MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF"

Transkript

1 MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag kl Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og styret UNN HF. Oppstart kl 12.00, lunsj sammen med styret på Grand hotel Tromsø, påfølgende møte frem til kl sammen med styret. Den foregår møtet på «Fyrhuset» på Åsgård fra kl Vararepresentanter møter etter innkalling. Forfall meldes til Eva Eilertsen, tlf.: evt. mail: Saksliste: BU-34/14: Godkjenning av innkalling og saksliste BU-35/14: Godkjenning av referat fra møte BU-36/14: BU-37/14: BU-38/14: BU-39/14: BU-40/14: BU-41/14: BUs arbeidsmåte - Gjennomgang mandat og fordelingen medlemmer til prosjektområdene. Direktørens time (kl )sammen med styret Strategisk utviklingsplan deltakelse i KVAM-utvalg Orienteringssaker Referatsaker Eventuelt Cathrin Carlyle (sign) utvalgsleder Eva Eilertsen (sign.) sekretær

2 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-34/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innstilling til vedtak: Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

3 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-35/14 Godkjenning av referat fra møte Innstilling til vedtak: Brukerutvalget godkjenner referat fra Brukerutvalget Saksfremlegg: Referat fra møtet følger som vedlegg.

4 MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Fredag kl Møtested: D1-707, UNN Tromsø Tilstede: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Cathrin Carlyle, Sander O. Henriksen, Bjørg Molander, Greta Altermark, Johan Morland, Håkon Elvenes, Martin Andrè Moe, Karin Næsvold og Klemet Anders Sara Tone Tobiassen Leif Hovden, Eva Eilertsen (sekr.) Saksliste: BU-23/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Brukerutvalget godkjente innkallingen og saksliste med de merknader som fremkom under møtet. BU-24/14: Godkjenning av referat fra møte Det anmerkes at Britt Sofie Illguth deltok i BUs AU møte Vedtak:

5 Brukerutvalget godkjente referat med nevnte merknad. BU-25/14: Presentasjonsrunde og gjennomgang av mandat og arbeidsmåte Presentasjon av utvalgsmedlemmenes erfarings- og kompetansebakgrunn ble gjennomført. Nærmere gjennomgang av mandat og arbeidsmåte prioriteres som egen del av neste BU-møte. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering, og ber om at BU-håndboken oppdateres. BU-26/14: Konstituering, oppnevning av Arbeidsutvalg (AU) og valg av medlemmer til prosjektområdene Brukerutvalget gjennomgikk rollefordelingen i utvalget, herunder leders og nestleders funksjon i utvalg og arbeidsutvalg. Vedtak: 1. Til arbeidsutvalget velges leder og nestleder, øvrige medlemmer kan innkalles på aktuelle saker. 2. Medlemmer blir sittende i råd og utvalg frem til neste møte der BU vurderer eventuelle endringer av nåværende roller/oppnevning til ulike prosjekter. BU-27/14: Direktørens time Direktøren orienterte om følgende saker: - Medieoppslag om flere saker ved UNN (deler av orienteringen gitt unntatt offentlighet i medhold av Fvl 13.1) - Strategisk utviklingsplan - Styresaker til Vedtak: Brukerutvalget tar orienteringen til orientering. BU-28/14: Plastikkirurgiske tjenester ved UNN tilbud og utfordringer Avdelingsleder ved Plastikkirurgisk avdeling, overlege Erling Bjordal, møtte og orienterte om de plastikkirurgiske tjenestene.

6 Vedtak: Brukerutvalget tar orienteringen til orientering, og ber om ytterligere presiseringer knyttet til kapasiteten for brystrekonstruksjon ved UNN gjøres i skriftlig henvendelse til enheten. BU-29/14: Rapportering fra prosjekter/arbeidsgrupper Prosjektdeltakelsen ble gjennomgått, og status ble rapportert. Vedtak: Brukerutvalget tar rapporteringen til orientering, og ber om at Parkeringsutvalget oversender møteplan til brukerrepresentanten. BU-30/14: Orienteringer - Resultater etter brukerundersøkelse ved Ambulant rehabiliteringsteam v/toril Beate Røssvoll utgikk. - Traumebehandling på UNN (artikkel fra media) Vedtak: Brukerutvalget tar orienteringssaken til orientering. BU-31/14: EL-sigaretter Drifts- og eiendomssjefen hadde sendt BU en henvendelse om bruk av el-sigaretter på sykehusene. Vedtak: Brukerutvalget anbefaler at slik bruk ikke tillates. BU-32/14: Referatsaker Høring Rapport om brukermedvirkning i helseforskning Vedtak: Brukerutvalget ber om at saken sendes til BU-medlemmene for eventuelle innspill innen fristen.

7 BU-33/14: Eventuelt 1. Greta Altermark tok opp spørsmål knyttet til diagnoselisten vedrørende fibromyalgi, og følger opp gjennom egen organisasjon. 2. Karin Næsvold tok opp spørsmål knyttet til pasientforløp ved innskrivning, herunder hvordan akuttmottaket organiseres. Saken settes på dagsorden i forbindelse med BUmøte 23. oktober. 3. Martin Andrè Moe tok opp spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten i Brønnøysund, og følger opp gjennom egen organisasjon. Kopi til: - Direktør Tor Ingebrigtsen, UNN - Helse Nord v/arnborg Ramsvik, Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø - Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø - Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana - Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest - Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø - Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø - Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ - Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest - Klinisk etikkomite UNN v/finn Sørensen - Lærings- og mestringssenteret, UNN - Styret ved UNN HF - som orienteringssak

8 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-36/14 BUs arbeidsmåte - Gjennomgang mandat og fordeling medlemmer til prosjektområdene Åpen innstilling: Saksfremlegg: Vedlagt følger mandat for Brukerutvalget, samt aktivitetsoversikt fra perioden til fordeling medlemmer for perioden Brukerhåndboken (vedlagt elektronisk, heftet deles ut i møtet) Bok «Brukermedvirkning i helsetjenesten» av Tone Alm Andreassen (utdeles i møtet)

9 BRUKERUTVALGET Mandat Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Visjon, formål og mål Visjon: UNN gir den beste behandling! Det er resultatene for pasienten som teller! Formål: Å utvikle UNNs tjenestetilbud gjennom samarbeid, rådgiving, aktiv medvirkning og systematiske tilbakemeldinger. Mål: Brukerutvalget skal bidra til å gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt. Brukerutvalgets bidrag skal underbygge UNNs overordnede mål gjennom å gi innspill til å: Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring Brukerutvalget har 10 medlemmer samt 4 vara. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Brukerutvalgets sekretariat - med 1 vara fra Brukerutvalget. Brukerutvalget skal utarbeide strategi og 2-årig handlingsplan. Det skrives referat fra møtene. Utvalgets årsrapport innarbeides i årlig melding for helseforetaket. Tett samarbeid med UNNs ledelse og direktøren sikres gjennom at utvalget har en fast representant for direktøren i utvalgets møter til koordinering av saker til styret m.v. samt en fast sekretærfunksjon i tilknytning til løpende utvalgsarbeid. Andre ressurspersoner innkalles ved behov. Brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene inviteres til å sende inn forslag på kandidater ved oppnevning av nytt brukerutvalg. Styret oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av disse forslagene. Styret oppnevner leder og nestleder. For å sikre kontinuitet bør om nødvendig maks fire medlemmer skiftes ut ved valgperiodens utløp. Funksjonstiden følger styret i UNN. Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og satsningsområder. Det stilles krav til brukerrepresentantene: De må ha erfaring fra UNN, evne og vilje til aktiv medbestemmelse, kunne arbeide på tvers av -og utover egen gruppes interesser. UNN HF tar på seg ansvaret for og eventuelle utgifter forbudet med nødvendig skolering av brukerutvalgets medlemmer, jf. strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord. Nye medlemmer mottar en brukerutvalgshåndbok med relevant informasjon. For å sikre en god og tett dialog mellom brukerutvalg og styre, skal leder av Brukerutvalget (med nestleder som vara) ha møte- og talerett i styret til UNN. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser.

10 Møtestruktur/hyppighet: Minimum 6 ganger pr år. Arbeidsutvalget møtes minimum 6 ganger pr år, gjerne i forkant av styremøtene. 3. Handlingsrom Brukerutvalget skal vareta brukerperspektivet og medbestemmelse på individnivå, tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå. Brukerutvalget skal ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter. Arbeidsoppgavene er blant annet: Delta i høringer (som obligatorisk høringsinstans) Gi innspill til budsjett, årlig plan og melding (fast) Delta i styrings- og eller arbeidsgrupper ved store omstillinger, ombygginger og arealmessige omdisponeringer, endringer i tjenestetilbudet og andre store prosjekter (fast) Bidra til systematisk innsamling og bruk av pasienter og pårørende sine erfaringer: Kjenne til undersøkelser som skal gjennomføres, bidra til å initiere undersøkelser og til at resultatene bekjentgjøres innad og utad og at disse tas med som en del av beslutningsgrunnlaget når avgjørelser tas. Gjensidig møterett mellom brukerutvalg, kvalitetsutvalg og andre relevante utvalg. Foreslå konkrete tiltak som kan bedre tilbudet og forholdene for pasienter og pårørende ved UNN. Både pasienter pårørende og ansatte, styret og pressen må på en enkel måte kunne nå Brukerutvalget, på e-post, telefon og gjennom internettsider. Godtgjøring/honorar: Utvalgsmedlemmene mottar møtegodtgjørelse etter fastsatt sats pr møte som de deltar på. Leder og nestleder mottar i tillegg et årlig honorar. Satsene tilsvarer det som til enhver tid gjelder for Regionalt brukerutvalg. Justeringstidspunktet følger justeringen av satsene i foretakets styre. I tillegg dekkes reise- og oppholdsutgifter etter statens satser samt at det gis kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste dokumentert fra arbeidsgiver. Brukermedvirkning i klinikkinterne prosjekter, utvalg med mer godtgjøres i tråd med gjeldende satser og belastes klinikkens eget budsjett.

11 Prosjektområder og ansvarlige Aktivitet Ansvarlig perioden Ansvarlig perioden Styret i UNN Cathrin Carlyle Cathrin Carlyle KEK (Klinisk Greta Altermark etikkomite) Kvalitetsutvalget i Cathrin Carlyle UNN Styringsgruppe A-fløya Cathrin Carlyle Styringsgruppe for nytt Cathrin Carlyle pasienthotell Styringsgruppe for Cathrin Carlyle PET-senter Ekspertgruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan Cathrin Carlyle Cathrin Carlyle Parkeringsutvalg Fagnettverk LMS UNN og samarbeidene kommuner Sykehusapotekets brukerutvalg Kunstutvalget for pasienthotellet KSU (Klinisk samarbeidsutvalg) hjelpemidler Referansegruppe Nasjonal strategi for kreftområdet Vestibyleprosjektet Samhandlingsutvalget ( ) OSO (Overordnet Samarbeidsorgan) KSU (Klinisk samarbeidsutvalg) avtale om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp. Prosjekt «Tidlig vurdering og intervensjon» Pasientsentrert helsetjensteteam Greta Altermark Greta Altermark Karin Næsvold Karin Næsvold Klemet Anders Sara Britt Sofie Illguth Britt Sofie Illguth Britt Sofie Illguth Jon Arne Østvik Randi Nilsen Randi Nilsen Randi Nilsen BRUKERUTVALGET Status/merknader Ønsker fortsette Ønsker fortsette Ønsker fortsette Aldri blitt innkalt.

12 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-37/14 Direktørens time sammen med styret Innstilling til vedtak: Brukerutvalget tar direktørens orientering til orientering. Felles forelesning med styret ved direktøren: Oppdragsdokument 2014 og dialogavtaleverktøyet i UNN.

13 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-38/14 Strategisk utviklingsplan deltakelse i KVAM-utvalg Innstilling til vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Saksfremlegg: Strategisk utviklingsplan ikke klar fra styret, ettersendes. Deltagelse i KVAM-utvalg, vedlegg 1 og vedlegg 2.

14 Vedlegg 2 - Se vedtak i referat fra AU møte , fullstendig referat ses i sak BU-40/14 (vedlegg 2, sak AU-25/14) Dette er KVAM: Kvalitet og arbeidsmiljø (KVAM) Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalgene (KVAM-utvalgene) er felles utvalg for kvalitet og arbeidsmiljø i klinikkene, og skal bidra til kontinuerlig forbedring av UNN's tjenester og arbeidsmiljø. Utvalgene skal sikre medvirkning fra ansattes representanter når det gjelder utvikling av HMS, kvalitet og system for internkontroll. KVAM-utvalget skal bestå av 4-8 medlemmer: Som BU tidligere er gjort kjent med, fortsetter nå prosessen med strategisk utviklingsplan utover høsten etter at styret sluttet seg til fremlagt forslag om ny prosess- og tempoplan (se vedlagte dokument) i møtet den 25. juni Det blir særdeles viktig at vi lykkes med å få til medvirkning gjennom KVAM-utvalg på klinikknivå og KVAMgrupper på avdelingsnivå. Av den grunn er klinikkledelsen i den enkelte klinikk bedt om å starte arbeidet med å beramme møter i KVAM-utvalg/-grupper fra medio august. Styret har sagt følgende om de klinikkvise prosesser som må igangsettes rett etter sommerferien: Formålet er å få en ytterligere intern forankring i fagmiljøene gjennom sterkere medvirkning fra medarbeiderne. Arbeidet baseres på at: - Klinikksjefene gjøres ansvarlig for gjennomføring av en ny intern prosess som omfatter drøfting av utkast til strategisk plan i alle avdelinger. Prosessen skal gjøres likt i alle klinikker med klare mål, mandat og frister. - KVAM-grupper involveres ytterligere - Brukerrepresentant involveres og inviteres til deltakelse i klinikkvise KVAM-utvalg

15 Vedlegg 2 - Se vedtak under fra AU møte , hele referat ses sak BU-40/14 (vedlegg 2, sak AU-25/14) Vedtak: Oppnevning av BU-representanter til KVAM-utvalget Styret har som kjent sluttet seg til at det oppnevnes BU-representanter til KVAM-utvalgene i UNNs klinikker i tilknytning til behandling av Strategisk utviklingsplan. AU fordeler de ulike medlemmene slik: Håkon Elevenes: Medisinsk klinikk Obiajulu Odu som vara for Tone Tobiassen: Allmennpsykiatrisk klinikk Sander Henriksen: Barn og Ungdomsklinikken Klemet A Sara: Diagnostisk klinikk Karin Næsvold: Akuttmedisinsk klinikk Martin Moe: Hjerte- og lunge klinikken Johan Morland: Operasjon- og intensivklinikken Greta Altermark: K3K klinikken Bjørg Molander: Nevro- og ortopediklinikken

16 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-39/14 Orienteringer Innstilling til vedtak: Brukerutvalget tar ev. orienteringssakene til orientering. Saksfremlegg: Eventuell info fra utvalgslederen Eventuell info fra administrasjonen

17 BRUKERUTVALGET Saksnr: Sakstittel: Møtedato BU-40/14 Referatsaker Innstilling til vedtak: Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. Saksfremlegg: 1. Mail til Parkeringsutvalget UNN HF v/skjalg Trældal, vedlegg Mail til avdelingsoverlege Erling Bjordal på plastikkirurgisk avdeling, vedlegg Mail til drifts- og eiendomssjef Gina M Johansen vedrørende El-sigaretter, vedlegg Mail til akuttmottak v/avdelingsleder Lars Røslie med svar, vedlegg KVAM-utvalg Medisinsk klinikk, vedlegg Invitasjon Ambulant rehabiliteringsteam (ART) til oktobermøtet, vedlegg Brosjyremateriell brukerorganisasjoner - «Møteplassen», vedlegg Styresaker, svarfrist , vedlegg Referat - Brukerutvalgets AU-møte , vedlegg Referat Brukerutvalgets AU-møte , vedlegg Henvendelse fra FFO Finnmark, vedlegg 11.

18 SAK BU-40/14 - vedlegg 1 Mail til Parkeringsutvalget UNN HF v/skjalg Trældal Informasjon oversendt til Skjalg Trældal Ja, første møte 2012, da hadde jeg ingen informasjon om e-post adresse. Sakene har vært mye ansattefokusert fordi det har kommet opp få saker vedr bruker/pasientparkering. Siden møtene har vært i Tromsø har hun derfor meldt forfall. Parkeringssituasjonen i Narvik er ganske ok, så det beste hadde vært å ha brukerrepresentant som var lokalisert i Tromsø. Sendt fra min ipad Den 20. juni 2014 kl. 09:02 skrev "Eilertsen Eva" om det har hendt Greta Altermark ikke har fått innkallelse til møter i Parkeringsutvalget. Hun har vært fast innkalt til møtene, men kun møtt en gang. Her er hennes tilbakemelding sist innkalling: Hei. Er ikke tilgjengelig 20. Mai. Møte i Narvik kommune. Mva Greta Altermark Sendt fra min ipad Den 16. mai 2014 kl. 20:48 skrev Trældal Skjalg Tidspunkt: 20. mai :00-15:30 (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. Sted: E4 Obs! GMT-differansen ovenfor gjenspeiler ikke tidsjusteringer for sommertid. Mvh Skjalg Fra: Eilertsen Eva Sendt: 20. juni :56 Til: Trældal Skjalg Emne: Parkeringsutvalget Til Parkeringsutvalget I møte mottok Brukerutvalget rapportering om deltakelse og møtestruktur fra vår representant i Parkeringsutvalget, Greta Altermark. Brukerutvalget ber om at møteplan for Parkeringsutvalget oversendes Greta Altermark og at hun blir innkalt fast til Parkeringsutvalgets møter. Mvh Eva E Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret

19 SAK BU-40/14 vedlegg 2 Mail til avdelingsoverlege Erling Bjordal på plastikkirurgisk avdeling. Purret , ikke svar. Hei Erling Bjordal, Brukerutvalget takker for din orientering i møtet den , og etterspør med dette om ytterligere presiseringer knyttet til kapasiteten for brystrekonstruksjon ved UNN kan fås som en skriftlig redegjørelse. Mvh Eva E Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 20, 9038 Tromsø Kontor tlf Sekretær for Brukerutvalget UNN: PING Pasient telefon Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget UNN

20 SAK BU-40/14 vedlegg 3 Mail til drifts- og eiendomssjef Gina M Johansen, med svar. Takk Eva. Jeg vil da forberede en kort sak til direktørens ledergruppe som vil ha samme anbefaling. Behandles over ferien. Gina M Johansen Drift-og eiendomssjef Mobil Den 10. juli 2014 kl. 13:28 skrev "Eilertsen Eva" Hei Gina Marie Johansen, Jeg kan ikke se at du har fått svar på mailen din, men saken ble tatt opp i møtet hvor Brukerutvalget anbefaler at slik bruk ikke tillates. Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 20, 9038 Tromsø Kontor tlf Sekretær for Brukerutvalget UNN: PING Pasient telefon Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget UNN

21 SAK BU-40/14 vedlegg 4 Mail til akuttmottak v/avdelingsleder Lars Røslie, med svar Hei Seksjonsleder for akuttmottaket Inger Ruderaas og jeg kan godt komme den 23. oktober. Eneste forbeholde er at vi må være ferdig til kl Vennlig hilsen Lars Røslie Avdelingsleder Akuttmottak og observasjonsposteavdelingen Tlf: Mobil: Fra: Eilertsen Eva Sendt: 5. september :05 Til: Røslie Lars Emne: Brukerutvalget ved UNN Tromsø ber om orientering Hei Lars Røslie, Brukerutvalget ved UNN ønsker å bli orientert om pasientforløp ved innskrivning, herunder hvordan akuttmottaket er organisert, og forespør om dere har mulighet for å stille i møtet den 23. oktober for å orientere? Klokkeslettet må vi komme tilbake til og samkjøres med dere og «direktørens time»/ andre som orienterer. Regner med vi vet dette i starten av oktober og får da avklare med dere. Ser fram til å høre fra dere. Mvh Eva E Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 20, 9038 Tromsø Kontor tlf PING Pasient telefon Sekretær for Brukerutvalget UNN:

22 SAK BU-40/14 vedlegg 5 KVAM-utvalg Medisinsk klinikk, mail sendt Håkon Elvenes Hei igjen Håkon, dette er kun ifbm ett til to møter mens Strategisk utviklingsplan utformes høsten Alle BU-representantene ble fordelt til KVAM utvalgene i hht vedtak, se under og vedlagt referat fra BUs arbeidsutvalg Vedtak: Oppnevning av BU-representanter til KVAM-utvalget Styret har som kjent sluttet seg til at det oppnevnes BU-representanter til KVAM-utvalgene i UNNs klinikker i tilknytning til behandling av Strategisk utviklingsplan. AU fordeler de ulike medlemmene slik: Håkon Elevenes: Medisinsk klinikk Obiajulu Odu som vara for Tone Tobiassen: Allmennpsykiatrisk klinikk Sander Henriksen: Barn og Ungdomsklinikken Klemet A Sara: Diagnostisk klinikk Karin Næsvold: Akuttmedisinsk klinikk Martin Moe: Hjerte- og lunge klinikken Johan Morland: Operasjon- og intensivklinikken Greta Altermark: K3K klinikken Bjørg Molander: Nevro- og ortopediklinikken Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 20, 9038 Tromsø Kontor tlf PING Pasient telefon Sekretær for Brukerutvalget UNN: Fra: Håkon Elvenes Sendt: 4. september :12 Til: Eilertsen Eva Emne: Re: Brukerrepresentant til KVAM-utvalg Medisinsk klinikk Hei Eva, jeg takker for tilliten og forslaget fra leder, men er ikke kandidat til dette utvalget. Vennlig hilsen Håkon Den 29. aug kl. 15:21 skrev Eilertsen Eva Hei Håkon,

23 SAK BU-40/14 vedlegg 5 I Brukerutvalgets arbeidsutvalgsmøte i går kom en konkret forespørsel fra medisinsk klinikk her ved UNN, om noen kunne stille i klinikkens KVAM-utvalg. Leder foreslår at du stiller. Dette er KVAM: Kvalitet og arbeidsmiljø (KVAM) Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalgene (KVAM-utvalgene) er felles utvalg for kvalitet og arbeidsmiljø i klinikkene, og skal bidra til kontinuerlig forbedring av UNN's tjenester og arbeidsmiljø. Utvalgene skal sikre medvirkning fra ansattes representanter når det gjelder utvikling av HMS, kvalitet og system for internkontroll. KVAM-utvalget skal bestå av 4-8 medlemmer: Som BU tidligere er gjort kjent med, fortsetter nå prosessen med strategisk utviklingsplan utover høsten etter at styret sluttet seg til fremlagt forslag om ny prosess- og tempoplan (se vedlagte dokument) i møtet den 25. juni Det blir særdeles viktig at vi lykkes med å få til medvirkning gjennom KVAM-utvalg på klinikknivå og KVAMgrupper på avdelingsnivå. Av den grunn er klinikkledelsen i den enkelte klinikk bedt om å starte arbeidet med å beramme møter i KVAM-utvalg/-grupper fra medio august. Styret har sagt følgende om de klinikkvise prosesser som må igangsettes rett etter sommerferien: Formålet er å få en ytterligere intern forankring i fagmiljøene gjennom sterkere medvirkning fra medarbeiderne. Arbeidet baseres på at: - Klinikksjefene gjøres ansvarlig for gjennomføring av en ny intern prosess som omfatter drøfting av utkast til strategisk plan i alle avdelinger. Prosessen skal gjøres likt i alle klinikker med klare mål, mandat og frister. - KVAM-grupper involveres ytterligere - Brukerrepresentant involveres og inviteres til deltakelse i klinikkvise KVAM-utvalg Så spørsmålet er om du kan stille i Medisinsk klinikks KVAM-utvalg? Avventer tilbakemelding fra deg på det. Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Postboks 20, 9038 Tromsø Kontor tlf

24 SAK BU-40/14 - vedlegg 6 Invitasjon av Ambulant rehabiliteringsteam (ART) til møte Jeg holder av tiden. God helg Maren Fra: Hansen Maren Beate Sendt: 29. august :33 Til: Eilertsen Eva Emne: SV: SV: resultater etter brukerundersøkelse ambulant rehabiliteringsteam (ART) - endring dato Fra: Eilertsen Eva Hei igjen Maren, Brukerutvalgets arbeidsutvalg hadde møte i går, og forespør om du heller kan stille på BU-møte den 23. oktober? Klokkeslettet må vi komme tilbake til og samkjøres med «direktørens time» og ev andre som også skal informere kort om prosjekt. Ser fram til å høre fra deg. Med vennlig hilsen Eva Eilertsen Konsulent Kvalitetsavdelingen, Fag- og forskningssenteret Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kontor tlf Fra: Hansen Maren Beate Sendt: 24. april :44 Til: Hovden Leif; Carlyle Cathrin Kopi: Røssvoll Toril Beate Emne: resultater etter brukerundersøkelse ambulant rehabiliteringsteam Hei Vi var så heldig e å få hjelp fra brukerutvalget til å komme i kontakt med brukerrepresentanter til vårt lille kvalitetsforbedringsprosjekt. Nå begynner vi å nærme oss ferdig med utviklingen av arbeidsmodellen vår, og lurer på om brukerutvalget ønsker å få en tilbakemelding/presentasjon av hvordan brukerne hjalp oss videre? Med vennlig hilsen Maren Beate Hansen Teamkoordinator/fagkonsulent Ambulant RehabilteringsTeam UNN HF Tromsø tlf / 27575

25 SAK BU-40/14 - vedlegg 7 Brosjyremateriell brukerorganisasjoner - «Møteplassen» Mail sendt til brukerorganisasjoner SAFO/FFO lokalt har respondert og fjernet sine. Satte frist for å innhente brosjyremateriell, i hht informasjon fra administrasjonen.

26 SAK BU-40/14 - vedlegg 8 Informasjonsmail sendt Brukerutvalget vedrørende styresaker, med svarfrist til nestleder.

27 SAK BU-40/14 - vedlegg 9 Styringsgruppemøte v/obiajulu Odu Referat styringsgruppemøte prosjekt Pasientsentrerte helsetjenesteteam Dato: møte kl Tilstede: Markus Rumpsfeld, medisinsk klinikk UNN, Bjørn Engum, OSO, Per Christian Valle, UNN Magne Nicolaisen NST, Arnfinn Andersen UiT, Obiajulu Odu, Brukerutvalget UNN, Trond Brattland Tromsø kommune (for Eva T. Olsen), Frode Risdal Harstad kommune (for Brynjulf Hansen), Line Alvestad UNN Harstad og Monika Dalbakk UNN. Markus Rumpsfeld ledet møtet og ønsket velkommen til prosjektets 3. styringsgruppemøte. Møtet ble holdt via videokonferanse mellom Tromsø og Harstad. Saksnr. Sak og referat 15/14 Referat fra møtet Referatet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer: Magne Nicolaisen gjorde styringsgruppen oppmerksom på at det nå er klart at finansieringsordningen mellom spes. og primærhelsetjenesten (nasjonalt) kommer å bli endret. Viktig å følge med på dette, da endringene som gjøres også vil kunne endre partenes økonomiske forutsetninger for dette prosjektet. For øvrig, se sak 17/14 vedr. finansiering av prosjektet. Magne påpekte også at styringsgruppen bør drøfte videre forankring av prosjektet i UNN og kommunene. Både leder av styringsgruppen og prosjektleder har orientert bredt om prosjektet, men fortsatt synes prosjektet lite forankret og kjent i flere miljøer. Det bør også avklares hvem som skal lede styringsgruppen og forankringsarbeidet på overordnet hold, når klinikksjefen går ut i permisjon (ute et år fra juli, i USA). Markus kommer å følge prosjektet inkl. styringsgruppearbeidet videre via videokonferanse, men det vil også være behov for øvrige representanter i styringsgruppen bidrar med forankring av prosjektet i forskjellige fora. 16/14 Gjennomgang og godkjenning av funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelsen ble gjennomgått og drøftet. Styringsgruppen hadde følgende kommentarer og innspill: Oppfølging/ Ansvar Se sak 17/14 Harstad: 18. juni deltar Magne, Markus Line og Monika i møte med Helse- og sosialkomiteen. Medlemmer av styringsgruppen sikrer forankring i egen organisasjon og tar kontakt med prosjektleder for å avtale presentasjon av prosjektet. Teamet oppgave om å gi råd, veiledning etc. er tydelig fremhevet i funksjonsbeskrivelsen, men bør sees mer i sammenheng med tidlig vurdering og avklaring og teamets myndighet til å ta beslutninger. Benevningen høykompetent team bør skiftes ut. Forslag: Riktig, Hensiktsmessig? Skrøpelige eldre (frail elderly) er en benevning flere reagerer på, men er også vanskelig å erstatte. Begrepet er

28 brukt i tidligere rapport fra helse Evt. Eldre med sammensatte problemstillinger? Fotnote for å beskrive ESDT og PACE bør inn. Teamets virkeområde må være tydelig og også hvem som kan aktivere teamet. Risikovurdering må utarbeides. Fastlegens rolle må være tydelig beskrevet. Teamets involveringsgrad må være klar. Sammenligne med eksisterende team (alderspsyk, ART, etc). Vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til Funksjonsbeskrivelsen med justeringer i hht. kommentarer ovenfor. 17/14 Businesscase og finansiering av stillinger i prosjektperioden (UNN og Tromsø kommune Markus Rumpsfeld gikk igjennom businesscase (utsendt i forkant) og finansieringen av pilotprosjektet ble diskutert. Variasjon mellom Tromsø og Harstad går i hovedsak på antall liggedøgn, der Tromsø har et høyere gjennomsnitt enn Harstad. Forventet effekt økonomisk: Eks. totalt antall sparte liggedøgn med både 5% reduksjon i innleggelsesrate og reduksjon i liggetider tilsvarende Harstad. Obs: kan forbruksmønsteret forkludre? Ikke signifikant forskjell av sykehusforbruk. Prosjektet setter inn tiltak som fører til kortere liggetid i Tromsø. Men, behov også for Tromsø kommune å få fram dokumentasjon på om team kan bidra til at brukere kan bo bedre og bo hjemme. M.a.o. er det behov for en businesscase også tilpasset kommunehelsetjenesten. Vedtak: Det lages et utvidet businesscase dokument som STG er omforent om. Henvisning til forskning (Gro, ISM?) 18/14 Tidsplan for videre fremdrift i prosjektet Monika Dalbakk presenterte forslag til tidsplan og milepælplan for pilotprosjektet, i første omgang for Tromsø. Prosjektleder tilpasser funksjonsbeskrivelsen ihht. Styringsgruppens innspill Bjørn Engum, Gro Berntsen, Trond Brattland og Markus R. Innspill fra styringsgruppen: Det bør utarbeides en overordnet plan i tillegg til denne, detaljerte milepælplan, Det bør komme tydelig fram hva som må vedtas for å komme videre og også hvilken rekkefølge ting må gjennomføres. Forskning og utvikling av teknologi må også inn i planen. M8: plattform for utdanning bør tydeliggjøres. Oppstartsdato for teamet i Tromsø settes til 1. oktober Behov for stillinger må inn i budsjettprosessen for Neste skritt er nå å få på plass retningslinjer, stillingsinstruks for teamdeltakerne, Lokalisasjon av teamet Legge til rette for bruk av teknologi i alle ledd. Ansette fagfolk/omdisponere ressurser Vedtak: Milepælplanen tilpasses ihht. Innspill fra styringsgruppen Monika utarbeider overordnet milepælplan ihht. Innspill. Line utarbeider

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Tirsdag 16.9.2014 kl. 12.00 16.00 Møtested: Grand hotel (lunsj sammen med styret på Grand hotel Tromsø, påfølgende møte frem til kl 14.00 sammen med styret.

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: fredag 6.6.2014 kl 9.00 14.00 Møtested: B5-317 (LMS UNN møterom, egen inngang nord for Legevakten) Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN)

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF (UNN) Møtedato: Onsdag 17.6.2015 kl. 09.00 14.30 Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Tilstede: Forfall: Fra adm.: Medlemmer: Cathrin Carlyle,

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 80/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 80/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.10.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 59/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 59/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.06.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10

Årsrapport 2009. Brukerutvalget UNN HF. Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Årsrapport 2009 Brukerutvalget UNN HF Godkjent i Brukerutvalgets møte 11.03.10 Utvalgets sammensetning og aktivitet Brukerutvalg UNN HF ble oppnevnt av styret 17.12.07 etter forslag fra brukerorganisasjonene.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9: PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: Torsdag 16. juni 2011 kl 10.30 14.55 Møtested: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt- Sofie

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2017 Tid: 10.10-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.11.2016 Tid: 09:00-14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2017 Tid: 9.00-13.55 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Sak 88/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 88/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 (oversikten finnes også under www.unn.no/samhandling. Nye samhandlingsprosjekt

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Møtedato: onsdag klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte møtet på BUPA.

Møtedato: onsdag klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte møtet på BUPA. MØTEREFERAT Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Møtedato: onsdag 14.06.17 klokken 11:00-15:00 Møtested: Møte med Brukerutvalget UNN fra 11:45-13:15. Etter klokken 13:15 fortsatte

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

Tilstede Leder av OSO og avdelingsleder Rehabiliteringsklinikken, UNN Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune. Sør-Troms regionråd

Tilstede Leder av OSO og avdelingsleder Rehabiliteringsklinikken, UNN Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune. Sør-Troms regionråd Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Møtedato: Torsdag 29. september 2016, kl. 11. 00 15. 30 Sted: Furugården bo- og dagsenter, Kongleveien 3, Narvik kommune Tilstede Kari Holthe Merete

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam styrking av helsetjenesten på tvers av sykehus og kommune Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam samhandlingsprosjekt

Detaljer

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.10.2017 Tid: 09.05 14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15.00 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 18. september 2008 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - referat fra møte 14.9.2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP Deltagere : Tilstede

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 3.5.2017 Tid: 10.00-18.00 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 28.8.2017 Tid: 9.00-11.20 Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon:

Møte i Regionalt brukerutvalg. Navn: Tittel: Organisasjon: Protokoll Vår ref.: 2017/8 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 16.3.2017 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 16. mars 2017 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Neste møte:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2016 Tid: 09:00-15.10 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Møtedato: 30. mai 2012 Saksbehandler: Kvalitetsleder Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 32/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: 22.6.2016 Tid: 09:00-13.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13:

MØTEINNKALLING. Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars Sted : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid : 13: MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. mars 2016 Sted : Nordlandssykehuset, Bodø Tid : 13:00 16.15 Møterom/sted: Store Møterom

Detaljer

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

PROTOKOLL/REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) Samhandlingsavdelingen PROTOKOLL/REERAT OVERORDNET SAARBEIDSORGAN (OSO) Dato : 30.11.2017 Sted : Bodø Tidspunkt: 10:30 14:15 Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår ref.:2016/3545 /SPP Side 1 Saksbehandler:Steinar

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 56/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 56/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 56/2017 Referatsaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 56/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Referatsaker Innstilling

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Direktøren Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen.

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen. MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30-16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Brukerutvalget - referat fra møte Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Brukerutvalget - referat fra møte 21.03.2017 Sted: Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30 16:15 Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 PRESSEPROTOKOLL Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilstede Rådmann Lenvik kommune, Midt-Troms regionsråd Ordfører Bjarkøy, Sør-Troms regionråd Rådmann i Nordreisa, Nord-Troms Regionråd

Tilstede Rådmann Lenvik kommune, Midt-Troms regionsråd Ordfører Bjarkøy, Sør-Troms regionråd Rådmann i Nordreisa, Nord-Troms Regionråd Referat fra Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 26.05.11 Møtestart: kl. 10:00. Slutt: 15:10 Tilstede Margrethe Hagerupsen Eddmar Osvold Kjetil Hallen Eva T. Olsen Wenche Folberg Bjørn Engum Per Christian

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Tilstede Kommuneoverlege Tromsø kommune, leder av OSO Senterleder NST UNN, nestleder av OSO

Tilstede Kommuneoverlege Tromsø kommune, leder av OSO Senterleder NST UNN, nestleder av OSO Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.08.13 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:30 Tilstede Trond Brattland Bjørn Engum Markus Rumpsfeld Inger Linaker Wenche Folberg Merete Hessen Tor Ingebrigtsen

Detaljer

Protokoll Styremøte 25. april

Protokoll Styremøte 25. april Protokoll Styremøte 25. april 10.00-13.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne Hansen Margit

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-27/012 Bodø, 7.4.2017 Styresak 41-2017/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017 Kopi av protokollen

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Direktøren Styresak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 08.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 89/2016 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 89/2016 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2016 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2012/351-67/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 4.12.2013 Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 4. desember 2013 Møtested:

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-78/012 Bodø, 24.10.2013 Styresak 120-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni Samhandlingsavdelingen. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni Samhandlingsavdelingen. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Lofoten Tid: 09:30 14:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget april Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 19. april 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Styresak Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset

Styresak Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 09.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Mandat for ungdomsrådet

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016,

Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, Protokoll Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer