KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 20.februar 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/13 TID: kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. DESEMBER 2012 PS 02/13 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 03/13 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2012 PS 04/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I GRUNNSKOLEOPPLÆRNGA I MOLDE KOMMUNE» PS 05/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP RIR IKS PS 06/13 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2012 PS 07/13 MØTEPLAN FOR 2013 PS 08/13 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Finn Myrland (s) leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 01/13 Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11. DESEMBER 2012 Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 11. desember 2012 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: Tid: kl kl Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 35/12 40/12 Møteleder: Møtende medlemmer. Forfall: Ikke møtt: Møtende vara: Fra sekretariatet: Fra revisjonen: Finn Myrland, leder (Ap) Are Krohn Venås (Frp) Tove A. Melsæter, nestleder (H) Evy Olin Strømme (V) Harald Valved (Sp) Ingen Rolf Gaasø (V) Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Grete Gjendem, forvaltningsrevisor Av øvrige møtte: Mette Holand, personal- og organisasjonssjef (under sak 37/12) Lars Myklemyr, leder lønnsseksjonen (under sak 37/12) Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 35/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. OKTOBER 2012 PS 36/12 PS 37/12 PS 38/12 PS 39/12 PS 40/12 REFERAT OG ORIENTER1NGER OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE» NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I DELTAGELSE OPPFØLGINGSLISTE EVENTUELT PS 35/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17. OKTOBER 2012 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 17. oktober 2012 godkjennes. Side 1 av 5

4 Kontrollutvalgets behandling Leder orienterte. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 36/12 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 15/12 Møteprotokoll fra møte i Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene Sekretær refererte fra møtet i samarbeidsforumet RS 16/12 Oppfølging av politiske vedtak saksprotokoll fra Molde kommunestyremøte , sak 122/12 Orienteringssaker: OS 13/12 Retningslinjer for samordning av selskapskontroll i interkommunale selskap vedtatt av Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i møte , sak SF 14/12 OS 14/12 einfo 12/14 Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 15/12 einfo 12/15 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 16/12 «Ikke forvirr leseren bruk begrepene bevisst!» - økonomiblogg fra Kommunal Rapport, september 2012 m/vedlegg OS 17/12 Rapport fra tilsyn med Senter for foreldre og barn i Molde 2012 (2 merknader), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert OS 18/12 Rapport frå tilsyn med gjennomføring av undersøking og evaluering av hjelpetiltak i Molde, Midsund og Aukra 2012 (2 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Sekretær orienterte til orienteringssakene. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 37/12 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE» Kontrollutvalgets vedtak Side 2 av 5

5 Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Refusjon sykepenger i Molde kommune, datert 29. november 2012, herunder forvaltningsrevisors vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. Kontrollutvalgets behandling Personal- og organisasjonssjef Mette Holand innledet til saken og ga uttrykk for at de hadde sett stor nytte i å være med i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Leder for lønnsseksjonen Lars Myklemyr redegjorde for restansene på krav som var sendt til NAV og de endringer i rutinene som er gjort etter anbefalingene fra revisjonen. Forvaltningsrevisor Grete Gjendem redegjorde for oppfølgingen av rapporten og viste til at dialogen med NAV var blitt bedre etter gjennomføringen av dette prosjektet. Holand, Myklemyr og Gjendem svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Siden det fortsatt gjenstår å sørge for at det foreligger skriftlige rutiner på alle områder, samt fullføring av arbeidet med tidligere restanser, ønsker kontrollutvalget å følge saken videre. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) PS 38/12 NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE DELTAGELSE Kontrollutvalgets vedtak Utvalgets leder Finn Myrland og utvalgsmedlem Evy Olin Strømme deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6. og 7. februar Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende) Sekretærens forslag... deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 6. og 7. februar PS 39/12 OPPFØLGINGSLISTEN Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: Selskapskontroll av Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) Selskapskontroll av RIR 1KS ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 06/11 og av kommunestyret i sak 36/ : Oppfølging av selskapskontrollen vil bli lagt fram for kontrollutvalget til første møte i Side 3 av 5

6 FR prosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte i sak 42/11 og av kommunestyret i sak 10/ : Oppfølging av rapporten er behandlet i dagens møte, sak PS 37/12. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre og ber revisjonen legge fram en statusrapport i løpet av Barneverntjenesten i Molde kommune ny sak Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/helsetilsynet har gjennomført tilsyn med gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak ved den interkommunale barneverntjenesten for Molde, Misund og Aukra. Tjenesten administreres av Molde kommune som vertskommune Tilsynet avdekket 2 avvik. Av rapporten går det fram at årsak til avvikene bl.a. skyldes kapasitetsproblemer og til dels manglende barnevernsfaglige vurderinger : Kontrollutvalget ønsker en orientering om situasjonen for barneverntjenesten i Molde i løpet av første halvår Saken føres opp på oppfølgingslisten Molde kommunes utøvelse av eierskap i selskap og kommunale foretak ny sak Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på hvordan Molde kommune utøver sitt eierskap i kommunale foretak og selskap som de har eierandeler i. Molde kommune har utarbeidet en eierskapsmelding hvor kommunens eierstrategi i det enkelte selskap er nedfelt : Kontrollutvalget ber revisjonen om å gi en orientering i et senere møte om kommunens utøvelse av sitt eierskap. Saken føres opp på oppfølgingslisten. «Saman om ein betre kommune» ny sak «Saman om ein betre kommune» er et prosjekt i regi av Kommunal- og regional departementet og KS. Prosjektet har vært rettet mot sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme Molde kommune er deltaker i prosjektet og arbeider med tema sykefravær, men har også vært innom tema som rekruttering/kompetanse, omdømme og heltid/deltid. Prosjektleder i Molde er personal- og organisasjonssjef Mette Holand : Kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om dette prosjektet og resultatet av Molde kommunes deltakelse i neste møte i utvalget. Saken føres opp på oppfølgingslisten. Kontrollutvalgets behandling I dette møtet var det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen. Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget. Det ble fremmet forslag til oppføring av følgende nye saker på oppfølgingslisten: Barneverntjenesten i Molde kommune Molde kommunes utøvelse av eierskap i selskap og kommunale foretak «Saman om ein betre kommune» Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende) PS 40/12 EVENTUELT Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2013 Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i nytt år. Det kan være formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste møtet i inneværende år. Side 4 av 5

7 Kontrollutvalgets medlemmer sluttet seg til sekretærens forslag om at dato for første møte i 2013 skal være mandag 28. januar. Finn Myrland leder Evy Olin Strømme Tove A. Melsæter Are Krohn Venås nestleder Rolf Gaasø Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 5 av 5

8 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 02/13 Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 01/13 Oppløsning av Træffhuset AS saksframlegg og saksprotokoll fra Molde kommunestyre i K sak 136/12 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/13 OS 02/13 OS 03/13 Orientering om sammenslåing med andre revisjonsenheter i fylket skriv fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert 11. februar 2013 (vedlagt) Årsrapport og regnskap for 2012 Skatteoppkreveren i Molde kommune (vedlagt) Rapport frå tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemming i Molde kommune (2 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

9 Molde kommune Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Magne Orten Dato: Saksframlegg Oppløsning av Træffhuset AS Utval ssaksnr Utval Møtedato 175/12 Molde formannska /12 Molde kommunestyre Saksprotokoll i Molde formannskap Formannskapets innstilling 1. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. 2. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 3. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 4. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Behandling Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling 6. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. Side 225

10 7. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 8. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 9. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Kommunestyret gjorde 15. mars 2012 i sak 25/12 Molde kommune overtar eierskap i Træffhuset AS, vedtak om å overta alle aksjene i Træffhuset AS og valgte nytt styre. Tidligere hadde Sportsklubben Træff eid 80 pst. av aksjene og Molde kommune resterende 20 pst. Sportsklubben Træff, Molde kommune og næringslivet i Molde har bidratt med betydelige midler for at Træffhuset skulle bli realisert gjennom selskapet Træffhuset AS. Driftssituasjonen har fra første dag har vært krevende for Træffhuset AS. Blant annet førte større byggekostnader enn forutsatt til store kapitalutgifter og selskapet har slitt med å oppnå budsjetterte inntekter. Hvert driftsår har gitt store underskudd og nå måtte noe gjøres for å rette opp situasjonen. Utviklingen fra oppstart har vært som følger: Siste regnskapsrapport per 31. oktober 2012 viser et negativt resultat på 2,5 mill. kroner. Bokført egenkapital på samme tidspunkt viser 1,9 mill. kroner. Kommunale garantier I sak 25/12 er det utførlig beskrevet hvilke lånegarantier Molde kommune har gitt til Træffhuset AS. Samlet utgjør disse 40,9 mill. kroner. Hvis Molde kommune tar anlegget inn i sin balanse fra 1. januar 2013, vil selskapets gjeld følge med og bli Molde kommunes ansvar. Overtagelse av gjeld er beskrevet nærmere under avsnittet under om økonomiske konsekvenser. Avvikling av selskapet I avtale mellom Sportsklubben Træff, Træffhuset AS og Molde kommune datert 26. juni 2012 ble Molde kommune eneeier av selskapet. I ordinær generalforsamling den 27. juni 2012 ble det valgt nytt styre og ny revisor. I tillegg ble det vedtatt nye vedtekter for selskapet. Side 226

11 I styremøte den 11. september vedtok styret følgene: "Selskapet oppheves og styret innstiller seg selv som avviklingsstyre til generalforsamlingen." Den 13. september 2012 blir det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Her blir det besluttet å oppløse selskapet. Det sittende styre blir valgt som avviklingsstyre for selskapet. Avviklingsstyret består av Frøydis Austigard (leder), Randi Brokstad (styremedlem) og Martin Louis Lyngstad (styremedlem). Vurdering av økonomiske konsekvenser Det legges ikke opp til at oppløsningen av selskapet skal medføre økte utgifter for Molde kommune. Samordningen av bookingfunksjonen i Molde kommune i virksomheten for park og idrettsanlegg, og et nært og tett samarbeid med lag og foreninger, skal bidra til at Træffhuset fortsatt består som et idrettsanlegg med høy aktivitet. Selskapet vil ventelig ha en langsiktig gjeld på 40,9 mill. kroner ved overtakelsen per 1. januar Denne gjelden vil Molde kommune overta som følge av gitte garantier. Rådmannen vil vurdere om hele eller noe av gjelden skal refinansieres. Selskapet har inngått en rentebytteavtale med Sparebank 1 Midt Norge. Molde kommune må overta denne forpliktelsen ved overtakelsen av gjeld og anlegg. Rentebytteavtalen gjelder fra 2007 til 2017 og er inngått med hovedstol 8 mill. kroner og 4,84 pst. rente. Drifts- og kapitalutgifter på Træffhuset vil bli innarbeidet i Molde kommunes budsjett for Rådmannen har forutsatt at alle utgifter skal dekkes inn ved hjelp av de inntekter som anlegget vil gi til kommunen. Det kan bli en utfordring å få dette til, men utgifter til drift, regnskap og revisjon samt kapitalutgifter vil bli redusert ved kommunal overtakelse. Årsaken til dette er at utgifter til regnskap, revisjon, styrehonorar og lønn til daglig leder med mer vil falle bort. Funksjonene vil bli ivaretatt av Molde kommune. I tillegg vil utgifter til vaktmester og lignende tjenester bli redusert fordi stordriftsfordeler gjennom Molde Eiendom KF vil bli realisert. Total innsparing på disse postene er foreløpig anslått å utgjøre om lag 1,0 mill. kroner. Det er strenge krav til disponering av tildelte tippemidler. I denne saken er det snakk om 11,1 mill. kroner. Rådmannen har vært i kontakt med kulturavdelingen i fylkeskommunen som administrerer ordningen. De opplyser at eierskifte og oppløsning av Træffhuset ikke har betydning for tilskuddet så lenge anlegget blir brukt til opprinnelig formål. Ved overtakelse av anlegget vil det påløpe 2,5 pst. dokumentavgift til staten. Hvilken verdi denne avgiften skal beregnes ut ifra er ennå uklart, men rådmannen har beregnet at utgiften uansett ikke vil overstige 1,0 mill. kroner. Rådmannen foreslår å finansiere denne utgiften med opptak av lån. I tillegg tar rådmannen med i betraktningen at det kan oppstå andre utgifter i forbindelse med avviklingen av selskapet som kan medføre behov for økning av lånet. Endelig balanse per 31.desember 2012 i selskapet vil gi svar på om slike utgifter vil oppstå. Rådmannens konklusjon Rådmannen mener oppløsing av selskapet og at anlegget tas inn i Molde kommunes eiendomsportefølje, er den beste løsning for Sportsklubben Træff, Træffhuset AS og Molde kommune, slik situasjonen har blitt for selskapet. På denne måten kan idrettsanlegget også i fremtiden være et viktig samlingspunkt for Sportsklubben Træff og andre brukere av bygget. Det er inngått avtale med Sportsklubben Træff om at anlegget fortsatt skal benevnes "Træffhuset". Dette gjelder så lenge Sportsklubben Træff har avtale om tilhold der. Rådmannen mener at den nye driftsmodellen skal være mulig å gjennomføre uten økt tilskudd til drift av Træffhuset. Side 227

12 Arne Sverre Dahl Magne Orten Vedlegg 1 Prosessbeskrivelse 2 Forslag til tidsplan 3 Beregning av kostnader ved omdannelse Side 228

13 1. PROSESSBESKRIVELSE Prosessbeskrivelsen omhandler oppløsning og avvikling av aksjeselskap. Avvikling og oppløsning reguleres av aksjelovens (as1) kapittel 16. Denne prosessbeskrivelsen gir en summarisk oversikt over prosedyren steg for steg, men kan ikke anses som fullstendig. I. Styret beslutter normalt oppløsning og innkaller til generalforsamling. Styret asl 5-9 (1) Styreprotokoll Det er ikke krav om at forslag om oppløsning fremmes av styret, men styret plikter å innkalle til generalforsamling dersom det er fremmet krav om det. Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingfatter beslutning om oppløsning. Generalforsamlingen velger samtidig et avviklingsstyre. Beslutningen om oppløsning samt awiklingsstyret meldes Foretaksregisteret. Fra meldingen er registrert i Foretaksregisteret løper det en kreditorfrist på to måneder. Ordinær/ Generalforsamli asl 16-1 (1) Generalekstraordinær ngen forsamlingsgeneralforsamling asl (1) protokoll Straks etter Styret asl 16-3 Melding til genera- Foretaksregisteret Iforsamlingens beslutning asl 16-4 Avviklingsstyret utarbeider en oversikt over selskapets eiendeler, Snarest etter Awiklingsstyre asl 16-6 Oversikt over rettigheter og forpliktelser, og utarbeider en balanse med tanke på general- selskapets awiklingen. forsamlingens eiendeler og beslutning. forpliktelser Awiklingsbalanse Awiklingsstyrets oversikt og balanse skal revideres av en revisor. Revisor asl 16-6 (2) Side 229

14 , - II Avviklingsstyre besørger at selskapets forpliktelser dekkes og at det deponeres beløp til dekning av forpliktelser hvor kreditor er ukjent eller nekter å motta betaling. Eiendeler realiseres i den grad det er nødvendig for å dekke selskapets forpliktelser, samt for øvrig, med mindre aksjeeierne er enige om annet. Avviklingsstyret asl 16-7 asl 16-8 Når selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har løpt ut foretar avviklingsstyret utdelinger til aksjeeierne. Dersom det foreligger uvisse eller omtvistede forpliktelser må det gjøres avsetninger til dekning av disse Etter at selskapets forpliktelser er dekket og kreditorfristen har utløpt Awiklingsstyret asl 16-9 asl 16-9 (2) Det utarbeides en revidert oppgjørsoppstilling for fremleggelse for generalforsamlingen. Etter utdeling Avviklingsstyre og revisor asl (1) Oppgjørsoppstilling Avviklingsstyret innkaller til generalforsamling. Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingen godkjenner oppgjørsoppstillingen Ekstraordinær generalforsamling Generalforsamli ngen asl (1) Generalforsamlingsprotokoll Melde gjennomføring til Foretaksregisteret Avviklingsstyret asl (1) Melding til Foretaksregisteret Side 230

15 I. TIDSPLAN Generalforsamling Kreditorene melder Selskapets forpliktelser Generalforsamlingen en treffer eventuelle krav til dekkes. Som godkjenner oppgjøret. beslutning om avviklingsstyret. 2 utgangspunkt realiseres Melding om endelig oppløsning og mnd frist eiendeler. Midler oppløsning sendes velger samtidig avsettes ved uklare avviklingsstyre forhold Foretaksregisteret Styret innkaller til generalforsamling Beslutning om Avviklingsstyret oppløsning samt utarbeider oversikt avviklingsstyrets over selskapets sammensetning eiendeler, meldes rettigheter og foretaksregisteret forpliktelser som revideres Gjenværende midler utdeles til aksjonærene. Avviklingsstyret innkaller til ekstraordinær Etterutlodning dersom aktuelt D+85 D+9 D+7 D+8 D+I0 D+20 D+77 D+78 1) Innkallingsfristen for generalforsamling er etter aksjeloven en uke hvis ikke vedtektene setter lengre frist. Dersom alle aksjonærene samtykker kan innkallingsfristen være kortere. 2) Saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret er normalt 3-5 dager. Side 231

16 FORELØPIG BEREGNING AV KONSEKVENSER VED OMDANNING AV Tneffhuset AS TIL KOMMUNAL VIRKSOMHET I MOLDE KOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2013 DIREKTE UTLEGG FOR MOLDE TEKST OG VIDERE KOMMUNE Driftsinntekter Driftsut ifter Avdra ( /40) Renteutgffter (3,5 %)- jeld 30 mill. kroner Mva korreksjon Resultat/økt ramme 7 Dokumentav ift ( *2,5%) Deknin kortsikti 'eld er Tinglysing mm Sum direkte utlegg Side 233

17 PS 135/12 Godkjenning av "Reg verk for tildeling av kommunal bolig i Molde kommune." Saksprotokoll i Molde komm est re Vedtak 1. Foreliggende forslag til " eg verk for tildeling av kommunale boliger i Molde kommune" godkjennes. 2. Rådmannen tildeles fu makt til å tte vedtak i tildeling av kommunale boliger i Molde kommune. Fullmakte vil bli videredelegert etter regelverk for sub-delegasjon av myndighet i klientsaker, til leder av Kontoret for tildeling og koordinering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 136/12 Oppløsning av Træffhuset AS Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak 1. Selskapet Træffhuset AS oppløses med virkning fra 1. januar 2013 og anlegget kalt Træffhuset omdannes til et formålsbygg i Molde kommune. Træffhuset inngår fra samme tidspunkt i Molde Eiendom KFs drifts- og vedlikeholdsportefølje. 2. Park- og idrettsvirksomheten i Molde bydrift ivaretar oppgaven med å skape aktivitet i bygget og ivaretar kontraktsforholdene for utleie. 3. Budsjett for anlegget for 2013 skal innarbeides i budsjettet for Molde bydrift innenfor enhetens vedtatte økonomiske rammer for 2013 og i samsvar med saksutredningen. 4. Gjeldende betalingsregulativ for anlegget i 2012 justeres for 2013 med lønns- og prisvekst tilsvarende en kommunal deflator på 3,3 pst. Tilpasning til betalingsregulativet for kommunens øvrige idrettsanlegg beregnet for utleie gjennomføres fra Molde kommune overtar alle eiendeler og gjeld i selskapet. I tillegg kommer dokumentavgift på 2,5 pst. Overdragelsen finansieres ved overtakelse/nytt lån på til sammen inntil 40,9 mill. kroner. I tillegg kommer utvidelse av lånebeløp tilsvarende dokumentavgiften og andre utgifter i forbindelse med overtakelsen. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nytt lån og eventuelt å refinansiere gjelden. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PS 137/12 Hans Erik mmerbakk (FRP) - fritak fra politiske verv grunnet flytting til annen komm ne. Nyvalg i Drift- og forvaltningsutvalget for perioden frem til Saksprotokoll i Molde kommu estyre Vedtak 1. I medhold av kom nelovens 15 nr 1 trer Hans Erik Tømmerbakk (FRP) ut av sine politiske verv i Mo e kommune.

18 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: Mobil E-post: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalgene Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sigmund Harneshaug R /13 Sted/dato Molde, 11. februar 2013 Orientering om sammenslåing med andre revisjonsenheter i fylket Styret i kommunerevisjonen har tatt initiativ til å utvide revisjonen ved å slå seg sammen med andre revisjonsenheter i fylket. Sak 12/12 UTVIDELSE AV REVISJONEN Det vises til initiativ som er tatt fra styret tidligere og samtaler som har vært ført med fylkesrevisjonen omtalt i sak 9/12 om utvidelse av revisjonen gjennom sammenslåing med de andre revisjonsenhetene i fylket. Styret ser at det er gevinster å hente på å bli mindre sårbar, styrket fagmiljø osv, ved å bli større. Vedtak: Styret ber distriktsrevisor ta initiativ til å starte en prosess for å få utredet en sammenslåing/samarbeid med andre revisjonsenheter i fylket. Styreleder Torbjørn Rødstøl kontaktet kontrollutvalget i fylket, jfr vedlagte protokoll. Saken vil videre bli behandlet i kontrollutvalget og fylkestinget i april for å gjøre et prinsippvedtak om eventuell sammenslåing. Styrene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS (Kristiansund) og Kommunerevisjonsjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal IKS (Ålesund) har også drøftet en utvidelse. Det vil ganske snart bli innkalt til et felles møte med styreleder og daglig leder for å se på videre framdrift. I en NIBR-rapport fra i fjor oppgir 88 % av kommunene at de samarbeider for å løse revisjonsoppgavene. De øvrige kommunene har privat revisor 7 % og sin egen kommunerevisjon 5 %. Rapporten viser også at revisjon er det området som kommunene samarbeider mest om. Det vi forventer av et utvidet interkommunalt samarbeid er at dette vil gi bedre tjenester til en riktig pris. For vår del vil en utvidelse innebære at et interkommunalt samarbeid går fra dagens 9 kommuner til eventuelt å omfatte fylkeskommunen og kommuner på Nordmøre og Sunnmøre. Noen av våre kommuner er orientert om det som er på gang gjennom Romsdal Regionråd. En utvidelse av samarbeidet til å gjelde flere kommuner vil bli lagt fram for kommunestyret til avgjørelse. Sigmund Harneshaug Distriktsrevisor statsautorisert revisor Vedlegg: protokoll fra kontrollutvalget i fylket. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Rådhusplassen MOLDE Molde, Aukra, Vesmes, Rauma, Sunndal, Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

19 t(z(e,øf,&t, a /A4-4e() c 7?i14(44) RS 3-12 Rekneskapsavslutninga 2012 Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet Referatsaka blir tatt til orientering. RS 4-12 Finansrapport pr Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet Referatsaka blir tatt til orientering. Orienteringar m.m. Ev. samarbeid mellom fylkesrevisjonen og Revisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal Leiaren orienterte om at han hadde mottatt ein epost frå styreleiaren i Revisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal, Torbjørn Rødstøl, datert , med førespurnad om mogleg samarbeid/samordning mellom revisjonseiningane, for å få til ei større og meir robust eining. Medlemmene drøfta saka, m.a. med bakgrunn i synspunkt frå fylkesrevisjonssjefen, og var samde om å få utgreidd eit ev. samarbeid m.v. med revisjonsdistriktet. Kontrollsjefen viste til koml. 78 og rådde til at ein først fekk klarsignal frå fylkestinget om ev. ønske om endring i revisjonsordning, noko medlemene slutta seg til. Det var semje om å få lagt fram ei sak for fylkestinget i april 2013 med bakgrynn i utgreiinga, der fråsegner frå involverte partar vart innhenta. Medlemmene oppmoda om at resp. kontrollutval i kommunar i revisjonsdistriktet sytte for tilsvarande avklaring i sine kommunestyre. Medlemmene meinte det i tillegg var naturleg å sondere om revisjonseininga ev. kunne utvidast vidare ut over dei aktuelle kommunane i distrikt 2. Brev frå fylkeskommunen datert til Sandøy og Haram kommunar vedr. kommunalt tilskott til finansieringa av Nordøyvegen. Rolf Bergmann viste til brevet som vart omdelt, og stilte spørsmål ved denne formuleringa i brevet: "Frå fylkestingets talarstol blei det teke til orde for at desse midlane kunne og burde utbetalast ved byggestart, og vi legg derfor dette til grunn i den vidare handsaminga av Nordøyvegprosjektet. Medlemmene fann at formuleringa "frå fylkestingets talarstol" var vanskeleg å forstå sett i samanheng med det øvrige innhaldet, og ønskte å få tilbakemelding frå fylkesrådmannen om kva som er meint. Orientering om nokre tilhøve som fylkesrevisjonen har merka seg. Fylkesrevisjonssjefen viste til at fylkesrevisjonen i haust har gjennomført nokre kartleggingsbesøk, og ved besøka har funne nokre tilhøve som han ønskte å orientere kontrollutvalet om. Tilhøva ville elles bli omtalt i ein rapport frå kartleggingsbesøka til neste møte i kontrollutvalet. Medlemene tok orienteringa til vitande.

20 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Molde kommune Årsrapport år/dato: 2012/ Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING

Innkalling og sakliste ble godkjent med den merknaden som fremkom. REGLEMENT FOR KONTRLLUTVALGET I MOLDE. REVIDERING KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.6.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 14.20 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 21/15 26/15 Møteleder: Finn Myrland (Ap) Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 11.04.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/11 15/11 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp)

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 14.03.2012 Tid: kl 08.30 kl 10.40 Møtestad: Kommunestyresalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 01/12 07/12 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/12 Møtedato: 26.09.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.40 Møtested: Åndalsnes sjukeheim / Rauma rådhus, Møterom 415 Sak nr: 25/12 31/12 Møteleder: Møtende

Detaljer

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

RENOVERING AV SIRA KIRKE. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 07.11.2011 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 31/11 39/11 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/10 Møtedato: 16.06.10 Tid: kl 13.00 kl 15.00 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/10 20/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE

SUNNDAL HELSETUN TILBYGG OG OMBYGGING. BYGGEREGNSKAP FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I SUNNDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/10 Møtedato: 29.11.10 Tid: kl 10.15 kl 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus Sak nr: 27/10 35/10 Møteleder: Eva Betten, nestleder

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ

Lindås kommune Kvernhusmyrane ISDALSTØ Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 30.05.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/2207 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Lindås kommune Adressa til verksemda: Lindås

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp)

permisjon fra kl etter behandling av sak 03, 04 og 05/17) Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 31.01.2017 Tid: kl 12.20 kl 15.15 (Fra kl. 10.00-11.45: Virksomhetsbesøk hos Øran aktivitetshus) Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/14 Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.30 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 08/14 17/14 Møteleder: Are Krohn Venås (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL

ENGASJEMENTSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OG KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 09.09.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal kommunehus Sak nr: 23/11 29/11 Møteleder: Bjørn Flemmen Steinland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12

Møte nr: 3/12 Møtedato: Tid: kl kl Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 19.06.2012 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Sunndal Næringshage / Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 18/12 23/12 Møteleder:

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Sokndal kommune Adressa til verksemda: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for tilsynet: 17.09.13 - Kontaktperson i verksemda: Nav-leiar Kjell Håland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 24.04.2012 Tid: kl 10.00 kl 13.20 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 12/12 17/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider

Eva Cecilie Steigre (Sp) Kåre Vevang (Ap) Ove Silseth, ordfører Håvard Herskedal, økonomimedarbeider KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 22.06.2015 Tid: kl. 10.00 kl. 12.15 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 16/15 21/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa

Postboks 24, 5649 Eikelandsosen Tidsrom for tilsynet: 10. og 12. november 2015 Kontaktperson i verksemda: Hanne Lygre, leiar Nav Fusa Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Fusa kommune Adressa til verksemda: Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 20.6.2016 Tid: Kl. 12.00 16.05 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 18/16 24/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Marit Seljeseth

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen Det ble fremmet forslag om en sak i tillegg, sak 34/16 Eventuelt. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 21.9.2016 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 25/16 34/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke møtt:

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 27.05.2013 Tid: kl 10.00 kl 13.50 Møtested: Kommunestyresalen, Rauma rådhus Sak nr: 08/13 15/13 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Ann Helen Dalheim (Uavh.)

Ann Helen Dalheim (Uavh.) KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/15 Møtedato: 07.12.2015 Tid: kl. 12.00 kl. 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Fræna kommunehus Sak nr: 35/15 41/15 Møteleder: Ingvar Hals, leder

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/16 Møtedato: 10.2.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 01/16 08/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar.

Avvik 1: Nav Osterøy sikrar ikkje at tenesta kvalifiseringsprogram er tilgjengeleg for alle aktuelle deltakarar. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 26 01 Vår dato 25.6.2013 Dykkar dato Vår referanse 20/1595 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Osterøy kommune 2013 Adressa til verksemda:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014

Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/2325 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Os kommune 2014 Adressa til verksemda: Postboks

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 14.9.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.05 Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus Sak nr: 21/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap)

Møte nr: 1/10 Møtedato: Tid: kl kl Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Eva Betten, nestleder (Ap) KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/10 Møtedato: 11.03.10 Tid: kl 10.20 kl 14.15 Møtested: Møterom Aura, Sunndal kommunehus Sak nr: 01/10 08/10 Møteleder: Møtende medlemmer: Eva

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag

Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune Samandrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Øygarden kommune 2013 Adressa til verksemda: 5337 Rong Tidsrom for

Detaljer

Austfjordvegen MASFJORDNES. Kontaktperson i verksemda: Helga Irene Ellingsen, Helse- og omsorgsleiar

Austfjordvegen MASFJORDNES. Kontaktperson i verksemda: Helga Irene Ellingsen, Helse- og omsorgsleiar Sakshandsamar, innvalstelefon, Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Masfjorden kommune Adressa til verksemda: Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE»

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I MOLDE KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/14 Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl 12.00 kl 16.15 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 31/14 37/14 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 14.06.2016 Tid: kl. 12.00 kl. 15.30 Møtested: Møterom «Beøy», 1.etg., Fræna kommunehus Sak nr: 15/16 22/16 Møteleder: Lisbeth Valle,

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen

Erling Rød (Frp) Edel Magnhild Hoem (SV) Liv Berit Gikling (Sp) Ingen KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 30.11.2015 Tid: kl 10.00 kl 14.00 Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus Sak nr: 40/15 48/15 Møteleder: Trond M. Hansen Riise,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015 Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO År / Saksrnal..> Skjåk kommune Midtgard 2690 Skjåk Motteko: 1 9 AUG2015 Saksbeh: Arkivkode C--.57- Deres referanse Dato 07.08.2015 Vår refera nse 2015/1967-5 620 E13.1 Saksbehandler

Detaljer

Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap) Gro Ødegård, nestleiar (H)

Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap) Gro Ødegård, nestleiar (H) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 26.5.2016 Tid: Kl. 13.00 kl. 16:00 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 14/16 20/16 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet.

Østre Nesttunsvei 6 - Nesttun. Kristine Skjælaaen. Det vart ikkje funne grunnlag for avvik eller merknader innanfor tema for tilsynet. Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand. 55 57 21 11, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2012/13117 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Familievernkontoret i Fana Adressa til verksemda: Østre Nesttunsvei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 17.03.2015 Tid: kl 12.00 kl 15.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/15 08/15 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H)

Willy Farstad (H) Eli Sildnes, nestleder (H) KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/15 Møtedato: 10.09.2015 Tid: kl 13.00 kl 15.50 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 22/15 29/15 Møteleder: Ola Krogstad, leder (Ap)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med barnevernstenesta i Tysvær kommune sitt arbeid med oppfølging av meldingar Adressa til verksemda: Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Nestleiar SP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ann Kristin Sørvik Nestleiar SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 28.11.2012 Tid: 10:30 Protokoll nr: 7/12 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PS 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.APRIL 2016 PS 16/16 UTKAST TIL OVERORDNA PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 13.06.2016 Tid: kl 12.00 kl 14.30 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 13/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE. Møte nr: 1/15 Møtedato: Tid: kl :20 Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE. Møte nr: 1/15 Møtedato: Tid: kl :20 Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/15 Møtedato: 23.2.2015 Tid: kl 12.00 14:20 Møtested: Galleriet, Molde rådhus Sak nr: 01/15 07/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn Myrland, leder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 26. og 27. april 2016 tilsyn med Nav Etne kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 55 57 22 35 Vår dato 10.05.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/1424 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Etne kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 23.9.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/10742 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austrheim kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 23.5.2017 Tid: Kl. 10.00 kl.12.00 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 09/17 14/17 Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) Møtende

Detaljer

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016.

Det ble fra sekretær meldt inn en ekstra orienteringssak, OS 22/16 Rapportering 1. tertial 2016. KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.5.2016 Tid: Kl. 10.00 kl. 13.00 Møtested: Møterom 130, Rauma rådhus Sak nr: 16/16 20/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Lars Ramstad,

Detaljer

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16

Møte nr: 2/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:05 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/16 Møtedato: 7.9.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:05 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 7/16 14/16 Møteleder: Stig

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE» KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/17 Møtedato: 15.11.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 15.45 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 28/17 36/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken til personar med psykisk utviklingsheming ved Vestre Slidre kommune Adressa til verksemda: 2966 Slidre Tidsrom for tilsynet: 14.09.12 10.12.12

Detaljer