Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten"

Transkript

1 N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.: Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel: Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord- Salten Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune Pris: kr. 50,- av Erika Søfting Tone Magnussen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

2

3 FORORD Dette arbeidsnotatet presenterer evalueringen av Nordland fylkeskommunes småsamfunnssatsing i Nord-Salten som omfatter kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Satsingen har pågått i årene Småsamfunnssatsingen i Nordland har foregått i to geografiske områder; Nord-Helgeland og Nord-Salten, og omfatter i alt 6 kommuner. Selv om evalueringens fokus har vært rettet mot småsamfunnssatsingen i Nord-Salten, har evalueringen også hatt et sideblikk mot småsamfunnssatsingen i kommunene på Nord- Helgeland. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Formålet med evalueringen har vært å vurdere bakgrunn, innhold og gjennomføring av småsamfunnssatsingen, i de tre kommunene i Nord-Salten og i fylkeskommunen. På denne bakgrunn vil evalueringen gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere eventuell videre satsing etter Ole Bernt Skarstein har vært kontaktperson i Nordland fylkeskommune, og har raust bidratt med tilrettelegging i forhold til dokument og arkivmateriale knyttet til småsamfunnssatsinga. Informanter i de tre Nord-Salten kommunene og på Helgeland har velvillig svart på våre mange spørsmål, og bidratt med sin tid for å gi oss et godt datagrunnlag. Bodø 15.mars

4 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD BAKGRUNN, FORMÅL OG FORSKNINGSDESIGN Innledning Om evaluering Tema og problemstillinger i evalueringen Metode og datagrunnlag ORGANISERING AV SATSINGEN I KOMMUNENE Bakgrunn for småsamfunnssatsingen i Nordland fylkeskommune Småsamfunnssatsing i Nord-Salten, historikk og bemanning Tiltak og framdrift NOEN SENTRALE DILEMMA Målsetting Plassering i Nordland Fylkeskommune Lokale problemer, statlig og regional politikk Kontinuitet, kapasitet og kompetanse Nord-Salten, et sammensatt bilde SMÅSAMFUNNSARBEID I ET VIDERE PERSPEKTIV Noen eksempler fra andre prosjekter Hva er utfordringer i småsamfunnsarbeid og hva kan man lære? SMÅSAMFUNNSPROSJEKTET I NORD-SALTEN: KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Konklusjoner Anbefalinger LITTERATUR

5 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG FORSKNINGSDESIGN 1.1 INNLEDNING Satsinger rettet mot utkantsamfunn har lang tradisjon i Nordland fylkeskommune. Nordland er et fylke med mange små kommuner og mange samfunn og steder som kan defineres som utkant. Distrikts- og utkantspørsmål har derfor alltid vært aktuelle. I prosjekter som Bygdepolitisk Program og andre satsinger har fylkeskommunen satt i gang målrettede satsinger i forhold til disse stedene.. Fylkeskommunen har over lang tid hatt nær kontakt med Kommunal- og regionaldepartementet på småsamfunnsfeltet, og vært en aktiv medspiller i utvikling av ulike småsamfunnssatsinger. 1.2 OM EVALUERING Begrepet evaluering blir brukt stadig oftere, og i en rekke ulike betydninger. Folk flest oppfatter evaluering i nær sammenheng med vurdering. En definisjon som er vanlig å bruke i evalueringssammenheng er: Evaluering er kort sagt at beskrive, analysere og fortolke en indsats og dens virkninger. (Adamsen 1986) Ønsket om evaluering må forsås ut fra oppdragsgivers behov for tilbakemelding. Man ønsker kunnskap om hva som er oppnådd med prosjektet, og i hvilken grad de økonomiske virkemidlene er blitt benyttet på en kostnadseffektiv måte. Formålet er imidlertid ikke bare å vurdere effekten av offentlig virkemiddelbruk. Like viktig er det å kunne høste kunnskap og erfaringer, blant annet om hvilke vilkår som må være tilstede for at et tiltak skal fungere godt. Et sentralt element i alt evalueringsarbeid er å tilbakeføre kunnskap til beslutningstakere, deltakere og brukere. Dette er ikke en tradisjonell effektevaluering der formålet er å utvikle kvantitative indikatorer for å vurdere satsingens effekter. Hensikten har vært å beskrive og vurdere satsingen mer i et prosessperspektiv, for dermed å kunne etablere en forståelse for noen av de forutsetninger, muligheter og barrierer som er knyttet til et slikt utviklingsarbeid. Intensjonen har vært å skaffe ny kunnskap om hva som preger slike utviklingsarbeid, og komme med forslag til forbedringer i en eventuell videreføring av satsingen. 1.3 TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I EVALUERINGEN Nordland fylkeskommune har vært opptatt av å få fram en evaluering som kan gi grunnlag for å vurdere ulike sider ved småsamfunnssatsingen i Nord-Salten. Som oppdragsgiver har en vært interessert i å få fram kunnskap om prosessen i småsamfunnssatsingen, det vil si hvordan utviklingsarbeidet har vært organisert og bemannet. Videre har en ønsket et fokus mot samarbeidet mellom kommunene i Nord-Salten og fylkeskommunen, samt en vurdering av økonomi og ressursbruk i småsamfunnssatsingen. Som en del av dette, er evaluator bedt om å vurdere felles problemforståelse og utfordringer på tvers av kommunene, samt identifisere eventuelle kompliserende faktorer for utviklingsarbeid i Nord-Salten. Selv om evalueringsoppdraget formelt sett har vært knyttet til den delen av småsamfunnssatsingen som har foregått i Nord-Salten, har det underveis i arbeidet vært både nyttig og nødvendig å ha et blikk 3

6 også småsamfunnssatsingen på Nord-Helgeland. Dette har bidratt til å sette arbeidet i Nord- Salten inn i en større ramme, samtidig som det til en viss grad har vært mulig å se de to delene av småsamfunnssatsingen i sammenheng. For å kunne gi svar på disse spørsmålene, er evalueringen derfor lagt opp i tre deler: 1. Dokumentasjon av småsamfunnsarbeidet i de tre kommunene i Nord-Salten. Her legges det vekt på å beskrive form og innhold i småsamfunnssatsingen, fra oppstarten og frem til i dag. Hvilke tematiske arbeidsområder kommunene har valgt å arbeide innenfor, vil være et viktig forhold å dokumentere. Valg av arbeids- og samarbeidsformer er et annet viktig tema: hvordan arbeider en i småsamfunnssatsingen, og hvordan foregår samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen? Organisering av småsamfunnssatsingen er et tredje tema, der det er sentralt å dokumentere hvordan arbeidet til nå har vært organisert, i kommunene, mellom kommunene og mellom kommunene og fylkeskommunen. Kontakt og kommunikasjon med eksterne samarbeidsparter er det fjerde forholdet som blir dokumentert. 2. Analyse og vurdering av småsamfunnsarbeidet i Nord-Salten, utgjør den andre hoveddelen av evalueringen. På bakgrunn av dokumentasjonen i del 1, gjøres det analyser og vurderinger der disse spørsmålene er særlig sentrale: Hva preger innholdet i småsamfunnssatsingen? Hvordan har arbeidsformer og organisering preget samarbeid og framdrift? Hvilke resultater har det vært mulig å oppnå? 3. Tilrådinger og faglige innspill, der evaluator setter småsamfunnssatsinga i Nord-Salten inn i en større sammenheng, er del tre av evalueringen. Her legges det vekt på å trekke fram erfaringer fra lignende utviklingsarbeid i andre deler av landet, og bruke dette erfaringsmaterialet for å trekke konklusjoner og komme med tilrådinger til videre organisering av småsamfunnsarbeidet 1.4 METODE OG DATAGRUNNLAG I en evaluering av denne typen, der ønsket er å kartlegge prosesser og analysere sammenhenger, er en kvalitativ tilnærming velegnet. En kvalitativ tilnærming gir mulighet til å få informasjon om motiver, tenkemåter, strategier, vurderinger og refleksjoner, og gir et godt grunnlag for å analysere prosesser. Evalueringen er basert på data samlet inn gjennom dokumentstudier, intervjuer og observasjon. Det skriftlige materialet omfatter blant annet møtereferater fra Nordland Fylkeskommune og styringsgruppen i kommunene, prosjektbeskrivelse fra kommunene, samt søknader, statusrapporter, brev og annen skriftlig kommunikasjon mellom kommunene og fylkeskommunen. I tillegg har fylkeskommunale og statlige plandokumenter og aktuelle fylkestings- og fylkesrådssaker, samt andre relevante offentlige dokumenter blitt gjennomgått. En del rapporter og annet materiale fra liknende satsinger og prosjekter på landsbasis inngår også i materialet. Personlige intervju med aktører involvert i småsamfunnssatsingen danner en sentral del av datagrunnlaget for evalueringen. Informantene har vært ordførere og rådmenn i alle tre 4

7 kommuner, saksbehandler i Nordland fylkeskommune, representant for fylkesrådet, prosjektledere, samt representanter for kunnskapsinstitusjoner i regionen.. I tillegg er representanter for styringsgruppa for satsingen på Nord- Helgeland intervjuet. Deltakende observasjon fra et fellesmøte i småsamfunnssatsingen mellom kommunene i Nord-Salten, Nord-Helgeland og Nordland fylkeskommune inngår også i data materialet. 5

8 2. ORGANISERING AV SATSINGEN I KOMMUNENE 2.1 BAKGRUNN FOR SMÅSAMFUNNSSATSINGEN I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Småsamfunnssatsingen som er gjenstand for denne evalueringen, føyer seg som inn i en rekke av programmer, satsinger og annet utviklingsarbeid i og for distriktene i regi av Nordland fylkeskommune. Småsamfunnssatsingen, slik den framstår fra 2001, har sine røtter i nasjonale føringer fra St.meld. nr. 34 ( ) Om distrikts- og regionalpolitikken. I denne meldingen introduseres begrepet småsamfunn, definert som områder med stor nedgang i befolkningen og lang avstand til regionale sentra. I daværende kommunal og regionalminister Erna Solbergs redegjørelse Vekst- i hele landet (april 2002) poengteres viktigheten av å stimulere til stabilisering og vekst i landets småsamfunn. Regjeringens fokus ble fulgt opp med midler innenfor RUP. 1 Satsingen på småsamfunn i Nordland er forankret i Fylkesplan for Nordland med tilhørende handlingsprogram, samt i utviklingsprogram Nordland I fylkesplanen omtales satsingen mot småsamfunn slik: Strategier for levende småsamfunn og distrikter. Mange områder i Nordland er det en vil kalle småsamfunn og distrikter og, som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, mange av disse områdene har i liten grad muligheter for å kunne bli del av en sterk BAS-region. Disse områdene er svært viktige for mange mennesker og bedrifter, og det er en stor utfordring for Nordlandssamfunnet å legge til rette for å stabilisere folketallet i disse områdene, slik at trivsel, bolyst og verdiskapning opprettholdes og økes. Sikre grunnleggende tilbud i småsamfunn/distrikter. De områdene som ikke er tilknyttet de største sentraene skal sikres et grunnleggende servicetilbud som dekker de mest sentrale behovene. Avstandsreduserende tiltak. For å bedre befolkningens tilgang til et bredere service- og kulturtilbud, og for å bedre rammebetingelsene for næringslivet. Utdanning og kompetanseheving. For å gi gode utdanningstilbud nært bostedet, og sikre næringslivet arbeidskraft som har en kompetanse som de har behov for. 2 Fylkestinget baserer sin definisjon av småsamfunn på St.meld.nr.34 ( ), og presiserer videre at det skal dreie seg om områder som faller utenfor BAS-regionene, med mer enn 50 minutters pendleravstand til nærmeste større sentra, har lavt folketall, og som har hatt varig befolkningsnedgang. Dette omfattet i alt kommuner og 6-8 deler av kommuner i Nordland i Av disse ble kommunene Hamarøy, Tysfjord, Steigen, heretter kalt Nord- Salten, og Lurøy, Rødøy og Træna, heretter kalt Nord-Helgeland, valgt ut som satsingsområder. (FT-sak 86/2002). 1 RUP- Regionale utviklingsprogram 2 Fylkesplan for Nordland , s. xx 6

9 2.2 SMÅSAMFUNNSSATSING I NORD-SALTEN, HISTORIKK OG BEMANNING Historikk Småsamfunnssatsingen kom som nevnt i stand etter signaler fra Kommunal og Regionaldepartementet. Allerede før Nordland fylkeskommune fikk tilført statlige midler til satsingen, var man klar med avklaringer og planer for prosjektet. Fylkestinget i Nordland valgte i september 2002 ut Steigen, Hamarøy og Tysfjord som et av to hovedsatsingsområder i sin småsamfunnssatsing. (FTS 82, 2002) I januar 2003 ble det på initiativ fra fylkeskommunen avholdt et møte med kommunene for å drøfte satsingen, og komme i gang med organisering og konkretisering av kommunenes arbeid. Dette møtet ble fulgt opp allerede 25. februar 2003, etter at kommunene hadde fått tid til å gjøre en del avklaringer. I dette andre møtet ble det fastslått at arbeidet skulle ledes av en styringsgruppe bestående av ordførere og rådmenn i de tre kommunene. Nordland fylkeskommune skulle ha observatørstatus i gruppen. Kommunene ønsket å ansette en prosjektkoordinator for satsingens tre år, som skulle ha sekretærfunksjon, samt sikre prosjektets forankring i næringslivet, være pådriver og følge opp delprosjekter. Kommunene så for seg at finansieringen av prosjektlederstilling skulle være et spleiselag mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. Det ble utformet en søknad til fylkesrådet om midler til denne stillingen, med forslag til tiltak og innhold i satsingen. Man satte seg mål om at styringsgruppa skulle utarbeide hovedmål og prosjektrammer, samt stillingsinstruks for prosjektleder, i løpet av våren Søknaden om midler til prosjektlederstilling ble avslått av Fylkesrådet i oktober 2003 (sak164/2003). Fylkesrådet valgte i samme møte å bevilge til et forprosjekt til kommunene i Nord-Salten, med den begrunnelse at en mente det var behov for ytterlige konkretisering, samt bedre forankring av satsingen. I vedtaket står det: Fylkesrådet anbefaler kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord å arbeide videre med konkretisering, struktur og organisering av et felles utviklingsprosjekt samt vurdere om det er flere aktører som bør inviteres med i den aktuelle rolle samt oppsummering av erfaringer av tidligere relevante prosjekter.(frs 164/2003) Videre bevilget fylkesrådet til å utrede og vurdere om opprettelse av tiltakssone i Nord-Salten kunne være et aktuelt tiltak å arbeide for i prosjektet. (Fylkesrådssak 164/2003) Nordland fylkeskommune engasjerte Agderforskning for å utrede tanken om tiltakssoneetablering. Da rapporten forelå ble den lagt fram for fylkeskommunen og kommunene i et møte. I redegjørelsen kom det fram at Agderforskning mente det var liten statlig vilje til å etablere tiltakssone i nye områder. I utredning til fylkestingssak oppsummeres utredningen slik: Konklusjonen ble her at det ikke ble vurdert som tilrådelig å arbeide videre med denne typen tiltakssone, men heller med utprøving av enkelte av virkemidlene. (FT-sak 95/06) Kommunene i Nord-Salten ansatte ved årsskiftet en lokal prosjektleder i to måneders engasjement til å gjennomføre forprosjekt i tråd med fylkesrådets anbefalinger. Forprosjektet ble brukt til å kartlegge tidligere arbeid og å konkretisere innholdet i satsingen. Dette var rett etter kommunevalget, og alle tre kommunene fikk ny politisk ledelse. Som resultat av forprosjektet, og etter møter og drøftinger i styringsgruppa med ny sammensetning, 7

10 ble det våren 2004 sendt ny søknad om midler. Denne gangen var det utarbeidet en konkretisering av tiltak innen satsingen. De foreslåtte tiltak var etablering av aktivitetssone, Regionalt Kultur- og næringsfond, Strategisk utviklingsprogram for Nord-Salten, samt en rekke enkelttiltak, som arbeid med temaene generasjonsskifte i landbruket og småskalaproduksjon, bredbånd, felles transportplan med mer, og å arrangere en Nord-Salten konferanse. Søknaden fikk ikke noe formelt svar fra Nordland fylkeskommune, men en del av tiltakene ble imøtekommet med fylkeskommunale midler. Kultur- og næringsfond, engasjement av KUN3 i kommuneplanprosess, søknad til Husbanken/KRD ang. boligfinansiering, samt Nord- Salten-konferanse fikk støtte. I tillegg ble det senere bevilget til ekstern konsulent. Disse ble brukt til å engasjere konsulent fra VINN for å få fram problemstillinger knyttet til samferdsel og fiskeri, inkludert å arrangere en samferdselskonferanse. Ifølge fylkestingssak kom den organiserte småsamfunnssatsingen i gang i Nord- Salten i 2005, og prosjektperioden løper til For Nord-Helgeland regnes prosjektperioden til (FTS 95/2006) Det vil si at disse første rundene med møter og søknader ikke blir regnet som en del av prosjektperioden. Hvorfor man ikke regner at Nord- Salten var i gang med sin satsing før 2005 er noe uklart, da endelig prosjektbeskrivelse fra disse kommunene forelå våren Bemanning Styringsgruppa i prosjektet har fra starten av bestått av ordførere og rådmenn i alle tre kommunene. Kommunene hadde allerede da satsingen startet et felles forum for interkommunalt samarbeid kalt STH-gruppen, som besto av nettopp ordførere og rådmenn i Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Det var derfor naturlig at arbeidet i styringsgruppen ble lagt til møtene i STH-gruppen. Denne hadde faste møter en gang i måneden. Småsamfunnssaker har ikke stått på sakslisten på alle møter, men strukturen gjorde at løpende oppfølging, oppdatering og samarbeid var lett gjennomførbart. Den løpende oppfølgingen av prosjektet mellom møtene i STH- gruppen, ble delt mellom kommunene. Kommunene har latt sekretariatsfunksjon for småsamfunnssatsingen gå på omgang mellom seg, ett år av gangen. I mangel på annen bemanning i prosjektet, har det med andre ord vært ordfører og rådmann i kommunen som hadde sekretariatet, som har hatt avsvar for å drive arbeidet framover. Mangelen på ytterligere bemanning i prosjektet har vært et problem gjennom hele perioden. Kommunene i Nord-Salten erkjente helt i starten av prosjektet at det ikke fantes kapasitet i kommuneadministrasjonene til å utføre det nødvendige arbeid med småsamfunnssatsingen i tillegg til den daglige drift. Derfor ønsket de å ansette en prosjektleder. Dette ble imidlertid ikke realisert, fordi fylkeskommunen ikke imøtekom kommunenes ønske om finansiell bistand til å finansiere stillingen. To ganger i løpet av prosjektperioden har kommunene i Nord-Salten ansatt prosjektleder/konsulent for kortere perioder, begge gangene med fylkeskommunal medfinansiering. Nå, helt i avslutningen av satsingens første periode, har kommunene i Nord-Salten fått på plass finansiering av en 50% stilling som prosjektleder/sekretariat for satsingen. Dette er noe kommunene har sett behov for og hatt et ønske om fra starten av, men som først nå blir realisert. 3 KUN: Kvinneuniversitetet Nord i Steigen 8

11 2.3 TILTAK OG FRAMDRIFT Vi vil her gjøre kort rede for hvilke tiltak man har fokusert på i satsingen, og hvordan framdriften har vært i arbeidet med tiltakene. Flere tiltak har vært nevnt i møter og andre dokumenter, men vi velger å vektlegge de tiltak kommunene selv trekker fram som viktige, og som er realisert eller brakt videre. Vi velger å dele inn tiltakene i Nord-Saltens småsamfunnssatsing i to kategorier. Den ene kaller vi sentrale rammevilkår, den andre lokale enkelttiltak. Den første kategorien representerer tiltak som retter seg mot nasjonale regler og lovverk, og som krever langsiktige og omfattende prosesser. Den andre kategorien er tiltak som stort sett involverer lokalt nivå, og som derfor er gjennomførbare på kort sikt. Sentrale rammevilkår Tiltakssone Kommunene kom tidlig i prosessen opp med ideen om å jobbe for å få opprettet tiltakssone i Nord-Salten, på modell av tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. De utfordringer man sliter med i Nord-Saltens småsamfunn kunne blitt kraftig redusert ved en slik løsning, som tar tak i flere viktige rammevilkår. Nordland fylkeskommune tok denne ideen videre ved å bevilge midler til å utrede mulighetene for en slik løsning. De engasjerte Agderforskning til å gjøre utredningsoppdraget. Resultatet av utredningen var at man konkluderte med at det var liten eller ingen politisk vilje til å utvide området for tiltakssone. Det som kunne la seg gjøre, var å jobbe videre med enkelte av tiltakene i tiltakssonemodellen. Det var hovedsakelig fylkeskommunen som trakk konklusjonen at man skulle slippe tanken om tiltakssone etter utredningen. I Nord-Salten kommunene er det flere som fremdeles holder tak i denne tanken. Temaet ble diskutert i møte med fylkeskommunen senest i mars 2007, og saken kan derfor ikke regnes som avsluttet eller endelig konkludert. I prosjektbeskrivelsen fra Nord-Salten kommunene fra 2004, bruker man benevnelsen aktivitetssone for å beskrive en modell for bedrede rammebetingelser for næringsliv, offentlig virksomhet og enkeltindivider, som innholdsmessig ser ut til å tilsvare tiltakssonemodellen. Husbanken - særskilte vilkår for distriktene STH-kommunene har i samarbeid med kommunene på Nord-Helgeland gjort et omfattende arbeid overfor Husbanken og Kommunal- og Regionaldepartementet omkring vilkår for unge boligetablerere i distriktene. Kommunene har vært i møte med departementet, og sendte et forslag til et pilotprosjekt med endringer i regelverket. Finansdepartementet ville ikke godkjenne en prøveordning som det ikke finnes midler til å videreføre. Møtet kommunene hadde med KRD 4 fant sted mens departementet var i gang med arbeidet med distriktsmeldinga. Husbankens kontor i Bodø hadde flere dialoger med departementet med utgangspunkt i kommunenes henvendelse, med mål om å få med problematikken rundt risiko ved boligetablering i distriktene. Kommunenes forslag ble avslått av KRD, men Husbanken sentralt har bedt sitt Bodø-kontor å se nærmere på utfordringene i småsamfunn, og komme med forslag til en mulig forsøksordning. Forsøksordningen kan ikke innebære en ren subsidiering av boliger, som det var skissert i kommunenes forslag, men må ta sikte på å finne andre løsninger og modeller. To representanter fra Nord-Salten og to fra Nord- Helgeland dannet i mars 2007 en arbeidsgruppe sammen med representanter fra Husbanken i Bodø, og det blir jobbet videre med saken. 4 Kommunal og Regionaldepartementet 9

12 Inntektssystemet for kommunene Inntektssystemet for kommunene har vært en sak som har blitt drøftet gjentatte ganger i småsamfunnssatsingen. Særlig Steigen kommune opplever å komme særdeles dårlig ut med dagens system, som rammer urimelig skjevt for en del små kommuner. Også denne saken har vært felles for Nord-Salten og Nord- Helgeland, men sistnevnte har jobbet for å få etablert et øy-kriterium i inntektssystemet, og dermed satset på en modell som er spesifikk for deres geografi. I Nord-Salten er det største fremskrittet i denne saken at ordfører i Steigen har fått plass i et nasjonalt utvalg nedsatt av KRD som skal se nærmere på inntektssystemet. Man har dermed fått en kanal for å målbære de utfordringer man står ovenfor i småkommunene. Alle kommunene i småsamfunnssatsingen har fått oppfordring om å bringe inn forslag og argumenter til ordføreren i Steigen. Kompetansesenter for distriktsutvikling I 2006 tar Kommunal- og regionaldepartementet initiativ til etablering av et nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling. Mange steder og miljøer sender inn forslag om eget kandidatur for lokalisering av dette senteret. Kommunene i Nord-Salten utarbeidet i samarbeid med KUN 5 et forslag om etablering av senteret i Nord-Salten. Fylkeskommunene ble bedt om å prioritere mellom innkomne forslag fra eget fylke, og innstille en kandidat til KRD. Nordland fylkeskommune valgte å prioritere et initiativ fra Tjøtta/Alstahaug på Helgeland. Kommunikasjon/samferdsel Med lang avstand til nærmeste regionale senter, har samferdselsspørsmål vært et sentralt punkt for kommunene. Særlig fergepriser og frekvens på fergesamband har vært viktig. I Nord-Salten er imidlertid samferdsel og kommunikasjoner et komplekst spørsmål. Alle kommunene ønsker gode kommunikasjoner for næringsliv og befolkning, men mulige løsninger på behovet er til dels sprikende. Dette har først og fremst sammenheng med geografi. Tysfjord er orientert mot Narvik som nærmeste regionale senter, Hamarøy mot Fauske og Steigen mot Bodø. I Nord- Helgelandskommunene har man sammenfallende interesser og løsningsforslag, og har jobbet med prosjekt Gratis båt. Inspirert av blant annet skjærgårdslovgivningen i Finland, arbeider man for å få aksept for at ferge og hurtigbåt er en del av veinettet for øysamfunn uten fastlandsforbindelse, og at man derfor bør reise gratis eller redusere prisen på båttransport. Et slikt samlende samferdselsprosjekt er ikke mulig å finne i Nord-Salten. Kommunene har imidlertid arrangert en felles samferdselskonferanse, og gjort et omfattende arbeid for å finne løsninger på felles problemer som alle kommunene kan stille seg bak. Lokale enkelttiltak Felles konferanser I 2005 og 2006 arrangerte kommunene to store felles konferanser. Den første hadde vid tematikk, men særlig fokus på næringsliv, mens den andre var en samferdselskonferanse. Konferansene satte fokus på felles problemstillinger og utfordringer i kommunene, og representerte en verdifull møtearena for næringsliv og offentlig sektor. Kommunene selv vurderer disse konferansene som svært nyttige, fordi de satte i gang lokale prosesser og bidro til nettverksbygging og idéutveksling. De representerte også samarbeidsarenaer som ikke 5 Kvinneuniversitetet Nord i Steigen 10

13 fantes fra før. Kommunene har nå ambisjoner om at man skal arrangere slike felles konferanser årlig. Kultur og næringsfond Etter idé fra helgelandskommunene søkte Nord-Salten om midler fra Nordland Fylkeskommune til etablering av Kultur og næringsfond. Dette fikk de positivt svar på, og i tre år har kommunene fått 1,5 millioner, samt at de selv har bevilget samme beløp til fondene, altså fra hver kommune. Fondsmidlene har de fordelt i et fellesfond på 1,2 millioner, samt kommunale fond på pr. kommune. Fondene har bidratt med viktig kapital, og muligheter til å satse på og støtte tiltak i kommunene. Alle kommunene ser på dette som et verdifullt tiltak. Kommunene har utlyst midler fra fondene hvert halvår, bortsett fra siste halvår 2006, da de heller ville bruke midlene til fellestiltak. Blant tiltakene som var høyt prioritert var bredbåndsdekning. Bredbånd til bygda Bredbåndsdekning er viktig for private, men kanskje særlig for næringslivet, og å få full dekning med bredbånd har vært et viktig mål for kommunene. Man har jobbet med dette kontinuerlig under satsingen. Med midler blant annet fra kultur og næringsfond har man nå som mål å få dekket de hvite hull i bredbåndsdekningen som gjenstår. Fiskeriprosjekt I forbindelse med at Brødrene Aasjord i Helnessund gikk konkurs i 2006, startet kommunene et prosjekt rettet mot fiskerisektoren. På dette tidspunktet var en konsulent fra VINN ansatt i prosjektstilling for småsamfunnsprosjektet, og konsulenten representerte en kompetanse og kapasitet som kommunene ellers ikke ville hatt. Arbeidet konsulenten nedla i etterkant av konkursen var svært viktig, og representerte en stor verdi. I etterkant av dette har man videreført arbeidet med fiskerisektoren, blant annet med et kompetanseutviklingsprosjekt med tema kvalitetsheving og ferske produkter. Stedsutvikling En av de tiltak som i senere tid er lansert som et mulig arbeidsfelt innen småsamfunnssatsinga, er arbeid med attraktive tettsteder. Med lang avstand til nærmeste senter, er tettstedene i småsamfunnene i Nord-Salten ekstra viktige. Alle tre kommunene har gjennomført stedsutviklingsprosesser tidligere, men man tenker nå å ta tak i dette på nytt gjennom småsamfunnssatsingen og sette det inn i en større sammenheng. 11

14 3. NOEN SENTRALE DILEMMA 3.1 MÅLSETTING Da småsamfunnssatsingen i Nordland ble satt i gang, var det med bakgrunn i regionalmeldingas signaler om behovet for en særskilt satsing rettet mot småsamfunn. I Nordland ligger fylkestingssak til grunn for fylkeskommunens småsamfunnspolitikk, og denne politikken videreføres av fylkesrådet i tiltredelseserklæringen av Fylkesplan for Nordland ( ) har sterke bo-, arbeids-, og serviceregioner som et av tre hovedtema for strategiske satsinger i perioden. Utviklingsprogram Nordland konkretiserer de tilhørende strategiene på følgende måte: Sterkere samarbeid mellom kommunene Bedre samferdselsløsninger Samarbeid om næringsutvikling og kompetanse Sikre et godt servicetilbud Strategier for levende lokalsamfunn og distrikter Blant kommunene i Nord-Salten blir målsettingene for småsamfunnssatsingen oppfattet ulikt: Den gangen vi startet opp hadde jeg en oppfatning av at målet var å skape livsgrunnlag i disse tre kommunene. Det handlet om å opprettholde bosetting, legge til rette for næringsliv, opprettholde og skape arbeidsplasser. Satsingen var sånn sett en slags kompensasjon for at man ligger til sånn som man gjør. Føringene for prosjektet har kommet fra fylkeskommunen. Selv har jeg ikke syntes disse føringene har vært særlig presise, for å si det mildt. Føringene har hele tiden kommet fra det regionale nivået Det var mye uklart i starten. Signalene fra fylkeskommunen var ikke entydige. Det var vanskelig å komme fram til hva vi skulle ha tak i. Vi famlet i blinde, kan du si, på grunn av uklare signaler fra fylkeskommunen Det finnes ikke noen felles målformulering for kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen bygger på de overordnede mål som er formulert i Utviklingsprogram Nordland og de fylkestingssaker som angår småsamfunnssatsingen. Kommunene har selv definert målet for satsingen slik: Småsamfunnsprosjektet skal bidra til at befolkningsutviklingen i Nord-Salten stabiliseres ved at verdiskapingen økes gjennom bevisst satsing på næringsliv infrastruktur kompetanse velferdstilbud. 6 I tillegg skriver de i prosjektbeskrivelsen at målsettingen er at Nord-Salten skal være attraktiv for å rekruttere nye innbyggere og utvikle nye bedrifter. 7 6 Nord-Salten -et mangfold av småsamfunn. Prosjektbeskrivelse , s. 4 7 Nord-Salten -et mangfold av småsamfunn. Prosjektbeskrivelse , s. 1 12

15 Dette viser at det i svært liten grad har eksistert en felles og omforent målforståelse i småsamfunnssatsingen. Fylkeskommunen baserer seg på overordnede formuleringer i plandokumenter, og legger disse til grunn for sin innsats, mens kommunene har en noe annen, og langt mer konkret forståelse av satsingens målsettinger. 3.2 PLASSERING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Ved oppstarten av småsamfunnssatsinga, var daværende fylkesråd Alf Ivar Samuelsen en nøkkelperson. Aktørene i Nord-Salten-kommunene trekker fram Samuelsen som en dyktig og engasjert politisk drivkraft i småsamfunnsarbeidet: I oppstarten av programmet var det Alf Ivar Samuelsen som var fylkesråd, og han var tydelig på hva han ville. I den tidlige fasen av satsinga skjedde det en del endringer, både knyttet til personer i fylkesrådsposisjonen og i posisjonen som saksbehandler, i tillegg til at det skjedde en endring av satsingas administrative tilhørighet. Blant aktørene i Nord-Salten ble dette opplevd som forvirrende: Satsinga har på mange måter vært en kasteball i systemet hos fylkeskommunen. Det starta på avdeling for plan og næring. Senere ble det overført til kultur og miljø og ny fylkesråd. Så var det tilbake til næring igjen, denne gangen med ny fylkesråd, som senere ble erstattet av en annen. Vi har hatt ok kontakt med fylkesrådene, jeg har opplevd de som lyttende. Men den skiftende politiske deltakelsen har gjort det vanskelig å forholde seg til politisk ledelse i fylkeskommunen: hvem er det som har ansvar og hvem føler ansvar?. Denne uklarheten bidro også i en viss grad til at utviklingsarbeidet ble forsinket: Det sto stille i lang tid, og det er mye på grunn av uklarhet i fylkeskommunen. Jeg følte at engasjementet derifra ikke var så stort. Etter en tid var den organisatoriske plasseringa på plass i nærings- og samferdselsavdelinga, og kommunene opplevde det som en stor fordel å ha en fast saksbehandler som kontaktpunkt inn i fylkeskommunen. Aktørene i Nord-Salten uttrykker stor tilfredshet med å ha fått en link inn i systemet Samtidig gir de uttrykk for at de opplever en viss ubalanse i kontakten mellom fylkeskommunene og kommunen: Det har vært mange merkelige situasjoner underveis, f.eks når vi sitter tre ordførere i møte med en saksbehandler i fylkeskommunen. Da kan en spørre seg hvor er forankringa i fylket? Samarbeidet med fylkeskommunen har jo foregått mellom politikere hos oss og administrasjonen hos dem. Vi har hatt mer kontakt med administrasjonen enn med politikere. Det er jo litt merkelig, sett i lys av at NFK, satte som krav at ordførerne skulle være i styringsgruppa for å sikre forankring. Flere av aktørene i Nord-Salten gir uttrykk for klare forventninger til engasjement fra fylkeskommunens side både politisk og administrativt i forhold til småsamfunnssatsingen. Ikke alle disse forventningene ble innfridd: Fylkeskommunen trakk seg på en måte tilbake etter å ha tatt initiativ til satsingen. De fulgte ikke opp som rådgiver overfor kommunene, eller som talerør videre til statlig nivå. Samtidig blir det understreket fra kommunenes side at kontakten med fylkesrådet har vært god, spesielt i de sammenhenger der kommunene selv har tatt initiativ til kontakt gjennom møter. 13

16 De mange endringene og uklarhetene med hensyn til satsingas politiske og administrative tilhørighet i fylkeskommunen har satt sitt tydelige preg på oppstarten av småsamfunnssatsinga i Nord-Salten. I den siste tiden ser både politiske og administrative forhold til å ha falt på plass, noe som kommunene oppfatter som avklarende, og som dermed er et godt utgangspunkt for en videre satsing. 3.3 LOKALE PROBLEMER, STATLIG OG REGIONAL POLITIKK Kommunene i Nord-Salten har i denne satsingen valgt å fokusere mye på de store, strukturelle utfordringene som småsamfunn står ovenfor. Rammevilkår som er viktige premisser for småsamfunns utviklingsmuligheter og utfordringer, har vært sentrale i kommunenes prioriteringer fra starten av. Bakgrunnen for dette er i følge representanter for kommunene at satsingen i kraft av å være nasjonalt forankret, gir rom for å ta opp nettopp slike store, overordnede utfordringer, som det ellers kan være vanskelig for en småkommune å få løftet fram til statlige myndigheter. De uttrykker dessuten at det kan være frustrerende å stadig skulle kjempe om å finne løsninger lokalt, på problemer som både er skapt av og bare kan løses i nasjonal politikk. Disse betraktningene deler Nord-Salten kommunene med kommunene på Helgeland, som også har valgt å holde fokus på saker som må løftes opp til nasjonalt nivå for å finne en løsning. Her har fokuset vært på Husbanken, tilpassede ordninger for distriktene, og gratis båt til øysamfunnene, samt øykriterium i inntektssystemet til kommunene. I Nord-Salten har hovedsakene vært Husbanken, inntektssystemet, etablering av aktivitetssone med virkemidler liknende dem man finner i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, og samferdselsspørsmål. At kommunene har valgt å gå inn på problemstillinger som krever tungt og langsiktig arbeid overfor sentrale myndigheter og landsdekkende lov- og regelverk, har av Nordland Fylkeskommune blitt vurdert som forståelig, men utfordrende. Som det uttrykkes i utredningen til FTS 95/2006: Når kommunene likevel velger disse sakene som flaggsaker i småsamfunnsarbeidet, er det et utrykk for en bevisst holdning til hva som er sentrale distriktspolitiske utfordringer og grunnleggende viktig for disse kommunene. Det er et uttrykk for vilje til å spille en rolle i den store distriktspolitikken. Videre påpekes det i fylkestingssaken at småsamfunnsarbeidet er en del av en vedvarende distriktspolitisk prosess nasjonalt, der ulike krafttak og virkemidler har vært satt inn for å motvirke eller balansere sentraliseringen i etterkrigstidens Norge. Det bemerkes også at småsamfunnssatsingen hittil [har] i stor grad vært en del av det vi kan kalle den lille distriktspolitikken. Dette dreier seg gjerne om prosjekter og forsøksvirksomhet som i beste fall kan sies å berøre en flik av det store og sammensatte politiske lappeteppet som legger premissene for regional utvikling. Når kommunene i Nordlands småsamfunnssatsing i så stor grad har turt å ta fatt på den store distriktspolitikken i sitt arbeid, står det altså i kontrast til tidligere småsamfunnsarbeid. Dette representerer en utfordring til Fykeskommunen som initiativtaker i satsingen, og en viktig støttespiller for kommunene. Verken i dokumentstudiene eller i vårt intervjumateriale har vi inntrykk av at denne utfordringen har vært bevisstgjort eller blitt møtt med en gjennomtenkt strategi fra fylkeskommunens side. Til en viss grad har de spilt sin rolle godt, ved å bistå kommunene med utredningsarbeid i forhold til tiltakssone-problematikken, og ved å sammen med kommunene målbære ideer overfor Husbanken og Kommunal- og Regionaldepartementet. Det er allikevel nærliggende å påpeke at seks små kommuner i Nordland, som har få ressurser 14

17 og dårlig kapasitet til prosjektarbeid og utviklingsoppgaver, vil ha behov for tett samarbeid og oppfølging fra regionalt nivå dersom de skal nå fram med å endre grunnleggende vilkår for bosetting og utvikling i småsamfunn. I denne satsingen kan det se ut til at det har vært opp til kommunene å selv få Nordland fylkeskommune med på laget, og at det har vært personavhengig hvordan samarbeidet har gått. Politisk nivå i fylkeskommunen har vært svært lite på banen, og det ser ut til at enkeltpersoners evne til å sette i bevegelse apparatet i fylkeskommunen, har vært avgjørende for hvilken bistand og oppfølging kommunene har fått. Vi mener Nordland fylkeskommune her burde hatt et mer bevisst forhold til sin medvirkning, og synliggjort og tilgjengeliggjort det de kunne bidra med i kommunenes arbeid. I forarbeidet til satsingen i fylkestingssak , er det poengtert at organiseringen av arbeidet skal innebære blant annet -Bevisst arbeid for å få til tverretatlig samarbeid mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale etater for å få mer dynamikk og effektiv utvikling og raskere realisering av utviklingstiltak, samt -Styrke veilederfunksjonen, herunder opplæring i prosjekt og prosessarbeid. Analysene våre viser at dette i for liten grad er fulgt opp i det videre arbeidet med småsamfunnssatsingen. Begge punktene burde blitt viet særlig oppmerksomhet når kommunene valgte å ta fatt på nasjonale strukturer og utfordringer slik som de gjorde. Når det gjelder veilederfunksjonen mener vi fylkeskommunen burde hatt en mer bevisst og synlig strategi. fylkeskommunen var bevisst på at prosessarbeidet i de tunge politiske sakene som ble løftet fram var utfordrende, men ser ut til å ha manglet en tydelig strategi og systematikk i hvordan man kunne veilede og hjelpe kommunene i dette arbeidet. Når det gjelder det tverretatlige samarbeidet ser også dette ut til å ha vært fulgt opp mer eller mindre tilfeldig av fylkeskommunen. Kommunene har selvsagt også spilt en rolle i dette. Når kommunene valgte å ta fatt på store nasjonale strukturelle og politiske utfordringer i sitt arbeid, var dette et bevisst valg. Det ble gjort fordi man så muligheter for å påvirke, ved at man var blitt utpekt som samfunn med særskilte utfordringer, og at det kom klare signaler fra statlig og regionalt nivå om fokus på disse områdene. Men når man tok fatt i slike problemstillinger, burde nok kommunene hatt en klarere tanke om hvordan arbeidet skulle gripes an. For det første har kommunene i Nord- Salten ikke vært klare nok i sine avgrensninger av tiltak og arbeidsområder i prosjektet. Man har hele tiden operert med en liste på mange ulike tiltak, der noen har vært prioritert høyere enn andre, men spissingen har alt i alt vært for lite tydelig. Et eksempel er tiltakssone-idéen. På tross av klare tilrådninger fra Agderforskning og Nordland fylkeskommune om å slippe tanken om opprettelse av tiltakssone i Nord-Salten på grunn av manglende politisk vilje nasjonalt, har kommunene holdt fast ved ideen. Her kunne kommunene i tråd med anbefalingene ha tatt tak i tiltakssonemodellen, og valgt ut enkelttiltak som kunne inkorporeres i en ny modell, og jobbet videre med disse Kommunene i Nord-Salten har så vidt vi kan se heller ikke hatt noen klar strategi for hvordan man skulle ta i bruk tilgjengelige kanaler, og bruke blant annet fylkeskommunens ressurser strategisk og målrettet. Dette kan til en viss grad tilskrives mangelen på kapasitet, men er likevel problemer ved arbeidsformen i satsingen som kommunene kunne og burde tatt tak i. Det er på dette punktet forskjellene mellom satsingene i Nord-Salten og Nord-Helgeland er mest tydelig. På Helgeland har man spisset satsingen bedre, og det ser også ut til at man i større grad har bruk mulige kanaler og hjelpeapparat strategisk. 15

18 Fylkeskommunen kunne også bidratt mer til å oppfylle sin målsetting om at småsamfunnsarbeidet i disse kommunene skulle kunne få overføringsverdi ved kunnskapsoverføring til andre kommuner. I denne satsingen har kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling mellom de to utvalgte områdene i liten grad vært på plass. Å tilrettelegge for nettverk og samarbeid mellom Nord-Salten og Nord-Helgeland er en oppgave som både kommunene og fylkeskommunen burde ivaretatt. Felles for kommunene er at de opplever at kontakten og samarbeidet mellom de to områdene har vært minimalt. Noen felles møter på initiativ fra fylkeskommunen i løpet av satsingens tre-fire år er alt som har vært av kontakt.. Flere av ordførerne og rådmennene gir uttrykk for at fellesmøter burde vært arrangert en gang i halvåret i hele prosjektperioden. Dette er et syn vi støtter. Når Nordland fylkeskommune nå også vurderer arbeidet i de to områdene så forskjellig at den ene får fortsette, mens den andre må underlegges evaluering før eventuell videreføring, er dette noe som vi mener burde vært tatt opp på et langt tidligere tidspunkt. Ett av virkemidlene som kunne vært tatt i bruk for å gjøre noe med eventuelle skjevheter, ville vært nettopp mer erfaringsutveksling og samarbeid. 3.4 KONTINUITET, KAPASITET OG KOMPETANSE Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord er små kommuner, med henholdsvis 2769, 1821 og 2118 innbyggere ved inngangen til (SSB) Kommuneadministrasjonene er tilsvarende små, og en kommunal stilling dekker gjerne mange funksjoner. Felles for kommunene er også at de har få eller ingen ressurser til generelle utviklingsoppgaver i kommunen. Det er i stor grad ordførerne som må stå for denne type oppgaver, da kapasiteten ikke finnes i andre stillinger i kommunen. Kommunene er tidvis avhengig av å hente ressurser utenfra for å løse utviklingsoppgaver, noe som også har vært tilfelle i småsamfunnssatsingen. Dette er en situasjon kommunene i Nord-Salten deler med svært mange andre små kommuner i Nordland, og i landet for øvrig. Situasjonen gjør at det er svært tilfeldig hvordan kommunen står rustet til å løse omstillinger og utviklingsoppgaver. Det blir i en slik situasjon svært personavhengig hvilken utviklingskompetanse kommunen disponerer. Enkeltpersoners kapasitet, kompetanse, nettverk og tidligere erfaringsbakgrunn blir avgjørende for hvordan kommunen håndterer utviklingsoppgaver. At konsulenter og andre ressurser utenfra dekker deler av kommunens behov for kompetanse og kapasitet innen utvikling, bidrar dessuten til at man ikke får kontinuitet i beredskapen og kompetansen innad i kommunen. Utviklings- og omstillingsoppgaver kan derfor bli særskilt utfordrende for små kommuner som disse. I småsamfunnssatsingen i Nord-Salten har bemanning og kontinuitet i arbeidet vært et stadig tilbakevendende tema. Allerede tidlig i prosjektet så kommunene behov for å øke kapasiteten i kommunene for å ivareta arbeidet i prosjektet. Løsningen kommunene ønsket seg var å opprette en midlertidig stilling som prosjektleder for småsamfunnsarbeidet. For å kunne realisere dette økonomisk, har de to ganger søkt støtte fra Nordland fylkeskommune, noe de fikk avslag på begge ganger. Fra fylkeskommunens side ser det ut til å ha vært sterkt fokus på at styringen av prosjektet skulle ligge hos ordførere og rådmenn, som utgjør styringsgruppa i småsamfunnsprosjektet i Nord-Salten. Kommunene har ikke selv finansiert noen fast prosjektlederstilling før i 2007, der en stilling på 50% ble opprettet. Arbeidet i småsamfunnssatsingen i Nord-Salten så langt har vært preget av at organiseringen ikke har vært tilfredsstillende. Styringsgruppa har selv måttet sørge for framdrift i prosjektet, på tross av allerede pressede arbeidssituasjoner. Ansvaret for å ivareta framdrift og oppfølging av tiltak og prosjekter har først og fremst ligget hos ordfører og rådmann i den kommunen 16

19 som til enhver tid hadde sekretariatet i satsingen. Dette ansvaret har gått på omgang mellom kommunene, ett år av gangen. De tre kommunene hadde allerede før småsamfunnssatsingen en veletablert samarbeidsarena, STH- gruppen, som består av de samme personene som styringsgruppa. STH- gruppen har månedlige faste møter, og saker som angår småsamfunnssatsingen har blitt drøftet på disse møtene, på lik linje med andre samarbeidssaker. Møtefrekvensen har med andre ord vært god, og har gitt gode muligheter til oppfølging av samarbeidet. Det som har bydd på problemer, er mangelen på kapasitet til den daglige drift av satsingen. Styringsgruppa mener at framdriften har lidd under dette. Ordførere og rådmenn har mange oppgaver å ta seg av, og ofte har småsamfunnsarbeidet blitt hengende litt i løse luften, slik at lite eller ingenting har skjedd mellom møtene i styringsgruppa. Den manglende kapasiteten i dette prosjektet ble satt fokus på helt fra oppstarten. Fylkeskommunen og kommunene klarte imidlertid ikke å håndtere denne utfordringen i fellesskap. Etter vårt syn burde det uttrykte behovet for ekstra bemanning eller kapasitet fra kommunene blitt imøtekommet fra fylkeskommunens side. Når kommuneadministrasjonen ser seg nødt til å kjøpe eksterne tjenester for å få arrangert en samferdselskonferanse, slik tilfellet var i denne satsingen, viser det at kapasiteten i kommunene er svært begrenset. Når kommunene ikke har kapasitet til rene administrative oppgaver som dette, er det åpenbart at de står dårlig rustet til å løse utviklingsoppgaver og utnytte mulighetene i et prosjekt som småsamfunnssatsingen. Dette er et generelt organisatorisk problem, som småsamfunnssatsingen kunne bidratt til å løse, dersom fylkeskommunen og kommunene i felleskap hadde tatt tak i problemet på en konstruktiv måte. Dette har ikke blitt gjort, og problemet med manglende kapasitet har fått prege arbeidet i Nord-Salten fram til nå. Nord-Helgeland og Nord-Salten: noen likheter og forskjeller I tillegg til de tre kommunene i Nord-Salten er kommunene Træna, Lurøy og Rødøy på Nord Helgeland med i Nordland fylkeskommunes småsamfunnssatsing. Disse kommunene har allerede fått klarsignal om fortsatt satsing i en ny treårsperiode. (FTS 95/2006) Når kommunene i Nord-Salten ikke har fått det samme, skyldes det at fylkestinget satte krav om denne evalueringen av satsingen før eventuell videreføring. Dette er et klart signal om at Nordland fylkeskommune oppfatter at arbeidet i de tre Helgelandskommunene har gått bra, mens man ikke er like sikker på hvilke erfaringer en kan trekke fra arbeidet i Nord-Salten kommunene så langt.. Vi har derfor valgt også å ha et blikk rettet mot Nord-Helgeland, for å sette småsamfunnsarbeidet inn i en større sammenheng, og for å ha mulighet til å trekke opp noen kontraster mellom de ulike geografiske områdene. I utredningen til Fylkestingssak står det at de to gruppene kommuner har valgt noe forskjellige tilnærmingsmåter til organiseringen av arbeidet. Man konkluderer langt på vei med at organisering og kapasitet i Nord-Salten har vært for dårlig: Nord-Helgeland har satset på å bruke egne krefter, der ordførere og rådmenn har avsatt nødvendig tid og stått sentralt i det løpende arbeid. Steigen, Tysfjord og Hamarøy har hatt en mer uklar arbeidsdeling der både ordførere, administrasjon og eksterne prosjektmedarbeidere periodevis har vært inne i bildet. Denne noe mangelfulle organiseringen og bemanningen av småsamfunnsarbeidet i Nord- Salten/Ofoten har til en viss grad svekket fremdrift og effektivitet i innsatsen i disse kommunene. (FTS 95/2006: 15) 17

20 Dette er en tolkning av situasjonen vi bare delvis kan stille oss bak. Arbeidsdelingen og ansvar for arbeidet i Nord-Salten har så vidt vi oppfatter det ikke vært uklar. Det som derimot har skapt problemer er mangelen på tilstrekkelig kapasitet til å drive strategisk utviklingsarbeid. Om ordførere og rådmenn i Nord-Helgeland har hatt mulighet til å sette av mer tid enn sine kolleger i Nord-Salten, kan vi ikke si noe om. Det er likevel verd å nevne at møtefrekvensen har vært mye høyere i Nord-Salten enn på Helgeland. Kommunene i Nord- Salten identifiserte tidlig et behov for økt kapasitet for å koordinere og utføre det løpende arbeid i småsamfunnssatsingen. Nordland fylkeskommune valgte å avslå søknader fra kommunene om støtte til å etablere en stilling, og har i stedet gitt støtte til to kortere engasjement av eksterne prosjektledere for å løse konkrete oppgaver. Hvorfor kommunene i Nord-Salten mener at de har behov for ekstra kapasitet i kommunen for å få god organisering av småsamfunnsarbeidet, mens Nord-Helgeland ikke har uttrykt det samme behovet, har vi ikke mulighet til å ta rede på her. Men det er tydelig at Nord-Helgeland har hatt ressurser og kapasitet som Nord-Salten har manglet. Nord-Helgeland ser ut til å ha etablert en bedre og mer strategisk arbeidsform enn Nord- Salten. De fikk raskt på plass sine hovedsatsingsområder, og har jobbet målrettet med disse. Resultatoppnåelsen på Nord-Helgeland er foreløpig ikke bedre enn i Nord-Salten, men inntrykket er at arbeidet her har vært mer ryddig, mer strategisk målrettet, og har glidd lettere. Man har tilsynelatende vært flinkere eller mer heldig med å mobilisere og dra nytte av kontakter og muligheter. Man har på en mer effektiv måte tatt i bruk fylkeskommunen som en ressurs, og man har brukt politiske kanaler og andre nettverk og kontakter for å oppnå gehør i fylke og stat. Nærings- og kulturfondet har også blitt brukt på en annen måte, det har i hovedsak blitt brukt til fellestiltak, og i mindre grad blitt utlyst og tildelt lokale bedrifter og andre søkere. Et vesentlig poeng for å forstå forskjellene mellom de to områdene i satsingen, er at Nord- Salten kommunene har hatt særskilte utfordringer i samarbeidet, karakterisert gjennom svært ulik næringsstruktur, ulik regional tilknytning, og ulike samferdselsmessige utfordringer og ønsker/behov. Alt i alt har de lite til felles, annet enn at de er småsamfunn og grenser til hverandre. Kommunene på Nord-Helgeland er derimot mer like når det gjelder regional tilknytning, samferdselsmessige utfordringer og næringsstruktur. At samarbeidet i småsamfunnssatsingen derfor kan ha vært lettere å etablere på Nord-Helgeland er dermed ikke utenkelig. Det vil for disse kommunene ha vært enklere å finne felles utfordringer og å definere gode samarbeidsprosjekter. For å klare det samme i Nord-Salten, har man vært nødt til å gå mange runder. For eksempel kan det nevnes at Nord-Helgeland i kraft av å være øykommuner har jobbet med gratis båt og øykriterium i inntektssystemet til kommunene. Disse satsingene pekte seg fort ut som felles utfordringer der man kunne dra nytte av samarbeid. I Nord-Salten har alle tre kommunene forskjellig geografi og orientering. Steigen er vendt mot Bodø og opptatt av kommunikasjonene dit. Hamarøy er opptatt av å beholde fergeforbindelsen Skutvik- Svolvær. Tysfjord er opptatt av fergefri kryssing, og av forbindelse over fjorden mellom Drag og Kjøpsvik. Det er derfor nesten umulig for disse tre kommunene å enes og samarbeide om ett felles samferdselsprosjekt. 3.5 NORD-SALTEN, ET SAMMENSATT BILDE Valget av Nord-Salten som geografisk nedslagsfelt for småsamfunnssatsingen skjedde på bakgrunn av de politiske signaler som kom fram i St.meld. nr 34 ( ), der det blir slått fast at den regionalpolitiske innsatsen vil ta utgangspunkt i tre geografiske hovedområder: 18

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet?

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet? Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? Lyst på Bygda 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt x c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017

Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen Narvik, 9.oktober 2017 Narvik kommune Att: Ordfører Rune Edvardsen postmottak@narvik.kommune.no Narvik, 9.oktober 2017 Organisering av eiendomsforvaltning og næringsutvikling De siste ti-årene har det vært gjort utallige utredninger

Detaljer

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen.

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen. Saknr. 13/6288-6 Saksbehandler: Espen Køhn Bredbåndsutbygging i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13)

RULLERING AV SAMARBEIDSPROGRAM FOR HEDMARK 2010-11(13) Saknr. 10/2821-4 Ark.nr. 026 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget slutter

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/1405-7 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Arbeidsplan for deltakelse i prosjektet; Økt boligetablering i distriktet Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 1 Disposisjon Del 1 regionale utfordringer Den regionale utviklingen og regionalpolitikken Kompetanseutfordringen

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

KOMMUNEPROSJEKT ØKT FOLKETALL I HEDMARK, RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1265-7 Saksbehandler: Mari Holien KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet 14.03.2013 11/13

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Del 2: Statusvurdering

Del 2: Statusvurdering Del 2: Statusvurdering (offentlig) Gode på-utfordringer-planer/tiltak Gode på Utfordringer Planer/ tiltak Skala Ledelse Vilje, mobilisering og omstilling. Gode mål 4,5 Kompetanse Økonomi Tid og energi

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009 Kommunen som samfunnsutvikler 10. november 2009 Preger lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten? Helt klart, ifølge ordførere og rådmenn Gjennomsnittlig vektlegging er 4,84 på en skala fra 1-6

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/2054 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 018/09 Fylkesrådet 16.03.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre Sammendrag Prosjektet En bedre skole for elevene

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Nasjonal nettverksamling for regional planlegging og stedsutvikling - Ålesund

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08

SAKSFREMSTILLING. Styremøte Sak nr 50/08 SAKSFREMSTILLING Styremøte 21.10.08 Sak nr 50/08 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat Oppfølging av langsiktige strategier 2009-2011 Forslag til vedtak - Styret tar gjennomgangen

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

"FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009

FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010 SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Saknr. 3116/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad "FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer