Verdier må skapes før de deles

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdier må skapes før de deles"

Transkript

1 Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel.

2 2 Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening

3 Forord På 37 år har vi bygget opp en avansert olje- og gassindustri. Petroleumsindustrien i Norge er et høyteknologisk lokomotiv med knoppskytinger og ringvirkninger for hele landet. Olje- og gassindustrien er landets største inntektskilde. Takket være oljen og naturgassen har Norge blitt et rikt land, både i form av penger og kunnskap. Oljeproduksjonen på norsk sokkel nådde toppen sommeren 2000, og er nå fallende. Vi leter mindre enn før, og aktiviteten går nedover. Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter er det en viktig oppgave for OLF å bidra til at norsk sokkel skal være et attraktivt investerings- og aktivitetsområde. Industrien trenger større leteområder og konkurransedyktige rammebetingelser. Det er fremmet forslag om skattemessige endringer som vil gjøre det mer lønnsomt for næringen å øke letevirksomheten, samtidig som det blir mer økonomisk interessant å hente ut olje og gass fra de mindre feltene. Det er nødvendig å sette i gang tiltak som stimulerer til økt aktivitet og god utnyttelse av olje- og gassressursene i årene fremover. 3 Dette er utgangspunktet for at OLF har fått utarbeidet en samfunnsrapport om olje- og gassvirksomheten. Rapporten er laget av Asplan Viak Stavanger AS. Dr. Ing. Even Lind og Cand. Polit. Lise Haaland Eriksen har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen. Samfunnsrapporten handler om petroleumsindustriens betydning for nærings- og velferdsutviklingen i Norge, leteområder og ressurstilgang, sikkerhet, teknologi og kompetanse, og miljøutfordringer og sameksistens mellom næringene til havs. Verdier må skapes før de fordeles. Skal vi sikre et høyt velferdsnivå også for kommende generasjoner, er vi avhengige av at olje- og gassaktivitetene varer lengst mulig. Januar 2004 OLF Oljeindustriens Landsforening

4 Innhold FORORD 3 NORSK SOKKEL VED ET VEISKILLE 5 VERDISKAPING OG VELFERD 6 Landets viktigste næring 7 Næringsvirksomhet og sysselsetting 10 Utfordringer verdiskaping og velferd 12 AREALER OG AKTIVITETER 13 Store gjenværende ressurser 14 Økonomiske hovedtall investeringer og drift 17 Utfordringer arealer og aktiviteter 18 4 MILJØ OG SAMEKSISTENS 19 Utslipp til luft 20 Utslipp til sjø 21 Oljevernberedskap tilpasset risikoen 23 Utfordringer miljø og sameksistens 25 SIKKERHET I FOKUS 26 Sikkerhet og arbeidsmiljø 27 Utfordringer sikkerhet 30 TEKNOLOGI OG KOMPETANSE 31 Teknologi FoU 32 Kompetanseutvikling 34 Utfordringer teknologi og kompetanse 36 NØKKELTALL 37 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL 38 MEDLEMSBEDRIFTER 39

5 Norsk sokkel ved et veiskille Fram til i dag har vi kun produsert og solgt vel en fjerdedel av de anslåtte totale olje- og gassressursene på norsk sokkel. Om lag halvparten av landets totale petroleumsressurser befinner seg i funn som ikke er besluttet utbygget og i forekomster som ennå ikke er oppdaget. Dette representerer enorme verdier og vil kunne danne grunnlaget for et høyt og stabilt aktivitetsnivå i lang tid fremover. At norsk sokkel likevel ikke viser tegn til vekst er alvorlig. Funnstørrelsen går ned og det produseres mer olje og gass enn det vi finner gjennom ny leteaktivitet. Få planlagte utbyggingsprosjekter gjenstår, og investeringene i petroleumsvirksomheten vil halveres i løpet av tre til fire år. Realisering av de gjenværende olje- og gassressursene på sokkelen legger grunnlaget for den videre utviklingen av velferds-norge. Norsk sokkel opplever sterk konkurranse om oljeselskapenes interesse, blant annet fordi stadig nye områder internasjonalt åpnes for petroleumsvirksomhet. 5 Utfordringene for norsk olje- og gassvirksomhet er store. Det er viktig å øke leteaktiviteten for å finne og utvikle nye felt. Videre er det viktig å utvikle mindre funn, spesielt i tilknytning til eksisterende infrastruktur, samt å øke og forlenge produksjonen fra felt som allerede er i drift. For å oppnå positive samfunnsmessige virkninger, er det vesentlige å bevare en sterk norsk petroleumsklynge. Petroleumsvirksomheten må fortsatt drives i sameksistens med fiskeri-interesser innenfor miljømessig forsvarlige forhold. Olje- og gassindustriens tilstedeværelse representerer også et viktig bidrag til den samlede norske marine beredskap.

6 6 VERDISKAPING OG VELFERD

7 VERDISKAPING OG VELFERD Landets viktigste næring Petroleumsindustrien har gjennom snart 40 år utviklet seg til å bli landets største næring og det viktigste fundamentet for norsk økonomi og næringsliv. Næringen legger grunnlag for verdiskaping, kompetanse-, teknologi- og industriutvikling samt sysselsetting. En betydelig del av statens inntekter kommer fra denne virksomheten. Også internasjonalt spiller olje- og gassindustrien en viktig rolle. Petroleumsvirksomheten har de siste tre årene stått for en verdiskaping målt i bruttoprodukt på mellom 270 og 330 milliarder kroner. I 2002 var næringens bidrag til landets samlede verdiskaping dobbelt så stort som fra all annen industri til sammen. Olje- og BRUTTOPRODUKT FOR NOEN NÆRINGER, M ILLIARDER KRONER gassvirksomheten sto for 20 prosent av verdiskapingen i Norge. Ringvirkninger i leverandørindustrien og raffineri og petrokjemisk industri kommer i tillegg. Bruttoprodukt for noen næringer. Bruttoproduktet innen alle landets næringer gir til sammen Norges bruttonasjonalprodukt BNP. Kilde: Nasjonalregnskap/SSB EKSPORT AV VARER OG TJENESTER, MILLIARDER KRONER Eksportverdien av petroleumsvirksomheten har variert som følge av endringer i oljepris og produksjonsnivå. I 2002 ble det eksportert råolje og naturgass for 265 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten 45 prosent av landets samlede eksport. 7 Eksport av varer og tjenester. Kilde: Nasjonalregnskap/SSB Olje- og gassindustrien er i et samspill med andre næringer og tilfører samfunnet merverdi i form av etterspørsel etter tjenester, ny teknologi, kompetanse, produkter og arbeidsplasser i andre deler av norsk næringsliv. Petroleumsvirksomheten gir staten store inntekter. Skatter og avgifter, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil og Norsk Hydro er de viktigste inntektskildene. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten omfatter skatter og avgifter samt netto kontantstrøm fra SDØE. Staten har gjennom SDØE direkte eierandeler i de fleste olje- og gassfeltene samt infrastruktur på norsk sokkel. Staten betaler derfor en andel av investeringer og driftskostnader, for så å få igjen en andel av inntektene på linje med øvrige rettighetshavere. SDØE forvaltes av det statlige selskapet Petoro.

8 De tre siste årene har statens netto kontantstrøm fra næringen økt betydelig, med en topp i 2001 på 250 milliarder kroner. I 2002 var den på 173 milliarder kroner. Samme år betalte oljeselskapene 92,1 milliarder kroner i skatter og avgifter til staten, den nest høyeste summen siden olje- og gassproduksjonen startet i Norge. Særskatten utgjorde 60 prosent av totaltallet. BETALTE SKATTER OG AVGIFTER, MILLIARDER KRONER Betalte skatter og avgifter i milliarder kroner. Kilde: Statsregnskap og Statsbudsjett Økt konkurranse for norsk sokkel Produksjonen på norsk sokkel er økende og vil ventelig nå sitt høyeste nivå i Leteaktiviteten, funnraten og investeringene er imidlertid synkende, og flere felt er på vei inn i en nedtrappingsfase. Prognoser tyder på at investeringene i petroleumsvirksomheten vil halveres i løpet av tre til fire år. 8 Olje- og gassindustriens lønnsomhet er synkende. Avkastning etter skatt er betydelig redusert siden 1980-tallet, og næringen avviker i mindre grad enn tidligere fra annen industri. Lønnsveksten i næringen har i perioden vært sterkere enn i industrien ellers. Samtidig opplever norsk sokkel en stadig sterkere konkurranse om oljeselskapenes interesse. Nye områder som tidligere ikke var tilgjengelige, er nå åpnet for petroleumsvirksomhet. Selskapene baserer sine beslutninger om leteboring på vurderinger som inkorporerer ulike typer risiko og usikkerhet. Forventet funnsannsynlighet, funnstørrelse og lønnsomhet er de viktigste kriteriene. Selskapene ønsker å sikre avkastning som kompenserer for kostnader og risiko knyttet til den samlede leteaktiviteten. På og 80-tallet var olje- og gassfunnene på norsk sokkel av en slik størrelse og kvalitet at de selv med høy skatt og høy statlig eierandel var attraktive. Etter hvert som funnene på sokkelen blir mindre, stiller Norge svakere i INTERNASJONALT ÅPNES den internasjonale NYE MULIGHETER konkurransen om selskapenes kapital og kompetanse. Faren øker for at oljeselskaper som er i Norge i dag trapper ned og at nye aktører ikke finner norsk sokkel interessant. Tilgjengelige og utilgjengelige områder for petroleumsvirksomhet i 2002 sammenlignet med Kilde: OLF

9 VERDISKAPING OG VELFERD Petroleumsfondet Det er satt av penger til Statens Petroleumsfond siden Fondet er en buffer som skal gi større handlefrihet i den økonomiske politikken dersom oljeprisen eller aktiviteten i fastlandsøkonomien svikter. Videre skal det være et redskap for å håndtere finansielle utfordringer knyttet til blant annet aldrende befolkning og avtakende petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2003 var petroleumsfondet på 800 milliarder kroner. Sykehusdrift i fem år I 2002 fikk staten en netto kontantstrøm på 173 milliarder kroner fra SDØE og gjennom skatter og avgifter fra olje- og gassvirksomheten. Det er nok til å drive alle landets sykehus i over fem år. Leverandørindustrien Kilde: SINTEF Unimed Da det ble funnet olje og gass i Nordsjøen, var en av de politiske målsettingene at ressursene skulle legge grunnlag for utvikling av en norsk olje- og gassindustri. Overføring av kompetanse fra utlandet og oppbygging av norsk virksomhet var viktig i denne utviklingen, og det er gradvis bygd opp en kompetent og konkurransedyktig norsk industri for leveranser til oljevirksomheten. Norsk leverandørindustri omfatter blant annet boring- og brønnservicebedrifter, undervannsentreprenører, forpleiningsbedrifter og forsyningsbaser, og er verdensledende innen seismikk, undervannsanlegg og flytende produksjonsløsninger. Store internasjonale leverandør- og teknologibedrifter er etablert i Norge og spiller en viktig rolle i utviklingen på sokkelen. Disse representerer en betydelig verdiskaping og sysselsetting. 9 Aktiviteten for leverandørene på norsk sokkel har i 2003 totalt sett vært litt høyere enn fjoråret. Økningen har primært vært innenfor plattformbaserte tjenester. Den fremtidige aktiviteten for leverandørene er avhengig av de grep som blir gjort for at aktiviteten i eksisterende områder blir opprettholdt, og at nordområdene blir åpnet. Oljeindustrien er avhengig av en livskraftig leverandørindustri som kan tilby og levere de nødvendige tjenestene for å nå den langsiktige utviklingsbanen. Leverandørene besitter kompetanse, ressurser og teknologi som kan bidra til at vi når dette målet. Administrerende direktør Jorunn Sætre, Halliburton

10 Eksport fra norsk næringsliv og internasjonalisering FMC Kongsberg Offshore av norske bedrifter er av stor betydning for landets FMC Kongsberg Offshore er en av samlede verdiskaping og velferd. Petroleumsindustrien Norges største leverandører innen har en viktig rolle å spille i denne sammenhengen. petroleumsnæringen. Selskapet har i Det globale markedet for petroleumsrelaterte varer og samarbeid med oljeselskaper i tjenester anslås av britiske myndigheter til ca 1600 Norge utviklet teknologi innen milliarder kroner per år. Norsk petroleumsrettet standardisering og modularisering av leverandørindustri hadde i 2002 en omsetning undervannsinstallasjoner. FMC internasjonalt på knappe 30 milliarder kroner. INTSOK, Kongsberg Offshore har markert seg som er en stiftelse som arbeider med internasjonaliseringen av norsk petroleumsvirksomhet, har som sterkt i et internasjonalt marked, og er en av fire aktører på verdensbasis mål at denne omsetningen skal dobles innen som leverer komplette undervannsproduksjonssystemer. Norsk sokkels konkurransekraft Kon-Kraft er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene, oljeselskapene, leverandørindustrien, rederivirksomheten, fagorganisasjonene, forskningsinstitusjoner og finansnæringen. Formålet er å forbedre og styrke konkurranseevnen til norsk sokkel og sikre stabilitet og forutsigbarhet i utbyggingsaktiviteten. Kon-Kraft ledes av Topplederforum, som er en møteplass for topplederne fra deltakerne. Olje- og energiministeren er leder for Topplederforum. Kon-Kraft har i 2003 konsentrert sitt arbeid om prosjekter knyttet til aktivitet, skatt, omdømme og kostnadsutvikling. 10 I Aktivitetsprosjektet og Skatteprosjektet belyste Kon-Kraft hvilke endringer i næringens rammebetingelser som kan lede til økt aktivitet på sokkelen. I Omdømmeprosjektet ble næringens omdømmestatus presentert, og videre arbeid med dette vil skje i industrien. Kostnadsprosjektet startet opp høsten 2003 og gir en dypere dokumentasjon av kostnadsbildet på norsk sokkel, og en helhetlig beskrivelse av mulige tiltak for å sikre effektiv ressursutnyttelse og fremtidig aktivitet. Olje- og gassindustrien oppfattes av nær sagt alle å være viktig for sysselsetting og næringsliv i Norge, og oppfattes å ha stor betydning for velferdsstaten og sosiale ordninger i Norge. MMI 2003 Næringsvirksomhet og sysselsetting Utbygging og drift av olje- og gassfelt gir grunnlag for betydelig næringsvirksomhet og sysselsetting. I tillegg til direkte sysselsetting i olje- og gassindustrien, genererer virksomheten store ringvirkninger i annet næringsliv og i offentlig virksomhet. I 2003 arbeidet vel personer i operatørselskapene og rundt i petroleumsrelaterte leverandørbedrifter. I tillegg gir næringen grunnlag for ringvirkninger hos indirekte leverandører og gjennom konsumvirkninger. Konsumvirkningene kommer som følge av at alle de som er sysselsatt i tilknytning til petroleumsvirksomheten bruker lønnen sin til vanlig forbruk som mat, klær, fritidsaktiviteter, husholdningsartikler, reiser osv. Dette gir grunnlag for ytterligere næringsaktivitet og sysselsetting. Rogaland har rundt halvparten av den petroleumsrelaterte sysselsettingen. Leverandørindustrien i fylket er allsidig og dekker de fleste ledd i verdikjeden, fra letevirksomhet via utbygging til drift.

11 VERDISKAPING OG VELFERD SYSSELSATTE I ELLER I TILKNYTNING TIL PETROLEUMSINDUSTRIEN FORDELT PÅ FYLKE/REGION Rundt 20 prosent av de sysselsatte i Rogaland jobber i petroleumsrelatert virksomhet. Sysselsatte i eller i tilknytning til petroleumsindustrien fordelt på fylke/region. Kilde: Aetat SYSSELSETTINGSVIRKNINGER AV PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Beregninger basert på investeringer og driftskostnader viser at det i 2003 var rundt personer direkte eller indirekte knyttet til oljeog gassvirksomheten. Det utgjør 9 prosent av den totale arbeidsstyrken. I 2003 var investeringene på 65 milliarder kroner og driftskostnadene 33 milliarder kroner. 11 Sysselsettingsvirkninger av petroleumsvirksomheten. Kilde: Aetat og Asplan Viak Optimisme i Hammerfest Investeringer på 45,3 milliarder kroner er planlagt i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Nesten halvparten av disse skal brukes på Melkøya like utenfor havnebassenget i Hammerfest. Her skal Europas første LNG-fabrikk og landanlegg stå ferdig i Nordnorsk næringsliv har sikret seg store leveransekontrakter. 850 arbeidere var sommeren 2003 i gang med arbeidet på anlegget, og etter hvert skal antallet arbeidere økes til Om lag 175 årsverk vil være i arbeid når gassanlegget kommer i drift i I tillegg kommer rundt 300 arbeidsplasser som ringvirkninger i det lokale næringslivet. Hammerfest kommune regner med å få 100 millioner kroner årlig i eiendomsskatt fra anlegget.

12 Utfordringer verdiskaping og velferd Regjeringen la i juni 2002 fram Stortingsmelding nr. 38 ( ) Om olje- og gassvirksomheten. Olje- og energidepartementet har beregnet at innen 2050 vil forskjellen i verdiskaping mellom den langsiktige utviklingsbanen og forvitringsbanen være i størrelsesorden milliarder kroner. Næringen og myndighetene er enig om at det er mulig å nå den langsiktige utviklingsbanen samtidig som miljø og sikkerhet ivaretas. Det vil imidlertid være en krevende oppgave, og det er avgjørende at avkastningen av investeringer på norsk sokkel har et internasjonalt konkurransedyktig nivå. PRODUKSJONSPROFILER FOR NORSK SOKKEL, MILLIONER SM 3 O.E. ÅRLIG PRODUKSJON AV OLJE OG GASS Det er betydelige utfordringer i å nå de ambisiøse produksjonsmålene som ligger i eksisterende felt, og å få en stabilt høyere ressursutnyttelse i tråd med den langsiktige utviklingsbanen. Hovedutfordringen for norsk sokkel er å øke produksjonen fra felt som allerede er i produksjon, påvise og utvikle mindre felt i tilknytning til eksisterende infrastruktur, øke leteaktiviteten på nytt areal for å finne og utvikle nye felt og bevare en sterk norsk leverandørindustri og petroleumsklynge. 12 Produksjonsprofiler for norsk sokkel i henhold til den langsiktige utviklingsbanen og forvitringsbanen. Kilde: OED

13 AREALER OG AKTIVITETER 13 Å sikre et jevnt og høyt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen er en av hovedutfordringene fremover. Det må tilrettelegges for at ressursene gjøres tilgjengelige og at det kan drives lønnsomt.

14 Store gjenværende ressurser RESSURSSITUASJONEN PÅ NORSK SOKKEL I 2002 var 45 felt i produksjon på norsk sokkel, hvorav 40 i Nordsjøen og fem i Norskehavet. De totale utvinnbare petroleumsressursene er av OD beregnet til 12,8 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter. Dette er en nedgang på en milliard Sm 3 i forhold til ressursregnskapet ved utgangen av Endringen skyldes at anslagene for uoppdagede ressurser ble redusert. 14 Ressurssituasjonen på norsk sokkel. Kilde: OD Det er store geografiske forskjeller i ressursbildet på norsk sokkel. I det mest modne området, Nordsjøen, er nesten halvparten av oljeressursene solgt og levert. Likevel er det her de største gjenværende ressursene befinner seg. For Norskehavet er bildet mer åpent, mens for Barentshavet er hoveddelen av antatte ressurser ennå ikke PETROLEUMSRESSURSER FORDELT PÅ OMRÅDER, PROSENT påvist. De samlede ressursene anslås til henholdsvis 3,6 og 1,2 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter. På grunn av ulikheten i ressursgrunnlaget er imidlertid forventningene til mengden av uoppdagede ressurser lik Petroleumsressurser fordelt på områder. Kilde: OD for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Grovt sett befinner en tredjedel seg i hvert av de tre områdene. Til tross for at det fremdeles er store ressurser på norsk sokkel, produseres det mer olje og gass enn hva som er kartlagt i nye funn. Mer fra hvert felt Den forventede gjennomsnittlige utvinningsgraden for oljefelt på norsk kontinentalsokkel er beregnet til 45 prosent. 1 prosent økning av reserver i eksisterende felt utgjør 240 millioner fat oljeekvivalenter med en verdi på milliarder kroner. Flere felt på norsk sokkel har en utvinningsgrad for olje som er svært høy i internasjonal sammenheng, eksempelvis Statfjord, Oseberg og Draugen, som alle forventes å oppnå over 60 prosent før produksjonen avsluttes. Økt kunnskap om feltene og utvikling og anvendelse av ny teknologi har gitt grunnlag for økt utvinning. Målsettingen er å oppnå 50 prosent utvinningsgrad for oljefelt og 75 prosent for gassfelt. Det krever sterk satsing på forskning og utvikling og anvendelse av teknologi også i tiden fremover.

15 AREALER OG AKTIVITETER Ekofiskfeltet Da Ekofiskfeltet ble satt i produksjon i 1971 var antatt levetid om lag 20 år, og konsesjonstiden løp fram til Man antok at utvinningsgraden ville være på om lag prosent av de totale ressursene på 8,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Kombinasjonen av økt kunnskap om reservoaret og teknologiutvikling sammen med forlenget konsesjonstid til 2028 har økt utvinningsgraden til 46 prosent med en målsetting om å nå 50 prosent. HISTORISK PRODUKSJON OG PROGNOSER FOR TOTAL PRODUKSJON, M ILLIONER SM 3 O.E. Økende produksjon Produksjonen er fortsatt økende og antas å være på topp i Oljeproduksjonen har vært stabilt høy siden I følge prognoser vil gassmarkedet øke, og gass vil om ca ti år utgjøre halvdelen av produksjonen. Norge er per i dag den tredje største eksportør av olje med 3,1 millioner fat om dagen. Når det gjelder gass, er vi nummer fire med 64 milliarder standard kubikkmeter per år. Leteaktiviteten avtar Historisk produksjon og prognoser for total produksjon. Kilde: OD For å finne olje og gass må det bores undersøkelsesbrønner. UTVIKLING AV LETEAKTIVITET PÅ NORSK SOKKEL, Letebrønner omfatter ANTALL LETEBRØNNER PÅBEGYNT I LØPET AV ÅRET undersøkelses- og avgrensningsbrønner. En undersøkelsesbrønn er den første brønnen som bores på en funnmulighet, mens en avgrensningsbrønn bores for å bestemme utstrekning og omfang av funnet. I 2002 ble det boret 14 undersøkelsesbrønner Utvikling av leteaktiviteten på norsk sokkel. Kilde: OD på norsk sokkel, mens for 2003 er tallet 15. Dette antallet er blant de laveste siden virksomheten startet i Norge. Også prognosene for 2004 er lave. Det siste betydelige funnet var Ormen Lange tilbake i Nye leteområder De siste årene har myndighetene økt graden av forutsigbarhet når det gjelder tildelingssystemet. Det har fra 1999 til 2002 vært årlige tildelinger i modne deler av Nordsjøen, de såkalte Nordsjøtildelingene. Dessuten har det vært tildelingsrunder i mindre modne deler av kontinentalsokkelen annethvert år.

16 "80 prosent av befolkningen mener olje- og gassindustrien i fremtiden vil ha like stor eller større betydning for det norske samfunnet." MMI 2003 I mai 2003 ble det for første gang utlyst en tildelingsrunde med forhåndsdefinerte leteområder i modne deler av kontinentalsokkelen. Arealet omfattet modne områder både i Norskehavet og Nordsjøen, og systemet erstatter de årlige Nordsjøtildelingene. I umodne deler av kontinentalsokkelen vil Olje- og energidepartementet videreføre praksisen med tildelinger annethvert år. For å sikre aktivitet i tildelt areal, har myndighetene sett på utvinningstillatelser der leteaktiviteten har vært lav eller manglende de siste årene. Det viser seg at om lag 25 utvinningstillatelser faller inn i denne kategorien. OD vil i dialog med selskapene finne årsakene til at det er lav aktivitet i disse tillatelsene, samt foreslå tiltak for å øke aktiviteten. Lofoten og Barentshavet Dypvannsområdene i Norskehavet og utenfor Lofoten vurderes, sammen med Barentshavet, som petroleumsprovinser der det er mulig å gjøre store funn. 16 For aktiviteten i Barentshavet er utviklingen i petroleumsvirksomheten på russisk side en viktig faktor. Produksjonen fra det store oljefunnet Prirazlomnoye starter etter planen ved slutten av Snøhvitfeltet er under utbygging utenfor Hammerfest, med planlagt produksjonsstart i I konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Lofoten og Barentshavet (ULB) har en vurdert at normal drift ikke vil medføre vesentlige miljøkonsekvenser i havområdet. Imidlertid vil det medføre CO2-utslipp. Det vil være små, men håndterbare negative virkninger i forhold til fiskerivirksomheten. Helårig virksomhet vil også medføre betydelige positive virkninger i forhold til verdiskaping og sysselsetting, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Regjeringens konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet (ULB) viser at leting og utvinning i nordområdene kan skje på en miljømessig forsvarlig måte. En snarlig gjenopptakelse og videreføring av petroleumsvirksomheten utenfor Nord- Norge er også av avgjørende betydning for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser innen oljebransjen og leverandørindustrien. Høringsuttalelse til ULB fra LO, TBL Offshore og OLF

17 AREALER OG AKTIVITETER Økonomiske hovedtall investeringer og drift Store investeringer som avtar Flere av feltene som nå bygges ut er relativt store og krever betydelige investeringer, eksempelvis Snøhvit og Ormen Lange. Når disse utbyggingene er fullført, er det nesten ingen nye større utbygginger som gjenstår. Dette er en ny situasjon på norsk sokkel. INVESTERINGER PÅ NORSK SOKKEL HISTORISKE OG FREMTIDIGE, MILLIARDER 2002-KRONER Mange av de mindre funnene er avhengige av å utnytte eksisterende infrastruktur for å bli lønnsomme. De små feltene vil ikke kunne forsvare egne investeringer i ny infrastruktur. En konsekvens av at de største funnene og dermed også de store feltutbyggingene er bak oss i tid, er at Investeringer på norsk sokkel historiske og fremtidige. Kilde: OD investeringene på norsk sokkel trolig passerte sin historiske topp på slutten av 1990-tallet. En økende andel av investeringene skjer i tilknytning til produserende felt og eksisterende infrastruktur. Utfordringen består i å forlenge levetiden for felt som i mange år har representert ryggraden i norsk olje- og gassvirksomhet. Totale investeringer i petroleumssektoren har ligget over 40 milliarder kroner hvert år siden Toppen ble nådd i 1998 da det ble investert for nærmere 80 milliarder kroner. 17 Stabile driftskostnader Driftskostnadene på norsk sokkel var i 2002 ca 33 milliarder kroner, og forventes å holde seg på tilsvarende nivå frem til Fallende produksjon fra opprinnelig store felt og mindre størrelse på framtidige utbygginger vil kjennetegne norsk sokkel i framtiden. Da stiger produksjonskostnadene, og mange felt vil oppleve en kraftig økning i kostnad per produsert enhet olje og gass dersom tiltak ikke blir iverksatt for å redusere kostnadsnivået. For å få en god ressursutnyttelse og beholde aktiviteten lengst mulig, er det viktig at rammebetingelsene er tilfredsstillende og at driftskostnadene holdes nede samtidig som man stimulerer til økt utnyttingsgrad. Alle elementer må vurderes, også besparelser som kan oppnås ved samordning av operasjoner for større områder. Logistikk, inklusive lokalisering av forsynings- og helikopterbaser, er et viktig element i dette. Både på Haltenbanken og på Tampen er det eksempler på at det arbeides aktivt for å oppnå synergieffekter. Eksempelvis har feltene Snorre, Statfjord og Gullfaks samordnet tilbringertjeneste og forsyningsopplegg.

18 Senfaseproduksjon Effektivisering av operasjoner er viktig i en revitalisering av felt der kostnadsnivået må tilpasses fremtidig produksjon og inntekt. Eksempelvis har Brent-feltet på britisk sektor vært gjennom en rekke forbedringsprosesser som har resultert i en kostnadsreduksjon på om lag 60 prosent. Man designet en mye enklere prosess, anlegget ble fullt automatisert, anvendelse av nye materialer medførte behov for mindre inspeksjoner og mindre vedlikehold, samt at ny layout gjorde driften mer effektiv. Samtidig gjorde en tilpasning av skatteregimet, i dette tilfellet med 32 prosent marginalskatt på gassproduksjon, det lettere for eierne å beslutte et stort senfaseprosjekt på Brent. Utfordringer arealer og aktiviteter Nye teknikker og driftsmetoder gjør det mulig å øke utvinningen og samtidig holde kostnadene nede for å oppnå lønnsom drift lengst mulig. Tiltak for å øke utvinningsgraden er tidskritiske, fordi en del av feltene nærmer seg tidspunkt for nedstengning. Det fins en rekke mindre felt på sokkelen som bare er drivverdige ved å utnytte nærliggende feltinstallasjoner og rørledninger. Utnyttelse av eksisterende infrastruktur er i mange tilfeller tidskritisk, fordi en del av dagens felt er inne i en nedtrappingsfase. I Nordsjøen er det antatt at det fortsatt finnes vesentlige ressurser i småfelt, men det letes ikke tilstrekkelig etter disse og betydelige ressurser står i fare for ikke å bli realisert. 18 For å opprettholde en god utvikling for olje- og gassnæringen, må letevirksomheten opp på et langt høyere nivå. Leting i modne områder, i nye områder i Norskehavet og i Lofoten-Barentshavet, inkludert Nordland VI og VII, vil gi nye muligheter for næringen. Dette må også ses i sammenheng med rammebetingelsene og spesielt skattevilkårene. Vi er opptatt av å fremme videre aktivitet og iverksette prosesser slik at vi kan få en positiv utvikling på sokkelen som kommer samfunnet til gode. Nina Gravdal, direktør for leting og ressursutvikling i OLF

19 19 MILJØ OG SAMEKSISTENS

20 Miljø på dagsorden Olje- og gassnæringen arbeider for å sikre bærekraftige løsninger som ikke påfører miljøet skade. Næringen har gjennomført en rekke tiltak innen hovedsatsingsområdene som er utslipp til sjø, med spesiell fokus på produsert vann og utslipp til luft av CO2. Det er ingen indikasjoner på at petroleumsvirksomheten påfører miljøet nevneverdig skade i dag. Det fins imidlertid rester av gamle synder som næringen må håndtere, og det er fortsatt behov for mer kunnskap om langtidsvirkninger av utslipp til sjø. Føre var prinsippet legges til grunn i industriens virksomhet. Bedre metoder for tilstandsovervåking vil være nyttig redskap for å gi gode resultater i miljøarbeidet. Norge har internasjonale forpliktelser i forhold til utslipp til luft. Olje- og gassindustrien har i mer enn 15 år utarbeidet konsekvensutredninger for å belyse miljøeffektene av utbygging og drift av olje- og gassfelt. Utslipp til luft Kraftproduksjon med bruk av naturgass og dieselolje som brensel utgjør næringens største utslipp til luft i form av CO2 og NOX. Kilder til utslipp av hydrokarbongasser (metan og nmvoc) er gassventilering, mindre lekkasjer og små utslipp, samt lagring og lasting av råolje offshore. 20 Utslipp av CO2 Industrien har en betydelig klimautfordring med en høy andel av de nasjonale CO2-utslippene. Det har vært en konstant økning i utslipp av CO2 fra petroleumsproduksjon det siste tiåret. I 2002 var imidlertid utslippet av CO2 på samme nivå som året før på 11 millioner tonn. Utslippene fra oljeog gassnæringen utgjorde 28 prosent av Norges samlede utslipp. UTSLIPP AV CO , MILLIONER TONN Historisk utvikling for samlet utslipp av CO2 og fordeling på kilde. Kilde: OLF Det er et økende kraftbehov per produsert oljeenhet i felt med avtagende produksjon. Flytting av aktivitet nordover med økte avstander for transport av gass til markedet, trekker i samme retning. Næringen har de siste årene fokusert på å redusere utslipp ved forbedringer i energieffektivitet og energiutnyttelse samt reduksjon i faklingen. Industrien ønsker å bidra til utforming av klimapolitiske virkemidler som sikrer kostnadseffektive løsninger. Industrien må også være i front med hensyn til kunnskap om ny teknologi og nye løsninger.

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer