Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse"

Transkript

1 Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse SEMINAR BYGGELEDELSE KVALITETSSIKRING I PRAKSIS Arne Surén Oslo, 07. jan

2 Kåre Hagen AS Etablert i 1961 Oslo Ca 40 ansatte

3 Kåre Hagen AS Vår kjernekompetanse er planlegging, styring og kontroll, fra prosjektidé til ferdig; Prosjekt- og byggeledelse Prosjekteringsledelse Byggeteknikk HMS/Ytre miljø VVS-teknikk VA-teknikk Akustikk Elektroteknikk (El og IKT) Brannteknikk Økonomi

4 KVALITETSSIKRING I PRAKSIS TID, KVALITET, FREDMRIFT OG HMS FORUTSETNINGER: PROSJEKT RAMMEBETINGELSER PROSESSTYRING MEDARBEIDERE HOLDNINGER KUNNSKAP (TEORETISK OG ERFARING)

5 KOSTNADER I EN BYGGEPROSESS Produksjonskostnad Feilkostnader Kvalitetssikring Kontrollkostnader Totale kostnader

6 Usikkerhet/risiko Prosjektgjennomføring Merkostnad Tidlig fase Gjennomføring Redusert risiko Tid/kost

7

8

9

10

11 Prosjektorganisasjon Prosjektleder Byggeleder Prosjekterende Entreprenører NB! ALLE ER KS-ANSVARLIG

12 HVA ER BYGGELEDELSE? Fremdriftsstyring-/ kontroll Økonomistyring-/ kontroll Kvalitetssikring Administrasjon/ rutiner Myndighetsforhold Sikre kontraktsoppfyllelse

13 KONTROLL OG /ELLER STYRING Delte entrepriser Totalentreprise Generalentreprise Hovedentreprise KONTROLL STYRING

14 FREMDRIFTSSTYRING PLANLEGGE MÅLE RAPPORTERE STYRE TID

15 ØKONOMISTYRING Prosjektstyringsprogram Endringshåndtering Rapportering Budsjettrevisjoner Risikoanalyser

16 ADMINISTRASJON/ RUTINER Prosjekt-administrativ håndbok (PA-bok) Kvalitetsplan

17 KVALITETSSYSTEM Kvalitetssystemet vårt er utviklet gjennom en tiårsperiode og innfrir kravene i NS-ISO Kvalitetssystemets anvendelse på byggeplassen er grunnleggende for ansvarsrett etter planog bygningsloven. Nivå 1: Kvalitetssystem for Kåre Hagen Gruppen Nivå 2: Håndbok for hvert tjenestesegment Nivå 3: Kvalitetsplan

18 BYGGELEDELSE PRINSIPP FOR ORGANISERING Byggeleder Prosjektansvarlig (PA) Økonomistyring Administrasjon Fremdriftsstyring Byggeleder Tekniske fag Byggeleder Byggeteknikk

19 VED OPPSTART I ET PROSJEKTET, STARTER DET VED EN FORMELL OVERLEVERING FRA DL TIL PA: UTFØRE OPPDRAG BL Undertegne kontrakt Opprette prosjekt i KH (registrering) Oppstartsmøte DL/PA/TA Planlegging, kontroll/godkjenning kvalitetsplan HR ressursstyring Ressursallokering Ledelsesoppfølging

20

21

22 KONTROLLPLANHIERARKI OVERORDNET KONTROLLPLAN Produksjon Økonomi Fremdrift HMS Funksjoner Miljø Bygg El VVS Myndighetskrav Brannvern Inneklima Sjekklister Sjekklister Sjekklister Sjekklister Testplaner Testplaner Testplaner Testplaner Testplaner 22 I/O-lister Sjekklister I/O-planer

23 PROSJEKT: Overordnet kontrollplan Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 3.2 MBL Rev. dato: Rev. nr.: Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollomfang Ansv. BL Tidsrom Merknad Sign./dok. Oppstart Kontrollplan Se KS 4.1 Entreprisearbeider Kontrollplan bygging Se KS 5.1 Fremdrift Kontrollplan Se KS 5.2 HMS Kontrollplan Se KS 4.2 Økonomi Kontrollplan Se KS 5.5 Funksjonskrav Kontrollplan Se KS 5.3 Ferdigstillelse/ Overtagelse Reklamasjonsperioden Kontrollplan Se KS 6.1 Sjekkliste

24 Kontraktgjennomgang Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Entreprise: Totalentreprise Kapittel: Utarbeidet av: Dato: Sign. OK: Kontrollpunkt Krav referanse Merknad

25 Bygningsmessige Totalentreprise hjelpearbeider Byggetid Ferdigstilles i mai 2006 Kap 10 Fellesytelser Merking: Levetiden for merking skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel. Ove Skår kommer med forslag til tverrfagelig merkesystem. Det er fra Ove Skår sin side varslet at det vil bli benyttet Statsbyggs sitt merkesystem tverrfaglig. Dokumentasjon av tilbudt utstyr: Det skal foreligge tekniske datablad for tilbudt utstyr. ( ref side i beskrivelse). Dokumentasjon ved levering av utstyr: Montasjeanvisninger med montasjetegninger, koblingstabeller, koblingsskjemaer osv. ( ref. side i beskrivelse). Dokumentasjon ved overlevering av anlegget: (side til 10-17) Komplett dokumentasjon skal leveres slik at dette tilfredstiller Nek 400. Videre skal det gis opplæring til vedlikeholdpersonale samt leveres as build tegninger. OBS trekkekummer skal være tegnet inn. Rydding:(side 10-21) Elektroentreprenør skal rydde etter egne arbeider. bortkjøring av søppel gjøres av Ove Skår. Kvalitetssikring: (side 10-21) Elektroentreprenøren skal ha eget 25 kvalitetskringsystem og rutiner for bruk av dette.

26 Stillingsinstruks Utarb. av: Dato: Godkj.: KS Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Prosjektansvarlig byggeleder (BL): Administrering av byggplass - Ansvarlig for generell saksbehandling - Ansvarlig for prognoser og budsjettering - Ansvarlig for attestasjon av fakturaer - Ansvarlig for utarbeidelse av endringsanmodning - Ansvarlig for endringsstyring - Ansvarlig for endringsbehandling - Ansvarlig for fremdriftsmåling - Ansvarlig for bestillinger - Ansvarlig for avviks- og varselbehandling - Månedsrapportering økonomi og fremdrift - Internrapportering - Leder og refererer byggherremøter - Ansvar for internmøter Lede kvalitetssikringsarbeidet

27 Rapporteringsplan Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 1.3 MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Rapport Utarb. av Sendes Hyppighet Distribueres Månedsrapporter BLB PL Hver måned 10. i måneden Avviksmeldinger BLB/BLV/ Entreprenør, kopi PL Ved behov BLE Byggeplasmeldinger BLB/BLV/ BLE Berørt aktør kopi PL Ved behov Ferdigbefaringsrapport BLB / BLE / BLV Entr., kopi PL Funksjonskontroller BLB/BLV/ BLE Entr.., kopi PL Overtagelsesforretning - Med prøveperiode - Uten prøveperiode BLB / PA Entr., kopi PL Kontrollbefaring BLB / BLE / BLV Entr., PGL, RI, PL Ved behov Internmøtereferat BLB/PA BLV, BLE, BLØ, DL Hver mnd Timelister BLB/BLV/ BLE/BLØ PA (15. og siste hver mnd) HK (siste hver mnd.) 15. og siste i mnd Siste i mnd Internrapport PA DL Hver måned

28 Møteplan Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 1.4 MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Møte Ansv. Deltakere Hyppighet Tid Sted Byggherremøter OS (evt.m/pg/ u.e), PL, BLB (evt. m/pa) Hver 14.dag Torsdager kl (like uker) Byggeplass Fremdriftsmøter Oppstartsmøte HMS Vernemøter/- runder Prosjekteringsmøte r Brukermøter OS, BL etter behov OS m/u.e, PL, Hovedverneombud og BL OS m/u.e., BL og Hovedverneombud ved behov OS m/pg/u.e., PL og BL ved behov Brukerkoordinator, PL, BL, OS etter behov?? Byggeplass?? Byggeplass?? Byggeplass??? Etter behov --? Særmøter Iniativtaker Etter innkalling Etter behov Internmøter KHBL MBL TOH,GV,OR, EN (ved behov) Månedlig Etter avtale i siste møte HK eller byggeplass etter avtale Referent fra møter er Ansv. (jfr. kolonnen over) dersom ikke annet avtales.

29

30 Kontrollplan oppstart Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 4.1 MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontroll Krav / forutsetninger Tid Merknad / Status Sign./dok Myndighetskrav Approbasjon og igangsettingstillatelse Se sjekkliste Sjekkliste Bestilling/ kontrakt Planer Mottatt av entreprenør, dato føres inn i sjekkliste KS Se sjekkliste Rettidig levert, dato føres inn i sjekkliste KS Se sjekkliste HMS Kontrollplan oppstart HMS Se sjekkliste

31 Sjekkliste myndighetskrav Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr: PROSJEKT: Kontroll Krav / forutsetninger Tid Merknad / Status Sign./dok. Forhåndsmelding HMS (fra byggherre) Innsendes før byggestart HMS-plan Igangsettingstillatelse Utarbeides som del av underlag fra byggherre til entreprenør. Mottatt før byggestart. Hovedsamordningsbedrift Utpekes (AML 15) Samordningsskjema Utarbeides av hovedsamordningsbedrift Slås opp synlig på byggeplass Avfallsplan Må være godkjent for å få igangsettingstillatelse

32 Sjekkliste kontrakt og entreprenørplaner Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 4.1.2/.3 MBL Rev. dato: Rev. nr: PROSJEKT: E-nr. / Entr. Bestilling/ kontrakt Mottatt garanti Mottatt forsikring Mengdekontroll Frist Mottatt E-nr. / Entr. Kvalitetsplan Fremdriftsplan Bemannings- og ressurs planer Frist: Mottatt Frist Mottatt: Frist: Mottatt:

33 Kontrollplan oppstart HMS Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 4.2 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontroll Krav / forutsetning Kontroll ansvar Dokumentasjon entr. Kontrakt, sjekkliste BLB Oppstartsmøte HMS Kontrakt, HMS plan og PA-bok Sjekkliste BLB Dokumentasjonskrav Sjekkliste BLB Tid Innen uke 40/04 Innen uke 40/04 Innen uke 40/04 Sign./dok

34 Sjekkliste oppstart HMS Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr: PROSJEKT: E-nr. / Entr. HMS-plan/ Oppstartmøte Forhåndsmeld Bekreftelse på IK-system sikkerhetsinfo HMS. fra entr. Verneplaner Tiltakskjema Mottatt av: Avholdt for: Mottatt fra: Mottatt fra: Mottatt fra: Bemerkninger

35 Sjekkliste oppstartsmøte HMS Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr: PROSJEKT: Kontroll område Krav /forutsetninger Sign. /dok Grunnlag for gjennomføringen av byggesaken mht. HMS AML med tilhørende forskrifter, BHF, Internkontrollforskriften HMS plan Funksjon og ansvarsforhold i denne forbindelse Verneorganisasjonen Ansvarsforhold, kontaktpersoner Samordning HB, samordningsskjema med alle entrep, fordeling av ansvarsområder i fm. samordningen Vernemøter/ vernerunder Krav til gjennomføring og rapportering Generelle forhold på byggeplassen Sikring av byggeplass Inngjerding, låsing, ansvarsforhold Transport til og fra byggeplass Parkering Lagring av materialer og arbeidsutst. I pauser, når arbeidsdagen er over Vedlikehold av arbeidsutstyr Ansvarsforhold Rydding/ renhold Ansvarsforhold, forventninger Støvhåndtering Støyende arbeider Informeringsrutiner Pauserom/ toaletter/ dusj Røyking/ rusmidler Arbeidstid Normalarbeidstid, prestasjonslønnssyst., rutiner for avklaring av arbeider utenom normaltid Personlig verneutstyr Påbud Ulykkesrisiko og helsefarer ved Ergonomi, rutiner for tunge løft mv. ulike aktuelle arbeider Handlingsplan ved ulykker Rømningsveier, brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr Arbeid i høyden Rutine for rigging og bruk av stillaser Avfall Sortering og deponering Sertifikater/ dokumentert opplæring Hvilke maskiner/ arbeider krever dette Helseskadelige stoffer Rutiner for lagring, bruk og destruering Stoffkartotek Plassering og bruk Asbest Ansvarlig for asbesthåndteringen, spesielle forhåndsregler Byggeplasstavle Handlingsplan ved ulykker, forhåndsmelding, samordningsskjema og annen viktig HMS info Rapporteringsrutiner Ulykker, nestenulykker, HMS avvik, månedsrapport Entreprenørenes internkontrollsystemer Egne internkontrollsystemer for prosjektet skal utarbeides og være tilgjengelige for kontroll Sikker jobb analyser Rutiner for utarbeiding og gjennomføring Holdninger til HMS HMS informasjon til alle Tilbakemelding på gjennomført oppstartsmøte HMS fra 35 arbeidstakere Eventuelt alle entrep. Rutiner for intro av nytt personell. Spesielle forhold ved prosjektet

36 Sjekkliste dokumentasjonskrav HMS Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrollpunkt Krav/forutsetninger Referanse Kontroll Merknad resultat Forhåndsmelding til arbeidstilsynet BHF 9 Samordningsskjema Ajourført AML 15 Samordningstiltak (Hvem har ansvaret for hva) AML 15 Oppdatert HMS plan Organisasjonskart BHF 12, IKF 5 Godkjent internkontroll hos underentreprenørene Gjennomgang utført AML 14, BHF 14, Handlingsplan ved ulykker Plan for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr Oppstartsmøte HMS avholdt Skal være oppslått på byggeplassen Hoved- og verneombud orientert om HMS plan IKF 5, 6 AML 21, LBV 15 AML 8 BHF 15 Rutine for introduksjon av nytt BHF 15 personell på byggeplassen Personlig sikkerhetserklæring BHF 15, AML 16 Plan for når Sikker jobb analyser IKF 5 skal utføres Sikker jobb analyser Arbeidsoperasjon, tiltak, IKF 5 ansvarlig for gjennomføring Rutiner for avviksrapportering IKF 5 Skjema for melding av IKF 5 nestenulykker til koordinator Skjema for melding av ulykker til AML 21 arbeidstilsynet Rutiner for kommunikasjon med Informasjon til naboer, PBL omgivelsene klagebehandling 36 Oversikt over sertifiseringspliktige maskiner Kopier av godkjente sertifikater FBA 57

37

38

39

40 Kontrollplan funksjonskrav Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS 5.3 MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollfor m Ansv. BL Inneklima Kontrollplan for inneklima BLV Tid (Mnd.år) Merknad Sign. dok. Brannvern Kontrollplan for brannvern BLB Lydkontroll Dokumentert egenkontroll av lyd. Dokumentasjon av testplan for lyd. Dokumentasjon av utført test VVS-anlegg: Dokumentert egenkontroll av anlegget Dokumentasjon av testplan for anlegget. Dokumentasjon av utført test El-anlegg: Dokumentert egenkontroll av anlegget Dokumentasjon av testplan for anlegget. Dokumentasjon av utført test Jordingsfunksjon Dokumentert egenkontroll av jordingsanlegget Heisanlegg Dokumentert egenkontroll av anlegget Dokumentasjon av testplan for anlegget. Dokumentasjon av utført test BLB/ BLV BLV BLE BLE BLE

41 Funksjonskontrollplan inneklima Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr.: Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollfor m Inneklima Varmeanlegg Kjøleanlegg Dokumentert egenkontroll av utførelse el og rør i varmesentral. Dokumentert egenkontroll av automatikkfunksjoner. Dokumentasjon av testplan for varmesentral Dokumentasjon av utført test. Dokumentert egenkontroll av utførelse el og rør i kjølesentral Dokumentert egenkontroll av automatikkfunksjoner. Dokumentasjon av testplan for kjølesentral Dokumentasjon av utført test Ans. BL Tid (mnd/år) Merknad Sign./dok. BLV BLV Dampanlegg Dokumentert egenkontroll av utførelse el og rør for anlegget. Dokumentasjon av testplan for dampanlegg Dokumentasjon av utført test

42 PROSJEKT: Funksjonskontrollplan brannvern Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS S MBL Rev. dato Rev. nr.: 01 Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollform Ans. BL Tid (mnd./år) Merknad Sign./dok. Brannvern Rømning og dører Brannalarmanlegg Dokumentert egenkontroll av utførelse for dører Dokumentert egenkontroll av utførelse av elanlegg. Dokumentert egen kontroll av dørfunksjon. Dokumentasjon av testplan for samtest av rømning og dørsikring. Dokumentasjon på utført test for samtest av rømning og dørsikring Kontroll av entreprenørenes egenkontroll av anlegget Dokumentasjon av testplan for anlegget Dokumentasjon på utført test anlegget. BLB/ BLE BLE Brannsentral Dokumentasjon av egenkontroll av brannsentralen. Dokumentasjon av testplan for sentralen. Dokumentasjon av utført test. BLE

43 KÅRE HAGEN BYGGELEDERFIRMA AS Vollsveien 13 C 1366 LYSAKER Org.nr.: NO MVA Bankgironr.: Tlf.: Faks.: E-post: Web: Avdelingskontor i Kristiansand: Elvegaten 4, 4610 KRISTIANSAND Tlf.: Faks.: PROSJEKT Referat fra Integrasjonstest Dato: , kl.: 0900 Sted: Resepsjon X Til stede: Firma Funksjon Navn K 5002 BL K3010 K3008 K 4003 RIV RIE PL BH Neste møte:, kl.. Sted: Saksnr Sak Ansvar Frist Integrasjonstest Entre. er i gang med bilder i anlegget, dette er ikke klart pt men forgår i samarbeid med Tekn Avd RSH. Senere kontroll nkan utføres. Entre. får ansvar med å melde anlegget ferdig og klart til sluttkontroll, protokoll utarbeides. Frist etter nærmere avtale, dog senest. K Brannspjeld. Funksjontest av spjeld viser store mangler. Sluttkontroll var ikke mulig og entr må ferdigstille anlegget til overensstemmelse med kontrakt K3010/K5003 /RIE Brannovervåkingsanlegg Anlegget var ikke satt i drift på dette tidspunktet. Fullstendig ferdigattest må utstedes og anlegget må gjennom en full test 43 før overtakelse. Dette gjelder spesielt styring av branndører som ikke var 100% klar K4003

44 Sjekkliste bygging HMS Utarb. Dato: Godkj.: /A KS 5.4 av: S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrollpunkt Sikring av byggeplass Byggegjerde Låsing Skilting Lagring av materialer og arbeidsutstyr Under arbeidet I pauser Utenom arbeidstid Helseskadelige stoffer Rydding/renhold Ute Inne Rømningsveier Støvhåndtering Avfallshåndtering Personlig verneutstyr Vernesko Hjelm Annet Arbeid i høyden Stillaser Arbeid på tak Rekkverk Tildekking av utsparinger Sertifiseringspliktige maskiner og arbeider Bruker har gyldig sertifikat Spesielle risikomomenter er tatt hensyn til Byggeplasstavle Krav referanse (Generelt gjelder kontrakt) kontroll resultat Merknad Handlingsplan ved ulykker 44 Forhåndsmelding til arbeidstilsynet Samordningsskjema

45 Kontrollplan økonomi Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 5.5 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollform Ans. BL Hyppighet Sign./dok. Månedsrapport Økonomisk oversikt Absolutt BLØ Månedlig Fakturering Attestasjonsregnskap Absolutt BLØ Månedlig Endringer Endringslisteoversikt Sjekkliste Absolutt BLØ Månedlig Sluttfakturering Sjekkliste Absolutt BLØ/PA Ved ferdigstillelse

46 Kontrollplan ferdigstillelse Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 6.1 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrollområde Kontrollbeskrivelse Kontrollform Ans. BL Tid(mnd.år) Sign./dok. Brukstillatelse Sjekkliste Absolutt BLB 2 mnd. før ferdigstillelse Overtagelse Sjekkliste ferdigstillelse Absolutt BLB/PA (Ferdigstillelsedato)

47 Sjekkliste brukstillatelse Utarb. av: Dato: Godkj.: /AS KS MBL Rev. dato: Rev. nr: PROSJEKT: Kontroll Krav / forutsetninger Tid Merknad / Status

48 Sjekkliste ferdigstillelse entrepriser Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Entr. nr Kontrakt Prøveperiode Overtagelse Utbedring av mangel Opplæring Service avt Fdv-dok. Sluttoppgjør Start Funksj. test godkjent Uten prøveperiode Med prøveperiode Frist Kontr. bef. Status Godkj. Levert Levert Godkj Frist entr Mottatt fra entr Sendt PG Frist PG Mottatt fra PG Frist BL Sendt PL Merk nader

49 Sjekkliste reklamasjonstid Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 7.1 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Entreprise Reklamasjonsfrist Reklamasjonsbesiktigelse Dokumentert egenkontroll entr. 1.år 2. år 3.år 1.år 2. år 3.år 1. år 2. år 3.år

50 Sjekkliste garantistillelser Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 7.2 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Entreprise Garantist Polise Beløp Frigivelse av garanti 1 år 2 år 3 år 1. år 2. år 3. år

51 Oversikt avviksmeldinger Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.1 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Nr Til Fra Trinnregistrering, ( Dato) Avviksbeskrivelse Kommentarer (Forslag-/gjennomført tiltak) Lukket (Avvik lukket eller revidert)

52 Avviksmelding Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.2 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Til: TRINN 1; Avviksmeldingen gjelder: Beskrivelse av avviket: Nr.: Dato: Rev: Dato: Sign: Sendt til: Kopi til: TRINN 2; Forslag til korrektive tiltak (NB! avsender kan foreslå tiltak): Dato: Sign.: Sendt til: Kopi til: TRINN 3; Foreslått tiltak aksepteres Foreslått tiltak aksepteres ikke Begrunnelse eller presisering: (NB! Aksepteres ikke forslaget skal det utarbeides revidert avviksmelding med nytt forslag til korrektive tiltak) Dato: Sign.: Sendt til: Kopi til: TRINN 4; Gjennomførte korrektive tiltak: Dato korr. tiltak utført: Sign.: Sendt til: Kopi til: TRINN 5; Vurdering av korrektive tiltak: Avvik lukket Avvik ikke lukket (NB! Godkjennes ikke tiltaket skal det utstedes ny avviksmelding med henvisning til denne avviksmeldingen.) Dato: Sign Sendt til: Kopi til:

53 PROSJEKT: Verneprotokoll Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.3 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: K-nr.: Firma: Stedlig leder/anleggsleder: Kopi: Verneombud Byggeleder 15-bedrift Deltakere: Anmerkn. Anmerkn. Anmerkn. uten med uten med uten med 1. GENERELL ORDEN 3. TRAFIKK 10. SPRENGNINGSARBEIDER Førstehjelpsutstyr Kjøre og gangveier 11. BLIKKENSLAGERARBEIDER Personlig verneutstyr, Maskiner og transp. innretn. 12. RØRLEGGERARBEIDER Verktøy og redskap 4. PROV. EL-ANLEGG 13. MALERARBEIDER Sager - høvelbenk m.m 5. TRYKKTANKER/LEDNIN. 14. GLASS/AL. ARBEIDER Sperreutstyr, skilter, belysning 6. LØFTEANORDNINGER 15. ELEKTRIKERARBEIDER Skjermtak, tildekn. og rekkverk Heiser 16. VENTILASJONSARBEIDER Gulv-,tak - og bjelkelagsåpninger Kraner og kranbaner 17. HIMLINGSARBEIDER Transportveger og lagerplass 7. LØFTEREDSKAP 18. SVEISEARBEIDER 2. BRANNVERN 8. STILLASER8. STILLASER 19. PLATEMONTASJE 9. GRAVEARBEIDER 20. STOFFKARTOTEK FORSLAG TIL FORBEDRINGER/AVTALT UTFØRELSE. SAK NR. PROBLEM - LØSNING FORSLAG Utbedres innen Ansvarlig Hvis liten plass for punkter benytt eget ark i tillegg Neste vernerunde avholdes Dato: Kl.

54 Oversikt varsler Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.5 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Nr Dato Beskrivelse varsel / krav Saksbeh. Frist Anmerkninger Resultat

55 Oversikt byggeplassmeldinger Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.7 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Nr Dato Omhandler Svar avventes? Ja Nei E... Besvart Svar dokument Merknad Lukket

56 Retur av faktura Utarb. av: Dato: Godkj.: /A KS 9.9 S MBL Rev. dato: Rev. nr.: PROSJEKT: Kontrakt nr.:... Entreprenør :... Faktura nr.:... Fakturadato:... Mottatt:... Fakturaen returneres av følgende grunner: Summasjonsfeil Feil innestående beløp Manglende garanti Overfakturering, kfr. kommentar A-kontofakturering av tilleggsbestillinger ikke avtalt Rekvisisjonsdel ikke vedlagt Underbilag mangler Annet, kfr kommentar Kommentar:

57 KVALITETSSIKRING I PRAKSIS TID, KVALITET OG FREDMRIFT FORUTSETNINGER: PROSJEKT RAMMEBETINGELSER PROSESSTYRING MEDARBEIDERE HOLDNINGER KUNNSKAP (TEORETISK OG ERFARING)

58 KOSTNADER I EN BYGGEPROSESS Produksjonskostnad Feilkostnader Kvalitetssikring Kontrollkostnader Totale kostnader

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE

Vadsø kommune Rådmannen. PA - bok. Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE Vadsø kommune Rådmannen PA - bok Prosjektadministrativ bok VADSØ UNGDOMSSKOLE 31.7.2006 Innhold 1. INNLEDNING...3 2. PROSJEKTET...5 3. KOMMUNIKASJON...8 4. FRAMDRIFT OG FRISTER...13 5. ENDRINGER...14 6.

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer