I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1"

Transkript

1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag Målsetting for prosjektet Arbeidets omfang og begrensninger Revisors vurderinger og konklusjoner Revisors anbefalinger 4 1. Innledning Bakgrunn Formål Revisjonskriterier Gjennomføring Avgrensning Faktabeskrivelse av innkjøpsfunksjonen Organisering Innkjøpsavtalene Investeringer Økonomi 9 3. Revisors vurderinger og konklusjoner Målsettinger for innkjøpsarbeidet Organisering Forslag fra KS Overordnet ansvar Innkjøp i den enkelte enhet Investeringer Innkjøpsavtalene Regelverk Hensikten med KS-reglementene For innkjøp til ordinær drift For investeringer Etiske regler Innkjøpsrutiner Behovsvurderinger Bestilling Varemottak Fakturakontroll og attestasjon Anvisning Revisors anbefalinger Kommentarer til høringsuttalelse.. 20 Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

2 0. Sammendrag 0.1 Målsetting for prosjektet Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtok i sitt møte , sak 10/99 : Utvalget prioriterer flg. prosjekt i 1999: Konsekvenser av den nye innkjøpsordningen i kommunen kostnadseffektivitet. Revisjonen bes utarbeide forslag til målsetting for prosjektet. Vi gjennomførte en foranalyse for å innhente informasjon om innkjøpsområdet slik at vi kunne utforme en konkret målsetting for prosjektet. Foranalysen indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Derfor valgte vi å se på hele innkjøpsfunksjonen i kommunen, med formål å undersøke følgende: Foretas det økonomiske og rasjonelle innkjøp i Klæbu kommune? Formålet ble brutt opp i følgende konkrete problemstillinger: - Er innkjøpsarbeidet organisert på en effektiv måte? - Har kommunen et tilfredsstillende regelverk for innkjøp? - Har kommunen etablert innkjøpsrutiner i tråd med god intern kontroll, og fungerer disse som forutsatt? 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger Vi har valgt å måle Klæbu kommunes innkjøpsfunksjon opp mot : A) Forslag til innkjøpshåndbok for små og mellomstore kommuner. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe for KS, og benyttes som innkjøpshåndbok i Steinkjer kommune. B) Forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner, fylkeskommuner og selskaper i kommunalt/ fylkeskommunalt eie fra KS. Arbeidet har vært gjennomført ved å gå gjennom relevant regelverk og retningslinjer i kommunen, møter og samtaler med ledelse og innkjøpere og kartlegging i barnehager, skoler og sykehjemmet. Det er fokusert på innkjøpsfunksjonen i prosjektet, og derfor gjennomført lite kontroller rettet mot regnskapet. 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner Eiendomsavdelingen ved KNM-etaten har det overordnede ansvar for innkjøp til ordinær drift i kommunen. En konsulent i eiendomsavdelingen har funksjon som innkjøpsleder, noe som vi finner positivt. Den enkelte enhet foretar imidlertid større innkjøp i egen regi. Det krever kunnskap man ikke kan forvente at alle enheter har. Dessuten vil man ikke kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold til andre enheter ved tilsvarende anskaffelser. Vi mener derfor Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 2 av 2

3 at det ville hatt klare fordeler om innkjøpslederen hadde hatt det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Den enkelte enhets organisering av innkjøpsfunksjonen virker rasjonell, men enhetenes størrelse medvirker til at ideell arbeidsdeling kan være vanskelig å gjennomføre. Våre undersøkelser indikerte at avtalen om å benytte fylkeskommunens innkjøpsavtaler fungerte tilfredsstillende. Bruken av innkjøpsavtalene medvirker til at kommunen foretar rasjonelle innkjøp fordi det sikrer lave priser, færre leverandører og enklere innkjøpsprosedyrer. Opprettelsen av en egen prosjekterings- og byggekomite som skal ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgaver for investeringsprosjekt mener vi vil bidra til å utvikle og strukturere kommunens prosedyrer på dette området. Vi savner imidlertid at det administrative ansvaret for investeringsprosjekter er forankret i en funksjon eller avdeling. I en periode hvor Klæbu kommune er i ferd med å gjennomføre store investeringsprosjekter mener vi at det er svært viktig at kommunen har kompetanse og profesjonalitet til å gjennomføre disse investeringene på en betryggende måte. Kommunen har ikke et regelverk som regulerer hvordan investeringer skal vurderes og behandles. Klæbu kommunestyre har vedtatt to viktige dokument som vedrører intern kontroll: - Internkontrolldokumentasjon (ks 42/ 94) - Delegasjonsreglement og lokale reglement, (ks 50/ 95) Et slikt regelverk er et viktig og nødvendig fundament for å kunne bygge opp en rasjonell innkjøpsfunksjon. Vi savner imidlertid etiske regler som vedrører krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og krav om at skatteattest skal forelegges. Kommunens regelverk for de ansatte er tilstrekkelig. Våre undersøkelse viste at kjennskapen til det kommunale regelverket var svak i enhetene, noe som medførte bl.a. at kommunens regler for varemottak og attestasjon ikke ble etterlevd. Våre undersøkelser avdekket også at det ble brukt rekvisisjon for bare 43% av innkjøpene hvor det ville vært naturlig. De undersøkte enhetene førte egne skyggeregnskap for å ha den nødvendige økonomiske oversikten for å kunne utøve sin bevilgningskontroll, noe som burde være unødig tidsbruk. Avdeling for eiendom har ansvar for felles driftsutgifter, men noen av vurderingene knyttet til disse utgiftene har i praksis vært foretatt av andre. Klæbu kommune har ikke foretatt vurdering av telefoni- og energiutgiftene de siste årene, selv om det har skjedd mye på dette markedet i denne perioden Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 3 av 3

4 0.4 Revisors anbefalinger Vi anbefaler at innkjøpslederen får en mer sentral rolle ved større innkjøp i den enkelte enhet. KS anbefaler at det innføres terskelverdier for når innkjøpsleder bør bistå og når innkjøpsleder bør ivareta innkjøpsoppgaver. En slik løsning ville sikre at kommunen kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold fra det enkelte innkjøp til andre. Kommunen bør vurdere om det er behov for brukergrupper og anbudsnemnder. Ansvaret for investeringer bør knyttes til en avdeling eller funksjon, slik at kommunen kan øke kompetansen og profesjonaliteten til å ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgavene knyttet til investeringsprosjektene som er planlagt i kommunen. Kommunen bør utvikle et regelverk for hvordan investeringer skal vurderes og behandles, gjerne med utgangspunkt i forslag til anskaffelsesinstruks fra KS, og som tar hensyn til eventuelle krav i hht. ny lov om offentlige anskaffelser. Vi anbefaler også at kommunen ved sin gjennomgang av kommunalt regelverk tar hensyn til våre bemerkninger knyttet til krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og krav om skatteattest. Det har skjedd mye på markedet for telefoni og energi i de siste tre - fire årene, og vi mener derfor at det bør være aktuelt å vurdere å be om tilbud fra flere aktører for disse utgiftene. Ansvaret for vurdering av hvordan man best håndterer felles driftsutgifter bør ligge hos eiendomsavdelingen, og at de heller ber om bistand der andre har kompetanse å bidra med. Kjennskapen til kommunens regelverk i den enkelte enhet bør økes, slik at det kan etterleves i større grad. IKD bør distribueres til alle enhetene. Det bør også vurderes om det er behov for informasjons- og opplæringstiltak utover dette. Det gjelder særskilt bruk av rekvisisjoner, varemottak, kontrollhandlinger ved attestasjon (bl.a. kontroll av korrekt forfallstid). Vi tror det er viktig at de ansatte får forståelse for hvorfor de ulike kontrollhandlingene skal utføres, for at regelverket skal etterleves i større grad. Økonomiavdelingen bør etablere rutiner som i størst mulig grad sikrer at enhetene får økonomisk informasjon som dekker deres behov Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 4 av 4

5 1. Innledning 1.0 Bakgrunn Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Kommunen har inngått en avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune som gir Klæbu kommune rett til å benytte innkjøpsavtalene som fylket har forhandlet seg fram til. Det er også opprettet en egen stilling som innkjøpsleder. På denne bakgrunnen valgte revisjonen å foreslå innkjøp som et mulig forvaltningsprosjekt for kontrollutvalget. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtok i sitt møte , sak 10/99 : Utvalget prioriterer flg. prosjekt i 1999: Konsekvenser av den nye innkjøpsordningen i kommunen kostnadseffektivitet. Revisjonen bes utarbeide forslag til målsetting for prosjektet. 1.1 Formål Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak gjennomførte revisjonen en foranalyse for å innhente informasjon om innkjøpsområdet slik at vi kunne utforme en konkret målsetting for prosjektet. Foranalysen indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Derfor valgte vi å se på hele innkjøpsfunksjonen i kommunen. Foranalysen konkluderte derfor med at prosjektet bør ha som formål å undersøke følgende: Foretas det økonomiske og rasjonelle innkjøp i Klæbu kommune? For å kunne svare på dette spørsmålet valgte revisor å bryte opp i konkrete problemstillinger: - Er innkjøpsarbeidet organisert på en effektiv måte? - Har kommunen et tilfredsstillende regelverk for innkjøp? - Har kommunen etablert innkjøpsrutiner i tråd med god intern kontroll, og fungerer disse som forutsatt? Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 5 av 5

6 1.2 Revisjonskriterier Hvordan vurdere om innkjøp gjennomføres på en økonomisk og rasjonell måte? Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for regelverk og rutiner som benyttes for å sammenligne kommunens praksis på det aktuelle området mot hva som er anbefalt eller benyttes som regelverk og rutiner av personer/ organisasjoner som har faglig tyngde på dette området. Et slikt arbeid bygger på en forutsetning om at disse institusjonene har et bilde av hva som er beste/ anerkjent praksis. For dette prosjektet har revisor valgt følgende revisjonskriterier: a. Forslag til innkjøpshåndbok for små og mellomstore kommuner. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe for KS, og benyttes som innkjøpshåndbok i Steinkjer kommune. b. Forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner, fylkeskommuner og selskaper i kommunalt/ fylkeskommunalt eie fra KS. Vi mener at KS er en anerkjent institusjon i det offentlige, og de har benyttet ressurspersoner innen innkjøpsområdet i utarbeidelsen av disse forslagene. Derfor gir forslag til håndbok og instruks uttrykk for anerkjent praksis på innkjøpsområdet. 1.3 Gjennomføring Arbeidet har vært gjennomført ved å gå gjennom relevant regelverk for innkjøpsområdet i Klæbu kommune: Internkontroll dokumentasjon (vedtatt av ks i sak 42/ 94) Delegasjonsreglement (vedtatt av ks i sak 50/ 95) Etiske retningslinjer for ansatte Vi har også gått gjennom annet materiale om innkjøp i kommunen, bl.a. stillingsinstruks for innkjøpsleder og referat fra evalueringsmøte av innkjøpsordningen. Det er også gjennomført møter og samtaler med rådmannen, innkjøpslederen, avdelingslederen eiendom, etatslederen KNM og økonomisjefen. Revisor har også kartlagt rutiner på ytre enheter (barnehagene, skolene og sykehjemmet). 1.4 Avgrensning Prosjektet er avgrenset til at det dreier seg om innkjøpsfunksjonen på et overordnet nivå. Det er derfor gjennomført tester av at den etablerte intern kontroll fungerer som forutsatt og revisjonshandlinger rettet mot regnskapet i svært begrenset omfang. Revisor har valgt å se på investeringer bare i forhold til regelverk og etablerte strukturer, og ikke rutiner. Det ene årsaken til dette er at de største prosjektene (Tanem-anlegget og vannforsyningsprosjektet) ikke ble igangsatt i den grad som var forutsatt i budsjettet for Den andre årsaken er at regelverk, rutiner og vurderinger knyttet til investeringer er forskjellig fra innkjøp til ordinær Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 6 av 6

7 driftsvirksomhet. Vi har ikke vurdert om Klæbu kommune følger EØS-bestemmelsene og Norsk Standard i dette prosjektet. 2. Beskrivelse av innkjøpsfunksjonen 2.1 Organisering Klæbu s politiske utvalg er organisert slik: Kommunestyre Utvalg for omsorg Utvalg for oppvekst Utvalg for næring og miljø Utvalg for plan og økonomi (formannskapet) Fullmakt til å disponere midlene i budsjettet i hht. delegasjonsreglementet: Kommunestyret gir utvalgene fullmakt til å overføre beløp mellom vedtatte poster på driftsbudsjettet på formål som hører under vedkommende utvalgs fullmaktsområde. Fullmakten omfatter både driftsutgifter og driftsinntekter. Fullmakten omfatter ikke midler som disponeres av andre utvalg. Den netto driftsramme for sektorene/ utvalgene som er fastsatt av kommunestyret må ikke overskrides. Merinntektene som oppstår i sektoren kan disponeres av sektoren/ utvalget. Bare store ekstraordinære inntekter må godkjennes av høyere politisk organ. I tillegg er det gitt bestemmelser om overføringer mellom formål og poster, myndighetsgrenser og nærmere disposisjonsregler for øvrig. Administrasjonen er organisert på følgende vis: Rådmannen Kontrollutvalget Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse-, omsorgog sosialetaten Kultur-, næringog miljøetaten Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 7 av 7

8 Avdeling for eiendom i KNM-etaten har ansvaret for innkjøpsfunksjonen i Klæbu kommune. En konsulent i denne avdelingen er innkjøpsleder. Hans arbeidsoppgaver er ifølge stillingsinstruksen: - Daglig driftsansvar for kommunenes innkjøpsordninger. - Sikre at kommunale innkjøp skjer innenfor rammene av og i henhold til vedtatte reglement og forskrifter. - Sikre at de tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig effektivt og til beste for brukerne, og i samsvar med gjeldende lovverk og politiske og administrative retningslinjer som er nedfelt i kommunens planer. Det er oppnevnt en kontaktperson ved hvert innkjøpssted i kommunen. Hver enkelt enhet har organisert innkjøpsfunksjonen ut fra sitt behov. I utgangspunktet foretar det enkelte innkjøpssted sine innkjøp uavhengig av andre parter. Det finnes allikevel eksempler på samordning av innkjøp: - sykehjemmet/ Hybelbygget/ legekontoret. - renholdsartikler for bygg kjøpes inn av renholdsleder. - valg av skolebøker for grunnskolen skjedde i et samarbeid mellom barneskolene. Det er minst en bestiller pr. innkjøpssted i kommunen, som regel flere. 2.2 Innkjøpsavtalene Våren 1998 knyttet kommunen seg til de innkjøpsavtalene som Sør-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt STFK) har forhandlet seg fram til. Dette koster kommunen kr 7 500,- pr. år. Innkjøpslederen ivaretar kontakten med innkjøpskontoret hos STFK. Det er oppnevnt en kontaktperson ved hvert innkjøpssted. Det gjennomføres et årlig evalueringsmøte av ordningen. Det ble også innført bruk av rekvisisjon i kommunen samtidig som innkjøpsavtalene ble tatt i bruk. 2.3 Investeringer Klæbu kommune har i de senere år hatt lite investeringer. Utvidelse av Sørborgen skole var det siste prosjektet av vesentlig art. Det ble avsluttet med ca. kr 33 mill. og skolen ble tatt i bruk fra høsten I budsjettet for 1999 ble det planlagt investeringer i kapitalbudsjettet for ca. 34 mill kr. Av dette var Tanem-anlegget budsjettert med kr 9 mill og ny vannforsyning med kr 20,8 mill. Den nye vannforsyningen er budsjettert med til sammen ca. 50 mill. kr i løpet av 1999, 2000 og Kommunen har ikke lokalt regelverk som sier hvordan investeringsprosjekt skal behandles eller vurderes. Det er heller ikke etablert noen plan- og byggekomite. Kommunen har liten erfaring med prosjektledelse, og ingen ansatte har dette som ansvarsområde Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 8 av 8

9 2.4 Økonomi Den økonomiske betydningen av det som faller innenfor innkjøp til ordinær drift og investeringer i forhold til budsjettert anvendelse av midler i bevilgningsbudsjettet kan illustreres på følgende måte: Budsjett Anvendelse av midler Avdrag på lån og Investeringer utlån 15 % 4 % Overføringer 10 % Innkjøp til ordinær drift 15 % Lønn 56 % Budsjettert sum anvendelse av midler i 1999 er ca. kr 225,8 mill kr. Innkjøp til ordinær drift og investeringer utgjør ca. kr 67,5 mill kr Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 9 av 9

10 3. Revisors vurderinger og konklusjoner 3.0 Målsettinger for innkjøpsarbeidet KS foreslår følgende målsettinger for anskaffelsespolitikken: I. Innkjøpene skal gjennomføres på en slik måte at kommunens interesser blir ivaretatt best mulig på kort og lang sikt. II. Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. I dette prosjektet er Klæbu kommunes organisering målt opp i mot disse målsettingene. 3.1 Organisering Forslag fra KS Forslag til innkjøpshåndbok fra KS bygger på følgende organisering av innkjøpsfunksjonen: Innkjøpsleder med et sentralt overordnet ansvar for overholdelse av nasjonalt/ internasjonalt regelverk, koordinerende oppgaver i kommunens innkjøpsarbeid og innkjøpsfaglig ansvar ved større innkjøp. Brukergrupper som har ansvar for å utforme krav til produkt og leverandører, være bindelegg mellom innkjøpsleder og bestillere og delta i arbeidet med å strukturere og koordinere innkjøpene i kommunen. Brukergruppene opprettes i forbindelse med forberedelser av rammeavtaler og ved enkelte større innkjøp innenfor de ulike vareartene. Den enkelte bestiller skal bestille varer, ha oversikt over gjeldende avtaler og handle i samsvar med innkjøpsinstruks og innkjøpshåndboka Sentral anbudsnemnd som avgjør inngåelse av rammeavtaler og enkelte større avtale/ kjøp. Etatsvise anbudsnemnder som behandler sær- og enkeltavtaler innenfor sitt eget driftsbudsjett samt større enkeltinnkjøp Overordnet ansvar for innkjøp til ordinær drift Eiendomsavdelingen ved KNM-etaten har det overordnede ansvar for innkjøp til ordinær drift i kommunen, og har ansvaret for faste felles driftsutgifter som f. eks telefoni og energi. En konsulent i eiendomsavdelingen har funksjonen innkjøpsleder med følgende arbeidsoppgaver:! daglig driftsansvar for kommunenes innkjøpsordninger Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 10 av 10

11 ! sikre at kommunale innkjøp skjer innenfor rammene av og i henhold til vedtatte reglement og forskrifter! sikre at de tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig effektivt og til beste for brukerne, og i samsvar med gjeldende lovverk og politiske og administrative retningslinjer som er nedfelt i kommunens planer. Det er positivt at kommunen har etablert en innkjøpslederfunksjon. Innkjøpslederen i Klæbu har i hovedsak tilsvarende oppgaver som det er foreslått fra KS, men har imidlertid ikke som arbeidsoppgave å bistå andre enheter ved større anskaffelser/ innkjøp, eller ha det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Det kan være risiko knyttet til at den enkelte enhet foretar større innkjøp i egen regi, fordi det krever kunnskap man ikke kan forvente at alle enheter har. Dessuten vil man ikke kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold til andre enheter ved tilsvarende anskaffelser. Vi mener derfor at det ville hatt klare fordeler om innkjøpslederen hadde hatt det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Det er ikke opprettet brukergrupper i kommunen. Det finnes allikevel eksempler på at det opprettes ad-hoc brukergrupper ved større innkjøpsoppgaver, f. eks innkjøp av skolebøker i grunnskolen. Bruk av slike brukergrupper vil bidra til at kjennskap til produkter, leverandører og marked på brukernivå blir benyttet ved valg av produkt/ tjenester Innkjøp i den enkelte enhet Vi har kartlagt hvordan innkjøp er organisert i skolene, barnehagene og ved sykehjemmet. I prinsippet har den enkelte enhet ansvar for alle typer innkjøp til sin enhet, uavhengig av f.eks. innkjøpsform og innkjøpets størrelse. Den enkelte enhet har fordelt de ulike arbeidsoppgavene (bestilling, varemottak, attestasjon og anvisning) ut fra ansvars- og arbeidsområder. Vi mener at enhetenes organisering virker rasjonell. Berørte parter får gitt uttrykk for sine behov og ønsker, samtidig som bl.a. bestillingsansvaret er plassert på person/ stilling. Enhetenes størrelse medvirker imidlertid til at ideell arbeidsdeling kan være vanskelig å gjennomføre Investeringer Politisk ansvar Politisk ansvar for investeringer går fram av delegasjonsreglementet: For å sikre rasjonell framdrift og økonomisk tilpasning til endrede forutsetninger har utvalgene fullmakt til å overføre bevilgninger mellom investeringsposter under sine fullmaktsområder for igangsatte prosjekter. Et utvalg kan ikke foreta vesentlige endringer i et investeringsprosjekts omfang eller innhold uten samtykke fra kommunestyret. Kommentarer: I utgangspunktet stilles en netto driftsutgiftsramme til disposisjon for den enkelte sektor for å oppfylle de mål og løse de oppgaver som ligger i kommunens handlingsprogram. I prinsippet skal sektoren selv velge metoder og framgangsmåte for å oppnå de avtalte mål. Etaten fristilles med andre ord Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 11 av 11

12 til å finne den mest rasjonelle måte å oppnå de ønskede resultater på. Frihetsgraden begrenses imidlertid av de unntak fra fullmakten som ligger i reglementet og de øremerkinger kommunestyret måtte foreta under budsjettbehandlingen. Det er dermed det enkelte politiske fagutvalg (KNM, oppvekst og omsorg) som har ansvaret for kapitalbudsjettet under sitt fullmaktsområde, og som er det politiske rapporteringsorganet for administrasjonen. Samtidig er det lagt vekt på den enkelte sektors frihet til selv å velge metoder og framgangsmåte for å oppnå de avtalte mål. Rådmannen har fremmet følgende forslag for formannskapet: Formannskapet som utvalg for plan og økonomi tillegges ansvaret for planlegging og realisering av bygge- og anleggsprosjekter vedtatt av kommunestyret. Til å foreta de nødvendige planarbeider og oppfølgingen av vedtatte planer, etableres en plan- og byggekomite med politisk og administrativ representasjon etter nærmere bestemmelser. Komiteens oppgave vil være å forelegge for formannskapet en samordnet planlegging, teknisk/ økonomisk, for politisk behandling. Komiteen skal stå ansvarlig på vegne av formannskapet for gjennomføring av vedtatte prosjekter. Plan- og byggekomiteen sammensettes av en politisk grunnstamme bestående av en fast representant fra formannskapet + lederen fra det utvalget hvor det enkelte prosjektet naturlig hører hjemme. Administrasjonen vil ha fast representasjon gjennom avdelingsleder for eiendom, som samtidig inngår som fast sekretær. Øvrig fast representasjon vil være etatsjef for den etaten hvor det enkelte prosjekt hører naturlig hjemme. Etatsjefen koordinerer faglig representasjon. Administrative representanter representerer rådmannen i arbeidet. Saken ble vedtatt i formannskapet (sak 87/ 99), med følgende endring: Formannskapets representanter blir to, og at benevnelsen på komiteen endres til Prosjekterings- og byggekomite. Saken ble vedtatt i kommunestyret (sak 69/99) i tråd med formannskapets innstilling. Opprettelse av en slik komite vil medføre endringer i delegasjonsreglementet, som skal revideres våren Vi er positive til at det opprettes en egen prosjekterings- og byggekomite som skal ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgaver for investeringsprosjekt. Vi mener at det vil utvikle og strukturere kommunens planleggings- og gjennomføringsprosedyrer. Vi mener at det bør utdypes hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver som skal tillegges prosjekterings- og byggekomiteen. Vi mener også at det er nødvendig at det klarlegges hvilke krav som skal stilles til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. Administrativt ansvar Den enkelte etatsleder har hatt det administrative ansvaret for investeringsprosjektene. Avhengig av investeringens art har ulike avdelinger vært involvert i gjennomføringen av prosjektene. Vi mener at det har medført at det er vanskeligere for kommunen å Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 12 av 12

13 bygge opp kompetanse på hvordan man ivaretar slike oppgaver, og å bygge på de erfaringer som er gjort i kommunen. Vi savner at det administrative ansvaret for investeringsprosjekter er forankret i en funksjon eller avdeling. Kommunen er i ferd med å gjennomføre større investeringer. Investeringer i offentlig regi har generelt sett risiko for overskridelser i forhold til vedtatte budsjett. Bl.a. kan det nevnes at utvidelse av Sørborgen skole som var det siste investeringsprosjektet av en viss størrelse i Klæbu kommune ble overskredet med ca. 50% av opprinnelig budsjett. I det tilfellet var Prosjekt- og Teknologiledelse AS innleid som prosjektledelse. I sluttrapporten fra byggekomite og prosjektleder framgår det at det var brukt lite tid på detaljprosjektering, noe som medførte at jo lenger og dypere prosjekteringen kom, jo større behov ble avdekket både bygningsmessig og teknisk. Anbudsdokumentene ble derfor ikke så spesifikke som de burde vært. Det medførte at det ble store tilleggsbestillinger, særlig på tømmer- og snekkerarbeider. Vi mener at det er viktig at kommunen trekker lærdom av denne rapporten, og fokuserer på planlegging og prosjektering før endelig vedtak om investeringsnivå blir fattet. Vi tror at det er svært viktig at kommunen har kompetanse og profesjonalitet til å gjennomføre disse investeringene på en betryggende måte. Anbudsnemnd KS foreslår at ved inngåelse av rammeavtaler og ved enkelte større innkjøp avgjøres avtale/kjøp av en sentral anbudsnemnd som består av personale fra økonomisk sektor. Det er ikke etablert noen anbudsnemnd i kommunen. Dette øker risikoen for at anbudsprosessen kan bli håndtert feil eller gjennomføres på en uprofesjonell måte fra kommunens side. Det kan i verste fall medføre erstatningskrav fra anbydere, og at kommunen ikke velger beste anbud Avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å benytte deres innkjøpsavtaler. Revisor har undersøkt om innkjøpsavtalene fungerer etter sin hensikt ved å snakke med rådmannen, innkjøpslederen, økonomiavdelingen, kontaktpersoner i ytre enheter, gjennomgang av referat fra evalueringsmøte og regnskapet. Undersøkelsene viste at ledelse, ansvarlige for ordningen og brukere i hovedsak var fornøyde med avtalene. Brukerne ga uttrykk for at deres arbeid med innkjøp ble enklere, og at avtalene i hovedsak dekker deres behov. Undersøkelser i regnskapet avdekket ikke at brukerne brukte andre leverandører enn de som skal benyttes i henhold til innkjøpsavtalene. Våre undersøkelser indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Konklusjonen er derfor at bruken av innkjøpsavtalene medvirker til at kommunen foretar rasjonelle innkjøp fordi det sikrer lave priser, færre leverandører og enklere innkjøpsprosedyrer. 3.2 Regelverk Hensikten med reglement I følge KS er hensikten med reglementet å fastsette kommunens innkjøpspraksis slik at de forskjellige virksomheter underlagt kommunen har en felles opptreden overfor Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 13 av 13

14 leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken etat og tjenestested det er som foretar anskaffelsen. Reglementet eller retningslinjene skal sikre at det er reell konkurranse på like vilkår overfor interesserte leverandører For innkjøp til ordinær drift Klæbu kommunestyre har vedtatt to viktige dokument som vedrører intern kontroll: - Internkontrolldokumentasjon (ks 42/ 94) heretter kalt IKD - Delegasjonsreglement og lokale reglement, (ks 50/ 95) heretter kalt DR. Delegasjonsreglementet inneholder bl.a. reglement for delegasjon av myndighet i budsjettsaker. Disse dokumentene tilsvarer noe av innholdet i KS innkjøpshåndbok. IKD inneholder bl.a. etiske retningslinjer for ansatte, reglement for attestasjon og anvisning og internkontroll med tiltak på de ulike områdene. Dokumentasjon for økonomisk intern kontroll på innkjøpsområdet sier hvilke risiko kommunen ser, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Vi mener at et slikt regelverk er et viktig og nødvendig fundament for å kunne bygge opp en rasjonell innkjøpsfunksjon. Spørsmål til personer med anvisningsmyndighet avdekket imidlertid at fem av seks personer hadde dårlig kjennskap til IKD. Alle kjente til delegasjonsreglementet. Vi har ikke funnet at kommunen har utarbeidet retningslinjer eller på annen måte har sagt noe om hvordan innkjøpsarbeidet skal organiseres i den enkelte enhet. Vår kartlegging i de ulike enhetene (skoler, barnehager og sykehjem) viste rasjonelle måter å organisere innkjøpsfunksjonen på. Den enkelte enhets frihet til å organisere innkjøpsfunksjonen som de selv finner best ser ut til å ha medført at enhetene har funnet rasjonelle måter å organisere innkjøpsarbeidet sitt på. Organiseringen var temmelig ensartet mellom skolene og mellom barnehagene. Kommunens reglement sier ikke noe om hvordan man behandler leverandører. Dette er en svakhet ved reglementet, fordi det kan føre til ulik behandling av leverandører. Det har betydning for hvor attraktiv kunde kommunen oppfattes av leverandørene, og kan i verste fall medføre at kommunen kan få erstatningskrav fra leverandører som føler seg dårlig behandlet. De ulike delene av IKD blir nærmere vurdert i pkt Innkjøpsrutiner For investeringer Lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse ved gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser og WTOavtalen om offentlige innkjøp. For innkjøp over gitte terskelverdier gjelder den også for kommunene. Anbudsretten er ulovfestet, men noen av avtalelovens enkeltregler vil ha betydning også ved anbud. Det er utarbeidet regelverk for anbudskonkurranser for bygg og anlegg, som er enerådende innen entrepriseområdet. Vi kjenner til at dette regelverket er benyttet ved anbudskonkurranser i Klæbu kommune. Vi har ikke vurdert om Klæbu kommune følger EØS-bestemmelsene og Norsk Standard i dette prosjektet Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 14 av 14

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2009.

Gjeldende fra 1. januar 2009. Gjeldende fra 1. januar 2009. 1 INNHOLD 1. MÅL...4 2. ØKONOMIPLAN...4 3. ÅRSBUDSJETTET...4 4. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...5 4.1 POSTERINGER I REGNSKAPET...5 4.2 KVARTALSRAPPORTER...5 4.3 ÅRSOPPGJØRET...5

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer