Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene."

Transkript

1 1 Endelig utgave Bekkestua Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene. Vi har ikke oversikt over om disse sakene er tatt opp på annen måte med administrasjonen, men vil be om en kort orientering i forhold til de spørsmål som er tatt opp. Tilstede: Bærum kommune Jan W. Mundal, kommunalsjef Tekniske tjenester Kjell Seberg, reguleringssjef Plan og miljø Henriette Seyffarth, Natur og idrett Stein Batalden, avdelingsleder Vei og trafikk Per Kirkesæther, tjensteleder renovasjon Bærum Velforbund (BV) Frits Lemstad, leder Rigmor Arnkværn, sekretær Kåre Lindemann, styremedlem Per Øien, varamedlem Dorte Skulstad, varamedlem Henrik Linnestad, varamedlem Referent: Rigmor Arnkværn Neste møte er ikke fastlagt, men blir trolig i oktober. Gjennomgang av referat fra møtet 31. oktober 2012 Ta med referatet fra i fjor. Saker som vi ønsker mer omtale av og status for, de to første sakene er fra april 2012, men ble gjentatt i oktober. *Isi Gård: Status for denne saken? Ved Isianlegget har grunneier også ønsket bom for å stoppe trafikken med de store bilene rundt anlegget. Veien er privat og grunneier kan sette opp bom selv. Per Kirkesæther skal spørres mer om saken. (Dette er foreløpig ikke sendt oss.) Renovasjon leier arealer av Erling Enger, og det ble inngått en avtale om leie i september Kommunen setter ikke opp bommer på private veier og dette inngikk heller ikke i leieavtalen Det er noen private og noen kommunale veier i området. Enger ønsker at det blir satt opp bom på noen av de private veiene, men dette vil ikke kommunen bekoste. Per Kirkesæther: «Jeg har ikke uttalt meg om kostnadene med bommer, men har sagt at det er opp til veistyret for den eller de private veiene om de ønsker bom eller ikke. Saken må derfor tas opp i veistyre»t. * Status for sykkelparkering og for merking av sykkeltraseer gjennom Bekkestua? Nå i 2013 så langt har ingenting skjedd?

2 2 KTP er kontaktet ang. mere og overbygd sykkelparkering ved stasjonen. Dette vil komme. Bærum næringsforening vil bli kontaktet ang. annen parkering på Bekkestua. Hensikten er at sykkelparkering skal komme på plass flere steder så snart som mulig. Vellene håper dette blir nå i vår! I tillegg til ønsket om en gjennomgang av alle de store utbyggingssakene som er på gang eller kan ventes i løpet av året, har vi følgende saker: BÆRUM VELFORBUND, nye og gamle saker Ruter og innspill fra Bærums befolkning Vi er kjent med at sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk skal behandle innspill fra Bærum kommune til Ruters hovedendringer Så vidt vi kan se er fristen 1. mai. Ruter beslutter endringene i juni/juli Velforeningene og Bærum Velforbund har gjentatte ganger vist interesse for å delta i samarbeidet som er mellom kommunen og Ruter. Dette er et område som angår mange innbyggere, og det burde vært lagt til rette for aktiv medvirkning gjennom vellene. Ennå er det tid for dette i år. Bærum Velforbund vil gjerne drøfte hvordan v i kan få til en god medvirkning, subsidiært hvordan vi i år kan komme med innspill til den endelige uttalelsen fra Bærum kommune. I forrige møte stilte vi spørsmål om brukerutvalg for kollektivtrafikk kunne være en god ide uten at dette er blitt fulgt opp av noen av partene. Vi var i dette møtet også opptatt av prisene internt i Bærum med de nye sonene priser som fører til at bil alltid er beste alternativ framfor kollektive løsninger, spesielt mellom østre og vestre Bærum. Dette er lite energi- og klimavennlig og bør endres snarest. Det er nå etablert faste møtepunkt mellom Ruter og Bærum kommune angående planer, ruteendringer o.lsusanne Bremdal er BKs representant. BK blir nå lyttet til av Ruter. Det er etablert et brukerutvalg, men uten vellene. Men vellene kan sende inn til BK synspunkter på saker som Ruter har ansvar for. Frist er 1. mars hvert år. Eget notat om saken er vedlagt. Hageavfall og levering utenfor vanlige åpningstider samt nye priser Sektorutvalg MIKK gjorde vedtak om at det skal være mulig å avtale slik levering i år. Hvordan følges vedtaket opp i forhold til de dugnadsaksjoner som er planlagt ut over i april og mai? Det ble også vedtatt at prisen for levering av innsamlet skrot i vellene skal være som for levering fra næring og ikke som fra private slik ordningen har vært til nå. Dette ble ikke diskutert på sektorutvalgsmøtet til MIKK, men god service til befolkningen og velvilje overfor de ordningene vellene nå hadde iverksatt, var en grunnholdning fra utvalget. Vi kan ikke se at denne prisforhøyelsen samsvarer med dette.

3 3 Det ble presisert at prisen for levert skrot fra vellene er som fra private i aksjonsperioden mellom påske og 17. mai, og at store lastebiler bare godtas i aksjonsperioden vår(mellom påske og 17. mai) og høst (15.sept15.okt.). BV poengterte at skrotinnsamlingen i hovedsak forgår etter 17. mai og fram til ca. midten av juni av kapasitetshensyn. Notat om saken er vedlagt. Vintervedlikehold Det er kommet en rekke klager på vintervedlikeholdet denne vinteren. Dette gjelder både brøytestandard og strøstandard. Bærum Velforbund vil gjerne ha en dialog med kommunen for å være bedre forberedt foran neste vintersesong. Se ellers konkrete spørsmål og klager fra enkelte vel. Totalt er det vedtatt et kutt på 120 mill.kr. Innenfor den nye rammen er det bare hvordan og prioriteringer som kan gjøres for forbedringer. Det kan ikke bli «oftere». Vei og trafikk er åpen for en dialog om hvordan pengene til vei og trafikk brukes, men budsjettet må holdes. I tillegg til kuttene, er det heller ikke bevilget midler til å dekke opp for prisøkning ved nye og oppdaterte kontrakter. Det er for øvrig slik at det betales for hver «utrykning». I år var det 28 utrykninger på hovedveiene og 18 på sideveiene (for å rydde snø og for å strø/salte). Eget tema om private veier: Renovasjon pekte på et stort problem om vinteren: I private veier er det ofte dårlig snørydding og det kan være glatt, noe som skaper store problemer for de som skal hente søppel. De oppfordrer folk til å få bedre avtaler om brøyting. I diskusjonen som fulgte, kom det fram at mange ikke vet om de bor i en privat eller offentlig vei. Det er også slik at alle som har veirett (bor) i en privat vei, er pliktig til å være med i et veilag som sørger for vedlikehold. Alle kan finne ut status på sin vei ved å gå inn på kommunens kart, tema vei. Kommunen sender oss retningslinjer som finnes for private veier. Legger ved Vei og trafikks brev om brøyting/strøing, kantklipping osv. Legger også ved aktuell del av lovvverket som gjelder for private veier Praktisering av Samarbeidsavtalen Hvordan er kommunen og vellene fornøyde med praktiseringen av samarbeidsavtalen, med informasjon og medvirkning? Det er klart at Samarbeidsavtalen må oppdateres, det kan også være snakk om større endringer. Bærum Velforbund skal følge opp og komme med innspill i saken. Velforbundet har bedt om hjelp til å finne kontaktpersoner til alle eksisterende huseierforeninger og sameier som nå er etablert på Fornebu for å starte prosessen med å få etablert nye vel i området. Det kan også bli aktuelt med nærmere samarbeid med kommunen med å få startet de nye vellene. Det ble ikke tatt opp hvordan, når eller av hvem i kommunen dette kunne gjennomføres. Kan noen svare på det i referatet?

4 4 Ombygging av hallen i kommunegården konsekvenser? Vi vet at hallen skal bygges om. Dette er et fellesområde som er mye brukt av innbyggerne både som møteplass, gå på kurs og å søke informasjon. Hva er det som skal gjøres? Vil vi som brukere bli tatt med i prosessen eller hørt på andre måter? Svar fra Eiendom: Prosjekt Liv og røre i sentralhallen og kommunegården er styrt av mål i HP Der står det: Etablere en aktiv møteplass for kommunens innbyggere i sentralhallen i Kommunegården der frivillighet og kultur er sentrale elementer. Siden biblioteket i Sandvika har behov for større arealer åpnes det opp mellom bibliotek og sentralhall med et nytt fleksibelt fellesareal. Det blir en ny glassvegg med dør inn til biblioteket. Biblioteket får felles inngang gjennom sentralhallen. Det gir utvidet tilgjengelighet for brukere til både bibliotek og sentralhall med møterom. Bærum Frivilligsentral har flyttet inn i sentralhallen. Flere samarbeidspartnere har deltatt i utviklingsarbeidet. Det ble avholdt en idémyldring hvor blant andre Bærum kulturråd deltok med Harriet Carlin, og Eva Bellis og Sandvika Vel ved Hjalmar Aass. Blir det gjort noe med retningslinjer og praksis mht tillatelser til mobilantenner Hvilke konsekvenser av dommen overfor Hafslund om nedgraving av kabler fra luft når det graves likevel.? Se også spørsmål fra Blommenholm Vel. Mobilmaster: BK skal nå i møte med Telenor fordi de ønsker flere antenner. BK har sagt de ikke vil ha mobilmaster på skoler. Fordi mange er skeptiske til mastene, kommer de ikke opp så tett som selskapene ønsker, noe som betyr at hver mast stråler kraftigere. Fordi Statens strålingsvern ikke anser mobilmaster som strålingsfarlige, kan heller ikke kommunen argumentere med strålingsfare når de ønsker å avvise nye master, men må bruke andre argumenter. Telenor vil komme med innspill til den nye kommuneplanen. Andre kabler i stolper: Hafslund skal ta initiativ til et møte. Det koster ca kr pr husstand å få lagt kabel i bakken inn til en bolig. Flytting av kabler fra stolper til grøft vi bare skje der det er gravearbeider av andre grunner. Kommunen har tatt over fra Hafslund alle lyktestolpene. Men Hafslund eier fortsatt alle stolper som fører 230 V strøm. Her er det fritt fram for Hafslund til å leie ut plass til kabler av alle slag. Men i kommunens lyktestolper, kan de selv regulere dette. Målet er at alt skal i bakken. Kommunens overtakelse av veilys fra Hafslund På siste møte ble følgende bestemt: «Kommunen vil orientere om dette og om bortfall av støtte til private veilys i Bæringen.» Når kan vi forvente at dette blir gjort? Dette skal komme nå!

5 Kulturmeldingen. Den er ikke blitt sendt til Bærum Velforbund, men den skal bli sendt nå. 5 BLOMMENHOLM VEL Buss for tog fra 7. april Som kjent vil togtrafikken forbi Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner være stanset i tiden 7. april desember Jernbaneverket har gitt melding om at det vil bli satt opp busser som erstatning og at buss nr. 122 vil stanse ved Blommenholm stasjon. Denne situasjonen har vi hatt midtsommers i årene Denne gangen er togstansen i 20 måneder, og vi frykter at det i rushtiden morgen og kveld vil bli overfylte busser slik at folk velger å ta bil på en allerede overbelastet E18. Vi regner med at det er Ruter som har primæransvaret her, men vi ber om at Bærum kommune også følger utviklingen. Vei og trafikk følger utviklingen. Nedgraving av luftledninger Nedgravde ledninger krever mindre vedlikehold enn luftledninger. I byområder som Sandvika og Bekkestua er ledningene nedgravd, og vi har merket oss at ledninger også graves ned til nye hus. Nedgraving er derfor teknisk mulig, men dyrere enn luftledninger. Da Gamle Drammensvei fra Sandvika til Høvik ble vernet for noen år siden, prøvde Blommenholm vel å få inn en klausul om at Bærum kommune på sikt skulle søke å få gravd ned luftledningene. Det fikk vi ikke gjennomslag for, og det er nå opptil 11 luftledninger langs veien. Siden nedgraving av luftledninger nå er blitt mer vanlig ber vi om at Bærum kommune vil arbeide for at luftledninger blir gravd ned langs vernede veier og først og fremst Gamle Drammensvei som er fra 1665 og således den eldste kjørbare vei i Bærum. Uten annen graving blir det ikke noen kabel i grøft. Varsling i byggesaker Naboer varsles i byggesaker, men vellene varsles bare i større byggeprosjekter. Mange naboer tør ikke klage fordi de ikke vil ha et dårlig forhold til nye naboer. Nær krysset mellom Gamle Drammensvei og Sjøveien er det nå satt i gang bygging av to hus, og det ene vil få dispensasjon til utkjøring til den vernede Gamle Drammensvei. Blommenholm vei er ikke varslet. Vi ber om at det i større grad gis varsel til vellene selv om dette ikke er direkte hjemlet i Bygningsloven. I østenden av Oksehovedveien rett ved Blommenholm stasjon bygges nå et nytt hus. Det vil dessverre sannsynligvis ødelegge muligheten for å få en lett adkomst til Blommenholm stasjon nordfra. Dersom vellet var blitt varslet i denne saken, kunne vi ha påpekt dette. «Byggesak» vil ikke sende privatebyggesaker til vellene, kun til de juridiske parter, bortsett fra saker hvor kommunen er oppdragsgiver. Men Velforbundet pekte på at denne holdningen er et problem slik Blommenholm vel har eksempler på. Derfor bør vellene alltid varsler i byggesaker. Det er en fordel om slike varsler sendes til vellets e-postadresse, slik at de lett kan formidles videre. Samtidig er dette en utsendelsesmåte som koster kommunen svært lite og burde bli gjennomført konsekvent. Velforbundet sørger for at kommunen alltid har oppdaterte adresser til alle vellene.

6 6 AVLØS VEL Denne saken ble tatt opp for ett år siden også men problemet er tydeligvis akkurat det samme: Erik Werenskiolds vei trafikale forhold Svingen i nedre del av Erik Werenskiolds vei er ikke forsvarlig, spesielt ikke om vinteren. Ikke bare er den fullstendig uoversiktlig, men også feil anlagt. Så snart det kommer snø, iser den til slik at dert er umulig å holde svingen fordi man havner - om man vil eller ikke - på motsatt side av kjørebanen. Smeltevann kan ikke renne av fordi avløpet befinner seg på feil sted av svingen. Hva har kommunen tenkt å gjøre med saken? Vi har klaget på dette gjentatte ganger uten tilfredsstillende svar. Vei og trafikk vil sjekke avløpet og om det er noe man kan gjøre med dette. Mere strøing er ikke aktuelt. Vei og trafikk vil sjekke overvannsproblemene. FURUBAKKEN VEL Flombelysning av utearealene ved Haslum skole Hvem som er ansvarlig for de kraftige lysene som er satt opp ved flere skoler også Haslum? Kan slike flomlys skjermes mot naboer som får flombelyst både inne i og utenfor husene sine? Og hvem som har ansvar for å godta en slik skjerming og gjennomføre den Dette er Eiendoms ansvar, men Vei og trafikk utfører slik jobb. De vil følge opp saken. Velforbundet ba om at Furubakken vel ble kontaktet før noe blir gjort, slik at de kan peke på de konkrete lyskildene som lager problemer.. Feil og mangler ved gatebelysning rundt Ringstabekk skole varsel fra nabo Nabo av Bekkestua skole har i lengre tid forsøkt å få reparert gatebelysningen ved skolen og på innfartsveien fra Haukeveien (tar av ved hjørnet av Nadderudhallen) inn til Bekkestua skole. Til sammen utgjør dette ca. 15 lamper, 4 i innfartsveien og ca 10 rundt på skoleplassen. Av disse lyser ca en tredjedel mens resten er mørke og har vært det lenge. Dette er en populær snarvei fra Øygardveien til Bekkestua og er trafikkert både på dag og kveldstid. Det er imidlertid behov for gatelys som virker, for å ferdes der om kvelden. Naboene har tatt opp forholdet telefonisk med Bærum kommune og Hafslund som visstnok har hatt ansvaret for vedlikeholdet. Ingen av henvendelsene har gitt resultater. Sannsynligvis dreier det seg om å skifte pærer, men det kan tenkes at hele anlegget må rehabiliteres. Naboen forsøkte derfor å ta saken opp med prosjektlederen for ombyggingen av Bekkestua skole i fjor sommer. Heller ikke dette førte fram. Det er mange i nærområdet som savner dette lysanlegget og ber om at Bærum kommune ordner opp i dette snarest. Dette kan være lamper som tilhører Eiendom og Vei og trafikk. Vei og trafikk skal følge opp. GJETTUM VEL Veibelysning: Gjettum Vel kommer igjen tilbake til spørsmålet om veibelysning. Vellet har blitt informert om at saken har blitt behandlet politisk og at kommunen har opprettet en ny stilling for å fortsette

7 7 Hafslunds "ordningen" med "private veilys". Gjettum Vel er fortsatt av den mening at god veibelysningen bør være et kommunalt gode for alle beboere - slik det tidligere var - og ønsker derfor å bli orientert om stillingsinstruksen for den nye, kommunale administrasjonsordningen for private veilys. Kommunen skal gå gjennom6-700 avtaler om private veilys, kommunens oppgave er å påse at lysene virker, men det gis ingen tilskudd. Fjerning av lekeapparater i Vallerstua barnepark Gjettumkollen 1: Gjettum Vel har i flere år forsøkt å få ryddet opp i den kommunale delen av barneparken i Gjettumkollen 1. Inngjerdet i parkområdet er det flere gamle, delvis råtne lekeapparater som må ansees farlige for barn. Det er ikke lenger parkdrift i denne delen av parken, den bare "står der". Siden dette er kommunal grunn, hvem er ansvarlig for området og lekeapparatenes tilstand? Vellet har gjentatte ganger henvendt seg til kommunale instanser, men uten å møte forståelse for saken - så problemet er fortsatt uløst. Dette er en sak for Eiendom, den skal bli sendt videre til dem. Det er for øvrig noen i Eiendom som arbeider med dette med nedlagte barneparker. LYSAKER VEL 1. Fortau i Nordraaks vei fra Bjørnekroken til Vollsveien har vært tatt opp av Lysaker Vel flere ganger tidligere. Etter at vi sist tok saken opp har Jernbaneverket bygget innfartsparkering i Nordraaks vei 1, og i den forbindelse anbefalte rådmannen at det aktuelle fortauet ble bygget. Dette er nå noen år siden, men intet har skjedd, så vi minner derfor om saken. Her blir det ikke fortau, det er for smalt. Men det er også et stort problem, og Vei og trafikk vil følge opp selv om fortauet ikke er kommunalt Det er vel en turvei der, men som ikke tilfredsstiller kommunal veinormal. Det overtas derfor ikke av Vei og trafikk til kommunal drift. Jernbaneverket må evt. svare på om det foreligger ytterligere planer. 2. Tilgangen til friområdet ved fotballbanen mellom Professor Kohts vei og Philip Pedersens vei (sydsiden) går via to (asfalterte) skrånende tilgangsveier, en østfra og en vestfra. De er plassert ved siden av Stabekkbakken busshpl., der Gml. Drammens vei treffer Professor Kohts vei. Vinterstid brøytes ikke disse tilførselsveiene, heller ikke selve gangveien mellom Professor Kohts vei og Philip Pedersens vei. Dette får den følge at friområdet blir lite tilgjengelig, samtidig som det som en bi-effekt skaper et inntrykk av at det er fritt fram for pirat-dumping av store mengder snømasser rett over disse tilførselsveiene. Vil kommunen få innlemmet de to tilførselsveiene og selve gangveien i brøyteroden fra og med neste år? Dette er ikke kommunal vei fordi den ikke tilfredsstiller kravene for kommunal gangvei.

8 8 3. Gangveien som leder fra Lysaker stasjon oppover mot Vollsveien har vinter etter vinter vært dårlig brøytet og strødd. Det har blitt normalsituasjonen at denne gangveien er farlig glatt om vinteren. Dette gjelder særlig det stykket som ligger nærmest bommen nede ved selve stasjonsområdet. Det er svært mange mennesker som ferdes her daglig. Hvem har ansvaret for vedlikehold av denne gangveien? Kan kommunen sørge for at brøyting og strøing blir tilstrekkelig godt utført slik at veien blir trygg for de gående? Veibaneverkets ansvar som kommunen ikke ønsker å overta.vei og trafikk vil følge opp. SOLVIK VEL Spørsmål ang. åpningstider på rushtidsbommen i Sandviksveien. Solvik vel har gjennomført en befaring med kommunen for å se på muligheter for å redusere trafikkproblemene ved rushtidsbommen i Sandviksveien. Det hoper seg opp biler i tiden før kl 9.00 og det skjer mange trafikkfarlige situasjoner hver dag. Kommunen har antydet at et prøveprosjekt med forlengelse av tiden bommen er lukket, kan være en løsning. Spørsmålet er hvordan vi kan ta dette videre og hvem som kan ta avgjørelsen om å iverksette tiltaket. Dette er en fylkesvei. Vei og trafikk vil følge opp, de er positive til en utvidelse av lukketiden for bommen og vil ta et møte med Veivesenet. Lukketid vil bli endret til 7 10 i løpet av året. Spørsmål ang hastighet i Sandviksveien Det er ønske om å etablere en fartsboks i Sandviksveien da det virker som andre tiltak er vurdert og forkastet. Vi har fått tilbakemelding om at det må være høy ulykkesstatistikk, eller dødsfall før dette blir vurdert. Vi ønsker en presisering på dette og hvordan vi går frem for å kommer frem til fartsreduserende tiltak i Sandviksveien. Dette er en Fylkesvei som kommunen ikke bestemmer over, men vi regner ikke med at fotoboks vil være aktuell her. Fotoboks (ATK) settes opp på ulykkesbelastede strekninger. Tre ulike strenge kriterier må tilfredsstilles dersom dette skal være aktuelt, alle relatert til ulykker, herunder dødsulykker. Spørsmål ang hastighet i Sandviksveien Det er ønske om å etablere en fartsboks i Sandviksveien da det virker som andre tiltak er vurdert og forkastet. Vi har fått tilbakemelding om at det må være høy ulykkesstatistikk, eller dødsfall før dette blir vurdert. Vi ønsker en presisering på dette og hvordan vi går frem for å kommer frem til fartsreduserende tiltak i Sandviksveien. JAR VEL Storengveien strekningen Jarbanen/Løvenskiolds vei. I forbindelse med skifting av rørledninger i Storengveien i 2012 ble deler av veibanen og fortauet gravd opp. Arbeidet ble avsluttet ved at veibanen og fortauet ble tilbakefylt og

9 9 asfaltert. Det har i flere år vært problemer med opphopning av vann på fortauet på deler av denne strekningen, og i forbindelse med dette prosjektet ba Jar Vel prosjektledelsen spesielt om at man måtte utligne høydenivåene og plassere avløpssluk på laveste punkt. Dette ble ikke fulgt opp og resultatet er at fortauet fylles med vann. Problemet er særlig stort om våren når vannet blir fanget opp mellom brøytekantene mot eiendommene og rabatten mot veibanen. Det er til tider helt umulig å benytte deler av fortauet og de gående må enten balansere på rabatten eller gå ut i veibanen. Dette er skoleveien for de fleste barna på Jar skole, og problemet er derfor i høyeste grad et trafikksikkerhetsproblem. Storengveien gangvei. Dette er blitt fulgt opp ifm gravearbeidene, sjekkes ut ifm garantibefaring vår/sommer 2013 Vedlikehold av kirketomten Jar Kirke I 2011 gjennomførte kommunen en stor opprydding i skråningen mot Storengveien. Gamle trær og mye kratt ble fjernet. Det har ført til at den rike undervegetasjonen i form av villblomster igjen har begynt å komme tilbake. Nå begynner imidlertid en god del av buskkrattet å vokse opp igjen. Det vil være gunstig å fjerne det nå før det blir for høyt og kraftig. Hvem har ansvar for vedlikehold av kirketomten? Hvis det er kommunens ansvar ligger dette inne i kommunens vedlikeholdsprogram? Dette er en sak for Eiendom. Natur og idrett har gjort en opprydding på bestilling fra Eiendom, men de gjør bare bestillingsoppgaver der Eiendom har ansvaret. Det er mulig å få til et samarbeid med vellet om bedre vedlikehold. Vellet skal følge opp. Vedlikehold av området rundt Tjernsmyrdammen Jarmyra. - Jarmyra og området rundt Tjernsruddammen er svært mye brukt av skoler og barnehager til lek og undervisningsformål - og av Jarområdets befolkning for rekreasjon. - Vellet har vært i kontakt med kommunens v Park og idrett de siste årene og etterlyst vedlikehold og skjøtsel av området. Vi har fått signaler om at en opprusting av området er planlagt, men har foreløpig ikke mottatt informasjon eller sett tiltak i området (utover utsetting av en ny benk og felling av enkelte døde trær.) - Skjøtselen av området bærer nå sterkt preg av "venstrehåndsarbeid" - det er felt enkelte trær, mange fler har stått merket for felling i lang tid. Tidligere felte, store trær ligger strødd i området. I det hele tatt framstår området som nokså stemoderlig behandlet - gitt dets viktighet for befolkningen. - Velet vil ha stor forståelse for en skånsom forvaltning av området som ivaretar dets biologiske verdier (for eksempel at det legges igjen noe død ved), men vi kan ikke se at det er en slik tilpasset skjøtsel som nå gjennomføres. Med andre ord: Velet etterlyser en oppgradering av Tjernsrudområdet fra kommunens side, som omfatter fjerning av avfall, felling og fjerning av merkede trær samt evt. noe tynning av tett gjenvekst (der det er biologisk forsvarlig). Gitt den omfattende bruken av området til rekreasjonsformål savner vi også noe mer tilrettelegging i form av sittebenker og informasjonstavler. Velet går gjerne i nærmere dialog med kommunen om forvaltningen av Tjernsrud-området. Skal lages en plan for vedlikehold, det vil Natur og idrett jobbe videre med i samarbeid med Jarmyras venner. Men vellet ønsker mere opprydding enn slik det ser ut nå.evt flere benker.

10 10 Jarbanen opprydding og istandsetting av uteområdet. Jar ishall er nå tatt i bruk etter store forsinkelser. Uteområdet er derimot langt fra ferdig. Fortsatt står brakkeriggene på området og mye av området er kun grovplanert og store hauger av fyllmasse er lagret på tomten. Slik området fremstår nå er store deler av området ikke anvendelig bruk enn til anleggsvirksomhet. Hvem har ansvar for å ferdigstille uteområdene slik det var beskrevet i byggesaken? Når kan man forvente at brakkerigger blir fjernet og uteområdet blir istandsatt? Vil hallen kunne tas i normalt bruk før uteområdet er istandsatt i henhold til planene? Dette er en sak for idrettsforvaltningen i kommunen. Det er Jar idrettslag som skal gjennomføre oppryddingen, men de mangler penger. Idrettsforvaltningen skal få beskjed om klagen fra vellet. Sti Vidars vei/tjernsrud plass Den nokså bratte stien mellom Vidars vei og Tjernsrud plass er svært mye brukt av gående og syklister. Stien har status som kommunal turvei, men er sterkt preget av mange års slitasje og intet vedlikehold. Asfaltdekket er delvis slitt vekk og svær hullet. Rekkverket er delvis ødelagt og løsnet fra bakken. Det har i vinter vært flere fall i bakken denne vinteren pga is og dårlig rekkverk. Vi naboer frykter ulykker når barn og andre sykler ned den hullete stien i sommerhalvåret. Kan kommunen vennligst vurdere en oppgradering av stien? Dette er ikke en turvei. Ikke krav til gatelys eller asfalt på stier, og krav til vedlikehold kun om sommeren. Natur og idrett vet heller ikke om dette er kommunal eiendom. Evt avtaler med grunneier skal ligge inne i Bærumskartet, Vidars vei gangvei vil bli opprustet ifm asfaltarbeider 2013 Filmparken på Jar Budstikka hadde et oppslag for kort tid siden om at filmparken kunne bli nedlagt og at det området som filmparken disponerer kunne bli omregulert til boliger. Har kommunen mottatt noe informasjon om hvilke planer som er oppe til vurdering for filmparkens fremtid? Ikke noe er meldt videre. FAGERSTRAND VEL Det har vært mye graving og byggeaktivitet i vårt Vel de senere år, noe som har ført til mange trafikale utfordringer hos oss. Først og fremst er vår bekymring stor rundt alle små og store skolebarn som ferdes langs veiene våre uten sikring og fortau. Det er også tidligere pekt på byggeaktiviteten i Mariesvei 20 og bekymring rundt den økte trafikkbelastningen med til dels store maskiner/kjøretøy i byggeperioden. Nå nærmer det seg innflytting med økt trafikk av personbiler. Dette volder stor bekymring for oss. Vi har fått tillatelse til å legge ved brev vi mottok fra en bekymret beboer. Det beskriver situasjonen svært godt. Vi håper dette er noe vi kan få hjelp til å løse snarest, og FØR det skjer en ulykke i området vårt. BREV: Trafikk bildet i Mariesvei, Høvik. Som medlem av Fagerstrand Vel tillater jeg meg å be om assistanse til å fremme for Bærum kommune, ved veivesnet?, forslag om nytt merket fotgjengerfelt over Sarbuvoll veien øst for avkjøringen til Mariesvei. Årsak;

11 11 Fra april/mai iår er leilighetskomplekset "Mariesvei 20" med 100 leiligheter ferdigstillet og det antas at trafikken i området Sarbuvollveien, Mariesvei og Plahteskogen vil bli vesentlig berørt med økende trafikk, både fra bilister og gående. Som beboer i Plahteskogen, ser jeg også at det bør vurderes et forgjengerfelt i krysset Mariesvei/Plahteskogen. Til orientering er er Plahteskogen bl. a. benyttet til skolevei, turvei, sykkelvei, samt at beboere parkerer langs denne relativt smale vei som ikke har fortau. Vinterstid vil vi også gjøre oppmerksom på at kommunens snømåkebiler lager en stor snø haug nederst i Plahteskogen (nr 2) som i sterk grad hindrer sikt mot høyre inn i Mariesvei. Dette betrakter beboerne som en stor risiko for motorferdsel fra Plahteskogen mot Mariesvei. Dette bør Bærum kommune bli varslet om snarest. Veien er her også feil dosert slik at det i teleløsningstiden om våren er store vannansamliner og vanskelig å gå tørrskodd ut i Mariesvei. Jeg takker for velforeningens snarlige oppfølging - gjerne med en kort befaring, eller tilbakemelding om hvem i kommunen undertegnede selv kan kontakte i sakens anledning dersom velforeningen ikke følger opp. På forhånd takk for oppfølgingen, Med vennlig hilsen, Richard Fuglesang Plahteskogen Høvik BREV SLUTT Vi vil foreta nødvendige registreringer i området og vurdere evt. tiltak. Vi har tidligere pekt på krysset Fagerstrandveien/Strand Alleen hvor vi ønsker trafikkspeil da det på grunn av terrengets utforming er svært vanskelig for bilister retning Oslo å se hverandre. Det mangler i tillegg tetting av gjæret hvor det gamle stupebrettet på Sarbuvollen var. Skjer det noe med det? Snøen må ligge et sted. Det beste er å legge snøen i grøftene. Viktig å unngå å ødelegge gjerdene. Noen stede må man legge snø i hauger. Vei og trafikk sjekker ut vedr snøopplag i tillegg til vannavrenning / drenering. SANDVIKA VEL Problemet med manglende snømåking til monumentet på den nye minneplassen. Det er mening at det skal holdes åpnet for gående.. Skal følges opp av Seyffarth V/ Natur og Idrett. Hun lovte tilbakemelding til Sandvika Vel. STØRRE PLANSAKER De sakene som er under arbeid og/eller vil komme i løpet av våren eller til høsten ble nevnt: Kommuneplanen Lysakervassdraget Komundelplan Tanumplatået og Hornimarka - Kommundelplan Fossum Løvenskioldbanen E18 E16 Vestmarksetra Bekkestua Nord Rigmor Arnkværn, sekretær, Furulia 27, / Bekkestua e-post

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 3) 18.08.2014 kl.19.00 21.00 (Hos Ann Evelyn) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.) Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

REFERAT Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 31. oktober 2012, spørsmål fra vellene.

REFERAT Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 31. oktober 2012, spørsmål fra vellene. 1 Første utgave Bekkestua 3.11.2012 REFERAT Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 31. oktober 2012, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene. Vi

Detaljer

14. april 2011 endelig utgave. Referat fra møtet mellom Administrasjonen i Bærum kommune og Styret i Bærum Velforbund. 6. april 2011 kl 14.00 16.

14. april 2011 endelig utgave. Referat fra møtet mellom Administrasjonen i Bærum kommune og Styret i Bærum Velforbund. 6. april 2011 kl 14.00 16. 1 14. april 2011 endelig utgave Referat fra møtet mellom Administrasjonen i Bærum kommune og Styret i Bærum Velforbund 6. april 2011 kl 14.00 16.00 Tilstede: Bærum kommune Johan Filseth, Kommunalsjef,

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Møtereferat. EF 1401 Kistefossdammen barnehage. Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage

Møtereferat. EF 1401 Kistefossdammen barnehage. Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage Side 1 av 5 EF 1401 Kistefossdammen barnehage PROSJEKT OG UTBYGGING Tiltak for å forbedre trafikksituasjonen ved Vikingjordet barnehage Referat distribueres til møtedeltagere pluss kopi til Sted: Vikingjordet

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 5) kl.18.00 20.30 (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Christian Brynildsen Sylvi Frank (ref.) Referat,

Detaljer

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks 1403 9506 Alta 09.07.2015 KLAGE TIL FYLKESMANNEN VEDRØRENDE VEDTATT REGULERINGSPLAN (PLANENDRING) FOR SAGALI Saga Grendelag ønsker med dette å påklage

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Arbeidsplan for veiene i 2014 Presentasjon til generalforsamlingen den 27.03.2014 kl 19.00 2014 vil bli et aktivt år I 2013 har det vært utført kun mindre arbeider.

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august.

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august. 1 post@furubakkenvel.no Bærum kommune Vei og trafikk, veiogtrafikk@baerum.kommune.no Kopi: Bærum Velforbund post@baerumvelforbund.no Bekkestua 17.07.2016 Ref.: 16/107567 Trafikksikkerhetsplan for Bærum

Detaljer

Velkommen til Årsmøtet 2013

Velkommen til Årsmøtet 2013 I denne delen av Bekkestua sentrum er det planlagt store endringer. På årsmøtet vil reguleringssjef Kjell Seberg informere om reguleringen av Bekkestua sentrum nord. Velkommen til Årsmøtet 2013 Tirsdag

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2016/2017 RESULTAT ETTER BEFARING 8.10.2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører Styremøte 01 12 Referat styremøte 01 12 i sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 07.10.12, kl. 19.00 Sted: Sørlivegen 8 Tilstede: Tor Ole, Marius, Kristin og Hanne Forfall: Kaja Møteleder: Marius Referent:

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkomne saker til årsmøtet

Innkomne saker til årsmøtet Nedre Sjølyst Grendelag Innkomne saker til årsmøtet Nettside: nedresjolystgrendelag.velnettbeta.no Org.nr: 999 033 024 Saker med vedlegg til årsmøtet Sak 1 Styrets arbeide... 2 Sak 2 Brøyting på private

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse fra eiere av GNR. 98 BNR.91

Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse fra eiere av GNR. 98 BNR.91 Jenny og Kenneth Hemstad Tomtervegen 34 2730 Lunner Lunner kommune post@lunner.kommune.no Lunner, 9.8.13 Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk.

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk. Østre Stabekk Velforening Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars 2012, kl. 19 21 Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3.

Detaljer

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES

DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES lillestrom@syklistene.no www.syklistene.no/lillestrom DATA FRA SPØRREUNDERSØKELSEN SOM BLE GJENNOMFØRT VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES Nedenfor vises data fra 40 spørsmål i spørreundersøkelsen

Detaljer

Melding til utvalg for tekniske saker /11

Melding til utvalg for tekniske saker /11 Melding til utvalg for tekniske saker 31.08.11-26/11 Oversikt over saker tatt opp i forbindelse med behandling av meldinger og under eventuelt Utvalg for tekniske saker 02.02.11 25.05.11 Forslag/vedtak

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 16.04.2013 kl 18:00 20:00 (Hos Jan) Neste møte 10.06.2013 kl 18:00 20:30 (Hos Sylvi ) Deltagere Tine Schem Jan Engebretsen

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte.

Bjerkakerstranda velforening har fokus på miljø mht, sortering av søppel og den videre avfallsbehandlingen. Foreningen har ingen ansatte. ÅRSMELDING FOR 2008 FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING 1. Generelle opplysninger Bjerkakerstranda Velforening er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte Velforeningens fellesarealer, samt ivareta

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

Durud/Avløs stasjon/base. Bilder, illustrasjoner, planer mulig baseutvikling

Durud/Avløs stasjon/base. Bilder, illustrasjoner, planer mulig baseutvikling Durud/Avløs stasjon og base Bilder, illustrasjoner, planer mulig baseutvikling Illustrasjoner og planer fra Reguleringsplanforslaget offentligjort 31.12.2010 Aksjon for drift av Kolsåsbanen Mars 2011 Side

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 22. møte i Rådet for funksjonshemmede 09.09.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø, Turid Haugen, Hans Chr. Bjørnestad, Alf Felberg og Cato Lie Forfall: Petter M. Gaaseby

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

Styremøte Øvre Gleinåsen Vel

Styremøte Øvre Gleinåsen Vel Styremøte Øvre Gleinåsen Vel Møtereferat Avholdt: Til stede: 21.09.17 @ Geir Iversen Geir Iversen, Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Therese Buøy Berglund, Edle Steinåsen Rolf Olerud Frafall: Neste

Detaljer

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN:

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN: Innkalling til årsmøtet i Hagabråten Vel 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Onsdag 11. april kl 19.00-21.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2013... 4 2.1 REGNSKAP

Detaljer

Østre Stabekk Vel innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta

Østre Stabekk Vel innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta Til: Statens Vegvesen og Planavdelingen i Bærum Kommune Østre Stabekk, 22. desember 2014 innspill til SVV oppstart av områderegulering for E18 Oslos grense - Ramstadsletta Det vises til SVV varsel om oppstart

Detaljer

Hverdagen for bytrær i Oslo

Hverdagen for bytrær i Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Hverdagen for bytrær i Oslo 24.05.2011 Faglig leder, bytrær Tore Næss POLITISKE VEDTAK Oslo skal bevares som grønn by, også i framtida (Bystyret 1993) For hvert tre som må felles

Detaljer

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Camilla Guse og Thomas Stenshorne Tomterveien 32b 2730 Lunner Lunner Kommune post@lunner.komune.no Lunner, 22.07.2013 OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Vi har

Detaljer

Hei. Som sagt tidligere er det ikke vårt ansvar å si hva som er de rette /gode valg.

Hei. Som sagt tidligere er det ikke vårt ansvar å si hva som er de rette /gode valg. Fra: Kjell Leonhard Selsøvold[Kjell.Leonhard.Selsovold@bodo.kommune.no] Dato: 24.02.2017 09:37:00 Til: ''; Erlend Andreas Meisal; Tor Jens Åseng Tittel: SV: Øveråsan B7 Som sagt tidligere er det ikke vårt

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5 Oslo kommune Bymiljøetaten Møtereferat Til stede: Sykkelprosjektet i Oslo kommune ved Rune Gjøs og May Andrine Gran, Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Brita Høyesveen (prosjektleder), Rikard Lund (eiendomserverver)

Detaljer

SAKSFREMLEGG SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN

SAKSFREMLEGG SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN Behandles i: Plan- og miljøutvalget SOLE SKOG I OG III - MINDRE ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Søknad om mindre endring 11.8.2014 PLM 2 Oversiktskart bebyggelsesplan 14.10.2014

Detaljer

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene.

Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 30. oktober 2013, spørsmål fra vellene. 1 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Endelig utgave Bekkestua 15. november 2013 Referat Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Emne: Befaring av fellesområder med Eidet AS v/tor Smalås ifm med overføring av vedlikeholdsansvar

Emne: Befaring av fellesområder med Eidet AS v/tor Smalås ifm med overføring av vedlikeholdsansvar Referat Eidet Vel Emne: Befaring av fellesområder med Eidet AS v/tor Smalås ifm med overføring av vedlikeholdsansvar Deltagere: Dato: For Eidet Vel: Øistein Nordhagen (referent) og Glenn Tørå. 25.05.2012

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa Trøanytt høst 2014 Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Styret har oversendt blomster og gratulasjoner til grendelagets Nobelprisvinnende familie på vegne av alle beboere i Væretrøa. Det står stor respekt

Detaljer

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015

post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Naturvernforbundet i Bærum Skui vel Bærum kommune Planutvalget Rådmannen post@baerum.kommune.no Skui 04.05.2015 Ang Planutvalgets møte 7.5 2015 Sak 071/15 Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 Økriveien

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016

KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 KONTROLL AV HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR SAMEIET FOR STYREPERIODEN 2015/2016 Målsetting: Styret skal systematisk arbeide for at sikkerheten for beboerne ivaretas på sameiets fellesområde slik at risikoen

Detaljer

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer Referat fra bydelskonferansen på Gulskogen 22. april 2009 Følgende politikere var til stede: Asgeir Osnes-V (leder) Randi Schea-FrP Yousuf Gilani-V Hilde Klæboe-AP Lisbeth Celius Mile-H Fra administrasjonen:

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

Haugenes Vel er i utgangspunktet positive til utbyggingen i vårt nærområde, men har en del merknader som vi ønsker at blir tatt hensyn til.

Haugenes Vel er i utgangspunktet positive til utbyggingen i vårt nærområde, men har en del merknader som vi ønsker at blir tatt hensyn til. Haugenes Vel v/styret 11. SEPTEMBER 2017 Grimstad Kommune Samfunns- og miljøsektor Postboks 123, 4891 Grimstad Merknader til planforslag for Lille Trollefjell, Fevik Haugenes Vel er i utgangspunktet positive

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen

Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta. Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Oppstart reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen 13.11.2014 13.11.2014 E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan - alternativ 4 Ny E18 i Bærum Hva oppnår vi? Bedre levevilkår

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Vedlegg 2 Kravspesifikasjon SNØRYDDING OG STRØING, RODENE 1, 4 OG 5 PÅ DRAMMEN EIENDOM KF SINE EIENDOMMER Saksnr.: 16/5455 1. Mengde/ omfang Kontrakten gjelder eiendommer etter kart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF

Sørum Kommunalteknikk KF Forslag til tiltaksplan for kommunale veier 2011 Utføres 2011 2012 2013 lengde kostnad kr/m Type vei Utføres Veinavn Sted m kr kr/m 1 Arteid Arteid 1890 1 495 800 791 Grusvei 2011 2 Elgfaret Lindeberg

Detaljer

SAKER SOM BLE TATT OPP

SAKER SOM BLE TATT OPP Sendt ut 3.mai 2010 1 Referat fra møtet mellom Administrasjonen i Bærum kommune og Styret i Bærum Velforbund 14. april 2010 kl 14.00 16.00 Tilstede: Bærum kommune Johan Filseth, Kommunalsjef, tekniske

Detaljer

Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart

Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart Vedlegg P3 Merknader ved varsel om oppstart I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 8 merknader og innspill til planarbeidet. Endringer som følge av merknader: Eksisterende infrastruktur,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

Ny Høvik stasjon Informasjonsmøte 11. mars 2013

Ny Høvik stasjon Informasjonsmøte 11. mars 2013 Ny Høvik stasjon Informasjonsmøte 11. mars 2013 Agenda Presentasjon av prosjektet og oppstarten av anleggsarbeidene: ca. 30 min. (Jernbaneverket) Trafikken i anleggsperioden: ca. 15 min (Statens vegvesen)

Detaljer

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Julie Runde Krogstad jrk@toi.no Transportøkonomisk institutt Nordisk folkehelsekonferanse 26.-29. august 2014, Trondheim Workshop

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 05.05.11 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen.

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen. AVTALE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOVEDVEIEN I SKARSDALEN (I DET FØLGENDE KALT HOVEDVEIAVTALEN) Mellom følgende parter: Veien Gulsvik Damtjern Sameie ved grunneierne Jon Erik Wee, Karsten Ekeren, Erling

Detaljer