Ungt Entreprenørskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap 2008"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte lære ved å gjøre i sentrum for all aktivitet. 2

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2008 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 7 11 Videregående skole Høyere utdanning Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap UE gir resultater 23 Internasjonalt Styrets årsmelding Økonomi Ungt Entreprenørskap Forlag AS 2009 For mer informasjon se: Design/lay-out: Z visuell kommunikasjon (www.zvk.no) 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2008 Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap er, enkelt uttrykt, å evne å se muligheter utover det du normalt anser som mulig. Det handler om å tro at du kan oppnå det utrolige, om å tørre å bruke fantasien, være modig og å ville. Effektene av entreprenørskap i utdanning bør være tilstrekkelig dokumentert gjennom utallige rapporter og evalueringer. To hovedmomenter går igjen i de fleste: Entreprenørskapsopplæring fremmer trivsel blant elever, det styrker deres motivasjon og selvtillit. Sannsynligheten for at elever som deltar i ungdomsbedrifter og studentbedrifter, etablerer sin egen bedrift, er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen. Norge var først ute i verden med en nasjonal strategi for entreprenørskap i utdanning. Den norske satsingen vektlegger et bredt perspektiv på arbeidet. Både økonomisk, sosialt og kulturelt entreprenørskap omfattes av planen. I tillegg til å være tidlig ute, preges satsingen på entreprenørskap i utdanning av at vi samarbeider. Offentlig sektor, privat sektor, akademia og 3. sektor har alle roller å spille når det gjelder å tilrettelegge for læring som stimulerer til kreativitet og nyskaping, nye løsninger, kreative tilnærminger og evne til å løse framtidige utfordringer. I en undersøkelse gjort av Østlandsforskning i 2008 uttaler både rektorer og veiledere fra næringslivet at UE fungerer som en god brobygger mellom skoler og lokalt næringsliv, og at begge parter ønsker mye mer av slikt samarbeid. Over 90 prosent av representantene fra næringslivet mente at skolene burde satse enda mer på samarbeid, og lærerne som ble spurt, ønsket det samme. De offentlig ansatte og politikerne mener den regionale dimensjonen ved UEs arbeid er svært viktig. De ser entreprenørskap i skolen som et tiltak for å styrke unge menneskers kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og dermed også tilhørigheten til hjemstedet. UEs program kan også bidra til å løfte fram lokale helter som har lyktes og som kan inspirere unge til å se at man kan skape verdier. Entreprenørskap i utdanning er også en samling av gode historier, historier om å bli sett, om å få utnytte sine evner, om å skape noe, om å tørre og om å delta. Én sier det slik: Jeg fikk noe annet ut av dette enn karakterer. Det går på personlige egenskaper, litt på selvtillit og helt andre ting enn teoretiske fag ( ). Du får en helt annet måte å se teori på. Veldig mange som har gått mekanisk, for eksempel, sitter og vipper på stolen og er ikke interessert i fag ( ), så begynner de plutselig med ungdomsbedrift, og så begynner de å gjøre det bra også i teorifagene.» Norge var først ute med en strategiplan. Den gikk ut i 2008 og er evaluert med klare anbefalinger. Entreprenørskap i utdanningen er nå et globalt fenomen. Nå gjenstår det å se om strategiplanen følges opp her hjemme. Det er etter vårt syn helt nødvendig å følge opp gjennom en handlingsplan som retter seg mot hele utdanningsløpet, inkludert lærerutdanningene, og som sørger for at alle elever får muligheten. Entreprenørskap i utdanning forutsetter samarbeid med arbeidsog næringsliv, et samarbeid som både næringsliv og skole ønsker mer av. Mange tusen ressurspersoner fra ulike sektorer innen arbeidslivet var ute i skolen og gjorde en innsats i Vi ønsker oss enda flere i Vibeke Hammer Madsen styreleder Ungt Entreprenørskap Norge Jarle Tømmerbakke daglig leder Ungt Entreprenørskap Norge

5 Styret i UE Norge: Adm. direktør Vibeke Hammer Madsen, HSH (styreleder) Adm. direktør Arne Hyttnes, Sparebankforeningen (nestleder) Direktør Petter Haas Brubakk, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Konserndirektør Anne Stärk-Johansen, Nordea Direktør Anne Herseth, Manpower Eier og konsernsjef Johan H. Andresen, Ferd LO sekretær Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge (LO) Personaldirektør Per Haugen, Veidekke AS Rådgiver Bente Tverli, Skatteetaten / Samarbeidsforum mot Svart Økonomi På de ulike trinnene ligger det forskjellige pedagogiske metoder som skal sørge for en progresjon i entreprenørskapskompetansen. Det pedagogiske rekkverket består av partnerskap som er et gjensidig forpliktende samarbeid mellom skole og bedrift som kan brukes på alle trinn. Gjennom bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SmArt Vårt Lokalsamfunn trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! teknovisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Varamedlem: Rådgiver Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Observatører med tale- og forslagsrett: Direktør Trude Andersen, Innovasjon Norge Daglig leder Hilde C.J. Mietinen, Ungt Entreprenørskap Finnmark Rådgiver Hanne Marie Jordell, KRD Rådgiver Silje Katinka Jansen, NHD Rådgiver Guri Skoklefall, KD Seniorrådgiver Finn Børre Stokholm, LMD Valgkomité: Hans-Carl Tveit fra UE Hordaland, (Bergen kommune) Kari Hauge fra UE Oslo/Akershus, (LO Oslo/Akershus) Johan Hægstad (Skattedirektoratet / Samarbeidsforum mot svart økonomi) Tor Erik Groeng, NHO 5

6 UEs programmer Ungdomsskole trinn Grunnskole trinn Elevbedrift (EB) FRAM TID SAMS PILL SKAP ERGL EDE Se mulighetene! UNGT ENTREPRENØ RSKAP (UE) skal inspirere unge UE er etablert til å tenke nytt nasjonalt og til å skape gjennom medlemskap og i alle fylker og er en del av verdier. et verdensomsp i JA-YE Europe ennende nettverk og JA Worldwide. Ungt Entreprenør skaps formål er i samspill utvikle barn og med skoleverket ungdoms kreativitet,, næringslivet gi barn og ungdom skaperglede og og andre aktører tro på seg selv forståelse for betydningen å: fremme barn av verdiskaping og ungdoms samarbeidse og nyskaping i gi forståelse vne og ansvarsbevis næringslivet for og kunnskap sthet om etikk og regler styrke samhandling i nærings- og arbeidslivet en stimulere til samarbeidi lokalsamfunnet mellom næringsog arbeidslivet og skolene inspirere til framtidig over landegrensene verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenør skaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- Jobbskygging Veilederhefte og handelsdepart ementet (NHD) Kommunal- og regionaldepart ementet (KRD) Kunnskapsdep artementet (KD) Landbruks- og matdeparteme ntet (LMD) Skattedirektor atet / Samarbeidsfor Brønnøysundre um mot svart økonomi gistrene Innovasjon Norge Økonomi og karrierevalg HSH Næringslivets Hovedorganisa sjon (NHO) Landsorganisa sjonen (LO) Utdanningsfor bundet KS Sparebankfore SAMSPILL s formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: ms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv tåelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet ms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet nnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene over landegrensene erdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng ningen Nordea Ferd Manpower Enova Oracle SKAPERGLEDE P (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk A-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenør skap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon Vårt Lokalsamfunn Lærerveiledning Elevhefte s nasjonale samarbeidspartnere er: tementet (NHD) partementet (KRD) (KD) mentet (LMD) rbeidsforum mot svart økonomi nisasjon (NHO) Norge Økonomi og karrierevalg Navn: Elevhefte FRAMTID SMART SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng En undervisningsmetode for 5. 7.trinn Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Navn: 1 Ungt Entreprenørskap Norge SikkSakk Europa Elevhefte Vårt Lokalsamfunn SMART SikkSakk Europa 6 Fordeling av elever i forhold til aktiviteter i 2008 og sett i forhold til målsettinger Antall elever i bedriftsprogrammene Jobbskygging Veilederhefte

7 UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Skattedirektoratet / Samarbeidsforum mot svart økonomi Brønnøysundregistrene Innovasjon Norge HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Utdanningsforbundet KS Sparebankforeningen Nordea Ferd Manpower Enova Oracle Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon Videregående skole trinn Ungdomsbedrift (UB) Høyere utdanning Studentbedrift (SB) Jenter og Ledelse Enterprise without Borders (EwB) Leder for en dag Inkluderende Arbeidsliv (IA) Cambridge-eksamen FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Fra utdanning til jobb Fra utdanning til jobb Elevhefte KAN-programmet Enterprise without Borders (EwB) Gründercamp et program som brukes på flere nivåer Leder for en dag Cambridge-eksamen 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Grunnskole Det er stor aktivitet i alle fylkene. Mange nye programmer er kommet til, og vi begynner nå å se konturene av en progresjon på entreprenørskapsopplæringen gjennom hele utdanningsløpet. Alle programmene gjennomføres i tett samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Evalueringene er positive både fra lærerne og fra dem som stiller opp som eksterne veiledere på de ulike programmene. Fra å ha fokusert på utviklingsarbeid i noen år går vi nå over i en fase der det er viktig å gjøre programmene kjent og få økt aktivitet på hvert enkelt program ute i skolene. Grunnskole Aktivitet Bedrifter Elever Lærere Frivillige Bedrifter Elever Lærere Frivillige Elevbedrift Vårt Lokalsamfunn SikkSakk Europa SMART Gründercamp ungdomsskole Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! Jobbskygging Teknovisjon IA-bedrifter Skolemesse / lokal messe Info om UE Kurs i kjerneprogram Øvrig aktivitet* Fylkesprogram KickOff Fagkurs Annet SUM trinn trinn * Øvrig aktivitet er i 2008 delt opp i: Fylkesprogram, KickOff, Fagkurs og Annet.

9 Elever fra Lillehammer jobber med SikkSakk Europa. Undervisningsprogrammer for grunnskolen Vårt Lokalsamfunn Vårt Lokalsamfunn inviterer til en spennende oppdagelsesferd i eget lokalmiljø der elevene får en forståelse av hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Gjennom elevaktivitet, diskusjon og refleksjon erfarer elevene hvordan de kan være med på å påvirke og utvikle eget lokalmiljø. Dette bidrar til å styrke lokal identitet. I Akershus brukes politisk ledelse i kommuner som er medlem av Ungt Entreprenørskap, som veiledere i Vårt Lokalsamfunn. Til nå har elleve ordførere vært ute i skolene og gjennomført programmet. Høsten 2008 gjennomførte 29 veiledere fra Oracle Vårt Lokalsamfunn for 454 elever i 21 klasser i Oslo. Det er andre året Oracle gjennomfører Vårt Lokalsamfunn ute i skolene, og de har nå signert partnerskapsavtaler med syv skoler i sitt nærmiljø. Sitat veileder Christen Seeberg, Oracle: Noe av det geniale med Vårt Lokalsamfunn er hvordan vi får lov til å lære elevene noe nytt, noe de alle vil ha nytte av uansett hva de vil gjøre videre i livet. Oracle ser på dette som en unik mulighet til å bidra med noe positivt i nærmiljøet. SMART SMART handler om skaperglede og nysgjerrighet! Programmet er basert på elevaktiv læring der elevene selv finner problemområder, forsker på mulige løsninger og bruker sitt nettverk for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Det er vesentlig at elevene bruker læringsarenaer utenfor skolen og at lærer har rollen som veileder. Høsten 2008 tok HSH utfordringen med å gjennomføre SMART på skoler i Oslo og Akershus. 64 HSH-ansatte var ute på 14 skoler og veiledet 837 elever gjennom kreative prosesser. Resultatet av dagen var en rekke innovative forslag til løsninger på utfordringer som HSH-bedrifter sliter med til hverdags. Vi ser at det er stadig flere SMART-elever som sender inn sitt prosjekt til Nysgjerrigper. SMART-elever fra Årvoll skole vant i 2008 teknologi og designprisen i Nysgjerrigperkonkurransen. Sitat fra HSH: Barn er flinke til å tenke nytt. Dette vil jeg gjerne gjøre igjen! SikkSakk Europa SikkSakk Europa gir elevene entreprenørskapstrening og kunnskaper om land og ressurser i Europa. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er gjensidig avhengige av hverandre, både i miljø- og næringssammenheng. Programmet er lagt til rette for trinn og stimulerer også elevenes evne til nytenking, basert på lokale muligheter. De fire arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv som veileder for elevene. Øktene skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene tar senere, sammen med lærer. UE Finnmark har gjort en god jobb med å utvikle SikkSakk Europa sammen med tre andre pilotfylker. Programmet ble ferdigstilt høsten Sitat lærer fra Finnmark: Tverrfaglighet er ofte noe vi må jobbe ekstra med for å få til i skolen. SikkSakk Europa integrerer naturlig både samfunnsfag, matematikk, norsk, kunst og håndverk og mat og helse. En annen positiv side ved programmet er at det veksler mellom teoretisk og praktisk læring. 9

10 Elevbedrift Med Elevbedrift stimuleres elevenes evne til samspill, nettverksbygging, evnen til å tenke nytt, se muligheter og realisere disse gjennom å starte sine egne bedrifter. Elevbedrift bringer elevene ut av skolen og gir dem mulighet til å bruke sine evner og kunnskaper i det virkelige liv. Metoden er tverrfaglig og egner seg godt i Utdanningsvalg. Det er stor aktivitet i alle fylker. Østlandsforskning 2008 ( Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ): Elever som deltar i Elevbedrift, ønsker i større grad enn elever som ikke har gjennomført programmet, å bosette seg på hjemstedet etter endt utdanning. Ungdomsskole Økonomi og karrierevalg Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette koples mot mulige framtidige utdanningsog yrkesvalg og refleksjon omkring personlig økonomi. Økonomi og karrierevalg er tilpasset ungdomstrinnet og er godt egnet til bruk i Utdanningsvalg. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra lokalt næringsliv. Sparebankforeningen har gitt oss betydelig støtte i lanseringen av Økonomi og karrierevalg, både med å gjøre programmet kjent i lokale sparebanker og ved å frikjøpe pakker av programmet for å få i gang lokal aktivitet. Åtte fylker er med på denne startpakken fra Sparebankforeningen. Bare i Møre og Romsdal har 1500 elever allerede vært gjennom programmet, med veiledere fra lokale sparebanker. 10 Sissel Tegelsrud Kolstad, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal: Økonomi og karrierevalg er blitt godt mottatt av skolene i Møre og Romsdal fordi programmet passer inn som en del av det nye faget Utdanningsvalg, samtidig som det kan relateres til andre fag. Tilbakemeldingene fra lærerne er at det er bra med representanter fra lokale banker som gjennomfører programmet. Programmet engasjerer elevene. Gründercamp Gründercamp gjennomføres som en treningsleir i kreativitet og nyskaping, og brukes både i grunnskolen, videregående skole og i høyere utdanning. I treningsleiren får elevene et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet forutsetter et samarbeid med oppdragsgiver. Elevene får et innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål og erfaring med kreativt arbeid i en virkelighetsnær kontekst, mens bedriftene får en rekke gode forslag til løsninger på den gitte problemstillingen samt kontakt med framtidens forbrukere og arbeidsstyrke. På ungdomstrinnet kan programmet brukes i Utdanningsvalg. Det egner seg også godt som forberedelse til Elevbedrift. I løpet av høsten 2008 gjennomførte Ungt Entreprenørskap Rogaland Gründercamp for ca elever. Sommeren 2008 laget Ungt Entreprenørskap Oslo Gründercamp et idéhefte med tilhørende, nettbasert ressursmateriell. Sitat Tove Henøen, Frena Næringsforum: Gründercamp gir elevene et godt innblikk i hva som rører seg i lokalt næringsliv, og elevene får se at det finnes mange spennende yrkesmuligheter i hjemkommunen.

11 Se mulighetene! Hva er typiske trekk ved en entreprenør? Programmet Se mulighetene! gir elevene en innføring i dette. I tillegg stimuleres elevenes egen entreprenørskapskompetanse gjennom kreative øvelser, refleksjon og spill. Programmet er basert på at det gjennomføres med en veileder fra lokalt næringsliv. Se mulighetene! er tilpasset ungdomstrinnet og egner seg særlig godt som en oppstart for Elevbedrift. UE Østfold har utviklet Se mulighetene! sammen med tre andre pilotfylker. Programmet ble ferdigstilt i desember Bjørn Erik Studsrud, Ungt Entreprenørskap Østfold: For oss har det vært viktig å lage et godt forprogram til Elevbedrift. Og det synes vi at vi har lykkes meget bra med! Jobbskygging Jobbskygging er en unik anledning til å lære noe om framtidige yrkes- og utdanningsmuligheter i nær kontakt med arbeidstakere og elever i den videregående skole. Programmet går over tre år. På 8. trinn fotfølger elevene et voksent, yrkesaktivt familiemedlem på arbeidsplassen, mens de på 9. trinn følger en fremmed arbeidstaker med et yrke eleven finner spennende. Skyggingen på 10. trinn tar for seg utdanningsmuligheter i den videregående skole ved at eleven skygger en elev fra et utdanningsprogram han/hun finner interessant. På alle trinn foregår jobbskyggingen gjennom en tilnærmet normal arbeidsdag. Elevenes erfaringer og for- og etterarbeid dokumenteres og bør knyttes til Utdanningsvalg. Jobbskygging er utviklet og pilotert av Ungt Entreprenørskap Telemark og Ungt Entreprenørskap Hordaland. Lærerveiledning og nettbasert ressursmateriell ferdigstilles 1. februar

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2008 Videregående skole SkiSock UB fra Nøtterøy videregående skole i Vestfold. Kåret til Norges Beste Ungdomsbedrift på NM Året har vært preget av høy aktivitet i alle fylker, både når det gjelder Ungdomsbedrift og støtteprogrammer. I 2008 har det pågått et omfattende arbeid med å oppdatere eksisterende programmer og utvikle nye programmer for videregående skole. Samtidig har man arbeidet kontinuerlig for å dokumentere erfaringer med og resultater av programmene. Det er et viktig mål for oss at alle våre programmer og arrangementer i videregående skole skal ha høy kvalitet og høy tilfredshet blant brukerne. Videregående skole Aktivitet Bedrifter Elever Lærere Frivillige Bedrifter Elever Lærere Frivillige Ungdomsbedrift Gründercamp Enterprise without Borders Fra utdanning til jobb Cambridge-eksamen Inkluderende arbeidsliv Leder for en dag KickOff Skolemesse / lokal messe Fylkesmesse Nasjonal messe Internasjonal messe Øvrig internasjonal deltakelse Jenter og Ledelse Fagkurs Øvrige støtteprogram* Info om UE Kurs i kjerneprogram Øvrige kurs Fylkesprogram SUM *Øvrige støtteprogram er tatt bort, og erstattet med Fylkesprogram.

13 Engasjerte statsråder Nasjonal Messe for Ungdomsbedrifter 2008 ble åpnet av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. I sin åpningstale framhevet statsråden unge gründeres bidrag til nyskaping innen helse, miljø og klima. SkiSock UB fra Nøtterøy videregående skole i Vestfold ble kåret til Norges Beste Ungdomsbedrift på NM. Prisen ble delt ut av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, som selv har erfaring som elevbedriftslærer fra tidligere. SkiSock UB representerte Norge i EM for Ungdomsbedrifter i Stockholm. Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode som gir ungdom i videregående skole kunnskap om, erfaring med og forståelse for bedriftsetablering. Elevene skal i løpet av et skoleår etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra det lokale næringslivet. Ungdomsbedriften registreres via Ungt Entreprenørskap i enhetsregisteret i Brønnøysund som en egen juridisk enhet og får tildelt organisasjonsnummer og bedriftsattest. Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I 2008 har Ungt Entreprenørskap revidert og kvalitetssikret det pedagogiske materiellet for programmet. Materiellet for elevene er nettbasert, mens det er laget et veilederhefte for lærere. NM for Ungdomsbedrifter Nasjonal Messe for Ungdomsbedrifter ble arrangert på Gardermoen Congress Centre april På messen deltok 450 elever fra 79 ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene konkurrerte i 16 ulike konkurranser. Dommere i de ulike juryene ble hentet fra bedrifter, offentlige myndigheter, etater og organisasjoner. NM var åpent for alle og ble godt besøkt av ungdommer, lærere, næringslivsrepresentanter, politikere og medier. Beste Ungdomsbedrift 1. SkiSock Nøtterøy vgs, Vestfold 2. Urban formidling Bergen Handelsgymnasium, Hordaland 3. Ski og Sykkel Lambertseter vgs, Oslo Vinnere i nominasjonskonkurranser NM UB 2008 Nordea-prisen, forretningsplan Circle of Life UB, Drammen vgs, Buskerud Beste Brosjyre SkiSock UB, Nøtterøy vgs, Vestfold Beste Nettside Tendo UB, Hadeland vgs avd. Roa, Oppland Beste Reklamefilm Fremtid: Foto og grafisk UB, Vardafjell vgs, Rogaland Beste Logo La Tuque, Ullern vgs, Oslo Vinnere i NM for Ungdomsbedrift 2008 Gastronomiprisen Kyllingane, Time vgs, Rogaland Ferdprisen største verdiskapingspotensial ISY UB, Greåker vgs, Østfold Mesterbrevprisen for Beste håndverksbedrift Munnfull UB, Valdres vgs, Oppland Kulturprisen Event Ytre Namdal, Ytre Namdal vgs, Nord-Trøndelag Beste utstilling PLEXit, Ålesund vgs, Møre og Romsdal Beste selger Rohin Kumar, Lapoffice UB, Drammen vgs, Buskerud Beste innovative produkt Safepram UB, Adolf Øien vgs, Sør-Trøndelag Manpowerprisen beste HR-bedrift Flaskelappen UB, Ski vgs, Akershus Beste regnskap Hjelp i hjemmet, Dalane vgs, Rogaland 13

14 Gründercamp Støtteprogrammet Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får tildelt en konkret oppgave som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Problemene/ utfordringene som skal løses, er reelle og er gitt av en oppdragsgiver fra privat eller offentlig sektor. Gründercampen har et konkurranseaspekt, hvor løsningene blir vurdert av en jury og de beste premiert. Gründercamp Energi for framtida Ungt Entreprenørskap og Enova SF inngikk i 2008 et samarbeid om å gjennomføre gründercamper for videregående skole i skoleåret I dette samarbeidet er det gjennomført fylkesvise gründercamper i 15 fylker med totalt 2036 deltakende elever. Elevene jobbet med utfordrende problemstillinger, der fokus var energi og klima. Nasjonal Gründercamp 2009 ble arrangert i januar. 14 Fra Utdanning til jobb Programmet Fra utdanning til jobb er utviklet i samarbeid med Manpower og Ungt Entreprenørskap Akershus. Fra Utdanning til jobb er beregnet på alle elever i videregående skole, både innen yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Programmet gir den enkelte elev økt selvinnsikt når det gjelder egne styrker og potensialer. Elevene lærer å presentere sine ferdigheter og kvalifikasjoner både skriftlig gjennom søknad og CV, og muntlig gjennom intervju. Dette gjør elevene bedre rustet til senere arbeidsliv. Programmet ble pilotert i fem fylker våren 2008, og starter opp for fullt i januar Enterprise without Borders Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever som driver en ungdomsbedrift. Programmet gjør det mulig for deltakerne å skaffe seg kontakt med andre ungdomsbedrifter i Europa, med tanke på et mulig samarbeid. Målsettingen er å få til import og/ eller eksport av produkter. Det er utviklet en egen internasjonal nettside som fungerer som møteplass for ungdomsbedriftene. På nettsiden finner man oversikt over alle ungdomsbedrifter som har registrert en profil. Her kan man utforske internasjonale forretningsmuligheter. Programmet piloteres av elleve europeiske land i skoleåret Nye utfordringer med internasjonal handel 14 lærere og 35 ungdomsbedrifter fra Norge er med i Enterprise without Borders i skoleåret Internasjonal handel er nytt og spennende for flere av lærerne som deltar, og også for ansatte i Ungt Entreprenørskap. Samtidig er internasjonal handel et felt hvor det er lett å snuble. Kompetansebehovet er stort. Innovasjon Norge har derfor ytt verdifull hjelp og gjennomført kurs i internasjonal handel for involverte lærere.

15 Gigant-KickOff i Agder Mer enn 1700 ungdommer fra både Aust- og Vest- Agder invaderte Kristiansand Dyrepark en høstdag i september. Ungt Entreprenørskap Agders KickOff for Ungdomsbedrifter tiltrakk seg flere elever enn noensinne. Hovedfokuset for dagen var en entreprenørskapsløype, der elevene måtte løse både praktiske og teoretiske problemer. Støtteprogrammer for UB-elever Programmet Ungdomsbedrift er godt forankret i videregående skole. Gjennom årene har flere støtteprogrammer rundt Ungdomsbedrift blitt utviklet. Støtteprogrammene bidrar til å løfte arbeidet med Ungdomsbedrift. Noen av støtteprogrammene kan også gjennomføres uavhengig av om man driver med Ungdomsbedrift. KickOff Det ble arrangert KickOff i alle fylker i Arrangementene skal inspirere og motivere ungdom til å starte en ungdomsbedrift. KickOff gjennomføres på enkeltskoler, regionvis eller fylkesvis. Jenter og Ledelse Gjennom kurset Jenter og Ledelse lærer jentene om ledelse, lederstiler, lederroller, kommunikasjon og nettverksbygging. Det er høy elevdeltakelse på kursene. På samlingene får jentene møte aktuelle kvinnelige ledere. Inkluderende Arbeidsliv Inkluderende Arbeidsliv (IA) i ungdomsbedrifter fungerer på samme måte som i det ordinære næringslivet. I ungdomsbedriftene rettes søkelyset mot arbeidsmoral, samarbeidsmåter, dialog, trivsel, motivasjon og arbeidsglede. Hensikten er å skape et godt arbeidsmiljø og forebygge fravær. UE samarbeider med NAV i gjennomføringen av programmet. Andre aktiviteter I tillegg til disse programmene arrangerte fylkene mange ulike kurs, seminarer og aktiviteter for elever og lærere. Dette kan være kurs med faglige temaer som for eksempel salg, økonomi, utstillings- og presentasjonsteknikk. Som en del av vårt samarbeid med Skatteetaten tilbyr etatens regionkontorer verdifulle regnskapskurs for elever og lærere som jobber med regnskap i ungdomsbedriftene. Leder for en dag Leder for en dag gir elever og studenter som har drevet ungdoms- og studentbedrifter, muligheten til å se hvordan Norges toppledere jobber. 30 elever og studenter ble med på jobben til dem som styrer Norge. Den 9. oktober ble Leder for en dag avviklet for femte gang, og topplederne i noen av Norges største og mest profilerte selskaper delte sin kompetanse og arbeidshverdag med skyggen de hadde med seg. Dagen ble gjennomført i samarbeid med Manpower og Nordea. Sitat: Det var spesielt interessant å se hvordan styrene er en viktig ressurs for daglig leder, sa Kristin Haug Herje, som fikk skygge konsernsjef Sverre Leiro i Norgesgruppen. 15

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2008 Høyere utdanning 2008 var et spennende år for Ungt Entreprenørskaps programmer i høyere utdanning. Studentbedriftsmateriellet ble revidert, og et innføringshefte for veiledere ble utviklet. Studenter fikk løse næringslivets problemer gjennom ulike gründercamper, og lærerstudenter har gjennomført UEs grunnskoleprogrammer i praksisperioder. I siste måned av 2008 kom nyheten om at det kommer en ny handlingsplan for entreprenørskap i utdanning med fokus på høyere utdanning. Høyere utdanning Aktivitet Bedrifter Studenter Forelesere Frivillige Bedrifter Studenter Forelesere Frivillige Studentbedrift Introduksjonsbedrift Gründercamp høyere utdanning Cambridge-eksamen 25 Inkluderende arbeidsliv KickOff Fylkesmesse/lokal messe Nasjonal messe Internasjonal messe Fagkurs for studenter Øvrige støtteprogram Info om UE Kurs i kjerneprogram Øvrige kurs Fylkesprogram 45 3 SUM

17 Heyra SB fra Høgskolen i Telemark har utviklet "det lille stereoanlegget med den store lyden." Heyra vant Ferdprisen og Manpowerprisen under NM for studentbedrifter 2008, og oppnådde en 3.-plass i det europeiske mesterskapet. Studentbedrift Studentbedrift er en undervisningsmetode som gir studenter i høyere utdanning kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Studentbedrifter kan etableres som en del av studiene, og må knytte til seg en veileder ved studiestedet og en mentor fra næringslivet. Studentbedriften registreres via Ungt Entreprenørskap i enhetsregisteret i Brønnøysund som en egen juridisk enhet og får tildelt organisasjonsnummer og bedriftsattest. I evalueringen av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanning Se mulighetene og gjør noe med dem! framkommer det at Studentbedrift muliggjør at studentene blir kjent med hva det innebærer å være entreprenør, og studier viser at erfaringen og kunnskapen som skapes gjennom læreprosessen, synes å senke terskelen for å bli entreprenør. Videre står det: Sett i sammenheng med andre entreprenørskapstilbud er studentbedrift det programmet som årlig når flest studenter i høyere utdanning. Ungt Entreprenørskap ønsker å satse ytterlige i høyere utdanning og har derfor i 2008 revidert og kvalitetssikret det pedagogiske materiellet for studentbedriftsprogrammet. I tillegg til å videreutvikle materiellet for studenter er det også utarbeidet et veilederhefte for forelesere. Materiellet er godt mottatt av studenter og forelesere. Ungt Entreprenørskap Telemark har stått for revideringen av materiellet. NM for Studentbedrifter Ungt Entreprenørskap gjennomførte april 2008 Norgesmesterskap for Studentbedrifter, på Handelshøyskolen BI, Oslo. 17 studentbedrifter fra 11 ulike høgskoler/universiteter konkurrerte i syv ulike kategorier. De to bedriftene som gikk videre og fikk representere Norge under EM, var Hendig SB fra Høgskolen i Ålesund og Heyra SB fra Høgskolen i Telemark. I forbindelse med NM var Hendig SB gjester i programmet I kveld på NRK2 sammen med studentbedriften SB Support og konsernsjef i Ferd, Johan H. Andresen. Hendig SB mottok etablererstipend fra Innovasjon Norge og ble etablert som et aksjeselskap. Vinnere i NM Beste Studentbedrift: Hendig SB, Høgskolen i Ålesund Ferd-prisen: Heyra SB, Høgskolen i Telemark Designprisen: Scientia SB, Høgskolen i Ålesund Manpower-prisen: Heyra SB, Høgskolen i Telemark Nordea-prisen: Scientia SB, Høgskolen i Ålesund Innovasjonsprisen: Scientia SB, Høgskolen i Ålesund Regnskapsprisen: Tromsø Offshore Sikkerhet, Høgskolen i Tromsø. Seminar: Entreprenørskap i høyere utdanning Som et tiltak for å øke fokus på entreprenørskap i høyere utdanning ble det i forbindelse med NM arrangert et seminar for ansatte på høgskoler og universitet. 53 personer deltok på seminaret Entreprenørskap i høyere utdanning, som gikk over to dager. Samtidig fikk deltakerne oppleve NM for Studentbedrifter sammen med næringsliv, studenter og andre forelesere fra hele Norge. Entreprenørskap i lærerutdanningen Ungt Entreprenørskap ønsker en langsiktig satsing på entreprenørskap i utdanning og har derfor begynt kompetanseoverføringen til morgendagens lærere. Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag har i samarbeid med lærerutdanningen ved HiNT gjennomført UEs programmer i ti ulike grunnskoler. Som en del av sin praksisperiode gjennomførte 50 lærerstudenter programmet Vårt Lokalsamfunn for til sammen 410 begeistrede grunnskoleelever. 17

18 Priser og anerkjennelser Årets entreprenørskapslærer-pris deles ut av HSH. Prisen ble for første gang delt ut på HSH-konferansen den 29. oktober på Grand hotell i Oslo. Prisen gikk til Arild N. Johnsen, som er UB-lærer for SkiSock på Nøtterøy videregående skole i Vestfold. Entreprenørskapsprisen er et samarbeid mellom UE og KS. Prisen deles ut til den skoleeieren som kan oppvise den mest helhetlige og best forankrede satsingen på entreprenørskap i utdanning. Vinneren av Entreprenørskapsprisen 2008 var Nordland fylkeskommune. Støtteprogram KAN Regjeringen har et mål om at flere kvinner skal bli entreprenører, og at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen Kvinners holdninger til entreprenørskap og lederegenskaper må styrkes allerede i utdanningen, og i samarbeid med Innovasjon Norge startet Ungt Entreprenørskap utviklingen av KAN et støtteprogram for kvinner i studentbedrifter. KAN står for kvinner, ambisjoner og nettverk, og programmet blir pilotert februar Gründercamp Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Studentene får en problemstilling som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. Problemstillingene er reelle og er gitt av en oppdragsgiver fra privat eller offentlig sektor. 18 Statssekretær i NHD Annelene Svingen overrakte Entreprenørskapsprisen 2008 til Nordland fylkeskommune. Gründercampen har et konkurranseaspekt, hvor løsningene blir vurdert av en jury og premiert. Forberedelsesdag før EM for Studentbedrifter I forkant av EM for Studentbedrifter arrangerte Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Ferd, Innovasjon Norge og Manpower en hel dag med forberedelser for Heyra SB og Hendig SB. Dagen startet hos Ferd, hvor studentbedriftene måtte forsvare sine forretningsplaner på engelsk. Hos Innovasjon Norge fikk de gjennomgang av Innovasjon Norges tjenestetilbud for unge etablerere. Det å samarbeide med UE og studentbedriftene er utrolig givende. I år er det meget høyt nivå, og den ene bedriften er allerede etablert som AS, noe som er fint å se, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge. Forberedelsesdagen ble avsluttet hos Manpower, hvor studentene fikk nyttige tilbakemeldinger på presentasjonsteknikk og forretningsengelsk. Oslo-mesterskap i Gründercamp Ungt Entreprenørskap Oslo arrangerte Oslomesterskap i Gründercamp for studenter i høyere utdanning i Studenter fra 4 ulike høyskoler deltok på gründercampen, hvor Aftenposten var oppdragsgiver. I løpet av et døgn skulle ti studentlag jobbe med problem-stillingen fra Aftenposten, utarbeide forretningsplan og presentere ideene sine for juryen og tilskuere. I juryen satt representanter fra næringsliv og organisasjoner, samt fra Aftenposten selv. Gruppa "A-varsel", studenter ved Varehandelsledelse på BI, gikk av med seieren. I evalueringen av arrangementet svarte studentene at dette både var en morsom og lærerik undervisningsform. Hele 100 prosent svarte at Gründercamp i regi av Ungt Entreprenørskap Oslo er noe de vil anbefale til sine medstudenter.

19 Utviklingsarbeid Ny nettside Ungt Entreprenørskap la om til ny nettside i slutten av juni, og samtidig ble et helt nytt administrasjonssystem tatt i bruk. Det nye systemet er bygget opp rundt de oppgavene og utfordringene UE står foran i nær framtid, og er i tillegg skalerbart for organisasjonens utvikling på lengre sikt. I løpet av siste halvår i 2008 har over elever og lærere registrert seg i systemet. Det er primært tre målsettinger vi forsøker å ivareta med dagens løsning: Vi skal kunne 1) ha en god og effektiv kommunikasjon med kundene våre, 2) dokumentere all aktivitet på en god måte, og 3) effektivisere og kvalitetssikre arbeidet. Dette er muliggjort ved å bygge en landsdekkende og fylkesvis internettportal med artikler og nyheter og en aktivitetsoversikt som administreres i hvert fylke, en ekstra-nettside (min side) hvor registrerte brukere kan få tilgang til læremateriell og tilpasset informasjon, og et administrasjonsområde hvor UE-staben blant mye annet kan håndtere fylkets internettsider, registrere og holde oversikt over programaktivitet og kommunisere direkte til ønsket målgruppe. En ressursgruppe bestående av fylkeslederne Steve Hernes (UE Nordland), Christer Engstrøm (UE Østfold) og Kent Terje Ingebretsen (UE Rogaland) har definert behov og foreslått løsninger, og Haugesund-firmaet Sysco AS har utviklet systemet, som bygger på ORACLE-verktøy og -database. Vi er godt fornøyd med implementeringen, på tross av de uforutsette utfordringene som følger med en ny praksis for så mange mennesker, og i løpet av dette halvåret har vi kontinuerlig forbedret og sikret systemet etter innspill fra brukere. JA-YE Europe er på jakt etter en IT-plattform som kan deles med andre land i Europa, og utreder muligheten for å benytte den norske modellen. En evaluering gjennomført av Accenture viser at den norske modellen er klart foretrukket framfor andre, tilsvarende systemer. Web-TV og produksjon av video Parallelt med oppbyggingen av vår nye hjemmeside er Web-TV blitt oppdatert til et nytt, moderne format, og vi kan nå legge ut videoer direkte fra oss til server. Det er produsert nye videoer for SikkSakk Europa, SMART og Vårt Lokalsamfunn samt en ny, mer generell PR-video. Alle våre nasjonale arrangementer er presentert i vår Web-TV med korte reportasjer. I forbindelse med HSH-dagen ble det lagd videoer fra aktiviteter HSH deltok i, både på Maihaugen med Gründercamp og ute i skoler i Oslo og Akershus med konseptet SMART. Web-TV har fungert som en viktig kommunikasjons- og informasjonskanal overfor riksdekkende fjernsynsmedia. I fjor samarbeidet vi med "God Morgen Norge" på TV2, "I Kveld" på NRK2 og "Grosvold" på NRK1. Vi har også produsert videoer til JA-YE Europe i forbindelse med Innovation Camp og EM i studentbedrift. Dette samarbeidet videreføres i 2009 med flere nye videoprosjekter. 19

20 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2008 Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Et av målene i programarbeidet er å sikre, videreføre og utvide det gode samarbeidet som er etablert med våre samarbeidspartnere, både de offentlige organisasjonene og de private bedriftene. Det er i disse samarbeidsrelasjonene vi skal balansere organisasjonen mellom offentlig og privat virksomhet og mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Utdanning Ferds engasjement i Ungt Entreprenørskap springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor sammen med en erkjennelse av at framtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. UE er også et tydelig forbilde for andre sosiale entreprenører som Ferd investerer i. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Vinnerne i sistnevnte kategori deltar i EM for Studentbedrifter. Besøk for mer informasjon. Det er viktig at kommende næringslivsaktører får utvikle kompetanse og holdninger som fremmer innovasjonsevnen, og at fremtidens politikere og byråkrater får kunnskap og erfaringsbakgrunn for å forstå næringslivets behov og hvordan verdiskapingen foregår. Johan H. Andresen, eier og konsernsjef i Ferd Privat sektor Ungt Entreprenørskap Offentlig sektor Næringsliv Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i Banken deler ut prisen for Beste Forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Besøk for mer informasjon. Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. Det er en arena der vi både ønsker å være synlige og å la oss inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet. Anne Stärk-Johansen, konserndirektør og leder for bankvirksomheten i Norge 20

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer