Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai Beslutningsgrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013. Beslutningsgrunnlag"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Konsolidering av museene Beslutningsgrunnlag

2 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Prosessen Medvirkning i fase Mål for konsolidering av museene 5 2. STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER TIL RAMMEVERKET FOR "BUSKERUDMUSEENE" Selskapsform Vedtekter Overordnede personalpolitiske prinsipper Organisasjonsmodell Driftsavtale Driftsbudsjett.9 Side 2 av 13

3 1. Innledning På bakgrunn av vedtatt prosjektplan (sak 23/12, Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse) ble det opprette en styringsgruppe for konsolideringsprosessen med ansvar for å utrede og utarbeide forslag til rammeverket for "BuskerudMuseene". Oversikt over styringsgruppens møter i fase 1: Dato Tema Deltakelse av Referanse gruppen for ansatte Undertegning av intensjonsavtaler Planlegging av fellessamling Fremdriftsplan høst Kommunikasjon og endringsprosess m/ Egil Hjertaker Selskapsform Kartlegging av organisasjonsstruktur, kompetanse og lønn Eierskap Del1: Eierskap Del 2: Hele Del 2: Samhandling med for ansatte Selskapsform Hele deltok på slutten av møtet Fremdriftsplan vår 2013 Mål for konsolideringen Mål for konsolideringen Gjennomgang av kartlegging av kompetanse og kompetansebehov To representanter fra Organisasjonsmodell Organisasjonsmodell To representanter fra Personalpolitiske prinsipper To representanter fra Forberede fellessamling Organisasjonsmodell To representanter fra Selskapsform og vedtekter Hele Gjennomgang av forslag til rammeverk med styrelederne Driftsbudsjett Beslutningsgrunnlag Høringsuttalelser Endelig beslutningsgrunnlag To representanter fra To representanter fra To representanter fra Side 3 av 13

4 Beslutningsgrunnlaget er utarbeidet av styringsgruppen bestående av: Gry Charlotte Lj. Andersen, daglig leder, Eiker og Lågendalen museum Marit H. Mehlum, daglig leder, Hallingdal museum Kristin W. Tronrud, daglig leder, Hringariki Camilla L. Lingaas, daglig leder, Kunstnerdalen Kulturmuseum Kjersti B. Hulbakk, utviklingssjef, Buskerud fylkeskommune Britt Sande, prosjektleder, Buskerud fylkeskommune 1.1 Bakgrunn St. meld. nr. 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving, den såkalte ABM-meldingen, lanserte en museumsreform som setter krav til en forpliktende regional samordning av museene. Bakgrunnen for reformen er misforholdet mellom museenes faglige og økonomiske soliditet samt kompleksiteten i de museumsfaglige oppgavene. St. meld. nr. 49 ( ) Framtidas museer sier at hovedmålet til konsolideringsreformen er å skape sterkere museumsfaglige institusjoner som kan gå aktivt inn i de mange utfordringene i museenes samfunnsrolle. For å oppnå dette er det igangsatt en prosess med sikte på færre museumsenheter i hvert fylke. Den første konsolideringsprosessen i Buskerud ( ) resulterte i seks konsoliderte museer i fylket: Blaafarveværket Drammens Museum Eiker og Lågendalen museum Hallingdal museum Kunstnerdalen Kulturmuseum Stiftelsen Hringariki Norsk Bergverksmuseum, tidligere definert som nasjonal institusjon, er også et halvoffentlig museum i Buskerud. Kulturdepartementets oppdrag til museene står i det årlige tilskuddsbrevet. Der vektlegges forvaltning, forskning, formidling og fornying. Disse fire f-ene er i tråd med museenes kjernefunksjoner (vedlegg 1). Etter forrige konsolideringsprosess har det bygget seg opp en erkjennelse av at med dagens ressurssituasjon fremdeles er vanskelig å oppfylle alle overordnede mål. Dagens ressurser strekker ikke til, hverken økonomisk, kapasitetsmessig eller faglig. Gjennom større grad av samordning, samarbeid og utvikling, vil man kunne heve den faglige standarden på museumsvirksomheten i regionen ytterligere og samtidig bidra til en vitalisering av det frivillige museumsarbeidet. En konsolidering er følgelig noe mer enn sammenslåing av institusjoner. Ønsket om ytterligere konsolidering kommer derfor denne gangen fra museene selv. Ved større konsolideringer av museer i andre fylker har museumsreformen blitt fulgt opp fra staten gjennom ekstra tilføring av statlige midler. Dette er i tråd med de signaler departementet har sendt også når det gjelder etableringen av et nytt konsolidert museum, «BuskerudMuseene» (arbeidstittel), bestående av Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki og Kunstnerdalen kulturmuseum. Side 4 av 13

5 1.2 Prosessen Kulturdepartementet har gitt tydelige signaler om at økte statlige driftstilskudd til museene i Buskerud forutsetter videre konsolidering. Statsbudsjettet for 2014 er foreløpig siste budsjett for kulturløftet, hvor det med sikkerhet er midler til museumsreformen. Det har derfor vært avgjørende for styringsgruppen å overholde framdriftsplan. For å sikre uttelling i form av økte statlige midler må søknad om konsolidering sendes til Kulturdepartementet innen 1. juli Konsolideringsprosessen er delt inn i tre faser. Her følger kort historikk og videre framdriftsplan. Januar 2012 Styrene ved Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Norsk Bergverksmuseum sier seg positive til en utredning om videre konsolidering. Prosessen skal ha som mål om å konsolidere de fem museene til ett museum. 31. mai 2012 Buskerud fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar videre konsolidering i museumssektoren med prosjektplan og midler til prosessen. 20. august 2012 Intensjonsavtale mellom de fem museene og fylkeskommunen undertegnes, med mål om å etablere et større konsolidert museum i Buskerud. Et framtidig "BuskerudMuseene" vil overta ansvaret av drift og forvaltning av de samlinger dagens konsoliderte museer har ansvaret for. 20. august juli 2013 (Fase 1) Opprettelse av styringsgruppen, bestående av daglige ledere ved de fem museene, utviklingssjefen og prosjektleder i fylkeskommunen. Styringsgruppen har ansvaret for å utrede og utarbeide forslag til rammeverket for "BuskerudMuseene": Selskapsform Organisasjonsmodell Overordnede personalpolitiske prinsipper Utkast til vedtekter Utkast til driftsavtaler Driftsbudsjett Styringsgruppen har benyttet ekstern ekspertise gjennom Hovedorganisasjonen Virke og PriceWaterCooper (PWC). 26. februar 2013 Norsk Bergverksmuseum ber om en pause. Den videre prosessen skjer uten Norsk Bergverksmuseums deltagelse. Desember 2012 april 2013 Dialog med Stiftelsen Portåsen om deltakelse i konsolideringsprosessen. Enighet om at ved positivt styrevedtak om rammeverket for "BuskerudMuseene" deltar Stiftelsen Portåsen i prosessen fra fase 2. August (fase 2) Fase 2 starter august 2013 og vil vare frem til "BuskerudMuseene" er etablert i løpet av Opprettelse av interimsstyre med ansvar for: Videreførelse og avslutning av prosesser, kommunal medvirkning og eierskap Side 5 av 13

6 Utredning og valg av geografisk plassering, ny administrativ enhet Ansettelse av ny direktør I fellesskap med ny direktør, sluttføre arbeidet med organisasjonsmodell, driftsavtaler og driftsbudsjett på bakgrunn av vedtatte utkast fra fase (fase 3) Fase 3 vies i hovedsak til følgende: Etablering av "BuskerudMuseene" Nedleggelse av de tidligere driftsselskapene (dagens konsoliderte museer) Virksomhetsoverdragelse til "BuskerudMuseene". 1.3 Medvirkning i fase 1 Ansatte Tillitsvalgte fra hvert museum ble invitert 20. desember 2012, for å diskutere ansattes involvering i den videre konsolideringsprosessen. Resultatet ble opprettelsen av en referansegruppe for ansatte. En ansattes representant fra hvert museum sitter representert i referansegruppen. Representanter fra referansegruppen har deltatt på styringsgruppemøter i 2013 og det har i tillegg vært mulig for ansatte å komme med innspill til sin leder som har videreformidlet disse inn til styringsgruppen. Fellessamlinger Det har vært gjennomført tre fellessamlinger for alle ansatte i museene. Samlingene ved oppstart og avslutning tok form av orientering ved styringsgruppen med mulighet for innspill og spørsmål. På den andre samlingen var ansatte med på å komme med sine forslag til utforming av organisasjonsmodell. Dialogmøter Det har vært gjennomført dialogmøter for ansatte, styrer, vertskommunerepresentanter og venneforeninger ved hvert enkelt museum. Hvert museum la opp regien på sitt eget møte. I tillegg er det blitt holdt tre fellesmøter med styrelederne ved museene. Kommuner og regionråd Det har vært holdt et særskilt møte for kulturansvarlige i vertskommunene. I tillegg har det vært gitt orientering i de kommunestyrer og regionråd som har ønsket det. 1.4 Mål for konsolidering av museene Det er formulert visjon, mål og verdier for konsolidering av museene. Visjon: Egenart i fellesskap En vellykket konsolidering må forankres gjennom å bevare dagens besøkssteder som lokale møteplasser for kunnskap og opplevelser, ivareta lokalt engasjement og styrke fagligheten gjennom samordning. Side 6 av 13

7 Mål: Gjennom konsolideringen skal det oppnås: Hensiktsmessig drift av besøksstedene i regi av kompetente fagmiljøer Videreføring og styrking av de respektive fagmiljøene gjennom tverrfaglighet, deling og fellestjenester Frigjøre ressurser til faglig arbeid gjennom generell effektivisering Tydeligere lokale møteplasser for kunnskap og opplevelser Bli en bedre samarbeidspartner for skoleverket, reiselivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, arkiv og andre museer, bygdetun og samlinger i fylket Verdier: Raushet, åpenhet, tilgjengelig og inkluderende 2. Styringsgruppens anbefalinger til rammeverket for "BuskerudMuseene" 2.1 Selskapsform Styringsgruppen anbefaler stiftelse som selskapsform for "BuskerudMuseene". Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av en grundig utredning og vurdering fra PWC om fordeler og ulemper ved de to aktuelle selskapsformene stiftelse og aksjeselskap. PWC sine vurderinger er basert på samtaler med representanter for de ulike museene, tilsendt materiale og andre åpne tilgjengelige kilder som offentliggjorte regnskaper m.m. Styringsgruppens vurdering Stiftelser er en selvstendig selskapsform uten eiere. Utgangspunktet er en verdi som blir stilt til rådighet som stiftelseskapital (grunnkapital). Deretter eier stiftelsen seg selv, og beholder selv avkastning og verdier som virksomheten gir. Stiftelser blir regulert etter bestemmelsene i stiftelsesloven, lov av Stiftelsens grunnkapital skal være minimum kr i alminnelige stiftelser, og minimum kr i næringsdrivende stiftelser. Alminnelige stiftelsene driver kapitalforvaltning, det vil si forvaltning av grunnkapitalen og utdeling av dennes avkastning. De næringsdrivende stiftelsene er særpreget ved at kapitalforvaltningen skjer på en aktiv måte, herunder er stiftelser som er opprettet av offentlige organer. Hvorvidt museer generelt er alminnelige eller næringsdrivende beror på om de har en virksomhet av økonomisk karakter, det vil si omsetning av varer eller tjenester av økonomisk verdi. Dagens konsoliderte museer har salgsinntekter, og dermed noe virksomhet av økonomisk karakter, men offentlige tilskudd representerer fremdeles hovedinntektskilden. Sammenlignet med aksjeselskap ser styringsgruppen stiftelsesformen som hensiktsmessig, da det er formålstjenlig med en mest mulig stabil og varig struktur uten påvirkning utenfra. Stiftelsesformen er egnet for å markere virksomhetens selvstendige karakter i forhold til oppretteren eller andre eksterne personer. Stiftelsen vil være en selveiende institusjon, og stiftelsesformen kan således bidra til at virksomheten utad oppfattes som uavhengig. En slik Side 7 av 13

8 uavhengighet ser styringsgruppen som nødvendig for å gi virksomheten tilstrekkelig legitimitet og integritet som rettssubjekt i forhold til personer som skal befatte seg med stiftelsen. Styret er stiftelsens øverste organ og ansvarlig for organisering og forvaltning. Stifter avgir ved stiftelsestidspunktet råderetten og kan ikke påvirke organisering og forvaltning. I et aksjeselskap kan organisering og forvaltning påvirkes av selskapets eiere gjennom generalforsamlingen som selskapets øverste organ. Stiftelsesformen er mindre fleksibel og derigjennom motstandsdyktig overfor forandringer. Det gir større forutsigbarhet over tid. Vedtektsendringer i en stiftelse må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og er ikke kurant. I aksjeselskap er dette enklere, da vedtektsendring skjer i generalforsamling. Selv om aksjeselskaper er den vanligste selskapsformen i Norge, er stiftelse den vanligste selskapsform for museer. En tydelig forskjell mellom stiftelse og aksjeselskap er at kapitalen i aksjeselskapet tilhører eierne, og ikke enheten. Det vil si at eierne kan ta ut utbytte fra overskuddet i selskapet eller eventuelt fra innskutt kapital. Adgangen til å utdele selskapets midler begrenses imidlertid av et ufravikelig krav om at utdelingen må ligge innenfor selskapets frie egenkapital, jf. aksjeloven 8-1. Selskapets formål og vedtekter kan regulere for dette. Skatte- og merverdiavgiftsmessige forhold Det er ingen vesentlige forskjeller på aksjeselskap og stiftelse i forholdet til mva. Uavhengig av selskapsform må virksomheten organiseres slik at den oppnår rettmessig fradrag for inngående mva. Aksjeselskap og stiftelse følger de samme skatteregler. Det vil ikke være vesentlige skattemessige fordeler eller ulemper mellom de to selskapsformene når man ser bort fra formuesskatteplikt. Styringsgruppen legger til grunn at "BuskerudMuseene» i utgangspunktet ansees for å være fritatt fra skatt- og selvangivelsesplikt gjennom formålet om å drive ideell og kulturell virksomhet. Når en stiftelse er fritatt fra skatteplikt gjelder det samme for stiftelsens formue. Det må imidlertid tas hensyn til at museet gjennom sin virksomhet kan være begrenset skattepliktig uansett selskapsform. Begrenset skatteplikt kan gjøre seg gjeldende der det utøves vesentlig virksomhet som ikke er et ledd i realiseringen av selskapets kulturelle formål (typisk for utleie av bygninger til selskapsutleie uten kulturelt eller musealt innslag). Dersom dette ansees som støttefunksjoner til museumsvirksomheten og ikke som vesentlig, vil dette normalt ikke være å betrakte som skattepliktig inntekt. 2.2 Vedtekter For at museer skal få offentlige tilskudd er det satt visse krav til vedtekter og drift av museene. Forslag til vedtekter for "BuskerudMuseene" ligger som eget vedlegg (vedlegg 2). De følger lovmessige krav og gir samtidig rom for fleksibilitet. Side 8 av 13

9 2.3 Overordnede personalpolitiske prinsipper HMS-arbeidet må prioriteres og være en fast del av det nye museets arbeidsdag, slik at fellesskapet aktivt kan medvirke til at det nye museet er en levende organisasjon. Drift skal skje i samsvar med interne krav og gjeldende HMS-lovgivning, for på den måten også å sikre økt konkurranseevne og etablere museet som en attraktiv arbeidsplass. Tariffavtale for alle Felles pensjonsordning Lik lønn for likt arbeid HMS-plan og drift i henhold til gjeldene HMS-lovgivning IA-bedrift Etisk regelverk (skal omfatte det som ikke omfavnes av lovverk) 2.4 Organisasjonsmodell Fremlagt organisasjonsmodell er styringsgruppens forslag. Sammen med konkrete innspill fra fase 1, inklusive høringsuttalelser, vil dette tas med i det videre arbeide med organisasjonsmodellen i fase2. Det vil være opp til ny direktør og interimstyret å fatte beslutning om hvordan det endelige organisasjonskartet skal se ut og hvor beslutningslinjer bør gå. Styringsgruppens forslag til organisasjonsmodell for "BuskerudMuseene" (vedlegg 3) ivaretar de overordnede prinsippene og ledernivået. Forslaget til organisasjonsmodell viser ikke beslutningslinjene mellom ledernivået og besøksstedene. Styringsgruppen ser det som nødvendig at driften på besøksstedene kartlegges før dette besluttes, da driften er svært ulik fra sted til sted. En slik kartlegging har det ikke vært rom for i fase 1. På bakgrunn av kartleggingen og konkrete innspill fra fase 1, vil endelig organisasjonsmodell utarbeides i fase 2 av interimsstyret i fellesskap med direktøren for det nye museet. Intensjonen er å opprettholde besøksstedene som i dag, gjennom stedlig ledelse og øvrig bemanning. Øverste ledelse vil i samarbeid med stedlig ledelse ha ansvar for kontakten med lokalmiljøet, og å ivareta besøksstedene som lokale møteplasser. Styringsgruppen har ved utformingen av organisasjonsmodell arbeidet etter følgende overordnede mål: Alle besøkssteder skal minst beholde det samme tilbudet som i dag. Alle besøkssteder skal få bedre forutsetning til å utføre pålagte oppdrag. Organisasjonsmodellen skal sikre faglig styrking av drift, forutsigbar faglig ledelse og helhetstenking. Styringsgruppen mener denne modellen, hvor fagavdelingene har det overordnede museumsfaglige ansvaret, best vil løse utfordringene med de fire f-ene og gi de beste fellesløsningene på tvers av avdelingene. For å oppnå hensiktsmessig drift av besøksstedene og deres eiendommer, bør dette skje i regi av kompetente fagmiljøer. Gjennom administrativ effektivisering, tverrfaglighet, deling og fellestjenester, vil de respektive fagmiljøene styrkes og videreutvikles, samtidig som det frigjør ressurser til faglig arbeid. Dette viser at vi ønsker å få til en mest mulig fleksibel og profesjonell driftet organisasjon som skal løse oppgaver etter behov. Side 9 av 13

10 Dette er en omstilling som ikke skal lede til oppsigelser. For å få til bedre bruk av dagens ressurser og kompetanse kan noen stillingsinstrukser komme til å bli endret, og noen ansatte oppleve at de må bytte helt eller delvis arbeidssted. Av nyansettelser er det kun tiltenkt rekruttering av ny direktør. Øvrig ledelse tenkes rekruttert internt på bakgrunn av kompetansekartlegging. 2.5 Driftsavtale Konsolideringen skal hente mer ut av de bestående museene gjennom samordning og samarbeid. For å skape et nødvendig fundament for utvikling må følgende utvikles: Reelle og fungerende arbeidsfellesskap Felles driftsstyre Felles driftsenhet Felles arbeidsgiveransvar Felles økonomisk forvaltning Målet er å utvikle en faglig sterk institusjon. Ut fra en samlet museumsplan vil det nye konsoliderte museet ha det overordnede ansvaret for innsamling, dokumentasjon, bevaring forskning og formidling av kultur- og naturhistorie, på vegne av eierselskapene det inngås driftsavtaler (vedlegg 4) med. "BuskerudMuseene" skal ikke overta eiendomsansvaret for bygninger og samlinger. Driften av museene som inngår i konsolideringen skal overføres til "BuskerudMuseene". "BuskerudMuseene" overtar ansvar for drift og forvaltning av eierselskapenes samlinger, gjennom virksomhetsoverdragelse. Driftsavtalen med "BuskerudMuseene" vil overta for de driftsavtaler som eierselskapene har med dagens konsoliderte museer. Denne skal sikre at "BuskerudMuseene" ivaretar de ulike besøksstedene. Avtalen skal regulere pengestrømmen mellom "BuskerudMuseene" og eierselskapene, samt ivareta gode regnskapsmessige prinsipper. Etter forrige konsolidering, hvor drift ble skilt ut i egne driftsselskaper, har myndighetene sett med milde øyne på at driftsselskapene i stor grad har utført og bekostet alle oppgaver i museene og derigjennom også utført og finansiert bygningsmessig arbeid på annen manns eiendom. Dette gir ikke lenger regelverket anledning til. Det betyr at drift og eiendom i større grad må opptre som adskilte selvstendige selskaper tross den åpenbare bindingen mellom de to. Drifts- og leieavtalen er ment til å regulere for forholdet, dog med det formål å sørge for at partene sammen utgjør god museumsdrift. Formelt er det driftsselskapet, gjennom dokumentert forvaltning og drift, som ansees som museet i den offentlige tilskuddsordningen. Driftsselskapet vil dermed også være den nærmeste til å ta de beslutninger som vedrører driften. De objekter det inngås avtale om, blir i avtalen definert under begrepet Samlingen. Eierselskapet er formell eier av og har det ansvar for Samlingen som naturlig tilfaller eier. For noen vil det bli nytt at det gjennom drifts- og leieavtalen defineres hva som er eiers ansvar og hva som er leietakers (herunder driftsselskapets). Forholdet gjenspeiles i et leiebeløp. Driftsavtalen danner grunnlag for at eierselskap frivillig kan registreres for mva for de selskaper som i dag ikke har en slik registrering. Driftsavtalen vil ha et likelydende rammeverk for alle, og klausuler som tilpasses hver enkelt avtale. Side 10 av 13

11 Før avtaleinngåelse med eierselskapene vil det foretas en grundig gjennomgang av driftsavtalen om de juridiske og regnskapsmessige aspektene. 2.6 Driftsbudsjett Budsjettet er basert på hvert enkeltes museum sine budsjettsøknader for 2014 til Kulturdepartementet. I tillegg er det lagt inn stipulerte kostnader knyttet til første års drift av "BuskerudMuseene". Budsjett "BuskerudMuseene" 2014 Inntekter HM E&L KKM SH SUM Billettinntekter Inntekter butikk Inntekter kafe Inntekter andre varer og tjenester Sponsorinntekter Gaver Andre egeninntekter Sum egeninntekter Ordinære offentlig tilskudd KKD Økning - konsolidering (60%) BFK Kommuner Sum Andre offentlige tilskudd KKD BFK Kommuner Andre Sum andre tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER Side 11 av 13

12 Utgifter Utgifter butikk Utgifter kafe Utgifter andre varer /tjenester Lønnskostnader Pensjonskostnader Avskrivninger Drift av lokaler Vedlikehold lokaler/bygg Husleiekostnader Andre driftskostnader Sum utgifter før konsolidering/budsjettsøknader Med konsolidering fom Ny direktør Økonomi/administrasjon Personal/HMS IKT /fellesfunksjoner /serviceavtaler etc Intern lønnsutjevning Eksterne tjenester Kontorkostn. felles adm./leie/strøm/vann etc Andre etableringskostnader Kompetanseheving/andre internkostnader Leieavtaler med eierselskapene Styrekostnader Økning budsjett som følge av konsolidering Sum kostnader DRIFTSRESULTAT Side 12 av 13

13 Noter til budsjettet: 1. Kun direktør tenkes rekruttert eksternt. Lønnsposten inkluderer feriepenger/sosiale utgifter og pensjonsutgifter. 2. Økonomi/administrasjonsfunksjon tenkes etablert som fellesfunksjon for alle avdelinger. Krever omlegging og etablering av nye rutiner og oppsigelse av eksisterende avtaler, regnskaps- lønnssystemer. Bemanning tenkes rekruttert internt. 3. Personal/HMS Funksjonen mangler i dag. Alle ansatte skal plasseres i et selskap med en felles arbeidsgiver. Gjennomgang av alle pensjonsavtaler og etablering av felles tariffavtale, innmelding i en arbeidsgiverorganisasjon og etablering av system for HMS/internkontroller poster som inngår i budsjettposten. 4. IKT/fellesfunksjoner/serviceavtaler etc. De fleste avdelingene har i dag gamle og uhensiktsmessige IKT-løsninger. For å få avdelinger med geografisk spredning til å fungere under ett trengs utskiftinger og konvertible løsninger, intranett, felles telefonløsninger, serverfunksjon og service -og overvåkningsavtaler. Etablering av felles bookingsystem, oppsigelse av eksisterende avtaler og etablering av avtaler felles for alle er inkludert i budsjettposten. 5. Intern lønnsutjevning. Lovnaden om at ingen skal gå ned i lønn og prinsippet om lik lønn for likt arbeid vil kreve avsetning til lønnsutjevning. Forsiktig anslag. 6. Eksterne tjenester Det tenkes kjøp av eksterne tjenester til regnskap/revisjon/lønn/juridisk bistand ifbm. avtaleinngåelser etc. 7. Kontoretablering/felles adm/kontorleie Alminnelige etableringskostnader ifbm. opprettelse av et felles adm. kontor. Intensjon om å etablere et kontor fysisk plassert utenfor de etablerte stedene. 8. Andre etableringskostnader Investeringskostnader som kontormøbler/kopimaskin/skriver/pc etc. 9. Kompetanseheving/internkostnader Kompetanseheving ved stillingsendringer/nye utfordringer/kurs/ etablering av fagavdelinger/geografisk forflytting av ansatte for etablering av fagmiljøer/ reising/møter/internsamlinger/motivasjon etc. 10. Leieavtaler med eierselskapene Opprettelse og betjening av leie- og driftsavtaler med de eierselskapene som ikke har dette i dag. Krav til næringsmessig leie og minimumsomsetning for eierselskapene må ivaretas for å søke frivillig registrering for mva i eierselskapene. Denne leien må betjenes av det nye driftsselskapet. 11. Styrekostnader Det må forventes etablering av styrehonorar og andre kostnader/reisekostnader knyttet til styrets deltakelse i første driftsår som konsolidert enhet. Side 13 av 13

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT

Haugalandmuseene. Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT Haugalandmuseene Anbefalinger om fremtidig organisering OLE MARIUS HYLLAND OG AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 14/2014 Tittel: Haugalandmuseene Undertittel: Anbefalinger om fremtidig organisering TF-notat nr:

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer