Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte /2010 Fylkesrådmannens orientering 4 359/2010 Fylkesordførerens orientering 6 360/2010 Referatsaker 8 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring /2010 Romprogram Strinda videregående skole /2010 Organisering av eiendomsforvaltningen /2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør 365/2010 Regional plan Forollhogna villreinområde - fastsetting av planprogram /2010 Idrettspolitisk manifest for Trøndelag - oppsummering /2010 Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Offentlig ettersyn. 368/2010 Kommunedelplan Sluppen-Stavne, Trondheim. Høring /2010 Reguleringsplan Kongens gt 23, 27, 29 og 31, Trondheim. Høring /2010 Høring av konsekvensutredning for olje-og gassfeltet "Jordbær" /2010 Midtnorsk Filmsenter AS og Midtnorsk Filmfond AS - endring av vedtekter 372/2010 Tilskudd generelle kulturtiltak, spel og festivaler - 1.tildeling /2010 Arbeidsgiverpolitikken /2010 Lønnsforhandlinger orientering /2010 Opprettelse av drosjesentral i Malvik kommune /2010 Søknad om støtte til utvikling - Atelier Ilsvika /2010 Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturstipend Unntatt etter offentlighetsloven OFFL 5 378/2010 Idrettsstipend for ungdom Unntatt etter offentlighetsloven OFFL

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. 2

3 Saksutredning: Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Protokoll fra Fylkesutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 358/2010 Fylkesrådmannens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 4

5 Saksutredning: Fylkesrådmannens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 359/2010 Fylkesordførerens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 6

7 Saksutredning: Fylkesordførerens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 360/2010 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. 8

9 Saksutredning: Referatsaker FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev fra Miljøverndepartementet, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell Sunndalsfjella i fylkene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 2. Brev fra Kulturdepartementet, Overførsel av ansvar for oppnevning av styremedlemmer. 3. Rapport Global Dignity Day Org. av arb. m Pilegrimsleden 2011 og etabl. av et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter. Vedlegg til sak Refsak 1 FU pdf Refsak 2 FU pdf Refsak 3 FU doc Refsak 4 FU pdf 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Zlatko Dzaferovic Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. 10

11 Saksutredning: Høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6. september 2010 Høringsnotatet er også publisert på departementets nettsider sammen med høringsbrevet og liste over høringsinstansene: GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Kommuneloven 2. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6.september 2010 BAKGRUNN Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt forslag til enkelte endringer i kommuneloven på høring. Se vedlagte høringsnotat. Etter høringsrunden vil det bli tatt endelig stilling til forslagene. Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 6. desember FAKTISKE OPPLYSNINGER I høringsnotatet fremmer departementet forslag til enkelte endringer i kommuneloven.. KRD fremmer forslag til følgende lovendringer: 11

12 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingerepresentanter i en kommune/fylke 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) I konkrete paragrafer er disse lovendringsforslagene utformet slik: 7 nr. 3 skal lyde: 3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Slikt vedtak må treffes med minst 2/3 av de stemmer som avgis. Ny 18 nr. 4 skal lyde: 4. Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om dannelse av kommuneråd eller fylkesråd skal skje etter 19 eller etter 19 a. Ny 19 a skal lyde: 19 a Utpeking 1. Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret eller fylkestinget tilsier det, har ordføreren eller fylkesordføreren på kommunestyrets eller fylkestingets vegne plikt til å gi en kommunerådskandidat eller fylkesrådskandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd eller fylkesråd. Den kandidaten som ordføreren eller fylkesordføreren etter politiske sonderinger antar kan samle størst oppslutning i kommunestyret eller fylkestinget for sitt kommuneråd eller fylkesråd, skal utpekes. 2. Er skifte av kommuneråd eller fylkesråd følge av et kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg, skal den person som til enhver tid formelt innehar ordførervervet eller fylkesordførervervet ha oppdraget som følger av nr Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium, og det nye kommunerådet eller fylkesrådet konstituerer seg selv. Bestemmelsene om kjønnsmessig balanse i 38 a nr. 3 første og andre punktum gjelder tilsvarende. Lederen av kommunerådet eller fylkesrådet kan selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet, og bestemme rådets sammensetning. 4. Kommunerådet og fylkesrådet sender melding til kommunestyret eller fylkestinget om rådets sammensetning straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i rådets sammensetning. 5. Funksjonstiden til kommunerådet eller fylkesrådet er uavhengig av kommunestyrets og fylkestingets valgperiode. 6. Ved skifte av kommuneråd og fylkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt råd har konstituert seg. 7. Et forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte eller fylkestingsmøte med mindre 2/3 av 12

13 de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra rådet om fratreden skal skje i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. 8. Et medlem av rådet fratrer, foruten i tilfeller nevnt i nr. 3 i denne paragrafen, etter vedtak eller etter eget ønske. Dersom rådslederen fratrer, skal hele rådet fratre. 39 nr. 2 skal lyde: Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Nåværende 39 nr. 2 blir ny nr. 4 Ny 39 nr. 3 skal lyde: Vedtak i folkevalgte organer treffes på grunnlag av innstilling fra organets leder eller annet folkevalgt organ, slik dette er vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta at administrasjonssjefen i stedet skal avgi innstilling. DRØFTING Generelt er det fylkesrådmannens oppfatning at KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer av kommuneloven, og fylkesrådmannen ser ingen grunn til nærmere drøfting enn den som allerede er foretatt i høringsnotatet, der han i all hovedsak er enig i departementets vurderinger og forslag. Det kan dog reises et prinsipielt spørsmål om hvor detaljert loven skal regulere kommunestyrets egen vedtaksmyndighet, som eks.vis i spørsmålet om når i valgperioden man bør behandle delegasjonsreglementet. Fylkesrådmannen velger å drøfte departementets forslag til endringer i kommuneloven i den orden departementet har presentert dem, fra 1 til 4: 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingrepresentanter i en kommune/fylkeskommune Jfr. høringsnotatets side 1-3. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen Jfr. høringsnotatets side 3-5. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. Slik praksis har STFK hatt i en årrekke, nettopp fordi det enkelte fylkesting selv bør beslutte delegasjonsnivået melloom de politiske organene og hvilken myndighet som delegeres til adminisrasjonen ved fylkesrådmannen.. 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. Jfr. høringsnotates side 5-7. Fylkesrådmannens rett og plikt til utredning av saker til politisk behandling er et viktig element i forvaltningen. Der legges en saklig og faglig plattform for den politiske behandlingen av saken. Det er således en sammenheng mellom utredningen og innstillingen. Men hvis innstillingen legges til folkevalgte, er det en risiko for at dette forholdet går tapt, slik at innstillingen kan komme i et misforhold til de saklige og faglige forhold i saken. I sin tur kan også politisk innstilling i sakene påvirke saksutredningens saklige og faglige profil, 13

14 noe som svekker en helhetlig saksutredning. Saksutrederne kan oppleve press til å legge mer vekt på politiske signaler som forutsetninger i saksutredningen enn saklige og faglige forhold. Politikerne og samfunnet er imidlertid best tjent med saksutredere som er saklig og faglig selvstendige og ikke risikere at de blir politiske værhaner i saksutredningsprosessen. Departementets intensjon om styrket politisk innflytelse bør derfor ikke undergrave administrasjonens viktige oppgave med å utrede på et annerledes interessegrunnlag enn det ulike partipolitiske representanter nødvendigvis skal representere. Politisk innstilling i hver sak vil imidlertid kreve mer eller mindre dialog innen den politiske flertallskonstellasjonen (alternativt søke grunnlaget for politisk flertall i en mindretallskonstellasjon) i kommunen/fylkeskommunen for å kunne danne en god basis for en flertallsbeslutning. Dermed øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. Prinsippene i en parlamentarisk modell er annerledes enn i en formannskapsmodell. I en parlamentarisk modell vil enkelte faser av de politiske prosessene skjer i andre fora enn i åpne møter. I en formannskapsmodell vil en forflytting av deler av de politiske prosssene ut av de åpne møtene kunne bidra til å svekke legitimiteteten til folkestyret generelt. Hvis ordføreren/fylkesordføreren innstiller selv, kan det lett bli en partipolitisk innstilling og skape unødige motsetninger og konflikt i den videre politiske prosessen i de besluttende organene. Med en ordning der den politiske innflytelsen på saksutredningen øker, er det grunn til å anta at tilliten til at en får en saklig og bred utredning, vil avta fra et politisk mindretall sin side. Administrasjonens hensyn til en saklig og opplyst balanse mellom flertall og mindretall vil kunne svekkes av departementets forslag. Fylkesrådmannen peker også på at Disse motforestillingene mot politisk innstilling i saker til politisk behandling veier tyngre enn de positive effekter som departementet anfører. Samlet vurderer derfor fylkesrådmannen dagens praksis med administrasjonssjefens innstilling som en mer hensiktsmessig ordning, og han kan derfor ikke tilrå støtte til departementets forslag om politisk innstilling. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) Jfr. høringsnotates side Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesrådmannen sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. 14

15 Fylkesrådmannen vil påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil samt en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. Vedlegg til sak img-x pdf 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 362/2010 Romprogram Strinda videregående skole Saken behandles i: Møtedato Saknr Opplæringskomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Roger Nordahl Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. 16

17 Saksutredning: Romprogram Strinda videregående skole FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Romprogram av konkurransegrunnlag 2. Romprogram av revidert utgave Uttrykte vedlegg i saksmappen 1. Konkurransegrunnlag del 2 av for Ny videregående skole på Strinda GJELDENDE FORUTSETNINGER FT-sak 90/08 - Skolebruksplan 3, fase 3. Vedtak om utbygging av ny videregående skole på Strinda. FT-sak 113/09 Strategiplan Vedtak om at romprogram for nye videregående skoler skal fremmes for politisk behandling BAKGRUNN eller SAMMENDRAG Fylkestinget vedtok i FT-sak 90/08 utbygging av ny videregående skole på Strinda. Prosjektet gjennomføres innenfor de rammer fastsatt av Fylkestinget. Med bakgrunn i vedtak FT-sak 113/09 legges romprogrammet for Strinda videregående skole frem for politisk behandling. FAKTISKE OPPLYSNINGER Byggeprosjektet for ny videregående skole på Strinda gjennomføres som totalentreprise med pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspill. Dette betyr at konkurransedeltakere leverer forslag til design (arkitektur og funksjon) og entreprisekostnad. Etter kåring av vinnerprosjekt gjennomføres en samspillsfase frem mot forprosjekt som danner grunnlag for kontraktsinngåelse. På nyåret i 2010 ble det utført prekvalifisering av 3 totalentreprenører. Prosjektkonkurranse for ny videregående skole på Strinda startet Innlevering av forslag (design og pris) skal skje

18 Romprogrammet for prosjektet baserer seg på rammer fastsatt av Fylkestinget og er førende for konkurrentene. Utformingen av romprogrammet er gjennomført i nær dialog med brukerne for den nye skolen, hvor skoleledelse, ansatte, elever og tillitsvalgte har deltatt aktivt. Romprogrammet er veiledende i den forstand at det retter fokus på arealbruk i forhold til funksjonsbehov som skal tilfredsstilles i skolebygget. Etter kåring av vinnerprosjekt kan det, innenfor fastsatt arealramme, bli foretatt justeringer i arealbruk mellom funksjonene. Brukerne vil delta aktivt i samspillsfasen frem mot forprosjekt. Netto romprogram av for ny videregående skole er angitt til m 2. En del av dette arealet vil bli plassert i ombygde lokaler i eksisterende bygningsmasse ved dagens Strinda videregående skole. Med bakgrunn i verneverdighet, er det i konkurransen stilt krav om at dagens bygg B fra 1955 skal bygges om og innlemmes i nytt skoleanlegg. Hvor mye av øvrig eksisterende bygningsmasse som gjenbrukes er overlatt til konkurrentene å vurdere. I konkurransegrunnlaget av ble det angitt at areal for Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ikke inngikk i romprogrammet, men konkurrentene ble bedt om å skissere løsing for dette innenfor 160 m 2 nettoareal. I løpet av konkurransen er det oppdaget et par feil som øker nettoareal i romprogrammet av med 13 m 2. Revidert netto romprogram for konkurransen med opprettete feil (13 m 2 ) og inkludering av Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk (160 m 2 ) ble sendt ut og er førende for innleverte forslag til og juryens arbeid med kåring av vinnerprosjekt. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Brukerne har deltatt aktivt i utformingen av romprogrammet for ny videregående skole på Strinda. Netto romprogram av baserer seg på de rammer Fylkestinget har satt for Skolebruksplan 3 med ny videregående skole på Strinda. Vedlegg til sak Romprogram Strinda revidert.pdf Romprogram Strinda revidert utgave.pdf 18

19 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 363/2010 Organisering av eiendomsforvaltningen Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Bjørn Aakre Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars

20 Saksutredning: Organisering av eiendomsforvaltningen FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars VEDLEGG Prosjektrapport fase 2 i Eiendomsprosjektet 2010 GJELDENDE FORUTSETNINGER Fylkesutvalget saksnr: 193/2010 (saken utsatt) Opplæringskomiteen saksnr: 034/2010 Fylkesutvalget saksnr: 218/2010 Fylkestinget: saksnr: 067/2010 Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010 BAKGRUNN Fylkestingets vedtak i Strategiplan Fylkesutvalgets vedtak i sak 290/2009 om samme tema: 20

21 Vedtak i saken i Fylkestinget , sak: 67/2010: Nærmere om saken bakgrunn, se kap. 2 i rapporten FAKTISKE OPPLYSNINGER I saken som ble lagt fram for Fylkestinget ser Fylkesrådmannen for seg en utredning med sikte på valg av den beste organisering av bygge og eiendomsforvaltningen. I dette ligger også vurdering av om eiendomsforvaltningen skal organiseres som en etat (som nå), som et fylkeskommunalt foretak eller som et AS. Etter Fylkestingets vedtak , og spesielt vedtakets pkt 3 forslo fylkesrådmannen disse føringene for prosjektets fase 2: Det skal ikke legges vekt på å utrede salg og tilbakeleie av bygninger eller sameie med eksterne partnere som prinsipp. Aksjeselskap som eie/driftsform for de fylkeskommunale bygningene skal ikke utredes nærmere. Dette ble vedtatt i fylkesutvalget i august (Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010) I fase 2 har utredningen sett på hvilke fordeler og ulemper det vil medføre å skille ut eiendomsforvaltningen i et fylkeskommunalt foretak, - FKF. De to modellene er sammenlignet og evaluert fra 13 kriterier, se vedlegg 1 til saken kriteriebasert evaluering av organisasjonsformer. HELHETLIG DRØFTING De to modellene for organisering og styring av eiendomsforvaltningen er beskrevet og evaluert opp mot hverandre i rapportens kap. 4 og 5. De to modellene er evaluert ut fra 13 kriterier. 8 av kriteriene handler hovedsakelig om eiendomsfaglige forhold, 5 handler om generelle forhold som politisk styring, innsyn og personellmessige forhold. Kriteriene er ikke vektet i forhold til hverandre, slik at en helhetsvurdering må gjøres i evalueringen. Fylkesrådmannen antar at noe av begrunnelsen for behovet for denne utredningen er at STFK gjennom årene har akkumulert et stor etterslep på vedlikehold av bygninger. Det er derfor relevant å vurdere om dette kan ha med organiseringen av eiendomsforvaltingen å gjøre. Har vi brukt pengene på den mest effektive måten, eller er har vedlikehold bare blitt underbudsjettert i flere år pga organisering av tjenesten? Av evalueringen i rapporten fra og med side 25 fremgår at prosjektgruppen ikke mener den ene modellen peker seg sterkt ut i forhold til den andre. 21

22 STFK har hatt modellen etat i mange år. Den sammenlignende evalueringen i rapportens kap 5 ser på de to modellene ut fra et nullstilt utgangspunkt. Situasjonen for STFK er imidlertid ikke slik. Det må vurderes om det er nødvendig å innføre en helt ny modell til erstatning for den vi har. Hvis det vil medføre store fordeler på lang sikt er det riktig å gjøre det. På den annen side har en slik omorganisering også en kostnad, både direkte og indirekte. En omlegging til foretak (KF) vil kreve et stort omstillingsarbeid.erfaringer fra Akershus fylkeskommune bekrefter dette. Et foretak forutsetter en ny verdifastsetting av eiendommene, oppretting av åpningsbalanse, ny kontoplan, overføring av personell, kostnader til drift av styre, og beregning av kostnadsdekkende husleie. I tillegg kommer den interne omstillingen i arbeidsformer, ny rolleforståelse osv. Alt dette er mulig å få til, - hvis det vil medføre en bedre eiendomsforvaltning, med mer igjen for hver krone på lang sikt.. Fylkesrådmannen ser klart noen sterke sider ved foretaksmodellen, men de er ikke spesielt betydningsfulle i forhold til å etablere verdibevarende vedlikehold eller effektivisering av FDV-kostnadene våre. Dagens modell har mange muligheter som til nå ikke er utnyttet fullt ut. Revisjonsapporten om eiendomsstrategien i STFK støtter dette.. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår Fylkestinget å beholde dagens organisering som fylkeskommunal etat. Prosjektet videreføres i fase 3, med fokus på: Oppgave og ressursfordeling i eiendomsforvaltningen, herunder arbeidsfordeling mellom BE-tjenesten som forvalter og skolene som bruker. Organisatorisk tilhørighet av personell som arbeider med drift og vedlikehold. Finansiering av drift og vedlikehold, herunder vurdering av intern husleiebetalig. (dette er et virkemiddel som også kan brukes i en etat-organisering) Vedlegg til sak rapport fase 2.doc 22

23 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 364/2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør Saken behandles i: Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Helge Halse Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens

24 Saksutredning: Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens 13. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken - Vedlegg 1: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, utdrag. (Arkitekt Lusparken arkitekter AS, landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim AS) - Vedlegg 2: Budsjett med revidert prosjektkostnad for bussdepot på Sandmoen Uttrykte vedlegg i saksmappen - Vedlegg 3: Utkast til festeavtale med Trondheim kommune (ettersendes) - Vedlegg 4: Utkast til leieavtale med AtB (ettersendes) - Vedlegg 5: Reguleringsplanforslag for bussdepot på Sandmoen. (Konsulent Pir II AS) - Vedlegg 6: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, komplett hefte GJELDENDE FORUTSETNINGER Utvalg av vedtak i Fylkestinget om organisering av kollektivtransport i fylket: - FT , sak 54/08 Organisering av kollektivtrafikken - FT , sak 85/08 - Forberedelse kjøp av rutetjenester ved anbud - FT , sak 61/09 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag - FT , sak 91/09 Innkjøp av rutetjenester utenfor Trondheim fra og med FT og FU Kjøp av rutetjenester. Oppfølging av vedtak i fylkestingsak 91/ FT sak 45/10 Bussdepot for Trondheimsregionen på Sandmoen BAKGRUNN Tidligere saksbehandling: Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt å sette rutenettet for kollektivtransport med buss i Trondheim på anbud. Det er opprettet et fylkeskommunalt selskap for dette: AtB. AtB skal planlegge, markedsføre og administrere anbud på kollektivtrafikk i Trondheimsområdet. I den 24

25 forbindelse skal Sør-Trøndelag Fylkeskommune legge til rette for to bussdepot i byen. Aktuelle områder er Ranheim og Sandmoen. Bussdepotene skal disponeres av AtB. Fylkeskommunen vil eie bussdepotene og leie disse ut til AtB. AtB skal leie bussdepotene ut til de trafikkselskapene som etter anbud får drive kollektivtrafikk i Trondheim. Et hovedanbud er kommet inn høsten De peratørene som velges skal få tilgang til å leie planlagt anlegg på Sandmoen fra FAKTISKE OPPLYSNINGER Bussdepotene i Trondheimsregionen er søkt lokalisert slik at det skal bli minimal tomkjøring for busser til og fra ruteoppdrag. Begge depot skal romme bygg for administrasjon og bussrenhold, drivstoffanlegg, oppstillingsplasser for inntil 180 busser og 150 sjåførbiler. Bussdepotene må ha god kontakt med hovedvegnettet - via tilknytninger med minimal ventetid for bussene og helst små belastninger på etablert trafikk og virksomheter/beboere i området. Byggeprosjektet Bussdepot på Sandmoen omfatter: - Ca m2 nybygg, derav 1050 m2 vaskehall - Ca m2 bussoppstilling og andre kjøreareal på bakkeplan (inntil 180 busser og 150 sjåførbiler) - Det inngår i prosjektet å opparbeide gode uteområder med hensiktsmessig adkomst, varemottak og parkering - Ca m2 grønt areal - Samla tomt eies av Trondheim kommune. Aktuelt område er geoteknisk sjekket i forbindelse med planlegging av brannstasjoner i Trondheimsområdet. Det har vist seg nødvendig med reguleringsplanprosess for å etablere bussdepot på Sandmoen. Plan er venta stadfesta i januar Forberedende arbeider inkl. torvuttak kan tillates utført høsten Over det aktuelle området for bussdepot går i dag to høyspentledninger i luftstrekk. I gjeldende reguleringsplaner er den ene linja forutsatt lagt om til jordkabel, og dette er innarbeida i planer og budsjett. Andre aktuelle tiltak i området - i regi av Trondheim kommune - er: - Samlokalisering av nyanlegg for bussdepot, biogassanlegg, stasjon for Trondheim Bydrift og brannstasjon. Det skal sikres atkomst til etablert torvdeponi øst for nevnte funksjoner. Byggestart for brannstasjon på Sandmoen (første av 4 stasjoner) er planlagt i Fylkestinget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal være bestiller for prosjektet. Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved Bygge- og eiendomstjenesten innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen. En tverrfaglig gruppe ved Bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for programmering/brukerprosess, kontrahering, planlegging og gjennomføring av prosjekt for bussdepot. Vedtatt framdriftsplan for prosjektet på Sandmoen innebærer byggestart for hovedprosjektet i begynnelsen av 2011 og ferdigstillelse i august For depot på Ranheim er det inngått samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune. På aktuell tomt øst før Grilstadtunnelene er foreslått å samlokalisere brannstasjon, gjenvinningstasjon og bussdepot. Trondheim kommune er her hovedoppdragsgiver for samlet reguleringsplanoppdrag. Utkast til felles planprogram for området på Ranheim er levert byplankontoret i februar 2010, og det utføres nå konsekvensutredning for samlet anlegg. Siktemålet er å ha stadfestet reguleringsplan sommeren Det er videre inngått intensjonsavtale om salg eller feste av tomt fra Trondheim kommune. 25

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Fordeler ved samlokalisering

Fordeler ved samlokalisering Samlokalisering UT BYGGI NG KO OMMU NAL IN NFRAST TRUKT UR SAM MLOKA ALISER ING Kriterier for tomtevalg Strategisk plassering ved stamvegsystem Gode på og avkjøringsmuligheter Hensiktsmessige rekkevidder

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig. prosjektleder. Dato. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dato 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Fylkesrådets bestilling Tilby gode samferdselsløsninger langs Nordlandskysten tilpasset fylkeskommunens

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SME-14/7155-2 42749/14 22.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov STYRET Saksbehandler Asbjørn Hofsli Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/601 Dato for styremøte 22.03.12 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer