Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG"

Transkript

1 GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Tove Øines Daglig leder Møtt Seline Kopperud Nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Kristin Vamsæter Barneansvarlig Møtt Eline Flugstad Rygg Ungdomsrepr. Forfall Åse Cedell Ungdomsvararepr.-frivillig Møtt Karin S Eriksen Vararepresentant-frivillig Forfall Per Egil Moseng GIL Fotball Møtt Inge Sveen (frem til 2030) GIL Håndball Møtt Hans Petter Løvberg GIL Alpint/Hopp Forfall Geir Skuterud GIL Langrenn Møtt Kai-Johnny Meyer-Nilsen GIL Skiskyting Møtt Jo Daniel Liseth GIL Idrettskole Møtt Mikael Khokhar GIL Innebandy Møtt Jason Davidson GIL Taekwondo frivillig Møtt Sven Wertebach GIL Bordtennis - frivillig Forfall Turid Lomsdalen Framnes GIL Trim frivillig Forfall Karin S Eriksen GIL Svømming frivillig Forfall I tillegg deltok: Runar Sveen (deltok 19-20) Knut Gulichsen (deltok ) Kim Stidahl (deltok ) Terje Løvstad (sak 11/ ) Ivar Minken (sak 11/ ) Akershus Idrettskrets Repr GILs valgkomite Repr. MOT i Gjerdrum Utforsykling Utforsykling Referat fra hovedstyremøte Tid: Torsdag kl Møte nr 2/2013 Sted: Kantinen GIP. Innledende besøk/orienteringer Klubb besøk fra Akershus Idrettskrets (AIK) Runar Sveen (daglig leder AIK) gjennomførte en orientering om Idrettskretsens virksomhet, hvilke hovedprioriteter norsk idrett har, samt hva Idrettskretsen kan bidra med for å støtte idrettslag som GIL. Det ble enighet om å se på muligheter for at repr. fra AIK kan støtte GIL med å gjennomføre Klubbens styrearbeid i praksis (mars/april 2014), bidrag inn mot utarbeidelse av veileder for GILs virksomhet (ref sak 10/13), samt å benytte AIKs anleggskonsulent i

2 anleggsutviklingsplanene i Idrettsparken. I tillegg ble det enighet om å få oversendt en del maler som norsk idrett benytter for eks vis ansettelsesavtaler, spiller-/trenerkontrakter ol. AIK skulle også oversende et eksempel på en klubbhåndbok som kan benyttes for å utvikle GILs organisasjonshåndbok videre. MOT-orientering Kim Stidahl (MOT-koordinator ved Gjerdrum ungdomsskole (GUS)) orienterte kort om MOT-prosjektet generelt og status på MOT-prosjektet i Gjerdrum. MOT ønsker bl.a. å knytte til seg ressurspersoner fra ulike lag og foreninger i Gjerdrum som kan jobbe for å bidra til et lokalsamfunn med mot og et godt ungdomsmiljø. Gjerdrum kommune vil gjennomføre en skolering av Aktive Medspillere for MOT i løpet av høsten. Ledere, tillitsvalgte og trenere i GIL ble oppfordret til å ta aktivt del i MOT når denne skoleringen blir gjennomført. Godkjenning av referat møte nr 1/2013 Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte. Vedtak: Referatet godkjennes. Oppfølgingssaker /status Gjerdrumsdagen og -mila Vi er godt i rute med planlegging av GIL-aktivitetene til Gjerdrumsdagen. Sak 8/12 Nærmiljøanlegg - status Søknad på nærmiljømidler (spillemidler) til Grøkul-prosjektet er sluttført og blir politisk behandlet ifm. fordelingen av spillemidler primo juni i Fylkeskommunen. Det forventes at det blir gitt tildeling til dette prosjektet i Det tas sikte på å få slutført dette prosjektet i løpet av året. Det er nå i tillegg enighet mellom aktuelle aktører om å anlegge en bandyrink på dagens grusbane ved Veståsen barneskole. Fotballen har styrebehandlet saken og er positive til å benytte deler av grusbanen til dette anlegget. Det blir GIL Innebandy som får ansvar for det utførende arbeidet for å få anlagt badyrinken. Fortsatt må vi få utarbeidet tippemiddelsøknad (kommunens frist er satt til 1. september), avklart fysisk plassering av bandyrinken, samt hvordan mellomfinansieringen av prosjektet skal ivaretas i påvente av utbetaling av spillemidler. Sak 17/12 Fordeling av grasrotmidlene 2012 fordeling 2013 De tildelte midlene er nå overført til de aktuelle gruppene iht. styrevedtaket i mars. Sak 2/13 Styreseminar i GIL Det første styreseminaret i GIL-regi for hovedstyret og gruppestyrene ble gjennomført torsdag 25. april. Det var 19 deltakere på seminaret. Seminaret ble godt mottatt, og bør kunne bli et årlig kickoff for styrearbeidet i GIL. AU må se nærmere på innhold og form på dette seminaret, der det bl.a. er viktig at det tilpasses til målgruppen på en god måte for å sikre god deltakelse.

3 Status Status fra gruppene Fotball Idrettsskolen Innebandy Taekwondo Skiskyting Alpint Langrenn Det er påmeldt 44 lag til årets sesong. 17. mai salget ble gjennomført i samarbeid med Innebandy. Samarbeidet mellom gruppene fungerte meget bra. Det vil bli utarbeidet erfaringsrapport fra dugnaden. Fotballen arrangerte DnB-cup tidligere i mai, og gjennomfører Tine Fotballskole august. Denne er flyttet til slutten av skoleferien for å unngå kollisjon med sommeraktivitetsuka Jeg fant, jeg fant. Idrettsskolen er i en mellomperiode, og har avsluttet vårens aktiviteter. Barnas Gjerdrumløp gjennomføres som vanlig på Gjerdrumsdagen. Informasjon er lagt ut på hjemmesidene. Den største utfordringen nå er fordelingen av halltid til neste sesong. Utover det har det vært en god sesong for Innebandygruppa. Det beste seniorlaget rykker opp i 3. divisjon til neste sesong. Gruppen er nå oppe i 69 aktive medlemmer. GIL Taekwondo har hatt topp plasseringer i alle turneringer som de har hatt utøvere med så langt. Det gjennomføres gradering for utøverne 16. juni. Gruppen har hatt mange gjesteinstruktører til stede på treningene i løpet av våren, og det er meget god aktivitet i gruppen. Gruppen har ansvaret for GIL-standen på Gjerdrumsdagen 8. juni, og planleggingen går bra. Skiskyting er i gang med anskaffelse av selvanviserne som de er tildelt midler for. Planen er at disse skal være montert før ferien. Dette vil være et stort løft for anleggssituasjonen fra neste sesong. Har gjennomført en ny god sesong i bakken. Det er en del anleggsaktivitet i løpet av året bl.a. for å få sluttført bakkeplaneringsprosjektet. Sesongen er avsluttet, og gruppen er aktivitetsmessig i en mellomperiode. Det vurderes en annen gruppeinndeling av utøverne til neste sesong. Status fra AU Økonomi Det er foreløpig ikke produsert noen regnskapsrapport for Det har vært litt sen bilagsinnlevering fra gruppene pr Det er jobbet en del med administrative forhold som bankkontotilgang i DnB for Taekwondo og Innebandy, samt anskaffelse av betalingsterminaler som kan benyttes i kiosk og til arrangementer i GIL.

4 Barneidrett Det ble gjennomført møter med de barneidrettsansvarlige i gruppene 21. mai. Hanne har fått ansvar for å utarbeide et årshjul som dokumenterer viktige aktiviteter på tvers av gruppene. Det er behov for videre koordinering mellom gruppene når den endelige halltiden for høsten er endelig klar. Beslutningssaker Sak 11/13- Opprettelse av Utforsykkelgruppe i GIL Ivar Minken og Terje Løvstad redegjorde for ønsket om å etablere en Sykkelgruppe innen Utfor/Freeride i Gjerdrum. Initiativtakerne bak denne ideen er Jarle Kleppan, Terje Løvstad, Petter Fagerhaug og Ivar Minken. Disse vil også utgjøre det innledende styret i gruppa. Alle disse er aktive syklister, og er allerede engasjert i aktiviteten i Kniplia. Motivasjonen for opprettelse av denne gruppa i GIL er å kunne utnytte Kniplia som et helårsanlegg, og fortsette å kunne tilby et lavterskeltilbud også på sommerstid for uorganisert aktivitet. Samtidig vil en kunne utnytte den strukturen (HMS mv.) som allerede er etablert for vinteraktiviteten. Det enkleste og mest naturlige er derfor at denne gruppen etableres som en egen gruppe i GIL. Det er også gjort en vurdering om denne gruppen heller burde vært etablert i Romeriksåsen sykkelklubb. Det er derfor også opprettet en dialog med Leder Romeriksåsen sykkelklubb for å sikre en god forankring av beslutningen om å etablere en egen Sykkelgruppe i GIL. Det ble påpekt fra Styret at dette er en viktig forutsetning for etableringen av gruppen, og at dert er viktig at en sikrer et godt samarbeid med dem ifm. etablering og drift av gruppen. Utover det var GIL-styret positive til å etablere dette som en ny aktivitet i GIL. Vedtak: Hovedstyret gir fullmakt til AU om å søke om en midlertidig opprettelse av en sykkelgruppe på dispensasjon i GIL. En viktig forutsetning for denne opprettelsen er at styret i Romeriksåsen også er positive til at aktiviteten etableres i Gjerdrum i regi av GIL. En formell opprettelse av denne gruppen fremmes evt. som egen sak på årsmøtet i GIL i Sak 5/13- Evaluering av daglig leder GIL Fotball vurdere videre tilsetting Jo Inge redegjorde for arbeidet i den interne evalueringsgruppa bestående av Jo Inge Aambakk, Per Egil Moseng, Seline Kopperud, Robert Øksnes, Steinar Hagen og Inge Sveen som skulle utarbeide en anbefaling om evt. videre tilsetting av Rune Kraft Johnsen i stillingen som daglig leder GIL Fotball. Arbeidsgruppen har anbefalt følgende tiltak: GIL tilbyr Rune Kraft Johnsen en permanent ansettelsesavtale som daglig leder GIL Fotball fra 1. mai 2013 GIL Fotball ivaretar de økonomiske forpliktelsene i avtalen, med en fremtidig åpning for å vurdere en utviklingsmodell for å støtte andre grupper med evt. økonomisk finansiering fra disse gruppene Det må foretas en gjennomgang/kvalitetssikring av stillingsinstruksen til Daglig leder GIL Fotball for å bli enda mer spisset på hvilke arbeidsoppgaver stillingsinnehaver skal ha ansvar for Det må avklares modeller for sportslig leder rollen i GIL Fotball. Dette må avklares før sommerferien Det er viktig at de to stillingene i GILs administrasjon samarbeider tett, selv om de har adskilte ansvarsområder

5 Vilkår i samsvar med den utleverte ansettelsesavtale. Styret var enige i anbefalingene. Det var enighet om å vurdere endringer i ansettelsesavtalen mer i tråd med malen for slike avtaler som Idrettskretsens representant skulle oversende i etterkant av møtet. Vedtak: Hovedstyret anbefaler at Rune Kraft Johnsen tilbys en fast ansettelse som daglig leder i GIL Fotball fra 1.mai 2013 med de vilkår som fremkommer i fremlagte arbeidsavtale. Arbeidsavtalen justeres i samsvar med malen for slike arbeidsavtaler som benyttes i Idretten for øvrig. Sak 4/13 Rent Idrettslag (forebyggende antidopingarbeid) og GIL Alle gruppene er enige om at GIL registreres som Rent Idrettslag, og at dette er et viktig tiltak for å sette antidopingarbeidet på dagsorden i GIL. Vedtak: GIL jobber videre med å bli registrert og sertifisert som et Rent Idrettslag. AU utarbeider utkast til handlingsplan som godkjennes av hovedstyrets medlemmer pr mailkorrespondanse i løpet av juni 2013 med målsetningen om å ha registrert GIL som Rent Idrettslag innen 1. juli Sak 6/13 Mandat for valg/videreutvikling av hjemmesideløsning i GIL Det er enighet i GIL-styret om følgende mandat for arbeidet: a. Bakgrunn Et av tiltakene i GILs handlingsplan for 2013 er å anbefale ny hjemmesideløsning for GIL med forbedret dokumentarkivløsning. Hovedgrunnen til at vi ønsker en ny hjemmesideløsning i GIL er at vi ønsker en mer moderne løsning, med en bedre brukeropplevelse, og en enklere hverdag for de som skal legge inn informasjon til brukerne. Hjemmesidene må i tillegg gjenspeile GILs totale aktivitet, og ha funksjonalitet som kan bedre dokumentarkivhåndteringen i GIL slik at informasjon er lett tilgjengelig på tvers av gruppene. b. Mål og tidsramme Arbeidsgruppen skal innen hovedstyremøtet 14. november 2013 utrede alternative hjemmesideløsninger og anbefale valg av løsning for GIL, samt ha implementert og tatt i bruk ny hjemmesideløsning innen 1. juli c. Hva skal gjøres? Rekruttere inn ressurspersoner som kan bidra i arbeidet med å utarbeide en anbefaling og utvikling av ny hjemmesideløsning i GIL. Denne oppgaven må være sluttført innen 1. juli 2013 Gjennomføre en kort analyse av dagens status på hjemmesideløsninger i GIL, og gjennomføre en behovskartlegging for hva en ny hjemmesideløsning i GIL bør inneholde innen 15. september 2013 Vurdere om NIFs anbefalte samarbeidspartnere innen hjemmeside-/webplattformer for fleridrettslag, Weborg og WebTotal, tilfredsstiller GILs behov som mulig fremtidig plattform for en ny hjemmesideløsning/-dokumentarkivløsning i GIL. Vurdere evt. andre leverandører dersom Weborg ikke tilfredsstiller våre behov. Arbeidet sluttføres innen 14. november 2013 Utarbeide plan for implementering av ny hjemmesideløsning i GIL innen 1. mars 2014

6 Ny hjemmesideløsning tatt i bruk innen 1. juni d. Prosjektleder Seline Kopperud AU følger opp fremdriften i arbeidet. Det er viktig at ressurspersoner i gruppene som kan bidra inn i dette arbeidet blir identifisert og motivert for å bidra. Sak 8/13 Treningstider idrettshall og gymsaler høsten 2013 Jo Inge redegjorde kort om prosessen for å få etablert et grunnlag for fordeling av treningstider i idrettshall og gymsaler til neste sesong. Fortsatt er det ikke funnet noen endelig løsning for fordeling av Halltiden, mens det er enighet om fordelingen av gymsaltider på Veståsen og Gjerdrum barneskole. Styret anbefaler at dialogen mellom Innebandy og Håndball videreføres for å komme frem til en endelig løsning på hallfordelingen før sommerferien. Vedtak: Gymsaltidene for høst/vinter 2013/14 fordeles iht. utsendte fordeling. Endelig hallfordeling for kommende sesong bestemmes i samråd med Innebandy og Håndball, og avklares før sommerferien. Sak 9/13 Politiattestregimet i GIL ny stedfortreder. Tove Øines er hovedansvarlig for ordningen i GIL. Rolf Rasmussen har vært stedfortreder siden november Rolf er ikke lenger i GIL-styret. Som ny stedfortreder foreslås Rune Kraft Johnsen. Det er viktig å bemerke at begge representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til i denne forbindelse. Det samme gjelder styreleder dersom han får kjennskap til opplysningene. Vedtak: Rune Kraft Johnsen erstatter Rolf Rasmussen som stedfortreder for politiattestregimet i GIL. Han har taushetsplikt overfor uvedkommende ift. de opplysninger han får kjennskap til i denne forbindelse. Sak 10/13 «GILs lille gule» - utarbeidelse av veileder for GILs virksomhet. Kristin redegjorde kort om bakgrunnen for ønsket om å starte et arbeid med å tydeliggjøre hva GIL står for, og som bl.a. kan brukes som en kommunikasjon overfor alle som har en rolle i GIL (utøver, trener/leder, foreldre mv.). AU ønsker derfor å starte en prosess på høstparten i 2013 som skal munne ut i en veileder for GILs virksomhet, foreløpig kalt «GILs lille gule». En mer konkret plan for arbeidet blir presentert på hovedstyremøtet i september. Vedtak: Hovedstyret støtter initiativet. Informasjonssaker Sak 3/13 Nytt medlemsarkivsystem i GIL kort status Tove informert om status for det nye medlemsarkivsystemet som er tatt i bruk i GIL. I løpet av juni vil en arbeidsgruppe bestående av Tove Øines, Robert Øksnes, Aksel Nilsen-Huser og Jo Inge Aambakk utarbeide en plan for implementering av systemet i GIL.

7 Eventuelt Intet. Jo Inge Aambakk Referent

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer