Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 Storsalen menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig å se stadig nye mennesker som finner sin plass i fellesskapet, som ønsker å lære Jesus bedre å kjenner, følge ham og vokse i troen og som bruker sine evner og nådegaver til å tjene Gud og medmennesker. Det er bare Gud som vet hva vår tilstedeværelse som menighet og enkeltkristne i byen betyr, men vi er i berøring med svært mange mennesker gjennom en uke. Vi tror at vårt nærvær gjør at mange får se mer av hvem Jesus er. Virksomheten i menigheten er stor og mangfoldig. Vi er primært opptatt av det vedvarende arbeidet og vil være som en dølahest, som jobber jevn og trutt fremfor ekstraordinære happenings. Vi tror det er dette som i det lange løp bærer rikest frukt. Det er ikke mulig i en årsmelding å gi et fullstendig bilde av hva som har skjedd i året som har gått. Det er også vårt ønske at denne rapporten skal være relativt kort og konsis, men samtidig gi et dekkende bilde av det som skjer i Storsalen. I løpet av 2005 har menigheten fortsatt dreiningen bort fra de fem hensikter til å ha et perspektiv der vi ser våre liv og vår virksomhet i forhold til de tre dimensjoner (trekanten) at vi lever i relasjon til Gud (OPP), de andre i fellesskapet (INN) og mennesker og verden rundt oss (UT). Vi har hatt et klar målsetting om å disippelgjøre mennesker, noe som kom særlig tydelig til uttrykk på høsten hvor dette var teamet og hvor vi fulgte Knut Tveitereids bok En helt overkommelig disippel på alle gudstjenestene og i smågruppene. Vi har fortsatt god kontakt med Mike Breen og menigheten i Sheffield og tar imot verdifulle impulser derfra. Mike Breen var sammen med medarbeidere på besøk hos oss både vår og høst har vært et ujevnt år når det gjelder oppslutning og økonomi. Det har vært en nedgang i antall nattverdgjester og medlemmer, mens givertjenesten og økonomien har blitt noe styrket. Når det gjelder antall smågrupper, har det fortsatt vært en satsing og vekst i denne sektoren. Vi ønsker midt i en stor menighet at våre medlemmer skal leve sine liv sammen. Arbeidet med nye vedtekter for menigheten kom for alvor i gang i En egen vedtektskomitè nedsatt av styret ledet arbeidet. Denne komiteen nedsatte igjen en egen gruppe som skulle jobbe med menighetens teologiske grunnlag. En begivenhet for menigheten var den TV-gudstjenesten som ble direkteoverført på NRK 1. pinsedag. Denne var en del av det gode pinse-samarbeidet som Storsalen har hatt gjennom noen år med andre sentrumsmenigheter. Gudstjenesten krevde mye arbeid, men var også til stor inspirasjon og ga mange gode tilbakemeldinger. Noen kritiske kommentarer fikk vi også. I en menighet som Storsalen skjer det stadig endringer. Det er også tilfelle i staben. Av større forandringer i året som har gått, må nevnes at Robert Vestgarden sluttet som administrasjonsleder 31. juni og Aud Marit Eidsaa Hauge gikk over i denne stillingen. Etter henne som prosjektleder, ble Jorunn Stalleland ansatt i 50% fra 1. august. Marianne Smedsrød sluttet 31.

2 oktober etter 11 års tjeneste i menigheten for å gå over i stilling i Nordstrand menighet. 1. mai ble Ole-Jacob Mosvold ansatt i 20% stilling som barnepastor. Også Knut Tveitereids stilling har blitt endret i løpet av de to siste år. Han har gått over fra å være tenåringsprest til å ha ansvaret for fulltids-teamene, undervisning og utvikling av menigheten, nå i 100%. MEDLEMSUTVIKLING Det har i løpet av 2005 vært en tilbakegang i antall nye medlemmer. Dette hanger blant annet sammen med at vi de siste par år har vært mer tilbakeholdende med å utfordre nye til medlemsskap. I 2005 var det 207 (335 i 2004) personer som meldte seg inn, og 223 (325) som meldte seg ut av Storsalen Menighet. I løpet av året ble 16 personer (13 i 2004) lagt til menigheten gjennom dåp, de fleste på G1. Det samlede antall medlemmer for 2005 var 1773, av disse var 1371 betalende. Dette er en utfordring til menigheten om det å høre til og ta et fullverdig ansvar for menighetens liv. NATTVERDGJESTER For første gang siden Storsalen ble egen menighet i 1994, har det vært en nedgang i antall nattverdgjester, fra til (-3,8%). Som det fremkommer av søylene under, har det vært en tilbakegang på alle gudstjenester, bortsett fra G2, som har hatt en betydelig økning. Der er det ofte så fullt at det ikke er rom for videre vekst. Dette utfordrer oss til å tenke nytt, ikke for å pynte på våre tall, men for å nå flere mennesker med evangeliet og gi dem et åndelig hjem i menigheten.

3 Nattverdgjester på de forskjellige gudstjenester i 2005 og G1 G2 G3 Stresslezzz Andre Nattverdgjester per år ØKONOMI Det har for 2005 vært en svak oppgang i gaveinntekter sammenlignet med Vi ser fortsatt tendensen til at inntekten fra kollekten blir lavere, mens inntektene fra fastgivere øker. Det har likevel vært en lavere økning i fastgivertjenesten enn budsjettert, spesielt gjelder dette for G1. Fastgivere er et viktig bidrag til å opprettholde og øke inntektene våre framover. Samtidig er disse gavene med på å gi en mer forutsigbar økonomi. Resultat for 2005 viser et underskudd som ligger bedre enn budsjettert. Det bokførte underskuddet ble på ca Dette inkludere i årlig avskrivning i Lille Camino. Dersom vi ser bort i fra investeringene i Lille Camino fikk vi et overskudd på Det er planlagt underskudd så lenge avskrivningsperioden for Lille Camino varer.

4 STYRET Styret har vært samlet til 10 styremøter (9 i 2004) og behandlet 67 saker (68 i 2004). Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, hovedprest og administrasjonsleder. Styret jobbet særlig første halvår med husleiesaken. Den har vært krevende og belastende i forhold til Normisjon, og kom fram til en endelig avgjørelse først etter samtale med landsstyret leder. Ellers har andre forhold knyttet til oppussing av kvartalet, ansettelser, stillingsinstrukser og ikke minst nye vedtekter hatt styrets oppmerksomhet. Også den siste saken har vært krevende å arbeide med. Uavklarte roller i forhold til vedtektskomiteen kom til syne på slutten av året. STABEN Det har også i 2005 vært meget lavt sykefravær i staben. Dette er et tegn på høy trivselsfaktor og opplevelse av å stå i en spennende og meningsfull tjeneste. Det er en ressurssterk stab som jobber effektivt. Arbeidsmengden har ikke blitt mindre i løpet av 2005, men det har faktisk vært en nedgang i den samlede stillingsstørrelse fra 6,9 til 6,3 årsverk, pluss sivilarbeider. Arbeidet med oppfølging av lederne for de ulike tjenesteområder gjennom time-out-grupper, har vært en stadig sterkere prioritert satsing fra stabens side. Dette gir seg også utslag i tidsbruken. En sak som har tatt mye tid særlig på høsten, er arbeidet med nye vedtekter. Den har vært belastende og har brakt spenninger til overflaten, men har også gitt mulighet til å ta tak i ting. KREATIV SEKTOR Vi ønsker å ære Gud med både liv og lovsang og hele vårt arbeid. For å oppfylle denne hensikten, er det naturlig å sette et ekstra fokus på den kreative virksomheten i Storsalen. Den kommer i stor grad til uttrykk i våre gudstjenester og møter. Kreativ sektor har et stort mangfold av grupper og mange engasjerte og dyktige ledere som legger ned veldig mye tid i og for menigheten. Uten dem hadde ikke menigheten vært den samme. Vi har et mangfold av små og mellomstore grupper i sektoren. Det spenner fra kor til mindre grupper som band, og lovsangsgrupper. Flere melder seg til tjeneste i de kreative gruppene, noe som er veldig positiv, men samtidig er det innen noen felt en utfordring å finne plass til alle. Vi bør vurdere å opprette flere mellomstore og store fellesskap der en kan bruke sine gaver for andre. Det siste året har vi fokusert på å styrke lederkontakt og fellesskap i sektoren for å holde hverandre på sporet av det viktigste; etterfølgelsen av Jesus. SMÅFELLESSKAP Storsalen menighet vil ikke bare være en menighet med smågrupper, men en menighet av smågrupper. Det har vært jobbet godt hele 2005 med å fortsette nystruktureringen av dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal få bli med i en gruppe som oppleves relevant, og som hjelper oss til å vokse nærmere Gud, hverandre, og til mennesker utenfor menigheten. I 2005 ble det særlig jobbet med oppfølging av lederne for gruppene, og oppfølging av gruppene. Smågruppearbeidet er i stadig endring, og i stadig vekst. Ledergruppen for dette arbeidet har nok et år gjort en stor jobb, og lagt ned mange ressurser for å få til et bra arbeid. Gruppen ble fram til slutten 2005 ledet av Trond Erik Kvalsnes. ALPHA-KURSENE Alpha-arbeidet har fortsatt en viktig plass i menighet. Vi har to gode team som annenhvert semester arrangerer kurs og som det andre semesteret jobber med det sosiale og åndelige fellesskapet og forberedelsene av neste kurs. Det ble i 2005 arrangert to fulltegna Alpha-kurs.

5 Det er ikke lenger slik at det bare er nye i Storsalen som kommer, men flere som ikke har kristen bakgrunn som deltar på Alphakurs. Flere sier i etterkant at de har fått møte Jesus for første gang eller igjen, og andre forteller om helt nye erfaringer i forhold til forbønn og livet med Jesus. Vi er takknemlige for flotte medarbeidere som legger ned et stort stykke arbeid for Alpha i Storsalen. ANDRE KURS Andre kurs som har vært arrangert i Storsalen er Teleios-kurset Si sannheten i kjærlighet oktober med 17 deltagere, og ekteskaps-kurs i samarbeid med Ole Magnus Olafsrud med 26 par i november/desember. Når det gjelder Ring 5-kursene lever de sitt stille liv. En undervisningsgruppe ledet av Knut Tveitereid og Sveinar Medhaug holder kurs, særlig knyttet til Life shapes i smågruppene i menigheten. SJELESORG OG FORBØNN Sjelesorgtilbudet med Klara Lie har fortsatt på torsdag formiddag, men hadde en pause på høsten. På torsdag kveld har det vært et korps av sjelesørgere som tar imot mennesker til samtale og forbønn. Våren 2005 var denne tjenesten i god gjenge ledet Astrid Nøtland og Aud Kristin Saltvik Aasen. Da de sluttet etter sommerferien, har virksomheten haltet noe. Det har vært en del henvendelser for samtale, men kapasiteten har for det meste vært større enn etterspørselen, bortsett fra på slutten av høsten hvor pågangen for samtale økte mer enn sjelesørgerne kunne ta unna. Det har vært knyttet team av forbedere som ber under og etter hver av gudstjenestene, og som følges av de respektive ledergrupper for gudstjenestene. Dette er en viktig tjeneste som fungerer godt. FAMILIEARBEIDET Babysang på tirsdag har fortsatt i Vi har satset på et drop in opplegg der deltakerne betaler kr 20.- pr gang. Det var så stor pågang på våren 2005, at vi fra høsten ga tilbud om to grupper en kl og en kl Det viste seg at tilbudet var større enn etterspørselen, så vi gikk etter hvert tilbake til en gruppe. Dette er en aktivitet som har appell langt utover menighetens egne folk. Sang, dans og masse kos står på programmet i 45 minutter før samlinga avsluttes med kaffe og boller. Oslo Soul Children, gospelkor for åringer, har sitt faste tilholdssted hos oss. De har også i 2005 holdt et høyt nivå både når det gjelder kvalitet og aktivitet. Blant annet arrangerte de en festival for tilsvarende kor i Kristi himmelfarts-helga med? deltagere, konsert og opptrinn foran Oslo S, som ble sendt klipp av på Dagsrevyen. Familiekoret Baluba, helt uten aldersgrenser øver annenhver mandag og har hatt små og store på øvelsene. Etter et initiativ fra ledergruppa for Barne- og familiearbeid i Storsalen, ble Ole-Jacob Mosvold ansatt fra i en 20% stilling som barnepastor. Barnepastoren skulle arbeide med søndagsskolen tilknyttet G1. Dette var en prosjektstilling i samarbeid med ACTA Barn og Unge i Normisjons hovedkontor. Dette har styrket arbeidet med G1 s søndagsskole, som var i godt gjenge, men som fikk en betydelig kvalitetshevning.

6 MILJØ LILLE CAMINO Det er stadig ting som skjer i Lille Camino. Frivillige medarbeidere står på i kafeen for å lage miljø, kaffe, fellesskap og mat til de som samles. Lørdager er det Quizkvelder, samt Lille Studio en gang i måneden, søndager er det kafé etter hver gudstjeneste, og mandager er det tid for Lille Scene og jam. Det har bygd seg opp et godt miljø rundt disse arrangementene, og dette er også en viktig inntekt for kafeen. Ellers i uka blir Lille Camino brukt til mange av Storsalens ulike virksomheter, i tillegg til at vi leier ut lokalene til andre arrangementer. Økonomisk har vi en vei å gå for at kafeen skal bli en tryggere inntektskilde for Storsalen, men det er ingen tvil om at stedet ofte oser av god stemning hvis man tar en tur innom. TEAM I skoleåret hadde menigheten for første gange et fulltids evangeliserings-team. 9 ungdommer satt av et helt år til å virke ut fra Storsalen. Team helli.da, som de kalles, retter seg mot Oslo-ungdom som ikke kjenner til Jesus og bruker sine gaver innen dans/breakdans i formidlingen. Høsten 2005 så i tillegg Team Oslo dagens lys. Dette er i år 5 stykker som på forskjellige måter og gjennom forskjellige gaver driver utadrettet ungdomsarbeid. I år har vi til sammen 13 stykker i menighetens teamarbeid. Ledergruppa for teamarbeidet har ansvaret for opplegg, undervisning og veiledning, og består av: Anne Margrethe Ree (50% teamkoordinator), Maria Nilssen (20% dansekoordinator), Stein Joar Myrvang (10% breakkoordinator), Andreas Tolås, Nicolay Østberg (adm) og Solveig og Knut Tveitereid (leder). DIAKONI Mye av arbeidet i menigheten har et diakonalt tilsnitt. Besøksgruppa, Bollekompaniet, Fengselskoret, Fengselsteamet og Maritacafeèn er noen eksempler på diakonale grupper. Vi er veldig takknemlig for de som bruker så mye tid på disse diakonale oppgavene. Samtidig håper og ber vi om at flere tar utfordringen, og ser sin plass i arbeidet med å bety noe for mennesker som trenger hjelp i Oslo. Både gjennom dannelse av nye grupper, og ved at hver og en av oss kan se vår neste i de vi møter i hverdagen. Det er et stort uunyttet potensial på dette feltet. I MESTERENS LYS Storsalen Menighet har i 2005 videreført samarbeidet med Areopagos om prosjektet I Mesterens Lys. Dette er et fellesskap av mennesker som sammen søker det guddommelige lys, og som vil hjelpe mennesket til å møte Mesteren Jesus, som er Lyset som gjennomtrenger alle lys. (Hjemmesiden ) Hovedtyngden i arbeidet ligger i å delta på Alternativmessen i Oslo Spektrum i november hvert år. Der har vi en forbønnsstand hvert år hvor vi er for mennesker. Det er en utrolig ting å få være med og velsigne mennesker, og tilby de det beste som finnes helt gratis. Vi ber for over 100 mennesker hvert år, og får gode tilbakemeldinger. Vi opplever gjennom dette at vi er med og viser mennesker i Oslo at Gud er kommet nær. ULIKE ARRANGEMENTER Julekonsertene Julekonsertene i Storsalen 2. og 3. desember samlet også i år fullt hus begge kveldene. Nytt av året var også familekonserten på lørdag formiddag, som samlet barn og familiene deres til juletregang, historiefortelling og svingene toner fra bl.a. Jazzå og Oslo Soul Children. Totalt

7 kom det inn godt over kr til prosjektene vi støtter i Ecuador, og Storsalens egne musikalske krefter lagde nok en gang god julesteming og god musikk til de mange fremmøtte. Felleskirkelige arrangementer Storsalen menighet deltok aktivt i Bønn for Oslo, som denne gangen ble holdt i Filadelfia januar, både i bønnearbeidet gjennom uka og i det døgnet vår menighet hadde spesielt ansvar, og i lovsangstjenesten og ledelsen på de store kveldssamlingene. Inntrykket er at årets bønneuke var bredere, dypere og større enn tidligere år åndelig sett og når det gjelder oppslutning. Storsalen menighet sto igjen sammen med andre menigheter i Oslo sentrum bak Pinsefest I tillegg til Storsalen, var følgende menigheter med: Filadelfia, Betlehem, Trefoldighet, Tempelet og Jesus Church. Det var ungdomsmøte i Tempelet lørdags kveld, søndag var det gudstjeneste i Storsalen på formiddagen, fotballkamp i Slottsparken på ettermiddagen og festmøte i Filadelfia på kvelden. Det kom noe kritikk mot at Jesus Church var trukket inn i samarbeidet. Høydepunktet i helgen var den direkteoverførte NRK-gudstjenesten her fra Storsalen. Det har i ettertid kommet veldig mye positiv respons på denne, samt et par kritiske kommentarer på innholdet. FORMIDDAGSGUDSTJENESTEN G1 G1 er den gudstjenesten i Storsalen som forsøker å nå bredest når det gjelder alder og livssituasjon. Her deltar single og familier, unge voksne og godt voksne. Vi opplever et økende antall barn og unge familier, mens det har vært noe nedgang av folk i andre faser av livet. Dette året har vi også opplevd at en del, særlig unge familier, som lenge har vært stabile på G1, flyttet til andre steder i landet. Det tar lengre tid å rekruttere nye til G1 enn for eksempel G2. Derfor har det vært noe nedgang i gudstjenesteoppslutningen. Søndagsskolen har hatt er en vekst både når det gjelder kvalitet og antall barn. Ansettelse av barnepastor og rekruttering av flere medarbeidere bidro til dette. Responsen fra barn, foreldre og medarbeidere har vært veldig positiv. Vi ser også at søndagsskolen et sted for å nå nye mennesker og gi dem tilhørighet til menigheten. Nytt fra høsten av, var at barna gitt direkte til søndagsskolen og kom inn til G1 først når nattverden startet. Dette har ført til at det ser tynnere ut i rekken i første del av gudstjenesten, men har samtidig gitt mer ro og konsentrasjon. Det har vært motstridende tilbakemeldinger på dette, så ordningen vil bli prøvd ut noe lengre tid før den blir endelig evaluert. Ledergruppen for G1 har i 2005 bestått av Hege Balk, Brit Hvalvik, Ingvar Tjøstheim, Rune Mathisen (sluttet i juni) Marianne Smedsrød (sluttet i oktober), Bjarte Tysvær (sluttet i oktober) og Rune Langseth (begynte i oktober) foruten Trond Løberg som prest og G1-ansvarlig. På de ukentlige G1-møtene har normalt koordinator, lovsangsleder, estetiker og en representant for søndagsskolen ved siden av gudstjenesteleder og taler vært med. Fra høsten begynte gruppen å samles til et lengre møte annenhver uke hvor bare de faste medlemmene av ledergruppen er med. TENÅRINGSARBEIDET HELLI.DA OG GUDSTJENESTEN STRESSLEZZZ Helli.da (Stresslezzz, smågrupper m.m.) Helli.da har vært i et generasjonsskifte både når det gjelder ledere og tenåringer. Vi føler vi er litt tilbake der vi var i starten for 7 år siden. Vi har en gjeng trofaste ledere og en gjeng med

8 trofaste ungdommer. Men selv om vi er litt på bunn, så har vi forsatt en stor optimisme. Vi tror Gud kan lære oss masse i den fasen vi er i. Hovedfokuset vårt i året som gikk var de som hang i helli.da. Vi ønsket å bygge dem opp og se de vokse som disipler. Og det syns vi at vi har klart gjennom smågrupper og undervisning på Stresslezzz. Vi har også fokusert mye på å be for arbeidet, da vi tror det er det eneste som funker for at Guds rike kan spre seg blant ungdommer i Oslo. Stresslezzz Vi gjorde om på formen til Stresslezzz-gudstjenesten høsten Vi ønsket å fokusere på opp, inn og ut. Så vi lagde 3 typer gudstjenester med hvert sitt utrykk. Opp-gudstjenesten var preget av lovsang og tilbedelse, lang bønnevandring og mye tid med Gud. Inn-gudstjenesten ble startet med leking, så satt vi oss ved bordet i Stresslezzz-rommet. Deretter fikk vi undervisning, for så å spise sammen mens vi snakket om noen spørsmål til talen. Ut-gudstjenesten fikk vi aldri helt til, så den ble som en vanlig Stresslezzz. Dette var en spennende fase og vi lærte mye om hva som funker og hva som ikke funker. ETTERMIDDAGSGUDSTJENESTEN G2 Året 2005 har vært et godt år for G2. Vi har engasjerte medarbeidere som er glad i G2, og virkelig setter sitt preg på gudstjenesten. I 2005 har vi til enhver tid hatt nærmere 130 medarbeidere. Vi har stort fokus på medarbeiderne, og at alle skulle oppmuntres i tjenesten, og få eierforhold til G2. De frivillige medarbeiderne er en av de viktigste bærebjelkene i G2, og har alltid vært prioritert høyt. Tilbakemeldingene på G2 har vært veldig gode, og det er et sted der mennesker opplever at de blir sett og møtt av Gud, og får vokse som disipler. Vi får høre historier om mennesker som går til nattverd første gang, og mange finner sin plass og sin tjeneste i fellesskapet. Ledergruppen for G2 bestod våren 2005 av Bertel Emil Hjortland (G2-leder), Johannes Kleppe, Olav Lende, Elisabeth Ørum, Åsne K. de Presno og Maria Kind Vikestad. Høsten 2005 bestod gruppa av Bertel Emil Hjortland (G2-leder), Johannes Kleppe, Olav Lende, Elisabeth Ørum, Åsne K. de Presno og Mia Ottersen. De frivillige i ledergruppen gjør en utrolig jobb, og legger ned masse tid i Storsalen Menighet. Uten de kunne ikke G2 gått rundt. G2 er fortsatt trolig den gudstjenesten i Storsalen hvor flest nye kommer til Storsalen. G2 er en døråpner, ikke minst for unge voksne hjemløse kristne i Oslo, og for kirkefremmede. Vi tror G2 har sin helt spesielle misjon overfor akkurat disse gruppene. Vårt ønske er å gi dem tilhørighet til en menighet, la dem bli glad i gudstjenesten og gi dem utrustning til å vokse som kristne for å kunne vinne nye. Vi ønsker virkelig at G2 skal være et sted der mennesker får møte Gud for første eller for n-te gang, et sted der mennesker finner sin plass i menigheten og får brukt seg. Måtte G2-arbeidet gi Gud den ære han fortjener! KVELDSGUDSTJENESTEN G3 G3 er menighetens kveldsmesse. Blant annet gjennom en fast liturgi, et dempet preg, og god tid til bønnevandring ønsker vi å spesielt legge til rette for bønn og ettertanke, men også deltakelse og bevegelse. Liturgien er bygget rundt Johannes åpenbaring, og den himmelske gudstjenestefeiringen Johannes fikk se inn i. På ulike møter gjør dette oss oppmerksom på at vi ikke feirer gudstjenes-

9 te alene, men sammen med englene i himmelen. Det siste året har vi kun gjort små justeringer på den liturgien vi begynte med våren Mye i arbeidet med G3 er for tiden stabilt. I medarbeiderne er det en god blanding av nye som kommer til, og dem som har vært der i flere år. Ledergruppa har vært den samme det siste halvannet året, og gudstjenestetallet er stabilt. I gudstjenesten merker vi at særlig bønnevandringen reflekterer et stort behov hos dem som går der. Forkynnelsen på G3 har i likhet med resten av menigheten også sett en dreining ettersom disippelperspektivet har blitt stadig viktigere for Storsalen. I ledergruppa har vi også jobbet en del med hvem G3 gudstjenesten særlig skal henvende seg til. Nytt i 2005 er oppstarten av et eget undervisningstilbud ut i fra G3. Hver tredje onsdag inviteres det til kveldsmat og undervisning i Lille Camino. På denne måten møtes to behov som var uttrykt mer mulighet for fellesskap, og et sted for grundigere undervisning. Besøkstallet på kvelden har variert fra 15 til 65. I tiden framover blir den viktigste utfordringen å se hva som blir G3s rolle i arbeidet med å spisse Storsalens profil mot disippelgjøring og sendelse, og hvordan dette samtidig kan ivareta gudstjenestens særpreg. ADMINISTRASJON OG LEDELSE I 2005: Staben har dette året bestått av: Trond Løberg Hovedprest Robert Vestgarden Administrasjonsleder til 31. juli Aud Marit Eidsaa Hauge Administrasjonsleder fra 1. august Marianne Smedsrød Barne- og undervisningsleder til 31. oktober Geir Kåre Kvalevaag Musikalsk og kunstnerisk leder Knut Tveitereid Utviklings- og undervisningsprest 75%, 100% fra 1. aug. Bertel Hjortland G2-leder Egil Elling Ellingsen G3-leder i 40%, pluss 20% informasjonsleder fra 1. aug. Aud Marit Eidsaa Hauge Prosjektleder med informasjonsansvar 75% Jorunn Stalleland Prosjektleder 50% fra 1. august Andreas Brandsæter Sivilarbeider fra 1. august Ole-Jacob Mosvold Barnepastor 20% (fra 1. mai) Martin Ytreland Vaktmester 20 % (fra 15. august) Styret har siden årsmøtet 2005 bestått av: Lars Ivar Frøystad Jorunn Stalleland Vidar Øyehaug Anne Birte Ringstad Pål Tvedt Brit Hvalvik Pål Martin Eidsaa Odd Naustdal Leder Nestleder til august Nestleder fra august Styremedlem Styremedlem 1. vara, fast styremedlem fra august 2. vara, 1. vara fra august 3. vara, 2. vara fra august

10 Trond Løberg Robert Vestgarden Aud Marit Eidsaa Hauge Svein Granerud Per Reinert Eriksen Prest Administrasjonsleder til 31. juli Administrasjonsleder fra 1. august Normisjons representant Bibelskolen representant

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008

Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Årsmelding for Storsalen Menighet 2008 Året 2008 i Storsalen har vært et år med store utfordringer og krevende tider, og samtidig et år hvor vi har fått tenke nytt sammen, se fremover og spørre oss selv

Detaljer

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.

Årsmelding for Storsalen Menighet 2009. Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen. Bildet er fra første SuperFamily gudstjeneste, høsten 2009. Foto: Kristin Fjellmann Årsmelding for Storsalen Menighet 2009 Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 E-post til styret: styret@storsalen.no

Detaljer

Årsmelding 2007 Storsalen menighet

Årsmelding 2007 Storsalen menighet Årsmelding 2007 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2007 I Storsalens nye vedtekter vedtatt på årsmøtet 2006 er menighetens formål beskrevet som et varmt og åpent fellesskap, som kaller mennesker til å tro

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2010. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2014 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Årsmelding 2010 for Norkirken Bergen Hovedtrekk fra 2010 Vi står sammen skulder ved skulder! Norkirken Bergen er velsignet med en trofast kjerne av medlemmer og frivillige som bærer visjonen, deltar i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Jeg er kjent for å være "klartenkt", og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007.

Jeg er kjent for å være klartenkt, og tror jeg kan være med på å se løsninger på de utfordringene det er å være menighet i 2007. Forslag på valgkomité: Dag Håkon Eriksen, 34 år (G1) leder Ingeborg Dyngeland, 31 år (G3) Bente Kjøde, 50 år (G1) Olav Lende, 26 år (G2) i tillegg velger staben en representant Jorunn Jakobsen Alder: 42

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no

Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo. Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Storsalen Menighet Staffeldtsgate 4 Oslo Tlf: 406 31 800 e- post til styret: styret@storsalen.no Årsmelding for Storsalen Menighet 2013 INNLEDNING Storsalen har vært velsignet med fortsatt fremgang og

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen

Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Kandidater til styre og valgkomite i Storsalen Valgkomiteen legger herved fram oversikt over kandidatene som stiller til valg ved årsmøtet i Storsalen 2008. Valgkomiteen er meget fornøyd med å presentere

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kandidater til styret i Storsalen Menighet

Kandidater til styret i Storsalen Menighet Kandidater til styret i Storsalen Menighet Valgkomiteen innstiller følgende personer til valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i menigheten: Navn: Jon Brakestad Alder: 24 Tilhørighet i Storsalen:

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Årsmelding 2013 for Norkirken Bergen

Årsmelding 2013 for Norkirken Bergen Årsmelding 2013 for Norkirken Bergen Innledning Med stor innsats og entusiasme bidrar rundt 100 frivillige medarbeidere i Norkirken Bergen gjennom et helt år for å se det Gud gjør og være en del av det.

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

TEMPELNYTT. tene på tur til London i februar. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014

TEMPELNYTT. tene på tur til London i februar. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014 TEMPELNYTT tene på tur til London i februar Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) april juni 2014 Efeserne 2, 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37

Kandidat til vervet som styreleder. Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Kandidat til vervet som styreleder Navn: Karen Marie Måseide Hovland Alder: 37 Tilhørighet i Storsalen: Går både på G16 og G19, har vært medlem siden 2001 og vanket her i studietiden så langt tilbake som

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Årsmelding for Norkirken

Årsmelding for Norkirken Årsmelding for Norkirken 2007 Fellesgudstjeneste i Terminus Hall høsten 2007 Side 1 hovedtrekk fra 2007 Kirken er det folk «som hører Herren til» 2007 har vært et år med store endringer i Norkirken i Bergen.

Detaljer

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013!

!!!!!!!!!! Oslo,&den&5.&April&2013! Oslo,den5.April2013 INNKALLINGTILORDINÆRTÅRSMØTE DetinnkalleshervedtilordinærtårsmøteiStorsalenmenighetlørdagden20.april2013kl.1200 imenighetenslokaleristaffeldtsgate4,oslo.ihenholdtilvedtektene 4D2bledatoenfor

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kandidat til styreleder

Kandidat til styreleder Kandidat til styreleder Navn: Sverre Vatnar Alder: 37 Har gått regelmessig i Storsalen siden høsten 2010, mer sporadisk siden '98. Før det aktiv i Gulset Menighet (Den norske kirke) og Norsk Luthersk Misjonssamband

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET SEMESTERPLAN FOR GRIMSTAD FRIKIRKE - VÅREN 2014 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Ons. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Søn. 05.01 11.00 Gudstjeneste Kristi Åpenbaringsdag Tir. 07.01 18.00 Speidersamling

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! VISJON Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus Bli med i IMI! Å gjøre Guds godhet tilgjengelig! GODHET Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden GUNNAR WAREBERGSGT.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Årsmelding for Norkirken Bergen 2009

Årsmelding for Norkirken Bergen 2009 Årsmelding for Norkirken Bergen 2009 HOVEDTREKK Norkirken Bergen er bare 7 år og likevel kjennetegnes året 2009 av at gammel og ny Dd lever side om side. Det har vært uiordrende å legge bak seg årene med

Detaljer

Norkirken Drammen. 1.1 Vår visjon Norkirken Drammen er en menighet i Drammen sentrum. Vår visjon er: Med Jesus i alt, med Jesus til alle!

Norkirken Drammen. 1.1 Vår visjon Norkirken Drammen er en menighet i Drammen sentrum. Vår visjon er: Med Jesus i alt, med Jesus til alle! 1 1. Hva er Norkirken Drammen Norkirken Drammen Litt fra Norkirken sin historie. Norkirken er en nyere menighet i Drammen sentrum datert 2006, men har sin begynnelse allerede i 1860. Norkirken har sin

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer