse, ny kontoplan, overføring av personell, kostnader til drift av styre, og beregning av kostnadsdekkende husleie. I tillegg kommer den interne omstillingen i arbeidsformer, ny rolleforståelse osv. Alt dette er mulig å få til, - hvis det vil medføre en bedre eiendomsforvaltning, med mer igjen for hver krone på lang sikt.. Fylkesrådmannen ser klart noen sterke sider ved foretaksmodellen, men de er ikke spesielt betydningsfulle i forhold til å etablere verdibevarende vedlikehold eller effektivisering av FDV-kostnadene våre. Dagens modell har mange muligheter som til nå ikke er utnyttet fullt ut. Revisjonsapporten om eiendomsstrategien i STFK støtter dette.. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår Fylkestinget å beholde dagens organisering som fylkeskommunal etat. Prosjektet videreføres i fase 3, med fokus på: Oppgave og ressursfordeling i eiendomsforvaltningen, herunder arbeidsfordeling mellom BE-tjenesten som forvalter og skolene som bruker. Organisatorisk tilhørighet av personell som arbeider med drift og vedlikehold. Finansiering av drift og vedlikehold, herunder vurdering av intern husleiebetalig. (dette er et virkemiddel som også kan brukes i en etat-organisering) Vedlegg til sak rapport fase 2.doc 22

23 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 364/2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør Saken behandles i: Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Helge Halse Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens

24 Saksutredning: Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens 13. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken - Vedlegg 1: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, utdrag. (Arkitekt Lusparken arkitekter AS, landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim AS) - Vedlegg 2: Budsjett med revidert prosjektkostnad for bussdepot på Sandmoen Uttrykte vedlegg i saksmappen - Vedlegg 3: Utkast til festeavtale med Trondheim kommune (ettersendes) - Vedlegg 4: Utkast til leieavtale med AtB (ettersendes) - Vedlegg 5: Reguleringsplanforslag for bussdepot på Sandmoen. (Konsulent Pir II AS) - Vedlegg 6: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, komplett hefte GJELDENDE FORUTSETNINGER Utvalg av vedtak i Fylkestinget om organisering av kollektivtransport i fylket: - FT , sak 54/08 Organisering av kollektivtrafikken - FT , sak 85/08 - Forberedelse kjøp av rutetjenester ved anbud - FT , sak 61/09 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag - FT , sak 91/09 Innkjøp av rutetjenester utenfor Trondheim fra og med FT og FU Kjøp av rutetjenester. Oppfølging av vedtak i fylkestingsak 91/ FT sak 45/10 Bussdepot for Trondheimsregionen på Sandmoen BAKGRUNN Tidligere saksbehandling: Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt å sette rutenettet for kollektivtransport med buss i Trondheim på anbud. Det er opprettet et fylkeskommunalt selskap for dette: AtB. AtB skal planlegge, markedsføre og administrere anbud på kollektivtrafikk i Trondheimsområdet. I den 24

25 forbindelse skal Sør-Trøndelag Fylkeskommune legge til rette for to bussdepot i byen. Aktuelle områder er Ranheim og Sandmoen. Bussdepotene skal disponeres av AtB. Fylkeskommunen vil eie bussdepotene og leie disse ut til AtB. AtB skal leie bussdepotene ut til de trafikkselskapene som etter anbud får drive kollektivtrafikk i Trondheim. Et hovedanbud er kommet inn høsten De peratørene som velges skal få tilgang til å leie planlagt anlegg på Sandmoen fra FAKTISKE OPPLYSNINGER Bussdepotene i Trondheimsregionen er søkt lokalisert slik at det skal bli minimal tomkjøring for busser til og fra ruteoppdrag. Begge depot skal romme bygg for administrasjon og bussrenhold, drivstoffanlegg, oppstillingsplasser for inntil 180 busser og 150 sjåførbiler. Bussdepotene må ha god kontakt med hovedvegnettet - via tilknytninger med minimal ventetid for bussene og helst små belastninger på etablert trafikk og virksomheter/beboere i området. Byggeprosjektet Bussdepot på Sandmoen omfatter: - Ca m2 nybygg, derav 1050 m2 vaskehall - Ca m2 bussoppstilling og andre kjøreareal på bakkeplan (inntil 180 busser og 150 sjåførbiler) - Det inngår i prosjektet å opparbeide gode uteområder med hensiktsmessig adkomst, varemottak og parkering - Ca m2 grønt areal - Samla tomt eies av Trondheim kommune. Aktuelt område er geoteknisk sjekket i forbindelse med planlegging av brannstasjoner i Trondheimsområdet. Det har vist seg nødvendig med reguleringsplanprosess for å etablere bussdepot på Sandmoen. Plan er venta stadfesta i januar Forberedende arbeider inkl. torvuttak kan tillates utført høsten Over det aktuelle området for bussdepot går i dag to høyspentledninger i luftstrekk. I gjeldende reguleringsplaner er den ene linja forutsatt lagt om til jordkabel, og dette er innarbeida i planer og budsjett. Andre aktuelle tiltak i området - i regi av Trondheim kommune - er: - Samlokalisering av nyanlegg for bussdepot, biogassanlegg, stasjon for Trondheim Bydrift og brannstasjon. Det skal sikres atkomst til etablert torvdeponi øst for nevnte funksjoner. Byggestart for brannstasjon på Sandmoen (første av 4 stasjoner) er planlagt i Fylkestinget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal være bestiller for prosjektet. Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved Bygge- og eiendomstjenesten innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen. En tverrfaglig gruppe ved Bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for programmering/brukerprosess, kontrahering, planlegging og gjennomføring av prosjekt for bussdepot. Vedtatt framdriftsplan for prosjektet på Sandmoen innebærer byggestart for hovedprosjektet i begynnelsen av 2011 og ferdigstillelse i august For depot på Ranheim er det inngått samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune. På aktuell tomt øst før Grilstadtunnelene er foreslått å samlokalisere brannstasjon, gjenvinningstasjon og bussdepot. Trondheim kommune er her hovedoppdragsgiver for samlet reguleringsplanoppdrag. Utkast til felles planprogram for området på Ranheim er levert byplankontoret i februar 2010, og det utføres nå konsekvensutredning for samlet anlegg. Siktemålet er å ha stadfestet reguleringsplan sommeren Det er videre inngått intensjonsavtale om salg eller feste av tomt fra Trondheim kommune. 25

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Saknr. 3449/08 Ark.nr. 123 K12. Saksbehandler: Wilhelm Murray REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 08/3449-45 Ark.nr. 123 K12 Saksbehandler: Wilhelm Murray REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Kommunal- og regionaldepartementet Pb 8129 Dep 0032 OSLO Deres ref: 10/2126 Vår ref: BJSA 2009/452 Dato: 30.11.2010 Høring - forslag til endringer i kommuneloven

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Fylkestinget i Hedmark fastsetter planprogram, dat , som grunnlag for arbeidet med regional plan Dovrefjellområdet.

Fylkestinget i Hedmark fastsetter planprogram, dat , som grunnlag for arbeidet med regional plan Dovrefjellområdet. Saknr. 12/1281-15 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Fastsetting av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.05.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg

Regional plan for Vestmarka - Sluttbehandling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Trykte vedlegg Saknr. 12/5485-5 Ark.nr. L10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG

UTARBEIDELSE AV REGIONALPOLITISK AREALSTRATEGI FOR FJELLOMRÅDENE MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Saknr. 2972/08 Ark.nr. C52. Saksbehandler: Inger Stubsjøen/Tore Lahn MELLOM HEDMARK OG SØR-TRØNDELAG Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet går inn

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Høring - forslag til endring i kommuneloven

Høring - forslag til endring i kommuneloven Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår ref.: 2010/10425-55889/2010 Deres ref.: 10/2126-2 ERA Dato: 06.12.2010 Høring - forslag til endring i kommuneloven Viser til deres høring

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger fram saken for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/2173-4 Ark.nr. C52 Saksbehandler: Wibeke Børresen Gropen/ Tore Lahn Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/769-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Dokumenter i saken: 1 S Vedtektsendringer

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september.

Arbeidsgruppen ønsker at spørsmålet om byrådsdannelse /valg av byråd behandles og debatteres som egen sak i bystyret den 25. september. Byrådssak 203/13 Prinsipper for dannelse/valg av byråd i Bergen BJOL ESARK-022-200701143-32 Hva saken gjelder: Byrådet avga mars 2013 innstilling til bystyret vedr nytt reglement for byrådet. Den videre

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg Fagnotat Saksnr.: 200401509-378 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: PEAD Til: Fra: Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN ENDELIG PLANPROGRAM SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/656-35 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2014-2026 - ENDELIG PLANPROGRAM Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET 24.04.2013 KST-15/13

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi Saksframlegg Saksnr Møtedato 01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi 01.02.2016 A573 Eiendomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak U-5/05 «NOU 2004:22 Velholdte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen 2013

Avtaleverk mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen 2013 Saknr. 12/3005-7 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar vedlagte rammeavtale og leveranseavtale for 2013

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer