Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte /2010 Fylkesrådmannens orientering 4 359/2010 Fylkesordførerens orientering 6 360/2010 Referatsaker 8 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring /2010 Romprogram Strinda videregående skole /2010 Organisering av eiendomsforvaltningen /2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør 365/2010 Regional plan Forollhogna villreinområde - fastsetting av planprogram /2010 Idrettspolitisk manifest for Trøndelag - oppsummering /2010 Kommuneplanens arealdel Malvik kommune Offentlig ettersyn. 368/2010 Kommunedelplan Sluppen-Stavne, Trondheim. Høring /2010 Reguleringsplan Kongens gt 23, 27, 29 og 31, Trondheim. Høring /2010 Høring av konsekvensutredning for olje-og gassfeltet "Jordbær" /2010 Midtnorsk Filmsenter AS og Midtnorsk Filmfond AS - endring av vedtekter 372/2010 Tilskudd generelle kulturtiltak, spel og festivaler - 1.tildeling /2010 Arbeidsgiverpolitikken /2010 Lønnsforhandlinger orientering /2010 Opprettelse av drosjesentral i Malvik kommune /2010 Søknad om støtte til utvikling - Atelier Ilsvika /2010 Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturstipend Unntatt etter offentlighetsloven OFFL 5 378/2010 Idrettsstipend for ungdom Unntatt etter offentlighetsloven OFFL

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. 2

3 Saksutredning: Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Protokoll fra Fylkesutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Protokoll fra Fylkesutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 358/2010 Fylkesrådmannens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 4

5 Saksutredning: Fylkesrådmannens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 359/2010 Fylkesordførerens orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling 6

7 Saksutredning: Fylkesordførerens orientering FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Ingen innstilling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Det blir gitt en muntlig orientering i møtet. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 360/2010 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Kari Braun Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. 8

9 Saksutredning: Referatsaker FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Referatsakene tas til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev fra Miljøverndepartementet, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell Sunndalsfjella i fylkene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 2. Brev fra Kulturdepartementet, Overførsel av ansvar for oppnevning av styremedlemmer. 3. Rapport Global Dignity Day Org. av arb. m Pilegrimsleden 2011 og etabl. av et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter. Vedlegg til sak Refsak 1 FU pdf Refsak 2 FU pdf Refsak 3 FU doc Refsak 4 FU pdf 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 361/2010 Endringer i kommuneloven - Høring Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Zlatko Dzaferovic Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. 10

11 Saksutredning: Høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesutvalget sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. Samtidig vil fylkesutvalget påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: 1. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6. september 2010 Høringsnotatet er også publisert på departementets nettsider sammen med høringsbrevet og liste over høringsinstansene: GJELDENDE FORUTSETNINGER 1. Kommuneloven 2. KRD: Høringsnotatet Høyring endringar i kommunelova av 6.september 2010 BAKGRUNN Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har sendt forslag til enkelte endringer i kommuneloven på høring. Se vedlagte høringsnotat. Etter høringsrunden vil det bli tatt endelig stilling til forslagene. Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 6. desember FAKTISKE OPPLYSNINGER I høringsnotatet fremmer departementet forslag til enkelte endringer i kommuneloven.. KRD fremmer forslag til følgende lovendringer: 11

12 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingerepresentanter i en kommune/fylke 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) I konkrete paragrafer er disse lovendringsforslagene utformet slik: 7 nr. 3 skal lyde: 3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Slikt vedtak må treffes med minst 2/3 av de stemmer som avgis. Ny 18 nr. 4 skal lyde: 4. Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om dannelse av kommuneråd eller fylkesråd skal skje etter 19 eller etter 19 a. Ny 19 a skal lyde: 19 a Utpeking 1. Når den parlamentariske situasjonen i kommunestyret eller fylkestinget tilsier det, har ordføreren eller fylkesordføreren på kommunestyrets eller fylkestingets vegne plikt til å gi en kommunerådskandidat eller fylkesrådskandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd eller fylkesråd. Den kandidaten som ordføreren eller fylkesordføreren etter politiske sonderinger antar kan samle størst oppslutning i kommunestyret eller fylkestinget for sitt kommuneråd eller fylkesråd, skal utpekes. 2. Er skifte av kommuneråd eller fylkesråd følge av et kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg, skal den person som til enhver tid formelt innehar ordførervervet eller fylkesordførervervet ha oppdraget som følger av nr Den utpekte kandidaten setter selv sammen sitt kollegium, og det nye kommunerådet eller fylkesrådet konstituerer seg selv. Bestemmelsene om kjønnsmessig balanse i 38 a nr. 3 første og andre punktum gjelder tilsvarende. Lederen av kommunerådet eller fylkesrådet kan selv når som helst skifte ut medlemmer av rådet, og bestemme rådets sammensetning. 4. Kommunerådet og fylkesrådet sender melding til kommunestyret eller fylkestinget om rådets sammensetning straks det har konstituert seg, og straks det har skjedd endringer i rådets sammensetning. 5. Funksjonstiden til kommunerådet eller fylkesrådet er uavhengig av kommunestyrets og fylkestingets valgperiode. 6. Ved skifte av kommuneråd og fylkesråd blir fratredende råd sittende inntil nytt råd har konstituert seg. 7. Et forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste kommunestyremøte eller fylkestingsmøte med mindre 2/3 av 12

13 de møtende krever umiddelbar avstemning. Meddelelse fra rådet om fratreden skal skje i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. 8. Et medlem av rådet fratrer, foruten i tilfeller nevnt i nr. 3 i denne paragrafen, etter vedtak eller etter eget ønske. Dersom rådslederen fratrer, skal hele rådet fratre. 39 nr. 2 skal lyde: Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Nåværende 39 nr. 2 blir ny nr. 4 Ny 39 nr. 3 skal lyde: Vedtak i folkevalgte organer treffes på grunnlag av innstilling fra organets leder eller annet folkevalgt organ, slik dette er vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta at administrasjonssjefen i stedet skal avgi innstilling. DRØFTING Generelt er det fylkesrådmannens oppfatning at KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer av kommuneloven, og fylkesrådmannen ser ingen grunn til nærmere drøfting enn den som allerede er foretatt i høringsnotatet, der han i all hovedsak er enig i departementets vurderinger og forslag. Det kan dog reises et prinsipielt spørsmål om hvor detaljert loven skal regulere kommunestyrets egen vedtaksmyndighet, som eks.vis i spørsmålet om når i valgperioden man bør behandle delegasjonsreglementet. Fylkesrådmannen velger å drøfte departementets forslag til endringer i kommuneloven i den orden departementet har presentert dem, fra 1 til 4: 1. forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter/fylkestingrepresentanter i en kommune/fylkeskommune Jfr. høringsnotatets side 1-3. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. 2. forslag om å lovfeste at kommunestyret/fylkestinget i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen/fylkeskommunen Jfr. høringsnotatets side 3-5. Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. Slik praksis har STFK hatt i en årrekke, nettopp fordi det enkelte fylkesting selv bør beslutte delegasjonsnivået melloom de politiske organene og hvilken myndighet som delegeres til adminisrasjonen ved fylkesrådmannen.. 3. forslag om å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men at kommunestyret/fylkestinget kan gjøre unntak fra hovedregelen. Jfr. høringsnotates side 5-7. Fylkesrådmannens rett og plikt til utredning av saker til politisk behandling er et viktig element i forvaltningen. Der legges en saklig og faglig plattform for den politiske behandlingen av saken. Det er således en sammenheng mellom utredningen og innstillingen. Men hvis innstillingen legges til folkevalgte, er det en risiko for at dette forholdet går tapt, slik at innstillingen kan komme i et misforhold til de saklige og faglige forhold i saken. I sin tur kan også politisk innstilling i sakene påvirke saksutredningens saklige og faglige profil, 13

14 noe som svekker en helhetlig saksutredning. Saksutrederne kan oppleve press til å legge mer vekt på politiske signaler som forutsetninger i saksutredningen enn saklige og faglige forhold. Politikerne og samfunnet er imidlertid best tjent med saksutredere som er saklig og faglig selvstendige og ikke risikere at de blir politiske værhaner i saksutredningsprosessen. Departementets intensjon om styrket politisk innflytelse bør derfor ikke undergrave administrasjonens viktige oppgave med å utrede på et annerledes interessegrunnlag enn det ulike partipolitiske representanter nødvendigvis skal representere. Politisk innstilling i hver sak vil imidlertid kreve mer eller mindre dialog innen den politiske flertallskonstellasjonen (alternativt søke grunnlaget for politisk flertall i en mindretallskonstellasjon) i kommunen/fylkeskommunen for å kunne danne en god basis for en flertallsbeslutning. Dermed øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. Prinsippene i en parlamentarisk modell er annerledes enn i en formannskapsmodell. I en parlamentarisk modell vil enkelte faser av de politiske prosessene skjer i andre fora enn i åpne møter. I en formannskapsmodell vil en forflytting av deler av de politiske prosssene ut av de åpne møtene kunne bidra til å svekke legitimiteteten til folkestyret generelt. Hvis ordføreren/fylkesordføreren innstiller selv, kan det lett bli en partipolitisk innstilling og skape unødige motsetninger og konflikt i den videre politiske prosessen i de besluttende organene. Med en ordning der den politiske innflytelsen på saksutredningen øker, er det grunn til å anta at tilliten til at en får en saklig og bred utredning, vil avta fra et politisk mindretall sin side. Administrasjonens hensyn til en saklig og opplyst balanse mellom flertall og mindretall vil kunne svekkes av departementets forslag. Fylkesrådmannen peker også på at Disse motforestillingene mot politisk innstilling i saker til politisk behandling veier tyngre enn de positive effekter som departementet anfører. Samlet vurderer derfor fylkesrådmannen dagens praksis med administrasjonssjefens innstilling som en mer hensiktsmessig ordning, og han kan derfor ikke tilrå støtte til departementets forslag om politisk innstilling. 4. forslag om å lovfeste en alternativ forskrift om dannelse av kommuneråd/fylkesråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform, ved at ordføreren/fylkesordføreren, når den parlamentariske situasjonen tilsier det, på vegne av kommunestyret/fylkestinget har plikt til å gi en kommunerådslederkandidat/fylkesrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd/fylkesråd (utpeking) Jfr. høringsnotates side Fylkesrådmannen sier seg enig i departementets vurderinger og støtter forslaget. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON KRD har gjort et godt og grundig arbeid med sine forslag til endringer i kommuneloven. Fylkesrådmannen sier seg i all hovedsak enig i departementets vurderinger og støtter 3 av de 4 forslagene til endringer i kommuneloven. 14

15 Fylkesrådmannen vil påpeke faren for at politisk innstilling i saker til politisk behandling kan føre til en svekkelse av saksutredningens saklige og faglige profil samt en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. I tillegg øker risikoen for at deler av den politiske prosessen flyttes fra åpne prosesser i de politiske organene til lukkede prosesser. I en formannskapsmodell vil dette kunne svekke legitimiteteten til folkestyret. I sum kan dette lett gi en vanskeligere politisk saksbehandlingsprosess. Fylkesutvalget kan derfor ikke støtte departementets forslag om politisk innstilling i saker til politisk behandling. Vedlegg til sak img-x pdf 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 362/2010 Romprogram Strinda videregående skole Saken behandles i: Møtedato Saknr Opplæringskomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Saksbehandler: Roger Nordahl Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. 16

17 Saksutredning: Romprogram Strinda videregående skole FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkesutvalget tar romprogram av for Strinda videregående skole til orientering. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Romprogram av konkurransegrunnlag 2. Romprogram av revidert utgave Uttrykte vedlegg i saksmappen 1. Konkurransegrunnlag del 2 av for Ny videregående skole på Strinda GJELDENDE FORUTSETNINGER FT-sak 90/08 - Skolebruksplan 3, fase 3. Vedtak om utbygging av ny videregående skole på Strinda. FT-sak 113/09 Strategiplan Vedtak om at romprogram for nye videregående skoler skal fremmes for politisk behandling BAKGRUNN eller SAMMENDRAG Fylkestinget vedtok i FT-sak 90/08 utbygging av ny videregående skole på Strinda. Prosjektet gjennomføres innenfor de rammer fastsatt av Fylkestinget. Med bakgrunn i vedtak FT-sak 113/09 legges romprogrammet for Strinda videregående skole frem for politisk behandling. FAKTISKE OPPLYSNINGER Byggeprosjektet for ny videregående skole på Strinda gjennomføres som totalentreprise med pris- og designkonkurranse med etterfølgende samspill. Dette betyr at konkurransedeltakere leverer forslag til design (arkitektur og funksjon) og entreprisekostnad. Etter kåring av vinnerprosjekt gjennomføres en samspillsfase frem mot forprosjekt som danner grunnlag for kontraktsinngåelse. På nyåret i 2010 ble det utført prekvalifisering av 3 totalentreprenører. Prosjektkonkurranse for ny videregående skole på Strinda startet Innlevering av forslag (design og pris) skal skje

18 Romprogrammet for prosjektet baserer seg på rammer fastsatt av Fylkestinget og er førende for konkurrentene. Utformingen av romprogrammet er gjennomført i nær dialog med brukerne for den nye skolen, hvor skoleledelse, ansatte, elever og tillitsvalgte har deltatt aktivt. Romprogrammet er veiledende i den forstand at det retter fokus på arealbruk i forhold til funksjonsbehov som skal tilfredsstilles i skolebygget. Etter kåring av vinnerprosjekt kan det, innenfor fastsatt arealramme, bli foretatt justeringer i arealbruk mellom funksjonene. Brukerne vil delta aktivt i samspillsfasen frem mot forprosjekt. Netto romprogram av for ny videregående skole er angitt til m 2. En del av dette arealet vil bli plassert i ombygde lokaler i eksisterende bygningsmasse ved dagens Strinda videregående skole. Med bakgrunn i verneverdighet, er det i konkurransen stilt krav om at dagens bygg B fra 1955 skal bygges om og innlemmes i nytt skoleanlegg. Hvor mye av øvrig eksisterende bygningsmasse som gjenbrukes er overlatt til konkurrentene å vurdere. I konkurransegrunnlaget av ble det angitt at areal for Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ikke inngikk i romprogrammet, men konkurrentene ble bedt om å skissere løsing for dette innenfor 160 m 2 nettoareal. I løpet av konkurransen er det oppdaget et par feil som øker nettoareal i romprogrammet av med 13 m 2. Revidert netto romprogram for konkurransen med opprettete feil (13 m 2 ) og inkludering av Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk (160 m 2 ) ble sendt ut og er førende for innleverte forslag til og juryens arbeid med kåring av vinnerprosjekt. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Brukerne har deltatt aktivt i utformingen av romprogrammet for ny videregående skole på Strinda. Netto romprogram av baserer seg på de rammer Fylkestinget har satt for Skolebruksplan 3 med ny videregående skole på Strinda. Vedlegg til sak Romprogram Strinda revidert.pdf Romprogram Strinda revidert utgave.pdf 18

19 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 363/2010 Organisering av eiendomsforvaltningen Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Bjørn Aakre Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars

20 Saksutredning: Organisering av eiendomsforvaltningen FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Fylkestinget vedtar at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en fylkeskommunal etat Prosjektet videreføres til fase 3, med sikte på behandling i fylkestinget i mars VEDLEGG Prosjektrapport fase 2 i Eiendomsprosjektet 2010 GJELDENDE FORUTSETNINGER Fylkesutvalget saksnr: 193/2010 (saken utsatt) Opplæringskomiteen saksnr: 034/2010 Fylkesutvalget saksnr: 218/2010 Fylkestinget: saksnr: 067/2010 Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010 BAKGRUNN Fylkestingets vedtak i Strategiplan Fylkesutvalgets vedtak i sak 290/2009 om samme tema: 20

21 Vedtak i saken i Fylkestinget , sak: 67/2010: Nærmere om saken bakgrunn, se kap. 2 i rapporten FAKTISKE OPPLYSNINGER I saken som ble lagt fram for Fylkestinget ser Fylkesrådmannen for seg en utredning med sikte på valg av den beste organisering av bygge og eiendomsforvaltningen. I dette ligger også vurdering av om eiendomsforvaltningen skal organiseres som en etat (som nå), som et fylkeskommunalt foretak eller som et AS. Etter Fylkestingets vedtak , og spesielt vedtakets pkt 3 forslo fylkesrådmannen disse føringene for prosjektets fase 2: Det skal ikke legges vekt på å utrede salg og tilbakeleie av bygninger eller sameie med eksterne partnere som prinsipp. Aksjeselskap som eie/driftsform for de fylkeskommunale bygningene skal ikke utredes nærmere. Dette ble vedtatt i fylkesutvalget i august (Fylkesutvalget: saksnr: 253/2010) I fase 2 har utredningen sett på hvilke fordeler og ulemper det vil medføre å skille ut eiendomsforvaltningen i et fylkeskommunalt foretak, - FKF. De to modellene er sammenlignet og evaluert fra 13 kriterier, se vedlegg 1 til saken kriteriebasert evaluering av organisasjonsformer. HELHETLIG DRØFTING De to modellene for organisering og styring av eiendomsforvaltningen er beskrevet og evaluert opp mot hverandre i rapportens kap. 4 og 5. De to modellene er evaluert ut fra 13 kriterier. 8 av kriteriene handler hovedsakelig om eiendomsfaglige forhold, 5 handler om generelle forhold som politisk styring, innsyn og personellmessige forhold. Kriteriene er ikke vektet i forhold til hverandre, slik at en helhetsvurdering må gjøres i evalueringen. Fylkesrådmannen antar at noe av begrunnelsen for behovet for denne utredningen er at STFK gjennom årene har akkumulert et stor etterslep på vedlikehold av bygninger. Det er derfor relevant å vurdere om dette kan ha med organiseringen av eiendomsforvaltingen å gjøre. Har vi brukt pengene på den mest effektive måten, eller er har vedlikehold bare blitt underbudsjettert i flere år pga organisering av tjenesten? Av evalueringen i rapporten fra og med side 25 fremgår at prosjektgruppen ikke mener den ene modellen peker seg sterkt ut i forhold til den andre. 21

22 STFK har hatt modellen etat i mange år. Den sammenlignende evalueringen i rapportens kap 5 ser på de to modellene ut fra et nullstilt utgangspunkt. Situasjonen for STFK er imidlertid ikke slik. Det må vurderes om det er nødvendig å innføre en helt ny modell til erstatning for den vi har. Hvis det vil medføre store fordeler på lang sikt er det riktig å gjøre det. På den annen side har en slik omorganisering også en kostnad, både direkte og indirekte. En omlegging til foretak (KF) vil kreve et stort omstillingsarbeid.erfaringer fra Akershus fylkeskommune bekrefter dette. Et foretak forutsetter en ny verdifastsetting av eiendommene, oppretting av åpningsbalanse, ny kontoplan, overføring av personell, kostnader til drift av styre, og beregning av kostnadsdekkende husleie. I tillegg kommer den interne omstillingen i arbeidsformer, ny rolleforståelse osv. Alt dette er mulig å få til, - hvis det vil medføre en bedre eiendomsforvaltning, med mer igjen for hver krone på lang sikt.. Fylkesrådmannen ser klart noen sterke sider ved foretaksmodellen, men de er ikke spesielt betydningsfulle i forhold til å etablere verdibevarende vedlikehold eller effektivisering av FDV-kostnadene våre. Dagens modell har mange muligheter som til nå ikke er utnyttet fullt ut. Revisjonsapporten om eiendomsstrategien i STFK støtter dette.. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Fylkesrådmannen tilrår Fylkestinget å beholde dagens organisering som fylkeskommunal etat. Prosjektet videreføres i fase 3, med fokus på: Oppgave og ressursfordeling i eiendomsforvaltningen, herunder arbeidsfordeling mellom BE-tjenesten som forvalter og skolene som bruker. Organisatorisk tilhørighet av personell som arbeider med drift og vedlikehold. Finansiering av drift og vedlikehold, herunder vurdering av intern husleiebetalig. (dette er et virkemiddel som også kan brukes i en etat-organisering) Vedlegg til sak rapport fase 2.doc 22

23 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget Sak 364/2010 Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør Saken behandles i: Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen /2010 Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget Saksbehandler: Helge Halse Arkivsaksnr: FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens

24 Saksutredning: Bygging av bussdepot på Sandmoen - godkjenning av budsjett og avtale med entreprenør FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner at anlegg av bussdepot for busser på Sandmoen settes i gang. Det er forhandlet fram intensjonsavtale om feste av 35,7 daa tomt fra Trondheim kommune. Anleggskostnader er avklart ved gjennomført anbudskonkurranse med løsningsforslag. HENT AS er kåret som vinner i konkurransen. Samlet ajourført prosjektkostnad er 135 mill kr som dekkes ved låneopptak. Anlegget leies ut til AtB til selvkost. 2. Fylkeutvalget gis fullmakt til å akseptere tilbudt opsjon fra HENT for bygging av tilsvarende bussdepot på Ranheim. Samlet ajourført prosjektkostnad er ca. 185 mill kr inkl kjøp av tomt. 3. Fylkesutvalget godtar at deler av kostnadene nevnt over ca. 16 mill. godkjennes brukt i Dette punktet vedtas i medhold av kommunelovens 13. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken - Vedlegg 1: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, utdrag. (Arkitekt Lusparken arkitekter AS, landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim AS) - Vedlegg 2: Budsjett med revidert prosjektkostnad for bussdepot på Sandmoen Uttrykte vedlegg i saksmappen - Vedlegg 3: Utkast til festeavtale med Trondheim kommune (ettersendes) - Vedlegg 4: Utkast til leieavtale med AtB (ettersendes) - Vedlegg 5: Reguleringsplanforslag for bussdepot på Sandmoen. (Konsulent Pir II AS) - Vedlegg 6: Konkurranseprosjekt levert av HENT AS, komplett hefte GJELDENDE FORUTSETNINGER Utvalg av vedtak i Fylkestinget om organisering av kollektivtransport i fylket: - FT , sak 54/08 Organisering av kollektivtrafikken - FT , sak 85/08 - Forberedelse kjøp av rutetjenester ved anbud - FT , sak 61/09 Etablering av administrasjonsselskap for ledelse og utvikling av kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag - FT , sak 91/09 Innkjøp av rutetjenester utenfor Trondheim fra og med FT og FU Kjøp av rutetjenester. Oppfølging av vedtak i fylkestingsak 91/ FT sak 45/10 Bussdepot for Trondheimsregionen på Sandmoen BAKGRUNN Tidligere saksbehandling: Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt å sette rutenettet for kollektivtransport med buss i Trondheim på anbud. Det er opprettet et fylkeskommunalt selskap for dette: AtB. AtB skal planlegge, markedsføre og administrere anbud på kollektivtrafikk i Trondheimsområdet. I den 24

25 forbindelse skal Sør-Trøndelag Fylkeskommune legge til rette for to bussdepot i byen. Aktuelle områder er Ranheim og Sandmoen. Bussdepotene skal disponeres av AtB. Fylkeskommunen vil eie bussdepotene og leie disse ut til AtB. AtB skal leie bussdepotene ut til de trafikkselskapene som etter anbud får drive kollektivtrafikk i Trondheim. Et hovedanbud er kommet inn høsten De peratørene som velges skal få tilgang til å leie planlagt anlegg på Sandmoen fra FAKTISKE OPPLYSNINGER Bussdepotene i Trondheimsregionen er søkt lokalisert slik at det skal bli minimal tomkjøring for busser til og fra ruteoppdrag. Begge depot skal romme bygg for administrasjon og bussrenhold, drivstoffanlegg, oppstillingsplasser for inntil 180 busser og 150 sjåførbiler. Bussdepotene må ha god kontakt med hovedvegnettet - via tilknytninger med minimal ventetid for bussene og helst små belastninger på etablert trafikk og virksomheter/beboere i området. Byggeprosjektet Bussdepot på Sandmoen omfatter: - Ca m2 nybygg, derav 1050 m2 vaskehall - Ca m2 bussoppstilling og andre kjøreareal på bakkeplan (inntil 180 busser og 150 sjåførbiler) - Det inngår i prosjektet å opparbeide gode uteområder med hensiktsmessig adkomst, varemottak og parkering - Ca m2 grønt areal - Samla tomt eies av Trondheim kommune. Aktuelt område er geoteknisk sjekket i forbindelse med planlegging av brannstasjoner i Trondheimsområdet. Det har vist seg nødvendig med reguleringsplanprosess for å etablere bussdepot på Sandmoen. Plan er venta stadfesta i januar Forberedende arbeider inkl. torvuttak kan tillates utført høsten Over det aktuelle området for bussdepot går i dag to høyspentledninger i luftstrekk. I gjeldende reguleringsplaner er den ene linja forutsatt lagt om til jordkabel, og dette er innarbeida i planer og budsjett. Andre aktuelle tiltak i området - i regi av Trondheim kommune - er: - Samlokalisering av nyanlegg for bussdepot, biogassanlegg, stasjon for Trondheim Bydrift og brannstasjon. Det skal sikres atkomst til etablert torvdeponi øst for nevnte funksjoner. Byggestart for brannstasjon på Sandmoen (første av 4 stasjoner) er planlagt i Fylkestinget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal være bestiller for prosjektet. Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved Bygge- og eiendomstjenesten innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen. En tverrfaglig gruppe ved Bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for programmering/brukerprosess, kontrahering, planlegging og gjennomføring av prosjekt for bussdepot. Vedtatt framdriftsplan for prosjektet på Sandmoen innebærer byggestart for hovedprosjektet i begynnelsen av 2011 og ferdigstillelse i august For depot på Ranheim er det inngått samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune. På aktuell tomt øst før Grilstadtunnelene er foreslått å samlokalisere brannstasjon, gjenvinningstasjon og bussdepot. Trondheim kommune er her hovedoppdragsgiver for samlet reguleringsplanoppdrag. Utkast til felles planprogram for området på Ranheim er levert byplankontoret i februar 2010, og det utføres nå konsekvensutredning for samlet anlegg. Siktemålet er å ha stadfestet reguleringsplan sommeren Det er videre inngått intensjonsavtale om salg eller feste av tomt fra Trondheim kommune. 25

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/47 Møtedato/tid: 8.4.213, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind Stende,

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer