Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai Beslutningsgrunnlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013. Beslutningsgrunnlag"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Konsolidering av museene Beslutningsgrunnlag

2 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Prosessen Medvirkning i fase Mål for konsolidering av museene 5 2. STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER TIL RAMMEVERKET FOR "BUSKERUDMUSEENE" Selskapsform Vedtekter Overordnede personalpolitiske prinsipper Organisasjonsmodell Driftsavtale Driftsbudsjett.9 Side 2 av 13

3 1. Innledning På bakgrunn av vedtatt prosjektplan (sak 23/12, Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse) ble det opprette en styringsgruppe for konsolideringsprosessen med ansvar for å utrede og utarbeide forslag til rammeverket for "BuskerudMuseene". Oversikt over styringsgruppens møter i fase 1: Dato Tema Deltakelse av Referanse gruppen for ansatte Undertegning av intensjonsavtaler Planlegging av fellessamling Fremdriftsplan høst Kommunikasjon og endringsprosess m/ Egil Hjertaker Selskapsform Kartlegging av organisasjonsstruktur, kompetanse og lønn Eierskap Del1: Eierskap Del 2: Hele Del 2: Samhandling med for ansatte Selskapsform Hele deltok på slutten av møtet Fremdriftsplan vår 2013 Mål for konsolideringen Mål for konsolideringen Gjennomgang av kartlegging av kompetanse og kompetansebehov To representanter fra Organisasjonsmodell Organisasjonsmodell To representanter fra Personalpolitiske prinsipper To representanter fra Forberede fellessamling Organisasjonsmodell To representanter fra Selskapsform og vedtekter Hele Gjennomgang av forslag til rammeverk med styrelederne Driftsbudsjett Beslutningsgrunnlag Høringsuttalelser Endelig beslutningsgrunnlag To representanter fra To representanter fra To representanter fra Side 3 av 13

4 Beslutningsgrunnlaget er utarbeidet av styringsgruppen bestående av: Gry Charlotte Lj. Andersen, daglig leder, Eiker og Lågendalen museum Marit H. Mehlum, daglig leder, Hallingdal museum Kristin W. Tronrud, daglig leder, Hringariki Camilla L. Lingaas, daglig leder, Kunstnerdalen Kulturmuseum Kjersti B. Hulbakk, utviklingssjef, Buskerud fylkeskommune Britt Sande, prosjektleder, Buskerud fylkeskommune 1.1 Bakgrunn St. meld. nr. 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving, den såkalte ABM-meldingen, lanserte en museumsreform som setter krav til en forpliktende regional samordning av museene. Bakgrunnen for reformen er misforholdet mellom museenes faglige og økonomiske soliditet samt kompleksiteten i de museumsfaglige oppgavene. St. meld. nr. 49 ( ) Framtidas museer sier at hovedmålet til konsolideringsreformen er å skape sterkere museumsfaglige institusjoner som kan gå aktivt inn i de mange utfordringene i museenes samfunnsrolle. For å oppnå dette er det igangsatt en prosess med sikte på færre museumsenheter i hvert fylke. Den første konsolideringsprosessen i Buskerud ( ) resulterte i seks konsoliderte museer i fylket: Blaafarveværket Drammens Museum Eiker og Lågendalen museum Hallingdal museum Kunstnerdalen Kulturmuseum Stiftelsen Hringariki Norsk Bergverksmuseum, tidligere definert som nasjonal institusjon, er også et halvoffentlig museum i Buskerud. Kulturdepartementets oppdrag til museene står i det årlige tilskuddsbrevet. Der vektlegges forvaltning, forskning, formidling og fornying. Disse fire f-ene er i tråd med museenes kjernefunksjoner (vedlegg 1). Etter forrige konsolideringsprosess har det bygget seg opp en erkjennelse av at med dagens ressurssituasjon fremdeles er vanskelig å oppfylle alle overordnede mål. Dagens ressurser strekker ikke til, hverken økonomisk, kapasitetsmessig eller faglig. Gjennom større grad av samordning, samarbeid og utvikling, vil man kunne heve den faglige standarden på museumsvirksomheten i regionen ytterligere og samtidig bidra til en vitalisering av det frivillige museumsarbeidet. En konsolidering er følgelig noe mer enn sammenslåing av institusjoner. Ønsket om ytterligere konsolidering kommer derfor denne gangen fra museene selv. Ved større konsolideringer av museer i andre fylker har museumsreformen blitt fulgt opp fra staten gjennom ekstra tilføring av statlige midler. Dette er i tråd med de signaler departementet har sendt også når det gjelder etableringen av et nytt konsolidert museum, «BuskerudMuseene» (arbeidstittel), bestående av Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki og Kunstnerdalen kulturmuseum. Side 4 av 13

5 1.2 Prosessen Kulturdepartementet har gitt tydelige signaler om at økte statlige driftstilskudd til museene i Buskerud forutsetter videre konsolidering. Statsbudsjettet for 2014 er foreløpig siste budsjett for kulturløftet, hvor det med sikkerhet er midler til museumsreformen. Det har derfor vært avgjørende for styringsgruppen å overholde framdriftsplan. For å sikre uttelling i form av økte statlige midler må søknad om konsolidering sendes til Kulturdepartementet innen 1. juli Konsolideringsprosessen er delt inn i tre faser. Her følger kort historikk og videre framdriftsplan. Januar 2012 Styrene ved Eiker og Lågendalen museum, Hallingdal museum, Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum og Norsk Bergverksmuseum sier seg positive til en utredning om videre konsolidering. Prosessen skal ha som mål om å konsolidere de fem museene til ett museum. 31. mai 2012 Buskerud fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar videre konsolidering i museumssektoren med prosjektplan og midler til prosessen. 20. august 2012 Intensjonsavtale mellom de fem museene og fylkeskommunen undertegnes, med mål om å etablere et større konsolidert museum i Buskerud. Et framtidig "BuskerudMuseene" vil overta ansvaret av drift og forvaltning av de samlinger dagens konsoliderte museer har ansvaret for. 20. august juli 2013 (Fase 1) Opprettelse av styringsgruppen, bestående av daglige ledere ved de fem museene, utviklingssjefen og prosjektleder i fylkeskommunen. Styringsgruppen har ansvaret for å utrede og utarbeide forslag til rammeverket for "BuskerudMuseene": Selskapsform Organisasjonsmodell Overordnede personalpolitiske prinsipper Utkast til vedtekter Utkast til driftsavtaler Driftsbudsjett Styringsgruppen har benyttet ekstern ekspertise gjennom Hovedorganisasjonen Virke og PriceWaterCooper (PWC). 26. februar 2013 Norsk Bergverksmuseum ber om en pause. Den videre prosessen skjer uten Norsk Bergverksmuseums deltagelse. Desember 2012 april 2013 Dialog med Stiftelsen Portåsen om deltakelse i konsolideringsprosessen. Enighet om at ved positivt styrevedtak om rammeverket for "BuskerudMuseene" deltar Stiftelsen Portåsen i prosessen fra fase 2. August (fase 2) Fase 2 starter august 2013 og vil vare frem til "BuskerudMuseene" er etablert i løpet av Opprettelse av interimsstyre med ansvar for: Videreførelse og avslutning av prosesser, kommunal medvirkning og eierskap Side 5 av 13

6 Utredning og valg av geografisk plassering, ny administrativ enhet Ansettelse av ny direktør I fellesskap med ny direktør, sluttføre arbeidet med organisasjonsmodell, driftsavtaler og driftsbudsjett på bakgrunn av vedtatte utkast fra fase (fase 3) Fase 3 vies i hovedsak til følgende: Etablering av "BuskerudMuseene" Nedleggelse av de tidligere driftsselskapene (dagens konsoliderte museer) Virksomhetsoverdragelse til "BuskerudMuseene". 1.3 Medvirkning i fase 1 Ansatte Tillitsvalgte fra hvert museum ble invitert 20. desember 2012, for å diskutere ansattes involvering i den videre konsolideringsprosessen. Resultatet ble opprettelsen av en referansegruppe for ansatte. En ansattes representant fra hvert museum sitter representert i referansegruppen. Representanter fra referansegruppen har deltatt på styringsgruppemøter i 2013 og det har i tillegg vært mulig for ansatte å komme med innspill til sin leder som har videreformidlet disse inn til styringsgruppen. Fellessamlinger Det har vært gjennomført tre fellessamlinger for alle ansatte i museene. Samlingene ved oppstart og avslutning tok form av orientering ved styringsgruppen med mulighet for innspill og spørsmål. På den andre samlingen var ansatte med på å komme med sine forslag til utforming av organisasjonsmodell. Dialogmøter Det har vært gjennomført dialogmøter for ansatte, styrer, vertskommunerepresentanter og venneforeninger ved hvert enkelt museum. Hvert museum la opp regien på sitt eget møte. I tillegg er det blitt holdt tre fellesmøter med styrelederne ved museene. Kommuner og regionråd Det har vært holdt et særskilt møte for kulturansvarlige i vertskommunene. I tillegg har det vært gitt orientering i de kommunestyrer og regionråd som har ønsket det. 1.4 Mål for konsolidering av museene Det er formulert visjon, mål og verdier for konsolidering av museene. Visjon: Egenart i fellesskap En vellykket konsolidering må forankres gjennom å bevare dagens besøkssteder som lokale møteplasser for kunnskap og opplevelser, ivareta lokalt engasjement og styrke fagligheten gjennom samordning. Side 6 av 13

7 Mål: Gjennom konsolideringen skal det oppnås: Hensiktsmessig drift av besøksstedene i regi av kompetente fagmiljøer Videreføring og styrking av de respektive fagmiljøene gjennom tverrfaglighet, deling og fellestjenester Frigjøre ressurser til faglig arbeid gjennom generell effektivisering Tydeligere lokale møteplasser for kunnskap og opplevelser Bli en bedre samarbeidspartner for skoleverket, reiselivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, arkiv og andre museer, bygdetun og samlinger i fylket Verdier: Raushet, åpenhet, tilgjengelig og inkluderende 2. Styringsgruppens anbefalinger til rammeverket for "BuskerudMuseene" 2.1 Selskapsform Styringsgruppen anbefaler stiftelse som selskapsform for "BuskerudMuseene". Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av en grundig utredning og vurdering fra PWC om fordeler og ulemper ved de to aktuelle selskapsformene stiftelse og aksjeselskap. PWC sine vurderinger er basert på samtaler med representanter for de ulike museene, tilsendt materiale og andre åpne tilgjengelige kilder som offentliggjorte regnskaper m.m. Styringsgruppens vurdering Stiftelser er en selvstendig selskapsform uten eiere. Utgangspunktet er en verdi som blir stilt til rådighet som stiftelseskapital (grunnkapital). Deretter eier stiftelsen seg selv, og beholder selv avkastning og verdier som virksomheten gir. Stiftelser blir regulert etter bestemmelsene i stiftelsesloven, lov av Stiftelsens grunnkapital skal være minimum kr i alminnelige stiftelser, og minimum kr i næringsdrivende stiftelser. Alminnelige stiftelsene driver kapitalforvaltning, det vil si forvaltning av grunnkapitalen og utdeling av dennes avkastning. De næringsdrivende stiftelsene er særpreget ved at kapitalforvaltningen skjer på en aktiv måte, herunder er stiftelser som er opprettet av offentlige organer. Hvorvidt museer generelt er alminnelige eller næringsdrivende beror på om de har en virksomhet av økonomisk karakter, det vil si omsetning av varer eller tjenester av økonomisk verdi. Dagens konsoliderte museer har salgsinntekter, og dermed noe virksomhet av økonomisk karakter, men offentlige tilskudd representerer fremdeles hovedinntektskilden. Sammenlignet med aksjeselskap ser styringsgruppen stiftelsesformen som hensiktsmessig, da det er formålstjenlig med en mest mulig stabil og varig struktur uten påvirkning utenfra. Stiftelsesformen er egnet for å markere virksomhetens selvstendige karakter i forhold til oppretteren eller andre eksterne personer. Stiftelsen vil være en selveiende institusjon, og stiftelsesformen kan således bidra til at virksomheten utad oppfattes som uavhengig. En slik Side 7 av 13

8 uavhengighet ser styringsgruppen som nødvendig for å gi virksomheten tilstrekkelig legitimitet og integritet som rettssubjekt i forhold til personer som skal befatte seg med stiftelsen. Styret er stiftelsens øverste organ og ansvarlig for organisering og forvaltning. Stifter avgir ved stiftelsestidspunktet råderetten og kan ikke påvirke organisering og forvaltning. I et aksjeselskap kan organisering og forvaltning påvirkes av selskapets eiere gjennom generalforsamlingen som selskapets øverste organ. Stiftelsesformen er mindre fleksibel og derigjennom motstandsdyktig overfor forandringer. Det gir større forutsigbarhet over tid. Vedtektsendringer i en stiftelse må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og er ikke kurant. I aksjeselskap er dette enklere, da vedtektsendring skjer i generalforsamling. Selv om aksjeselskaper er den vanligste selskapsformen i Norge, er stiftelse den vanligste selskapsform for museer. En tydelig forskjell mellom stiftelse og aksjeselskap er at kapitalen i aksjeselskapet tilhører eierne, og ikke enheten. Det vil si at eierne kan ta ut utbytte fra overskuddet i selskapet eller eventuelt fra innskutt kapital. Adgangen til å utdele selskapets midler begrenses imidlertid av et ufravikelig krav om at utdelingen må ligge innenfor selskapets frie egenkapital, jf. aksjeloven 8-1. Selskapets formål og vedtekter kan regulere for dette. Skatte- og merverdiavgiftsmessige forhold Det er ingen vesentlige forskjeller på aksjeselskap og stiftelse i forholdet til mva. Uavhengig av selskapsform må virksomheten organiseres slik at den oppnår rettmessig fradrag for inngående mva. Aksjeselskap og stiftelse følger de samme skatteregler. Det vil ikke være vesentlige skattemessige fordeler eller ulemper mellom de to selskapsformene når man ser bort fra formuesskatteplikt. Styringsgruppen legger til grunn at "BuskerudMuseene» i utgangspunktet ansees for å være fritatt fra skatt- og selvangivelsesplikt gjennom formålet om å drive ideell og kulturell virksomhet. Når en stiftelse er fritatt fra skatteplikt gjelder det samme for stiftelsens formue. Det må imidlertid tas hensyn til at museet gjennom sin virksomhet kan være begrenset skattepliktig uansett selskapsform. Begrenset skatteplikt kan gjøre seg gjeldende der det utøves vesentlig virksomhet som ikke er et ledd i realiseringen av selskapets kulturelle formål (typisk for utleie av bygninger til selskapsutleie uten kulturelt eller musealt innslag). Dersom dette ansees som støttefunksjoner til museumsvirksomheten og ikke som vesentlig, vil dette normalt ikke være å betrakte som skattepliktig inntekt. 2.2 Vedtekter For at museer skal få offentlige tilskudd er det satt visse krav til vedtekter og drift av museene. Forslag til vedtekter for "BuskerudMuseene" ligger som eget vedlegg (vedlegg 2). De følger lovmessige krav og gir samtidig rom for fleksibilitet. Side 8 av 13

9 2.3 Overordnede personalpolitiske prinsipper HMS-arbeidet må prioriteres og være en fast del av det nye museets arbeidsdag, slik at fellesskapet aktivt kan medvirke til at det nye museet er en levende organisasjon. Drift skal skje i samsvar med interne krav og gjeldende HMS-lovgivning, for på den måten også å sikre økt konkurranseevne og etablere museet som en attraktiv arbeidsplass. Tariffavtale for alle Felles pensjonsordning Lik lønn for likt arbeid HMS-plan og drift i henhold til gjeldene HMS-lovgivning IA-bedrift Etisk regelverk (skal omfatte det som ikke omfavnes av lovverk) 2.4 Organisasjonsmodell Fremlagt organisasjonsmodell er styringsgruppens forslag. Sammen med konkrete innspill fra fase 1, inklusive høringsuttalelser, vil dette tas med i det videre arbeide med organisasjonsmodellen i fase2. Det vil være opp til ny direktør og interimstyret å fatte beslutning om hvordan det endelige organisasjonskartet skal se ut og hvor beslutningslinjer bør gå. Styringsgruppens forslag til organisasjonsmodell for "BuskerudMuseene" (vedlegg 3) ivaretar de overordnede prinsippene og ledernivået. Forslaget til organisasjonsmodell viser ikke beslutningslinjene mellom ledernivået og besøksstedene. Styringsgruppen ser det som nødvendig at driften på besøksstedene kartlegges før dette besluttes, da driften er svært ulik fra sted til sted. En slik kartlegging har det ikke vært rom for i fase 1. På bakgrunn av kartleggingen og konkrete innspill fra fase 1, vil endelig organisasjonsmodell utarbeides i fase 2 av interimsstyret i fellesskap med direktøren for det nye museet. Intensjonen er å opprettholde besøksstedene som i dag, gjennom stedlig ledelse og øvrig bemanning. Øverste ledelse vil i samarbeid med stedlig ledelse ha ansvar for kontakten med lokalmiljøet, og å ivareta besøksstedene som lokale møteplasser. Styringsgruppen har ved utformingen av organisasjonsmodell arbeidet etter følgende overordnede mål: Alle besøkssteder skal minst beholde det samme tilbudet som i dag. Alle besøkssteder skal få bedre forutsetning til å utføre pålagte oppdrag. Organisasjonsmodellen skal sikre faglig styrking av drift, forutsigbar faglig ledelse og helhetstenking. Styringsgruppen mener denne modellen, hvor fagavdelingene har det overordnede museumsfaglige ansvaret, best vil løse utfordringene med de fire f-ene og gi de beste fellesløsningene på tvers av avdelingene. For å oppnå hensiktsmessig drift av besøksstedene og deres eiendommer, bør dette skje i regi av kompetente fagmiljøer. Gjennom administrativ effektivisering, tverrfaglighet, deling og fellestjenester, vil de respektive fagmiljøene styrkes og videreutvikles, samtidig som det frigjør ressurser til faglig arbeid. Dette viser at vi ønsker å få til en mest mulig fleksibel og profesjonell driftet organisasjon som skal løse oppgaver etter behov. Side 9 av 13

10 Dette er en omstilling som ikke skal lede til oppsigelser. For å få til bedre bruk av dagens ressurser og kompetanse kan noen stillingsinstrukser komme til å bli endret, og noen ansatte oppleve at de må bytte helt eller delvis arbeidssted. Av nyansettelser er det kun tiltenkt rekruttering av ny direktør. Øvrig ledelse tenkes rekruttert internt på bakgrunn av kompetansekartlegging. 2.5 Driftsavtale Konsolideringen skal hente mer ut av de bestående museene gjennom samordning og samarbeid. For å skape et nødvendig fundament for utvikling må følgende utvikles: Reelle og fungerende arbeidsfellesskap Felles driftsstyre Felles driftsenhet Felles arbeidsgiveransvar Felles økonomisk forvaltning Målet er å utvikle en faglig sterk institusjon. Ut fra en samlet museumsplan vil det nye konsoliderte museet ha det overordnede ansvaret for innsamling, dokumentasjon, bevaring forskning og formidling av kultur- og naturhistorie, på vegne av eierselskapene det inngås driftsavtaler (vedlegg 4) med. "BuskerudMuseene" skal ikke overta eiendomsansvaret for bygninger og samlinger. Driften av museene som inngår i konsolideringen skal overføres til "BuskerudMuseene". "BuskerudMuseene" overtar ansvar for drift og forvaltning av eierselskapenes samlinger, gjennom virksomhetsoverdragelse. Driftsavtalen med "BuskerudMuseene" vil overta for de driftsavtaler som eierselskapene har med dagens konsoliderte museer. Denne skal sikre at "BuskerudMuseene" ivaretar de ulike besøksstedene. Avtalen skal regulere pengestrømmen mellom "BuskerudMuseene" og eierselskapene, samt ivareta gode regnskapsmessige prinsipper. Etter forrige konsolidering, hvor drift ble skilt ut i egne driftsselskaper, har myndighetene sett med milde øyne på at driftsselskapene i stor grad har utført og bekostet alle oppgaver i museene og derigjennom også utført og finansiert bygningsmessig arbeid på annen manns eiendom. Dette gir ikke lenger regelverket anledning til. Det betyr at drift og eiendom i større grad må opptre som adskilte selvstendige selskaper tross den åpenbare bindingen mellom de to. Drifts- og leieavtalen er ment til å regulere for forholdet, dog med det formål å sørge for at partene sammen utgjør god museumsdrift. Formelt er det driftsselskapet, gjennom dokumentert forvaltning og drift, som ansees som museet i den offentlige tilskuddsordningen. Driftsselskapet vil dermed også være den nærmeste til å ta de beslutninger som vedrører driften. De objekter det inngås avtale om, blir i avtalen definert under begrepet Samlingen. Eierselskapet er formell eier av og har det ansvar for Samlingen som naturlig tilfaller eier. For noen vil det bli nytt at det gjennom drifts- og leieavtalen defineres hva som er eiers ansvar og hva som er leietakers (herunder driftsselskapets). Forholdet gjenspeiles i et leiebeløp. Driftsavtalen danner grunnlag for at eierselskap frivillig kan registreres for mva for de selskaper som i dag ikke har en slik registrering. Driftsavtalen vil ha et likelydende rammeverk for alle, og klausuler som tilpasses hver enkelt avtale. Side 10 av 13

11 Før avtaleinngåelse med eierselskapene vil det foretas en grundig gjennomgang av driftsavtalen om de juridiske og regnskapsmessige aspektene. 2.6 Driftsbudsjett Budsjettet er basert på hvert enkeltes museum sine budsjettsøknader for 2014 til Kulturdepartementet. I tillegg er det lagt inn stipulerte kostnader knyttet til første års drift av "BuskerudMuseene". Budsjett "BuskerudMuseene" 2014 Inntekter HM E&L KKM SH SUM Billettinntekter Inntekter butikk Inntekter kafe Inntekter andre varer og tjenester Sponsorinntekter Gaver Andre egeninntekter Sum egeninntekter Ordinære offentlig tilskudd KKD Økning - konsolidering (60%) BFK Kommuner Sum Andre offentlige tilskudd KKD BFK Kommuner Andre Sum andre tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER Side 11 av 13

12 Utgifter Utgifter butikk Utgifter kafe Utgifter andre varer /tjenester Lønnskostnader Pensjonskostnader Avskrivninger Drift av lokaler Vedlikehold lokaler/bygg Husleiekostnader Andre driftskostnader Sum utgifter før konsolidering/budsjettsøknader Med konsolidering fom Ny direktør Økonomi/administrasjon Personal/HMS IKT /fellesfunksjoner /serviceavtaler etc Intern lønnsutjevning Eksterne tjenester Kontorkostn. felles adm./leie/strøm/vann etc Andre etableringskostnader Kompetanseheving/andre internkostnader Leieavtaler med eierselskapene Styrekostnader Økning budsjett som følge av konsolidering Sum kostnader DRIFTSRESULTAT Side 12 av 13

13 Noter til budsjettet: 1. Kun direktør tenkes rekruttert eksternt. Lønnsposten inkluderer feriepenger/sosiale utgifter og pensjonsutgifter. 2. Økonomi/administrasjonsfunksjon tenkes etablert som fellesfunksjon for alle avdelinger. Krever omlegging og etablering av nye rutiner og oppsigelse av eksisterende avtaler, regnskaps- lønnssystemer. Bemanning tenkes rekruttert internt. 3. Personal/HMS Funksjonen mangler i dag. Alle ansatte skal plasseres i et selskap med en felles arbeidsgiver. Gjennomgang av alle pensjonsavtaler og etablering av felles tariffavtale, innmelding i en arbeidsgiverorganisasjon og etablering av system for HMS/internkontroller poster som inngår i budsjettposten. 4. IKT/fellesfunksjoner/serviceavtaler etc. De fleste avdelingene har i dag gamle og uhensiktsmessige IKT-løsninger. For å få avdelinger med geografisk spredning til å fungere under ett trengs utskiftinger og konvertible løsninger, intranett, felles telefonløsninger, serverfunksjon og service -og overvåkningsavtaler. Etablering av felles bookingsystem, oppsigelse av eksisterende avtaler og etablering av avtaler felles for alle er inkludert i budsjettposten. 5. Intern lønnsutjevning. Lovnaden om at ingen skal gå ned i lønn og prinsippet om lik lønn for likt arbeid vil kreve avsetning til lønnsutjevning. Forsiktig anslag. 6. Eksterne tjenester Det tenkes kjøp av eksterne tjenester til regnskap/revisjon/lønn/juridisk bistand ifbm. avtaleinngåelser etc. 7. Kontoretablering/felles adm/kontorleie Alminnelige etableringskostnader ifbm. opprettelse av et felles adm. kontor. Intensjon om å etablere et kontor fysisk plassert utenfor de etablerte stedene. 8. Andre etableringskostnader Investeringskostnader som kontormøbler/kopimaskin/skriver/pc etc. 9. Kompetanseheving/internkostnader Kompetanseheving ved stillingsendringer/nye utfordringer/kurs/ etablering av fagavdelinger/geografisk forflytting av ansatte for etablering av fagmiljøer/ reising/møter/internsamlinger/motivasjon etc. 10. Leieavtaler med eierselskapene Opprettelse og betjening av leie- og driftsavtaler med de eierselskapene som ikke har dette i dag. Krav til næringsmessig leie og minimumsomsetning for eierselskapene må ivaretas for å søke frivillig registrering for mva i eierselskapene. Denne leien må betjenes av det nye driftsselskapet. 11. Styrekostnader Det må forventes etablering av styrehonorar og andre kostnader/reisekostnader knyttet til styrets deltakelse i første driftsår som konsolidert enhet. Side 13 av 13

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess { Konsolideringsprosess 2012-2013 Museumssektoren i Buskerud startet som private samlinger eller som private initiativ omkring forrige århundreskiftet. I dag har museumssektoren i Buskerud: 120 årsverk

Detaljer

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene» Grunnlag for utarbeiding av saksframlegg til kommunene og eierne av musea som driftes av Stiftelsen Hallingdal Museum Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Detaljer

Bakgrunn for Hallingdal Museums deltakelse i «BuskerudMuseene»

Bakgrunn for Hallingdal Museums deltakelse i «BuskerudMuseene» SAK 56-12, VEDLEGG 1 Bakgrunn for Hallingdal Museums deltakelse i «BuskerudMuseene» Info til regionrådsmøte 23.11.2012 på Flå kl. 10.30 Bakgrunnsinformasjon: Buskerud Fylkes Museumsstrategi (deles ut i

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om konsolidering av museene i Sør-Trøndelag til orientering.

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE 1. Avtalens bakgrunn og formål Denne avtale skal erstatte tidligere inngått konsolideringsavtale

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Regionrådsmøte ORKidé Nordmøre regionråd

Regionrådsmøte ORKidé Nordmøre regionråd Regionrådsmøte ORKidé Nordmøre regionråd Nordmøre museum mellom storsamfunnets krav og lokale ønsker v/styreleder Einar Lund og direktør Ståle Tangen Historikk Viktige styringssignal i museumspolitikken

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL

SAK: ETABLERING AV SANDNESSJØEN FRIVILLIGHETSSENTRAL Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Saksframlegg. 4. Trondheim kommune går inn som eier i selskapet ved tegning av aksjer for inntil kr

Saksframlegg. 4. Trondheim kommune går inn som eier i selskapet ved tegning av aksjer for inntil kr Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Etablering av aksjeselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak: 1. I saken gjør formannskapet vedtak som følger i medhold av kommunens delegeringsreglement

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket

Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket Side 1 av 5 Samarbeidsavtale om Drammensbiblioteket 1. Generelt Parter i avtalen - Drammen kommune. - Buskerud fylkeskommune. - Høgskolen i Buskerud Hva avtalen gjelder Denne avtalen regulerer partenes

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2013 Prop. 1 S (2012-2013), kap 315, post 71. Søknadsskjema med retningslinjer Bokmål Sendes: Kulturdepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@kud.dep.no

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov

NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov Stiftelseskonferansen 2017. Gudmund Knudsen, Advokatfirmaet BA-HR DA Oppnevning av utvalget Kgl. res. 5. februar 2016 Sammensetning: - Leder: Advokat Gudmund Knudsen,

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. Organisasjonsnummer SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse 30.03.09. Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09. Sist

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF

STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR PASIENTREISER HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Pasientreiser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Tina Skarheim 14.mars 2017 Prosjektorganisering Struktur for organisering og innplassering Dialog mellom administrativ prosjektledelse og folkevalgt

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN 03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. januar 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering

Detaljer

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR Stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 FØRDE Deres ref: Vår ref: Dato: XX XX 16 SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR. 960936620 1 INNLEDNING På vegne av styret i Bodø kommunale

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Revisjon av stiftelsesloven

Revisjon av stiftelsesloven Revisjon av stiftelsesloven Orientering i Stiftelsesforeningen Advokat Gudmund Knudsen 20. oktober 2016 Oppnevning av utvalget Kgl. res. 5. februar 2016 Sammensetning: - Leder: Advokat Gudmund Knudsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum

PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Sted: Petter Dass-museet, Alstahaug Dato: 11. mai 2016 Tidspunkt: kl 1100 PROTOKOLL FRA STYREMØTE i Helgeland Museum Til stede: Magnar Solbakk (vara for Lise Bjøru), Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk,

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm) Eiermøte 16.04.2015 Agenda Arealet Tidslinjen Regnskapstall, balanse og nøkkelopplysninger Aksjonæravtale, utkast til mandat Forhold til Lovverket Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Forhold eier/selskap

Detaljer

Eierskap og eierutøvelse. André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016

Eierskap og eierutøvelse. André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016 Eierskap og eierutøvelse André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB «Formål & effekt», Hotel Bristol 13. april 2016 1 Eierskap kan også være krevende DNB: - Dette skulle vi ikke ha gjort 2 Sparebankstiftelsen

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart. Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart. Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/224-7 Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommunes

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum

Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Utskrift fra ABM-statistikk 2011 Statistikkskjema for museum Adresseinformasjon Institusjonens Navn Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Besøksadresse Historisk museum, Frederiks gt. 2, 0164 Oslo

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer