Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag"

Transkript

1 Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord Utvikling AS Oppdrag for kontrollutvalet IHR selskapskontroll nr 1/2013

2 Innhald 1. SAMANDRAG INNLEIING Bakgrunn Eigarskapskontroll: gjennomføring og metode Forvaltningsrevisjon: Avgrensing, gjennomføring og metode Om Eidfjord Utvikling AS Eigarforhold, selskapsform og organisering Styret Selskapets økonomiske utvikling Juridiske forhold Framleis drift Eigarstyring Vurderingskriterium Data Vurdering Konklusjon Rapporteringsrutinar mellom eigar og styret og mellom styret og dagleg leiar Vurderingskriterium Data Vurderingar Konklusjonar Korleis er forholdet mellom næringsaktørar i kommunen og Eidfjord Utvikling AS Revisjonskriterium Data Vurderingar Dokumenterer Eidfjord Utvikling AS tildeling av midlar, tilskot og lån Revisjonskriterium Data Vurderingar Eidfjord Utvikling AS sitt system for journalføring og arkivering Revisjonskriterium Data/Skildring av selskapets system og praksis Vurdering

3 9. Er Eidfjord Utvikling AS si handtering av inngåande post (brev/skriv/e-post) i samsvar med regelverket i selskapet? Revisjonskriterium Data Vurderingar KONKLUSJONAR OG TILRÅDINGAR TILBAKEMELDING SELSKAP EIGARS KOMMENTARAR REFERANSER VEDLEGG

4 FORORD Det er aukande krav til tilbodet, kvalitet og pris på kommunale tenester. Ein måte å møte denne utviklinga på er å ta ut einskilde tenester eller tenesteområde og organisere desse gjennom eigne selskap. Val av organisasjonsform legg ramma for kommunens styringsmoglegheiter overfor selskapet. Dei forskjellige lovene om organisasjonsform regulerer forholdet mellom eigar og selskapets eigne organ ved å tillegge dei forskjellig/ulik mynde og oppgåver. Kommunens styringsmuligheiter blir derfor i hovudsak meir avgrensa desto lengre bort frå den ordinære kommuneforvaltning selskapet organisasjonsmessig er/oppheld seg. Eigarskap er eit av fleire verkemidlar kommunen/kommunane kan bruka for å realisere kommunale mål. Eigarskap kan grunngjevast ut frå behov for styring med f. eks. næringspolitiske eller finansielle interesser. Grunngjevinga og behovet for kommunalt eigarskap kan endrast over tid og variere med kva slags verksemd det er forutsett at det enkelte selskap skal drive med. For at kommunen skal oppnå nødvendig legitimitet og effektivitet i løysninga av sine oppgåver, er det viktig at den skil dei ulike rollene som eigar, etc. kommunen som eigar skal opptre profesjonelt overfor eventuelle medinvestorar og långivarar og legge vekt på alle aksjonærars rettar. Men dei gode resultata kjem ikkje aleine av organisering. Også drifta må vere god. I tillegg til å sjå til at selskapa får rimelege driftsvilkår, er det viktig at kommunen som eigar gjev uttrykk for og ser etter at det einskilde selskapet utviklar seg som forventa. Det er ikkje å kome utanom at kommunane på generell basis ikkje alltid står fram som målretta eigarar. Eit tiltak for å stimulere til meir fokus, er kravet i kommunelova om gjennomføring av selskapskontroll. Kontrollutvalet skal sjå etter at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunens interesser i selskap m.m. jf kml. 77 nr 5 og kapittel 6 i kontrollutvalsforskrifta. Formålet med selskapskontrollen kjem fram av 14 i forskrift om kontrollutval i kommunar. I følgje bestemminga skal kontrollutvalet sjå etter at det vert gjennomført kontroll med forvaltning av eigarinteresser i dei selskap som er omfatta av slik kontroll, under dette å kontrollere om den som utøvar kommunen sine eigarinteresser i selskapet gjer dette i samsvar med kommunestyret sitt vedtak og føresetnader (eigarskapskontroll). Rapporten presenterer selskapskontrollen (eigarskapskontrollen og forvaltningsrevisjon) som er gjennomført for Eidfjord Utvikling AS. Voss, 27. august 2013 Odd Jakob Storebø Revisjonssjef 4

5 1. SAMANDRAG Selskapskontrollen om Eidfjord utvikling AS vart tinga av kontrollutvalet Formålet med rapporten er todelt. Eigarskapskontrollen skal gi svar på korleis Eidfjord Utvikling AS forvaltar eigarskapen i selskapet, mens forvaltningsrevisjonen skal vurdere om Eidfjord Utvikling AS har tilfredstillande system/rutinar for prosjektstyring, og i kva grad selskapet har kontroll med utbetalingar. Del 1 i rapporten byggjer på informasjon for selskapets eigarar, styret og dagleg leiar i selskapet, samt opne kjelder som blant anna Brønnøysundregistrene. I del 2 i rapporten har vi som data i kapittel 6 nytta brukarundersøkinga og behovsundersøkinga som Brandlink 360 AS gjennomførde for Eidfjord Utvikling AS. Brukarundersøkinga undersøkte Eidfjord Utvikling sin betydning for turistar, arbeidsplassar og prosjekter og lønnsomheita til lokale verksemder. For prosjekter var det fokus på både finansiell støtte og kompetanse. Behovsundersøkinga kartla selskapets omdømme og marknadens behov for kompetanse, nettverksbygging, marknadsføring, finansielle midlar, eit næringsforum - og ønskjer om tenester og produkt frå Eidfjord utvikling. Eigarstyring Gjennomgangen viser at Eidfjord kommune i stor grad utøvar eigarskapen i Eidfjord Utvikling AS i samsvar med etablerte normer for god eigarstyring. Eigars viktigaste rolle er å velja styret til selskapet, og avsette styret dersom styret ikkje gjer eit tilfredstillsande arbeid. Eigar har også ansvaret for at styret er samansett slik at dei har dei nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som eit profesjonelt organ, noko som kjem fram i KS tilråding nr. 9. Dagens styre (før nyval 24. juni 2013) er valt er valt på ordinær generalforsamling (2011 og 2012)og er etter revisors vurdering valt med tanke på å sikre at styrerepresentantane skal utfylle kvarandre kompetansemessig. Intensjonen om å få på plass eit styre med næringslivserfaring bør følgjast opp snarast. Revisor meiner at rapporteringa fungerer sjølv om formelle rutinar ikkje er på plass. Det gjeld både rapportering om den daglege drifta til eigarane og rapporteringa mellom styret og eigar. Eidfjord Utvikling AS manglar framleis styreinstruks. Forvaltningsrevisjon Revisor konkluderer med at selskapet må nytta Brandlink 360 AS sine undersøkingar når dei utarbeidar strategi for selskapet. Vidare må det årleg rapporterast om tildeling av midlar og effekten av tildelinga (blir det skapt arbeidsplassar i kommunen). I prosjektet har vi sett på selskapets rutinar i forhold til lovverket når det gjeld arkiv, journalføring. Vi meiner at selskapet per mai 2013 ikkje har eit system som fullt ut tilfredsstiller lovkravet. I konklusjonskapittelet uttaler revisjonen følgjande: Selskapet tek innover seg det som er nemnt i undersøkingane Rapporteringa for tildelte midlar må forbetrast Effekten av tildelingar frå selskapet må visast 5

6 Tilrådingar Revisjonen tilrår: Selskapet utarbeidar strategi som samsvarar med eigarskapsstrategien Selskapet utarbeider ein mal for rapportering som samsvarar med eigarskapsstrategien Selskapet utarbeidar styreinstruks Selskapet utarbeidar retningsliner for administrasjonen Selskapet får på plass eit system for journalføring/arkiv som fullt ut tilfredsstiller lovverket 6

7 2. INNLEIING 2.1 Bakgrunn Kontrollutvalet i Eidfjord kommune gjorde i møte (sak 11/13) slikt vedtak: Kontrollutvalet bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon og obligatorisk eigarskapskontroll for det heileigde selskapet Eidfjord Utvikling AS. Selskapskontroll Heimelen for selskapskontroll følgjer av kommuneloven (koml.) 77 1 nr. 5, som fastset at kontrollutvalet skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.. Selskapskontroll består av, eigarskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). I denne rapporten vil eigarskapskontrollen utgjera del 1 av rapporten (kapittel 4 og 5) mens del 2 av rapporten (kapittel 6-9) er forvaltningsrevisjon med fokus på forholdet til næringsaktørar, dokumentasjon og arkiv/journalføring og om førre rapport om selskapskontroll er følgt opp. Formål Kontrollutvalet skal sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunens interesser i selskap, selskapskontroll. Formålet med denne selskapskontrollen er todelt. Formålet med eigarskapskontrollen (del 1 av rapporten) er å kontrollere korleis kommunen forvaltar sin eigarinteresse i selskapet, medrekna om dei gjer dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og føresetnader. For Eidfjord Utvikling AS sin del vil kommunens eigarinteresser i selskapet ivaretakast ved representasjon i generalforsamlinga. Det vil også vera naturleg å sjå på rapporteringsrutinar mellom eigar og styret, og mellom styret og dagleg leiar. Eigarskapskontrollen er ein avgrensa kontroll. Dette inneber at kontrollen vert avgrensa til ei vurdering av om eigarane har etablert tilfredsstillande rammer for styring, og at verksemda faktisk opererer i tråd med formålet. Kontrollen omfattar ikkje kvaliteten på tenestene selskapet leverer eller selskapets måloppnåing. Dette er forhold som kan kontrollerast gjennom forvaltningsrevisjon. Formålet i del 2, den delen som gjeld forvaltningsrevisjon, er vurdering av selskapets forhold til næringsaktørar, dokumentasjon av tilskot, lån, samt om selskapet opptrer i samsvar med offentleglova og om selskapet har tilfredstillande system/rutinar for journalføring og arkivering. 2.2 Eigarskapskontroll: gjennomføring og metode Rapportens del 1 byggjer på informasjon frå eigar, styret og administrasjonen, samt opne kjelder som blant anna føretakstregisteret. Eigarskapskontrollen har ei brei tilnærming, og vil på denne bakgrunn ikkje gå i djupna med omsyn til vidare undersøkingar av moglege funn. Data som vert presentert i rapportens del 1, vil også kunne bli brukt i del 2. Funna vert vurderte mot: Aksjelova Anbefalingar frå KS` Eigarforum Eidfjord kommunes eigarskapsmelding 1 Innsynsretten er heimla i koml

8 Hovudfokus i del 1 av rapporten vil vera på negative funn. Det vil sei at det som i utgangspunktet er i orden ikkje vil vera gjenstand for nærmare omtale. 2.3 Forvaltningsrevisjon: Avgrensing, gjennomføring og metode Prosjektet er gjennomført av revisjonens eigne tilsette på bakgrunn av krava som er stilt i forhold til gjennomføring av prosjekt. Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er basert på dokumentanalyse av selskapets rutinar på området. Vi har også hatt ein gjennomgang av at journalføringa er i samsvar med kravet i arkivforskrifta. Vi meiner dette gir oss eit tilstrekkelge grunnlag for å kunne uttale oss om prosjektets problemstillingar. Gjennomgangen er basert på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette betyr at revisor må utføre forvaltningsrevisjon systematisk, og vurderingar og konklusjonar må bygge på pålitelege og gyldige data som gir eit reelt bilete av situasjonen. Rapporten omfattar perioden frå førre kontroll (eigarskapskontroll) og tilrådingane i rapporten. Vi har intervjua dagleg leiar i selskapet og sendt spørjeskjema til styret, dagleg leiar og eigar. Intervjuet er verifisert. I tillegg har vi brukt dokumentanalyse som metode. Sjå litteraturliste. Vi meiner at dataenes gyldigheit og relevans er sikra, og at det er innhenta data i tilstrekkeleg omfang. 3. Om Eidfjord Utvikling AS 3.1 Eigarforhold, selskapsform og organisering Eidfjord Utvikling AS vart stifta Føremålet til selskapet går fram av vedtektenes 3 (vedtekter av ): Selskapet har som hovudføremål å drive det kommunale næringsutviklingsarbeidet i Eidfjord. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 100 aksjar pålydande kr Eidfjord kommune eig selskapet og aksjar kan ikkje overdragast utan endring av vedtektene. På heimesida (www.eidfjordutvikling.no) står det under organisasjon: Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvaret for det kommunale nærings- og tiltaksarbeidet i kommunen. 3.2 Styret Dagens styre, valt i 2011 og 2012 (før endring i 2013) 3 består av fem personar. Styret vart valt av kommunestyret i Eidfjord. 2 Registrert i enhetsregisteret Generalforsamlinga valte nye medlemmer til styret i Eidfjord Utvikling AS i sak 035/13. 8

9 Styret vert oppnemnt av generalforsamlinga og består av: Knut Johan Medhus styreleiar Aslak Martin Lægreid nestleiar Britt-Karin Langøy styremedlem Liv hanne Melander styremedlem Helge Møller styremedlem 3.3 Selskapets økonomiske utvikling Resultatrekneskap Sum driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Balansen Sum anleggsmidlar Sum omløpsmidlar Sum eigenkapital Sum gjeld Administrasjonskostnader Lønnskostnad Andre Drifts- og prosjektkostnader

10 3.4 Juridiske forhold Eidfjord Utvikling AS er fullt ut offentleg eigd, og er omfatta av regelverket om offentlege anskaffingar. I og med at det ikkje er utarbeidd styreinstruks 4 kan vi ikkje sei med sikkerheit at offentleglova blir følgt slik at ålmenta får full innsynsrett i selskapet. Eidfjord Utvikling AS eig lokala verksemda held til i. Verksemda er forsikra i Gjensidige. Det er ikkje etablert styreansvarsforsikring. 3.5 Framleis drift Revisor har gitt rein revisjonsmelding og styret meiner det er grunnlag for fortsatt drift. I årsmeldinga frå selskapet står det. Selskapet har ein sunn økonomi, og styret stadfestar at føresetnaden om vidare drift er lagt til grunn ved utarbeiding av årsmelding og rekneskap for Eigarstyring Utøvar Eidfjord kommune eigarskapen i Eidfjord Utvikling AS i samsvar med etablerte normer for god eigarstyring? 4.1 Vurderingskriterium KS Eigarforum har utarbeida ein rekke tilrådingar for eigarstyring, selskapsleiing og kontroll. I denne rapporten bruker vi eit utval av desse tilrådingane som vurderingskriterium som er relevante i denne samanhengen, dvs. vi vurderer om kommunens eigarstyring av Eidfjord Utvikling AS er i tråd med KS` tilrådingar. KS` tilrådingar er ikkje nødvendigvis absolutte krav her, men må betraktast som tilrådingar. Nr 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene. Nr 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det 4 Forventar at styreinstruksen slår fast at selskapet skal følgje offentleglovas krav om innsynsrett. 10

11 enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. Nr 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. Nr 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Nr 8 Gjennomføring av eiermøter De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge lovens regler om innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder ikke interkommunale selskaper), at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse. Nr 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. 4.2 Data Grunngjeving for val av selskapsform Etter at næringsarbeidet i mange år var organisert under rådmannen ynskte kommunestyret å skilja ut dette arbeidet i eit eige aksjeselskap i von om at dette ville gje betre utteljing i form av auke i tal arbeidsplassar og fleire innbyggjarar. Eidfjord kommunestyre meinte at å organisera næringsarbeidet i eit eige aksjeselskap var den mest effektive måten å oppnå resultat på. Fleire andre organisasjonsformer vart vurderte, men ikkje tilrådde av den politiske nemnda som greidde ut saka for kommunestyret. Aksjeselskapsforma vart valt etter ein grundig gjennomgang, og etter kontakt med andre kommunar som hadde ulik organisering av sine næringsfond. 11

12 Om opplæring av folkevalte Opplæring av og informasjon om eigarstyring til folkevalte eigarrepresentantar er systematisert, og har vorte gjennomførte. I 2011 vart det gjennomført styreseminar for kommunens styremedlemmer. Alle styremedlemmer får tilbod om opplæring i styrearbeid etter at dei er valde. Eigarstrategimelding Eidfjord kommunes eigarstrategimelding vart vedteken av kommunestyret 16. juni I eigarstrategimeldinga er kommunens selskap omtala og formålet skildra. I heileigde aksjeselskapa er ordføraren selskapet sin generalforsamling. Kommunestyret vert innkalla når heileigde kommunale aksjeselskap skal ha generalforsamling. Motiv for å vurdere kommunalt eigarskap kan vera: Finansielt (økonomisk motivert) eigarskap Politisk motivert eigarskap Blanda føremål med eigarskap Ein grunnleggjande føresetnad for aktiv eigarstyring er at det vert formulert ein klår og presis eigarstrategi for kvart selskap. Eigarstrategien skal forklara kva kommunen vil oppnå som eigar. Kommunestyret i Eidfjord vedtok 6. februar 2012 i sak 05/12 eigarstrategien for Eidfjord Utvikling AS. Selskap som ikkje kjem inn under finansielt (økonomisk motivert) eigarskap eller politisk motivert eigarskap er selskap kommunen meiner er blanda føremål med eigarskap. Eidfjord Utvikling AS er definert i gruppa med blanda føremål med eigarskap. Eigarstrategien som Eidfjord kommune har utarbeida har eit eige kapittel (kap. 3) om krav /forventningar til godt utøvd eigarskap. Fleire underpunkt i dette gjeld krav og forventningar til nettopp styremedlemmar. Mange av desse er godt innanfor dei tilrådingane som er utarbeidd for val av styre, til dømes av KS Eigarforum. I dokumentet er det også ein gjennomgang av dei (viktigaste) selskapa kommunen har eigarskap i. Likeeins finn vi der ei opplisting av føremålet for det einskilde selskapet. Om Eidfjord utvikling heiter det: Eigarskapsstrategiar vert også drøfta i eigarmøte; då med utgangspunkt i eigarmelding handsama i kommunestyret. Selskapsstrategi og vedtekter Målformuleringar, verdidokument og etiske retningsliner er i følgje svar frå eigar definert gjennom vedtektene. Ut over dette har eigar i liten grad definert strategiar/retningsliner for styret og administrasjonen. Eigar har også i liten grad definert kva slags risikoprofil verksemda skal drivast etter. Eigar opplyser at det vert gjennomført evalueringar av styret i tilknyting til val, supplering med meir. Det ligg ikkje føre, så langt revisor kjenner til noko skriftleg (formell) evaluering av styret. Ordføraren er kjend med at styret i Eidfjord Utvikling AS sidan våren 2012 har arbeidd med ein ny strategi for selskapet, noko som er i tråd med vedtaket i sak 05/12 som gjaldt selskapets eigarstrategi. Selskapets arbeid med ny strategi er ikkje sluttført. Samansetning og funksjon til eigarorgan (generalforsamling) Ordførar er generalforsamling i Eidfjord Utvikling AS, og opptrer på vegne av Eidfjord kommunestyre. Kommunestyret vert i forkant av generalforsamlinga orientert om alle saker som skal handsamast på generalforsamlinga. Ved val av styrerepresentantar set ordføraren fram dei kandidatane som (fleirtalet) kommunestyret i eige sak har stemt over. I Eidfjord Utvikling AS sine vedtekter (oppdatert 14. juni 2008) heiter det at styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummerrekkefølgje. Det er Eidfjord kommunestyre ved ordførar som oppnemnar styret og vara. Styret vert valde for 2 år om gongen. Styret sin leiar og nestleiar vert valt av generalforsamlinga. 12

13 Det er ordførar som er eigarrepresentant for Eidfjord kommune. Eigarmøte I eigarstrategien for Eidfjord Utvikling finn vi i avsnittet: Dialog og opplæring: Eidfjord kommune som eigar skal ikkje ha direkte påverknad når det gjeld dagleg leiing og drift. Som eigar skal kommunen likevel sjå til at strategiane til styret og utviklinga av føretaket er i tråd med eigar sine interesser. Dette fordrar gode informasjonskanalar: EU inviterer kommunestyret til eit eigarskapsseminar ein gong i kvar kommunestyreperiode Dagleg leiar og styreleiar orienterer kommunestyret to gonger årleg om selskapet Om utnemning av styre Den viktigaste oppgåva som eigar i eit aksjeselskap er å velja eit kompetent styre, og vidare avsette styret dersom eigarinteressene ikkje blir ivareteken på ein tilfredstillande måte. I eigarskapsstrategien for Eidfjord Utvikling AS står det: Eidfjord Utvikling skal leiast av eit styre og ein dagleg leiar. Styret har det overordna ansvaret for forvaltninga av selskapet, og at det vert drive i samsvar med føremålet og innafor ramma av lovgjevinga, vedtektene og instruksar som eigarane har fastsett på generalforsamlinga. Dagleg leiar skal stå for den daglege leiinga av verksemda, og skal i denne samanhengen følgja retningsliner og pålegg som styret har gjeve. Styret skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer i nummerrekkefølgje. I aksjeselskap er det i utgangspunktet generalforsamlinga og i interkommunale selskap representantskapen som vel styremedlemmer. Formelt kan kommunen som aksjeeigar difor berre koma med framlegg til generalforsamlinga. Valnemnda for Eidfjord kommune kjem med framlegg til kommunestyret om styrekandidatar til selskap der kommunen er eigar. Kommunestyret har fullmakt til å gje kommunen sin(e) representant(ar) på generalforsamlinga instruks om kven som skal fremjast som kommunen sine kandidatar ved valet. I selskap der kommunen vel alle styremedlemmane, skal valnemnda sitt arbeid leggja vekt på at styret får ei slik samansetjing som går fram av eigarstrategimeldinga punkt Vurdering Når Eidfjord kommune har valt utskilling av verksemd i sjølvstendige rettssubjekt inneber det at den politiske styringslinja endrar karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringa vert erstatta av eigarstyring. Det er viktig at folkevalte får innsikt i dei roller ein innehar både som folkevalt og eksempelvis som generalforsamling i eit selskap. Dei folkevalte må vera bevisst/ha forståing om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. Revisors gjennomgang viser at kommunen har gjennomført opplæring i eigarskap og selskapsleiing som ein del av folkevaltopplæringa, samt i form av seminar. Dette er i tråd med KSanbefalingar nr 1. Eidfjord kommune har ikkje følgt opp KS-tilråding nr 2 med omsyn til eigarskapsmeldingar. Eidfjord kommune utarbeidar ikkje eigarskapsmeldingar årleg. 13

14 I KS-anbefaling nr 3 skal selskapets verksemd tydeleggjerast i vedtektene. Innanfor ramma av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategiar for verksemda si. Gjennomgangen vår viser at i vedtektene for selskapet er formålet med, men selskapet har ikkje følgt opp styringssignala frå eigar ved å utarbeide selskapets strategi. Generalforsamlinga er aksjeselskapets øvste organ, og det er ordførar som er generalforsamling og opptrer på vegne av Eidfjord kommunestyre. I og med at ordførar representerer kommunestyret meiner revisor at dette er i samsvar med eigartilråding nr. 7. I tillegg til generalforsamling har det også vore innkalla til andre eigarmøte. For Eidfjord Utvikling AS har situasjonen vore slik at slike eigarmøte blir gjennomført to gongar årleg. Dagens styre er valt etter kommunestyremøte hausten 2011og generalforsamling 2012, og er etter revisors vurdering valt med tanke på å sikre at styrerepresentantane skal utfylle kvarandre kompetansemessig. Ny styreleiar vart valt i 2012 etter at tidlegare styreleiar trakk seg. Den nye styreleiaren sa at intensjonen no var snarast mogleg (i løpet av hausten 2012) å få på plass eit styre som hadde nødvendig erfaring og ein ny styreleiar med brei næringslivserfaring. Valnemnda skal arbeide med å finne styrekandidatar som har nødvendig kunnskap. 4.4 Konklusjon Vår gjennomgang viser at kommunen i stor grad utøvar eigarskapen i Eidfjord Utvikling AS i samsvar med etablerte normer for god eigarstyring. Eigars vitigaste rolle er å velja eit styre til selskapet, og avsette styret dersom styret ikkje gjer eit tilfredsstillande arbeid. Eigar må også sørgje for at styret er slik samansett og får dei nødvendige styringsrammene for å utøva sitt virke som eit profesjonelt organ, noko som kjem fram i KS tilråding nr 9. Dagens styre er valt etter kommunevalet i 2011og generalforsamling Revisor meiner at styret er valt for å sikre at styrerepresentantane samla skal ha den rette kompetansen. Då intensjonen om å få på plass eit nytt styre allereie frå hausten 2012 ikkje er følgt opp, presiserer vi kor viktig det er at dette arbeidet blir gjennomført snarast. 5. Rapporteringsrutinar mellom eigar og styret og mellom styret og dagleg leiar 5.1 Vurderingskriterium Vurderingskriteria dette kapitlet er utleia frå Lov om aksjeselskap (LOV ) kapittel 6 kva gjeld selskapets leiing og Eidfjord Utvikling AS sine vedtekter (årstal) Følgjande vurderingskriterium er utleia knytt til rapportering mellom styret og eigarane: Generalforsamlinga skal handsame årsrekneskap og årsmelding og andre saker som etter lov/vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga GF skal avhaldast innan 6 månader etter utgangen av kvart rekneskapsår og det skal ikkje utbetalast utbytte 14

15 Overskot i selskapet skal tilleggjast eigenkapitalen Styret skal føre tilsyn med den daglege leiinga Styret skal føre tilsyn med selskapets verksemd Rapportering/informasjon skal vera tilstades i eit eigarperspektiv. Det skal vera ein styreinstruks Styreinstruksen skal gi nærmare reglar om styrets arbeid Styreinstruksen skal innehelda reglar om kva for saker som skal styrehandsamast Styreinstruksen skal sei noko om dagleg leiars arbeidsoppgåver og plikter overfor styret Styreinstruksen skal innehelde reglar om møteinnkalling Styreinstruksen skal ha reglar om møtehandsaming Følgjande vurderingskriterium er utleia knytt til rapportering frå dagleg leiar til styret: Det skal rapporterast i møte eller skriftleg minimum kvar fjerde månad Det skal rapporterast om selskapets verksemd Det skal rapporterast om selskapets stilling Det skal rapporterast om selskapets resultatutvikling Dagleg leiar skal på førespurnad gi styret nærmare utgreiing om bestemte saker 5.2 Data Når vi i dette kapitlet tek opp temaet om rapportering, vil det vera snakk om den ordinære driftssituasjonen. Del to i rapporten (kapittel 6 9) er forvaltningsrevisjon. Rapport frå styret til eigarane. Generalforsamlinga 15. juni 2010 handsama og godkjente årsrekneskap og revisors melding for Generalforsamlinga handsama og godkjente årsmelding og disponering av årets overskot. Godtgjersle til styret godkjente også generalforsamlinga, det same for revisor sitt honorar som vart fastsett etter rekning. Generalforsamlinga 20. juni 2011 handsama årsrekneskap og revisors melding for Begge dokumenta vart godkjent. I tillegg handsama og godkjente generalforsamlinga årsmelding og disponering av årets overskot. Også fastsetting av godtgjersle til styret vart godkjente av generalforsamlinga. Revisor vart godtgjort etter rekning. Generalforsamlinga 18. juni 2012 handsama årsrekneskap og revisors melding for Av protokollen går det fram at i tillegg til det som er nemnt ovanfor handsama generalforsamlinga årsmelding og disponering av årets overskot. Også fastsetting av godtgjersle til styret og revisor var godkjent av generalforsamlinga. Årsrekneskapane for 2009, 2010 og 2011 viste alle overskot. Overskotet vart disponert og avsett til anna eigenkapital. Protokoller frå generalforsamlinga viser at det ikkje er vedtatt utbytte til eigarane. I tillegg til generalforsamling, legg dagens styre opp til at det minst skal vera to eigarmøter pr år. Eigarmøta har ingen fast agenda. Alle protokollar vert sende til Eidfjord kommune ved rådmann i tillegg til styremedlemmer, varamedlemmer og observatør. Dessutan har det vore praksis at styreleiar og dagleg leiar i Eidfjord Utvikling AS 2 gonger i året rapporterer til kommunestyret om verksemda. Det har vore noko diskusjon om format og kva som skal vera hovudpunkta i rapporteringa til kommunestyret. Selskapet har følgt opp dette slik at rapporteringa mest mogleg samsvarar med kommunestyret sine ynskjer. 15

16 Den eine orienteringa har vore om hausten, den andre har vore før generalforsamlinga i juni. Siste gong Eidfjord utvikling AS orienterte eigar ved kommunestyret, var Dagleg leiar var forhindra frå å delta på dette møtet då ho vart forseinka på grunn av fly som vart halde tilbake i utlandet etter tenestereise. I tillegg har det vore halde møter med formannskapet. Dette har vore knytt til spørsmål om ny eigarstrategi. Rapportering til styret Styrets medlemmer er tydeleg på at dei sit som selskapets styre, og ikkje som representantar for eigar. Styret ser det som hovudoppgåve å ivareta selskapets beste gjennom sitt arbeid. Vidare er styret tydelege på at dei ikkje skal førestå den daglege drifta i Eidfjord Utvikling AS. Selskapet har ikkje stillingsinstruks for dagleg leiar og det er heller ikkje utarbeida retningsliner for administrasjonen. Dagleg leiar forheld seg til tilsetjingsavtale og har hatt som praksis å ta opp med styret spørsmål som det har vore tvil om kva dagleg leiar kan/ikkje kan gjera. Det sitjande styret har under utarbeiding ein ny stillingsinstruks. Dagleg leiar har kontakt med styreleiar på telefon, e-post, sms og melding på facebook. Dette har endra seg noko etter generalforsamling i 2012 då styreleiar har eit arbeid som gjer at han er mykje borte på arbeid og til dels ikkje er tilgjengeleg på telefon mv. Dagleg leiar har bedt om at det vert etablert ordning med medarbeidarsamtaler mellom dagleg leiar og styret på grunn av at dette ikkje har vore praktisert på ein systematisk måte i Eidfjord Utvikling AS. Styret vedtok at styreleiar eg eit eksternt styremedlem skulle planleggja og gjennomføre slike medarbeidarsamtaler med dagleg leiar minst ein gong i året. Det er ikkje gjennomført slik medarbeidarsamtale. I utkast til strategisk plan for Eidfjord Utvikling AS manglar førebels konkrete målformuleringar for inneverande periode. Det har vore ein diskusjon om målemetode og validitet knytt til årsak og verknad med omsyn til nyetableringar som skjer og betra resultat i eksisterande verksemder som nytter seg av Eidfjord Utvikling AS sine tenester. Andre næringsselskap nyttar SSB sin statistikk med dei fordelar og ulemper det medfører. I arbeid med strategisk plan har ein vore innom verdiar som skal vera retningsgjevande for verksemda og for styret og dagleg leiar. Det er ikkje utarbeidd retningsliner for verksemda. Det er ikkje utarbeidd styreinstruks for styret i Eidfjord Utvikling AS. I arbeidet med strategisk plan er dette eit av dei punkta som styret sjølve har påpeikt at ein ynskjer seg. Styreleiar fekk tilsendt mal for styreinstruks som eit innspel. Administrasjonskostnader I årsmeldinga finn ein informasjon om administrasjonskostnader og prosjektkostnader. 5.3 Vurderingar Vår vurdering viser at protokoller frå møte i generalforsamling viser at aksjelova er følgt med omsyn til kva som skal handsamast. Generalforsamling har i si handsaming stilt spørsmål til selskapets årsrekneskap. 16

17 Eidfjord Utvikling AS har halde generalforsamling på ulike datoar. Alle undersøkte dokument viser at generalforsamlinga har vore gjennomført i juni månad året etter rekneskapsåret, noko som er i samsvar med 5-5 i aksjelova. Første ledd lyder: Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling. For åra har det ikkje vore halde ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlinga har også fastsett godtgjersla til revisor og styrets medlemmer. I selskapets vedtekter står det at på ordinær generalforsamlinga skal følgjande saker handsamast og avgjerast: - Godkjenning av årsrekneskapen og årsmelding - Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer til generalforsamlinga Å fastsetje godtgjersla til styremedlemmer, varamedlemmer og observatørar er ei oppgåve som følgjer av aksjelovas i aksjelovas 7-1, nr 2 heiter det at revisors godtgjersla skal godkjennast av generalforsamlinga. Dette betyr at fastsetjinga er korrekt handsama av selskapet. For åra har rekneskapen vist overskot og desse er disponert på generalforsamlinga. Det er ikkje føreslått utbytte, noko som er i samsvar med eigarskapsstrategien. Selskapet har ikkje til føremål å skaffa økonomisk vinning for aksjeeigaren. Selskapet sine midlar kan ikkje delast ut som utbytte, og eventuelt overskot skal leggjast til selskapskapitalen. Ved oppløysing av selskapet skal selskapet sine midlar tilfalla aksjonæren. Styret skal føre tilsyn med dagleg leiar. Styret i Eidfjord Utvikling AS har ikkje utarbeida stillingsinstruks for dagleg leiar. Omgrepet å føre tilsyn med kan definerast som å passe på eller sjå etter at (eksempelvis) lover og reglar blir overheldt. For styret i Eidfjord Utvikling AS betyr dette at dei skal passe på Eidfjord Utvikling AS sin utvikling og drift. Å utarbeide ein strategi for selskapet er etter revisor sin oppfatning ein naturleg del av denne oppgåva. Det same gjeld å fastsetje tid for og gjennomføring av styremøte og /eller møter med eigar og dagleg leiar. Gjennom at aktuelle saker vert teken opp på styremøte og gjennom økonomisk rapportering fører styret tilsyn med verksemda. Samtidig er det viktig å understreke betydinga av at saker til styret er tilstrekkeleg belyst. I eit aksjeselskap er generalforsamlinga øvste organ, og eigar/eigarane gir sine signal til verksemda her. For Eidfjord Utvikling AS sitt vedkommande vert det lagt opp til formelle eigarmøte. Etter revisors vurdering tilfredsstiller dette kravet om at selskapet skal rapportere til /informere eigar. Då eigar i generalforsamling handsamar selskapets årsrekneskap og årsmelding, vil informasjonen etter revisors oppfatning vera tilpassa eigars nivå med tanke på detaljeringsgrad. Eigar har på sin side i liten grad definert strategiar og retningsliner for styret. Likevel vert Eidfjord kommune oppfatta som ein tydeleg eigar. Eidfjord Utvikling As har ikkje utarbeida styreinstruks, revisor meiner derfor at denne bør utarbeidast snarast slik at ein får ein oversikt over kva saker som skal styrehandsamast, gjennomføring av møter og dagleg leiars arbeidsoppgåver og plikter overfor styret. Dagleg leiar rapporterar til styret oftare enn kvar 4. månad. Det vert rapportert i styremøte, der det blir protokollført kva saker dagleg leiar legg fram. Det er revisors oppfatning at dagleg leiars rapporteringsrutinar til styret tilfredstiller valt revisjonskriterium. Ut frå tilgjengelege data kan ikkje revisor uttale seg om kvaliteten på rapportering. 17

18 5.4 Konklusjonar Vår gjennomgang viser at formelle rapporteringsrutinar ikkje er på plass. Likevel fungerer rapporteringa om den daglege drifta til eigar og rapportering mellom styret og eigar. Vi meiner at Eidfjord Utvikling AS snarast bør utarbeide ein styreinstruks som oppfyller dei krava som vert stilt. 18

19 6. Korleis er forholdet mellom næringsaktørar i kommunen og Eidfjord Utvikling AS 6.1 Revisjonskriterium Føremålsparagraf Eidfjord Utvikling vart vedteken oppretta av kommunestyret i Eidfjord i møte 18. juni Selskapet har som føremål å driva det kommunale næringsutviklingsarbeidet i Eidfjord. Kommunestyret i Eidfjord kommune vedtok i februar 2012 eigarskapsstrategi for Eidfjord Utvikling AS. Eigarstrategi/styringssignal Eidfjord kommune ynskjer å stå fram som ein aktiv eigar med ein tydeleg eigarskapsstrategi, slik at Eidfjord Utvikling vert det verktøyet kommunen ynskjer for selskapet. Kommunestyret vil gje følgjande styringssignal til arbeidet i Eidfjord utvikling for perioden : 1. Styret for Eidfjord Utvikling må setja sine eigne mål for perioden og laga ein strategi for korleis dei skal nå desse måla. Eidfjord Utvikling skal visa målbare resultat. 2. Kommunestyret forventar at styret og dagleg leiar driv eit aktivt og utoverretta arbeid for bedriftsetablering i Eidfjord. Dette inneber at styret og dagleg leiar sjølve tek initiativ og er offensive i og utanfor kommunen for nyetablering av offentlege og private arbeidsplassar. Styret og dagleg leiar skal ha fokus på utvikling av eksisterande næringsliv. 3. I dette arbeidet meiner kommunestyret at styret og dagleg leiar skal leggja vekt på bedriftsutvikling/arbeidsplassar. - Leggja til rette for etablering av små og store verksemder, t.d. gjennom nettverksbygging, rådgjeving og etableringshjelp - Medverka til auka inntening og utviding av arbeidsplassar i eksisterande verksemder - Utvikla og stimulera til gründermiljø - Etablera lokal node av nærigshagen i Hardanger - Profilera og marknadsføra Eidfjord som reiselivs- og næringslivskommune 6.2 Data Eidfjord Utvikling AS fekk i brev dagsett nye styringssignal frå Eidfjord kommune for perioden På bakgrunn av dette vart det våren 2012 sett i gang eit arbeid med strategisk plan for Eidfjord Utvikling AS i styret, med ekstern hjelp. Som bakgrunn for dette arbeidet vart det gjennomført ein brukarundersøking i mai Tidlegare var det gjennomført ei kundeundersøking (2011). Styreleiar har oppmoda styret om å leggja arbeid med strategisk plan til sides. Undersøkingane har blitt nytta aktivt inn i strategiarbeidet som styret starta opp i første halvår 2012, der selskapet henta inn kompetent ekstern assistanse både til marknadsundersøkinga (Terje Kopperud) og til sjølve arbeidet med strategi (Kjell Bergesen). Brukarundersøkinga vart gjennomført i samarbeid med Høgskulen i Bergen, ein masterstudent og hans rettleiar. Begge undersøkingar visar ei to-deling, dei som er nøgde/positive er gjennomgåande nøgde/positive, dei som er misnøgde/negative er gjennomgåande misnøgde/negative. Eidfjord Utvikling AS sitt styre og dagleg leiar har vore einige i at begge dokumenta fortel ting som må takast omsyn til i prioriteringar av vidare arbeid. 19

20 Det er ikkje styreinstruks for styret i Eidfjord Utvikling AS. I arbeidet med strategisk plan er dette eit av dei punkta som styret sjølve har påpeikt at ein ynskjer seg. Styreleiar fekk tilsendt mal for styreinstruks som eit innspel. Det er ikkje utarbeidd retningsliner for administrasjonen. Dagleg leiar har held seg til tilsetjingsavtale og har hatt som praksis å ta opp med styret spørsmål som det har vore tvil om kva dagleg leiar kan/ikkje kan gjera. Vi vel her å ta med oppsummeringa/samandraget frå dei to undersøkingane, detaljane tek vi ikkje med. Vedlegg 1 viser samandraget av telefonintervjua. En effektstudie: Bruk av midler frå Eidfjord Utvikling AS til verksemder i Eidfjord Meininga til mottaker Oppsummering: Som nevnt innledningsvis er mange av svarene frå undersøkelsen positive. Sett i det lys av at alle respondentene har mottatt støtte frå Eidfjord Utvikling er det forventet at de aller fleste har en positiv holdning til EU. Det er allikevel noen tilbakemeldinger som er negative/mindre positive. De som har svart mindre positivt på spørsmålene har en tendens til å gjøre det gjennom hele undersøkelsen. Det virker som det er en gruppe med positive respondenter og en gruppe med negative. Når vi dermed summerer opp gjennomsnittene hvert spørsmål ligger de som regel midt på treet. Alle konklusjonar er trekte på bakgrunn av ein spørjeundersøking sendt ut til 53 respondentar frå dei bedriftene Eidfjord Utvikling AS har gitt støtte til gjennom dei siste 5 åra. 21 respondentar har svart på undersøkinga. Dette gir ein svarprosent på 40 %. For dei 21 respondentane som svarte på spørjeskjema forsøkte ein å få til eit telefonintervju for å få ein meir kvalitativ tilnærming til problemstillinga, men det viste seg dessverre at det var få av respondentane som var villig til å svare på telefon. Respondentane fekk jamlege påminningar om å svare på undersøkinga over ein periode på ein månad. Å svare på undersøkinga eller ikkje er frivillig, derfor kan ikkje utførar garantere for at dei som har svart på undersøkinga er representativ for heile gruppa samla, noko som er viktig å ta med seg når ein tolkar resultatet. Rapport Behovsundersøkelse Eidfjord Utvikling AS Bakgrunn Eidfjord Utvikling AS (Eidfjord Utvikling AS) har fått ny eierstrategi frå Eidfjord kommune. I eierstrategien står det blant annet at styret for EU må sette sine egne mål for perioden og lage en strategi for hvorledes en skal nå disse målene. Blant de prioriterte oppgavene er at styret skal og daglig leder skal ha fokus på utvikling av eksisterende næringsliv gjennom å medvirke til økt inntjening og utviding av arbeidsplasser. Sørge for etablering av nye virksomheter i Eidfjord og markedsføre Eidfjord som reiselivs- og næringslivskommune er også prioriterte oppgaver. Formål EU har startet en strategiprosess for å definere mål og strategier som den nye eierstrategien etterspør. Som et grunnlag til den prosessen har EU ønsket å kartlegge markedets behov og ønsker om tjenester og produkt frå EU, samt selskapets omdømme. Derfor vart det beslutta å gjennomføre to markedsundersøkelser, hvor av denne undersøkelsen er den ene. 20

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll

MELAND KOMMUNE. Plan for selskapskontroll MELAND KOMMUNE Plan for selskapskontroll 2016-2019 12.03.2016 1 Plan for selskapskontroll Meland kommune 2016-2019 Bakgrunn Kommunesektoren har sidan slutten av 90-talet vore prega av ei auka fragmentering

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den

Klepp kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Klepp kommune Plan for selskapskontroll 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Klepp den Innhaldsliste Plan for selskapskontroll 2017 2020... 1... 1 Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformar

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi for Jæren Industripartner AS Vedteken av kommunestyret i xx kommune, xx.xx.2017 Eigarstrategi Jæren Industripartner AS Formålet med eigarskapet Jæren Industripartner

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bjerkreim kommune Vedtatt av kommunestyret Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Eigarskapsmelding 2010 2011

Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011... Vedtak i Komité for finans og forvaltning - 20.04.2010: Komité for finans og forvaltning nemner opp eit utval påp 5 personar, som skal utarbeida

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Hå Kommune 1 Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteken av kommunestyret 13. september 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innhaldsliste... 2 2 Innleiing... 3 2.1 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Oppfølging av kommunalt eigarskap

Oppfølging av kommunalt eigarskap Oppfølging av kommunalt eigarskap 1 VEST KONTROLL TILSETTE: Jostein Støylen (Dagleg leiar) Ida Birgitte Marholm (Konsulent) KOMMUNAR: Hareid (5 057) Herøy (8847) Sande (2 628) Selje (2 789) Ulstein (7

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010. HORDALAND FYLKESKOMMUNE SITT VIDARE ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE OPPFØLGING AV FYLKESTINGET SITT VEDTAK FRÅ JUNI 2010 Bakgrunn Hordaland fylkeskommune er i dag medeigar i sju arbeidsmarknadsbedrifter

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Etne kommune Vedtatt av kommunestyret 30.10.12, sak 69/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bokn kommune Vedtatt av kommunestyret [18.12.12] Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 18.11.12, sak 90/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL

36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 19. sep. 2012 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 36/12 36/12 SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK - RAPPORT

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS

PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS PROSJEKTSKISSE EIGARSKAPSKONTROLL I AUFERA AS Bakgrunn Det er ei trend at stadig fleire av dei kommunale tenestene vert fristilt og organisert i einingar utanfor den tradisjonelle etatsorganiseringa i

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND 2016 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I HJELMELAND Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 3 Årsmelding 2016 Kontrollutvalet i Hjelmeland Innhald: Innleiing Måloppnåing 2016 Kontrollutvalet sitt arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus, møterom 3. etg. Møtedato: 09.12.2008 Tid: 0900 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2008-2012

Plan for selskapskontroll 2008-2012 Plan for selskapskontroll 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

i54.2_-1q ÅMLI KOMMUNE KONTROLLUTVALET

i54.2_-1q ÅMLI KOMMUNE KONTROLLUTVALET i54.2_-1q ÅMLI KOMMUNE KONTROLLUTVALET ÅRSPLANFOR 2013 AMLI KOMMUNE KONTROLLUTVALET ÅRSPLAN2013 FOR KONTROLLUTVALET Bakgrunn Åmli kontrollutval legg med dette fram ein eigen årsplan for kommunestyret for

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Fyresdal kommune 1 Kontrollutvalet i Fyresdal kommune Desse er medlemmar av kontrollutvalet: Leiar: Kjell Sverre Thoresen (Sp) Nestleiar: Tore Lotsberg (BL) Medlem:

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Selskapskontroll av eigarskapsforvaltninga i Voss kommune

Selskapskontroll av eigarskapsforvaltninga i Voss kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll av eigarskapsforvaltninga i Voss kommune Selskapskontroll av eigarskapsforvaltninga

Detaljer