Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ A2 DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/01164-022 A2 DRAMMEN 30.04.2005"

Transkript

1 Notat Til : Styringsgruppa for Ou-skole Fra : Tine Langballe, prosjektleder Kopi : Prosjektgruppa for Ou-skole Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ A2 DRAMMEN PROSJEKTRAPPORT OU-SKOLE, DELPROSJEKT 4 ADMINISTRATIV ORGANISERING AV DRAMMENSSKOLEN Mandat vedtatt av styringsgruppa Synliggjøre de totale ressurser i Drammensskolen som i dag ikke brukes til direkte opplæring av barn. Med utgangspunkt i de skisserte rammebetingelser presenteres en eller flere modeller av Drammensskolen inkludert SFO. Med Drammensskolen menes her 19 grunnskoler samt voksenopplæringen på Kjøsterud. Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring definerer prosjektgruppa til være administrative og pedagogiske lederårsverk, samt merkantil støtte. Det vil si administrative ressurser i stillingene som rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder, SFO leder, sosiallærer, rådgiver og sekretær. I Styringsgruppas møte ble følgende oppnevnt som medlemmer i prosjektgruppa: Tine Langballe, prosjektleder Kari Lien, leder for Utviklingstjenesten Lill-Ann Kullberg Knutsen, Personaltjenesten Helge Solberg, rektor, Danvik skole Kjersti Ebbestad, Utdanningsforbundet Elisabeth Schjenken Arntsen, Fagforbundet. I perioden har prosjektgruppa protokollert 10 møter. Kommunaldirektør Kari Høyer deltok på gruppas første møte. I tillegg er det foretatt en studietur til Sarpsborg kommune og tre møter med rektorene. Alle møter er holdt som fellesmøter, og gruppa har i fellesskap drøftet og tatt stilling til de enkelte problemstillingene som er reist underveis. Medlemmene i gruppa har hver for seg eller sammen, innhentet relevante opplysninger, både internt i Drammen kommune og fra andre kommuner. 1

2 Innhold 1. BAKGRUNN FOR OU-PROSESSENE I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMENSSKOLENS LEDELSESUTFORDRINGER I DE NESTE ÅRENE RESSURSER I PROGRAMOMRÅDE SKOLE SOM IKKE BRUKES TIL DIREKTE OPPLÆRING NÅVÆRENDE ROLLER OG FUNKSJONER DAGENS MODELL OG EGNETHET I FORHOLD TIL MORGENDAGENS SKOLE SAMMENLIKNING MED ANDRE KOMMUNER FØRENDE PRINSIPPER FOR NY ORGANISERING ALTERNATIVE MODELLER FOR ORGANISERING ANBEFALT MODELL FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING...27 Vedlegg: 1. Kriterier for robuste enheter. 2

3 1. Bakgrunn for OU-prosessene i Drammen kommune. Drammen kommune gikk over til to-nivåmodellen etter en organisasjonsutviklingsprosess (OU 1)i Etter organisasjonsutviklingsprosesser i programmområdene barnehage, LOS, barn og unge med hjelpebehov, helse og kultur og pleie og omsorg, er antall virksomheter redusert fra 89 virksomheter i 2001 til 58 virksomheter i Av disse er 20 av virksomhetene innenfor programområde skole ( 21 inkludert Frydenhaug skole). Utgangspunkt for organisasjonstviklingsprosessene er beskrevet i Økonomiplan og har lagt grunnlaget for de mandater som er utformet for prosessene: "Arbeidet med å utvikle kommuneorgansasjonen vil fortsette. Tonivåmodellen vil bli videreført som organisasjonsform, men det vil fokuseres på: Ytterligere reduksjon i antall virksomheter færre ledere Konkurranseutsetting Bedre styring i hele organisasjonen Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser" Fokus på organisasjonsutviklingstiltak vil fortsette i økonomiplanperioden. Følgende sju prosesser er i gang: strukturprosjektet i pleie- og omsorg OU-kultur OU-helse OU-skole OU-LOS Vurdering av nye interkommunale selskaper(iks) Etablering av kommunale barnehager som kommunalt foretak I tillegg er det igangsatt flere utviklingsprosjekter for å kvalitetssikre og effektivisere kommunens tjenesteproduksjon. Kommunens styrings- og saksbehandlingssystem har gjennomgått en omfattende modernisering, og det skal blant annet igangsettes en satsing mot elektroniske interaktive servicetorg. Arbeidet med å gjøre Drammen til en e-kommune styrkes, blant annet ved å utvikle flere tjenester på internett og sikre at flere får tilgang til kommunal informasjon elektronisk. Det blir også satset offensivt på IKT i Drammensskolen. Anskaffelse av bærbare PC-er til lærerne og utbygging av teknisk infrastruktur i skolene, har vært viktige deler av denne satsingen, som en del av å effektivisere skolenes organisering for å kanalisere mest mulig ressurser til opplæring. 3

4 En felles strategi for utviklingen på alle områder er å frigjøre ressurser fra administrativt arbeid til tjenesteyting innenfor alle områder, enten det gjelder kultur, pleie- og omsorg eller skole. En hovedutfordring i forhold til dette moderniseringsarbeidet er å utforme gode rammebetingelser som bidrar til å finne effektive løsninger, samt etablere gode arbeidsmiljøer i kommunen slik at at Drammen kommune blir et spennende sted å arbeide. I det forestående arbeidet med revidert arbeidsgiverpolitikk vil ledelse som fag få sterk fokus. Virksomhetslederne vil i tiden fremover ha en nøkkelrolle for iverksetting og fremtidig måloppnåelse av de arbeidsgiverpolitiske tiltak som settes i gang. I tillegg til å gjøre karriere innen ledelse, vil det arbeides for at faglig karriereløp i en flatest mulig organisasjonsmodell skal kunne gjøre kommunen til en attraktiv og konkurransedyktg arbeidsplass og kompetansebedrift. Virksomhetslederne er organisert i 8 nettverk. Nettverkene er et forum for å drøfte tiltak og virkemidler for å oppnå måloppnåelse for virksomheten. Blant annet vil følgende målsettinger og tiltak ligge til grunn for det videre arbeid: Færre virksomhetsledere Ledelse utøves i team og nettverk, ledelse utøves på tvers av virksomheter og programområder. Drammen kommunes virksomhetsledelse skal fremstå med lojalitet som én kommune og som ett lag Prolongert og langsiktig lederutviklingsprogram Planmessig kompetansetiltak (lederutviklingsprogram) for mellomledere. I gjennomføring av ny organisering med færre virksomhetsledere i oppvekst, pleie og omsorg og barnehagene, ble det inngått nye ansettelsesavtaler for virksomhetslederne. Det ble inngått avtaler med fagorganisasjonene om prosess i forhold til berørte ansatte, hvor alle ble varslet om at funksjonen som virksomhetsleder bortfalt. Deretter fikk de etter søknad tilbud om ny stilling, enten på virksomhetsnivå eller på mellomledernivå. For å få til en flat struktur med mest mulig ressurser til nivå nær bruker, skal det etableres team / arbeidslag på nivået under virksomhetsleder. Begrepet er kjent i kommunen gjennom arbeid i arbeidslag i pleie og omsorg. Lederteamene i programområde Barnehage, Senter for oppvekst, Introduksjonssentret og Sosialsentret har deltatt i et opplæringsprogram i teamarbeid knyttet opp mot forbedring av resultater i BMS. Mål med opplæringen har vært å styrke teamet som utviklingsarena for den enkelte leder og styrke teamets evne og kompetanse til praktisk bruk av BMS som utviklingsverktøy ( se pkt.1.1. resultatledelse.) 1.1. Resultatledelse Drammen kommune har innført resultatledelse gjennom Balansert målstyring (BMS). Hensikten er blant annet å oppnå en styring som er balansert mellom å ta hensyn til ulike, viktige områder (fokusområder). BMS er samordnet med visjon og målsettinger for utvikling av Drammensamfunnet og kommuneorganisasjonen. De visjoner og hovedmål som danner 4

5 grunnlaget for BMS er også lagt inn som premisser i kommuneplan for Drammen Målsettingen er at organisasjonen skal fokusere på prioriterte områder. Det er valgt ut fem fokusområder i Drammen: byutvikling, medarbeidere, brukere, læring og fornyelse og økonomi. De konkrete mål for virksomheten fastsettes gjennom kontraktssamtaler mellom rådmann/kommunaldirektører og virksomhetsledere der lederkontrakt for året blir underskrevet. Styringssystemet bygger på en metodikk hvor virksomhetene som oppnår et forhåndsbestemt akseptabelt resultat, gis en grønn farge på indikatoren. Kvalitative målinger gjennom brukerundersøkelser, innbyggerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse og kvantitative gjennom for eksempel sykefraværsstatistikk og økonomirapportering, skal vise om organisasjonen er på rett vei på de ulike områdene og gi grunnlag for å sette inn tiltak der det er nødvendig. Det er virksomheten selv som vurderer resultatene fra de kvalitative og kvanitative undersøkelsene, og som har ansvaret for å sette inn adekvate tiltak i forhold til resultatene. Årlig måloppnåelse i forhold til virksomhetens BMS-mål blir vurdert gjennom de før nevnte årlige ledersamtaler mellom rådmann/kommunaldirektører og virksomhetsledere, og ligger til grunn for vurdering av bonus. Virksomhetsledere i programområde skole vil i tillegg få utfyllende informasjon om faglig nivå og elevenes opplevelse av skolehverdagen i forbindelse med nasjonale prøver, lesetester og elevinspektører. Utfordringer for rektorene (virksomhetsledere i programområde skole) Drammen kommune har en målsetting om at skolene skal få et bedre resultat enn landsgjennomsnittet på målekartet. Både de nasjonale og de kommunale testresultatene vil definere konkrete utviklingsområder. Det vil bli enklere å evaluere forbedringstiltak på den enkelte skole og i kommunen generelt ved å sammenlikne resultatene fra år til år For å sikre at tiltakene som er igangsatt fører fram til ønsket resultat, må rektorene tolke resultatene som fremligger og definere utviklingsområder på egen virksomhet, og evaluere resultatene. Dette skal skje i tett dialog med lærere, foreldre og elever. Dette er nye og krevende oppgaver for rektorene. Oppgavene forutsetter at rektor har støtte i et lederteam som har kompetanse i å tolke og analysere resultater, iverksette relevante tiltak og gjennomføre skolebasert evaluering. Gjennom å etablere et slikt lederteam sikrer man at det er teamet i kke den enkelte rektor alene - som har ansvar for at prosessene gjennomføres, og at teamet er med på å motivere og støtte personalet i arbeidet. Se også kapittel OU-skole Kommuneplan for Drammen trekker opp ambisiøse mål for utviklingen av Drammen, der skolens rolle i utviklingen er viktig. Blant annet legger kommuneplanen opp til en befolkningsøkning på i gjennomsnitt 1,5% per år noe som vil få stor betydning for infrastrukturen. Videre ønsker man å utnytte og bygge videre på skolens viktige rolle som møteplass i barns oppvekstmiljø og lokalsamfunnet i bydelene. "Skolene skal være arenaer for kultur, aktiviteter og diverse arrangementer på kveldstid, ikke minst samlingssted for uorganisert aktivitet. Skolene må gjennomføre arrangementer som fremmer trivsel og toleranse for klasser med mindre godt miljø". 5

6 For å ivareta disse føringene er det igangsatt et prosjekt Ou- skole 2004 (se s.4) Prosjekt Ou-skole har fire delprosjekter: Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen Delprosjekt 3: OU SFO omstilling i forhold til a) utvidelse av det pedagogiske tilbudet til 22t/uke (fra : 23 t/u.) b) finaniseringsmodell basert på selvkost tilpasset hver enkelt skole Delprosjekt 4: Administrativ organisering av Drammensskolen. Denne rapporten omfatter delprosjekt Drammensskolens ledelsesutfordringer i de neste årene. Tabell 1.a.Dagens antall fast ansatte ledere som vil ha fylt 67 år/62 år i 2010 Rektor Undervisningsinspektø r Antall pr år år Avdelingsleder Tabell 1.b. Dagens antall fast ansatte ledere som vil ha fylt 67 år/62 år i 2015 Rektor Undervisningsinspektø r Antall pr Avdelingsleder 67år år Drammensskolen står over for store utskiftninger innenfor ledelsen de neste 10 årene. Åtte rektorer vil da ha nådd pensjonsalder (67 år), og ytterligere seks kan være i en situasjon hvor de vurderer å gå av med AFP pensjon. I ytterste konsekvens kan Drammensskolen ha behov for 14 nye ledere innen De som i dag innehar undervisningsinspektørstillingene er noe yngre. I denne stillingskategorien vil det være 3 som har nådd pensjonsalder og ytterligere fire som kan vurdere AFP pensjon de neste ti årene. Det er viktig at man innenfor området skole har ulike karriereveier, slik at organisasjonen selv kan heve kompetansen til egne ansatte rettet mot fremtidige lederstillinger. Normalt har nye rektorer blitt rekruttert fra undervisningsinspektørstillinger. Med dagens aldersfordeling i stillingene som undervisningsinspektør og avdelingsleder, har vi et begrenset grunnlag å 6

7 rekruttere nye rektorer fra. Opplæring til ledelse i morgendagens skole vil ta lang tid, og det bør utarbeides en strategi for kompetanseutvikling for dagens lærere som i dag er i begynnelsen av trettiårene, slik at man om ca. 10 år har en gruppe potensielle ledere som er klare til å gå inn i nye lederstillinger. Det er spesielt to satsingsområder som bør utredes: muligheter til å ta i bruk traineè stillinger, og rekrutteringskurs innen skoleledelse. 3. Ressurser i programområde skole som ikke brukes til direkte opplæring Ressursene deles i fire områder: Ressurser som går til ledelse og administrativ drift av skolen: Dette er ressurser som i dag er tillagt rektor, undervisningsinspektør, merkantil ressurs, ledelse av skolefritidsordningen og rådgiver/sosiallærer ressursen. Det vises til notat fra rådmannen om robuste enheter (vedlegg 1). På bakgrunn av dette har prosjektgruppa satt som en forutsetning at det skal være en rektor ved hver skole. Imidlertid har vi da sett at det vil være naturlig å slå sammen noen virksomheter som ikke fyller kravet til å være robuste enheter. Disse virksomhetene er: Rødskog og Skoger skoler og Voksenopplæringen på Kjøsterud. Angående merkantil ressurs, så tar prosjektgruppa ikke stilling til hvordan denne skal disponeres ( jfr. pkt. 3.2.). I tråd med prosjektets mandat taes ressurser til ledelse av SFO med i den videre vurderingen. Administrative ressurser på sentralt hold Etter at sektormodellen ble avskaffet , er det ikke avsatt særskilte ressurser sentralt som kun er knyttet opp mot skole. Alle støtteenheter, utviklingstjenesten, personaltjenesten, IKT-tjenesten, administrasjonstjenesten og økonomitjenesten betjener skole på lik linje med øvrige virksomheter i kommunen. Ressurser som er avtalefestet til ledelse. "Særavtale for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring" sier at det fra er opp til kommunen, etter drøftinger, å fastsette ledelsesressurs ved den enkelte skole. Ressursnivået ut fra gjeldende avtale per skal videreføres som et minimum. Beregningsregel for ressursnivå i denne avtalen er ut fra en prosentvis utregning i forhold til antall årskull og elever ved skolen, samt et tillegg for de skolene som har skolefritidsordning. Andre ressurser som er avtalefestet til ledelse er daglig leder i skolefritidsordningen, hvor minimum 20% av full stilling skal avsettes til ledelse. I SFO som har innskrevet 60 barn eller mer, skal det i hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. (Sentral forbundsvis særavtale, SFS nr. 2201). Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring, men som støtte til undervisningen: 7

8 Rådgiver, sosiallærer Pedagogisk utviklingsarbeid Avtalefestede timer Lærernes fellestid, i henhold til særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet. Mesteparten av disse ressursene er avtalefestet til spesielle tiltak, men de kan likevel organiseres på ulike måter til elevenes beste. Lærernes årsverk består av skoletid/fellestid (arbeidsgiver har styringsrett) og selvstendig tid ( arbeidstaker har styringsrett). Det settes opp arbeidsplaner for skoletid/ fellestid, inkludert undervisningstid, etter drøftinger på den enkelte skole. Ressursene som ligger i lærernes fellestid skal brukes til beste for elevene og knyttes opp mot elevenes undervisning. Det er derfor mulig å legge til rette for et teamorganisering der noen av disse timene er lagt til ut teamarbeid. Tabell 2. Fordeling av årsverk i 19 grunnskoler (GSI per ) Årsverk Underv. Insp. 15,3 Kontorpers. 16,0 Rektor 18,9 Rådg./sos.lærer 8,4 Kont. elevråd 0,9 Bibliotekarer 3,9 Undervisning 471,5 I tabellen er timer til rådgivning og sosiallærer slått sammen. I praksis deles de på følgende måte:. Rådgivning: 3.7 årsverk på ungdomstrinnet Timene fordeles på skolen ut fra elevgrunnlag og skal brukes til definerte oppgaver Sosiallærer : 2,1 årsverk på ungdomstrinnet 2.6. årsverk på barnetrinnet. Sosiallærerressursen brukes ulikt, og kan for eksempel legges til et ressursteam sammen med timer til minoritetsspråklige elever og spesialpedagogiske timer, eventuelt andre løsninger 8

9 3.1. Årsverk som ikke synliggjøres i tabell 2. Voksenopplæringen har 1 årsverk ledelsesressurs og 0.22 årsverk til sekretær. Ledelse SFO har til sammen en ledelsesressurs på 4,6 årsverk. På alle skoler, med unntak av de to minste som har 20 % lederressurs, er det avsatt 35% av full stilling til ledelse på SFO. (jfr. SFS 2201). Tabell 3. : Årsverk som brukes til andre oppgaver enn undervisning. Rektor 19.9 Kontorpersonale Undervisningsinspektø r 15.3 Rådgiver 3.7 Sosiallærer 4.7 Ledelse SFO 4.6 Sum 64.4 I kap. 4, nåværende roller og funksjoner, omtales særavtaler som styrer de ulike funksjonene Konklusjon. Det er 64.4 årsverk som er innenfor rammen av administrative ressurser og som prosjektet har fått mandat til å foreslå brukt på andre måter. Ressursen til kontorpersonale er holdt utenfor i de videre beskrivelsene. Det er to årsaker til dette: 1. En prosjektgruppe ledet av Erik Bruun-Pedersen, har som mandat å effektivisere og kvalitetssikre sentrale administrative rutiner i pleie-og omsorgstjenestene gjennom å utnytte eksisterende og ta i bruk ny informasjonsteknologi. Innen utgangen av 2005 skal prosjektet være gjennomført og tiltakene satt i verk. Prosjektgruppa foreslår at konklusjoner fra dette prosjektet vurderes i forhold til programområde grunnskole. 2. Det igangsatte LOS prosjektet vil også kunne foreslå tiltak som berører de kontorfaglige administrative ressursene. I beskrivelse av modeller vil vi så langt det er mulig, se øvrige administrative ressurser, dvs årsverk samlet. 9

10 4. Nåværende roller og funksjoner. Hver skole/virksomhet fungerer som en selvstendig enhet, med frihet til å gjøre disponeringer innenfor sitt budsjett. Intern organisering og oppgavefordeling er opp til den enkelte skole, og det er variasjoner fra skole til skole i forhold til hvordan oppgaver fordeles og hvordan man organiserer seg. Det er også ulikt i forhold til organisering på team/trinn og fordeling av administrative oppgaver nedover i systemet. Dagens organisasjonsmodell for de fleste skoler Virksomhetsleder/ Rektor Undervisningsinspektør Merkantil ressurs Leder for SFO 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Formelt er det kun en leder på skolen, virksomhetsleder. Undervisnigsinspektør er i stab / støtte under rektor. Leder for SFO på barnetrinnet er i direkte linje under rektor. Undervisningsinspektør har ikke delegert ansvar, og er heller ikke på rektor-nivå, som i en konsernledelsesmodell der konsernledelsen har et felles formelt ansvar og myndighet. Det er derfor uklare grenser mellom hvilke oppgaver som utføres av rektor og hvilke som utføres av inspektør. Hovedtariffavtalen i staten som gjaldt fram til beskrev hvilke stillingskoder som kunne brukes i skoleverket innenfor ledelse. Stillingskoden avdelingsleder kunne bare benyttes der det allerede var tilsatt en undervisningsinspektør. En konsekvens av dette er at det er både undervisningsinspektør og avdelingsleder på noen skoler. Leder for SFO rapporterer direkte til rektor, og på de fleste skoler er det arbeidet SFO leder utfører isolert fra skolens undervisning. Det er ikke vanlig at leder for SFO er med i skolens lederteam. Drammen kommune har ikke utarbeidet stillingsinstrukser for kommunale stillinger, det er derfor ingen felles formelle retningslinjer for hvilke oppgaver leder for SFO skal ha. 10

11 4.1. Virksomhetsleder I personlig kontrakt mellom virksomhetsleder og rådmann (jfr. arbeidsavtalens pkt. 7) heter det bl.a : a) Den enkelte virksomhetsleder har det totale ansvaret for virksomheten innen gitte rammer og mål, samt vedtatt delegasjon. b) Virksomhetsleder gis frihet og handlingsrom innenfor lovgivning, avtaleverk, andre retningslinjer og vedtatt budsjett. (Arbeidsavtalens pkt 7.) Rådmannen delegerer sin myndighet videre til administrasjonen ved virksomhetslederne, såfremt ikke noe annet er bestemt av bystyret eller i dette reglement. Formålet med delegeringen er å oppnå en effektiv organisasjon og sikre rask og effektiv tjenesteyting. Lederne av virksomhetene gis den myndighet som er nødvendig for å sikre virksomhetenes totale drift. Videre skal delegeringen sikre effektiv arbeidsfordeling mellom kommunens toppledelse og virksomhetene. (delegasjonsreglementet s1) Videre heter det: Virksomhetslederne gis fullmakt til å fordele og disponere budsjett innenfor respektive virksomhets ramme. ( Dette under visse forutsetninger som: det må ikke endre bystyrets bevilgning, ikke være i strid med prinsipielle prioriteringer og forutsetninger og oppfylle kommunelovens krav til realisme og balanse). Virksomhetsleder er også delegert ansettelse av personale, avgjørelse av permisjonssøknader i henhold til gjeldende lov og avtaleverk, og skal påse at kommunens retningslinjer blir fulgt Rektor Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål. (Nytt ) Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på. (Opplæringslova 9-1. Leiing ). Hver skole er definert som egen virksomhet og rektor har funksjon som virksomhetsleder. Ved Rødskog skole har rektor 89% administrasjonstid, mens ved alle de andre skolene har rektor 100% administrasjonstid Leder for Skolefritidsordningen "I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefridtidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, dog slik at minimum 20% av hel stilling skal avsettes til ledelse" (Sentral Forbundsvis 11

12 Særavtale 2201). Skolefritidsordningene i Drammensskolen har, med unntak av de to minste, over 60 innskrevne barn. Ti av ordningene har tilsatt egen daglig leder, mens de øvrige har lagt ledelsen av SFO til undervisningsinspektør/avdelingsleder Undervisningsinspektør / avdelingsleder 17 skoler har tilsatt undervisningsinpektør. De tre minste skolene, Voksenopplæringen, Rødskog og Skoger har ikke denne ressursen. Fjell skole har to undervisningsinspektører. Tradisjonelt fungerer undervisningsinspektør som stedfortredende rektor. 3 skoler har i tillegg til undervisningsinspektør tilsatt avdelingsledere. Gulskogen og Børresen har 2 avdelingsledere hver, mens Svensedammen har Sekretær Alle skolene har sekretær. Stillingsstørrelsen varierer fra % etter størrelsen på skolen Teamleder/teamkoordinator/trinnleder Alle skoler har team, på enkelte skoler er lærerne organisert i storteam, hovedtrinnteam eller samarbeidsteam, og på andre skoler er lærere organisert i trinnteam. Som leder for teamet brukes betegnelsen teamleder, teamkoordinator eller hovedtrinnleder. Disse hovedtrinnlederne er i dag ansatt i lederstillinger. I enkelte av teamene har leder kun en administrativ funksjon hvor leder har som oppgave å formidle / koordinere oppgaver på teamet, mens andre teamledere(koordinatorer) har ansvar for å nå felles mål, sikre lojalitet til vedtak og fordele ressurser. Leder for teamet pekes eller velges ut på ulike måter. Teamlederfunksjonen er således ikke formalisert. På 16 skoler er det avsatt tid fra fellestid, eventuelt redusert undervisningstid til teamledelse. Avsatt tid varierer fra 0.5t.pr uke til 3 timer pr. uke. En skole har tatt 33% av undervisningsinspektørressurs og fordelt på tre storteam. Rektor har selv pekt ut teamlederne. Det er ingen formell kompensasjon for teamledere. På skolen som har hovedtrinnledere, har småskoletrinnleder og ungdomstrinnleder 100% og mellomtrinnsleder har 50% ressurs.. De vanligste oppgaver for teamene er ansvar for disponering av vikarressursen og ansvar for ressursfordeling, organisering av uken, prosjekter, pedagogisk utviklingsarbeid og enkelte administrative oppgaver. Størrelsen på teamene varierer fra 3 10 /11 deltakere avhengig av skolens størrelse og om det er slått sammen trinn. 4.7 Rådgiver / sosiallærer. "Elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Den enkelte eleven har rett til å få nødvendig rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige vanskeligheter under opplæringen og ved personlige og sosiale vanskeligheter som har noe å si for opplæringen". Opplæringsloven 9.2 med forskrifter. 12

13 Tidsressurs til lov- og forskriftsregulerte tjenester, herunder rådgivning om utdanning og yrkesvalg og sosialpedagogisk rådgivning, tar utgangspunkt i en beregningsregel i forhold til antall elever på grunnskolens ungdomstrinn (jfr.. særavtale for undervisningspersonalet). Ressursen som framkommer som følge av beregningsregelen er en minsteressurs og det kan gis ytteligere ressurser for sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning innenfor de samlede ressurser til skolens ledelse. Organisering av dette tjenestetilbudet på ungdomstrinnet og fordeling av oppgaver og tidsressurs, fastsettes etter drøftinger i henhold til Medbestemmelsesavtalen for grunnskolen 12. I følge gjeldende særavtale for undervisningspersonale godtgjøres rådgiver- /sosiallærertjeneste med minimum kr ,- pr. år. Dette innebærer at hvis funksjonen deles på flere personer vil alle ha rett på samme godtgjøring. 4.8.Kontaktlærer Opplæringsloven legger følgende føringer for kontaktlærerfunksjonen: Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal vareta elevane sitt behov for sosial tilhørighet. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhøighet.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. I Lov om opplæring 8 2 Organisering av elevane i grupper. Det er ca. 415 kontaktlærere i Drammensskolen. Kontaktlærer har en tidsressurs avsatt til å være kontaktlærer. Den samlede tidsressursen til kontaktlærer ved den enkelte skole beregnes etter de avtaler som gjaldt for tidsressurs til klassestyrere per Hva som ligger i begrepet "administrative gjøremål" er ikke klart definert, men vil i hovedsak være knyttet til administrativt arbeid i forhold til elever/foreldre. Oppgavene som ligger til kontaktlærer varierer fra skole til skole i henhold til arbeidstidsavtalen Lærere tillagt ulike ansvarsoppgaver (tidligere samlingsstyrere) Ca. 90 personer er tillagt ulike ansvarsoppgaver. Noen av disse deler på en ansvarsoppgave. (IKT ansvarlig, kulturkontakt, kontaktlærer elevråd, samlingsansvarlig, spes. ped. teamleder/- koordinator, bibliotekar). Dette er viktige funksjoner som bør opprettholdes. 5. Dagens modell og egnethet i forhold til morgendagens skole Som det fremgår i kapittel 1 er Drammen kommune organisert som en to-nivå kommune, og det er gjennomført endringsprosesser i de fleste programområder for å legge til rette for dette. I en teamorganisert ledelsesmodell innenfor programområde skole, vil det være naturlig at virksomhetsleder etablerer et team med trinnledere. Man tenker seg at dette blir skolens lederteam. Teamet skal være drivkraften i skolens utviklingsarbeid og skal ha fokus på 13

14 utvikling på klassetrinn-nivå. En konsekvens av en slik organisering er at det ikke er naturlig å oppprettholde undervisningsinpektørfunksjonen. Ledelse i morgendagens skole "Kultur for læring" tegner et bilde av morgendagens skole som en moderne kunnskapsbedrift. Skolens utfordring i så måte er å benytte seg av den høykompetente arbeidskraften som ligger i organisasjonen, både til undervisning og til å arbeide med strategi og planleggingsprossesser. I tillegg til disse oppgavene, skal skolesamfunnet utvikles i samråd med elever, foreldre og lokalsamfunnet. Det vil derfor være nødvendig at mest mulig ansvar legges til utøvende nivå, der læreren møter eleven, og det vil være hensiktsmessig å legge til rette for en flat struktur med kort vei mellom overordnet ledelse og de som arbeider nær eleven. KS har i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet gjennomført prosjektet Skolen som lærested for lærere og ledere. Prosjektet er rettet mot videregående skoler, men erfaringene kan overføres til grunnskolen. Rapporten konkluderer blant annet med : Det sentrale er å få til gode koblinger mellom endring av undervisningsoppgavene, fag og timeplan struktur, arbeidsorganisering og kompetanseutvikling. Skoleleders kompetanse i å arbeide prosessorientert med nevnte sammenhenger, i kombinasjon med økt innslag av selvstendighet har vist seg å være vesentlig for om man klarer å ta bedre vare på og utvikle seg med utgangspunkt i egne erfaringer Jorun Møller, Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for ledelse i skolen, er en av Norges kapasiteter innenfor forskning om skoleledelse. Hun sier blant annet at skoleledelsens fremste oppgave er å tilrettelegge for og involvere seg i skolens læringsprosesser gjennom å skape og vedlikeholde betingelser som gir maksimal uttelling når det gjelder elevenes faglige og sosiale læringsresultater. (Jorun Møller 2004). Hun sier videre at en slik ledelse bør utøves i form av teamarbeid, og at skolen må ha et klart fokus på elevenes og personalets læringsprosesser gjennom tiltaksplaner og skolevurdering Peter Gronn (2003)beskriver dette som et distribuert perspektiv på ledelse. Et distribuert perspektiv på ledelse innebærer å se på ledelse som samhandling i stedenfor å se på ledelse som handlinger utført av enkeltpersoner I Kompetanse for Utvikling" ( Utdannings-og Forskningsdepartementet 2004) nevnes følgende forutsetninger for å lykkes som skoleleder: Skoleleder må Ha den kompetanse som er nødvendig for å møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig gruppe elever og foresatte Ha kunnskap om sterke og svake sider ved egen virksomhet og om hvilke tiltak som kan føre til forbedring Utvikle en kultur for kontinuerlig læring der alle tar ansvar for og føler seg forpliktet til å realisere felles mål Ha et tydelig og kraftfullt lederskap som har evne til å lede felles utviklingsarbeid. 14

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer