Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene."

Transkript

1 1 Endelig utgave Bekkestua Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene. Vi har ikke oversikt over om disse sakene er tatt opp på annen måte med administrasjonen, men vil be om en kort orientering i forhold til de spørsmål som er tatt opp. Tilstede: Bærum kommune Jan W. Mundal, kommunalsjef Tekniske tjenester Kjell Seberg, reguleringssjef Plan og miljø Henriette Seyffarth, Natur og idrett Stein Batalden, avdelingsleder Vei og trafikk Per Kirkesæther, tjensteleder renovasjon Bærum Velforbund (BV) Frits Lemstad, leder Rigmor Arnkværn, sekretær Kåre Lindemann, styremedlem Per Øien, varamedlem Dorte Skulstad, varamedlem Henrik Linnestad, varamedlem Referent: Rigmor Arnkværn Neste møte er ikke fastlagt, men blir trolig i oktober. Gjennomgang av referat fra møtet 31. oktober 2012 Ta med referatet fra i fjor. Saker som vi ønsker mer omtale av og status for, de to første sakene er fra april 2012, men ble gjentatt i oktober. *Isi Gård: Status for denne saken? Ved Isianlegget har grunneier også ønsket bom for å stoppe trafikken med de store bilene rundt anlegget. Veien er privat og grunneier kan sette opp bom selv. Per Kirkesæther skal spørres mer om saken. (Dette er foreløpig ikke sendt oss.) Renovasjon leier arealer av Erling Enger, og det ble inngått en avtale om leie i september Kommunen setter ikke opp bommer på private veier og dette inngikk heller ikke i leieavtalen Det er noen private og noen kommunale veier i området. Enger ønsker at det blir satt opp bom på noen av de private veiene, men dette vil ikke kommunen bekoste. Per Kirkesæther: «Jeg har ikke uttalt meg om kostnadene med bommer, men har sagt at det er opp til veistyret for den eller de private veiene om de ønsker bom eller ikke. Saken må derfor tas opp i veistyre»t. * Status for sykkelparkering og for merking av sykkeltraseer gjennom Bekkestua? Nå i 2013 så langt har ingenting skjedd?

2 2 KTP er kontaktet ang. mere og overbygd sykkelparkering ved stasjonen. Dette vil komme. Bærum næringsforening vil bli kontaktet ang. annen parkering på Bekkestua. Hensikten er at sykkelparkering skal komme på plass flere steder så snart som mulig. Vellene håper dette blir nå i vår! I tillegg til ønsket om en gjennomgang av alle de store utbyggingssakene som er på gang eller kan ventes i løpet av året, har vi følgende saker: BÆRUM VELFORBUND, nye og gamle saker Ruter og innspill fra Bærums befolkning Vi er kjent med at sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk skal behandle innspill fra Bærum kommune til Ruters hovedendringer Så vidt vi kan se er fristen 1. mai. Ruter beslutter endringene i juni/juli Velforeningene og Bærum Velforbund har gjentatte ganger vist interesse for å delta i samarbeidet som er mellom kommunen og Ruter. Dette er et område som angår mange innbyggere, og det burde vært lagt til rette for aktiv medvirkning gjennom vellene. Ennå er det tid for dette i år. Bærum Velforbund vil gjerne drøfte hvordan v i kan få til en god medvirkning, subsidiært hvordan vi i år kan komme med innspill til den endelige uttalelsen fra Bærum kommune. I forrige møte stilte vi spørsmål om brukerutvalg for kollektivtrafikk kunne være en god ide uten at dette er blitt fulgt opp av noen av partene. Vi var i dette møtet også opptatt av prisene internt i Bærum med de nye sonene priser som fører til at bil alltid er beste alternativ framfor kollektive løsninger, spesielt mellom østre og vestre Bærum. Dette er lite energi- og klimavennlig og bør endres snarest. Det er nå etablert faste møtepunkt mellom Ruter og Bærum kommune angående planer, ruteendringer o.lsusanne Bremdal er BKs representant. BK blir nå lyttet til av Ruter. Det er etablert et brukerutvalg, men uten vellene. Men vellene kan sende inn til BK synspunkter på saker som Ruter har ansvar for. Frist er 1. mars hvert år. Eget notat om saken er vedlagt. Hageavfall og levering utenfor vanlige åpningstider samt nye priser Sektorutvalg MIKK gjorde vedtak om at det skal være mulig å avtale slik levering i år. Hvordan følges vedtaket opp i forhold til de dugnadsaksjoner som er planlagt ut over i april og mai? Det ble også vedtatt at prisen for levering av innsamlet skrot i vellene skal være som for levering fra næring og ikke som fra private slik ordningen har vært til nå. Dette ble ikke diskutert på sektorutvalgsmøtet til MIKK, men god service til befolkningen og velvilje overfor de ordningene vellene nå hadde iverksatt, var en grunnholdning fra utvalget. Vi kan ikke se at denne prisforhøyelsen samsvarer med dette.

3 3 Det ble presisert at prisen for levert skrot fra vellene er som fra private i aksjonsperioden mellom påske og 17. mai, og at store lastebiler bare godtas i aksjonsperioden vår(mellom påske og 17. mai) og høst (15.sept15.okt.). BV poengterte at skrotinnsamlingen i hovedsak forgår etter 17. mai og fram til ca. midten av juni av kapasitetshensyn. Notat om saken er vedlagt. Vintervedlikehold Det er kommet en rekke klager på vintervedlikeholdet denne vinteren. Dette gjelder både brøytestandard og strøstandard. Bærum Velforbund vil gjerne ha en dialog med kommunen for å være bedre forberedt foran neste vintersesong. Se ellers konkrete spørsmål og klager fra enkelte vel. Totalt er det vedtatt et kutt på 120 mill.kr. Innenfor den nye rammen er det bare hvordan og prioriteringer som kan gjøres for forbedringer. Det kan ikke bli «oftere». Vei og trafikk er åpen for en dialog om hvordan pengene til vei og trafikk brukes, men budsjettet må holdes. I tillegg til kuttene, er det heller ikke bevilget midler til å dekke opp for prisøkning ved nye og oppdaterte kontrakter. Det er for øvrig slik at det betales for hver «utrykning». I år var det 28 utrykninger på hovedveiene og 18 på sideveiene (for å rydde snø og for å strø/salte). Eget tema om private veier: Renovasjon pekte på et stort problem om vinteren: I private veier er det ofte dårlig snørydding og det kan være glatt, noe som skaper store problemer for de som skal hente søppel. De oppfordrer folk til å få bedre avtaler om brøyting. I diskusjonen som fulgte, kom det fram at mange ikke vet om de bor i en privat eller offentlig vei. Det er også slik at alle som har veirett (bor) i en privat vei, er pliktig til å være med i et veilag som sørger for vedlikehold. Alle kan finne ut status på sin vei ved å gå inn på kommunens kart, tema vei. Kommunen sender oss retningslinjer som finnes for private veier. Legger ved Vei og trafikks brev om brøyting/strøing, kantklipping osv. Legger også ved aktuell del av lovvverket som gjelder for private veier Praktisering av Samarbeidsavtalen Hvordan er kommunen og vellene fornøyde med praktiseringen av samarbeidsavtalen, med informasjon og medvirkning? Det er klart at Samarbeidsavtalen må oppdateres, det kan også være snakk om større endringer. Bærum Velforbund skal følge opp og komme med innspill i saken. Velforbundet har bedt om hjelp til å finne kontaktpersoner til alle eksisterende huseierforeninger og sameier som nå er etablert på Fornebu for å starte prosessen med å få etablert nye vel i området. Det kan også bli aktuelt med nærmere samarbeid med kommunen med å få startet de nye vellene. Det ble ikke tatt opp hvordan, når eller av hvem i kommunen dette kunne gjennomføres. Kan noen svare på det i referatet?

4 4 Ombygging av hallen i kommunegården konsekvenser? Vi vet at hallen skal bygges om. Dette er et fellesområde som er mye brukt av innbyggerne både som møteplass, gå på kurs og å søke informasjon. Hva er det som skal gjøres? Vil vi som brukere bli tatt med i prosessen eller hørt på andre måter? Svar fra Eiendom: Prosjekt Liv og røre i sentralhallen og kommunegården er styrt av mål i HP Der står det: Etablere en aktiv møteplass for kommunens innbyggere i sentralhallen i Kommunegården der frivillighet og kultur er sentrale elementer. Siden biblioteket i Sandvika har behov for større arealer åpnes det opp mellom bibliotek og sentralhall med et nytt fleksibelt fellesareal. Det blir en ny glassvegg med dør inn til biblioteket. Biblioteket får felles inngang gjennom sentralhallen. Det gir utvidet tilgjengelighet for brukere til både bibliotek og sentralhall med møterom. Bærum Frivilligsentral har flyttet inn i sentralhallen. Flere samarbeidspartnere har deltatt i utviklingsarbeidet. Det ble avholdt en idémyldring hvor blant andre Bærum kulturråd deltok med Harriet Carlin, og Eva Bellis og Sandvika Vel ved Hjalmar Aass. Blir det gjort noe med retningslinjer og praksis mht tillatelser til mobilantenner Hvilke konsekvenser av dommen overfor Hafslund om nedgraving av kabler fra luft når det graves likevel.? Se også spørsmål fra Blommenholm Vel. Mobilmaster: BK skal nå i møte med Telenor fordi de ønsker flere antenner. BK har sagt de ikke vil ha mobilmaster på skoler. Fordi mange er skeptiske til mastene, kommer de ikke opp så tett som selskapene ønsker, noe som betyr at hver mast stråler kraftigere. Fordi Statens strålingsvern ikke anser mobilmaster som strålingsfarlige, kan heller ikke kommunen argumentere med strålingsfare når de ønsker å avvise nye master, men må bruke andre argumenter. Telenor vil komme med innspill til den nye kommuneplanen. Andre kabler i stolper: Hafslund skal ta initiativ til et møte. Det koster ca kr pr husstand å få lagt kabel i bakken inn til en bolig. Flytting av kabler fra stolper til grøft vi bare skje der det er gravearbeider av andre grunner. Kommunen har tatt over fra Hafslund alle lyktestolpene. Men Hafslund eier fortsatt alle stolper som fører 230 V strøm. Her er det fritt fram for Hafslund til å leie ut plass til kabler av alle slag. Men i kommunens lyktestolper, kan de selv regulere dette. Målet er at alt skal i bakken. Kommunens overtakelse av veilys fra Hafslund På siste møte ble følgende bestemt: «Kommunen vil orientere om dette og om bortfall av støtte til private veilys i Bæringen.» Når kan vi forvente at dette blir gjort? Dette skal komme nå!

5 Kulturmeldingen. Den er ikke blitt sendt til Bærum Velforbund, men den skal bli sendt nå. 5 BLOMMENHOLM VEL Buss for tog fra 7. april Som kjent vil togtrafikken forbi Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner være stanset i tiden 7. april desember Jernbaneverket har gitt melding om at det vil bli satt opp busser som erstatning og at buss nr. 122 vil stanse ved Blommenholm stasjon. Denne situasjonen har vi hatt midtsommers i årene Denne gangen er togstansen i 20 måneder, og vi frykter at det i rushtiden morgen og kveld vil bli overfylte busser slik at folk velger å ta bil på en allerede overbelastet E18. Vi regner med at det er Ruter som har primæransvaret her, men vi ber om at Bærum kommune også følger utviklingen. Vei og trafikk følger utviklingen. Nedgraving av luftledninger Nedgravde ledninger krever mindre vedlikehold enn luftledninger. I byområder som Sandvika og Bekkestua er ledningene nedgravd, og vi har merket oss at ledninger også graves ned til nye hus. Nedgraving er derfor teknisk mulig, men dyrere enn luftledninger. Da Gamle Drammensvei fra Sandvika til Høvik ble vernet for noen år siden, prøvde Blommenholm vel å få inn en klausul om at Bærum kommune på sikt skulle søke å få gravd ned luftledningene. Det fikk vi ikke gjennomslag for, og det er nå opptil 11 luftledninger langs veien. Siden nedgraving av luftledninger nå er blitt mer vanlig ber vi om at Bærum kommune vil arbeide for at luftledninger blir gravd ned langs vernede veier og først og fremst Gamle Drammensvei som er fra 1665 og således den eldste kjørbare vei i Bærum. Uten annen graving blir det ikke noen kabel i grøft. Varsling i byggesaker Naboer varsles i byggesaker, men vellene varsles bare i større byggeprosjekter. Mange naboer tør ikke klage fordi de ikke vil ha et dårlig forhold til nye naboer. Nær krysset mellom Gamle Drammensvei og Sjøveien er det nå satt i gang bygging av to hus, og det ene vil få dispensasjon til utkjøring til den vernede Gamle Drammensvei. Blommenholm vei er ikke varslet. Vi ber om at det i større grad gis varsel til vellene selv om dette ikke er direkte hjemlet i Bygningsloven. I østenden av Oksehovedveien rett ved Blommenholm stasjon bygges nå et nytt hus. Det vil dessverre sannsynligvis ødelegge muligheten for å få en lett adkomst til Blommenholm stasjon nordfra. Dersom vellet var blitt varslet i denne saken, kunne vi ha påpekt dette. «Byggesak» vil ikke sende privatebyggesaker til vellene, kun til de juridiske parter, bortsett fra saker hvor kommunen er oppdragsgiver. Men Velforbundet pekte på at denne holdningen er et problem slik Blommenholm vel har eksempler på. Derfor bør vellene alltid varsler i byggesaker. Det er en fordel om slike varsler sendes til vellets e-postadresse, slik at de lett kan formidles videre. Samtidig er dette en utsendelsesmåte som koster kommunen svært lite og burde bli gjennomført konsekvent. Velforbundet sørger for at kommunen alltid har oppdaterte adresser til alle vellene.

6 6 AVLØS VEL Denne saken ble tatt opp for ett år siden også men problemet er tydeligvis akkurat det samme: Erik Werenskiolds vei trafikale forhold Svingen i nedre del av Erik Werenskiolds vei er ikke forsvarlig, spesielt ikke om vinteren. Ikke bare er den fullstendig uoversiktlig, men også feil anlagt. Så snart det kommer snø, iser den til slik at dert er umulig å holde svingen fordi man havner - om man vil eller ikke - på motsatt side av kjørebanen. Smeltevann kan ikke renne av fordi avløpet befinner seg på feil sted av svingen. Hva har kommunen tenkt å gjøre med saken? Vi har klaget på dette gjentatte ganger uten tilfredsstillende svar. Vei og trafikk vil sjekke avløpet og om det er noe man kan gjøre med dette. Mere strøing er ikke aktuelt. Vei og trafikk vil sjekke overvannsproblemene. FURUBAKKEN VEL Flombelysning av utearealene ved Haslum skole Hvem som er ansvarlig for de kraftige lysene som er satt opp ved flere skoler også Haslum? Kan slike flomlys skjermes mot naboer som får flombelyst både inne i og utenfor husene sine? Og hvem som har ansvar for å godta en slik skjerming og gjennomføre den Dette er Eiendoms ansvar, men Vei og trafikk utfører slik jobb. De vil følge opp saken. Velforbundet ba om at Furubakken vel ble kontaktet før noe blir gjort, slik at de kan peke på de konkrete lyskildene som lager problemer.. Feil og mangler ved gatebelysning rundt Ringstabekk skole varsel fra nabo Nabo av Bekkestua skole har i lengre tid forsøkt å få reparert gatebelysningen ved skolen og på innfartsveien fra Haukeveien (tar av ved hjørnet av Nadderudhallen) inn til Bekkestua skole. Til sammen utgjør dette ca. 15 lamper, 4 i innfartsveien og ca 10 rundt på skoleplassen. Av disse lyser ca en tredjedel mens resten er mørke og har vært det lenge. Dette er en populær snarvei fra Øygardveien til Bekkestua og er trafikkert både på dag og kveldstid. Det er imidlertid behov for gatelys som virker, for å ferdes der om kvelden. Naboene har tatt opp forholdet telefonisk med Bærum kommune og Hafslund som visstnok har hatt ansvaret for vedlikeholdet. Ingen av henvendelsene har gitt resultater. Sannsynligvis dreier det seg om å skifte pærer, men det kan tenkes at hele anlegget må rehabiliteres. Naboen forsøkte derfor å ta saken opp med prosjektlederen for ombyggingen av Bekkestua skole i fjor sommer. Heller ikke dette førte fram. Det er mange i nærområdet som savner dette lysanlegget og ber om at Bærum kommune ordner opp i dette snarest. Dette kan være lamper som tilhører Eiendom og Vei og trafikk. Vei og trafikk skal følge opp. GJETTUM VEL Veibelysning: Gjettum Vel kommer igjen tilbake til spørsmålet om veibelysning. Vellet har blitt informert om at saken har blitt behandlet politisk og at kommunen har opprettet en ny stilling for å fortsette

7 7 Hafslunds "ordningen" med "private veilys". Gjettum Vel er fortsatt av den mening at god veibelysningen bør være et kommunalt gode for alle beboere - slik det tidligere var - og ønsker derfor å bli orientert om stillingsinstruksen for den nye, kommunale administrasjonsordningen for private veilys. Kommunen skal gå gjennom6-700 avtaler om private veilys, kommunens oppgave er å påse at lysene virker, men det gis ingen tilskudd. Fjerning av lekeapparater i Vallerstua barnepark Gjettumkollen 1: Gjettum Vel har i flere år forsøkt å få ryddet opp i den kommunale delen av barneparken i Gjettumkollen 1. Inngjerdet i parkområdet er det flere gamle, delvis råtne lekeapparater som må ansees farlige for barn. Det er ikke lenger parkdrift i denne delen av parken, den bare "står der". Siden dette er kommunal grunn, hvem er ansvarlig for området og lekeapparatenes tilstand? Vellet har gjentatte ganger henvendt seg til kommunale instanser, men uten å møte forståelse for saken - så problemet er fortsatt uløst. Dette er en sak for Eiendom, den skal bli sendt videre til dem. Det er for øvrig noen i Eiendom som arbeider med dette med nedlagte barneparker. LYSAKER VEL 1. Fortau i Nordraaks vei fra Bjørnekroken til Vollsveien har vært tatt opp av Lysaker Vel flere ganger tidligere. Etter at vi sist tok saken opp har Jernbaneverket bygget innfartsparkering i Nordraaks vei 1, og i den forbindelse anbefalte rådmannen at det aktuelle fortauet ble bygget. Dette er nå noen år siden, men intet har skjedd, så vi minner derfor om saken. Her blir det ikke fortau, det er for smalt. Men det er også et stort problem, og Vei og trafikk vil følge opp selv om fortauet ikke er kommunalt Det er vel en turvei der, men som ikke tilfredsstiller kommunal veinormal. Det overtas derfor ikke av Vei og trafikk til kommunal drift. Jernbaneverket må evt. svare på om det foreligger ytterligere planer. 2. Tilgangen til friområdet ved fotballbanen mellom Professor Kohts vei og Philip Pedersens vei (sydsiden) går via to (asfalterte) skrånende tilgangsveier, en østfra og en vestfra. De er plassert ved siden av Stabekkbakken busshpl., der Gml. Drammens vei treffer Professor Kohts vei. Vinterstid brøytes ikke disse tilførselsveiene, heller ikke selve gangveien mellom Professor Kohts vei og Philip Pedersens vei. Dette får den følge at friområdet blir lite tilgjengelig, samtidig som det som en bi-effekt skaper et inntrykk av at det er fritt fram for pirat-dumping av store mengder snømasser rett over disse tilførselsveiene. Vil kommunen få innlemmet de to tilførselsveiene og selve gangveien i brøyteroden fra og med neste år? Dette er ikke kommunal vei fordi den ikke tilfredsstiller kravene for kommunal gangvei.

8 8 3. Gangveien som leder fra Lysaker stasjon oppover mot Vollsveien har vinter etter vinter vært dårlig brøytet og strødd. Det har blitt normalsituasjonen at denne gangveien er farlig glatt om vinteren. Dette gjelder særlig det stykket som ligger nærmest bommen nede ved selve stasjonsområdet. Det er svært mange mennesker som ferdes her daglig. Hvem har ansvaret for vedlikehold av denne gangveien? Kan kommunen sørge for at brøyting og strøing blir tilstrekkelig godt utført slik at veien blir trygg for de gående? Veibaneverkets ansvar som kommunen ikke ønsker å overta.vei og trafikk vil følge opp. SOLVIK VEL Spørsmål ang. åpningstider på rushtidsbommen i Sandviksveien. Solvik vel har gjennomført en befaring med kommunen for å se på muligheter for å redusere trafikkproblemene ved rushtidsbommen i Sandviksveien. Det hoper seg opp biler i tiden før kl 9.00 og det skjer mange trafikkfarlige situasjoner hver dag. Kommunen har antydet at et prøveprosjekt med forlengelse av tiden bommen er lukket, kan være en løsning. Spørsmålet er hvordan vi kan ta dette videre og hvem som kan ta avgjørelsen om å iverksette tiltaket. Dette er en fylkesvei. Vei og trafikk vil følge opp, de er positive til en utvidelse av lukketiden for bommen og vil ta et møte med Veivesenet. Lukketid vil bli endret til 7 10 i løpet av året. Spørsmål ang hastighet i Sandviksveien Det er ønske om å etablere en fartsboks i Sandviksveien da det virker som andre tiltak er vurdert og forkastet. Vi har fått tilbakemelding om at det må være høy ulykkesstatistikk, eller dødsfall før dette blir vurdert. Vi ønsker en presisering på dette og hvordan vi går frem for å kommer frem til fartsreduserende tiltak i Sandviksveien. Dette er en Fylkesvei som kommunen ikke bestemmer over, men vi regner ikke med at fotoboks vil være aktuell her. Fotoboks (ATK) settes opp på ulykkesbelastede strekninger. Tre ulike strenge kriterier må tilfredsstilles dersom dette skal være aktuelt, alle relatert til ulykker, herunder dødsulykker. Spørsmål ang hastighet i Sandviksveien Det er ønske om å etablere en fartsboks i Sandviksveien da det virker som andre tiltak er vurdert og forkastet. Vi har fått tilbakemelding om at det må være høy ulykkesstatistikk, eller dødsfall før dette blir vurdert. Vi ønsker en presisering på dette og hvordan vi går frem for å kommer frem til fartsreduserende tiltak i Sandviksveien. JAR VEL Storengveien strekningen Jarbanen/Løvenskiolds vei. I forbindelse med skifting av rørledninger i Storengveien i 2012 ble deler av veibanen og fortauet gravd opp. Arbeidet ble avsluttet ved at veibanen og fortauet ble tilbakefylt og

9 9 asfaltert. Det har i flere år vært problemer med opphopning av vann på fortauet på deler av denne strekningen, og i forbindelse med dette prosjektet ba Jar Vel prosjektledelsen spesielt om at man måtte utligne høydenivåene og plassere avløpssluk på laveste punkt. Dette ble ikke fulgt opp og resultatet er at fortauet fylles med vann. Problemet er særlig stort om våren når vannet blir fanget opp mellom brøytekantene mot eiendommene og rabatten mot veibanen. Det er til tider helt umulig å benytte deler av fortauet og de gående må enten balansere på rabatten eller gå ut i veibanen. Dette er skoleveien for de fleste barna på Jar skole, og problemet er derfor i høyeste grad et trafikksikkerhetsproblem. Storengveien gangvei. Dette er blitt fulgt opp ifm gravearbeidene, sjekkes ut ifm garantibefaring vår/sommer 2013 Vedlikehold av kirketomten Jar Kirke I 2011 gjennomførte kommunen en stor opprydding i skråningen mot Storengveien. Gamle trær og mye kratt ble fjernet. Det har ført til at den rike undervegetasjonen i form av villblomster igjen har begynt å komme tilbake. Nå begynner imidlertid en god del av buskkrattet å vokse opp igjen. Det vil være gunstig å fjerne det nå før det blir for høyt og kraftig. Hvem har ansvar for vedlikehold av kirketomten? Hvis det er kommunens ansvar ligger dette inne i kommunens vedlikeholdsprogram? Dette er en sak for Eiendom. Natur og idrett har gjort en opprydding på bestilling fra Eiendom, men de gjør bare bestillingsoppgaver der Eiendom har ansvaret. Det er mulig å få til et samarbeid med vellet om bedre vedlikehold. Vellet skal følge opp. Vedlikehold av området rundt Tjernsmyrdammen Jarmyra. - Jarmyra og området rundt Tjernsruddammen er svært mye brukt av skoler og barnehager til lek og undervisningsformål - og av Jarområdets befolkning for rekreasjon. - Vellet har vært i kontakt med kommunens v Park og idrett de siste årene og etterlyst vedlikehold og skjøtsel av området. Vi har fått signaler om at en opprusting av området er planlagt, men har foreløpig ikke mottatt informasjon eller sett tiltak i området (utover utsetting av en ny benk og felling av enkelte døde trær.) - Skjøtselen av området bærer nå sterkt preg av "venstrehåndsarbeid" - det er felt enkelte trær, mange fler har stått merket for felling i lang tid. Tidligere felte, store trær ligger strødd i området. I det hele tatt framstår området som nokså stemoderlig behandlet - gitt dets viktighet for befolkningen. - Velet vil ha stor forståelse for en skånsom forvaltning av området som ivaretar dets biologiske verdier (for eksempel at det legges igjen noe død ved), men vi kan ikke se at det er en slik tilpasset skjøtsel som nå gjennomføres. Med andre ord: Velet etterlyser en oppgradering av Tjernsrudområdet fra kommunens side, som omfatter fjerning av avfall, felling og fjerning av merkede trær samt evt. noe tynning av tett gjenvekst (der det er biologisk forsvarlig). Gitt den omfattende bruken av området til rekreasjonsformål savner vi også noe mer tilrettelegging i form av sittebenker og informasjonstavler. Velet går gjerne i nærmere dialog med kommunen om forvaltningen av Tjernsrud-området. Skal lages en plan for vedlikehold, det vil Natur og idrett jobbe videre med i samarbeid med Jarmyras venner. Men vellet ønsker mere opprydding enn slik det ser ut nå.evt flere benker.

10 10 Jarbanen opprydding og istandsetting av uteområdet. Jar ishall er nå tatt i bruk etter store forsinkelser. Uteområdet er derimot langt fra ferdig. Fortsatt står brakkeriggene på området og mye av området er kun grovplanert og store hauger av fyllmasse er lagret på tomten. Slik området fremstår nå er store deler av området ikke anvendelig bruk enn til anleggsvirksomhet. Hvem har ansvar for å ferdigstille uteområdene slik det var beskrevet i byggesaken? Når kan man forvente at brakkerigger blir fjernet og uteområdet blir istandsatt? Vil hallen kunne tas i normalt bruk før uteområdet er istandsatt i henhold til planene? Dette er en sak for idrettsforvaltningen i kommunen. Det er Jar idrettslag som skal gjennomføre oppryddingen, men de mangler penger. Idrettsforvaltningen skal få beskjed om klagen fra vellet. Sti Vidars vei/tjernsrud plass Den nokså bratte stien mellom Vidars vei og Tjernsrud plass er svært mye brukt av gående og syklister. Stien har status som kommunal turvei, men er sterkt preget av mange års slitasje og intet vedlikehold. Asfaltdekket er delvis slitt vekk og svær hullet. Rekkverket er delvis ødelagt og løsnet fra bakken. Det har i vinter vært flere fall i bakken denne vinteren pga is og dårlig rekkverk. Vi naboer frykter ulykker når barn og andre sykler ned den hullete stien i sommerhalvåret. Kan kommunen vennligst vurdere en oppgradering av stien? Dette er ikke en turvei. Ikke krav til gatelys eller asfalt på stier, og krav til vedlikehold kun om sommeren. Natur og idrett vet heller ikke om dette er kommunal eiendom. Evt avtaler med grunneier skal ligge inne i Bærumskartet, Vidars vei gangvei vil bli opprustet ifm asfaltarbeider 2013 Filmparken på Jar Budstikka hadde et oppslag for kort tid siden om at filmparken kunne bli nedlagt og at det området som filmparken disponerer kunne bli omregulert til boliger. Har kommunen mottatt noe informasjon om hvilke planer som er oppe til vurdering for filmparkens fremtid? Ikke noe er meldt videre. FAGERSTRAND VEL Det har vært mye graving og byggeaktivitet i vårt Vel de senere år, noe som har ført til mange trafikale utfordringer hos oss. Først og fremst er vår bekymring stor rundt alle små og store skolebarn som ferdes langs veiene våre uten sikring og fortau. Det er også tidligere pekt på byggeaktiviteten i Mariesvei 20 og bekymring rundt den økte trafikkbelastningen med til dels store maskiner/kjøretøy i byggeperioden. Nå nærmer det seg innflytting med økt trafikk av personbiler. Dette volder stor bekymring for oss. Vi har fått tillatelse til å legge ved brev vi mottok fra en bekymret beboer. Det beskriver situasjonen svært godt. Vi håper dette er noe vi kan få hjelp til å løse snarest, og FØR det skjer en ulykke i området vårt. BREV: Trafikk bildet i Mariesvei, Høvik. Som medlem av Fagerstrand Vel tillater jeg meg å be om assistanse til å fremme for Bærum kommune, ved veivesnet?, forslag om nytt merket fotgjengerfelt over Sarbuvoll veien øst for avkjøringen til Mariesvei. Årsak;

11 11 Fra april/mai iår er leilighetskomplekset "Mariesvei 20" med 100 leiligheter ferdigstillet og det antas at trafikken i området Sarbuvollveien, Mariesvei og Plahteskogen vil bli vesentlig berørt med økende trafikk, både fra bilister og gående. Som beboer i Plahteskogen, ser jeg også at det bør vurderes et forgjengerfelt i krysset Mariesvei/Plahteskogen. Til orientering er er Plahteskogen bl. a. benyttet til skolevei, turvei, sykkelvei, samt at beboere parkerer langs denne relativt smale vei som ikke har fortau. Vinterstid vil vi også gjøre oppmerksom på at kommunens snømåkebiler lager en stor snø haug nederst i Plahteskogen (nr 2) som i sterk grad hindrer sikt mot høyre inn i Mariesvei. Dette betrakter beboerne som en stor risiko for motorferdsel fra Plahteskogen mot Mariesvei. Dette bør Bærum kommune bli varslet om snarest. Veien er her også feil dosert slik at det i teleløsningstiden om våren er store vannansamliner og vanskelig å gå tørrskodd ut i Mariesvei. Jeg takker for velforeningens snarlige oppfølging - gjerne med en kort befaring, eller tilbakemelding om hvem i kommunen undertegnede selv kan kontakte i sakens anledning dersom velforeningen ikke følger opp. På forhånd takk for oppfølgingen, Med vennlig hilsen, Richard Fuglesang Plahteskogen Høvik BREV SLUTT Vi vil foreta nødvendige registreringer i området og vurdere evt. tiltak. Vi har tidligere pekt på krysset Fagerstrandveien/Strand Alleen hvor vi ønsker trafikkspeil da det på grunn av terrengets utforming er svært vanskelig for bilister retning Oslo å se hverandre. Det mangler i tillegg tetting av gjæret hvor det gamle stupebrettet på Sarbuvollen var. Skjer det noe med det? Snøen må ligge et sted. Det beste er å legge snøen i grøftene. Viktig å unngå å ødelegge gjerdene. Noen stede må man legge snø i hauger. Vei og trafikk sjekker ut vedr snøopplag i tillegg til vannavrenning / drenering. SANDVIKA VEL Problemet med manglende snømåking til monumentet på den nye minneplassen. Det er mening at det skal holdes åpnet for gående.. Skal følges opp av Seyffarth V/ Natur og Idrett. Hun lovte tilbakemelding til Sandvika Vel. STØRRE PLANSAKER De sakene som er under arbeid og/eller vil komme i løpet av våren eller til høsten ble nevnt: Kommuneplanen Lysakervassdraget Komundelplan Tanumplatået og Hornimarka - Kommundelplan Fossum Løvenskioldbanen E18 E16 Vestmarksetra Bekkestua Nord Rigmor Arnkværn, sekretær, Furulia 27, / Bekkestua e-post

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 Årsberetning 2011 Ris Vels styre har i 2011 har bestått av Erik Schultz (formann), Cath Heiberg, Tone

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Bæringen. Det tar av på Fornebu

Bæringen. Det tar av på Fornebu Bæringen INFORMASJON Fredag 22. juni 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 8 Årgang 19 God sommer! Side 13-15 Si din mening om nye planer i Bærum Side 3 Nordiske venner Bærum har fem

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 24.4.2002 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...3 1.3 TOMTEGRENSER...4 1.4 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...4 1.5 SAK3/2001 - SETNINGER...4 1.6 SAK4/2001 LEKEPLASSEN...6

Detaljer

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene.

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene. Bæringen BÆRINGEN torsdag 13. juni 2013 NYHETER OG REPO TEMA: Samferdsel i Bærum TORSdag 13. juni 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 6 Årgang 25 Sommer for Hovedfartsårene enhver

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00

Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Bærum formannskap møter velforeningene 12. juni 2013 kl. 18:00 19:00 Til stede fra Formannskapet:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer