KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. DESEMBER 2012 PS 02/13 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 03/13 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2012 PS 04/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I GRUNNSKOLEOPPLÆRNGA I MOLDE KOMMUNE» PS 05/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP RIR IKS PS 06/13 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2012 PS 07/13 MØTEPLAN FOR 2013 PS 08/13 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Finn Myrland (s) leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 01/13 Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. DESEMBER 2012 Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 11. desember 2012 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: Tid: kl kl Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 35/12 40/12 Møteleder: Møtende medlemmer. Forfall: Ikke møtt: Møtende vara: Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Finn Myrland, leder (Ap) Are Krohn Venås (Frp) Tove A. Melsæter, nestleder (H) Evy Olin Strømme (V) Harald Valved (Sp) Ingen Rolf Gaasø (V) Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Grete Gjendem, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Mette Holand, personal- og organisasjonssjef (under sak 37/12) Lars Myklemyr, leder lønnsseksjonen (under sak 37/12) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 35/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. OKTOBER 2012 PS 36/12 PS 37/12 PS 38/12 PS 39/12 PS 40/12 REFERAT OG ORIENTER1NGER OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE» NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT PS 35/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17. OKTOBER 2012 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 17. oktober 2012 godkjennes. Side 1 av 5

4 Kontrollutvalgets behandling Leder orienterte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 36/12 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 15/12 Møteprotokoll fra møte i Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene Sekretær refererte fra møtet i samarbeidsforumet RS 16/12 Oppfølging av politiske vedtak saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 122/12 Orienteringssaker: OS 13/12 Retningslinjer for samordning av selskapskontroll i interkommunale selskap vedtatt av Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i møte , sak SF 14/12 OS 14/12 einfo 12/14 Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 15/12 einfo 12/15 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 16/12 «Ikke forvirr leseren bruk begrepene bevisst!» - økonomiblogg fra Kommunal Rapport, september 2012 m/vedlegg OS 17/12 Rapport fra tilsyn med Senter for foreldre og barn i Molde 2012 (2 merknader), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert OS 18/12 Rapport frå tilsyn med gjennomføring av undersøking og evaluering av hjelpetiltak i Molde, Midsund og Aukra 2012 (2 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Sekretær orienterte til orienteringssakene. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 37/12 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE» Kontrollutvalgets vedtak Side 2 av 5

5 Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Refusjon sykepenger i Molde kommune, datert 29. november 2012, herunder forvaltningsrevisors vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. Kontrollutvalgets behandling Personal- og organisasjonssjef Mette Holand innledet til saken og ga uttrykk for at de hadde sett stor nytte i å være med i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Leder for lønnsseksjonen Lars Myklemyr redegjorde for restansene på krav som var sendt til NAV og de endringer i rutinene som er gjort etter anbefalingene fra revisjonen. Forvaltningsrevisor Grete Gjendem redegjorde for oppfølgingen av rapporten og viste til at dialogen med NAV var blitt bedre etter gjennomføringen av dette prosjektet. Holand, Myklemyr og Gjendem svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Siden det fortsatt gjenstår å sørge for at det foreligger skriftlige rutiner på alle områder, samt fullføring av arbeidet med tidligere restanser, ønsker kontrollutvalget å følge saken videre. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 38/12 NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE DELTAGELSE Kontrollutvalgets vedtak Utvalgets leder Finn Myrland og utvalgsmedlem Evy Olin Strømme deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6. og 7. februar Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende) Sekretærens forslag... deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6. og 7. februar PS 39/12 OPPFØLGINGSLISTEN Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: Selskapskontroll av Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Selskapskontroll av RIR 1KS ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 06/11 og av kommunestyret i sak 36/ : Oppfølging av selskapskontrollen vil bli lagt fram for kontrollutvalget til første møte i Side 3 av 5

6 FR prosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte i sak 42/11 og av kommunestyret i sak 10/ : Oppfølging av rapporten er behandlet i dagens møte, sak PS 37/12. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre og ber revisjonen legge fram en statusrapport i løpet av Barneverntjenesten i Molde kommune ny sak Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/helsetilsynet har gjennomført tilsyn med gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak ved den interkommunale barneverntjenesten for Molde, Misund og Aukra. Tjenesten administreres av Molde kommune som vertskommune Tilsynet avdekket 2 avvik. Av rapporten går det fram at årsak til avvikene bl.a. skyldes kapasitetsproblemer og til dels manglende barnevernsfaglige vurderinger : Kontrollutvalget ønsker en orientering om situasjonen for barneverntjenesten i Molde i løpet av første halvår Saken føres opp på oppfølgingslisten Molde kommunes utøvelse av eierskap i selskap og kommunale foretak ny sak Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på hvordan Molde kommune utøver sitt eierskap i kommunale foretak og selskap som de har eierandeler i. Molde kommune har utarbeidet en eierskapsmelding hvor kommunens eierstrategi i det enkelte selskap er nedfelt : Kontrollutvalget ber revisjonen om å gi en orientering i et senere møte om kommunens utøvelse av sitt eierskap. Saken føres opp på oppfølgingslisten. «Saman om ein betre kommune» ny sak «Saman om ein betre kommune» er et prosjekt i regi av Kommunal- og regional departementet og KS. Prosjektet har vært rettet mot sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme Molde kommune er deltaker i prosjektet og arbeider med tema sykefravær, men har også vært innom tema som rekruttering/kompetanse, omdømme og heltid/deltid. Prosjektleder i Molde er personal- og organisasjonssjef Mette Holand : Kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om dette prosjektet og resultatet av Molde kommunes deltakelse i neste møte i utvalget. Saken føres opp på oppfølgingslisten. Kontrollutvalgets behandling I dette møtet var det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget. Det ble fremmet forslag til oppføring av følgende nye saker på oppfølgingslisten: Barneverntjenesten i Molde kommune Molde kommunes utøvelse av eierskap i selskap og kommunale foretak «Saman om ein betre kommune» Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende) PS 40/12 EVENTUELT Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2013 Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i nytt år. Det kan være formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste møtet i inneværende år. Side 4 av 5

7 Kontrollutvalgets medlemmer sluttet seg til sekretærens forslag om at dato for første møte i 2013 skal være mandag 28. januar. Finn Myrland leder Evy Olin Strømme Tove A. Melsæter Are Krohn Venås nestleder Rolf Gaasø Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 5 av 5

8 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 02/13 Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 01/13 Oppløsning av Træffhuset AS saksframlegg og saksprotokoll fra Molde kommunestyre i K sak 136/12 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/13 OS 02/13 OS 03/13 Orientering om sammenslåing med andre revisjonsenheter i fylket skriv fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert 11. februar 2013 (vedlagt) Årsrapport og regnskap for 2012 Skatteoppkreveren i Molde kommune (vedlagt) Rapport frå tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemming i Molde kommune (2 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

9 Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Magne Orten Dato: Saksframlegg Oppløsning av Træffhuset AS Utval ssaksnr Utval Møtedato 175/12 Molde formannska /12 Molde kommunestyre Saksprotokoll i Molde formannskap Formannskapets innstilling 1. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. 2. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 3. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 4. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Behandling Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling 6. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. Side 225

10 7. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 8. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 9. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Kommunestyret gjorde 15. mars 2012 i sak 25/12 Molde kommune overtar eierskap i Træffhuset AS, vedtak om å overta alle aksjene i Træffhuset AS og valgte nytt styre. Tidligere hadde Sportsklubben Træff eid 80 pst. av aksjene og Molde kommune resterende 20 pst. Sportsklubben Træff, Molde kommune og næringslivet i Molde har bidratt med betydelige midler for at Træffhuset skulle bli realisert gjennom selskapet Træffhuset AS. Driftssituasjonen har fra første dag har vært krevende for Træffhuset AS. Blant annet førte større byggekostnader enn forutsatt til store kapitalutgifter og selskapet har slitt med å oppnå budsjetterte inntekter. Hvert driftsår har gitt store underskudd og nå måtte noe gjøres for å rette opp situasjonen. Utviklingen fra oppstart har vært som følger: Siste regnskapsrapport per 31. oktober 2012 viser et negativt resultat på 2,5 mill. kroner. Bokført egenkapital på samme tidspunkt viser 1,9 mill. kroner. Kommunale garantier I sak 25/12 er det utførlig beskrevet hvilke lånegarantier Molde kommune har gitt til Træffhuset AS. Samlet utgjør disse 40,9 mill. kroner. Hvis Molde kommune tar anlegget inn i sin balanse fra 1. januar 2013, vil selskapets gjeld følge med og bli Molde kommunes ansvar. Overtagelse av gjeld er beskrevet nærmere under avsnittet under om økonomiske konsekvenser. Avvikling av selskapet I avtale mellom Sportsklubben Træff, Træffhuset AS og Molde kommune datert 26. juni 2012 ble Molde kommune eneeier av selskapet. I ordinær generalforsamling den 27. juni 2012 ble det valgt nytt styre og ny revisor. I tillegg ble det vedtatt nye vedtekter for selskapet. Side 226

11 I styremøte den 11. september vedtok styret følgene: "Selskapet oppheves og styret innstiller seg selv som avviklingsstyre til generalforsamlingen." Den 13. september 2012 blir det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Her blir det besluttet å oppløse selskapet. Det sittende styre blir valgt som avviklingsstyre for selskapet. Avviklingsstyret består av Frøydis Austigard (leder), Randi Brokstad (styremedlem) og Martin Louis Lyngstad (styremedlem). Vurdering av økonomiske konsekvenser Det legges ikke opp til at oppløsningen av selskapet skal medføre økte utgifter for Molde kommune. Samordningen av bookingfunksjonen i Molde kommune i virksomheten for park og idrettsanlegg, og et nært og tett samarbeid med lag og foreninger, skal bidra til at Træffhuset fortsatt består som et idrettsanlegg med høy aktivitet. Selskapet vil ventelig ha en langsiktig gjeld på 40,9 mill. kroner ved overtakelsen per 1. januar Denne gjelden vil Molde kommune overta som følge av gitte garantier. Rådmannen vil vurdere om hele eller noe av gjelden skal refinansieres. Selskapet har inngått en rentebytteavtale med Sparebank 1 Midt Norge. Molde kommune må overta denne forpliktelsen ved overtakelsen av gjeld og anlegg. Rentebytteavtalen gjelder fra 2007 til 2017 og er inngått med hovedstol 8 mill. kroner og 4,84 pst. rente. Drifts- og kapitalutgifter på Træffhuset vil bli innarbeidet i Molde kommunes budsjett for Rådmannen har forutsatt at alle utgifter skal dekkes inn ved hjelp av de inntekter som anlegget vil gi til kommunen. Det kan bli en utfordring å få dette til, men utgifter til drift, regnskap og revisjon samt kapitalutgifter vil bli redusert ved kommunal overtakelse. Årsaken til dette er at utgifter til regnskap, revisjon, styrehonorar og lønn til daglig leder med mer vil falle bort. Funksjonene vil bli ivaretatt av Molde kommune. I tillegg vil utgifter til vaktmester og lignende tjenester bli redusert fordi stordriftsfordeler gjennom Molde Eiendom KF vil bli realisert. Total innsparing på disse postene er foreløpig anslått å utgjøre om lag 1,0 mill. kroner. Det er strenge krav til disponering av tildelte tippemidler. I denne saken er det snakk om 11,1 mill. kroner. Rådmannen har vært i kontakt med kulturavdelingen i fylkeskommunen som administrerer ordningen. De opplyser at eierskifte og oppløsning av Træffhuset ikke har betydning for tilskuddet så lenge anlegget blir brukt til opprinnelig formål. Ved overtakelse av anlegget vil det påløpe 2,5 pst. dokumentavgift til staten. Hvilken verdi denne avgiften skal beregnes ut ifra er ennå uklart, men rådmannen har beregnet at utgiften uansett ikke vil overstige 1,0 mill. kroner. Rådmannen foreslår å finansiere denne utgiften med opptak av lån. I tillegg tar rådmannen med i betraktningen at det kan oppstå andre utgifter i forbindelse med avviklingen av selskapet som kan medføre behov for økning av lånet. Endelig balanse per 31.desember 2012 i selskapet vil gi svar på om slike utgifter vil oppstå. Rådmannens konklusjon Rådmannen mener oppløsing av selskapet og at anlegget tas inn i Molde kommunes eiendomsportefølje, er den beste løsning for Sportsklubben Træff, Træffhuset AS og Molde kommune, slik situasjonen har blitt for selskapet. På denne måten kan idrettsanlegget også i fremtiden være et viktig samlingspunkt for Sportsklubben Træff og andre brukere av bygget. Det er inngått avtale med Sportsklubben Træff om at anlegget fortsatt skal benevnes "Træffhuset". Dette gjelder så lenge Sportsklubben Træff har avtale om tilhold der. Rådmannen mener at den nye driftsmodellen skal være mulig å gjennomføre uten økt tilskudd til drift av Træffhuset. Side 227

12 Arne Sverre Dahl Magne Orten Vedlegg 1 Prosessbeskrivelse 2 Forslag til tidsplan 3 Beregning av kostnader ved omdannelse Side 228

13 1. PROSESSBESKRIVELSE Prosessbeskrivelsen omhandler oppløsning og avvikling av aksjeselskap. Avvikling og oppløsning reguleres av aksjelovens (as1) kapittel 16. Denne prosessbeskrivelsen gir en summarisk oversikt over prosedyren steg for steg, men kan ikke anses som fullstendig. I. Styret beslutter normalt oppløsning og innkaller til generalforsamling. Styret asl 5-9 (1) Styreprotokoll Det er ikke krav om at forslag om oppløsning fremmes av styret, men styret plikter å innkalle til generalforsamling dersom det er fremmet krav om det. Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingfatter beslutning om oppløsning. Generalforsamlingen velger samtidig et avviklingsstyre. Beslutningen om oppløsning samt awiklingsstyret meldes Foretaksregisteret. Fra meldingen er registrert i Foretaksregisteret løper det en kreditorfrist på to måneder. Ordinær/ Generalforsamli asl 16-1 (1) Generalekstraordinær ngen forsamlingsgeneralforsamling asl (1) protokoll Straks etter Styret asl 16-3 Melding til genera- Foretaksregisteret Iforsamlingens beslutning asl 16-4 Avviklingsstyret utarbeider en oversikt over selskapets eiendeler, Snarest etter Awiklingsstyre asl 16-6 Oversikt over rettigheter og forpliktelser, og utarbeider en balanse med tanke på general- selskapets awiklingen. forsamlingens eiendeler og beslutning. forpliktelser Awiklingsbalanse Awiklingsstyrets oversikt og balanse skal revideres av en revisor. Revisor asl 16-6 (2) Side 229

14 , - II Avviklingsstyre besørger at selskapets forpliktelser dekkes og at det deponeres beløp til dekning av forpliktelser hvor kreditor er ukjent eller nekter å motta betaling. Eiendeler realiseres i den grad det er nødvendig for å dekke selskapets forpliktelser, samt for øvrig, med mindre aksjeeierne er enige om annet. Avviklingsstyret asl 16-7 asl 16-8 Når selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har løpt ut foretar avviklingsstyret utdelinger til aksjeeierne. Dersom det foreligger uvisse eller omtvistede forpliktelser må det gjøres avsetninger til dekning av disse Etter at selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har utløpt Awiklingsstyret asl 16-9 asl 16-9 (2) Det utarbeides en revidert oppgjørsoppstilling for fremleggelse for generalforsamlingen. Etter utdeling Avviklingsstyre og revisor asl (1) Oppgjørsoppstilling Avviklingsstyret innkaller til generalforsamling. Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingen godkjenner oppgjørsoppstillingen Ekstraordinær generalforsamling Generalforsamli ngen asl (1) Generalforsamlingsprotokoll Melde gjennomføring til Foretaksregisteret Avviklingsstyret asl (1) Melding til Foretaksregisteret Side 230

15 I. TIDSPLAN Generalforsamling Kreditorene melder Selskapets forpliktelser Generalforsamlingen en treffer eventuelle krav til dekkes. Som godkjenner oppgjøret. beslutning om avviklingsstyret. 2 utgangspunkt realiseres Melding om endelig oppløsning og mnd frist eiendeler. Midler oppløsning sendes velger samtidig avsettes ved uklare avviklingsstyre forhold Foretaksregisteret Styret innkaller til generalforsamling Beslutning om Avviklingsstyret oppløsning samt utarbeider oversikt avviklingsstyrets over selskapets sammensetning eiendeler, meldes rettigheter og foretaksregisteret forpliktelser som revideres Gjenværende midler utdeles til aksjonærene. Avviklingsstyret innkaller til ekstraordinær Etterutlodning dersom aktuelt D+85 D+9 D+7 D+8 D+I0 D+20 D+77 D+78 1) Innkallingsfristen for generalforsamling er etter aksjeloven en uke hvis ikke vedtektene setter lengre frist. Dersom alle aksjonærene samtykker kan innkallingsfristen være kortere. 2) Saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret er normalt 3-5 dager. Side 231

16 FORELØPIG BEREGNING AV KONSEKVENSER VED OMDANNING AV Tneffhuset AS TIL KOMMUNAL VIRKSOMHET I MOLDE KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2013 DIREKTE UTLEGG FOR MOLDE TEKST OG VIDERE KOMMUNE Driftsinntekter Driftsut ifter Avdra ( /40) Renteutgffter (3,5 %)- jeld 30 mill. kroner Mva korreksjon Resultat/økt ramme 7 Dokumentav ift ( *2,5%) Deknin kortsikti 'eld er Tinglysing mm Sum direkte utlegg Side 233

17 PS 135/12 Godkjenning av "Reg verk for tildeling av kommunal bolig i Molde kommune." Saksprotokoll i Molde komm est re Vedtak 1. Foreliggende forslag til " eg verk for tildeling av kommunale boliger i Molde kommune" godkjennes. 2. Rådmannen tildeles fu makt til å tte vedtak i tildeling av kommunale boliger i Molde kommune. Fullmakte vil bli videredelegert etter regelverk for sub-delegasjon av myndighet i klientsaker, til leder av Kontoret for tildeling og koordinering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 136/12 Oppløsning av Træffhuset AS Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 1. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. 2. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 3. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 4. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 137/12 Hans Erik mmerbakk (FRP) - fritak fra politiske verv grunnet flytting til annen komm ne. Nyvalg i Drift- og forvaltningsutvalget for perioden frem til Saksprotokoll i Molde kommu estyre Vedtak 1. I medhold av kom nelovens 15 nr 1 trer Hans Erik Tømmerbakk (FRP) ut av sine politiske verv i Mo e kommune.

18 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: Mobil E-post: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalgene Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sigmund Harneshaug R /13 Sted/dato Molde, 11. februar 2013 Orientering om sammenslåing med andre revisjonsenheter i fylket Styret i kommunerevisjonen har tatt initiativ til å utvide revisjonen ved å slå seg sammen med andre revisjonsenheter i fylket. Sak 12/12 UTVIDELSE AV REVISJONEN Det vises til initiativ som er tatt fra styret tidligere og samtaler som har vært ført med fylkesrevisjonen omtalt i sak 9/12 om utvidelse av revisjonen gjennom sammenslåing med de andre revisjonsenhetene i fylket. Styret ser at det er gevinster å hente på å bli mindre sårbar, styrket fagmiljø osv, ved å bli større. Vedtak: Styret ber distriktsrevisor ta initiativ til å starte en prosess for å få utredet en sammenslåing/samarbeid med andre revisjonsenheter i fylket. Styreleder Torbjørn Rødstøl kontaktet kontrollutvalget i fylket, jfr vedlagte protokoll. Saken vil videre bli behandlet i kontrollutvalget og fylkestinget i april for å gjøre et prinsippvedtak om eventuell sammenslåing. Styrene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (Kristiansund) og Kommunerevisjonsjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal IKS (Ålesund) har også drøftet en utvidelse. Det vil ganske snart bli innkalt til et felles møte med styreleder og daglig leder for å se på videre framdrift. I en NIBR-rapport fra i fjor oppgir 88 % av kommunene at de samarbeider for å løse revisjonsoppgavene. De øvrige kommunene har privat revisor 7 % og sin egen kommunerevisjon 5 %. Rapporten viser også at revisjon er det området som kommunene samarbeider mest om. Det vi forventer av et utvidet interkommunalt samarbeid er at dette vil gi bedre tjenester til en riktig pris. For vår del vil en utvidelse innebære at et interkommunalt samarbeid går fra dagens 9 kommuner til eventuelt å omfatte fylkeskommunen og kommuner på Nordmøre og Sunnmøre. Noen av våre kommuner er orientert om det som er på gang gjennom Romsdal Regionråd. En utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere kommuner vil bli lagt fram for kommunestyret til avgjørelse. Sigmund Harneshaug Distriktsrevisor statsautorisert revisor Vedlegg: protokoll fra kontrollutvalget i fylket. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Molde, Aukra, Vesmes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

19 t(z(e,øf,&t, a /A4-4e() c 7?i14(44) RS 3-12 Rekneskapsavslutninga 2012 Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet Referatsaka blir tatt til orientering. RS 4-12 Finansrapport pr Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet Referatsaka blir tatt til orientering. Orienteringar m.m. Ev. samarbeid mellom fylkesrevisjonen og Revisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal Leiaren orienterte om at han hadde mottatt ein epost frå styreleiaren i Revisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal, Torbjørn Rødstøl, datert , med førespurnad om mogleg samarbeid/samordning mellom revisjonseiningane, for å få til ei større og meir robust eining. Medlemmene drøfta saka, m.a. med bakgrunn i synspunkt frå fylkesrevisjonssjefen, og var samde om å få utgreidd eit ev. samarbeid m.v. med revisjonsdistriktet. Kontrollsjefen viste til koml. 78 og rådde til at ein først fekk klarsignal frå fylkestinget om ev. ønske om endring i revisjonsordning, noko medlemene slutta seg til. Det var semje om å få lagt fram ei sak for fylkestinget i april 2013 med bakgrynn i utgreiinga, der fråsegner frå involverte partar vart innhenta. Medlemmene oppmoda om at resp. kontrollutval i kommunar i revisjonsdistriktet sytte for tilsvarande avklaring i sine kommunestyre. Medlemmene meinte det i tillegg var naturleg å sondere om revisjonseininga ev. kunne utvidast vidare ut over dei aktuelle kommunane i distrikt 2. Brev frå fylkeskommunen datert til Sandøy og Haram kommunar vedr. kommunalt tilskott til finansieringa av Nordøyvegen. Rolf Bergmann viste til brevet som vart omdelt, og stilte spørsmål ved denne formuleringa i brevet: "Frå fylkestingets talarstol blei det teke til orde for at desse midlane kunne og burde utbetalast ved byggestart, og vi legg derfor dette til grunn i den vidare handsaminga av Nordøyvegprosjektet. Medlemmene fann at formuleringa "frå fylkestingets talarstol" var vanskeleg å forstå sett i samanheng med det øvrige innhaldet, og ønskte å få tilbakemelding frå fylkesrådmannen om kva som er meint. Orientering om nokre tilhøve som fylkesrevisjonen har merka seg. Fylkesrevisjonssjefen viste til at fylkesrevisjonen i haust har gjennomført nokre kartleggingsbesøk, og ved besøka har funne nokre tilhøve som han ønskte å orientere kontrollutvalet om. Tilhøva ville elles bli omtalt i ein rapport frå kartleggingsbesøka til neste møte i kontrollutvalet. Medlemene tok orienteringa til vitande.

20 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Molde kommune Årsrapport år/dato: 2012/ Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 30.03.2014 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Fredag 25. april, kl. 11.00 11.50 Sted:

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4

Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Innkalling Representantskapsmøte 26.03.2015 Side 1 av 4 Representantskapet for Kemneren i Follo INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR KEMNEREN I FOLLO Tid: Tirsdag 28. april, kl. 09.00 09.50 Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer