Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksilste. Hinna menighetsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksilste. Hinna menighetsråd"

Transkript

1 Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / / Katrine Pedersen, Møtested: Undervisningsrom i underetasje i Hinnasenteret Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Steinar Torgersen (leder), Ruth Midtgarden (nestleder), Evert Haughom, Bernt Erstad, Johannes Holgersen, Ingrid Hodne, Anne Berit Svendsen, Sveinung Espedal og Arne Berge (sokneprest) Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Katrine Pedersen (daglig leder) Saker til behandling: 12 Eventuelt forfall meldes til Katrine Pedersen, tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksilste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/15 15/620 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 78/15 15/620 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HINNA MENIGHETSRÅD /15 15/620 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT 80/15 15/620 ANSETTELSE AV NY PROST I YTRE STAVANGER PROSTI 8 1/15 15/620 REGNSKAP HINNA MENIGHET 1. HALVÅR /15 15/620 BEHOV FOR MØBLERING AV MØTEROM OG UTSTYR TIL KIRKETORGET 83/15 15/620 MENIGHETSTUR TIL ISRAEL I PÅSKEN /15 15/620 KIRKEVALGET 2015 Adresse Telefon Org.nr E-post Gamleveien NO Postboks 201 Telefax Bankkonto Web 4001 Stavanger

2 85/15 15/620 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR unna MENIGHET 86/15 15/620 LYDDEMPENDE BILDER TIL MENIGHETSSALEN 87/15 15/620 ORIENTERINGSSAKER 88/15 15/620 EVENTUELT STEINAR TORGERSEN LEDER, HINNA MENIGHETSRÅD KATRINE PEDERSEN DAGLIG LEDER

3 Sak 77/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato SjU Jaunial Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Jnnkalling og saksliste godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Arbeidsutvalget / Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 3 av 52

4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I unna MENIGHETSRÅD Sak 78/15 Dato Sid Jou mai Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd godkjennes. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd I Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Hinna menighetsråd Katrine Pedersen Side 4 av 52

5 Sak 79/15 MELDING AV SAKER TIL EVENTUELT Dato Sjd Joumal Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Saker til eventuelt meldes under denne saken. Menighetsrådsleder avgjør om sakene skal tas opp i dette møtet. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Katrine Pedersen Side 5 av 52

6 Sak 80/15 ANSETTELSE AV NY PROST I YTRE STAVANGER PROSTI Dato Sid Journat Arkiv Saksbehandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, SI Forslag til vedtak: Menighetsrådet drøfter søkerne til stilling som prost i Stavanger ytre prosti og gir sin uttalelse til Stavanger bispedømmeråd om hvilke 3 søkere, i prioritert rekkefølge, en Ønsker tilsatt. Saken går for lukkede dører jfr. Forvaltningslovens 13b, siste avsnitt. Saken gjelder: Nåværende prost, Sigfred Sørensen har sagt opp sin stilling. I den forbindelse er stillingen utlyst og menighetsrådene i prostiet får mulighet til å uttale seg i forhold til ansettelse av ny prost. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: unna menighetsråd / Vedlegg: 1. Brev fra Stavanger bispedømmeråd vedr tilsetting av prost i Stavanger ytre prosti. 2. Utvidet søker liste og CV (Underlagt taushetsplikt, jfr. Forvaltningslovens 13b, siste avsnitt) Katrine Pedersen Side 6 av 52

7 I Sak 80/15 DEN NORSKE KIRKE V Stavanger bispeuømmeru Hhma inenilietsim Dato VIr f SA Tilsetting P1Ost i Ille Stavanger PlOsti Soknaclsfristen for stillrngen som prost i Ytre Stavanger prosti ei satt til 12.08,2015. Sti11inrsairnonsen er nå publisert p Nav. kirkejohb.no og Vårt Land. Stavanger hispedoirnnercl gjeirnomforer intervju ved tilsettiner. Litenluet blir je;rnornfoi t av iimstillinsrdet. dvs. prost. stiftsdirektoren og en repi esentant for tjenestelneimene, Stavan2er biskop har utpekt prosten i Timgenes til å lede ùmstillingsrådet i tilsettingen av post i Ytre Stavanger. «Ved nisetting av prest og når stillingen skal ha flere s0a71 som ijenesrested krnt ;neiiighet.s rddene peke ut to representanter Som deltar Ied mtervuet.» Per niee1e-oent fcr pre.ter 4 Ib Vi ber om at nåværende prost Sigfred Sorensen legger til rette for valg av hvilke menihetsrd som bor være tilstede under hiteitjuene. Prostesete er i Madlarnark sokn. Vi ser det derfor som natiirli at Madlamark inenihetsrd er et av menighetsrdene som er representert. Bispedommekontoret ønsker tilbakemelding på hvem som skal representere menihetsrdene innen Biskopen avgjør i sanu åd med hispedoinmerådet hvem som skal intervjues, Medlemmene i irmstillingsråctet kan dessuten kreve at det blir giemiomfort intervju med andre kvalifiserte søkere, Intervju av søkerne vil finne sted på bispeciommekontoret. Bispedommekontoret hmlienter referanseunalelser. Iirnstillingsrådet og representantene fra de to inenihetsrådene som er tilstede vil motta kopi av referanseuttalelsene etter intervjuene. De øvrige meniglietsråclene gir sin uttale på grnrmlag av soknader og ( V. På dette num1aget ber vi at inernghetsrådene kan ha et best mulig grunnlag for å gi uttalelse om hvilke 3 søkere. i prioritert rekkefølge. en onsker tilsatt. Staanget brpedzorneråd E.pot avaiger bdihi1en no Telefon. 51S36270 Sakbehandler 2&V 34 Web: ;vvw,1oreano tavaneer Te1efnk I Snlvde BjorheirnAiadreaen 4010 STÄV4NGER Or. nr Bal±ontonr Side 7 av 52

8 Sak 80/15 Tilhake;nelclin vedrorencle hvem meni2hets; tidene onsker ti1att. sendes stavan2er.hclr( kirken.no innen I.OS kl. t)s,oo Sokriader o ntvidet sokerliste er unntatt offent1ihet. Bispedoinmerctet plan1eger tilsettin i sitt mote Konununikasjonen til inenihetsrdene vil i denne saken være mellom ;nenihetene og saksbehancuer Solveig Biorhehn Andreassen. dali leder i Vi leger opp til folenc1e prosess: Soknadsfiistl2.OS.2015 Oversendin av oknadspapirer uke 53 Lnerju Uttale fra menihetsridet p hvem en onske; tilsatt i stillingen kl.os.00 üu;stil1ingrdo Bispedoummeridsinote 08, I\Iect venmfli hilsen Jonum Kraft Vistnes stiftsdirektor ef. Solvei% Bjorheim Andreas sen forstekonsulent Dokumenter er eleå troniskgodk/enr og har derfbr ingen.signarin. Side $ av 52

9 Sak 80/15 Mottakere: Madlamark men;hetsråc1 Postbok, Hafrsfiord inenwhetsrd Postboks STÂVANGER Sundè men1qhetsrd Posthok STAVANGER Tasta meni2hetsrkl Posthoks STAVANGER Vardeneset rnemhetsrd Posiboks STAVANGER Hrnna men;2betråd Postboks STAVANGER Hi11evà menihetsr?ic1 Postboks STAVANGER Gausel nienibetsråd Posthoks Innstilhinsrdet Kjetil Aano Prosten; Ytre Stavanoer Postboks STAVANGER Side 9 av 52

10 Sak 81 / 15 REGNSKAP HINNA MENIGHET 1. HALVÅR 2015 Dato SjU Jon mai Arkiv Sakvbeliandler KPE- 15/ / Katrine Pedersen, Forslag til vedtak: Menighetsrådet orienteres om regnskapet for 1. halvår Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Hinna menighetsråd / Vurdering: Menighetsrådet har vedtatt å satse ytterligere på arbeid for barn, familier og smågmpper i menigheten. Det er derfor behov for å styrke givertjenesten gjennom flere givere samt økning av de som allerede er givere. Vedlegg: 1. Regnskap for Hinna menighet 1. halvår Katrine Pedersen Side 10 av 52

11 Sak 81/15 Driftsregnskap menigheter 77 Hinna menicihet ,2015 Regnskap 2015 Årsbudsjett Regnskap 2014 Inntekter Brukerbet.,salgavgitter, leie Salg driftsmid ler/fast eiendom Retusjonet,overforinger Ka!k.nnt,v/komm.tj.ytin Statlige tilskudd TiIskuUd/ovf. egen kommune Tilskudd fellesråd/men.råd Tilskudd.gaver,innsaml. midler Sum UrHsinntekter Utgifter Lcnn og sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester Refusjoner,overtoringer KaIk.utg.v/komm.l[ytina Tilskudd og gaver ,726 Sum Uriftsutgiftr ,776 BRUTTO DRIFTSRESULTAT A55 Fnansinntekter/-utgiHer Renteinntekter og utbytte Mottalte avdrag utlån Rente-låneutgifter A,drag lån Utlån,kjop aksjeriandeler cii Netto fin.inntjutgifter Avskrivninger Motpast avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne tin.transaksj. Bruk tiulårs overskudd 0-150,300 0 Bruk ubundne/disp.iond Bruk bundne fond Bruk Iikviditetsreserve 0 G o Sum bruk avsetninger Avs. dekking tidl.irs undersk. G 0 0 Avs. ubundnefdisp.fond Avs.bundnefond Avs. styrking likviditetsres Ovf. investeringstegnskap Sum avsetninger Underskudd(+cverskudd(-) Side 11 av 52

12 Utstytmaskiner.transpcmd. 0 0 Ombpsmid ler Aksjer og andeler ,277 Utlân 0 0 Faste eiendommer og anlegg Anleggsmidler EIENDELËR Balanse 2015 Balanse Hinna meniqhet Balanse menighetsregnskap Sak $1/15 Side 12 av 52 Årets resultat ikke forvdi5p Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memorla 0 0 Ubrukte [nemidler 0 0 Memoriakonti SUM GJELD OG EGENKAPITAL a Disposisjonsfond Udisponert i invest. regnskap 0 0 Annen kortslkùg gjeld Bundne invosteringsfond Gjeld lhendehaverobllgasjonslån 0 0 Kassakreditt 0 0 Kortsk1ig gjeld Sertitikatlàn 0 0 Andre làn 0 0 Langsiktig gjeld Ubundne investeringslond 0 0 Udisponert overskudd Udekket i inveslregnskap Bundne driftstond -39, Egenkapital Udsponert underskudd 0 0 Kapitalkont ,277 EGENKAPrrAL OG GJELD Likviditetsreserve 0 0 SUM EIENDELER , Kasse, bank ,967 Obligasjoner 0 Sertifikatr 0 0 Aksjer og and&er Kortsiktige fordringer

13 Sak 81/15 Saldorapport pr. 30M Unna meniqhet (2015) - Är/Periode O&2015 Regnskap Perh(end) Avvik Regnskap ;OLonnlastansatte Ekstrahjelp OppgJotbeidagiveraugift Honorar (ikke solvst. ner.dr.) Lordag$sondagstillegg KvelUs-/nattiflegg Arbiidsglveravift tolketrygd Andel av pensjonsutgiftet Fordel grp.iivsforsikr. ansatte Fordol ulykkesbrsikr. ansatte Motkto. fordel grp.livs-fulykkesforsikr. ansatte Kontormoer Annet inventar Annet utstyr , Kontorrekvisita Teletonjel&ax Annonser, reklame Poto Leie av konlormaskiner 11, VedLh. inventar,utstyr,maskiner 18, D Gebyrer HonorarseTvst. nær.driv.) Honorar (innrapportert) Strom (oppvarming,lys) Kommunale avgitter Renhold Forsikringer Bdgodtgrnelse Opplæring/kurs ansatte Telefongodtgjorats Velferdspenger/tiltak ansatlo Andre g0dtgj. ansatte Matvarer Lhteratur.notoro.l , Trykksaker 0 1, Forbruksvaror,hobbyartikler Kurs (lolkevalgteitrmllige) Blomster,lys Representasion,gaero.l Andre/diverse forbruksvarer Kontingenter Abonnomenter Leie-/lurkostnadero I Arrangemenisutgifter Transpori Kioskvarer l298tappåkrav Diverse driftsutgifter (kun nodstall) Refusjon til ietlesràd, diverse Ovf, tt intern avd., diverse Mva. pà vederlag, mva.pl. anskaffelse Cv!. afringertit andre Cv!. innsamlede midler til andre S v!. til oganisasjoner ol, Renteulgifter Utlan, kjop aksjer/andeler Side 13 av 52

14 Sak 8 1/15 Saldorapport pr Hinna meniqhe (2015) - Är/Periode 2015 i Regnskap Per.bfend) Aw1 Regnskap Avskrivninger 0 so.ooo Sum utgifter BilItinntektr SasirinL div akt. (julemesseiloppemarkod Innbetaft fra dettaketo i aklivtetet MedlemskDnt (klubb,tor.enngkor) Arrangenrenlinntekter Diverse salg/teicinntekter G Salg av materiell (avg.frilt) ntekter klosk favg.fritt) Andre loieinntekter 17ÆDO Mva komp. anskaffeteer utg fort Retuslon fra tetlesråd. diverse G Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Ovf fra internavd dwerse Tilskudd fra fylke l830tilskuddfralçomipune Tilskudd fra kommune BU-arbeider Tilskudd fra fellasråd diverse -7, SI Offer til egen virksomhet -102, Innsamimidlor egen virksomhet Givertjeneste l863mottattegaver Ofter til andre ;ao Innsamlede midler lit andre skuddfgaue Ronteinntekter -1, Dppskriving aksjer/andeler Disponoring av lidligere års overskudd Molkonfo avskrivning Sum Inntekter B Sas TOTALT Side 14 av 52

15 Sak 81/15 77 Hinna meniqhet (2015) - Ar/Periode Saldorapport pr i Regnskap Perb(end) Awi Regnskap Kasse Drift 3230,05, Fastrente , H.Ktirlscns fond , Skatfetrekk Mva,komp Mta.komp Mva.komp Kortsiktige lordnnger Kundefordnnger (yvettjeneste) a Griag niva.komp Gr.tag mva.komp. 882 ; GrJgmva.komp Motkto, gr.lag mva.komp SR-Forv&tnrng EK-innskudd KLP fellesordning Rehab.2012 Hinna kirke Rehab 2014 Hirna kirke v v Skyldig skatteirekk Leverendorgjeld (reskoniro) Arb.giv andel pensj.prem KLP 29.Btl Skyldig arb.giv.avg. (folkelrygd) Skyldig foriopenger Skyldig arb.giv.avg. æ. feriepenger Arb.tak. and& KLP-pensjon 2% H.Karlsens stipendiefond lnvsteringsond Disp.fonUMR , DlspiondDiakonl Disp.tond8UR Dp.fend Kjeller Disp.fond GAB/Sondagsskofe Oisp.fond Knotfen Dir.p,fond Klubb Disp.fond Ungd.klubb Disp.iond Minigospel Disp.lond Barnegospel Disp.tond Ten-Sing Disp.fond Kammerkor , t2 Disp.fondTrosopplænng Disp.tond Ktik i og fl Disp.lond Kirkeringor Udisponert driftsregnskap Uinndekket invest.regnskap G Kapitalkonto T 0 T A L T Side 15 av 52

16 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015)- Ar/Periode Parb(and) Avv R.gnskap Ragnakap 100 FeWs dnt 77 Hona 2û l40tusdagsmiddag Oakoniuvalg1mson Kirkeringer o o o 300 Barne-/ungd.arbeider Oarne-tungd.utv3lg <jefler?kiosk , K1ubb , Ungdomskorprojkt Minigospel L Barnegosp& Ten-Sing S M1LK-kurs Ungdomsiodersamling Kafé Ku Undervisning G 401 Trc,soppiutvalg Babysang Vårkonfirmanter G Kirkemusikk 4, Musikk og kultur Sndagssklen syn -14 TOtALT Side 16 av 52

17 Sak $ 1/15 Saldorapport pr Hinna menqhet Är/Periode 2015 i Ronbp Pur.b(w id) Avvil Regnkup Ansvar i 00 Felles drift -77 Hinna 1010 Lonn fast ansette 44, Ekstrahjelp Honorar (ikke seivsi. nær.dr Lerdag-isondagstilegg Kvelds-/nattiiieyq Arbeidsgrderavolftloiketrygd Andel av pene jonsutgiffer , Fordel gipiivstorsikt. ansatte Fordel uiykkestorsikr ensalte Motkto. fordel grp.hvs-iuiykkesforsikr. ansatte Kontormobier Annet inventar Annet utstyr Kontorrekvisita Annonser reklame Porto Leie av koniormaskiner Vedt.h. inventar,utstyr.maskiner Gebyrer Hcnarar(seivst. nær.driv.) Hanorar (innrapporleri) Stram foppvarmingjys) Kommunale avgiiter G 1223 Renhold $ Forsikringer Bitgodtgjorelse Oppiæiingkurs ansatte Teletongociigjoretse Velferdspengerltütak ansatte l239aridregodtgj ansatte Matvarer Litleratur,notor o.l Ttykksaker Forbruksvarer,hobbyarlikter Kurs (folkevalgie)frtviliige) i.800 5, Blomsterjys Reptesentasjon.gaveroj Andro!diverse torbruksvarer G Konlingenter Abonnementer i260krangementsutgifter Transport Diverse driftsutgifter (kun nodslatl) Mva, på vederlag, mva.pi. anskaffelse 9, Ovf. otringer til andre Ovt. innsamlede midler til andre flenteutgifter Ullân, kjopaksjer/andeler AvskrIvniner G Sum utgifter Salgsinnt. div. akt. (julemesse!ioppemarked) lnnbetalt tre deltakere i aktivteler ? Arrangementinntekier Diverse salglieieinntekter Side 17 av 52

18 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - Ar/Periode 2015 i -6 20, Regnskap Per.b(end) Avvfl Regnskap f Andre Ie&r,ntekter Mva.kornp. anskarfelsrutgfar ,ODO l77oflefusjanfraandrc Of fra infernavd.. diverse Tilskudd fra kommune Tilskudd fra f&lesråd, dtvetsu Offer Lii egen virksomhet Innsami.midtr egen virksomhet Giverifenesle Mottatte gaver Oflc,rH andre , , Innsarniede mfdler iti andre c Tilskudd/gave Renteeintekler Oppskriving aksjor/andeler 0-2& Disponering av tidligere àrs nversudd l99omolkontoavskri\ining Sum inntekler , ,187 Sum ansvar: 100 Felles drift -77 Hinna zoa Side 18 av 52

19 Sak $ 1/15 Saldorapport pr O15 77 Hinna meniqhet (2015)- Ar/Periode 2015 i Rçjn)wp Per.b(nU) Auv» Regnskap Ansvar 140 Tlrsdagsmiddag 1120 Annet utstyr G 1204 Telefantelefax G Matvarer 17, Farbwkvarer.habbyartikler G Transport ,500 -o Mva. på vederlag. mva.pl anskaffelse G Sum utgifter Salgsinnt. div. akt. (julemcsse4oppemarked) Mvakomp. ankaflelserutgktrt Sim Inntekter a Sum ansvar: 140 Tlrsdagsmidday \. Saldorapport pr Hinna meniqhet (20i5-Är/Periode Regnskap Perbfend) Avvil Regnskap Ansvar: 201 Diakonlutvalgimlsjon pplringi1urs ansatte G 1240 t1atvarcr Litteratur,nOlero.I Forbruksvarerhcbbykar Kurs (folwevalg1&friviirge Aeprasentasjon,gaver c I Andreidiverse iorbtuksvaer G Konlingenter i G 1260 Arrangemontsutgitter l282transport Refusjon til foiiosrd, diverse , Ovl, til intern avci, diverse Mva på vedeag. mvapl. anskalfelse Ovt. til oran isasjonero.i C0 0 Sum utgifter AfrangementÏnnlekter o 1729 Mvakomp. anskalfetser utg.iort O[fcr fl egen virksomlet , Innsamt midler egen virksomhet Disponering avtdigereårsoverskudd 0-4, Sum Inntekter Sum ansvar: 201 Diakoniutvalylmlsjon fl Side 19 av 52

20 Arisvan 250 Kirke ringer Sum inntekter Sum ansvar: 250 Kirkeringer fl InnsamLmidier oqan virksomhet o Regnskap Per.b(end) AvvIk Regnskap 77 Hinna meniqhet t2015) - Är/Periode 2015 i Saldorapport pr Side 20 av 52 Sum ansvar: 300 erne-/ungu.arbeiuer Sum Inntekter l67otiiskudd/gave t.iva komp anskaffolsar utg fort Gvertjenest Tilskudd fra kommune BU-arbcder Olfer li egen vtrksomhet , Sum utgifter Andel avpensjonsutgitler , Fordel rplivsforsikr ansatte Fordel ulykkesforsikr. ansatte Andre godtgj. ansatte G 1429 Mva pà vedertag. mvapi. anskafleise G TlorongodtgjoreIse Motklo fordel grp liv-uiykkestorsikr. ansatte G Opprænng[kurs ansatte Bilgodtgo reise Arbeidsgiveragitt folketcygd S 27, Oppgorarbeidsgiveravgift G KvelUs-naIhllegg Lordag-sondagtiflegg lololonntastansatte 179, Ansvar: 300 Barne.lun9d.arbeider Regnskap Per.b(end) AwI Regnskap 77 Hinna meniqhel (2015)- Ar/Periode Saldorapport pr Sak 81/15

21 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna menkihet (2015)- Är/Periode Mva.komp. anskaftelserutg.brt Til5kudd fra kommune Disponerin9 av Iidli9ere irs overskudd 0-3, Sum inntekter Regnskap Per.b(end) Awfl Regnskap Ansvar: 301 3arne-/ungd.utval9 llo3annetinventar 0 2, Annet utstyr Matvarer Utterawr,notero.l , Forbruksvarerhobbyartikler Kurs ffotkevalte/friviilige) 0 2, G 1247 Pepresentason,gaver ci Arrangemeritsutgifter Transport 0 G G v1. til intern avd., diverse Mva. pvederlag, mva.pl. anskaffelse Sum ugifzer Sum ansver: 301 Barrie-/tzngd.utvalg j Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) Är/Periode Regnskap Per.bfend) AwI Regnskap Ansvar: 302 Kjeller!klesk 1240 Matvarer G G Kioskvarer Sum utgifter , Satsinnt. div. akt. (julemessefioppemarked) Saigsinntekter kiosk (av9.tritt) , i.09 Sum Inntekter -ia.ogo -10, ,096 Sum ansvar: 302 Kjelier/kiosk Side 21 av 52

22 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - ArJPerode Regnskap Per.bfend) Avvil Regnskap Ansvar: 320 Klubb Matuarr 53 i LtDeraturjrnler o.i Forbruksvarer.hobbyar1kter Leie-tturkostnader 0J, Arcngemenlsulgtter Mva. påvederlag. mva.pi. anskaffelse Sum utgifter B Innbetall fra deltakere aktivteter MedlmskonL (klubb,farenng,kor) Mva.komp. anskalfetser utg.tarl Ovf. fra intemavd., diverse Sum inntekter Sum ansvar: 320 Klubb Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) - År/Periode 2015 i Regnskap Perbfend) AwII Regnskap Ansvar: 305 Sandagsskolen 1240 Matvarer Utleratuc,ntero,l Fcrbruksvrner,hebbyarlikier Abonnemenlcr G Arrangementsutgiller Mva.å vederiag. mvapl. anskaffelse 18 0 G 77 Sum utgifter Innbetalt fra deltakere i aktiviteter Medlemskont. (klubbjorening,kor) 0 0 G Mvakomp. enskatfelser utg.tcd Tilskudd/gave Sum Inntekter Sum ansvar: 305 Sondagsskoien 72 G Side 22 av 52

23 Sak $ 1/15 Saldorapport pr Hinna menighet Är/Periode 2015 i Regnakap Per.b(end) AvvIk Regnekap Ansvar: 330 Ungdomskotprosjekt 1240 Matvarer o 0 o 1245 Kurs (folkavalgtatri iilfige) Representasjongaverai Mv. pà vedeiag mvap[ ansktteise Sum u1i(1er Mvakomp. anskaffelserutg fort G Tiskudcrak 3mmune -7, Sum inntekter Sum ansvar: 330 Ungdamskorpresjakt \) Saldorapport pr Hinna menighet (2015) - Är/Periode 2015 i Regnskap Per.bfend) AvvII Regnskap AnsvHr: 350 Mlnlga5peI 1120 Annat utstyr G Matvarer i Litteratur,noter o Forbtuksvarerhotbyarlikler Rpre5enIasjonga. er ol G 1429 Mva, på yedertag, mvap._anskaffelse i Sum utgifter , Madiemskant fk ubbforening.kor) 1729 Mva kamp anskaflelser utg tqrt 1780 Ovf fra inernavd diversa Sum nritekter Sum ansvar: 350 MngospeI Side 23 av 52

24 -7,500 Sak 81/15 Saldorapport pr Hinna meniqhet (2015) Ansvar: 351 Barnegespel 1211 Honorar (s&vst nær.dnv) 7212 Honorar tinnrapportefl) 1240 Matvarer 1241 Lflleratur,noter ei Fomruksvarer,hobbyartikler 1247 RcpresentasfGn gaver 1260 Arrangementsutgifter 1429 Mva, på vederlag, mva.pl. anskaffelse Sum Ut9IfIer cl. - Ar/Periode 2015 i -6 Regnskap Per.b(end) Avvfl t o o o o Regnskap tnnbetalt fra deltakere i aktiviteter Medlemskont. (klubb,forening kor) Mva kamp. anskafetser utiorl Ovf. fra intemavd., diverse TlskucJd Ita kommune 0-1, Disponering a tidligere års overskudd Sum Inntekter Sum ansvar: 351 Barnegospel Saldorapport pr I-Unna meniqhet (2015) - Ar/Periode kenskp Pur.bfBnd) AvvIk Ansvar: syng 1103 Annet inventar Annet utstyr 6, Matvarer Litteratur,notera.l Forbruksvarer,hobbyarllkler Mva, på vc-dorlag, mva.pl. anskaf&se Sum utgifter Regn5kap 1614 Medlemskont. fklubb.roianing.kor) Mva.komp. anskaftetserutg.forl Ovi. fra internavd., diver5e Sum Inntekter -4.a Sum ansvar; syng Side 24 av 52

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna menighetsråd. Saksliste J Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna menighetsråd Dato Sid Journat 4 rki Saksbehandler 23.09.2015 15/620-15 2305/15 012.1 Katrine Pedersen, 5! 905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna meniglietsråd Dato Sid Journat Arkie Saksbehandler 12.03.2015 15/143-IS 727/15 012.1 KatrinePedersen,51905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i Hinna

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna meniglietsråd Dato Sid Joumal Arkiv Saksbehandler 11.05.2016 16/295-23 998/16 012.1 Katrine Pedersen, 5t 905772 Møtested: Hinna kirke, undervisningsrom

Detaljer

jij:t Møteprotokoll Den norske kirke Hinna menighet unna meniglietsråd Saksliste

jij:t Møteprotokoll Den norske kirke Hinna menighet unna meniglietsråd Saksliste jij:t Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna meniglietsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 03.062016 16/362-17 1122/16 012.1 Katrine Pedersen, 51 905772 Møtested: Hinna kirke, undervisningsrom

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

Plussreiser Badeferie med opplevelser AVREISEDATO VARIGHET 9 dager PRIS FRA ,- Jerusalem og Netanya

Plussreiser Badeferie med opplevelser AVREISEDATO VARIGHET 9 dager PRIS FRA ,- Jerusalem og Netanya Plussreiser Badeferie med opplevelser AVREISEDATO 26.06.2018 VARIGHET 9 dager PRIS FRA 14 750,- Jerusalem og Netanya Vi starter vårt opphold med tre netter i Jerusalem. Det blir tilbud om guidet rundtur

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Den norske kirke Hinna Menighet Postboks 201 4001 Stavanger Telefon:51 90 57 72 / 99 63 22 00 e-post: hinna.menighet@stavanger.kommune.no Møteprotokoll Gruppe: Hinna menighetsråd Møtested: Hinna kirke,

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

26. september 6. oktober 2015. En Shalomtur i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon

26. september 6. oktober 2015. En Shalomtur i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon 26. september 6. oktober 2015 En Shalomtur i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon Reiseledere: Annbjørg Eiksund Hesselberg, lærer som har arbeidet i grunnskolen og på Misjonsbibelskolen, Stjørdal. Har

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt,

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.02.2013 13/102-8 322/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt,

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2013 13/517-10 1596/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 5, ÅR 2011 Tirsdag, 30. august 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Hege Norset Blichfeldt, Arne Amundsen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Møtested: Gausel bydelshus Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 18.12.2013 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår.

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår. Møtebok for sråd Møtedato: 17 november 2016 Møtetid: 1930-2200. Møtested: Ræge kirke Ord for kvelden Haakon Kessel Noe å bite i Liv Marit Alme Innkalt: Geir Frafjord Syvertsen, Liv Marit Solås Alme, Ole

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 4 ÅR 2011 Torsdag, 26. mai 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Brit Næss-Andresen, sokneprest Dag Håland,

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt,

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 24.04.2013 13/295-6 1070/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /14 Svein Inge Thorstvedt,

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /14 Svein Inge Thorstvedt, Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 28.04.2014 14/361-8 1125/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 07.06.16 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 14.00-17.00 Til stede: Leder

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2017 Vår ref. Deres ref. Dato: 17/92-2/ÅSANMOEI 23.02.2017 Møtedato: 22.02.2017 Møtetid: Kl. 18:30-21:00 Møtested: Torgstuen Saksnr.: 006/17

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Møte i menighetsrådet

Møte i menighetsrådet Storslett, 18. april 2017 Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling. Til varamedlemmer som orientering. Tid: mandag 24. april kl 10.00 Sted: Kirkebakken, undervisningssalen Saksliste: Møte i menighetsrådet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Geilo Sokn 2016 * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7

Geilo Sokn 2016 * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7 Geilo Sokn * Inntektsbringende tiltak * Side 1/7 Økonomisk har vært et svært aktivt og spennende år for Menigheten. Utfordringene er betydelige med å klare de store forpliktelsene menigheten måtte påta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg Menighetskontor Medlemmene i Randaberg kirkelige fellesråd: Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møtebok for Ålgård menighetsråd. Saker. DEN NORSKE KIRKE Ålgård menighetsråd

Møtebok for Ålgård menighetsråd. Saker. DEN NORSKE KIRKE Ålgård menighetsråd Møtebok for Møtedato: 05.10.2016 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Ålgård kirke (Møterom, kirkekontoret) Tilstede: Øyvind Madland Gran, Målfrid Holmaas Bjørgaas, Anne-Kirsti Haugan-Fossen, Bente Emberland Johnsen,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 22.06.2017 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Østang,

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 23.08.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD GRUPPE, SAK, FORMÅL M Ø T E R E F E R A T Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 13.30 16.00 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Til menighetsrådene i Stavanger.

Til menighetsrådene i Stavanger. Til menighetsrådene i Stavanger. Bakgrunn: Innhentingen av informasjon til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», avdekket mange spennende ønsker angående kirkens relevans og utviklingen i årene framover.

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN PROTOKOLLER FRA MØTER I MENIGHETSRÅDET

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN PROTOKOLLER FRA MØTER I MENIGHETSRÅDET Protokoll fra møte tirsdag 1.desember kl 18.30 i Lambertseter kirke. Til medlemmer og varamedlemmer av menighetsrådet for 2015-2019: Borgny Vestli, Fredrik Røste Haugen, Christian Danielsen, Gjertrud Gulestøl

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.4.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (nestleder)

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere f

MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere f Møteinnkalling : 31.8.217 MØTEINNKALLING Dato: Sted: sak: kode: 31.8.217 kl. 19: Møterommet i Grefsen kirke 17/2 Forfall: Tom Heier Mulige forfall: Donna L. Wiger Ytterligere forfall meldes snarest til.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 22.00 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! Refleksjonsspørsmål:

Detaljer

BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE

BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR - 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE BLI MED TIL BIBELENS LAND, ISRAEL 26. FEBRUAR 7. MARS 2013 REISELEDER: GORDON KLEPPE Er du interessert i Israels land,

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Bli med Filadelfia på tur til ISRAEL 25. juni 7. juli 2011 Reiseledere: Wiggo Skagestad, Thor Harald Evenstad, Siv Anette Aukland

Bli med Filadelfia på tur til ISRAEL 25. juni 7. juli 2011 Reiseledere: Wiggo Skagestad, Thor Harald Evenstad, Siv Anette Aukland Direktefly Norge - Israel Bli med Filadelfia på tur til ISRAEL 25. juni 7. juli 2011 Reiseledere: Wiggo Skagestad, Thor Harald Evenstad, Siv Anette Aukland Bli med Filadelfia på tur til ISRAEL 25. juni

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Møteinnkalling. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler Olaug Mestad Slettbakk,

Møteinnkalling. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler Olaug Mestad Slettbakk, Den norske kirke Gausel menighet Møteinnkalling Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 11.01.2017 Olaug Mestad Slettbakk, 51 81 06 33 Møtested: Gausel kirke Møtedato: 18.01.17 Tid: Kl

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer