I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1"

Transkript

1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag Målsetting for prosjektet Arbeidets omfang og begrensninger Revisors vurderinger og konklusjoner Revisors anbefalinger 4 1. Innledning Bakgrunn Formål Revisjonskriterier Gjennomføring Avgrensning Faktabeskrivelse av innkjøpsfunksjonen Organisering Innkjøpsavtalene Investeringer Økonomi 9 3. Revisors vurderinger og konklusjoner Målsettinger for innkjøpsarbeidet Organisering Forslag fra KS Overordnet ansvar Innkjøp i den enkelte enhet Investeringer Innkjøpsavtalene Regelverk Hensikten med KS-reglementene For innkjøp til ordinær drift For investeringer Etiske regler Innkjøpsrutiner Behovsvurderinger Bestilling Varemottak Fakturakontroll og attestasjon Anvisning Revisors anbefalinger Kommentarer til høringsuttalelse.. 20 Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

2 0. Sammendrag 0.1 Målsetting for prosjektet Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtok i sitt møte , sak 10/99 : Utvalget prioriterer flg. prosjekt i 1999: Konsekvenser av den nye innkjøpsordningen i kommunen kostnadseffektivitet. Revisjonen bes utarbeide forslag til målsetting for prosjektet. Vi gjennomførte en foranalyse for å innhente informasjon om innkjøpsområdet slik at vi kunne utforme en konkret målsetting for prosjektet. Foranalysen indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Derfor valgte vi å se på hele innkjøpsfunksjonen i kommunen, med formål å undersøke følgende: Foretas det økonomiske og rasjonelle innkjøp i Klæbu kommune? Formålet ble brutt opp i følgende konkrete problemstillinger: - Er innkjøpsarbeidet organisert på en effektiv måte? - Har kommunen et tilfredsstillende regelverk for innkjøp? - Har kommunen etablert innkjøpsrutiner i tråd med god intern kontroll, og fungerer disse som forutsatt? 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger Vi har valgt å måle Klæbu kommunes innkjøpsfunksjon opp mot : A) Forslag til innkjøpshåndbok for små og mellomstore kommuner. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe for KS, og benyttes som innkjøpshåndbok i Steinkjer kommune. B) Forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner, fylkeskommuner og selskaper i kommunalt/ fylkeskommunalt eie fra KS. Arbeidet har vært gjennomført ved å gå gjennom relevant regelverk og retningslinjer i kommunen, møter og samtaler med ledelse og innkjøpere og kartlegging i barnehager, skoler og sykehjemmet. Det er fokusert på innkjøpsfunksjonen i prosjektet, og derfor gjennomført lite kontroller rettet mot regnskapet. 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner Eiendomsavdelingen ved KNM-etaten har det overordnede ansvar for innkjøp til ordinær drift i kommunen. En konsulent i eiendomsavdelingen har funksjon som innkjøpsleder, noe som vi finner positivt. Den enkelte enhet foretar imidlertid større innkjøp i egen regi. Det krever kunnskap man ikke kan forvente at alle enheter har. Dessuten vil man ikke kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold til andre enheter ved tilsvarende anskaffelser. Vi mener derfor Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 2 av 2

3 at det ville hatt klare fordeler om innkjøpslederen hadde hatt det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Den enkelte enhets organisering av innkjøpsfunksjonen virker rasjonell, men enhetenes størrelse medvirker til at ideell arbeidsdeling kan være vanskelig å gjennomføre. Våre undersøkelser indikerte at avtalen om å benytte fylkeskommunens innkjøpsavtaler fungerte tilfredsstillende. Bruken av innkjøpsavtalene medvirker til at kommunen foretar rasjonelle innkjøp fordi det sikrer lave priser, færre leverandører og enklere innkjøpsprosedyrer. Opprettelsen av en egen prosjekterings- og byggekomite som skal ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgaver for investeringsprosjekt mener vi vil bidra til å utvikle og strukturere kommunens prosedyrer på dette området. Vi savner imidlertid at det administrative ansvaret for investeringsprosjekter er forankret i en funksjon eller avdeling. I en periode hvor Klæbu kommune er i ferd med å gjennomføre store investeringsprosjekter mener vi at det er svært viktig at kommunen har kompetanse og profesjonalitet til å gjennomføre disse investeringene på en betryggende måte. Kommunen har ikke et regelverk som regulerer hvordan investeringer skal vurderes og behandles. Klæbu kommunestyre har vedtatt to viktige dokument som vedrører intern kontroll: - Internkontrolldokumentasjon (ks 42/ 94) - Delegasjonsreglement og lokale reglement, (ks 50/ 95) Et slikt regelverk er et viktig og nødvendig fundament for å kunne bygge opp en rasjonell innkjøpsfunksjon. Vi savner imidlertid etiske regler som vedrører krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og krav om at skatteattest skal forelegges. Kommunens regelverk for de ansatte er tilstrekkelig. Våre undersøkelse viste at kjennskapen til det kommunale regelverket var svak i enhetene, noe som medførte bl.a. at kommunens regler for varemottak og attestasjon ikke ble etterlevd. Våre undersøkelser avdekket også at det ble brukt rekvisisjon for bare 43% av innkjøpene hvor det ville vært naturlig. De undersøkte enhetene førte egne skyggeregnskap for å ha den nødvendige økonomiske oversikten for å kunne utøve sin bevilgningskontroll, noe som burde være unødig tidsbruk. Avdeling for eiendom har ansvar for felles driftsutgifter, men noen av vurderingene knyttet til disse utgiftene har i praksis vært foretatt av andre. Klæbu kommune har ikke foretatt vurdering av telefoni- og energiutgiftene de siste årene, selv om det har skjedd mye på dette markedet i denne perioden Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 3 av 3

4 0.4 Revisors anbefalinger Vi anbefaler at innkjøpslederen får en mer sentral rolle ved større innkjøp i den enkelte enhet. KS anbefaler at det innføres terskelverdier for når innkjøpsleder bør bistå og når innkjøpsleder bør ivareta innkjøpsoppgaver. En slik løsning ville sikre at kommunen kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold fra det enkelte innkjøp til andre. Kommunen bør vurdere om det er behov for brukergrupper og anbudsnemnder. Ansvaret for investeringer bør knyttes til en avdeling eller funksjon, slik at kommunen kan øke kompetansen og profesjonaliteten til å ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgavene knyttet til investeringsprosjektene som er planlagt i kommunen. Kommunen bør utvikle et regelverk for hvordan investeringer skal vurderes og behandles, gjerne med utgangspunkt i forslag til anskaffelsesinstruks fra KS, og som tar hensyn til eventuelle krav i hht. ny lov om offentlige anskaffelser. Vi anbefaler også at kommunen ved sin gjennomgang av kommunalt regelverk tar hensyn til våre bemerkninger knyttet til krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og krav om skatteattest. Det har skjedd mye på markedet for telefoni og energi i de siste tre - fire årene, og vi mener derfor at det bør være aktuelt å vurdere å be om tilbud fra flere aktører for disse utgiftene. Ansvaret for vurdering av hvordan man best håndterer felles driftsutgifter bør ligge hos eiendomsavdelingen, og at de heller ber om bistand der andre har kompetanse å bidra med. Kjennskapen til kommunens regelverk i den enkelte enhet bør økes, slik at det kan etterleves i større grad. IKD bør distribueres til alle enhetene. Det bør også vurderes om det er behov for informasjons- og opplæringstiltak utover dette. Det gjelder særskilt bruk av rekvisisjoner, varemottak, kontrollhandlinger ved attestasjon (bl.a. kontroll av korrekt forfallstid). Vi tror det er viktig at de ansatte får forståelse for hvorfor de ulike kontrollhandlingene skal utføres, for at regelverket skal etterleves i større grad. Økonomiavdelingen bør etablere rutiner som i størst mulig grad sikrer at enhetene får økonomisk informasjon som dekker deres behov Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 4 av 4

5 1. Innledning 1.0 Bakgrunn Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Kommunen har inngått en avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune som gir Klæbu kommune rett til å benytte innkjøpsavtalene som fylket har forhandlet seg fram til. Det er også opprettet en egen stilling som innkjøpsleder. På denne bakgrunnen valgte revisjonen å foreslå innkjøp som et mulig forvaltningsprosjekt for kontrollutvalget. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtok i sitt møte , sak 10/99 : Utvalget prioriterer flg. prosjekt i 1999: Konsekvenser av den nye innkjøpsordningen i kommunen kostnadseffektivitet. Revisjonen bes utarbeide forslag til målsetting for prosjektet. 1.1 Formål Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak gjennomførte revisjonen en foranalyse for å innhente informasjon om innkjøpsområdet slik at vi kunne utforme en konkret målsetting for prosjektet. Foranalysen indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Derfor valgte vi å se på hele innkjøpsfunksjonen i kommunen. Foranalysen konkluderte derfor med at prosjektet bør ha som formål å undersøke følgende: Foretas det økonomiske og rasjonelle innkjøp i Klæbu kommune? For å kunne svare på dette spørsmålet valgte revisor å bryte opp i konkrete problemstillinger: - Er innkjøpsarbeidet organisert på en effektiv måte? - Har kommunen et tilfredsstillende regelverk for innkjøp? - Har kommunen etablert innkjøpsrutiner i tråd med god intern kontroll, og fungerer disse som forutsatt? Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 5 av 5

6 1.2 Revisjonskriterier Hvordan vurdere om innkjøp gjennomføres på en økonomisk og rasjonell måte? Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for regelverk og rutiner som benyttes for å sammenligne kommunens praksis på det aktuelle området mot hva som er anbefalt eller benyttes som regelverk og rutiner av personer/ organisasjoner som har faglig tyngde på dette området. Et slikt arbeid bygger på en forutsetning om at disse institusjonene har et bilde av hva som er beste/ anerkjent praksis. For dette prosjektet har revisor valgt følgende revisjonskriterier: a. Forslag til innkjøpshåndbok for små og mellomstore kommuner. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe for KS, og benyttes som innkjøpshåndbok i Steinkjer kommune. b. Forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner, fylkeskommuner og selskaper i kommunalt/ fylkeskommunalt eie fra KS. Vi mener at KS er en anerkjent institusjon i det offentlige, og de har benyttet ressurspersoner innen innkjøpsområdet i utarbeidelsen av disse forslagene. Derfor gir forslag til håndbok og instruks uttrykk for anerkjent praksis på innkjøpsområdet. 1.3 Gjennomføring Arbeidet har vært gjennomført ved å gå gjennom relevant regelverk for innkjøpsområdet i Klæbu kommune: Internkontroll dokumentasjon (vedtatt av ks i sak 42/ 94) Delegasjonsreglement (vedtatt av ks i sak 50/ 95) Etiske retningslinjer for ansatte Vi har også gått gjennom annet materiale om innkjøp i kommunen, bl.a. stillingsinstruks for innkjøpsleder og referat fra evalueringsmøte av innkjøpsordningen. Det er også gjennomført møter og samtaler med rådmannen, innkjøpslederen, avdelingslederen eiendom, etatslederen KNM og økonomisjefen. Revisor har også kartlagt rutiner på ytre enheter (barnehagene, skolene og sykehjemmet). 1.4 Avgrensning Prosjektet er avgrenset til at det dreier seg om innkjøpsfunksjonen på et overordnet nivå. Det er derfor gjennomført tester av at den etablerte intern kontroll fungerer som forutsatt og revisjonshandlinger rettet mot regnskapet i svært begrenset omfang. Revisor har valgt å se på investeringer bare i forhold til regelverk og etablerte strukturer, og ikke rutiner. Det ene årsaken til dette er at de største prosjektene (Tanem-anlegget og vannforsyningsprosjektet) ikke ble igangsatt i den grad som var forutsatt i budsjettet for Den andre årsaken er at regelverk, rutiner og vurderinger knyttet til investeringer er forskjellig fra innkjøp til ordinær Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 6 av 6

7 driftsvirksomhet. Vi har ikke vurdert om Klæbu kommune følger EØS-bestemmelsene og Norsk Standard i dette prosjektet. 2. Beskrivelse av innkjøpsfunksjonen 2.1 Organisering Klæbu s politiske utvalg er organisert slik: Kommunestyre Utvalg for omsorg Utvalg for oppvekst Utvalg for næring og miljø Utvalg for plan og økonomi (formannskapet) Fullmakt til å disponere midlene i budsjettet i hht. delegasjonsreglementet: Kommunestyret gir utvalgene fullmakt til å overføre beløp mellom vedtatte poster på driftsbudsjettet på formål som hører under vedkommende utvalgs fullmaktsområde. Fullmakten omfatter både driftsutgifter og driftsinntekter. Fullmakten omfatter ikke midler som disponeres av andre utvalg. Den netto driftsramme for sektorene/ utvalgene som er fastsatt av kommunestyret må ikke overskrides. Merinntektene som oppstår i sektoren kan disponeres av sektoren/ utvalget. Bare store ekstraordinære inntekter må godkjennes av høyere politisk organ. I tillegg er det gitt bestemmelser om overføringer mellom formål og poster, myndighetsgrenser og nærmere disposisjonsregler for øvrig. Administrasjonen er organisert på følgende vis: Rådmannen Kontrollutvalget Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse-, omsorgog sosialetaten Kultur-, næringog miljøetaten Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 7 av 7

8 Avdeling for eiendom i KNM-etaten har ansvaret for innkjøpsfunksjonen i Klæbu kommune. En konsulent i denne avdelingen er innkjøpsleder. Hans arbeidsoppgaver er ifølge stillingsinstruksen: - Daglig driftsansvar for kommunenes innkjøpsordninger. - Sikre at kommunale innkjøp skjer innenfor rammene av og i henhold til vedtatte reglement og forskrifter. - Sikre at de tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig effektivt og til beste for brukerne, og i samsvar med gjeldende lovverk og politiske og administrative retningslinjer som er nedfelt i kommunens planer. Det er oppnevnt en kontaktperson ved hvert innkjøpssted i kommunen. Hver enkelt enhet har organisert innkjøpsfunksjonen ut fra sitt behov. I utgangspunktet foretar det enkelte innkjøpssted sine innkjøp uavhengig av andre parter. Det finnes allikevel eksempler på samordning av innkjøp: - sykehjemmet/ Hybelbygget/ legekontoret. - renholdsartikler for bygg kjøpes inn av renholdsleder. - valg av skolebøker for grunnskolen skjedde i et samarbeid mellom barneskolene. Det er minst en bestiller pr. innkjøpssted i kommunen, som regel flere. 2.2 Innkjøpsavtalene Våren 1998 knyttet kommunen seg til de innkjøpsavtalene som Sør-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt STFK) har forhandlet seg fram til. Dette koster kommunen kr 7 500,- pr. år. Innkjøpslederen ivaretar kontakten med innkjøpskontoret hos STFK. Det er oppnevnt en kontaktperson ved hvert innkjøpssted. Det gjennomføres et årlig evalueringsmøte av ordningen. Det ble også innført bruk av rekvisisjon i kommunen samtidig som innkjøpsavtalene ble tatt i bruk. 2.3 Investeringer Klæbu kommune har i de senere år hatt lite investeringer. Utvidelse av Sørborgen skole var det siste prosjektet av vesentlig art. Det ble avsluttet med ca. kr 33 mill. og skolen ble tatt i bruk fra høsten I budsjettet for 1999 ble det planlagt investeringer i kapitalbudsjettet for ca. 34 mill kr. Av dette var Tanem-anlegget budsjettert med kr 9 mill og ny vannforsyning med kr 20,8 mill. Den nye vannforsyningen er budsjettert med til sammen ca. 50 mill. kr i løpet av 1999, 2000 og Kommunen har ikke lokalt regelverk som sier hvordan investeringsprosjekt skal behandles eller vurderes. Det er heller ikke etablert noen plan- og byggekomite. Kommunen har liten erfaring med prosjektledelse, og ingen ansatte har dette som ansvarsområde Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 8 av 8

9 2.4 Økonomi Den økonomiske betydningen av det som faller innenfor innkjøp til ordinær drift og investeringer i forhold til budsjettert anvendelse av midler i bevilgningsbudsjettet kan illustreres på følgende måte: Budsjett Anvendelse av midler Avdrag på lån og Investeringer utlån 15 % 4 % Overføringer 10 % Innkjøp til ordinær drift 15 % Lønn 56 % Budsjettert sum anvendelse av midler i 1999 er ca. kr 225,8 mill kr. Innkjøp til ordinær drift og investeringer utgjør ca. kr 67,5 mill kr Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 9 av 9

10 3. Revisors vurderinger og konklusjoner 3.0 Målsettinger for innkjøpsarbeidet KS foreslår følgende målsettinger for anskaffelsespolitikken: I. Innkjøpene skal gjennomføres på en slik måte at kommunens interesser blir ivaretatt best mulig på kort og lang sikt. II. Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. I dette prosjektet er Klæbu kommunes organisering målt opp i mot disse målsettingene. 3.1 Organisering Forslag fra KS Forslag til innkjøpshåndbok fra KS bygger på følgende organisering av innkjøpsfunksjonen: Innkjøpsleder med et sentralt overordnet ansvar for overholdelse av nasjonalt/ internasjonalt regelverk, koordinerende oppgaver i kommunens innkjøpsarbeid og innkjøpsfaglig ansvar ved større innkjøp. Brukergrupper som har ansvar for å utforme krav til produkt og leverandører, være bindelegg mellom innkjøpsleder og bestillere og delta i arbeidet med å strukturere og koordinere innkjøpene i kommunen. Brukergruppene opprettes i forbindelse med forberedelser av rammeavtaler og ved enkelte større innkjøp innenfor de ulike vareartene. Den enkelte bestiller skal bestille varer, ha oversikt over gjeldende avtaler og handle i samsvar med innkjøpsinstruks og innkjøpshåndboka Sentral anbudsnemnd som avgjør inngåelse av rammeavtaler og enkelte større avtale/ kjøp. Etatsvise anbudsnemnder som behandler sær- og enkeltavtaler innenfor sitt eget driftsbudsjett samt større enkeltinnkjøp Overordnet ansvar for innkjøp til ordinær drift Eiendomsavdelingen ved KNM-etaten har det overordnede ansvar for innkjøp til ordinær drift i kommunen, og har ansvaret for faste felles driftsutgifter som f. eks telefoni og energi. En konsulent i eiendomsavdelingen har funksjonen innkjøpsleder med følgende arbeidsoppgaver:! daglig driftsansvar for kommunenes innkjøpsordninger Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 10 av 10

11 ! sikre at kommunale innkjøp skjer innenfor rammene av og i henhold til vedtatte reglement og forskrifter! sikre at de tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig effektivt og til beste for brukerne, og i samsvar med gjeldende lovverk og politiske og administrative retningslinjer som er nedfelt i kommunens planer. Det er positivt at kommunen har etablert en innkjøpslederfunksjon. Innkjøpslederen i Klæbu har i hovedsak tilsvarende oppgaver som det er foreslått fra KS, men har imidlertid ikke som arbeidsoppgave å bistå andre enheter ved større anskaffelser/ innkjøp, eller ha det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Det kan være risiko knyttet til at den enkelte enhet foretar større innkjøp i egen regi, fordi det krever kunnskap man ikke kan forvente at alle enheter har. Dessuten vil man ikke kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold til andre enheter ved tilsvarende anskaffelser. Vi mener derfor at det ville hatt klare fordeler om innkjøpslederen hadde hatt det innkjøpsfaglige ansvar ved større innkjøp. Det er ikke opprettet brukergrupper i kommunen. Det finnes allikevel eksempler på at det opprettes ad-hoc brukergrupper ved større innkjøpsoppgaver, f. eks innkjøp av skolebøker i grunnskolen. Bruk av slike brukergrupper vil bidra til at kjennskap til produkter, leverandører og marked på brukernivå blir benyttet ved valg av produkt/ tjenester Innkjøp i den enkelte enhet Vi har kartlagt hvordan innkjøp er organisert i skolene, barnehagene og ved sykehjemmet. I prinsippet har den enkelte enhet ansvar for alle typer innkjøp til sin enhet, uavhengig av f.eks. innkjøpsform og innkjøpets størrelse. Den enkelte enhet har fordelt de ulike arbeidsoppgavene (bestilling, varemottak, attestasjon og anvisning) ut fra ansvars- og arbeidsområder. Vi mener at enhetenes organisering virker rasjonell. Berørte parter får gitt uttrykk for sine behov og ønsker, samtidig som bl.a. bestillingsansvaret er plassert på person/ stilling. Enhetenes størrelse medvirker imidlertid til at ideell arbeidsdeling kan være vanskelig å gjennomføre Investeringer Politisk ansvar Politisk ansvar for investeringer går fram av delegasjonsreglementet: For å sikre rasjonell framdrift og økonomisk tilpasning til endrede forutsetninger har utvalgene fullmakt til å overføre bevilgninger mellom investeringsposter under sine fullmaktsområder for igangsatte prosjekter. Et utvalg kan ikke foreta vesentlige endringer i et investeringsprosjekts omfang eller innhold uten samtykke fra kommunestyret. Kommentarer: I utgangspunktet stilles en netto driftsutgiftsramme til disposisjon for den enkelte sektor for å oppfylle de mål og løse de oppgaver som ligger i kommunens handlingsprogram. I prinsippet skal sektoren selv velge metoder og framgangsmåte for å oppnå de avtalte mål. Etaten fristilles med andre ord Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 11 av 11

12 til å finne den mest rasjonelle måte å oppnå de ønskede resultater på. Frihetsgraden begrenses imidlertid av de unntak fra fullmakten som ligger i reglementet og de øremerkinger kommunestyret måtte foreta under budsjettbehandlingen. Det er dermed det enkelte politiske fagutvalg (KNM, oppvekst og omsorg) som har ansvaret for kapitalbudsjettet under sitt fullmaktsområde, og som er det politiske rapporteringsorganet for administrasjonen. Samtidig er det lagt vekt på den enkelte sektors frihet til selv å velge metoder og framgangsmåte for å oppnå de avtalte mål. Rådmannen har fremmet følgende forslag for formannskapet: Formannskapet som utvalg for plan og økonomi tillegges ansvaret for planlegging og realisering av bygge- og anleggsprosjekter vedtatt av kommunestyret. Til å foreta de nødvendige planarbeider og oppfølgingen av vedtatte planer, etableres en plan- og byggekomite med politisk og administrativ representasjon etter nærmere bestemmelser. Komiteens oppgave vil være å forelegge for formannskapet en samordnet planlegging, teknisk/ økonomisk, for politisk behandling. Komiteen skal stå ansvarlig på vegne av formannskapet for gjennomføring av vedtatte prosjekter. Plan- og byggekomiteen sammensettes av en politisk grunnstamme bestående av en fast representant fra formannskapet + lederen fra det utvalget hvor det enkelte prosjektet naturlig hører hjemme. Administrasjonen vil ha fast representasjon gjennom avdelingsleder for eiendom, som samtidig inngår som fast sekretær. Øvrig fast representasjon vil være etatsjef for den etaten hvor det enkelte prosjekt hører naturlig hjemme. Etatsjefen koordinerer faglig representasjon. Administrative representanter representerer rådmannen i arbeidet. Saken ble vedtatt i formannskapet (sak 87/ 99), med følgende endring: Formannskapets representanter blir to, og at benevnelsen på komiteen endres til Prosjekterings- og byggekomite. Saken ble vedtatt i kommunestyret (sak 69/99) i tråd med formannskapets innstilling. Opprettelse av en slik komite vil medføre endringer i delegasjonsreglementet, som skal revideres våren Vi er positive til at det opprettes en egen prosjekterings- og byggekomite som skal ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgaver for investeringsprosjekt. Vi mener at det vil utvikle og strukturere kommunens planleggings- og gjennomføringsprosedyrer. Vi mener at det bør utdypes hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver som skal tillegges prosjekterings- og byggekomiteen. Vi mener også at det er nødvendig at det klarlegges hvilke krav som skal stilles til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. Administrativt ansvar Den enkelte etatsleder har hatt det administrative ansvaret for investeringsprosjektene. Avhengig av investeringens art har ulike avdelinger vært involvert i gjennomføringen av prosjektene. Vi mener at det har medført at det er vanskeligere for kommunen å Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 12 av 12

13 bygge opp kompetanse på hvordan man ivaretar slike oppgaver, og å bygge på de erfaringer som er gjort i kommunen. Vi savner at det administrative ansvaret for investeringsprosjekter er forankret i en funksjon eller avdeling. Kommunen er i ferd med å gjennomføre større investeringer. Investeringer i offentlig regi har generelt sett risiko for overskridelser i forhold til vedtatte budsjett. Bl.a. kan det nevnes at utvidelse av Sørborgen skole som var det siste investeringsprosjektet av en viss størrelse i Klæbu kommune ble overskredet med ca. 50% av opprinnelig budsjett. I det tilfellet var Prosjekt- og Teknologiledelse AS innleid som prosjektledelse. I sluttrapporten fra byggekomite og prosjektleder framgår det at det var brukt lite tid på detaljprosjektering, noe som medførte at jo lenger og dypere prosjekteringen kom, jo større behov ble avdekket både bygningsmessig og teknisk. Anbudsdokumentene ble derfor ikke så spesifikke som de burde vært. Det medførte at det ble store tilleggsbestillinger, særlig på tømmer- og snekkerarbeider. Vi mener at det er viktig at kommunen trekker lærdom av denne rapporten, og fokuserer på planlegging og prosjektering før endelig vedtak om investeringsnivå blir fattet. Vi tror at det er svært viktig at kommunen har kompetanse og profesjonalitet til å gjennomføre disse investeringene på en betryggende måte. Anbudsnemnd KS foreslår at ved inngåelse av rammeavtaler og ved enkelte større innkjøp avgjøres avtale/kjøp av en sentral anbudsnemnd som består av personale fra økonomisk sektor. Det er ikke etablert noen anbudsnemnd i kommunen. Dette øker risikoen for at anbudsprosessen kan bli håndtert feil eller gjennomføres på en uprofesjonell måte fra kommunens side. Det kan i verste fall medføre erstatningskrav fra anbydere, og at kommunen ikke velger beste anbud Avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å benytte deres innkjøpsavtaler. Revisor har undersøkt om innkjøpsavtalene fungerer etter sin hensikt ved å snakke med rådmannen, innkjøpslederen, økonomiavdelingen, kontaktpersoner i ytre enheter, gjennomgang av referat fra evalueringsmøte og regnskapet. Undersøkelsene viste at ledelse, ansvarlige for ordningen og brukere i hovedsak var fornøyde med avtalene. Brukerne ga uttrykk for at deres arbeid med innkjøp ble enklere, og at avtalene i hovedsak dekker deres behov. Undersøkelser i regnskapet avdekket ikke at brukerne brukte andre leverandører enn de som skal benyttes i henhold til innkjøpsavtalene. Våre undersøkelser indikerte at innkjøpsordningen fungerte tilfredsstillende. Konklusjonen er derfor at bruken av innkjøpsavtalene medvirker til at kommunen foretar rasjonelle innkjøp fordi det sikrer lave priser, færre leverandører og enklere innkjøpsprosedyrer. 3.2 Regelverk Hensikten med reglement I følge KS er hensikten med reglementet å fastsette kommunens innkjøpspraksis slik at de forskjellige virksomheter underlagt kommunen har en felles opptreden overfor Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 13 av 13

14 leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken etat og tjenestested det er som foretar anskaffelsen. Reglementet eller retningslinjene skal sikre at det er reell konkurranse på like vilkår overfor interesserte leverandører For innkjøp til ordinær drift Klæbu kommunestyre har vedtatt to viktige dokument som vedrører intern kontroll: - Internkontrolldokumentasjon (ks 42/ 94) heretter kalt IKD - Delegasjonsreglement og lokale reglement, (ks 50/ 95) heretter kalt DR. Delegasjonsreglementet inneholder bl.a. reglement for delegasjon av myndighet i budsjettsaker. Disse dokumentene tilsvarer noe av innholdet i KS innkjøpshåndbok. IKD inneholder bl.a. etiske retningslinjer for ansatte, reglement for attestasjon og anvisning og internkontroll med tiltak på de ulike områdene. Dokumentasjon for økonomisk intern kontroll på innkjøpsområdet sier hvilke risiko kommunen ser, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Vi mener at et slikt regelverk er et viktig og nødvendig fundament for å kunne bygge opp en rasjonell innkjøpsfunksjon. Spørsmål til personer med anvisningsmyndighet avdekket imidlertid at fem av seks personer hadde dårlig kjennskap til IKD. Alle kjente til delegasjonsreglementet. Vi har ikke funnet at kommunen har utarbeidet retningslinjer eller på annen måte har sagt noe om hvordan innkjøpsarbeidet skal organiseres i den enkelte enhet. Vår kartlegging i de ulike enhetene (skoler, barnehager og sykehjem) viste rasjonelle måter å organisere innkjøpsfunksjonen på. Den enkelte enhets frihet til å organisere innkjøpsfunksjonen som de selv finner best ser ut til å ha medført at enhetene har funnet rasjonelle måter å organisere innkjøpsarbeidet sitt på. Organiseringen var temmelig ensartet mellom skolene og mellom barnehagene. Kommunens reglement sier ikke noe om hvordan man behandler leverandører. Dette er en svakhet ved reglementet, fordi det kan føre til ulik behandling av leverandører. Det har betydning for hvor attraktiv kunde kommunen oppfattes av leverandørene, og kan i verste fall medføre at kommunen kan få erstatningskrav fra leverandører som føler seg dårlig behandlet. De ulike delene av IKD blir nærmere vurdert i pkt Innkjøpsrutiner For investeringer Lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse ved gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser og WTOavtalen om offentlige innkjøp. For innkjøp over gitte terskelverdier gjelder den også for kommunene. Anbudsretten er ulovfestet, men noen av avtalelovens enkeltregler vil ha betydning også ved anbud. Det er utarbeidet regelverk for anbudskonkurranser for bygg og anlegg, som er enerådende innen entrepriseområdet. Vi kjenner til at dette regelverket er benyttet ved anbudskonkurranser i Klæbu kommune. Vi har ikke vurdert om Klæbu kommune følger EØS-bestemmelsene og Norsk Standard i dette prosjektet Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 14 av 14

15 KS har utarbeidet et forslag til anskaffelsesinstruks som skal sikre gode rutiner i anskaffelsesvirksomheten, samt å sikre forutsigbarhet for næringslivet. Dette forslaget inneholder bl. a. alminnelige bestemmelser for anskaffelser, krav til kvalifikasjoner hos leverandørene og krav til de ulike konkurranseformene. Vi har ikke funnet at kommunen har etablert et regelverk som regulerer hvordan investeringer skal vurderes og behandles. Kommunen har imidlertid etablert en praksis som tilsier at alle investeringer skal utlyses på anbud. Dette pleier å være nevnt som et premiss i forbindelse med større investeringsprosjekt som skal behandles i formannskap og kommunestyre. Vi mener at dette ikke er tilstrekkelig, og at det er nødvendig at kommunen etablerer et regelverk som omhandler bl.a. krav til hvordan større anskaffelser skal ivaretas. Vi er også blitt informert om at det er under utarbeidelse forslag til ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, som også vil bli gjort gjeldende for kommuner. I følge opplysninger fra Nærings- og Handelsdepartementet vil loven sannsynligvis gjelde fom Vi har fått signaler på at loven vil ha betydning for krav til anskaffelsesprosedyrene i kommunene. Et slikt regelverk bør bygge på ny lov om offentlige anskaffelser Etiske regler Forslag til anskaffelsesinstruks fra KS inneholder etiske regler om: - Krav til folkevalgte og tjenestemenn som arbeider med anskaffelser med krav til integritet, etisk forretningspraksis, ærlig og åpen rapportering/ informasjon, ingen personlige fordeler, inngå avtaler som sikrer nødvendig kontinuitet og effektiv konkurranse. - Krav til lik behandling av leverandører - Krav til miljøhensyn og at skatteattest forelegges. - Habilitetsbestemmelser i hht. forvaltningsloven og utfyllende bestemmelser. Etiske regler i forslag til innkjøpshåndbok inneholder de samme momentene. Klæbu kommune har etiske retningslinjer (vedtatt ks - 42/94), som inngår i IKD. Disse retningslinjene inneholder krav til de ansatte, bl.a.: - lojalt overholde lover, forskrifter og reglement. - ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. - unngå personlige fordeler som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. - unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. - ikke bruke informasjon fra sitt arbeid som utgangspunkt for personlig økonomisk vinning. Vi mener at kommunens etiske retningslinjer for de ansatte er tilstrekkelig. Vi savner imidlertid etiske regler som vedrører krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og at skatteattest skal forelegges Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 15 av 15

16 3.3 Innkjøpsrutiner Behovsvurderinger I enhetene I følge forslag til innkjøpshåndbok fra KS viser erfaring at 2/3 av mulighetene til å påvirke et innkjøps totalkostnad skjer i fasen hvor behovet avdekkes og vurderes. KS mener at følgende forhold bør vurderes for å finne det reelle behovet: - Benyttes produktene av flere brukere? - Bør behovet dekkes av en eller noen få leverandører? - Kan kunnskap om produkter, leverandører og markedet nyttiggjøres av andre? - Kan erfaring i andre innkjøpsforhold nyttiggjøres? - Behovs- og markedsundersøkelse - Sette opp kravspesifikasjon Kartlegging av behovsvurderinger i skole og barnehage viste at innkjøperne mener at avtalene har forenklet prosedyrene for dem, fordi de ikke gjør vurderinger av pris og leverandør der avtalene kan benyttes. Innkjøperne sa at innkjøpsavtalene i hovedsak dekket deres behov. I den daglige driften vurderer enhetene derfor mengde og kvalitet. Det var vanskelig å få fram hvilke vurderinger som gjøres utover dette, og vi antar derfor at det er individuelt og lite standardisert. Det er lite innkjøpssamarbeid mellom de ulike enhetene. Også ved større innkjøp der det er aktuelt med konkurranse mellom leverandører, foretar enheten alle vurderinger uten bistand fra innkjøpsleder eller andre. I forslaget fra KS anbefales at man fastsetter terskelverdier for når den enkelte enhet (v/ budsjettansvarlig) skal ivareta innkjøp alene, og når samarbeid med innkjøpsleder kan/ skal skje. Vi mener at det kan være fornuftig at innkjøpsleder bistår ved / ivaretar større anskaffelser. Se for øvrig kommentarer i pkt Felles driftsutgifter Avdeling for eiendom har ansvar for vurdering av felles driftsutgifter. Klæbu kommune har en årlig avtale med Trondheim Energiverk. Når det gjelder telefoni har det ikke vært vurdert andre leverandører enn Telenor for ordinære teletjenester. For fjerntakst, utenlandssamtaler og mobiltelefoni har kommunen inngått avtale med Global Tele Systems Group Norge om kjøp av tellerskritt. Det har skjedd mye på markedet for telefoni og energi i de siste tre - fire årene, og vi mener derfor at det bør være aktuelt å vurdere å be om tilbud fra flere aktører for disse utgiftene. Økonomiavdelingen foretar en årlig vurdering av forsikringene i kommunen, og får hjelp av en forsikringsmegler i dette arbeidet. Vi stiller oss noe undrende til at økonomiavdelingen har ansvar for å vurdere dette. Sett i forhold til eiendomsavdelings ansvar for innkjøp mener vi at det er naturlig at dette ivaretas av eiendomsavdelingen Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 16 av 16

17 3.3.2 Bestillingsrutine Kommunen har ikke retningslinjer/ IKD som sier hvilke vurderinger som skal gjøres i forkant av en bestilling. Kommunen har heller ikke satt som krav at bestillingsfullmakt skal være skriftlig, slik som anbefalt i KS innkjøpshåndbok. Kartlegging i innkjøpsenheter viste at den enkelte enhet hadde lagt bestillingsansvar på person/ stillinger, og det synes som enhetene har funnet hensiktsmessige ordninger. Kommunen har bestemt at det skal brukes rekvisisjon ved bestillinger, og at gjenpart av rekvisisjonen skal følge faktura som posteringsbilag. Kartlegging avdekket at bruken av rekvisisjon til dels var tilfeldig, og til dels ikke i samsvar med retningslinjer fra innkjøpslederen. Vår kontroll av regnskapsbilagene mht. bruk av rekvisisjon ga følgende resultat: 195 bilag kontrollert: 43 bilag Rekvisisjon benyttet 58 bilag Rekvisisjon ikke benyttet 94 bilag Ikke aktuelt å benytte rekvisisjon 43% Bruken av rekvisisjon Enhetene brukte ikke rekvisisjon fordi de ikke så at de hadde behov for den selv, eller fordi de fant rekvisisjonsblanketten uhensiktsmessig å bruke. Vi fikk inntrykk av bestillerne ikke kjente årsaken til at kommunen ønsket å bruke rekvisisjon ved innkjøp. Etter vår kunnskap er det gitt skriftlig informasjon om at rekvisisjon skal brukes gjennom referat fra evalueringsmøte, og der er det ikke informert om årsaken til at rekvisisjon skal benyttes. Vi mener at bruken av rekvisisjon kan forbedres ved å gi bedre informasjon om hva som er hensikten med bruk av rekvisisjon og når den skal brukes Varemottak KS anbefaler at følgende kontrollhandlinger utføres ved varemottak: - mottatte varer/ tjenester stemmer med det som er bestilt (antall og type), pakkseddel følger med - mottatte varer er i orden, riktig kvalitet osv. - mottaker skal signere følgeseddel. Signaturen er kvitteringen på forannevnte kontroll er foretatt. IKD del 5 sier : en annen enn den som har bestilt varen attesterer på pakkseddel for rett kvantum og at varen er mottatt. Kartlegging på innkjøpssted avdekket at enhetene ikke er bevisst på dette forholdet, men at det derimot blir sett på som en fordel om den samme som har bestilt varen også tar i mot, ettersom denne vet hva han/ hun har bestilt. Dette viser at enhetene ikke er bevisst hvilke kontrollhandlinger som skal utføres ved varemottak, og dette forholdet øker risikoen for at ikke alle feilene avdekkes. Dette skyldes at enhetene ikke er tilstrekkelig informert om hensikten med kontrollhandlingene. KS anbefaler også at det bør være etablert et rapporteringssystem for avvik ved mottak av varer, for å ha dokumentasjon ved reklamasjon. IKD inneholder ikke regler/ Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 17 av 17

18 retningslinjer for dette arbeidet. Kartleggingen viste at innkjøperne tar opp feil/ mangler med leverandørene direkte, og de synes at dette fungerer fint fordi det er lite feil og at feilene blir rettet opp umiddelbart. Innkjøperne er i hovedsak fornøyd med leverandørsamarbeidet. Vi har derfor forståelse for at kommunen ikke ser behov for å opprette et rapporteringssystem for å ha dokumentasjon ved reklamasjon Fakturakontroll og attestasjon KS anbefaler at følgende kontrollhandlinger utføres ved fakturakontroll: - faktura i samsvar med levert vare/ tjeneste i hht. pakkseddelen. - antall skal være i samsvar med levert antall - pris skal være i samsvar med avtalt pris - kredittid skal være i samsvar med avtalt lengde - fakturagebyr i henhold til avtale IKD om innkjøp sier ikke hvilke kontrollhandlinger som ligger til fakturakontroll, men disse oppgavene ligger under attestasjonsoppgavene. KS anbefaler at følgende kontrollhandlinger skal ligge til attestasjonsfullmakten: påse at alle nødvendige bilag er tilstede påse at varen ikke er fakturert tidligere påse at pris, rabatt og forfallsdato er i henhold til avtale påse at anskaffelsen er i kommunens interesse påse at det er gitt bevilgning til formålet påse at bevilgning på kontoen er til å dekke det aktuelle behovet. Kommunen har et reglement for attestasjon og anvisning (vedtatt ks - 42/ 94), som inngår i IKD. Reglementet sier hvilke kontrollhandlinger som skal utføres ved attestasjon. I følge dette reglementet skal attestasjonsfullmakt og anvisningsmyndighet delegeres skriftlig. Avvik mellom KS Innkjøpshåndbok og Klæbu kommunes reglement gjelder: varen ikke er fakturert tidligere forfallsdato i hht. avtale anskaffelsen er i kommunens interesse det er gitt bevilgning til formålet bevilgningen på kontoen dekker det aktuelle behovet. Vi mener derfor at IKD i Klæbu kommune er ufullstendig når det gjelder kontrollhandlinger som bør ligge til attestasjonsfullmakten. Vår kartlegging avdekket svak kontroll av faktura. Person med attestasjonsfullmakt utførte fakturakontroll, hvor følgende kontroller ble utført: - fakturert kvantum i samsvar med kvantum på pakkseddel. Vi har derfor undersøkt nærmere om avtalt kredittid og pris benyttes for leverandører med innkjøpsavtale. Vår kontroll mot regnskapet avdekket ikke at leverandørene fakturerte med høyere pris enn avtalt. I henhold til innkjøpsavtalene er avtalevilkårene Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 18 av 18

19 for de fleste leverandørene fri leveringsmåned + 30 dager. Vi har kontrollert reskontro for sju leverandører innenfor avtalene med høy omsetning, og resultatet viste at fire av disse gjennomgående brukte kredittid 30 dager netto. Resultatet gir grunn til å anta at kommunen betaler sine forpliktelser før forfall for en stor del av leverandørene som har innkjøpsavtale med kommunen, noe som har en renteeffekt. Den viser også at faktura ikke kontrolleres av attestasjonsmyndigheten mht. korrekt kredittid. KS anbefaler at kommunen har retningslinjer for hvordan det skal reageres overfor leverandøren om en faktura ikke er korrekt. Klæbu har ikke slike retningslinjer. Den enkelte innkjøper tar det opp direkte med leverandør dersom en faktura ikke er korrekt. Dette fungerer bra, ifølge innkjøperne. Det burde allikevel være et system for å fange opp dårlige leverandører, f. eks ved at innkjøpslederen fikk melding fra innkjøperne om de var misfornøyde med en leverandør Anvisning KS anbefaler at kommunen har et delegasjonsreglement som viser hvem som har anvisningsmyndighet, hvem som kan delegere slik myndighet og hvilket ansvar som ligger på anvisningsmyndigheten. Kommunen har et delegasjonsreglement (ks-sak 50/ 95) hvor anvisningsmyndighet er beskrevet. Anvisningsmyndighet skal delegeres skriftlig i henhold til dette reglementet. Kommunen har planlagt å revidere delegasjonsreglementet våren KS anbefaler at følgende kontrollhandlinger bør legges til anvisningsfullmakten: Følgende kontrollhandlinger bør ligge til anvisningsfullmakten: - påse at det foreligger gyldig vedtak om bevilgning - påse at det finnes dekning for beløpet - påse at det beløp som anvises er riktig i forhold til mottatt vare - påse at mottakskontroll og attestasjon er foretatt av de personer som har myndighet til dette. Vi kan ikke se at det er avvik mellom anbefalte kontrollhandlinger og kontrollhandlinger i hht. DR knyttet til anvisningsmyndighet, og mener derfor at DR i Klæbu kommune er tilfredsstillende på dette området. Alle de kartlagte enhetene fører skyggeregnskap for å ha den nødvendige økonomiske oversikten, for å kunne utøve sin bevilgningskontroll. De føler at rapportene som blir oversendt fra økonomiavdelingen ikke er tilstrekkelig for å ha den nødvendige oversikten. Informasjonsverdien i disse rapportene er liten, fordi informasjonen er for gammel til at enhetene kan bygge på denne informasjonen. Vi mener at dette burde være unødig tidsforbruk, og at kommunen derfor bør vurdere å endre sine rutiner slik at den enkelte enhet ikke har behov for å utarbeide egne skyggeregnskap. 4. Revisors anbefalinger Vi anbefaler at innkjøpslederen får en mer sentral rolle ved større innkjøp i den enkelte enhet. KS anbefaler at det innføres terskelverdier for når innkjøpsleder bør bistå og når Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 19 av 19

20 innkjøpsleder bør ivareta innkjøpsoppgaver. En slik løsning ville sikre at kommunen kunne overføre kunnskap om leverandører, marked og innkjøpsfaglige forhold fra det enkelte innkjøp til andre. Kommunen bør vurdere om det er behov for brukergrupper og anbudsnemnder. Ansvaret for investeringer bør knyttes til en avdeling eller funksjon, slik at kommunen kan øke kompetansen og profesjonaliteten til å ivareta planleggings- og gjennomføringsoppgavene knyttet til investeringsprosjektene som er planlagt i kommunen. Kommunen bør utvikle et regelverk for hvordan investeringer skal vurderes og behandles, gjerne med utgangspunkt i forslag til anskaffelsesinstruks fra KS, og som tar hensyn til eventuelle krav i hht. ny lov om offentlige anskaffelser. Vi anbefaler også at kommunen ved sin gjennomgang av kommunalt regelverk tar hensyn til våre bemerkninger knyttet til krav til lik behandling av leverandører, miljøhensyn og krav om skatteattest. Det har skjedd mye på markedet for telefoni og energi i de siste tre - fire årene, og vi mener derfor at det bør være aktuelt å vurdere å be om tilbud fra flere aktører for disse utgiftene. Ansvaret for vurdering av hvordan man best håndterer felles driftsutgifter bør ligge hos eiendomsavdelingen, og at de heller ber om bistand der andre har kompetanse å bidra med. Kjennskapen til kommunens regelverk i den enkelte enhet bør økes, slik at det kan etterleves i større grad. IKD bør distribueres til alle enhetene. Det bør også vurderes om det er behov for informasjons- og opplæringstiltak utover dette. Det gjelder særskilt bruk av rekvisisjoner, varemottak, kontrollhandlinger ved attestasjon (bl.a. kontroll av korrekt forfallstid). Vi tror det er viktig at de ansatte får forståelse for hvorfor de ulike kontrollhandlingene skal utføres, for at regelverket skal etterleves i større grad. Økonomiavdelingen bør etablere rutiner som i størst mulig grad sikrer at enhetene får økonomisk informasjon som dekker deres behov. 5.0 Kommentarer til administrasjonens høringsuttalelser Foreløpig rapport ble sendt på høring til administrasjonen i Klæbu kommune , som ble bedt om å korrigere faktafeil eller misforståelser. Vi mottok uttalelse fra etatsjef for KNM og økonomisjefen Uttalelsene er lagt ved rapporten. Vi har valgt å kommentere uttalelsene punktvis i den grad vi har noe å tilføye. Pkt Overordnet ansvar for innkjøp til ordinær drift Vi fastholder at det bør utdypes hvilke ansvars- og arbeidsoppgaver som skal tillegges prosjekterings- og byggekomiteen, og at det er nødvendig at det klarlegges hvilke krav som skal stilles til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter. Vi presiserer at vi ikke har sagt at vi mener at en eventuell anbudsnemnd i Klæbu kommune bør bestå av personale bare fra økonomisk sektor. Forslag til innkjøpshåndbok fra KS deler inn i sentral anbudsnemnd og etatsvise anbudsnemnder, Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 20 av 20

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken igjen i det første møtet i 2016.

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken igjen i det første møtet i 2016. Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 19.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering.

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering. 29.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/15 Interimsrapport

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei SAK NR. 30/2009 Lunner kommune VURDERING AV BEHOVET FOR UTVIDET REGNSKAPSREVISJON Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger. Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer