Verdier må skapes før de deles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdier må skapes før de deles"

Transkript

1 Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel.

2 2 Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening

3 Forord På 37 år har vi bygget opp en avansert olje- og gassindustri. Petroleumsindustrien i Norge er et høyteknologisk lokomotiv med knoppskytinger og ringvirkninger for hele landet. Olje- og gassindustrien er landets største inntektskilde. Takket være oljen og naturgassen har Norge blitt et rikt land, både i form av penger og kunnskap. Oljeproduksjonen på norsk sokkel nådde toppen sommeren 2000, og er nå fallende. Vi leter mindre enn før, og aktiviteten går nedover. Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter er det en viktig oppgave for OLF å bidra til at norsk sokkel skal være et attraktivt investerings- og aktivitetsområde. Industrien trenger større leteområder og konkurransedyktige rammebetingelser. Det er fremmet forslag om skattemessige endringer som vil gjøre det mer lønnsomt for næringen å øke letevirksomheten, samtidig som det blir mer økonomisk interessant å hente ut olje og gass fra de mindre feltene. Det er nødvendig å sette i gang tiltak som stimulerer til økt aktivitet og god utnyttelse av olje- og gassressursene i årene fremover. 3 Dette er utgangspunktet for at OLF har fått utarbeidet en samfunnsrapport om olje- og gassvirksomheten. Rapporten er laget av Asplan Viak Stavanger AS. Dr. Ing. Even Lind og Cand. Polit. Lise Haaland Eriksen har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen. Samfunnsrapporten handler om petroleumsindustriens betydning for nærings- og velferdsutviklingen i Norge, leteområder og ressurstilgang, sikkerhet, teknologi og kompetanse, og miljøutfordringer og sameksistens mellom næringene til havs. Verdier må skapes før de fordeles. Skal vi sikre et høyt velferdsnivå også for kommende generasjoner, er vi avhengige av at olje- og gassaktivitetene varer lengst mulig. Januar 2004 OLF Oljeindustriens Landsforening

4 Innhold FORORD 3 NORSK SOKKEL VED ET VEISKILLE 5 VERDISKAPING OG VELFERD 6 Landets viktigste næring 7 Næringsvirksomhet og sysselsetting 10 Utfordringer verdiskaping og velferd 12 AREALER OG AKTIVITETER 13 Store gjenværende ressurser 14 Økonomiske hovedtall investeringer og drift 17 Utfordringer arealer og aktiviteter 18 4 MILJØ OG SAMEKSISTENS 19 Utslipp til luft 20 Utslipp til sjø 21 Oljevernberedskap tilpasset risikoen 23 Utfordringer miljø og sameksistens 25 SIKKERHET I FOKUS 26 Sikkerhet og arbeidsmiljø 27 Utfordringer sikkerhet 30 TEKNOLOGI OG KOMPETANSE 31 Teknologi FoU 32 Kompetanseutvikling 34 Utfordringer teknologi og kompetanse 36 NØKKELTALL 37 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL 38 MEDLEMSBEDRIFTER 39

5 Norsk sokkel ved et veiskille Fram til i dag har vi kun produsert og solgt vel en fjerdedel av de anslåtte totale olje- og gassressursene på norsk sokkel. Om lag halvparten av landets totale petroleumsressurser befinner seg i funn som ikke er besluttet utbygget og i forekomster som ennå ikke er oppdaget. Dette representerer enorme verdier og vil kunne danne grunnlaget for et høyt og stabilt aktivitetsnivå i lang tid fremover. At norsk sokkel likevel ikke viser tegn til vekst er alvorlig. Funnstørrelsen går ned og det produseres mer olje og gass enn det vi finner gjennom ny leteaktivitet. Få planlagte utbyggingsprosjekter gjenstår, og investeringene i petroleumsvirksomheten vil halveres i løpet av tre til fire år. Realisering av de gjenværende olje- og gassressursene på sokkelen legger grunnlaget for den videre utviklingen av velferds-norge. Norsk sokkel opplever sterk konkurranse om oljeselskapenes interesse, blant annet fordi stadig nye områder internasjonalt åpnes for petroleumsvirksomhet. 5 Utfordringene for norsk olje- og gassvirksomhet er store. Det er viktig å øke leteaktiviteten for å finne og utvikle nye felt. Videre er det viktig å utvikle mindre funn, spesielt i tilknytning til eksisterende infrastruktur, samt å øke og forlenge produksjonen fra felt som allerede er i drift. For å oppnå positive samfunnsmessige virkninger, er det vesentlige å bevare en sterk norsk petroleumsklynge. Petroleumsvirksomheten må fortsatt drives i sameksistens med fiskeri-interesser innenfor miljømessig forsvarlige forhold. Olje- og gassindustriens tilstedeværelse representerer også et viktig bidrag til den samlede norske marine beredskap.

6 6 VERDISKAPING OG VELFERD

7 VERDISKAPING OG VELFERD Landets viktigste næring Petroleumsindustrien har gjennom snart 40 år utviklet seg til å bli landets største næring og det viktigste fundamentet for norsk økonomi og næringsliv. Næringen legger grunnlag for verdiskaping, kompetanse-, teknologi- og industriutvikling samt sysselsetting. En betydelig del av statens inntekter kommer fra denne virksomheten. Også internasjonalt spiller olje- og gassindustrien en viktig rolle. Petroleumsvirksomheten har de siste tre årene stått for en verdiskaping målt i bruttoprodukt på mellom 270 og 330 milliarder kroner. I 2002 var næringens bidrag til landets samlede verdiskaping dobbelt så stort som fra all annen industri til sammen. Olje- og BRUTTOPRODUKT FOR NOEN NÆRINGER, M ILLIARDER KRONER gassvirksomheten sto for 20 prosent av verdiskapingen i Norge. Ringvirkninger i leverandørindustrien og raffineri og petrokjemisk industri kommer i tillegg. Bruttoprodukt for noen næringer. Bruttoproduktet innen alle landets næringer gir til sammen Norges bruttonasjonalprodukt BNP. Kilde: Nasjonalregnskap/SSB EKSPORT AV VARER OG TJENESTER, MILLIARDER KRONER Eksportverdien av petroleumsvirksomheten har variert som følge av endringer i oljepris og produksjonsnivå. I 2002 ble det eksportert råolje og naturgass for 265 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten 45 prosent av landets samlede eksport. 7 Eksport av varer og tjenester. Kilde: Nasjonalregnskap/SSB Olje- og gassindustrien er i et samspill med andre næringer og tilfører samfunnet merverdi i form av etterspørsel etter tjenester, ny teknologi, kompetanse, produkter og arbeidsplasser i andre deler av norsk næringsliv. Petroleumsvirksomheten gir staten store inntekter. Skatter og avgifter, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil og Norsk Hydro er de viktigste inntektskildene. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten omfatter skatter og avgifter samt netto kontantstrøm fra SDØE. Staten har gjennom SDØE direkte eierandeler i de fleste olje- og gassfeltene samt infrastruktur på norsk sokkel. Staten betaler derfor en andel av investeringer og driftskostnader, for så å få igjen en andel av inntektene på linje med øvrige rettighetshavere. SDØE forvaltes av det statlige selskapet Petoro.

8 De tre siste årene har statens netto kontantstrøm fra næringen økt betydelig, med en topp i 2001 på 250 milliarder kroner. I 2002 var den på 173 milliarder kroner. Samme år betalte oljeselskapene 92,1 milliarder kroner i skatter og avgifter til staten, den nest høyeste summen siden olje- og gassproduksjonen startet i Norge. Særskatten utgjorde 60 prosent av totaltallet. BETALTE SKATTER OG AVGIFTER, MILLIARDER KRONER Betalte skatter og avgifter i milliarder kroner. Kilde: Statsregnskap og Statsbudsjett Økt konkurranse for norsk sokkel Produksjonen på norsk sokkel er økende og vil ventelig nå sitt høyeste nivå i Leteaktiviteten, funnraten og investeringene er imidlertid synkende, og flere felt er på vei inn i en nedtrappingsfase. Prognoser tyder på at investeringene i petroleumsvirksomheten vil halveres i løpet av tre til fire år. 8 Olje- og gassindustriens lønnsomhet er synkende. Avkastning etter skatt er betydelig redusert siden 1980-tallet, og næringen avviker i mindre grad enn tidligere fra annen industri. Lønnsveksten i næringen har i perioden vært sterkere enn i industrien ellers. Samtidig opplever norsk sokkel en stadig sterkere konkurranse om oljeselskapenes interesse. Nye områder som tidligere ikke var tilgjengelige, er nå åpnet for petroleumsvirksomhet. Selskapene baserer sine beslutninger om leteboring på vurderinger som inkorporerer ulike typer risiko og usikkerhet. Forventet funnsannsynlighet, funnstørrelse og lønnsomhet er de viktigste kriteriene. Selskapene ønsker å sikre avkastning som kompenserer for kostnader og risiko knyttet til den samlede leteaktiviteten. På og 80-tallet var olje- og gassfunnene på norsk sokkel av en slik størrelse og kvalitet at de selv med høy skatt og høy statlig eierandel var attraktive. Etter hvert som funnene på sokkelen blir mindre, stiller Norge svakere i INTERNASJONALT ÅPNES den internasjonale NYE MULIGHETER konkurransen om selskapenes kapital og kompetanse. Faren øker for at oljeselskaper som er i Norge i dag trapper ned og at nye aktører ikke finner norsk sokkel interessant. Tilgjengelige og utilgjengelige områder for petroleumsvirksomhet i 2002 sammenlignet med Kilde: OLF

9 VERDISKAPING OG VELFERD Petroleumsfondet Det er satt av penger til Statens Petroleumsfond siden Fondet er en buffer som skal gi større handlefrihet i den økonomiske politikken dersom oljeprisen eller aktiviteten i fastlandsøkonomien svikter. Videre skal det være et redskap for å håndtere finansielle utfordringer knyttet til blant annet aldrende befolkning og avtakende petroleumsinntekter. Ved utgangen av 2003 var petroleumsfondet på 800 milliarder kroner. Sykehusdrift i fem år I 2002 fikk staten en netto kontantstrøm på 173 milliarder kroner fra SDØE og gjennom skatter og avgifter fra olje- og gassvirksomheten. Det er nok til å drive alle landets sykehus i over fem år. Leverandørindustrien Kilde: SINTEF Unimed Da det ble funnet olje og gass i Nordsjøen, var en av de politiske målsettingene at ressursene skulle legge grunnlag for utvikling av en norsk olje- og gassindustri. Overføring av kompetanse fra utlandet og oppbygging av norsk virksomhet var viktig i denne utviklingen, og det er gradvis bygd opp en kompetent og konkurransedyktig norsk industri for leveranser til oljevirksomheten. Norsk leverandørindustri omfatter blant annet boring- og brønnservicebedrifter, undervannsentreprenører, forpleiningsbedrifter og forsyningsbaser, og er verdensledende innen seismikk, undervannsanlegg og flytende produksjonsløsninger. Store internasjonale leverandør- og teknologibedrifter er etablert i Norge og spiller en viktig rolle i utviklingen på sokkelen. Disse representerer en betydelig verdiskaping og sysselsetting. 9 Aktiviteten for leverandørene på norsk sokkel har i 2003 totalt sett vært litt høyere enn fjoråret. Økningen har primært vært innenfor plattformbaserte tjenester. Den fremtidige aktiviteten for leverandørene er avhengig av de grep som blir gjort for at aktiviteten i eksisterende områder blir opprettholdt, og at nordområdene blir åpnet. Oljeindustrien er avhengig av en livskraftig leverandørindustri som kan tilby og levere de nødvendige tjenestene for å nå den langsiktige utviklingsbanen. Leverandørene besitter kompetanse, ressurser og teknologi som kan bidra til at vi når dette målet. Administrerende direktør Jorunn Sætre, Halliburton

10 Eksport fra norsk næringsliv og internasjonalisering FMC Kongsberg Offshore av norske bedrifter er av stor betydning for landets FMC Kongsberg Offshore er en av samlede verdiskaping og velferd. Petroleumsindustrien Norges største leverandører innen har en viktig rolle å spille i denne sammenhengen. petroleumsnæringen. Selskapet har i Det globale markedet for petroleumsrelaterte varer og samarbeid med oljeselskaper i tjenester anslås av britiske myndigheter til ca 1600 Norge utviklet teknologi innen milliarder kroner per år. Norsk petroleumsrettet standardisering og modularisering av leverandørindustri hadde i 2002 en omsetning undervannsinstallasjoner. FMC internasjonalt på knappe 30 milliarder kroner. INTSOK, Kongsberg Offshore har markert seg som er en stiftelse som arbeider med internasjonaliseringen av norsk petroleumsvirksomhet, har som sterkt i et internasjonalt marked, og er en av fire aktører på verdensbasis mål at denne omsetningen skal dobles innen som leverer komplette undervannsproduksjonssystemer. Norsk sokkels konkurransekraft Kon-Kraft er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene, oljeselskapene, leverandørindustrien, rederivirksomheten, fagorganisasjonene, forskningsinstitusjoner og finansnæringen. Formålet er å forbedre og styrke konkurranseevnen til norsk sokkel og sikre stabilitet og forutsigbarhet i utbyggingsaktiviteten. Kon-Kraft ledes av Topplederforum, som er en møteplass for topplederne fra deltakerne. Olje- og energiministeren er leder for Topplederforum. Kon-Kraft har i 2003 konsentrert sitt arbeid om prosjekter knyttet til aktivitet, skatt, omdømme og kostnadsutvikling. 10 I Aktivitetsprosjektet og Skatteprosjektet belyste Kon-Kraft hvilke endringer i næringens rammebetingelser som kan lede til økt aktivitet på sokkelen. I Omdømmeprosjektet ble næringens omdømmestatus presentert, og videre arbeid med dette vil skje i industrien. Kostnadsprosjektet startet opp høsten 2003 og gir en dypere dokumentasjon av kostnadsbildet på norsk sokkel, og en helhetlig beskrivelse av mulige tiltak for å sikre effektiv ressursutnyttelse og fremtidig aktivitet. Olje- og gassindustrien oppfattes av nær sagt alle å være viktig for sysselsetting og næringsliv i Norge, og oppfattes å ha stor betydning for velferdsstaten og sosiale ordninger i Norge. MMI 2003 Næringsvirksomhet og sysselsetting Utbygging og drift av olje- og gassfelt gir grunnlag for betydelig næringsvirksomhet og sysselsetting. I tillegg til direkte sysselsetting i olje- og gassindustrien, genererer virksomheten store ringvirkninger i annet næringsliv og i offentlig virksomhet. I 2003 arbeidet vel personer i operatørselskapene og rundt i petroleumsrelaterte leverandørbedrifter. I tillegg gir næringen grunnlag for ringvirkninger hos indirekte leverandører og gjennom konsumvirkninger. Konsumvirkningene kommer som følge av at alle de som er sysselsatt i tilknytning til petroleumsvirksomheten bruker lønnen sin til vanlig forbruk som mat, klær, fritidsaktiviteter, husholdningsartikler, reiser osv. Dette gir grunnlag for ytterligere næringsaktivitet og sysselsetting. Rogaland har rundt halvparten av den petroleumsrelaterte sysselsettingen. Leverandørindustrien i fylket er allsidig og dekker de fleste ledd i verdikjeden, fra letevirksomhet via utbygging til drift.

11 VERDISKAPING OG VELFERD SYSSELSATTE I ELLER I TILKNYTNING TIL PETROLEUMSINDUSTRIEN FORDELT PÅ FYLKE/REGION Rundt 20 prosent av de sysselsatte i Rogaland jobber i petroleumsrelatert virksomhet. Sysselsatte i eller i tilknytning til petroleumsindustrien fordelt på fylke/region. Kilde: Aetat SYSSELSETTINGSVIRKNINGER AV PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Beregninger basert på investeringer og driftskostnader viser at det i 2003 var rundt personer direkte eller indirekte knyttet til oljeog gassvirksomheten. Det utgjør 9 prosent av den totale arbeidsstyrken. I 2003 var investeringene på 65 milliarder kroner og driftskostnadene 33 milliarder kroner. 11 Sysselsettingsvirkninger av petroleumsvirksomheten. Kilde: Aetat og Asplan Viak Optimisme i Hammerfest Investeringer på 45,3 milliarder kroner er planlagt i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Nesten halvparten av disse skal brukes på Melkøya like utenfor havnebassenget i Hammerfest. Her skal Europas første LNG-fabrikk og landanlegg stå ferdig i Nordnorsk næringsliv har sikret seg store leveransekontrakter. 850 arbeidere var sommeren 2003 i gang med arbeidet på anlegget, og etter hvert skal antallet arbeidere økes til Om lag 175 årsverk vil være i arbeid når gassanlegget kommer i drift i I tillegg kommer rundt 300 arbeidsplasser som ringvirkninger i det lokale næringslivet. Hammerfest kommune regner med å få 100 millioner kroner årlig i eiendomsskatt fra anlegget.

12 Utfordringer verdiskaping og velferd Regjeringen la i juni 2002 fram Stortingsmelding nr. 38 ( ) Om olje- og gassvirksomheten. Olje- og energidepartementet har beregnet at innen 2050 vil forskjellen i verdiskaping mellom den langsiktige utviklingsbanen og forvitringsbanen være i størrelsesorden milliarder kroner. Næringen og myndighetene er enig om at det er mulig å nå den langsiktige utviklingsbanen samtidig som miljø og sikkerhet ivaretas. Det vil imidlertid være en krevende oppgave, og det er avgjørende at avkastningen av investeringer på norsk sokkel har et internasjonalt konkurransedyktig nivå. PRODUKSJONSPROFILER FOR NORSK SOKKEL, MILLIONER SM 3 O.E. ÅRLIG PRODUKSJON AV OLJE OG GASS Det er betydelige utfordringer i å nå de ambisiøse produksjonsmålene som ligger i eksisterende felt, og å få en stabilt høyere ressursutnyttelse i tråd med den langsiktige utviklingsbanen. Hovedutfordringen for norsk sokkel er å øke produksjonen fra felt som allerede er i produksjon, påvise og utvikle mindre felt i tilknytning til eksisterende infrastruktur, øke leteaktiviteten på nytt areal for å finne og utvikle nye felt og bevare en sterk norsk leverandørindustri og petroleumsklynge. 12 Produksjonsprofiler for norsk sokkel i henhold til den langsiktige utviklingsbanen og forvitringsbanen. Kilde: OED

13 AREALER OG AKTIVITETER 13 Å sikre et jevnt og høyt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen er en av hovedutfordringene fremover. Det må tilrettelegges for at ressursene gjøres tilgjengelige og at det kan drives lønnsomt.

14 Store gjenværende ressurser RESSURSSITUASJONEN PÅ NORSK SOKKEL I 2002 var 45 felt i produksjon på norsk sokkel, hvorav 40 i Nordsjøen og fem i Norskehavet. De totale utvinnbare petroleumsressursene er av OD beregnet til 12,8 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter. Dette er en nedgang på en milliard Sm 3 i forhold til ressursregnskapet ved utgangen av Endringen skyldes at anslagene for uoppdagede ressurser ble redusert. 14 Ressurssituasjonen på norsk sokkel. Kilde: OD Det er store geografiske forskjeller i ressursbildet på norsk sokkel. I det mest modne området, Nordsjøen, er nesten halvparten av oljeressursene solgt og levert. Likevel er det her de største gjenværende ressursene befinner seg. For Norskehavet er bildet mer åpent, mens for Barentshavet er hoveddelen av antatte ressurser ennå ikke PETROLEUMSRESSURSER FORDELT PÅ OMRÅDER, PROSENT påvist. De samlede ressursene anslås til henholdsvis 3,6 og 1,2 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter. På grunn av ulikheten i ressursgrunnlaget er imidlertid forventningene til mengden av uoppdagede ressurser lik Petroleumsressurser fordelt på områder. Kilde: OD for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Grovt sett befinner en tredjedel seg i hvert av de tre områdene. Til tross for at det fremdeles er store ressurser på norsk sokkel, produseres det mer olje og gass enn hva som er kartlagt i nye funn. Mer fra hvert felt Den forventede gjennomsnittlige utvinningsgraden for oljefelt på norsk kontinentalsokkel er beregnet til 45 prosent. 1 prosent økning av reserver i eksisterende felt utgjør 240 millioner fat oljeekvivalenter med en verdi på milliarder kroner. Flere felt på norsk sokkel har en utvinningsgrad for olje som er svært høy i internasjonal sammenheng, eksempelvis Statfjord, Oseberg og Draugen, som alle forventes å oppnå over 60 prosent før produksjonen avsluttes. Økt kunnskap om feltene og utvikling og anvendelse av ny teknologi har gitt grunnlag for økt utvinning. Målsettingen er å oppnå 50 prosent utvinningsgrad for oljefelt og 75 prosent for gassfelt. Det krever sterk satsing på forskning og utvikling og anvendelse av teknologi også i tiden fremover.

15 AREALER OG AKTIVITETER Ekofiskfeltet Da Ekofiskfeltet ble satt i produksjon i 1971 var antatt levetid om lag 20 år, og konsesjonstiden løp fram til Man antok at utvinningsgraden ville være på om lag prosent av de totale ressursene på 8,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Kombinasjonen av økt kunnskap om reservoaret og teknologiutvikling sammen med forlenget konsesjonstid til 2028 har økt utvinningsgraden til 46 prosent med en målsetting om å nå 50 prosent. HISTORISK PRODUKSJON OG PROGNOSER FOR TOTAL PRODUKSJON, M ILLIONER SM 3 O.E. Økende produksjon Produksjonen er fortsatt økende og antas å være på topp i Oljeproduksjonen har vært stabilt høy siden I følge prognoser vil gassmarkedet øke, og gass vil om ca ti år utgjøre halvdelen av produksjonen. Norge er per i dag den tredje største eksportør av olje med 3,1 millioner fat om dagen. Når det gjelder gass, er vi nummer fire med 64 milliarder standard kubikkmeter per år. Leteaktiviteten avtar Historisk produksjon og prognoser for total produksjon. Kilde: OD For å finne olje og gass må det bores undersøkelsesbrønner. UTVIKLING AV LETEAKTIVITET PÅ NORSK SOKKEL, Letebrønner omfatter ANTALL LETEBRØNNER PÅBEGYNT I LØPET AV ÅRET undersøkelses- og avgrensningsbrønner. En undersøkelsesbrønn er den første brønnen som bores på en funnmulighet, mens en avgrensningsbrønn bores for å bestemme utstrekning og omfang av funnet. I 2002 ble det boret 14 undersøkelsesbrønner Utvikling av leteaktiviteten på norsk sokkel. Kilde: OD på norsk sokkel, mens for 2003 er tallet 15. Dette antallet er blant de laveste siden virksomheten startet i Norge. Også prognosene for 2004 er lave. Det siste betydelige funnet var Ormen Lange tilbake i Nye leteområder De siste årene har myndighetene økt graden av forutsigbarhet når det gjelder tildelingssystemet. Det har fra 1999 til 2002 vært årlige tildelinger i modne deler av Nordsjøen, de såkalte Nordsjøtildelingene. Dessuten har det vært tildelingsrunder i mindre modne deler av kontinentalsokkelen annethvert år.

16 "80 prosent av befolkningen mener olje- og gassindustrien i fremtiden vil ha like stor eller større betydning for det norske samfunnet." MMI 2003 I mai 2003 ble det for første gang utlyst en tildelingsrunde med forhåndsdefinerte leteområder i modne deler av kontinentalsokkelen. Arealet omfattet modne områder både i Norskehavet og Nordsjøen, og systemet erstatter de årlige Nordsjøtildelingene. I umodne deler av kontinentalsokkelen vil Olje- og energidepartementet videreføre praksisen med tildelinger annethvert år. For å sikre aktivitet i tildelt areal, har myndighetene sett på utvinningstillatelser der leteaktiviteten har vært lav eller manglende de siste årene. Det viser seg at om lag 25 utvinningstillatelser faller inn i denne kategorien. OD vil i dialog med selskapene finne årsakene til at det er lav aktivitet i disse tillatelsene, samt foreslå tiltak for å øke aktiviteten. Lofoten og Barentshavet Dypvannsområdene i Norskehavet og utenfor Lofoten vurderes, sammen med Barentshavet, som petroleumsprovinser der det er mulig å gjøre store funn. 16 For aktiviteten i Barentshavet er utviklingen i petroleumsvirksomheten på russisk side en viktig faktor. Produksjonen fra det store oljefunnet Prirazlomnoye starter etter planen ved slutten av Snøhvitfeltet er under utbygging utenfor Hammerfest, med planlagt produksjonsstart i I konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Lofoten og Barentshavet (ULB) har en vurdert at normal drift ikke vil medføre vesentlige miljøkonsekvenser i havområdet. Imidlertid vil det medføre CO2-utslipp. Det vil være små, men håndterbare negative virkninger i forhold til fiskerivirksomheten. Helårig virksomhet vil også medføre betydelige positive virkninger i forhold til verdiskaping og sysselsetting, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Regjeringens konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet (ULB) viser at leting og utvinning i nordområdene kan skje på en miljømessig forsvarlig måte. En snarlig gjenopptakelse og videreføring av petroleumsvirksomheten utenfor Nord- Norge er også av avgjørende betydning for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser innen oljebransjen og leverandørindustrien. Høringsuttalelse til ULB fra LO, TBL Offshore og OLF

17 AREALER OG AKTIVITETER Økonomiske hovedtall investeringer og drift Store investeringer som avtar Flere av feltene som nå bygges ut er relativt store og krever betydelige investeringer, eksempelvis Snøhvit og Ormen Lange. Når disse utbyggingene er fullført, er det nesten ingen nye større utbygginger som gjenstår. Dette er en ny situasjon på norsk sokkel. INVESTERINGER PÅ NORSK SOKKEL HISTORISKE OG FREMTIDIGE, MILLIARDER 2002-KRONER Mange av de mindre funnene er avhengige av å utnytte eksisterende infrastruktur for å bli lønnsomme. De små feltene vil ikke kunne forsvare egne investeringer i ny infrastruktur. En konsekvens av at de største funnene og dermed også de store feltutbyggingene er bak oss i tid, er at Investeringer på norsk sokkel historiske og fremtidige. Kilde: OD investeringene på norsk sokkel trolig passerte sin historiske topp på slutten av 1990-tallet. En økende andel av investeringene skjer i tilknytning til produserende felt og eksisterende infrastruktur. Utfordringen består i å forlenge levetiden for felt som i mange år har representert ryggraden i norsk olje- og gassvirksomhet. Totale investeringer i petroleumssektoren har ligget over 40 milliarder kroner hvert år siden Toppen ble nådd i 1998 da det ble investert for nærmere 80 milliarder kroner. 17 Stabile driftskostnader Driftskostnadene på norsk sokkel var i 2002 ca 33 milliarder kroner, og forventes å holde seg på tilsvarende nivå frem til Fallende produksjon fra opprinnelig store felt og mindre størrelse på framtidige utbygginger vil kjennetegne norsk sokkel i framtiden. Da stiger produksjonskostnadene, og mange felt vil oppleve en kraftig økning i kostnad per produsert enhet olje og gass dersom tiltak ikke blir iverksatt for å redusere kostnadsnivået. For å få en god ressursutnyttelse og beholde aktiviteten lengst mulig, er det viktig at rammebetingelsene er tilfredsstillende og at driftskostnadene holdes nede samtidig som man stimulerer til økt utnyttingsgrad. Alle elementer må vurderes, også besparelser som kan oppnås ved samordning av operasjoner for større områder. Logistikk, inklusive lokalisering av forsynings- og helikopterbaser, er et viktig element i dette. Både på Haltenbanken og på Tampen er det eksempler på at det arbeides aktivt for å oppnå synergieffekter. Eksempelvis har feltene Snorre, Statfjord og Gullfaks samordnet tilbringertjeneste og forsyningsopplegg.

18 Senfaseproduksjon Effektivisering av operasjoner er viktig i en revitalisering av felt der kostnadsnivået må tilpasses fremtidig produksjon og inntekt. Eksempelvis har Brent-feltet på britisk sektor vært gjennom en rekke forbedringsprosesser som har resultert i en kostnadsreduksjon på om lag 60 prosent. Man designet en mye enklere prosess, anlegget ble fullt automatisert, anvendelse av nye materialer medførte behov for mindre inspeksjoner og mindre vedlikehold, samt at ny layout gjorde driften mer effektiv. Samtidig gjorde en tilpasning av skatteregimet, i dette tilfellet med 32 prosent marginalskatt på gassproduksjon, det lettere for eierne å beslutte et stort senfaseprosjekt på Brent. Utfordringer arealer og aktiviteter Nye teknikker og driftsmetoder gjør det mulig å øke utvinningen og samtidig holde kostnadene nede for å oppnå lønnsom drift lengst mulig. Tiltak for å øke utvinningsgraden er tidskritiske, fordi en del av feltene nærmer seg tidspunkt for nedstengning. Det fins en rekke mindre felt på sokkelen som bare er drivverdige ved å utnytte nærliggende feltinstallasjoner og rørledninger. Utnyttelse av eksisterende infrastruktur er i mange tilfeller tidskritisk, fordi en del av dagens felt er inne i en nedtrappingsfase. I Nordsjøen er det antatt at det fortsatt finnes vesentlige ressurser i småfelt, men det letes ikke tilstrekkelig etter disse og betydelige ressurser står i fare for ikke å bli realisert. 18 For å opprettholde en god utvikling for olje- og gassnæringen, må letevirksomheten opp på et langt høyere nivå. Leting i modne områder, i nye områder i Norskehavet og i Lofoten-Barentshavet, inkludert Nordland VI og VII, vil gi nye muligheter for næringen. Dette må også ses i sammenheng med rammebetingelsene og spesielt skattevilkårene. Vi er opptatt av å fremme videre aktivitet og iverksette prosesser slik at vi kan få en positiv utvikling på sokkelen som kommer samfunnet til gode. Nina Gravdal, direktør for leting og ressursutvikling i OLF

19 19 MILJØ OG SAMEKSISTENS

20 Miljø på dagsorden Olje- og gassnæringen arbeider for å sikre bærekraftige løsninger som ikke påfører miljøet skade. Næringen har gjennomført en rekke tiltak innen hovedsatsingsområdene som er utslipp til sjø, med spesiell fokus på produsert vann og utslipp til luft av CO2. Det er ingen indikasjoner på at petroleumsvirksomheten påfører miljøet nevneverdig skade i dag. Det fins imidlertid rester av gamle synder som næringen må håndtere, og det er fortsatt behov for mer kunnskap om langtidsvirkninger av utslipp til sjø. Føre var prinsippet legges til grunn i industriens virksomhet. Bedre metoder for tilstandsovervåking vil være nyttig redskap for å gi gode resultater i miljøarbeidet. Norge har internasjonale forpliktelser i forhold til utslipp til luft. Olje- og gassindustrien har i mer enn 15 år utarbeidet konsekvensutredninger for å belyse miljøeffektene av utbygging og drift av olje- og gassfelt. Utslipp til luft Kraftproduksjon med bruk av naturgass og dieselolje som brensel utgjør næringens største utslipp til luft i form av CO2 og NOX. Kilder til utslipp av hydrokarbongasser (metan og nmvoc) er gassventilering, mindre lekkasjer og små utslipp, samt lagring og lasting av råolje offshore. 20 Utslipp av CO2 Industrien har en betydelig klimautfordring med en høy andel av de nasjonale CO2-utslippene. Det har vært en konstant økning i utslipp av CO2 fra petroleumsproduksjon det siste tiåret. I 2002 var imidlertid utslippet av CO2 på samme nivå som året før på 11 millioner tonn. Utslippene fra oljeog gassnæringen utgjorde 28 prosent av Norges samlede utslipp. UTSLIPP AV CO , MILLIONER TONN Historisk utvikling for samlet utslipp av CO2 og fordeling på kilde. Kilde: OLF Det er et økende kraftbehov per produsert oljeenhet i felt med avtagende produksjon. Flytting av aktivitet nordover med økte avstander for transport av gass til markedet, trekker i samme retning. Næringen har de siste årene fokusert på å redusere utslipp ved forbedringer i energieffektivitet og energiutnyttelse samt reduksjon i faklingen. Industrien ønsker å bidra til utforming av klimapolitiske virkemidler som sikrer kostnadseffektive løsninger. Industrien må også være i front med hensyn til kunnskap om ny teknologi og nye løsninger.

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 OLF representerer 23 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille

Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille Forslag til skattemessige endringer for økt verdiskaping og aktivitet Oslo, 28. august 2003 KON-KRAFT 1 Sammendrag Norsk sokkel har fortsatt mange muligheter.

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Sameksistens. Verdiskaping på havet. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Sameksistens. Verdiskaping på havet. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Sameksistens Hoveddelen av norsk verdiskaping skjer på havet. Dagens skipsfart, fiskeri, olje- og gassindustri og havbruk springer ut av en lang historie

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H)

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) OLJEKONFERANSE SANDNESSJØEN 15. juni 2011 Det norske olje- og gasseventyret Gjennom 40 år har Norge gjennomgått en eventyrlig utvikling som olje- og gassnasjon.

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

OD -seminar. Klimakur 2020

OD -seminar. Klimakur 2020 OD -seminar Klimakur 2020 Bente Jarandsen St.meld. 34 (2006 2007)Klimameldingen og Klimaforliket 15-17 millioner tonn 42-44 millio oner tonn Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 KLIMAKUR 2020 Hvordan

Detaljer

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland

Gassperspektiver for Norskehavet. Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Gassperspektiver for Norskehavet Sandnessjøen 22. juni 2009 Åse Boberg Haugland Agenda ODs rolle Status og utfordringer Norskehavet Mulige framtidsbilder 25.06.2009 2 ODs rolle/ målsetninger Bidra til

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

KAPITTEL 4. Fra funn til felt

KAPITTEL 4. Fra funn til felt KAPITTEL 4. Fra funn til felt PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 211 KAPITTEL 4. Fra funn til felt 37 Innledning Ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd per 31. desember 21 utgjør fem

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Jørgen Bækken underdirektør Olje- og energidepartementet Mai 2014 Norsk sokkel per 31.12.2013. Produsert og solgt: 6,2 mrd Sm 3 o.e. Gjenværende ressurser: 8 mrd

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

Et sammendrag av KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten Et sammendrag av KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Selv med et svært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, var den internasjonale omsetningen av varer og tjenester på nær 100 milliarder

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag

FISK OG SEISMIKK. Ålesund, 16. februar 2006 rvø Norges Fiskarlag FISK OG SEISMIKK Ålesund, 16. februar 2006 Jan Skjærv rvø Norges Fiskarlag NORGE EN FISKERINASJON Forvalter et havområde som er 6-76 7 ganger større enn fastlandsnorge Bringer påp land 2,8 mill. tonn fisk

Detaljer

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen

Olje og Gass i Norge. Begynnelsen Olje og Gass i Norge Begynnelsen Midtlinjen i Nordsjøen! Geneve konvensjonen krever en folkerettslig avgjørelse om delingsprinsippene til havs. I 1964 ble forhandlingene ferdigstilt og midtlinjedelingen

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer

4 RESSURSER Og PROgNOSER

4 RESSURSER Og PROgNOSER PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 29 35 kapittel 4 4 RESSURSER Og PROgNOSER 36 Innledning Hvor mye olje og gass som vil bli produsert fra norsk kontinentalsokkel, er ikke mulig å fastslå

Detaljer

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett

Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Norsk Offshoredag 2004 Status for leverandørindustrien etter fremlagt oljemelding og revidert nasjonalbudsjett Knut Aaneland, TBL Offshore Norsk Offshoredag 2004 27. mai 2004 1 av 26 TBL Offshore 120 norske

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Foredrag 1. april 2011 Brønnøysund Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Takk for invitasjonen hit til Brønnøysund. Som ny statssekretær i Olje- og energidepartementet er det spennende å

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

Pressekonferanse - 2014-resultater

Pressekonferanse - 2014-resultater Stavanger 13. mars 2015 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fjerde kvartal: høy produksjon, lave investeringer gode resultater Nøkkeltall

Detaljer

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1?

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Finnmarks situasjon i 2004 Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Det tradisjonelle fisket er av nasjonal betydning både som ressurs og symbol Selv om mye fisk blir fanget har antall helårsfiskere falt

Detaljer

Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet

Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet I 2035 vil det i henhold til FNs befolkningsprognoser være rundt 8 milliarder mennesker p jorden Estimat over verdens energibehov Estimat over verdens

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten.

SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. SEMINARSERIE OM HMS I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN Kontinuerlig fokus på HMS en forutsetning for verdiskaping i petroleumsvirksomheten. Utfordringer og muligheter Begrensende perspektiver HMS Verdiskaping Risiko

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet

Bodøseminaret 15.12.2004. Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet Bodøseminaret 15.12.2004 Petoro AS sin rolle på sokkelen/i Norskehavet 5 5 12 Petoro på norsk sokkel 74 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Barentshavet 72 7120 7122 70 14 12 Harstad 90 utvinningstillatelser 18

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening Sentrale saker sett fra OLF Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening 1 Agenda for innledning og diskusjon 1. Norsk olje og gass i 40 år,

Detaljer