Kvalitetssystem for HiG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for HiG"

Transkript

1 SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret

2 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET MÅL PLANVERK LEDELSESFORANKRING AKTØRER MED SPESIFIKKE ROLLER ANDRE VIKTIGE AKTØRER I KVALITETSUTVIKLINGSARBEIDET KVALITETSKULTUR RAMME FOR KS TIL WEB KVALITETSSYSTEMETS DIALOGPUNKTER DOKUMENTASJON OM STUDIEPROGRAMMENE KVALITETSSIKRING AV STUDIEPROGRAM KVALITETSSIKRING AV LÆRINGSMULIGHETER KVALITETSSIKRING AV STUDIEINNSATS KVALITETSSIKRING AV FOU-VIRKSOMHET RAPPORTERING, ANALYSE OG KVALITETSUTVIKLING RUTINER KVALITETSINDIKATORER OG RAMME FOR ÅRLIG KVALITETSRAPPORT VEDLEGG KS-VOKABULAR... 23

3 Forord Kvalitetssystem for HiG, versjon 1 ble vedtatt av HiGs styre den 23./24. februar 2004, og akkreditert av NOKUTs styre den 31. august Kvalitetssystem for HiG, versjon 2 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Kvalitetssystem for HiG, versjon 3 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Versjonen er justert og organisert i forhold til revidert kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten, vedtatt av NOKUTs styre 17. desember Versjon 3 er også tilpasset Strategisk plan for HiG , og de endringer i organisasjonen som det har vært naturlig å fange opp i systembeskrivelsen siden Versjon 2 ble vedtatt. Kvalitetssystem for HiG, versjon 4 ble vedtatt av høgskoledirektør gjeldende fra Versjonen er justert med utgangspunkt i sakkyndig rapport fra NOKUTs akkreditering av Gjøvik, februar 2010 Gro Kvanli Dæhlin Prorektor/KS-eier Nils Rui Seniorkonsulent/KS-koordinator KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 3

4 1 Mål, plan og ledelsesforankring for kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemet (KS) beskriver rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved HiG. KS presenteres via et webbasert støttesystem som skal bidra til god flyt i prosesser som har betydning for HiGs virksomhet. KS skal bidra til å realisere høgskolens strategiske plan. Det er en viktig premiss at KS skal ivareta kvalitetssikringen av alle studieprogram, uavhengig av hvordan gjennomføringen av disse er organisert. 1.1 Mål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. 1. KS skal fremme en kultur med et bredt engasjement for kvalitetsutvikling, preget av dialog og toleranse 2. KS skal tydelig synliggjøre ledelsens krav til roller og til ansvarsfordeling mellom ulike organ 3. KS skal på en systematisk måte dokumentere informasjon om kvalitet i studieprogrammene 4. KS skal fremme rutiner for rapportering og håndtering av avvik i forhold til studentenes, fagpersonalets, administrasjonens,ledelsens og eksterne avtakeres forventninger om studiekvaliteten ved HiG 5. KS skal fremme en målbevisst bruk av virkemidler og tiltak for kvalitetsutvikling i hele organisasjonen 1.2 Planverk KS er forankret i: Lov om universiteter og høgskoler med tilhørende forskrifter Strategisk plan for HiG Departementets og høgskolens ramme for målstyring KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 4

5 KS skal holdes oppdatert i forhold til HiGs behov for verktøy som støtter samhandlingen å nå målene for HiGs virksomhet: 1. Organisasjonskart som definerer HiGs formelle ansvarsstruktur 2. Beskrivelse av aktørers oppgaver i kvalitetsutviklingsarbeidet 3. Årshjulet med styringskalender som synliggjør timing av aktiviteter i kvalitetsarbeidet 4. Styringsparametere for kvalitetssystemets målsettinger 5. Risikovurderinger 6. Dokumentasjonsbibliotek for rutiner 7. Evaluerings- og egenvurderingsprosesser 8. Ramme for presentasjonen av KS på web 9. Definisjoner på høgskolens KS-vokabular 1.3 Ledelsesforankring Styret Styret har gjennom sin rullerende årsplan fokus på utdanningsvirksomhetens rammevilkår, fra vedtak om studieportefølje, til fordeling av ressurser til faglig virksomhet/strategiske satsinger og behandling av årsrapport om kvalitetsutvikling KS-eier og KS koordinator Det praktiske arbeidet med systemutvikling ivaretas og koordineres ved disse to rollene KS-eier er rektoratet KS-koordinator pekes ut av høgskoledirektør Revisjon av kvalitetssystemet I sitt vedtak om Kvalitetssystem ved HiG i sak 10/04 av 24. februar 2004, besluttet styret i punkt 2: Høgskoledirektør sørger for utvikling av kvalitetssystembeskrivelsen og orienterer styret om viktige endringer i nye versjoner. Revisjon av KS vurderes av samlet ledelse i ledermøter: Driftsnivå: Hvert semester henter KS-eier og KS-ansvarlig inn behov for justering av rutiner gjennom sine møteserier med ledere og innehavere av roller og studenttillitsvalgte, vurderer og utvikler rutinene i forhold til innspill, og innhenter tilslutning i ledermøtet, bestående av både faglig og administrativ ledelse Systemnivå: Ved endringer i lover eller forskrifter som betinger endringer i selve systembeskrivelsen utvikler KS-eier og KS-koordinator dette, og innhenter tilslutning i ledermøtet, bestående av både faglig og administrativ ledelse, før det legges fram for styret til orientering Alle ansatte informeres om endringer elektronisk via KS på web Årshjulet /styringskalender Årshjulet er styringskalender for KS, og er inndelt i: Styret: Faste beslutningspunkter, strategi- og budsjettprosesser med mer KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 5

6 Faglige aktiviteter: Revisjon og utvikling av nye studie-/fagplaner med emnebeskrivelser og læringsutbytte, vurderinger, dialogpunkter med studentrepresentanter med mer Studieadministrasjon: Studentrekruttering og studentservice, markedsføring, opptak, mottak, service, støttesystemer, veiledning, IKT-støtte, bibliotektjenester, studentvelferd, med mer KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 6

7 KS-dok f Årshjul for Høgskolen i Gjøvik godkjenning: Prorektor/KS-eier VÅR Faglige aktiviteter Styret HØST Styret Januar Administrasjon Markedsføringsmateriell Desember Februar Mars Fagmiljøenes frist for oppdatering av November Oktober April Fag-/studieplaner med emnebeskrivelser Budsjett (n+1) Markedsføringsfase til Rapport (n-1) og planer (n) til KD Studiehåndbok publisert DBHrapportering DBHrapportering Studienemnda fullført godkjenning av planverk 1. Kvalitetsrapport 1. Rapport 2. tertial Langtidsbudsjett Studieporteføje Styringsdialog med KD Fagutviklingsmøte September Mai Styringsdialog internt Undervisningsevaluering 1. August Juni Oppdatering av grunnlagsdata til FS Individuelle arbeidsplanerfaglig ansatte Studienemnda syklisk evaluering 1. Forum for studieprogramansvarlige Rapport 1. tertial Juli Faglige aktiviteter Administrasjon Undervisningsevaluering Utvikle markedsføringsmateriell 1. Forum for studieprogramansvarlige Studieportefølje DBHrapportering Kvalitetsseminar Fagutviklingsmøte 15. Forskningsdagene Rapport om rekruttering / mottak Studentmottak periode Studentmottak periode Studiestart Studiestart Læringsmiljøsjekken Opptak/ etterfylling KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 7

8 1.3.5 Organisasjonskart Høgskolen i Gjøvik Gjøvik University College Organisasjonskart / Organization Chart 03 mars 2010 Høgskolestyret University College Board Besluttende organ Decision-making bodies Studienemnd/ Programme committee Klagenemnd/ Appeals committee Skikkethetsnemnd Suitability assesment board Tilsettingsråd/ Appointment board Tilsettingsutvalg/ Appointment committee - - Rådgivende organ Advisory-making bodies Arbeidsmiljøutvalg/ Working environment comm Læringsmiljøutvalg/Learning environment committee Studiekvalitetsutvalg/ Study quality committee Likestillingsutvalg/ Equal opportunities committee FoU-råd/ R&D board Organ / Bodies Dekan Dean Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Faculty of Health, Care and Nursing -- Seksjoner / Sections Seksjon for sykepleie/section for nursing Seksjon for helse og samfunn/section forhealth and society Seksjon for radiografi/section for radiography Senter for omsorgsforskning/section for social welfare research Dekan Dean Avdeling for informatikk og medieteknikk Faculty of Computer Science and Media Technology -- Seksjoner / Sections Norwegian Information Security Lab Norwegian Media Lab Norwegian Color Lab Rektor/prorektor Rector/prorector Høgskoledirektør University College Director Studie- og forskningsdirektør Director of Academic Affairs Økonomidirektør Director of Finance Personaldirektør Director of Human Resources IKT-leder ICT Director Bibliotekleder Library Director Dekan Dean Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Faculty of Technology, Economy and Management -- Seksjoner / Sections Seksjon for maskin, elektro og økonomi Section for Industrial technology, Electro and Economy. Seksjon for Seksjon for bygg, geomatikk og realfag Section of Building and construction, Geomatics and Natural Sciences Stab / Staff Ledelse av administrative enheter KS synliggjør de enkelte lederstillingers ansvar og funksjonsområde Koordinering og utvikling av høgskolens lederskap skjer i ledermøtet Personalforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og gjennom avtaler med hovedsammenslutningene. I den grad det er behov for å supplere, skal personaldirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel beredskapsplan, likestillingsplan, mottak av nyansatte) Økonomiforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og i stor grad underlagt ekstern kvalitetssikring gjennom Riksrevisjonen. I den grad det er behov for å supplere, skal økonomidirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel økonomioppfølging for dekaner) Intern styringsdialog I henhold til årshjulet gjennomfører rektor og direktør styringsdialog med dekanene KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 8

9 1.4 Aktører med spesifikke roller KS beskriver: Spesifikke KS-roller i fordelingen av praktiske oppgaver ved gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i studieprogrammene Ledelsens krav til roller, deres ansvar for gjennomføring av dialogpunkter med etterfølgende informasjonsflyt, samt dokumentasjon av hvordan oppfølgingspunkter skal håndteres Ansvar tilknyttet den enkelte rolle i form av sjekklister knyttet til årshjulet Gjennom individuell ressursplan gjør ledelsen avtale med den enkelte om hvilke roller de skal ivareta KS-eier Utforme årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG i samarbeid med KS-koordinator Følge opp styrets vedtatte oppfølgingspunkter i årlig kvalitetsrapport. Vurdere og utforme endringer i KS-rutiner, og legge disse fram for ledermøtet Lede Forum for studieprogramansvarlige (FFS) Det gjennomføres møter med alle roller og råd og utvalg i løpet av året. Formål med disse møtene er å sikre god oppfølging av rutiner og prosesser blant de som er tildelt roller i KS sikre at nye ansatte og studenttillitsvalgte settes inn i HiGs kvalitetssystem fange opp behov for endringer og sikre at KS består av formålstjenlige rutiner ROLLE /GRUPPE/RÅD FRIST TYPE TEMA Kullkoordinator Høst Opplæring / Sikre kunnskap om krav til rollen dialog Studieprogramansvarlig/ FFS Vår Dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik Studieprogramansvarlig/ FSS Høst Opplæring / dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik og sikre kunnskap om krav til rollen Emneansvarlige Høst Informasjon Revisjon av fag- og studieplaner Studieprogramansvarlig Dekaner Seksjonsledere oktober Dialog Behov for justering i forhold til erfaring / avvik Nytilsatte /ansatte september/ Informasjon Innføring i høgskolens kvalitetssystem januar Dekaner løpende Dialog Drøfting i ledermøtet etter behov Læringsmiljøutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studentparlamentet februar Informasjon/ Dialog Innføring i høgskolens kvalitetssystem Erfaringer / avvik / behov for justering av rutiner i forhold til KS FoU-rådet Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studienemnda Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studiekvalitetsutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Arbeidsmiljøutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Likestillingsutvalget Vår Dialog Tydeliggjøre utvalgets funksjon i KS Studenter og ansatte med lederfunksjon november Kvalitetsseminar Informasjon/ Dialog Innføring i høgskolens kvalitetssystem Dialog om viktige momenter for kvalitetsutvikling kommende år KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 9

10 1.4.2 Dekan Sjekklisten dekker ikke dekanens fullstendige stillingsinstruks, men de punktene som er dekanens ansvar i forhold til oppfølgingen av kvalitetssystemet FRIST INNEN OPPGAVE Kontrollere oppfølging av forrige års kvalitetsseminar Gi en vurdering av arbeidet med å utvikle kvalitet i utdanningene til høgskolens årlige kvalitetsutviklingsrapport / Kontrollere gjennomføring av utdanningssamtaler og individuelle utdanningsplaner Kontrollere gjennomføring og oppfølging av fagutviklingsmøter Kontrollere gjennomføring og oppfølging av undervisningsevaluering Kontrollere gjennomføring av oppdatering av planverk for studieprogram (fag- og studieplaner) og emner (i NEXUS) Sørge for gjennomføring av Læringsmiljøsjekken Kontroll med oppdatering av studieprograminformasjon til web og brosjyre (markedsføring). Løpende Godkjenne individuelle ressursavtaler med personalet Seksjonsleder Sjekklisten dekker ikke seksjonsleders fullstendige stillingsinstruks, men de punktene som er seksjonsleders ansvar i forhold til oppfølgingen av kvalitetssystemet. FRIST INNEN OPPGAVE og Se til at seksjonens kullkoordinatorer gjennomfører og følger opp fagutviklingsmøtene overfor emneansvarlige Løpende Se til at seksjonens studieprogramansvarlige følger opp interne og nasjonale evalueringer som berører studieprogram i seksjonen Løpende Se til at eget personale gjennomfører og dokumenterer undervisningsevaluering, og følger opp disse i medarbeidersamtaler og i den enkeltes karriereplanlegging Løpende Forberede individuelle ressursavtaler med personalet som sikrer studieprogrammets kompetanseprofil, og tildele rollene studieprogramansvarlig, kullkoordinator, emneansvarlig med en tydelig stillingsressurs. Endringer i listen over rolleinnehavere meldes til KS-koordinator for oppdatering av register i KS Studieprogramansvarlig Studieprogramansvarlig skal ha en avtalt ressurs til oppgaven/rollen. Vedkommende bør ha hovedstilling ved HiG, og anbefalt oppnevning er 3 år. Hovedoppgaven er å sikre studieprogrammets progresjon og relevans og se til at det holdes fokus på faglige målsettinger og eventuelle måltall for programmet koordinere samarbeid med kullkoordinatorer og emneansvarlige om programmet gi innspill til seksjonsleder om ressursbehov for å gjennomføre programmet KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 10

11 bidra til å utvikle et faglig nettverk rundt programmet bidra i saksbehandlingen av studentsaker vedrørende programmet gjennomføre møter med kullkoordinatorene i etterkant av fagutviklingsmøtene for å koordinere eventuelle endringer i programmet Delta i Forum for studieprogramansvarlige For årsstudier/videreutdanninger eller mindre studieprogram skal studieprogramansvarlig, også dekke kullkoordinators funksjoner i KS Rollen har ansvar for koordinering av emner som også inngår i andre studieprogram. FRIST INNEN OPPGAVE Sørge for at forbedringer i studieprogrambeskrivelsen klareres med avdelingsledelsen, registreres i NEXUS og legges fram for studienemnda Gi tilbud om utdanningssamtale til studenter i programmet som og ønsker det. Resultat av utdanningssamtale kan eventuelt være en avtale med studenten om endring i individuell utdanningsplan. Studieprogramansvarlig gir melding om slike endringer til studenttorget. Løpende Organisere og gjennomføre oppfølging av interne (syklisk) og nasjonale (NOKUT) evalueringer som berører studieprogrammet Kullkoordinator Kullkoordinator skal gjennomføre fagutviklingsmøtene og kontrollere at avtalte oppfølgingspunkter blir håndtert i henhold til avtale med studentrepresentantene. FRIST INNEN og Løpende Løpende OPPGAVE Gjennomføre fagutviklingsmøter med studentrepresentanter. Aktuelle emneansvarlige skal involveres. Tilhørende etterarbeid er å lage en rapport som synliggjør de oppfølgingspunkter det ble inngått avtale om. Rapporten legges til studieprogrammets mappe i kvalitetssystemet Sjekke ut om oppfølgingspunktene er gjennomført og vurdere om det er behov for å innkalle til et oppfølgingsmøte. Koordinere læringsaktivitetene for kullets emner. Vurdere behov for egne planleggingsmøter med emneansvarlige Emneansvarlig Hovedoppgaven for emneansvarlig er å koordinere utføringen av emnebeskrivelsen, eventuelt sammen med emnets lærergruppe. Emneansvarlig skal sørge for årlig revisjon av emnebeskrivelsen. FRIST INNEN OPPGAVE Koordinere arbeidet med å revidere emnebeskrivelsen og å registrere endringene i NEXUS. Det er svært viktig at revidering av emner skjer i samarbeid med studieprogramansvarlig for det/de studieprogram som emnet inngår i. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 11

12 Etter innkalling - innen Delta i fagutviklingsmøter og ivareta eventuelle oppfølgingspunkter for sitt emne. Emneansvarlig for emner som inngår i flere studieprogram må sørge for å være oppdatert i forhold til oppfølgingspunkter fra fagutviklingsmøtene Lærer Hovedoppgaven for lærer er å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter. Når flere lærere samarbeider om gjennomføringen av et emne utgjør de et team koordinert av emneansvarlig. Undervisningsevaluering: Lærer skal innhente evaluering av egen undervisning minimum en gang per studieår. FRIST INNEN Perioden for evaluering: Innlevering av rapport: En gang per kalenderår Ved behov Ved behov Løpende OPPGAVE Trinn 1: Innhente evaluering av egen undervisning med tilhørende dialog/oppfølging med studentgruppen. Trinn 2: Lage rapport og laste denne opp til mappen Undervisningsevaluering i kvalitetssystemet. Ved behov (ut fra evalueringen) gjennomføre møte med studentgruppen i emnet og avtale felles oppfølgingspunkter. Utføre eventuelle oppfølgingspunkter knyttet til emnet som det blir gjort avtale om i fagutviklingsmøtene. Opprette individuelle avtale med seksjonsleder om egen ressurs- /oppgavefordeling KS-koordinator Se felles sjekkliste med KS-eier I tillegg til felles forventninger til alle ansatte, følge opp momentene i sin sjekkliste Videreutvikle KS Bidra til god forankring av KS blant ansatte og studenter Støtte rapporterings-, vurderings- og tiltaksprosesser Utforme årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG i samarbeid med KS-eier Leder av råd og utvalg Avholde møter i følge årshjulet Sørge for møterapporter med oppfølgingspunkter i tråd med organets mandat Oppsummere organets virksomhet i årsrapport Studenttillitsvalgte Forberede seg til å representere sine medstudenter i dialogpunktene fagutviklingsmøter kvalitetsseminar KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 12

13 kaffemøter og i jevnlige møter med avdelingens ledelse 1.5 Andre viktige aktører i kvalitetsutviklingsarbeidet De administrative rutinene for markedsføring, opptak, mottak og veiledning reguleres gjennom årshjulets milepæler og tilhørende rutinebeskrivelser. HiGs ambisjon er at forvaltnings- og servicemessige oppgaver skal løses med stor grad av profesjonalitet i en tett dialog med studentene Den enkelte student HiG forventer at våre studenter engasjerer seg i eget studieprogram og utnytter de mulighetene til å påvirke sin studiesituasjon som kvalitetssystemet legger til rette for. HiG har organisert flere dialogpunkter for slik påvirkning, og vi forventer at studentene deltar aktivt i undervisningsevaluering gir innspill om emnene til sine tillitsvalgte som forberedelse til fagutviklingsmøter gir innspill om forbedringer av læringsmiljø og studiekvalitet til sine tillitsvalgte som forberedelse til kvalitetsseminaret Kvalitetssystemet gir nærmere beskrivelse av hva som er tema for disse dialogpunktene. HiG forventer også at studenter gjør seg kjent med høgskolens kvalitetssystem på web i Fronter. Studenter er representert i alle råd og utvalg ved HiG, og det er viktig at studenter engasjerer seg ved å stille til valg og til å delta i valgene til slike verv Studie- og forskningsdirektør Kvalitetssikring av planer for studieprogram og emner Studentservice og studieveiledning Vedlikehold av grunnlagsinformasjon om studenten Rapportering av grunnlagsdata til Database for høyere utdanning Eksamensavvikling Klagebehandling Dokumentasjon av kvalifikasjon Internasjonalisering Eier av kvalitetssystemets rutinebeskrivelser FoU-sekretariat Fagadministrative tjenester Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter Biblioteksleder Bistå i avdelingenes samlingsoppbygging Sikre tilgang til faglitteratur gjennom utlån lokalt og fjernlån Lære studentene å anvende bibliotekressursene effektivt Støtte personalets og studenters FoU virksomhet IT-leder Sikre en fleksibel brukerstøtte KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 13

14 1.5.5 Prosjektansvarlig i oppdragsfinansiert virksomhet Ivareta gjeldende regelverk for oppdragsfinansiert virksomhet Dekan eller seksjonsleder vil normalt være prosjektansvarlig (PA) Høgskoledirektøren, eller den denne utpeker, er PA i avtaler som gjelder flere avdelinger Prosjektleder i oppdragsfinansiert virksomhet Ivareta gjeldende regelverk for oppdragsfinansiert virksomhet Dekan (eller høgskoledirektør) peker ut prosjektleder (PL) til hvert prosjekt Pedagogisk ressursperson Støtte enkeltpersoner og fagmiljø i utvikling av pedagogisk kompetanse og praksis Delta i Studiekvalitetsutvalgets møter Studentsamskipnadsdirektør Studentsamskipnaden (SOPP) er sentral i utviklingen av en god studentservice og gode tjenester innen: Bokhandel Studentboliger Barnehage Kantiner Helsetjenester 2 Kvalitetskultur Det er en generell forventning til at alle studenter og ansatte ved HiG bidrar til å realisere hovedmålet om et godt læringsmiljø ved HiG: Ledere engasjerer seg, følger opp og gir tilbakemelding til sine ansatte Alle ansatte, enten de innehar en rolle eller ikke, skal bidra til å nå målene i KS Studentene deltar i utviklingen av læringsmiljøet gjennom engasjement i de dialogpunkter som KS organiserer og gjennom sin representasjon i styrer, råd og utvalg KS fokuserer på fire overordnede kvalitetsaspekter: Programkvalitet studieprogrammets relevans, koordinering og progresjon av emner. Koordinering: Studienemnd Studiekvalitet planer for de enkelte studieprogram, pedagogiske metoder, personalets kompetanseutvikling og studentenes læringsstrategier Koordinering: Studienemnda og Studiekvalitetsutvalg og FoU-råd Læringsmiljøkvalitet arbeidskultur og rammer i form av infrastruktur og studentservice. Koordinering: Læringsmiljøutvalg Styringskvalitet fagprofilering, ressursstyring, resultatvurdering, kvalitetsanalyse og forbedringstiltak. Koordinering: Ledermøtet KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 14

15 2.1 Ramme for KS til web I KS PÅ WEB vil hver rutinebeskrivelse i utgangpunktet være utformet over en standard mal: Flytskjema (en grafisk framstilling / et oversiktsbilde av rutinen) Nøkkelinformasjon om rutinen (godkjenningsdato, eier / ansvarlig for rutinen) Linker til aktuelle lover og forskrifter Arbeidsdokument og veiledninger/maler Eventuelle standard skjema for rapportering om prosesser der det er viktig å ta vare på oppfølgingspunkter med mer (fagutviklingsmøter) Styringsparametere, hvordan de måles og hvordan resultatet brukes. KS dokumenterer de rutiner som anses som sentrale i forhold til kvalitetsutvikling av virksomheten og gjør disse tilgjengelig på web for alle ansatte og studenter evalueringer og oppfølgingspunkter/avvik og hvordan disse er løst ledelsens krav til de enkelte roller i kvalitetsarbeidet 2.2 Kvalitetssystemets dialogpunkter Dialogpunkter er møter mellom studentrepresentanter og HiG med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling. KS angir hvilke møter som skal dokumenteres i KS på web, og hvilken rolle som følger opp. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 15

16 2.2.1 Dialogpunkter og informasjonsflyt KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 16

17 2.2.2 Styre, råd og utvalg KS gir oversikt over mandat og sammensetning for styre råd og utvalg i organisasjonen. Høgskolestyre Klagenemnd Skikkethetsnemnda Studienemnd Læringsmiljøutvalg Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Studiekvalitetsutvalg Tilsettingsråd for administrative stillinger Likestillingsutvalg Forum for studieprogramansvarlige FoU-råd Arbeidsmiljøutvalg Dokumentasjon av rutiner Rutiner og dokumentasjon presenteres i KS på Web, slik at rutiner om markedsføring til uteksaminering av kandidater synliggjøres. 3 Dokumentasjon om studieprogrammene Faglige aktiviteter er kjernevirksomheten i utviklingen av kvalitet i utdanningene. HIG betrakter sine studie-/fagplaner med emnebeskrivelser som et bindende dokument til studenten om hva som skal bli vedkommendes læringsutbytte etter endt utdanning. 3.1 Kvalitetssikring av studieprogram Oppretting av nye studieprogram KS beskriver rutine for prosess fra idé til vedtak om oppretting Studienemnda Styret har delegert til Studienemnda å fastsette planverk for det enkelte studieprogram. Studienemnda skal også gjennomføre syklisk evaluering av studieprogram på over 60 studiepoeng Gjennomføring av studieprogram Hver av høgskolens utdanninger, slik de framkommer av styrets vedtak om studieportefølje kalles studieprogram Dekan/Seksjonsleder skal sørge for at hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Studieprogramansvarlig leder gjennomføring av studieprogrammet, herunder å følge opp årshjulet og tilhørende prosessbeskrivelser I tillegg til fagmiljøets egenvurderinger av kvaliteten i utdanningen, baseres kvalitetsutviklingen på dialogpunktene fagutviklingsmøte og årlig kvalitetsseminar Dekan/Seksjonsleder skal sørge for individuelle ressursplaner der fagpersonalets avsatte tid til kompetanseutvikling og FoU fremgår KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 17

18 Dekan/Seksjonsleder ser til at det enkelte studieprogram følger NOKUTs premisser for kompetansesammensetning Koordinering mellom emner innen årskull Dekan/Seksjonsleder sørger for at hvert trinn i studieprogrammet har kullkoordinator Kullkoordinator samordner aktivitetene i de ulike emnene på et trinn, følger opp årshjulet med tilhørende prosessbeskrivelser, og sørger for dialog med et utvalg studenter i fagutviklingsmøte. Møtepunktet skal rapporteres Gjennomføring av enkeltemner Hver av de enhetene som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift betegnes som et emne Dekan/Seksjonsleder skal sørge for at hvert emne har en emneansvarlig Emneansvarlig deltar i fagutviklingsmøter, og sørger for at emnebeskrivelsen oppdateres (NEXUS) i henhold til Årshjulet Fagutviklingsmøte og emneansvarliges erfaring med emnegjennomføringen skal gi innspill til kvalitetsutvikling i emnet Rapport om studieprogram Som ledd i kvalitetssikringen av studieprogrammene gir studieadministrasjonen årlig kvantitativ rapport om studieprogrammenes helsetilstand (mars/april). Program Kull/start Frafall Opptakspoeng Stud i faresone Navn Ant. stud Ant. Alt. karakter p % stud stud under teskelprod strykprosent Svinn stp prod Vurdering Emnene i programmet Reell stp /Potens. stp Rød, gul, grønn Brukerundersøkelse Som ledd i kvalitetssikringen av studieprogrammene gjennomføres regelmessig spørreundersøkelse som oppfølging av utdannede kandidater og deres oppfatning av studieprogrammets relevans. 3.2 Kvalitetssikring av læringsmuligheter Undervisningsevaluering Møtet mellom lærer og student i læringsaktivitetene er fundamentet i verdikjeden studieløp. Den enkelte lærer har ansvar for å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter innen rammen av sin individuelle ressursplan Kvalitetssikring/-utvikling gjennom dialog/undervisningsevaluering mellom lærer og studentgruppe Studentene skal gi en vurdering av i hvilken grad undervisningen oppleves som forskningsbasert KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 18

19 3.3 Kvalitetssikring av studieinnsats Vurdering av studentenes kunnskapsnivå Emneansvarlige sørger for at forventet læringsutbytte med tilhørende vurderingsform dokumenteres i beskrivelsen av emnene Egne retningslinjer for sensor Utdanningssamtaler og individuell utdanningsplan Seksjonsleder og studieprogramansvarlig skal sørge for oppfølging av studentenes progresjon i utdanningsløpet og tilby studenter utdanningssamtale om individuell utdanningsplan Den enkelte student har ansvaret for å gjøre avtaler om endringer i egen utdanningsplan 3.4 Kvalitetssikring av FoU-virksomhet Forskerutdanning KS skal ha et eget regelverk for ph.d. utdanning og for stipendiater knyttet til denne Fou-sekretær gjennomfører rutiner for oppfølging av stipendiater og forskningsprosjekter Forskning og utviklingsarbeid FoU-rådet er ledelsens ressursutvalg vedrørende høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU. KS beskriver høgskolens etiske retningslinjer for FoU-virksomheten FoU-råd gir en årlig vurdering av FoU-innsatsen siste år i forbindelse med rapport til KD pr. 1. mars Formidlingsarbeid Kvalitetssikring av interne publikasjoner skjer ved dekan og biblioteksleder KS gir oversikt over gjeldende insentivordninger som skal stimulere til formidlingsinnsats Innovasjon KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolen skal håndtere og utvikle innovasjonsprosjekter Eksternt finansierte prosjekt Høgskolens interne reglement for eksternt finansiert virksomhet beskriver rammene for kvalitetssikring av kontraktsinngåelse, gjennomføring og rapportering 4 Rapportering, analyse og kvalitetsutvikling 4.1 Rutiner Hver gang en rutine gjennomløpes, har denne prosessen karakter av et prosjekt med fire ulike faser. KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 19

20 Gjennomføringen forutsetter at det i alle KS-rutiner tilordnes en Prosesseier med ansvar for kvalitetsanalyse og -utvikling knyttet til definerte kvalitetsindikatorer Prosessansvarlig med operativt ansvar for prosessgjennomføring Råd og utvalg Alle råd og utvalg har fokus på kvalitetsutvikling i forhold til sine funksjonsområder ved å behandle aktuelle saker i forhold til høgskolens overordnede årshjul ved årlig å oppsummere og vurder sin virksomhet, og lage tiltaksplan for kommende år Faglige roller Innehavere av faglige roller har fokus på kvalitetsutvikling i forhold til sine funksjonsområde i forhold til høgskolens overordnede årshjul: Studieprogramansvarlig med ansvar for plan og gjennomføringen av studieprogrammet Kullkoordinator med ansvar for koordinering av emner på kullnivå Emneansvarlig med ansvar for koordinering av plan og gjennomføring av emner Lærer skal omsette emnebeskrivelsene i gode læringsaktiviteter 4.2 Kvalitetsindikatorer og ramme for årlig kvalitetsrapport Følgende parametere benyttes som uttrykk for måloppnåelse i forhold til kvalitetssystemets delmål. Hovedmål: HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. Her gis en kvalitativ og helhetlig vurdering i forhold til resultat på delmålenes styringsparametere. Delmål: 1. KS skal fremme en kultur med et bredt engasjement for kvalitetsutvikling, preget av dialog og toleranse Kvalitetsindikator for Mål 1 Målt ved Resultat Oppslutning om kvalitetsseminar Telling: Antall ansatte/ Antall studenter 2. KS skal tydelig synliggjøre ledelsens krav til roller og til ansvarsfordeling mellom ulike organ Kvalitetsindikator for Mål 2 Målt ved Resultat Rapport om møteserie mellom KSeier/KS ansvarlig og rolleinnehavere Telling: Antall frammøtte/antall rolleinnehaver per type møte Opplæring/innføring i KS for nytilsatte Telling: Gjennomført opplærings program/antall nytilsatte Justering av KS per semester Kvalitativ: Beskrivelse av endringspunkter 3. KS skal på en systematisk måte dokumentere informasjon om kvalitet i studieprogrammene KVALITETSSYSTEMBESKRIVELSE VERSJON 3, GJELDENDE FRA SIDE 20

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 03 / 00379 Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra 1.01.06. Godkjent på vegne av styret ved høgskoledirektør 1 Forord... 3 2 Mål for kvalitetsarbeidet... 4 2.1

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Rapport om kvalitetsarbeid 2014

Rapport om kvalitetsarbeid 2014 Rapport om kvalitetsarbeid 2014 Rapporten for 2014 har tre deler: 1. Forslag til tiltak for 2015 og oppfølging av tiltak 2014 2. Om kvalitet i studieprogrammene, med utgangpunkt i studieprogramansvarliges

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. September 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. September 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik September 2009 Forord I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM

FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM Hva er utfordringene? ØKT KOMPLEKSITET Institusjon - større grad av autonomi Studenten - fra kollektiv til individuell Ansatt - fra individuell til kollektiv Teknologi - fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Felles systembeskrivelse 3. utgave - juni 2014 UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt i 2004. Det er

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Styremøte nr. 2/2011

Styremøte nr. 2/2011 Styremøte nr. 2/2011 Tid: Torsdag 28. og fredag 29. april 2011. Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 15/11 Innkalling til styremøte nr 2/2011...

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

Rapport om kvalitetsarbeid 2013

Rapport om kvalitetsarbeid 2013 Rapport om kvalitetsarbeid 2013 Rapporten for 2013 har tre deler: 1. Forslag til tiltak for 2014 og oppfølging av tiltak 2013 2. Om kvalitet i studieprogrammene, med utgangpunkt i studieprogramansvarliges

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Vedtatt 18.6.2003 Revidert 16.februar 2005 Revidert 15.juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn for revisjon av det interne kvalitetssystemet

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Prorektor Ragnhild Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Prorektor Ragnhild Hennum Først og

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER. Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN VED UNIVERSITETET I AGDER Vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19.11.2003 Godkjent av NOKUTs styre 24.02.2005 og 09.06.2011 Siste endringer vedtatt av styret for Universitetet

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT Hva skal jeg snakke om? NOKUTs rolle i arbeidet med å sikre og utvikle kvalitet

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015

SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET. Søknadsfrist 1. september 2015 SØKNADSSKJEMA KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS PRIS FOR FREMRAGENDE ARBEID MED UTDANNINGSKVALITET Søknadsfrist 1. september 2015 For å sikre en effektiv vurderingsprosess, ber vi om at institusjonene varsler innsending

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG sreglement for HiG ble vedtatt av styret 15.12.2014, gjeldende fra 15.12.2014. 1 GENERELT Styrets delegasjon av myndighet er gjort i henhold til Lov om universiteter og høyskoler, 9-1

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer