Kvalitetssystem for HiG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for HiG"

Transkript

1 SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret

2 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET MÅL PLANVERK LEDELSESFORANKRING AKTØRER MED SPESIFIKKE ROLLER ANDRE VIKTIGE AKTØRER I KVALITETSUTVIKLINGSARBEIDET KVALITETSKULTUR RAMME FOR KS TIL WEB KVALITETSSYSTEMETS DIALOGPUNKTER DOKUMENTASJON OM STUDIEPROGRAMMENE KVALITETSSIKRING AV STUDIEPROGRAM KVALITETSSIKRING AV LÆRINGSMULIGHETER KVALITETSSIKRING AV STUDIEINNSATS KVALITETSSIKRING AV FOU-VIRKSOMHET RAPPORTERING, ANALYSE OG KVALITETSUTVIKLING RUTINER KVALITETSINDIKATORER OG RAMME FOR ÅRLIG KVALITETSRAPPORT VEDLEGG KS-VOKABULAR... 23

3 Forord Kvalitetssystem for HiG, versjon 1 ble vedtatt av HiGs styre den 23./24. februar 2004, og akkreditert av NOKUTs styre den 31. august Kvalitetssystem for HiG, versjon 2 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Kvalitetssystem for HiG, versjon 3 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Versjonen er justert og organisert i forhold til revidert kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten, vedtatt av NOKUTs styre 17. desember Versjon 3 er også tilpasset Strategisk plan for HiG , og de endringer i organisasjonen som det har vært naturlig å fange opp i systembeskrivelsen siden Versjon 2 ble vedtatt. Kvalitetssystem for HiG, versjon 4 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Versjonen er justert med utgangspunkt i sakkyndig rapport fra NOKUTs akkreditering av Gjøvik, februar 2010 Gro Kvanli Dæhlin Prorektor/KS-eier Nils Rui Seniorkonsulent/KS-koordinator KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 3

4 1 Mål, plan og ledelsesforankring for kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemet (KS) beskriver rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved HiG. KS presenteres via et webbasert støttesystem som skal bidra til god flyt i prosesser som har betydning for HiGs virksomhet. KS skal bidra til å realisere høgskolens strategiske plan. Det er en viktig premiss at KS skal ivareta kvalitetssikringen av alle studieprogram, uavhengig av hvordan gjennomføringen av disse er organisert. 1.1 Mål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. 1. KS skal fremme en kultur med et bredt engasjement for kvalitetsutvikling, preget av dialog og toleranse 2. KS skal tydelig synliggjøre ledelsens krav til roller og til ansvarsfordeling mellom ulike organ 3. KS skal på en systematisk måte dokumentere informasjon om kvalitet i studieprogrammene 4. KS skal fremme rutiner for rapportering og håndtering av avvik i forhold til studentenes, fagpersonalets, administrasjonens,ledelsens og eksterne avtakeres forventninger om studiekvaliteten ved HiG 5. KS skal fremme en målbevisst bruk av virkemidler og tiltak for kvalitetsutvikling i hele organisasjonen 1.2 Planverk KS er forankret i: Lov om universiteter og høgskoler med tilhørende forskrifter Strategisk plan for HiG Departementets og høgskolens ramme for målstyring KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 4

5 KS skal holdes oppdatert i forhold til HiGs behov for verktøy som støtter samhandlingen å nå målene for HiGs virksomhet: 1. Organisasjonskart som definerer HiGs formelle ansvarsstruktur 2. Beskrivelse av aktørers oppgaver i kvalitetsutviklingsarbeidet 3. Årshjulet med styringskalender som synliggjør timing av aktiviteter i kvalitetsarbeidet 4. Styringsparametere for kvalitetssystemets målsettinger 5. Risikovurderinger 6. Dokumentasjonsbibliotek for rutiner 7. Evaluerings- og egenvurderingsprosesser 8. Ramme for presentasjonen av KS på web 9. Definisjoner på høgskolens KS-vokabular 1.3 Ledelsesforankring Styret Styret har gjennom sin rullerende årsplan fokus på utdanningsvirksomhetens rammevilkår, fra vedtak om studieportefølje, til fordeling av ressurser til faglig virksomhet/strategiske satsinger og behandling av årsrapport om kvalitetsutvikling KS-eier og KS koordinator Det praktiske arbeidet med systemutvikling ivaretas og koordineres ved disse to rollene KS-eier er rektoratet KS-koordinator pekes ut av høgskoledirektør Revisjon av kvalitetssystemet I sitt vedtak om Kvalitetssystem ved HiG i sak 10/04 av 24. februar 2004, besluttet styret i punkt 2: Høgskoledirektør sørger for utvikling av kvalitetssystembeskrivelsen og orienterer styret om viktige endringer i nye versjoner. Revisjon av KS vurderes av samlet ledelse i ledermøter: Driftsnivå: Hvert semester henter KS-eier og KS-ansvarlig inn behov for justering av rutiner gjennom sine møteserier med ledere og innehavere av roller og studenttillitsvalgte, vurderer og utvikler rutinene i forhold til innspill, og innhenter tilslutning i ledermøtet, bestående av både faglig og administrativ ledelse Systemnivå: Ved endringer i lover eller forskrifter som betinger endringer i selve systembeskrivelsen utvikler KS-eier og KS-koordinator dette, og innhenter tilslutning i ledermøtet, bestående av både faglig og administrativ ledelse, før det legges fram for styret til orientering Alle ansatte informeres om endringer elektronisk via KS på web Årshjulet /styringskalender Årshjulet er styringskalender for KS, og er inndelt i: Styret: Faste beslutningspunkter, strategi- og budsjettprosesser med mer KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 5

6 Faglige aktiviteter: Revisjon og utvikling av nye studie-/fagplaner med emnebeskrivelser og læringsutbytte, vurderinger, dialogpunkter med studentrepresentanter med mer Studieadministrasjon: Studentrekruttering og studentservice, markedsføring, opptak, mottak, service, støttesystemer, veiledning, IKT-støtte, bibliotektjenester, studentvelferd, med mer KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 6

7 KS-dok f Årshjul for Høgskolen i Gjøvik godkjenning: Prorektor/KS-eier VÅR Faglige aktiviteter Styret HØST Styret Januar Administrasjon Markedsføringsmateriell Desember Februar Mars Fagmiljøenes frist for oppdatering av November Oktober April Fag-/studieplaner med emnebeskrivelser Budsjett (n+1) Markedsføringsfase til Rapport (n-1) og planer (n) til KD Studiehåndbok publisert DBHrapportering DBHrapportering Studienemnda fullført godkjenning av planverk 1. Kvalitetsrapport 1. Rapport 2. tertial Langtidsbudsjett Studieporteføje Styringsdialog med KD Fagutviklingsmøte September Mai Styringsdialog internt Undervisningsevaluering 1. August Juni Oppdatering av grunnlagsdata til FS Individuelle arbeidsplanerfaglig ansatte Studienemnda syklisk evaluering 1. Forum for studieprogramansvarlige Rapport 1. tertial Juli Faglige aktiviteter Administrasjon Undervisningsevaluering Utvikle markedsføringsmateriell 1. Forum for studieprogramansvarlige Studieportefølje DBHrapportering Kvalitetsseminar Fagutviklingsmøte 15. Forskningsdagene Rapport om rekruttering / mottak Studentmottak periode Studentmottak periode Studiestart Studiestart Læringsmiljøsjekken Opptak/ etterfylling KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 7

8 1.3.5 Organisasjonskart Høgskolen i Gjøvik Gjøvik University College Organisasjonskart / Organization Chart 03 mars 2010 Høgskolestyret University College Board Besluttende organ Decision-making bodies Studienemnd/ Programme committee Klagenemnd/ Appeals committee Skikkethetsnemnd Suitability assesment board Tilsettingsråd/ Appointment board Tilsettingsutvalg/ Appointment committee - - Rådgivende organ Advisory-making bodies Arbeidsmiljøutvalg/ Working environment comm Læringsmiljøutvalg/Learning environment committee Studiekvalitetsutvalg/ Study quality committee Likestillingsutvalg/ Equal opportunities committee FoU-råd/ R&D board Organ / Bodies Dekan Dean Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Faculty of Health, Care and Nursing -- Seksjoner / Sections Seksjon for sykepleie/section for nursing Seksjon for helse og samfunn/section forhealth and society Seksjon for radiografi/section for radiography Senter for omsorgsforskning/section for social welfare research Dekan Dean Avdeling for informatikk og medieteknikk Faculty of Computer Science and Media Technology -- Seksjoner / Sections Norwegian Information Security Lab Norwegian Media Lab Norwegian Color Lab Rektor/prorektor Rector/prorector Høgskoledirektør University College Director Studie- og forskningsdirektør Director of Academic Affairs Økonomidirektør Director of Finance Personaldirektør Director of Human Resources IKT-leder ICT Director Bibliotekleder Library Director Dekan Dean Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Faculty of Technology, Economy and Management -- Seksjoner / Sections Seksjon for maskin, elektro og økonomi Section for Industrial technology, Electro and Economy. Seksjon for Seksjon for bygg, geomatikk og realfag Section of Building and construction, Geomatics and Natural Sciences Stab / Staff Ledelse av administrative enheter KS synliggjør de enkelte lederstillingers ansvar og funksjonsområde Koordinering og utvikling av høgskolens lederskap skjer i ledermøtet Personalforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og gjennom avtaler med hovedsammenslutningene. I den grad det er behov for å supplere, skal personaldirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel beredskapsplan, likestillingsplan, mottak av nyansatte) Økonomiforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og i stor grad underlagt ekstern kvalitetssikring gjennom Riksrevisjonen. I den grad det er behov for å supplere, skal økonomidirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel økonomioppfølging for dekaner) Intern styringsdialog I henhold til årshjulet gjennomfører rektor og direktør styringsdialog med dekanene KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 8

9 1.4 Aktører med spesifikke roller KS beskriver: Spesifikke KS-roller i fordelingen av praktiske oppgaver ved gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i studieprogrammene Ledelsens krav til roller, deres ansvar for gjennomføring av dialogpunkter med etterfølgende informasjonsflyt, samt dokumentasjon av hvordan oppfølgingspunkter skal håndteres Ansvar tilknyttet den enkelte rolle i form av sjekklister knyttet til årshjulet Gjennom individuell ressursplan gjør ledelsen avtale med den enkelte om hvilke roller de skal ivareta KS-eier Utforme årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG i samarbeid med KS-koordinator Følge opp styrets vedtatte oppfølgingspunkter i årlig kvalitetsrapport. Vurdere og utforme endringer i KS-rutiner, og legge disse fram for ledermøtet Lede Forum for studieprogramansvarlige (FFS) Det gjennomføres møter med alle roller og råd og utvalg i løpet av året. Formål med disse møtene er å sikre god oppfølging av rutiner og prosesser blant de som er tildelt roller i KS sikre at nye ansatte og studenttillitsvalgte settes inn i HiGs kvalitetssystem fange opp behov for endringer og sikre at KS består av formålstjenlige rutiner ROLLE /GRUPPE/RÅD FRIST TYPE TEMA Kullkoordinator Høst Opplæring / Sikre kunnskap om krav til rollen dialog Studieprogramansvarlig/ FFS Vår Dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik Studieprogramansvarlig/ FSS Høst Opplæring / dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik og sikre kunnskap om krav til rollen Emneansvarlige Høst Informasjon Revisjon av fag- og studieplaner Studieprogramansvarlig Dekaner Seksjonsledere oktober Dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik Nytilsatte /ansatte september/ Informasjon Innføring i høgskolens kvalitetssystem januar Dekaner løpende Dialog Drøfting i ledermøtet etter behov Læringsmiljøutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studentparlamentet februar Informasjon/ Dialog Innføring i høgskolens kvalitetssystem Erfaringer / avvik / behov for justering av rutiner i forhold til KS FoU-rådet Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studienemnda Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studiekvalitetsutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Arbeidsmiljøutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Likestillingsutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studenter og ansatte med lederfunksjon november Kvalitetsseminar Informasjon/ Dialog Innføring i høgskolens kvalitetssystem Dialog om viktige momenter for kvalitetsutvikling kommende år KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 9

10 1.4.2 Dekan Sjekklisten dekker ikke dekanens fullstendige stillingsinstruks, men de punktene som er dekanens ansvar i forhold til oppfølgingen av kvalitetssystemet FRIST INNEN OPPGAVE Kontrollere oppfølging av forrige års kvalitetsseminar Gi en vurdering av arbeidet med å utvikle kvalitet i utdanningene til høgskolens årlige kvalitetsutviklingsrapport / Kontrollere gjennomføring av utdanningssamtaler og individuelle utdanningsplaner Kontrollere gjennomføring og oppfølging av fagutviklingsmøter Kontrollere gjennomføring og oppfølging av undervisningsevaluering Kontrollere gjennomføring av oppdatering av planverk for studieprogram (fag- og studieplaner) og emner (i NEXUS) Sørge for gjennomføring av Læringsmiljøsjekken Kontroll med oppdatering av studieprograminformasjon til web og brosjyre (markedsføring). Løpende Godkjenne individuelle ressursavtaler med personalet Seksjonsleder Sjekklisten dekker ikke seksjonsleders fullstendige stillingsinstruks, men de punktene som er seksjonsleders ansvar i forhold til oppfølgingen av kvalitetssystemet. FRIST INNEN OPPGAVE og Se til at seksjonens kullkoordinatorer gjennomfører og følger opp fagutviklingsmøtene overfor emneansvarlige Løpende Se til at seksjonens studieprogramansvarlige følger opp interne og nasjonale evalueringer som berører studieprogram i seksjonen Løpende Se til at eget personale gjennomfører og dokumenterer undervisningsevaluering, og følger opp disse i medarbeidersamtaler og i den enkeltes karriereplanlegging Løpende Forberede individuelle ressursavtaler med personalet som sikrer studieprogrammets kompetanseprofil, og tildele rollene studieprogramansvarlig, kullkoordinator, emneansvarlig med en tydelig stillingsressurs. Endringer i listen over rolleinnehavere meldes til KS-koordinator for oppdatering av register i KS Studieprogramansvarlig Studieprogramansvarlig skal ha en avtalt ressurs til oppgaven/rollen. Vedkommende bør ha hovedstilling ved HiG, og anbefalt oppnevning er 3 år. Hovedoppgaven er å sikre studieprogrammets progresjon og relevans og se til at det holdes fokus på faglige målsettinger og eventuelle måltall for programmet koordinere samarbeid med kullkoordinatorer og emneansvarlige om programmet gi innspill til seksjonsleder om ressursbehov for å gjennomføre programmet KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 10

11 bidra til å utvikle et faglig nettverk rundt programmet bidra i saksbehandlingen av studentsaker vedrørende programmet gjennomføre møter med kullkoordinatorene i etterkant av fagutviklingsmøtene for å koordinere eventuelle endringer i programmet Delta i Forum for studieprogramansvarlige For årsstudier/videreutdanninger eller mindre studieprogram skal studieprogramansvarlig, også dekke kullkoordinators funksjoner i KS Rollen har ansvar for koordinering av emner som også inngår i andre studieprogram. FRIST INNEN OPPGAVE Sørge for at forbedringer i studieprogrambeskrivelsen klareres med avdelingsledelsen, registreres i NEXUS og legges fram for studienemnda Gi tilbud om utdanningssamtale til studenter i programmet som og ønsker det. Resultat av utdanningssamtale kan eventuelt være en avtale med studenten om endring i individuell utdanningsplan. Studieprogramansvarlig gir melding om slike endringer til studenttorget. Løpende Organisere og gjennomføre oppfølging av interne (syklisk) og nasjonale (NOKUT) evalueringer som berører studieprogrammet Kullkoordinator Kullkoordinator skal gjennomføre fagutviklingsmøtene og kontrollere at avtalte oppfølgingspunkter blir håndtert i henhold til avtale med studentrepresentantene. FRIST INNEN og Løpende Løpende OPPGAVE Gjennomføre fagutviklingsmøter med studentrepresentanter. Aktuelle emneansvarlige skal involveres. Tilhørende etterarbeid er å lage en rapport som synliggjør de oppfølgingspunkter det ble inngått avtale om. Rapporten legges til studieprogrammets mappe i kvalitetssystemet Sjekke ut om oppfølgingspunktene er gjennomført og vurdere om det er behov for å innkalle til et oppfølgingsmøte. Koordinere læringsaktivitetene for kullets emner. Vurdere behov for egne planleggingsmøter med emneansvarlige Emneansvarlig Hovedoppgaven for emneansvarlig er å koordinere utføringen av emnebeskrivelsen, eventuelt sammen med emnets lærergruppe. Emneansvarlig skal sørge for årlig revisjon av emnebeskrivelsen. FRIST INNEN OPPGAVE Koordinere arbeidet med å revidere emnebeskrivelsen og å registrere endringene i NEXUS. Det er svært viktig at revidering av emner skjer i samarbeid med studieprogramansvarlig for det/de studieprogram som emnet inngår i. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 11

12 Etter innkalling - innen Delta i fagutviklingsmøter og ivareta eventuelle oppfølgingspunkter for sitt emne. Emneansvarlig for emner som inngår i flere studieprogram må sørge for å være oppdatert i forhold til oppfølgingspunkter fra fagutviklingsmøtene Lærer Hovedoppgaven for lærer er å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter. Når flere lærere samarbeider om gjennomføringen av et emne utgjør de et team koordinert av emneansvarlig. Undervisningsevaluering: Lærer skal innhente evaluering av egen undervisning minimum en gang per studieår. FRIST INNEN Perioden for evaluering: Innlevering av rapport: En gang per kalenderår Ved behov Ved behov Løpende OPPGAVE Trinn 1: Innhente evaluering av egen undervisning med tilhørende dialog/oppfølging med studentgruppen. Trinn 2: Lage rapport og laste denne opp til mappen Undervisningsevaluering i kvalitetssystemet. Ved behov (ut fra evalueringen) gjennomføre møte med studentgruppen i emnet og avtale felles oppfølgingspunkter. Utføre eventuelle oppfølgingspunkter knyttet til emnet som det blir gjort avtale om i fagutviklingsmøtene. Opprette individuelle avtale med seksjonsleder om egen ressurs- /oppgavefordeling KS-koordinator Se felles sjekkliste med KS-eier I tillegg til felles forventninger til alle ansatte, følge opp momentene i sin sjekkliste Videreutvikle KS Bidra til god forankring av KS blant ansatte og studenter Støtte rapporterings-, vurderings- og tiltaksprosesser Utforme årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG i samarbeid med KS-eier Leder av råd og utvalg Avholde møter i følge årshjulet Sørge for møterapporter med oppfølgingspunkter i tråd med organets mandat Oppsummere organets virksomhet i årsrapport Studenttillitsvalgte Forberede seg til å representere sine medstudenter i dialogpunktene fagutviklingsmøter kvalitetsseminar KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 12

13 kaffemøter og i jevnlige møter med avdelingens ledelse 1.5 Andre viktige aktører i kvalitetsutviklingsarbeidet De administrative rutinene for markedsføring, opptak, mottak og veiledning reguleres gjennom årshjulets milepæler og tilhørende rutinebeskrivelser. HiGs ambisjon er at forvaltnings- og servicemessige oppgaver skal løses med stor grad av profesjonalitet i en tett dialog med studentene Den enkelte student HiG forventer at våre studenter engasjerer seg i eget studieprogram og utnytter de mulighetene til å påvirke sin studiesituasjon som kvalitetssystemet legger til rette for. HiG har organisert flere dialogpunkter for slik påvirkning, og vi forventer at studentene deltar aktivt i undervisningsevaluering gir innspill om emnene til sine tillitsvalgte som forberedelse til fagutviklingsmøter gir innspill om forbedringer av læringsmiljø og studiekvalitet til sine tillitsvalgte som forberedelse til kvalitetsseminaret Kvalitetssystemet gir nærmere beskrivelse av hva som er tema for disse dialogpunktene. HiG forventer også at studenter gjør seg kjent med høgskolens kvalitetssystem på web i Fronter. Studenter er representert i alle råd og utvalg ved HiG, og det er viktig at studenter engasjerer seg ved å stille til valg og til å delta i valgene til slike verv Studie- og forskningsdirektør Kvalitetssikring av planer for studieprogram og emner Studentservice og studieveiledning Vedlikehold av grunnlagsinformasjon om studenten Rapportering av grunnlagsdata til Database for høyere utdanning Eksamensavvikling Klagebehandling Dokumentasjon av kvalifikasjon Internasjonalisering Eier av kvalitetssystemets rutinebeskrivelser FoU-sekretariat Fagadministrative tjenester Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter Biblioteksleder Bistå i avdelingenes samlingsoppbygging Sikre tilgang til faglitteratur gjennom utlån lokalt og fjernlån Lære studentene å anvende bibliotekressursene effektivt Støtte personalets og studenters FoU virksomhet IT-leder Sikre en fleksibel brukerstøtte KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 13

14 1.5.5 Prosjektansvarlig i oppdragsfinansiert virksomhet Ivareta gjeldende regelverk for oppdragsfinansiert virksomhet Dekan eller seksjonsleder vil normalt være prosjektansvarlig (PA) Høgskoledirektøren, eller den denne utpeker, er PA i avtaler som gjelder flere avdelinger Prosjektleder i oppdragsfinansiert virksomhet Ivareta gjeldende regelverk for oppdragsfinansiert virksomhet Dekan (eller høgskoledirektør) peker ut prosjektleder (PL) til hvert prosjekt Pedagogisk ressursperson Støtte enkeltpersoner og fagmiljø i utvikling av pedagogisk kompetanse og praksis Delta i Studiekvalitetsutvalgets møter Studentsamskipnadsdirektør Studentsamskipnaden (SOPP) er sentral i utviklingen av en god studentservice og gode tjenester innen: Bokhandel Studentboliger Barnehage Kantiner Helsetjenester 2 Kvalitetskultur Det er en generell forventning til at alle studenter og ansatte ved HiG bidrar til å realisere hovedmålet om et godt læringsmiljø ved HiG: Ledere engasjerer seg, følger opp og gir tilbakemelding til sine ansatte Alle ansatte, enten de innehar en rolle eller ikke, skal bidra til å nå målene i KS Studentene deltar i utviklingen av læringsmiljøet gjennom engasjement i de dialogpunkter som KS organiserer og gjennom sin representasjon i styrer, råd og utvalg KS fokuserer på fire overordnede kvalitetsaspekter: Programkvalitet studieprogrammets relevans, koordinering og progresjon av emner. Koordinering: Studienemnd Studiekvalitet planer for de enkelte studieprogram, pedagogiske metoder, personalets kompetanseutvikling og studentenes læringsstrategier Koordinering: Studienemnda og Studiekvalitetsutvalg og FoU-råd Læringsmiljøkvalitet arbeidskultur og rammer i form av infrastruktur og studentservice. Koordinering: Læringsmiljøutvalg Styringskvalitet fagprofilering, ressursstyring, resultatvurdering, kvalitetsanalyse og forbedringstiltak. Koordinering: Ledermøtet KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 14

15 2.1 Ramme for KS til web I KS PÅ WEB vil hver rutinebeskrivelse i utgangpunktet være utformet over en standard mal: Flytskjema (en grafisk framstilling / et oversiktsbilde av rutinen) Nøkkelinformasjon om rutinen (godkjenningsdato, eier / ansvarlig for rutinen) Linker til aktuelle lover og forskrifter Arbeidsdokument og veiledninger/maler Eventuelle standard skjema for rapportering om prosesser der det er viktig å ta vare på oppfølgingspunkter med mer (fagutviklingsmøter) Styringsparametere, hvordan de måles og hvordan resultatet brukes. KS dokumenterer de rutiner som anses som sentrale i forhold til kvalitetsutvikling av virksomheten og gjør disse tilgjengelig på web for alle ansatte og studenter evalueringer og oppfølgingspunkter/avvik og hvordan disse er løst ledelsens krav til de enkelte roller i kvalitetsarbeidet 2.2 Kvalitetssystemets dialogpunkter Dialogpunkter er møter mellom studentrepresentanter og HiG med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling. KS angir hvilke møter som skal dokumenteres i KS på web, og hvilken rolle som følger opp. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 15

16 2.2.1 Dialogpunkter og informasjonsflyt KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 16

17 2.2.2 Styre, råd og utvalg KS gir oversikt over mandat og sammensetning for styre råd og utvalg i organisasjonen. Høgskolestyre Klagenemnd Skikkethetsnemnda Studienemnd Læringsmiljøutvalg Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Studiekvalitetsutvalg Tilsettingsråd for administrative stillinger Likestillingsutvalg Forum for studieprogramansvarlige FoU-råd Arbeidsmiljøutvalg Dokumentasjon av rutiner Rutiner og dokumentasjon presenteres i KS på Web, slik at rutiner om markedsføring til uteksaminering av kandidater synliggjøres. 3 Dokumentasjon om studieprogrammene Faglige aktiviteter er kjernevirksomheten i utviklingen av kvalitet i utdanningene. HIG betrakter sine studie-/fagplaner med emnebeskrivelser som et bindende dokument til studenten om hva som skal bli vedkommendes læringsutbytte etter endt utdanning. 3.1 Kvalitetssikring av studieprogram Oppretting av nye studieprogram KS beskriver rutine for prosess fra idé til vedtak om oppretting Studienemnda Styret har delegert til Studienemnda å fastsette planverk for det enkelte studieprogram. Studienemnda skal også gjennomføre syklisk evaluering av studieprogram på over 60 studiepoeng Gjennomføring av studieprogram Hver av høgskolens utdanninger, slik de framkommer av styrets vedtak om studieportefølje kalles studieprogram Dekan/Seksjonsleder skal sørge for at hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Studieprogramansvarlig leder gjennomføring av studieprogrammet, herunder å følge opp årshjulet og tilhørende prosessbeskrivelser I tillegg til fagmiljøets egenvurderinger av kvaliteten i utdanningen, baseres kvalitetsutviklingen på dialogpunktene fagutviklingsmøte og årlig kvalitetsseminar Dekan/Seksjonsleder skal sørge for individuelle ressursplaner der fagpersonalets avsatte tid til kompetanseutvikling og FoU fremgår KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 17

18 Dekan/Seksjonsleder ser til at det enkelte studieprogram følger NOKUTs premisser for kompetansesammensetning Koordinering mellom emner innen årskull Dekan/Seksjonsleder sørger for at hvert trinn i studieprogrammet har kullkoordinator Kullkoordinator samordner aktivitetene i de ulike emnene på et trinn, følger opp årshjulet med tilhørende prosessbeskrivelser, og sørger for dialog med et utvalg studenter i fagutviklingsmøte. Møtepunktet skal rapporteres Gjennomføring av enkeltemner Hver av de enhetene som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift betegnes som et emne Dekan/Seksjonsleder skal sørge for at hvert emne har en emneansvarlig Emneansvarlig deltar i fagutviklingsmøter, og sørger for at emnebeskrivelsen oppdateres (NEXUS) i henhold til Årshjulet Fagutviklingsmøte og emneansvarliges erfaring med emnegjennomføringen skal gi innspill til kvalitetsutvikling i emnet Rapport om studieprogram Som ledd i kvalitetssikringen av studieprogrammene gir studieadministrasjonen årlig kvantitativ rapport om studieprogrammenes helsetilstand (mars/april). Program Kull/start Frafall Opptakspoeng Stud i faresone Navn Ant. stud Ant. Alt. karakter p % stud stud under teskelprod strykprosent Svinn stp prod Vurdering Emnene i programmet Reell stp /Potens. stp Rød, gul, grønn Brukerundersøkelse Som ledd i kvalitetssikringen av studieprogrammene gjennomføres regelmessig spørreundersøkelse som oppfølging av utdannede kandidater og deres oppfatning av studieprogrammets relevans. 3.2 Kvalitetssikring av læringsmuligheter Undervisningsevaluering Møtet mellom lærer og student i læringsaktivitetene er fundamentet i verdikjeden studieløp. Den enkelte lærer har ansvar for å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter innen rammen av sin individuelle ressursplan Kvalitetssikring/-utvikling gjennom dialog/undervisningsevaluering mellom lærer og studentgruppe Studentene skal gi en vurdering av i hvilken grad undervisningen oppleves som forskningsbasert KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 18

19 3.3 Kvalitetssikring av studieinnsats Vurdering av studentenes kunnskapsnivå Emneansvarlige sørger for at forventet læringsutbytte med tilhørende vurderingsform dokumenteres i beskrivelsen av emnene Egne retningslinjer for sensor Utdanningssamtaler og individuell utdanningsplan Seksjonsleder og studieprogramansvarlig skal sørge for oppfølging av studentenes progresjon i utdanningsløpet og tilby studenter utdanningssamtale om individuell utdanningsplan Den enkelte student har ansvaret for å gjøre avtaler om endringer i egen utdanningsplan 3.4 Kvalitetssikring av FoU-virksomhet Forskerutdanning KS skal ha et eget regelverk for ph.d. utdanning og for stipendiater knyttet til denne Fou-sekretær gjennomfører rutiner for oppfølging av stipendiater og forskningsprosjekter Forskning og utviklingsarbeid FoU-rådet er ledelsens ressursutvalg vedrørende høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU. KS beskriver høgskolens etiske retningslinjer for FoU-virksomheten FoU-råd gir en årlig vurdering av FoU-innsatsen siste år i forbindelse med rapport til KD pr. 1. mars Formidlingsarbeid Kvalitetssikring av interne publikasjoner skjer ved dekan og biblioteksleder KS gir oversikt over gjeldende insentivordninger som skal stimulere til formidlingsinnsats Innovasjon KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolen skal håndtere og utvikle innovasjonsprosjekter Eksternt finansierte prosjekt Høgskolens interne reglement for eksternt finansiert virksomhet beskriver rammene for kvalitetssikring av kontraktsinngåelse, gjennomføring og rapportering 4 Rapportering, analyse og kvalitetsutvikling 4.1 Rutiner Hver gang en rutine gjennomløpes, har denne prosessen karakter av et prosjekt med fire ulike faser. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 19

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag

AITEL Kvalitetsrapport 2013. Høgskolen i Sør-Trøndelag AITEL Kvalitetsrapport 213 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 1 Om kvalitetsrapporten...3 2 Innledning...3 2.1 Oppsummering...3 2.2 Organisering og forankring av kvalitetsarbeidet ved AITeL...5 2.3 Avvik...6

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer