Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksilste. Hinna menighetsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksilste. Hinna menighetsråd"

Transkript

1 Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / / Katrine Pedersen, Møtested: Undervisningsrom i underetasje i Hinnasenteret Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Steinar Torgersen (leder), Ruth Midtgarden (nestleder), Evert Haughom, Bernt Erstad, Johannes Holgersen, Ingrid Hodne, Anne Berit Svendsen, Sveinung Espedal og Arne Berge (sokneprest) Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Katrine Pedersen (daglig leder) Saker til behandling: 12 Eventuelt forfall meldes til Katrine Pedersen, tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksilste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/15 15/620 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 78/15 15/620 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/620 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 80/15 15/620 ANSETTELSE AV NY PROST I YTRE STAVANGER PROSTI 8 1/15 15/620 REGNSKAP HINNA MENIGHET 1. HALVÅR /15 15/620 BEHOV FOR MØBLERING AV MØTEROM OG UTSTYR TIL KIRKETORGET 83/15 15/620 MENIGHETSTUR TIL ISRAEL I PÅSKEN /15 15/620 KIRKEVALGET 2015 Adresse Telefon Org.nr E-post Gamleveien NO Postboks 201 Telefax Bankkonto Web 4001 Stavanger

2 85/15 15/620 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR unna MENIGHET 86/15 15/620 LYDDEMPENDE BILDER TIL MENIGHETSSALEN 87/15 15/620 ORIENTERINGSSAKER 88/15 15/620 EVENTUELT STEINAR TORGERSEN LEDER, HINNA MENIGHETSRÅD KATRINE PEDERSEN DAGLIG LEDER

3 Sak 77/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato SjU Jaunial Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Jnnkalling og saksliste godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Arbeidsutvalget / Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 3 av 52

4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENIGHETSRÅD Sak 78/15 Dato Sid Jou mai Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd I Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd Katrine Pedersen Side 4 av 52

5 Sak 79/15 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT Dato Sjd Joumal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Saker til eventuelt meldes under denne saken. Menighetsrådsleder avgjør om sakene skal tas opp i dette møtet. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 5 av 52

6 Sak 80/15 ANSETTELSE AV NY PROST I YTRE STAVANGER PROSTI Dato Sid Journat Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, SI Forslag til vedtak: Menighetsrådet drøfter søkerne til stilling som prost i Stavanger ytre prosti og gir sin uttalelse til Stavanger bispedømmeråd om hvilke 3 søkere, i prioritert rekkefølge, en Ønsker tilsatt. Saken går for lukkede dører jfr. Forvaltningslovens 13b, siste avsnitt. Saken gjelder: Nåværende prost, Sigfred Sørensen har sagt opp sin stilling. I den forbindelse er stillingen utlyst og menighetsrådene i prostiet får mulighet til å uttale seg i forhold til ansettelse av ny prost. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: unna menighetsråd / Vedlegg: 1. Brev fra Stavanger bispedømmeråd vedr tilsetting av prost i Stavanger ytre prosti. 2. Utvidet søker liste og CV (Underlagt taushetsplikt, jfr. Forvaltningslovens 13b, siste avsnitt) Katrine Pedersen Side 6 av 52

7 I Sak 80/15 DEN NORSKE KIRKE V Stavanger bispeuømmeru Hhma inenilietsim Dato VIr f SA Tilsetting P1Ost i Ille Stavanger PlOsti Soknaclsfristen for stillrngen som prost i Ytre Stavanger prosti ei satt til 12.08,2015. Sti11inrsairnonsen er nå publisert p Nav. kirkejohb.no og Vårt Land. Stavanger hispedoirnnercl gjeirnomforer intervju ved tilsettiner. Litenluet blir je;rnornfoi t av iimstillinsrdet. dvs. prost. stiftsdirektoren og en repi esentant for tjenestelneimene, Stavan2er biskop har utpekt prosten i Timgenes til å lede ùmstillingsrådet i tilsettingen av post i Ytre Stavanger. «Ved nisetting av prest og når stillingen skal ha flere s0a71 som ijenesrested krnt ;neiiighet.s rddene peke ut to representanter Som deltar Ied mtervuet.» Per niee1e-oent fcr pre.ter 4 Ib Vi ber om at nåværende prost Sigfred Sorensen legger til rette for valg av hvilke menihetsrd som bor være tilstede under hiteitjuene. Prostesete er i Madlarnark sokn. Vi ser det derfor som natiirli at Madlamark inenihetsrd er et av menighetsrdene som er representert. Bispedommekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere menihetsrdene innen Biskopen avgjør i sanu åd med hispedoinmerådet hvem som skal intervjues, Medlemmene i irmstillingsråctet kan dessuten kreve at det blir giemiomfort intervju med andre kvalifiserte søkere, Intervju av søkerne vil finne sted på bispeciommekontoret. Bispedommekontoret hmlienter referanseunalelser. Iirnstillingsrådet og representantene fra de to inenihetsrådene som er tilstede vil motta kopi av referanseuttalelsene etter intervjuene. De øvrige meniglietsråclene gir sin uttale på grnrmlag av soknader og ( V. På dette num1aget ber vi at inernghetsrådene kan ha et best mulig grunnlag for å gi uttalelse om hvilke 3 søkere. i prioritert rekkefølge. en onsker tilsatt. Staanget brpedzorneråd E.pot avaiger bdihi1en no Telefon. 51S36270 Sakbehandler 2&V 34 Web: ;vvw,1oreano tavaneer Te1efnk I Snlvde BjorheirnAiadreaen 4010 STÄV4NGER Or. nr Bal±ontonr Side 7 av 52

8 Sak 80/15 Tilhake;nelclin vedrorencle hvem meni2hets; tidene onsker ti1att. sendes stavan2er.hclr( kirken.no innen I.OS kl. t)s,oo Sokriader o ntvidet sokerliste er unntatt offent1ihet. Bispedoinmerctet plan1eger tilsettin i sitt mote Konununikasjonen til inenihetsrdene vil i denne saken være mellom ;nenihetene og saksbehancuer Solveig Biorhehn Andreassen. dali leder i Vi leger opp til folenc1e prosess: Soknadsfiistl2.OS.2015 Oversendin av oknadspapirer uke 53 Lnerju Uttale fra menihetsridet p hvem en onske; tilsatt i stillingen kl.os.00 üu;stil1ingrdo Bispedoummeridsinote 08, I\Iect venmfli hilsen Jonum Kraft Vistnes stiftsdirektor ef. Solvei% Bjorheim Andreas sen forstekonsulent Dokumenter er eleå troniskgodk/enr og har derfbr ingen.signarin. Side $ av 52

9 Sak 80/15 Mottakere: Madlamark men;hetsråc1 Postbok, Hafrsfiord inenwhetsrd Postboks STÂVANGER Sundè men1qhetsrd Posthok STAVANGER Tasta meni2hetsrkl Posthoks STAVANGER Vardeneset rnemhetsrd Posiboks STAVANGER Hrnna men;2betråd Postboks STAVANGER Hi11evà menihetsr?ic1 Postboks STAVANGER Gausel nienibetsråd Posthoks Innstilhinsrdet Kjetil Aano Prosten; Ytre Stavanoer Postboks STAVANGER Side 9 av 52

10 Sak 81 / 15 REGNSKAP HINNA MENIGHET 1. HALVÅR 2015 Dato SjU Jon mai Arkiv Sakvbeliandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Menighetsrådet orienteres om regnskapet for 1. halvår Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Vurdering: Menighetsrådet har vedtatt å satse ytterligere på arbeid for barn, familier og smågmpper i menigheten. Det er derfor behov for å styrke givertjenesten gjennom flere givere samt økning av de som allerede er givere. Vedlegg: 1. Regnskap for Hinna menighet 1. halvår Katrine Pedersen Side 10 av 52

11 Sak 81/15 Driftsregnskap menigheter 77 Hinna menicihet ,2015 Regnskap 2015 Årsbudsjett Regnskap 2014 Inntekter Brukerbet.,salgavgitter, leie Salg driftsmid ler/fast eiendom Retusjonet,overforinger Ka!k.nnt,v/komm.tj.ytin Statlige tilskudd TiIskuUd/ovf. egen kommune Tilskudd fellesråd/men.råd Tilskudd.gaver,innsaml. midler Sum UrHsinntekter Utgifter Lcnn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Refusjoner,overtoringer KaIk.utg.v/komm.l[ytina Tilskudd og gaver ,726 Sum Uriftsutgiftr ,776 BRUTTO DRIFTSRESULTAT A55 Fnansinntekter/-utgiHer Renteinntekter og utbytte Mottalte avdrag utlån Rente-låneutgifter A,drag lån Utlån,kjop aksjeriandeler cii Netto fin.inntjutgifter Avskrivninger Motpast avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne tin.transaksj. Bruk tiulårs overskudd 0-150,300 0 Bruk ubundne/disp.iond Bruk bundne fond Bruk Iikviditetsreserve 0 G o Sum bruk avsetninger Avs. dekking tidl.irs undersk. G 0 0 Avs. ubundnefdisp.fond Avs.bundnefond Avs. styrking likviditetsres Ovf. investeringstegnskap Sum avsetninger Underskudd(+cverskudd(-) Side 11 av 52

12 Utstytmaskiner.transpcmd. 0 0 Ombpsmid ler Aksjer og andeler ,277 Utlân 0 0 Faste eiendommer og anlegg Anleggsmidler EIENDELËR Balanse 2015 Balanse Hinna meniqhet Balanse menighetsregnskap Sak $1/15 Side 12 av 52 Årets resultat ikke forvdi5p Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memorla 0 0 Ubrukte [nemidler 0 0 Memoriakonti SUM GJELD OG EGENKAPITAL a Disposisjonsfond Udisponert i invest. regnskap 0 0 Annen kortslkùg gjeld Bundne invosteringsfond Gjeld lhendehaverobllgasjonslån 0 0 Kassakreditt 0 0 Kortsk1ig gjeld Sertitikatlàn 0 0 Andre làn 0 0 Langsiktig gjeld Ubundne investeringslond 0 0 Udisponert overskudd Udekket i inveslregnskap Bundne driftstond -39, Egenkapital Udsponert underskudd 0 0 Kapitalkont ,277 EGENKAPrrAL OG GJELD Likviditetsreserve 0 0 SUM EIENDELER , Kasse, bank ,967 Obligasjoner 0 Sertifikatr 0 0 Aksjer og and&er Kortsiktige fordringer

13 Sak 81/15 Saldorapport pr. 30M Unna meniqhet (2015) - Är/Periode O&2015 Regnskap Perh(end) Avvik Regnskap ;OLonnlastansatte Ekstrahjelp OppgJotbeidagiveraugift Honorar (ikke solvst. ner.dr.) Lordag$sondagstillegg KvelUs-/nattiflegg Arbiidsglveravift tolketrygd Andel av pensjonsutgiftet Fordel grp.iivsforsikr. ansatte Fordol ulykkesbrsikr. ansatte Motkto. fordel grp.livs-fulykkesforsikr. ansatte Kontormoer Annet inventar Annet utstyr , Kontorrekvisita Teletonjel&ax Annonser, reklame Poto Leie av konlormaskiner 11, VedLh. inventar,utstyr,maskiner 18, D Gebyrer HonorarseTvst. nær.driv.) Honorar (innrapportert) Strom (oppvarming,lys) Kommunale avgitter Renhold Forsikringer Bdgodtgrnelse Opplæring/kurs ansatte Telefongodtgjorats Velferdspenger/tiltak ansatlo Andre g0dtgj. ansatte Matvarer Lhteratur.notoro.l , Trykksaker 0 1, Forbruksvaror,hobbyartikler Kurs (lolkevalgteitrmllige) Blomster,lys Representasion,gaero.l Andre/diverse forbruksvarer Kontingenter Abonnomenter Leie-/lurkostnadero I Arrangemenisutgifter Transpori Kioskvarer l298tappåkrav Diverse driftsutgifter (kun nodstall) Refusjon til ietlesràd, diverse Ovf, tt intern avd., diverse Mva. pà vederlag, mva.pl. anskaffelse Cv!. afringertit andre Cv!. innsamlede midler til andre S v!. til oganisasjoner ol, Renteulgifter Utlan, kjop aksjer/andeler Side 13 av 52

14 Sak 8 1/15 Saldorapport pr Hinna meniqhe (2015) - Är/Periode 2015 i Regnskap Per.bfend) Aw1 Regnskap Avskrivninger 0 so.ooo Sum utgifter BilItinntektr SasirinL div akt. (julemesseiloppemarkod Innbetaft fra dettaketo i aklivtetet MedlemskDnt (klubb,tor.enngkor) Arrangenrenlinntekter Diverse salg/teicinntekter G Salg av materiell (avg.frilt) ntekter klosk favg.fritt) Andre loieinntekter 17ÆDO Mva komp. anskaffeteer utg fort Retuslon fra tetlesråd. diverse G Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Ovf fra internavd dwerse Tilskudd fra fylke l830tilskuddfralçomipune Tilskudd fra kommune BU-arbeider Tilskudd fra fellasråd diverse -7, SI Offer til egen virksomhet -102, Innsamimidlor egen virksomhet Givertjeneste l863mottattegaver Ofter til andre ;ao Innsamlede midler lit andre skuddfgaue Ronteinntekter -1, Dppskriving aksjer/andeler Disponoring av lidligere års overskudd Molkonfo avskrivning Sum Inntekter B Sas TOTALT Side 14 av 52

15 Sak 81/15 77 Hinna meniqhet (2015) - Ar/Periode Saldorapport pr i Regnskap Perb(end) Awi Regnskap Kasse Drift 3230,05, Fastrente , H.Ktirlscns fond , Skatfetrekk Mva,komp Mta.komp Mva.komp Kortsiktige lordnnger Kundefordnnger (yvettjeneste) a Griag niva.komp Gr.tag mva.komp. 882 ; GrJgmva.komp Motkto, gr.lag mva.komp SR-Forv&tnrng EK-innskudd KLP fellesordning Rehab.2012 Hinna kirke Rehab 2014 Hirna kirke v v Skyldig skatteirekk Leverendorgjeld (reskoniro) Arb.giv andel pensj.prem KLP 29.Btl Skyldig arb.giv.avg. (folkelrygd) Skyldig foriopenger Skyldig arb.giv.avg. æ. feriepenger Arb.tak. and& KLP-pensjon 2% H.Karlsens stipendiefond lnvsteringsond Disp.fonUMR , DlspiondDiakonl Disp.tond8UR Dp.fend Kjeller Disp.fond GAB/Sondagsskofe Oisp.fond Knotfen Dir.p,fond Klubb Disp.fond Ungd.klubb Disp.iond Minigospel Disp.lond Barnegospel Disp.tond Ten-Sing Disp.fond Kammerkor , t2 Disp.fondTrosopplænng Disp.tond Ktik i og fl Disp.lond Kirkeringor Udisponert driftsregnskap Uinndekket invest.regnskap G Kapitalkonto T 0 T A L T Side 15 av 52

16 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015)- Ar/Periode Parb(and) Avv R.gnskap Ragnakap 100 FeWs dnt 77 Hona 2û l40tusdagsmiddag Oakoniuvalg1mson Kirkeringer o o o 300 Barne-/ungd.arbeider Oarne-tungd.utv3lg <jefler?kiosk , K1ubb , Ungdomskorprojkt Minigospel L Barnegosp& Ten-Sing S M1LK-kurs Ungdomsiodersamling Kafé Ku Undervisning G 401 Trc,soppiutvalg Babysang Vårkonfirmanter G Kirkemusikk 4, Musikk og kultur Sndagssklen syn -14 TOtALT Side 16 av 52

17 Sak $ 1/15 Saldorapport pr Hinna menqhet Är/Periode 2015 i Ronbp Pur.b(w id) Avvil Regnkup Ansvar i 00 Felles drift -77 Hinna 1010 Lonn fast ansette 44, Ekstrahjelp Honorar (ikke seivsi. nær.dr Lerdag-isondagstilegg Kvelds-/nattiiieyq Arbeidsgrderavolftloiketrygd Andel av pene jonsutgiffer , Fordel gipiivstorsikt. ansatte Fordel uiykkestorsikr ensalte Motkto. fordel grp.hvs-iuiykkesforsikr. ansatte Kontormobier Annet inventar Annet utstyr Kontorrekvisita Annonser reklame Porto Leie av koniormaskiner Vedt.h. inventar,utstyr.maskiner Gebyrer Hcnarar(seivst. nær.driv.) Hanorar (innrapporleri) Stram foppvarmingjys) Kommunale avgiiter G 1223 Renhold $ Forsikringer Bitgodtgjorelse Oppiæiingkurs ansatte Teletongociigjoretse Velferdspengerltütak ansatte l239aridregodtgj ansatte Matvarer Litleratur,notor o.l Ttykksaker Forbruksvarer,hobbyarlikter Kurs (folkevalgie)frtviliige) i.800 5, Blomsterjys Reptesentasjon.gaveroj Andro!diverse torbruksvarer G Konlingenter Abonnementer i260krangementsutgifter Transport Diverse driftsutgifter (kun nodslatl) Mva, på vederlag, mva.pi. anskaffelse 9, Ovf. otringer til andre Ovt. innsamlede midler til andre flenteutgifter Ullân, kjopaksjer/andeler AvskrIvniner G Sum utgifter Salgsinnt. div. akt. (julemesse!ioppemarked) lnnbetalt tre deltakere i aktivteler ? Arrangementinntekier Diverse salglieieinntekter Side 17 av 52

18 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - Ar/Periode 2015 i -6 20, Regnskap Per.b(end) Avvfl Regnskap f Andre Ie&r,ntekter Mva.kornp. anskarfelsrutgfar ,ODO l77oflefusjanfraandrc Of fra infernavd.. diverse Tilskudd fra kommune Tilskudd fra f&lesråd, dtvetsu Offer Lii egen virksomhet Innsami.midtr egen virksomhet Giverifenesle Mottatte gaver Oflc,rH andre , , Innsarniede mfdler iti andre c Tilskudd/gave Renteeintekler Oppskriving aksjor/andeler 0-2& Disponering av tidligere àrs nversudd l99omolkontoavskri\ining Sum inntekler , ,187 Sum ansvar: 100 Felles drift -77 Hinna zoa Side 18 av 52

19 Sak $ 1/15 Saldorapport pr O15 77 Hinna meniqhet (2015)- Ar/Periode 2015 i Rçjn)wp Per.b(nU) Auv» Regnskap Ansvar 140 Tlrsdagsmiddag 1120 Annet utstyr G 1204 Telefantelefax G Matvarer 17, Farbwkvarer.habbyartikler G Transport ,500 -o Mva. på vederlag. mva.pl anskaffelse G Sum utgifter Salgsinnt. div. akt. (julemcsse4oppemarked) Mvakomp. ankaflelserutgktrt Sim Inntekter a Sum ansvar: 140 Tlrsdagsmidday \. Saldorapport pr Hinna meniqhet (20i5-Är/Periode Regnskap Perbfend) Avvil Regnskap Ansvar: 201 Diakonlutvalgimlsjon pplringi1urs ansatte G 1240 t1atvarcr Litteratur,nOlero.I Forbruksvarerhcbbykar Kurs (folwevalg1&friviirge Aeprasentasjon,gaver c I Andreidiverse iorbtuksvaer G Konlingenter i G 1260 Arrangemontsutgitter l282transport Refusjon til foiiosrd, diverse , Ovl, til intern avci, diverse Mva på vedeag. mvapl. anskalfelse Ovt. til oran isasjonero.i C0 0 Sum utgifter AfrangementÏnnlekter o 1729 Mvakomp. anskalfetser utg.iort O[fcr fl egen virksomlet , Innsamt midler egen virksomhet Disponering avtdigereårsoverskudd 0-4, Sum Inntekter Sum ansvar: 201 Diakoniutvalylmlsjon fl Side 19 av 52

20 Arisvan 250 Kirke ringer Sum inntekter Sum ansvar: 250 Kirkeringer fl InnsamLmidier oqan virksomhet o Regnskap Per.b(end) AvvIk Regnskap 77 Hinna meniqhet t2015) - Är/Periode 2015 i Saldorapport pr Side 20 av 52 Sum ansvar: 300 erne-/ungu.arbeiuer Sum Inntekter l67otiiskudd/gave t.iva komp anskaffolsar utg fort Gvertjenest Tilskudd fra kommune BU-arbcder Olfer li egen vtrksomhet , Sum utgifter Andel avpensjonsutgitler , Fordel rplivsforsikr ansatte Fordel ulykkesforsikr. ansatte Andre godtgj. ansatte G 1429 Mva pà vedertag. mvapi. anskafleise G TlorongodtgjoreIse Motklo fordel grp liv-uiykkestorsikr. ansatte G Opprænng[kurs ansatte Bilgodtgo reise Arbeidsgiveragitt folketcygd S 27, Oppgorarbeidsgiveravgift G KvelUs-naIhllegg Lordag-sondagtiflegg lololonntastansatte 179, Ansvar: 300 Barne.lun9d.arbeider Regnskap Per.b(end) AwI Regnskap 77 Hinna meniqhel (2015)- Ar/Periode Saldorapport pr Sak 81/15

21 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna menkihet (2015)- Är/Periode Mva.komp. anskaftelserutg.brt Til5kudd fra kommune Disponerin9 av Iidli9ere irs overskudd 0-3, Sum inntekter Regnskap Per.b(end) Awfl Regnskap Ansvar: 301 3arne-/ungd.utval9 llo3annetinventar 0 2, Annet utstyr Matvarer Utterawr,notero.l , Forbruksvarerhobbyartikler Kurs ffotkevalte/friviilige) 0 2, G 1247 Pepresentason,gaver ci Arrangemeritsutgifter Transport 0 G G v1. til intern avd., diverse Mva. pvederlag, mva.pl. anskaffelse Sum ugifzer Sum ansver: 301 Barrie-/tzngd.utvalg j Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) Är/Periode Regnskap Per.bfend) AwI Regnskap Ansvar: 302 Kjeller!klesk 1240 Matvarer G G Kioskvarer Sum utgifter , Satsinnt. div. akt. (julemessefioppemarked) Saigsinntekter kiosk (av9.tritt) , i.09 Sum Inntekter -ia.ogo -10, ,096 Sum ansvar: 302 Kjelier/kiosk Side 21 av 52

22 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - ArJPerode Regnskap Per.bfend) Avvil Regnskap Ansvar: 320 Klubb Matuarr 53 i LtDeraturjrnler o.i Forbruksvarer.hobbyar1kter Leie-tturkostnader 0J, Arcngemenlsulgtter Mva. påvederlag. mva.pi. anskaffelse Sum utgifter B Innbetall fra deltakere aktivteter MedlmskonL (klubb,farenng,kor) Mva.komp. anskalfetser utg.tarl Ovf. fra intemavd., diverse Sum inntekter Sum ansvar: 320 Klubb Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - År/Periode 2015 i Regnskap Perbfend) AwII Regnskap Ansvar: 305 Sandagsskolen 1240 Matvarer Utleratuc,ntero,l Fcrbruksvrner,hebbyarlikier Abonnemenlcr G Arrangementsutgiller Mva.å vederiag. mvapl. anskaffelse 18 0 G 77 Sum utgifter Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medlemskont. (klubbjorening,kor) 0 0 G Mvakomp. enskatfelser utg.tcd Tilskudd/gave Sum Inntekter Sum ansvar: 305 Sondagsskoien 72 G Side 22 av 52

23 Sak $ 1/15 Saldorapport pr Hinna menighet Är/Periode 2015 i Regnakap Per.b(end) AvvIk Regnekap Ansvar: 330 Ungdomskotprosjekt 1240 Matvarer o 0 o 1245 Kurs (folkavalgtatri iilfige) Representasjongaverai Mv. pà vedeiag mvap[ ansktteise Sum u1i(1er Mvakomp. anskaffelserutg fort G Tiskudcrak 3mmune -7, Sum inntekter Sum ansvar: 330 Ungdamskorpresjakt \) Saldorapport pr Hinna menighet (2015) - Är/Periode 2015 i Regnskap Per.bfend) AvvII Regnskap AnsvHr: 350 Mlnlga5peI 1120 Annat utstyr G Matvarer i Litteratur,noter o Forbtuksvarerhotbyarlikler Rpre5enIasjonga. er ol G 1429 Mva, på yedertag, mvap._anskaffelse i Sum utgifter , Madiemskant fk ubbforening.kor) 1729 Mva kamp anskaflelser utg tqrt 1780 Ovf fra inernavd diversa Sum nritekter Sum ansvar: 350 MngospeI Side 23 av 52

24 -7,500 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) Ansvar: 351 Barnegespel 1211 Honorar (s&vst nær.dnv) 7212 Honorar tinnrapportefl) 1240 Matvarer 1241 Lflleratur,noter ei Fomruksvarer,hobbyartikler 1247 RcpresentasfGn gaver 1260 Arrangementsutgifter 1429 Mva, på vederlag, mva.pl. anskaffelse Sum Ut9IfIer cl. - Ar/Periode 2015 i -6 Regnskap Per.b(end) Avvfl t o o o o Regnskap tnnbetalt fra deltakere i aktiviteter Medlemskont. (klubb,forening kor) Mva kamp. anskafetser utiorl Ovf. fra intemavd., diverse TlskucJd Ita kommune 0-1, Disponering a tidligere års overskudd Sum Inntekter Sum ansvar: 351 Barnegospel Saldorapport pr I-Unna meniqhet (2015) - Ar/Periode kenskp Pur.bfBnd) AvvIk Ansvar: syng 1103 Annet inventar Annet utstyr 6, Matvarer Litteratur,notera.l Forbruksvarer,hobbyarllkler Mva, på vc-dorlag, mva.pl. anskaf&se Sum utgifter Regn5kap 1614 Medlemskont. fklubb.roianing.kor) Mva.komp. anskaftetserutg.forl Ovi. fra internavd., diver5e Sum Inntekter -4.a Sum ansvar; syng Side 24 av 52

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN

RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN Israel er «Bibelens land», og representerer et historisk spennende reisemål. Mangfold er stikkord for Israel, uansett

Detaljer

RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN

RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN L RUNDREISE I ISRAEL 22. MAI 2. JUNI 2014 REISELEDERE: ROLF SVELLINGEN OG TOROLF KARLSEN Israel er «Bibelens land»,

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE

BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE Er du interessert i Israels land,

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BLI MED TIL ISRAEL 6. 15. JUNI 2014 REISELEDERE: RITA OG JAN AUSTAD

BLI MED TIL ISRAEL 6. 15. JUNI 2014 REISELEDERE: RITA OG JAN AUSTAD BLI MED TIL ISRAEL 6. 15. JUNI 2014 REISELEDERE: RITA OG JAN AUSTAD BLI MED TIL ISRAEL 6. 15. JUNI 2014 REISELEDERE: RITA OG JAN AUSTAD Vil du se og oppleve Israels historie og hverdagen i landet der det

Detaljer

Ungdomstur til Israel 19. - 29. juni 2013 Reiseleder:?

Ungdomstur til Israel 19. - 29. juni 2013 Reiseleder:? Ungdomstur, Randesund menighet Israel sommeren 2013 Ungdomstur til Israel 19. - 29. juni 2013 Reiseleder:? Vi ønsker dere velkommen med på 11 dagers UNGDOMSTUR til Landet der det skjedde! En tur hvor dere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ISRAELS REISE 9-16 Oktober 2012

ISRAELS REISE 9-16 Oktober 2012 ISRAELS REISE 9-16 Oktober 2012 NORGE 1 Velkommen til Israel sammen Bli med på en historisk tur til Israel, landet som Jesus vandret rundt i. Reisen til landet i bibelen, sammen med Kanal 10, vil bli helt

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer