FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV IKT"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014

2 IKT Rennesøy kommune

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, oppsummering og anbefaling samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Fakta og vurdering Organisering av ikt i Rennesøy kommune Avtalen med Stavanger kommune Er mål, strategier og planer fulgt opp? Erfaringer med avtalen med Stavanger og hensiktsmessighet System for avvikshåndtering for ikt Avtalen med andre ikt-leverandører, erfaringer og hensiktsmessighet Systemansvarlige og kompetanse hos brukerne Oppsummering og anbefalinger Vedlegg IKT Rennesøy kommune

4 SAMMENDRAG Bakgrunnen for prosjektet følger av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet retter fokuset på Rennesøy kommune sitt IKT-samarbeid med Stavanger kommune og også på hvordan de ansatte i Rennesøy kommune opplever IKTsituasjonen. Metodisk er det benyttet intervjuer, rutinekartlegging, spørreundersøkelser og dokumentgransking. Vårt inntrykk er at avtalen med Stavanger kommune om IKT-samarbeid virker vellykket og hensiktsmessig for Rennesøy kommune. Samarbeidet er regulert i en egen avtale, og Rennesøy opplever at man blir ivaretatt og involvert i Stavanger kommunes strategiske og driftsmessige IKT-utvikling. Naturlig nok er der fortsatt noen utfordringer, for eksempel knyttet til skolenes behov for bistand. Mange av de ansatte er ikke kjent med at de skal kontakte brukerhjelpen ved feil. Vi anbefaler kommunen å gjøre rutinene bedre kjent. De brukerne som har vært i kontakt med brukerhjelpen i Stavanger er i stor grad fornøyd. Brukerhjelpen oppleves som hjelpsomme. Hvordan oppleves kommunens IKT-situasjon av de interne brukerne? De ansatte opplever lite nedetid, og mindre nå enn tidligere. En del ansatte melder om at de ikke har god nok kompetanse i kontorstøttesystemer (Word, Excel o.l.) og for noen av fagsystemene. Netthastigheten i barnehager og skoler oppleves ofte som lav. Kommunen har ikke intranett, noe som gjør det vanskelig for ansatte å finne informasjon og for kommunen å informere om rutiner o.l. De systemansvarlige opplever å ha liten tid til sin rolle som systemansvarlig og mange er ikke kjent med hva som er deres oppgave. Flere ansatte opplyser at de ikke vet hvem som er systemansvarlig for de systemene de benytter. Skal kommunen effektivt kunne bruke fagsystemene og utnytte de muligheter som ligger her, er de avhengige av å ha systemansvarlige med god kompetanse. De bør være kjent med hva som er deres oppgave og ha tilstrekkelig tid avsatt til oppgaven. Rogaland Revisjon IKS anbefaler kommunen å vurdere tiltak som kan forbedre denne situasjonen. Hvilke planer og strategier er utformet på IKT-området i Rennesøy kommune? Rennesøy kommune har mål og strategier for IKT-området. Disse er identiske med Stavanger kommune sine mål og strategier. Kommunen har tatt i bruk sosiale medier og har hjemmeside. Alle avdelinger er ikke like aktiv i å legge ut nyheter og informasjon på hjemmesiden eller linksiden. Skal det være mulig å få tak i ansatte gjennom e-post, anbefaler vi kommunen å gjøre flere e-postadresser til ansatte tilgjengelig på hjemmesiden eller linksiden. IKT Rennesøy kommune

5 Skolene og barnehagene melder om tregt nett. På skolene er det utfordringer knyttet til å benytte PC til undervisningsformål. Det er for få elev PC-er til å dekke et helt trinn på Rennesøy skole. Saksbehandlingssystemet ESA synes ikke å tilfredsstille de behov ansatte har for å kunne arbeide effektivt. Kommunen har signert avtale med en ny leverandør Software Innovation, og er i gang med å implementere systemet. Systemene Extens og Socio skårer også lavt. Her kan det være gunstig for kommunen å gjøre en kartlegging for å undersøke om det er behov for mer opplæring i systemene eller om det er behov for å vurdere om disse systemene er de rette. Avtalen med andre IKT-leverandører Ikke alle systemansvarlige opplever at de får god hjelp av IKT-leverandøren dersom de trenger det. System for avvikshåndtering i kommunen, når det er noe som ikke fungerer. Rennesøy kommune har en brukerveiledning for feil som skal meldes til Stavanger IT. Kommunen har ikke avviksmelding for andre avvik som for eksempel skal meldes internt til kommunens IKT-ansvarlig eller til systemansvarlig. Dette bør det arbeides videre med. Vi anbefaler kommunen å: - Vurdere tiltak for kompetanseheving for ansatte og systemansvarlige. - Vurdere om det for sentrale fagsystemer er behov for mer tid avsatt til oppgaven som systemansvarlig. - Arbeide for å få en enda mer åpen kommune ved å legge ut flere e-postadresser til ansatte på hjemmesiden eller linksiden. - Sørge for at alle ansatte er kjent med rutinen for informasjonssikkerhet og rutine for melding av feil. - Vurdere tiltak for å bedre nettkapasiteten til barnehager og skoler (inkludert elevnettet). - Klargjøre ansvarsfordeling mellom kommunens IKT-ansvarlig og skolenes ITansvarlig og vurdere hvordan skolenes IKT-behov kan møtes. IKT Rennesøy kommune

6 RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannens kommentarer, datert «Rådmannen i Rennesøy kjenner seg igjen i rapportens funn og vurderinger, og vil ta anbefalingene med i det videre utviklingsarbeidet for Rennesøy kommune. Det er nyttig å få bekreftet at avtalen og samarbeidet med Stavanger kommune sin IKT-avdeling virker vellykket og hensiktsmessig, som er revisors betegnelse. Dette gjør at administrasjonen i Rennesøy kommune kan konsentrere sin innsats rundt forbedringer og utvikling av både samarbeid og løsninger. Det er i tillegg gledelig at kommunens ansatte opplever en større grad av tilgjengelighet på våre viktige IKT systemer, og at de samtidig er godt fornøyd med hjelp og brukerstøtte. Av Rennesøy kommune sine IKT systemer bekrefter også rapporten i tabell 4 at det er sak/arkivsystemet ESA som det vil være viktigst å få modernisert. Også dette støtter oppunder kommunens egne vurderinger. Rapportens funn, bekreftelser og ikke minst anbefalinger til videre utvikling vil altså være viktig i vårt videre arbeid. Dette sammen med at Rennesøy kommune får besatt rollen som IKT ansvarlig nå fra 1. november 2014, gjør oss etter min vurdering godt rustet til både økt tjenesteytingen og effektivisering i tiden som kommer basert på IKT verktøy som virkemiddel.» Birger Clemetsen rådmann IKT Rennesøy kommune

7 RAPPORTEN IKT Rennesøy kommune

8 1 INNLEDNING 1.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunnen for prosjektet følger av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. I planen er det prioritert et prosjekt om kommunens IKT-avtaler. Prosjektets formål er å vurdere Rennesøy kommunes IKT-samarbeid med Stavanger, for å se om dette fungerer etter hensikten både strategisk og driftsmessig. I tillegg skal vi se på hvilke andre avtaler kommunen har og undersøke hvordan de interne brukerne oppfatter kommunens IKTsituasjon. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møtet Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan oppleves kommunenes ikt-situasjon av de interne brukerne? Hvilke planer og strategier er utformet på IKT-området i Rennesøy kommune? I hvilken grad er disse blitt fulgt opp? Hvilke avtaler og kontrakter har kommunen på IKT-området? Hvilke erfaringer har man gjort seg med disse avtalene? Er avtalene hensiktsmessige ut fra kommunens behov? Får kommunen gjennom avtalene ivaretatt sine behov for en interaktiv innbygger- og brukerdialog? Får kommunen levert det som er avtalt? Finnes det et system for avvikshåndtering i kommunen, når det er noe som ikke fungerer? 1.2 REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, for eksempel lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: IKT Rennesøy kommune

9 avtalen med Stavanger om IKT-samarbeid IKT-plan for Rennesøy kommune inkludert mål og strategier resultater fra brukerundersøkelsen i 2006 (forvaltningsrapport) forvaltningsloven 13 personopplysningsloven 11 og 13 reelle hensyn For samle inn data har vi gjennomført intervjuer av 4 ledere fra rådmannens ledergruppe, fungerende IKT-ansvarlig, representanter fra to av skolene og en styrer fra en barnehage. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med leder av Stavanger IT og gruppeleder infrastruktur Stavanger IT. Vi har også hatt samtaler med noen ansatte per telefon. Vi har gjennomført rutinekartlegging og dokumentgransking. I slutten av september 2014 gjennomførte vi en spørreundersøkelse av fast ansatte IKTbrukere. Undersøkelsen ble gjennomført som en web-basert spørreundersøkelse til 359 IKT-brukere. Alle deltakere fikk tilsendt en e-post med internettlenke til selve spørreskjemaet og skjemaet ble besvart på nett. De fleste spørsmålene hadde faste svaralternativ, men vi hadde også to åpne spørsmål. Det var 120 ansatte som svarte og svarprosenten på undersøkelsen ble på 33%. Dette er noe lavt, men ca. 150 ansatte som undersøkelsen ble sendt til bruker i liten grad PC i sitt daglige arbeid. Dette gjelder assistenter i skole og barnehage, renholdere og til delts assistenter innenfor helse og velferd. 90% (108 ansatte) av de som svarte på undersøkelsen svarte at de brukte PC 2-4 ganger i uken eller daglig. Hvis vi beregner svarprosent ut fra 108 ansatte og trekker vekk de 150 som benytter PC sjelden, gir dette en svarprosent på 51%. For å kunne kartlegge hvordan de systemansvarlige oppfatter IKT situasjonen, gjennomførte vi i tillegg en spørreundersøkelse for dem. Det viste seg at listen vi hadde fått tilsendt med oversikt over systemansvarlige ikke var oppdatert da noen hadde sluttet eller var i permisjon. Undersøkelsen ble sendt ut til 19 respondenter, hvor 14 svarte. Svarprosenten ble på 74%. Resultater i fra de to spørreundersøkelsene blir presentert underveis i de ulike delkapitlene. Resultatene presenteres samlet sett for hele kommunen. Dersom resultater fra spørsmål fra enkelte fagområder avviker vesentlig fra det totale resultatet, fremgår dette i teksten. En nærmere omtale av kilder ligger i rapportens vedlegg (vedlegg 1). Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. IKT Rennesøy kommune

10 2 FAKTA OG VURDERING 2.1 ORGANISERING AV IKT I RENNESØY KOMMUNE Rennesøy kommune har en 100% stilling som IKT-ansvarlig. Denne stillingen er organisatorisk plassert under personal- og organisasjonssjef. Stillingen har stått ledig en lengre periode, men det er ansatt en person som skal begynne i høst. I mellomtiden har personalrådgiver ivaretatt funksjonen som IKT-ansvarlig, i tillegg til sin ordinære stilling. Det er ikke utarbeidet en stillingsinstruks for IKT-ansvarlig, men i stillingsannonsen er det satt opp arbeidsoppgaver (se vedlegg 2). Kommunen har tre skoler som hver har en ressurs som IT-ansvarlig på skolene. Det er ikke utarbeidet stillingsinstruks for IT-ansvarlig på skolene, men oppgavene går i stor grad ut på å oppdatere maskiner, skru i kabler, sette opp elev PC-er, melde inn feil, jobbe med nettverket og bistå/veilede kollegaer. For hvert IKT-system Rennesøy kommune har, utnevnes det en systemansvarlig. De systemansvarlige har denne oppgaven som del av sin ordinære stilling. Det er utarbeidet en instruks/rolleavklaring for systemansvarlig som ligger som vedlegg 3. Det daglige IKT-ansvaret er fordelt til kommunalsjefer og linjeledere. Rennesøy kommune hadde frem til midten av 2012 et samarbeid med Randaberg kommune og Kvitsøy kommune vedrørende drift av IKT. Det var Randaberg kommune som stod for levering av IKT-tjenestene. I juni 2012 valgte Rennesøy kommune å inngå en samarbeidsavtale med Stavanger kommune isteden. Avtalen ble signert av rådmennene i oktober Ved oppstart gikk Rennesøy kommune inn med 1 stilling i dette samarbeidet. Stavanger IT har delt inn de ulike enheter og avdelinger i ulike IT-soner. Rennesøy kommune utgjør en egen IT-sone og skal få hjelp på lik linje med sonene i Stavanger. 2.2 AVTALEN MED STAVANGER KOMMUNE Avtalen som er inngått med Stavanger kommune gjelder til og med 2017, med mulighet for forlengelse for to år av gangen. Avtalen består av en samarbeidsavtale (vedlegg 4) og en prisliste. Av samarbeidsavtalen fremgår det at formålet med avtalen er å legge til rette for samarbeid mellom partene innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Samarbeidet skal bidra til fornyingstiltak som på ulike måter kan gi grunnlag for systematisk kvalitetsutvikling av tjenestene og bedre ressursutnytting og økonomistyring for partene. IKT Rennesøy kommune

11 Av avtalen følger det at partene skal: samarbeide om et godt faglig nettverk for IKT-ansatte samarbeide om etablering og vedlikehold av IKT-strategi strategier, prosjekter og innkjøp skal i så stor grad som mulig samkjøres mellom partene samarbeide om kontorstøttesystemer og fagsystemer, IKT infrastruktur, brukerutstyr knyttet til nettverket og innkjøp av varer og tjenester knyttet til IKT Som en del av samarbeidet skal kommunene etablere og vedlikeholde en IKT-strategi. Rennesøy kommune har tatt i bruk de samme mål og strategier for IKT som Stavanger. De tre hovedmål for IKT-satsingen er: 1. IKT skal bidra til åpenhet og dialog Innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører skal kunne kommunisere enkelt og effektivt med Rennesøy kommune. Ansatte skal enkelt og effektivt kunne innhente og utveksle informasjon internt og eksternt. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at taushetsbelagt informasjon og annen informasjon som er unntatt offentlighet, ikke spres til uvedkommende. 2. IKT skal bidra til effektivitet Digitalisering av saksbehandling og produksjon av tjenester skal gi god service og høy effektivitet. Kommunen skal tilby størst mulig grad av selvbetjening for et bredt utvalg av tjenester, hver dag, 24 timer i døgnet. 3. IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer Avlaste og bedre bruk av menneskelige ressurser. Bidra til å løse miljømessige utfordringer i form av energi- og ressursforbruk. Det fremgår av samarbeidsavtalen med Stavanger kommune at partene i så stor grad som mulig skal samkjøre IKT-strategier. Stavanger IT har nylig utarbeidet nye ITstrategier som skal behandles i bystyret i Stavanger i høst, og Rennesøy kommune har vært høringsinstans til disse strategiene. Strategidokumentet vil også være styrende for IKT-utviklingen hos Stavanger IT sine samarbeidskommuner (Rennesøy kommune, Finnøy kommune og Forsand kommune). Etter det vi har fått opplyst, vil Rennesøy kommune sette i gang et internt arbeid med den nye strategien og legge frem en sak om dette til kommunestyret. IKT Rennesøy kommune

12 Rennesøy kommune står fritt til å velge fagsystemer selv, men det følger av avtalen at de skal samarbeide om en felles videreutvikling av fellesløsninger. Rennesøy kommune har noen IKT-systemer som driftes av Stavanger kommune, og noen som de har ansvar for selv. Det at Stavanger drifter et IKT-system innebærer at de har ansvar for å gjøre systemet tilgjengelig for de ansatte og legge inn oppdateringer. Tabell 1 viser de IKT-systemer som driftes av Stavanger kommune. Tabell 1 IKT-systemer som driftes av Stavanger kommune. Kilde: Rennesøy kommune. NAVN Agresso Autoplan Bibliofil ESA Extens Familia Gerica (BI) GISLINE Komtek Prokom Promed Psyk Base Online HVILKEN FUNKSJON Økonomisystem Timeplanlegging Bibliotek Sak/arkiv system Administrasjon skole Barnevernsprogram Dokumentasjon pleie og omsorg Kartsystem Vann, avløp, kloakk Internett og intranett Fysioterapi program Psykolog journal Sats barnehage Socio Visma HRM Dokumentasjon sosialtjenester i NAV Lønn og personal Visma Ressursstyring Notus Winmed WinMed helsestasjon Bemanningsplanlegging, turnusplan Journalprogram legekontor Journalprogram helsestasjon og jordmor SpeedAdmin Extense Skolearena Vokal Hypernett Timeplaner og elevoversikt (kulturskolen) Kartotek-elevmasse Fraværssystem-elevmasse Vurderingssenter-elevmasse Opptakssystem til barnehager og skole Prislisten beskriver hvor mye det koster for de eksterne kundene, som Rennesøy er, å få levert IKT-tjenester fra Stavanger kommune. I tillegg beskriver prislisten hva som inngår i de ulike leveransene, og hvilke kostnader som Rennesøy kommune må dekke selv. Vurdering IKT Rennesøy kommune

13 Rennesøy kommune har tatt i bruk de samme mål og strategier som Stavanger kommune har. En undersøkelse gjennomført av KS i 2013 konkluderer med at små kommuner har nytte av å delta i IKT-samarbeid og at det blir lavere IKT kostnad per innbygger. 1 Skal en dra nytte av denne stordriftsfordelen konkluderer undersøkelsen med at en må utarbeide felles IKT-strategier og harmonisere IKT-tjenestene. Dette har altså Stavanger og Rennesøy kommune på plass. 2.3 ER MÅL, STRATEGIER OG PLANER FULGT OPP? IKT- planen for Rennesøy kommune er et styrende dokument for IKT -området for perioden og bygger på de mål og strategier som Stavanger kommune har for IKT. Med utgangspunkt i målene, har Rennesøy kommune utarbeidet satsingsområder og handlingsplaner som beskriver IKT-tiltak for perioden Vi ser i dette kapittelet på om Rennesøy kommune har nådd hovedmålene, strategiene og handlingsplanen for IKT. Vi har også vurdert status for de ulike tiltakene i handlingsplanen. Målene som er utarbeidet er ikke kvantitative mål, og dermed vanskelig å måle. Dette blir dermed ikke et eksakt svar på om kommunen har nådd mål og strategier, men mer en beskrivelse av hvordan IKT-situasjonen i kommunen er, med utgangspunkt i innsamlede data. Målet: IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer er for lite konkret til at vi i denne sammenheng kan vurdere status IKT SKAL BIDRA TIL ÅPENHET OG DIALOG Innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører skal kunne kommunisere enkelt og effektivt med Rennesøy kommune. Kommunen har en hjemmeside som er inndelt i følgende faner: forside, organisasjon, politikk, selvbetjening, planer/kart, turisme/friluftsliv og økonomi. Dersom noen har informasjon som skal legges ut på hjemmesiden, så må dette sendes inn til den som er ansvarlig for å legge ut informasjon (redaktør). De tre skolene og barnehagene benytter linksidene som hjemmesider. På linksidene legger skolene for eksempel ut informasjon om skoleskyss, skolefrukt, turer o.l. Barnehagen legger ut informasjon om barnehagen, informasjon om turer o.l. På linksiden har hver klasse sin egen side hvor lærer kan legge ut arbeidsplaner, halvårsplaner og annen informasjon. For barnehagene har hver avdeling sine sider. Foresatte (og andre) kan abonnere på nyheter og få de direkte på sin e-post. Skolene er i startfasen med å ta It s Learning i bruk. Dette systemet er en læringsplattform hvor lærer og skole kan legge ut informasjon, oppgaver m.m. som kan benyttes i undervisningen. Elever og foresatte må ha passord for å kunne benytte systemet. 1 IKT kostnadsbenchmarking for kommuner. Prosjekt digital innsikt. Oktober KS. IKT Rennesøy kommune

14 E-post adressene og telefonnummer til ledelsen og kommuneadministrasjonen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Alle ansatte i Rennesøy kommune har e-post adresse og skal i utgangspunktet kunne nås på den. Det er noen grupper, som renholderne og assistenter på skole og barnehage, som ikke/i liten grad benytter IKT i sitt arbeid. Dette gjør at ikke alle er inne på e-posten så ofte. For å undersøke om hvor åpen kommunen er med informasjon har vi sett på hvor mange nyheter som ble lagt ut i september måned på kommunens hjemmeside, skolens og barnehagenes linkside. Vi har kun sett på forsiden på hjemmesidene, og vet at det er lagt ut informasjon for eksempel på den enkelte avdeling og for den enkelte klasse som ikke er lagt ut på forsiden. Gjennomgangen ble gjort 1. oktober. Skolene og barnehagene kan sette en dato på hvor lenge nyheter ligger ute, så det kan ligge en feilkilde her, dersom nyheten tas bort for eksempel 30. september. Vi har også sett på om e-postadresser er tilgjengelig på hjemmesidene. Tabell 2 Hjemmeside/liniksider med antall nyheter i september. Sted Antall nyheter E-post adresser tilgjengelig på forsiden Kommunes hjemmeside 8 Kommunes ledelse og administrasjon Mosterøy skole 10 Til ledelsen/administrasjonen og noen få lærere Vikevåg skule 0 Til barnehagen Rennesøy skule 6 Til ledelsen/administrasjonen, Til tilsette oppdatert i 2012 Bru barnehage 2 Til barnehagen Rennesøy barnehage 1 Til barnehagen Vestre Åmøy barnehage 6 Til barnehagen Vikevåg barnehage 4 Til barnehagen Østhusvik barnehage 0 Til barnehagen Skorpefjell barnehage 0 Til barnehagen Ut fra tabell 2 ser vi at Mosterøy skole og Rennesøy skule er aktive på linksidene, mens Vikevåg skule ikke har lagt ut noen ting på hjemmesiden sin i september. Vi ser også at det varierer hvor mye barnehagene legger ut av informasjon på forsiden. Noen av barnehagene har mer informasjon lagt ut på den enkelte avdeling. Tabellen over og en gjennomgang, per , der vi sjekket den enkelte klasse sin side, viser at e- postadressene til lærerne i liten grad er lagt ut på linksidene. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeider med å forbedre, brukertilpasse og øke kvaliteten på digitale tjenester og offentlige nettsteder. De gjennomfører årlig en kvalitetsvurdering av kommunale og statlige nettsteder (www.difi.no). For 2013 oppnådde Rennesøy kommune en samlet score på 54% og kom på 457 plass av 700 offentlige nettsteder. Kommunen scorer dårlig på nyttig innhold på nettsiden, hvor de oppnår en score på 40%. Mange offentlige nettsteder får lik gjennomsnittskarakter, og rangeringen mellom nettsteder med lik gjennomsnittskarakter gjøres alfabetisk. Dette medfører at rangeringen ikke blir helt nøyaktig. Sammenligner vi med Stavanger kommune så kommer de på 275 plass. IKT Rennesøy kommune

15 Rennesøy kommune har tatt i bruk Facebook, og siden får stadig flere følgere. Tabell 3 viser oversikt over antall følgere kommunens Facebookside fikk på noen uker. Tabell 3 Oversikt over Rennesøy kommune sine følgere på Facebook. Dato Følgere Kommunen legger aktivt ut meldinger om aktiviteter o.l. på Facebook. Det er kun noen få ansatte i kommunen som kan legge inn nye innlegg. Når innleggene er lagt ut, kan brukerne kommentere saken, stille spørsmål og trykke liker. Rennesøy kommune har valgt å ikke la facebookbrukere legge inn spørsmål og kommentarer fritt, kun dersom de kommenterer et innlegg. Postlistene til Rennesøy kommune har vært offentlig tilgjengelig på kommunens nettside siden Kommunen har også lagt ut postlistene for perioden , men her kan en ikke søke i saker. Kommunen har bestilt et nytt sak/arkiv-system som blant annet skal gjøre det lettere for innbyggerne å følge politiske saker og elektronisk be om innsyn. I systemet ligger det også mulighet for innbyggerne som søker om byggetillatelse om å følge saksgangen elektronisk. Alle om ønsker innsynsrett i en sak, vil i det nye systemet, kunne bestille det direkte over nettet. Kommunen har ikke noe system der innbyggerne kan melde feil via en egen elektronisk løsning. Dette kan for eksempel gjelde feil som manglende lys, hull i veien, feil ved et lekeapparat eller lignende. Rennesøy kommune har heller ikke tatt i bruk noe system der innbyggerne kan chatte direkte med kommunen. Ansatte skal enkelt og effektivt kunne innhente og utveksle informasjon internt og eksternt Kommunen har ikke en intranettsiden. Flere av informantene er misfornøyd med dette og uttrykker at det ikke er like lett å finn frem til interne dokumenter som reglementer, rutiner, retningslinjer o.l. Vi har fått opplyst at den nye IKT-ansvarlige skal arbeide med å få på plass intranett. Kommunen har tatt i bruk Lync internt. Via Lync kan ansatte avholde videomøter, sende meldinger o.l. Kommunen har planlagt at de skal ta i bruk Lync eksternt i løpet av våren 2015 og vil da ha et IP telefonisystem der de ringer fra PC. IKT Rennesøy kommune

16 For å bedre mulighetene til ansatte å kunne dele dokumenter internt, planlegger kommunene å ta i bruk Microsoft SharePoint i løpet av Dette vil kunne bidra til en mer effektiv drift. Som en del av samhandlingsreformen skal kommunen og sykehuset kunne kommunisere effektivt. Sommeren 2014 ble det mulig for Rennesøy kommune å kommunisere direkte med sykehuset via Gerica. Innenfor helse og velferd har kommunen et system som heter Sampro. Dette systemet skal benyttes til å utarbeide en individuell plan til brukere som benytter mer enn to tjenester innenfor helse og velferd. Systemet brukes lite i dag, men det skal tas bedre i bruk i perioden fremover. Brukerne kan gå inn og følge med på sin egen individuelle plan og kommunisere interaktivt med de ansatte. Systemet er brukervennlig og brukerne kan gå inn og lese når de ønsker det. Innbyggere og ansatte skal være trygge på at taushetsbelagt informasjon og annen informasjon som er unntatt offentligheten, ikke spres til uvedkommende. Når kommunen skal registrere en sak i ESA, må saksbehandlerne gjøre en vurdering om informasjonen skal unntas offentligheten i tråd med reglene i Offentlighetsloven kap. 3. Saker som er unntatt offentligheten skal det ikke være mulig for andre å få tilgang til. Ifølge forvaltningsloven 13 har ansatte i offentlig sektor taushetsplikt om noens personlige forhold. Kommunen skal også forholde seg til personopplysningsloven. Rennesøy kommune har utarbeidet en rutine for informasjonssikkerhet. I den er det beskrevet hvordan de ansatte skal håndtere personopplysninger og annen informasjon som er underlagt taushetsplikt. Figur 1 - Er du kjent med rutinen for informasjonssikkerhet? Kilde: Spørreundersøkelse Rogaland Revisjon. Helt enig 17,4% Enig 28,4% Delvis enig 16,5% Delvis uenig Uenig Helt uenig 8,3% 8,3% 6,4% Vet ikke 14,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% IKT Rennesøy kommune

17 Ut fra figur 1 ser en at 38% av brukerne er uenige eller vet ikke om de er kjent med rutinen for informasjonssikkerhet. Ser vi kun på ledergruppen så er tilsvarende tall 30%. Vurdering Rennesøy Kommune har gjort flere tiltak for å nå målet og strategiene om at IKT skal bidra til åpenhet og dialog, og kommunen er godt i gang med dette arbeidet. De benytter hjemmesiden, linksidene og har tatt i bruk sosiale media som Facebook og Linkedin. Det varierer noe i hvor stor grad de ulike avdelinger som barnehage og skole benytter linksidene. Det er mulig å finne e-postadresser til ledelsen og kommuneadministrasjonen på kommunens hjemmeside. Det er ikke alle lærerne som har e-postadressen på linksidene. Når målet er at innbyggerne skal kunne kommunisere effektivt med kommunen, anbefaler vi at kommunen legger e- postadresser til flere ansatte tilgjengelig på hjemmesiden/linksiden, slik man har gjort for eksempel i Stavanger kommune. Kommunen er godt i gang med arbeidet med Lync eksternt og er i gang sammen med Stavanger IT å få på plass Microsoft SharePoint. Dette vil gjøre det enklere å dele informasjon. Det er både ledere og ansatte i Rennesøy kommune som ikke er kjent med rutinen for informasjonssikkerhet. Lederne har ansvar for at rutinen er kjent blant sine ansatte, men det forutsetter jo at ledelsen er kjent med rutinen selv. Vi har ikke gjennomført noen undersøkelse for å kartlegge om det skjer brudd på informasjonssikkerheten, men når mange ikke er kjent med rutinen, kan det lettere føre til brudd på regelverket. Vi anbefaler kommunen å sørge for at rutinen er lett tilgjengelig og sørge for at den er kjent blant alle ansatte IKT SKAL BIDRA TIL EFFEKTIVITET Digitalisering av saksbehandling og produksjon av tjenester skal gi god service og høy effektivitet. I denne forvaltningsrevisjonen er det ikke lagt opp til at vi skal undersøke om innbyggerne gjennom økt digitalisering opplever god service og høy effektivitet. Vi tar derfor utgangspunkt i tilbakemeldingene vi har fått gjennom intervjuer og aktuelle spørsmål i brukerundersøkelsen. Skolene skal forholde seg til gjeldende læreplaner, og planene har kompetansemål som fra 1. klasse stiller krav om bruk av digitale ressurser. På trinn er det ett eller flere kompetansemål i alle fag, unntatt valgfag og kroppsøving, som krever bruk av digitale ressurser. Dette gjør at skolene har behov for å ha tilgjengelige PC-er og et nett som fungerer. Før kommunen inngikk IT-samarbeidet med Stavanger kommune, kom den IKT Rennesøy kommune

18 som var ansatt som IT-konsulent jevnlig på besøk for å bistå skolene. Denne ordningen har ikke kommunen lenger, og skolene opplever dette som et savn. Vi har sett på opplevelse av nedetiden på IKT, vurdering av netthastigheten, om utstyret fungerer og om brukerne opplever de ulike fagsystemene som effektive. Figur 2 - Det er lite nedetid på IKT-systemene. Kilde: Spørreundersøkelse fra Rogaland Revisjon. Vi ser av figur 2 at 66% svarer helt enig eller enig og dermed opplever lite nedetid. Det er kun 10% som er uenig i påstanden. Figur 3 - Netthastigheten er god. Kilde: Spørreundersøkelse fra Rogaland Revisjon. Figur 3 viser at det er 30% som er delvis uenig/helt uenig i at netthastigheten er god. Samlet sett er det 42% som er helt enig eller enig i at netthastigheten er god. Dersom en kun ser på resultatene for de ansatte som jobber i fellestjenester/rådmannens kontor/stab helse og velferd og stab oppvekst og læring, så er 60% av dem enig eller helt enig i at netthastigheten er god. På skolene er svaret 38% og i barnehagene 30%. Gjennom intervjuer og av kommentarene i spørreundersøkelsen har vi fått opplyst at nettkapasitet i forhold til elevnettet er dårlig. På Rennesøy skule har de vært nødt til å IKT Rennesøy kommune

19 stenge det åpne publikumsnettet fordi dette stjeler kapasitet. Alle elevene får ikke logget seg på nettet samtidig eller kommer ikke inn på det programmet de skal bruke. Dette skaper utfordringer i undervisningen. Det er ulike antakelser om hvorfor elevnettet går treigt. Noen uttrykker at det er Stavanger IT som ikke har gjort det de skal, andre uttrykker at det er Rennesøy kommune som har for dårlig linjekapasitet og for få trådløse basestasjoner. Flere av de ansatte i barnehagen oppgir at det er utfordringer i at nettet går så treigt, og at det tar veldig lang tid å skrive ut bilder. Figur 4 - IKT-utstyret funger alltid når jeg har behov for det. Kilde: Spørreundersøkelse fra Rogaland Revisjon. Helt enig 5,4% Enig Delvis enig 28,8% 34,2% Delvis uenig Uenig Helt uenig 7,2% 13,5% 10,8% Vet ikke 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 4 viser at det kun er 5% som er helt enig i at IKT-utstyret alltid fungerer når de har behov for det. Det er 31% prosent som svarer delvis uenig, uenig eller helt uenig. Det er liten forskjell mellom de ulike avdelingene. Dette spørsmålet ble også stilt i undersøkelsen som ble gjennomført i 2006 og da var det kun 10% som svarte helt enig eller enig, mens det nå er 34%. Gjennom intervjuer og kommentarene i spørreundersøkelsen, har vi fått tilbakemeldinger om at det er utfordringer knyttet til å ha PC til alle elever på ett trinn. I 2014 ble det i økonomiplanen satt av kr til nye elev PC-er. Disse er kjøpt inn, men likevel er det på Rennesøy skule ikke nok til at alle elever på ett trinn kan bruke PC samtidig. Dette skaper utfordringer i undervisningen og spesielt i forhold til tentamen og eksamen. På Mosterøy skole mangler en noen få PC-er til å ha ett fullt klassesett, men de har et PC-rom med nok PC-er. Kommunen benytter ulike saksbehandlingssystemer, som blant annet skal bidra til en mer effektiv kommune. Gjennom spørreundersøkelsen blant de systemansvarlige, kom det frem at 68% av de systemansvarlige svarte helt enig eller enig på at systemet de er systemansvarlig for bidrar til en mer effektiv kommune. I spørreundersøkelsen blant brukerne så vi nærmere på de fagsystemene som flest ansatte benytter. Tabell 4 viser hvor mange prosent av dem som bruker fagsystemene IKT Rennesøy kommune

20 som svarte helt enig eller enig på at IKT-systemet tilfredsstiller de behov de har for å kunne utføre oppgaven effektivt. Det ligger en liten feilkilde her, med tanke på at dersom det er få som benytter systemet, så utgjør hver ansatt en høy prosent. Dette gjør at prosentene ikke blir helt sammenlignbare, men kan likevel benyttes for å få en indikasjon over situasjonen. Tabell 4 - Tilfredsstiller de ulike IKT-systemene nedenfor de behov du har for å kunne utføre dine oppgaver effektivt? Kilde: Spørreundersøkelse fra Rogaland Revisjon. Fagsystem Agresso 83 % ESA 11 % Extens 22 % Gerica 58 % Socio 43 % Visma HRM 48 % Visma ressursstyring Notus 56 % Hypernett 49 % Bostøtte 72 % Av tabell 4 fremgår det at det er Agresso, som er kommunens økonomisystem, som i størst grad tilfredsstiller behovet for å kunne utføre oppgavene effektivt. Bostøtte, som er et system som benyttes av NAV, kommer også godt ut og 72% mener at det tilfredsstiller behovet for å løse oppgavene effektivt. ESA, som er kommunens sak/arkivsystem, er man mindre fornøyd med. Dette er også noe som fremkom i intervjuene blant lederne. Vi har ikke undersøkt om dette skyldes at kommunen ikke har tatt systemet ordentlig i bruk eller om det er mangler i systemet som gjør at det ikke tilfredsstiller de behov kommunen har. Kommunen har bestilt et nytt system kalt Software Innovation (public 360). Dette systemet har administrasjonen store forventninger til, og det forventes at dette systemet vil forenkle og modernisere Rennesøy kommune. Stavanger kommune skal også ta i bruk dette systemet. Som nevnt vil dette systemet også gi den fordelen at innbyggere kan følge sin byggesak elektronisk, og systemet gjør det og enklere for innbyggerne å be om innsynsrett. I tillegg fremgår det at systemet Extens, som er administrasjonsprogram for skole, og Socio, som benyttes av NAV, kommer dårlig ut. Kommunen skal tilby størst mulig grad av selvbetjening for et bredt utvalg av tjenester, hver dag, 24 timer i døgnet. På Rennesøy kommunes internettside, er det en egen fane som er kalt selvbetjening. Her har oppvekst og læring lagt ut søknadskjema til SFO, søknadskjema for barnehage og henvisningsskjema PPT. Dersom en trykker på knappen for søknad barnehage, kommer en inn på internettsiden som viser oversikt over alle barnehagene og nede på siden finner en søknadsskjema for barnehage som en igjen må trykke på. Det samme gjelder for søknadskjema til Kulturskolen. I år anskaffet kommunen seg Hyperlink som er et system der foresatte elektronisk kan søke sine barn inn i barnehage, SFO eller IKT Rennesøy kommune

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune

Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen. Ås kommune Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra forberedelsesfasen Ellen Normannseth Ås Kommune Ca 3 mil sør for Oslo. Ca 15 000 innbyggere. Status per i dag Kommunen benytter Gerica

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012

IT-sikkerhet i skoler og barnehager i Valdres og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 KOMMUNEREVISJON IKS Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS IT-sikkerhet i skoler og barnehager i - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 Formål: Undersøke om kommunene i Hallingdal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene.

For Spydeberg og Trøgstad avhenger bytte til ny Exchange løsning av ny telefoniløsning blir implementert i kommunene. Sak 03/13 Rapport fra daglig leder. Høyhastighetsnett: Alle hoved lokasjoner og andre virksomheter er aktive i henhold til oppsatt plan. Havnås Skole gjenstår (Trøgstad). Hobøl har berammet møte med Telenor

Detaljer

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017

DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING. Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 DIGITALE KONSEKVENSER AV EN KOMMUNE- SAMMENSLÅING Grete Kvernland-Berg 25. April 2017 1 Innlegget er basert på FoU om digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing 2 FoU-rapporten inneholder en detaljert

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne

Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Av ei som er fra Ålesund: Karin Gjelsten Fagsjef for moderne arkiv Bergen Byarkiv DIGITAL KOMMUNIKASJON

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Tilbud på lisens for bedrekommune.no

Tilbud på lisens for bedrekommune.no Osen kommune v/ Sigrid T. Angen Kommunehuset Steinsdalen, 7. april 2015 Ref: PAG-70671 Tilbud på lisens for bedrekommune.no bedrekommune.no er portalen for kommuner som ønsker å kartlegge kvaliteten på

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen.

Notat. Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Skole 16.09.2014 Sak nr. 2013/4388-6 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Serine Ødejord Svar på spørsmål fra spørrerunde i UOL 11.juni vedr. IKT-satsingen og infrastrukturen i Askøyskolen. Fra

Detaljer

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg. Innhold...

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg. Innhold... Forsidefoto: Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

1. I hvilken kommune er du ansatt?

1. I hvilken kommune er du ansatt? 1. I hvilken kommune er du ansatt? 1 Eidsvoll 2 Gjerdrum 3 Hurdal 4 annestad 5 es 6 Ullensaker Denne undersøkelsen 1427 Brukerundersøkelse januar 2011 - ver 1.0 1 2. Hvilken aldersgruppe er du i? 1 16-25

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 Eidsvoll kommune Utarbeidet av: INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnlaget for planen den overordnede analysen... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015

Strategisk IKT-ledelse. Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Strategisk IKT-ledelse Harald Torbjørnsen 19.11.2015 Et bilde av IKT innføringen i norsk skole hvorfor «virker det ikke» finn to feil! Problemet er at vi forsøker å bruke IKT for å forbedre en 200+ år

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Dokumentsenter og arkiv Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Dokumentsenter og arkiv Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) Dokument- og arkivtjenesten i dag... 2 Hvordan er

Detaljer

Kravspesifikasjon elektronisk kvalitetssystem for internkontroll.

Kravspesifikasjon elektronisk kvalitetssystem for internkontroll. Vedlegg 1 Vedlegg 1 Sak 15-2329 Kravspesifikasjon elektronisk kvalitetssystem for internkontroll. Lenvik kommune INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OPPDRAGETS OMFANG... 2 3. KRAV TIL LEVERANDØR... 2 3.1

Detaljer

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 BAKGRUNN Interkommunalt helseprosjekt Setesdal høst 2009

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT - LØSNINGER

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT - LØSNINGER FORVALTNINGSREVISJON AV IKT - LØSNINGER KVITSØY KOMMUNE AUGUST 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune

Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune 1 Asker kommune Moderne bygd mellom Oslo og Drammen 53.000 innbyggere 3.000 ansatte

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater

Visma Samhandling SamPro. En individuell plan som gir resultater Visma Samhandling SamPro En individuell plan som gir resultater Ta i bruk en nettløsning som forenkler og forbedrer arbeidet med individuell plan 5 gode grunner Forenkler samarbeidet på tvers av etater

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2009

Årsrapport indviduell plan 2009 Vedtak / saksbehandling i 2009 Det ble i løpet av 2009 fattet ca 30 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 80 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen -

Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Arbeidsgruppe stab/administrasjon/arkiv/ikt - kommunereformen - Dovre: Sissel Rykhus,(rådm.ktr.) (leder for arbeidsgruppa), Kristin Myren Randen, (DUS), Bård Haugstulen,IT Lesja: Liv Engen (fellestj.),

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kommuneundersøkelsen Status for digital tjenesteutvikling i norske kommuner

Kommuneundersøkelsen Status for digital tjenesteutvikling i norske kommuner Kommuneundersøkelsen 2017 Status for digital tjenesteutvikling i norske kommuner 2 EVRY FORORD Skrur opp forventningene til digitale tjenester Det politiske målet om «digitalt førstevalg» legger opp til

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Saks- Vedlegg: 1. E-kommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden

Saks- Vedlegg: 1. E-kommunestrategi for Fosen handlingsplan for perioden FOSEN Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 07/12 16.03.12 HSJ ekommunestrategi for Fosen Arbeidsutvalget 08/12 10.04.12 HSJ handlingsplan for perioden 2012 til 2013 Styret

Detaljer

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4

Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4 Kommunesammenslåing Hof og Holmestrand STATUSRAPPORT 2 ARBEIDSGRUPPE 4 25. AUGUST 2016 Innholdsfortegnelse 1 Medlemmer av arbeidsgruppen... 2 2 Mandat... 2 3 Fremdriftsplan... 2 4 Kompetansebehov... 3

Detaljer

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013

Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjon IKS Arkivfunksjonen i Valdres- og Hallingdal - Oppfølging av forvaltningsrevisjon og brev fra 2013 Formål: Undersøke om kommunene har fulgt opp revisjonens

Detaljer