Sunnaas sykehus HF Side 1 av 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF 4.1.2008 Side 1 av 14"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN Telemedisin i rehabilitering INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 BRUK AV TEKNOLOGI TIL Å UNDERSTØTTE REHABILITERINGSPROSESSEN... 2 DEFINISJON AV TELEMEDISIN PROSJEKTETS MÅLSETTING... 3 FORMÅL... 3 MÅL... 4 DELMÅL... 4 PROSJEKTPERIODE PROSJEKTETS INNHOLD OG BETYDNING... 4 BRUK AV TEKNOLOGI TIL Å UNDERSTØTTE SAMARBEID OG SAMHANDLING I HELSEVESENET... 4 PLANLEGGING AV INNLEGGELSE I SAMRÅD MED LOKALSYKEHUS/FØRSTELINJETJENESTE... 5 PLANLEGGING AV UTSKRIVELSE I SAMRÅD MED LOKALSYKEHUS/FØRSTELINJETJENESTE... 5 VIDERE OPPFØLGING... 5 BRUKERMEDVIRKNING OG OPPFØLGING AV INDIVIDUELL PLAN... 5 NYE TJENESTER OG MULIGHETER FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES MED PROSJEKTET ORGANISERING... 7 OPPDRAGSGIVER/PROSJEKTEIER... 7 PROSJEKTANSVARLIG... 7 PROSJEKTLEDER... 7 STYRINGSGRUPPE... 7 PROSJEKTGRUPPE... 7 REFERANSEGRUPPE GJENNOMFØRING... 8 METODE... 9 LEVERANSE... 9 TEKNISK STRATEGI MILEPÆLSPLAN RAPPORTERING, FORMIDLING OG ARBEIDSFORM ARBEIDSFORM SAMMENHENG MED ANDRE PROSJEKTER OVERFØRINGSVERDI OG VIDEREFØRING SAMFUNNSMESSIGE NYTTEVERDI OVERFØRING AV TJENESTEN ØKONOMI KOSTNADSPLAN REFERANSE Sunnaas sykehus HF Side 1 av 14

2 1. BAKGRUNN Sunnaas sykehus HF (SunHF) representerer med sin virksomhet et ledd i akuttkjeden og er i en unik posisjon i forhold til lokalsykehus, kommuner og fylker. Vi har pasienter fra hele landet og mange av pasientene blir fulgt opp i et livslangt perspektiv. Aktuelle behandlingskjeder kan ofte foregå via akuttsykehus SunHF lokalsykehus/hjem SunHF lokalsykehus/hjem og så videre. Bruk av teknologi til å understøtte rehabiliteringsprosessen SunHF har et regionsansvar for kompleks rehabilitering av pasienter innen Helseregion Øst. Dette gjelder ryggmargsskade, alvorlig multitraume, og alvorlige traumatiske hjernekader. For enkelte spesielle utredninger og behandlinger mottar sykehuset pasienter også fra de andre helseregionene, eksempelvis fra hele landet når det gjelder pasienter med Locked In Syndrome. Utfordringer er at: pasientene er spredt over et stort geografisk område første og andrelinjetjenesten ikke har kompetanse på området mange har redusert mobilitet og behov for spesialtransport og følge terskelen for henvisning og tilgjengelighet oppleves som høy for mange Disse momentene er vektlagt i Sosial- og helsedepartementets handlingsplan der tilrettelegging av tjenester for funksjonshemmede er nevnt som et spesielt satsningsområde. Det påpekes at rehabilitering og habilitering av personer med funksjonshemming innebærer store utfordringer til samhandling mellom ulike faggrupper og aktører innen helse- og sosialtjenesten [1]. Erfaringsmessig henvises pasienter i flere ledd før den ønskede behandling gis, noe som medfører unødige reiser, forsinkelser, mangelfull informasjon og reinnleggelser. Kommunene har fått ansvar for tilbud til nye grupper med omfattende pleie- og omsorgsbehov som tidligere ble behandlet i sykehus eller andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder blant annet mennesker med langvarige og meget omfattende hjelpebehov [2]. Disse momenter videreføres i handlingsplanen Samspill 2007 [3]. Regionens IKT-strategiprogram ( ) fremhever at IKT skal være virkemiddel i Helse Øst RHFs kontinuerlige kvalitetsforbedrings- og organisasjonsutviklingsprosess for å tilby innbyggerne i regionen et godt og likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud [4]. I rapporten fra Delprosjekt 20: Habilitering og rehabilitering i Helse Øst, er bruk av informasjonsteknologi og telemedisin vektlagt 1 [5]. Et virkemiddel til fremdrift forhold til dette området er St.prp.nr. 44 ( ), som omhandler midler til videreutvikling av lokalsykehusene og samhandling med de kommunale tjenester [6]. SunHF ønsker å bruke moderne teknologi for å bedre samhandlingen med andre helseforetak, førstelinjetjenesten, kommuner, lokalsykehus, pasienter, brukere og pårørende. 1 Det er stort behov for utvikling av nye tjenester, enten disse knyttes til samhandling mellom aktørene i regionen eller til informasjonsvirksomhet for pasientgrupper og andre. Telemedisinske og informasjonsteknologiske løsninger og muligheter innenfor rehabiliteringsfaget fordrer et tett samarbeid mellom ingeniørene og helsearbeiderne. Sunnaas sykehus HF Side 2 av 14

3 SunHF har i flere år hatt pågående aktiviteter for å se på muligheter for rasjonalisert samhandling ved bruk av IKT for å kunne være med på å bidra til at det blir tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og første og andrelinjetjenesten. Noen eksempler er: Utprøving og etablering av rehabiliteringstjenester for mennesker med hjerne- og ryggmargsskader, på bredbånd. [7,8] Forprosjektet Telemedisin i rehabilitering - telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning [9] "Multimedia helseinformasjon [10,11] 2 SunHF ønsker å innføre bruk av moderne teknologi som kan understøtte den akuttmedisinske behandlingskjeden, som inkluderer rehabilitering i sluttfasen og bedre samhandlingen mellom tjenestenivåene for våre pasientgrupper. Vi har nå gjort positive, konkrete erfaringer med pasientforløp understøttet av IKT, gjennom de to første prosjektene finansiert av HØYKOM [12], Helse Øst og egenfinansiering. Dette ønskes videreutviklet til en rutinetjeneste. Dette dokumentet er et arbeidsdokument for prosjektdeltakerne og vil forløpende oppdateres underveis i prosjektet, når dette er nødvendig. Definisjon av telemedisin Helsenettet og oppkobling av institusjonene i nettet er forutsetningen for bruk av telemedisin. NST [16] definerer telemedisin som: Telemedisin er undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er plassert (Advanced Informatics in Medicine 1991) 3 2. PROSJEKTETS MÅLSETTING Formål Prosjektet skal gjennom bruk av IKT, bidra til å styrke lokalsykehusenes og kommunehelsetjenestens rolle i samhandling med spesialisthelsetjenesten innen rehabilitering. 2 Dette prosjektet søkte nye Helse og Rehabiliteringsmidler for videreføring i SunHF fikk ikke midler men planlegger en videreføring av prosjektet med støtte i vikarstilling som teknisk ansvarlig ved Samhandlingsenheten. 3 Sunnaas sykehus HF Side 3 av 14

4 Mål Prosjektet skal ved hjelp av IKT etablere en rutinetjeneste mellom SunHF, andre helseforetak og førstelinjetjenesten, knyttet til innleggelse, utskriving og oppfølging av personer med varig funksjonshemminger. Delmål Det skal: 1. utarbeides kontrakt mellom SunHF og NST, nedskrevet budsjett, detaljert prosjektplan og etableres styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe 2. etableres intern teknisk ressurs 4, utarbeides stillingsinstruks og gjennomføres opplæring av denne personen 3. gjennomføres Kickoff med prosjektgruppen, enkel opplæring av ansatte ved SunHF i bruk av videokonferanse og utarbeides generelle tekniske prosedyrer, avdelingsvise prosedyrer og informasjon om tjenesten til lokalsykehus og kommunehelsetjenesten i aktuelle helseregioner 4. iverksettes rutinetjeneste med bruk av VK i samarbeid med lokalsykehus og kommunehelsetjeneste til alle pasienter der dette er hensiktsmessig i alle helseregioner 5. gjennomføres en utprøving av oppfølging hjemme av minst 3-5 av de aktuelle pasienter i prosjektperioden, hvis dette er teknisk og økonomisk mulig i prosjektperioden 5 6. utarbeides sluttrapport Prosjektperiode Prosjektet startet opp og pågår frem til PROSJEKTETS INNHOLD OG BETYDNING Bruk av teknologi til å understøtte samarbeid og samhandling i helsevesenet Det finnes nærmest ingen IKT støtte for behandlingsforløpet etter akuttfasen [14]. Dette gir motivasjon for å utprøve hvilke muligheter IKT kan gi i behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. På prosjektbasis er det gjort utprøving av tettere oppfølgning i forbindelse med innleggelse, under opphold, ved utskriving og etter utskriving allerede i 1996 ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN HF) [15] og i ved SunHF [9]. Hovedprosjektet som her beskrives vil derfor bygge videre på de dokumenterte erfaringer og gevinster i pilotprosjektet og andre prosjekt. Flere og flere pasienter overlever etter en skade, og et reddet liv skal også leves. Personer med varig funksjonshemning har et særlig behov for omfattende og vedvarende behandlings- og hjelpetilbud fra 4 Denne stillingen fungerer som vikar for telemedisinkoordinator i fødselspermisjon, med mulighet for forlengelse og dekkes av SunHFs egne midler. Personen vil inngå i prosjektgruppen. 5 Dette krever ekstra finansiering som er søkt NK_LMS Aker i desember 2007 Sunnaas sykehus HF Side 4 av 14

5 både spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten. Mange av pasientene vil ha behov for oppfølging av medisinske problemer etter utskrivelse. Dette er ofte problemer knyttet til spastisitet, kroniske nevrogene smerter, trykksår, urinveis- og tarm-dysfunksjon og lignende. Da disse symptomene ikke er vanlig i befolkningen ellers, er dette problemer som lokalsykehus og allmennpraktiserende leger i liten og varierende grad har kunnskap og erfaring med. Disse pasientene og brukerne er avhengige av et formalisert og velfungerende samarbeid mellom tjenesteyterne og sammenhengende behandlingskjeder. Erfaringene er at behovet for veiledning og undervisning er mye større enn det tilbudet SunHF kan gi på tradisjonell måte i dag. Planlegging av innleggelse i samråd med lokalsykehus/førstelinjetjeneste Ved å gjennomføre VK - møter med lokalsykehusene og førstelinjetjenesten før innleggelse, kan pasienten være i bedre form ved innleggelse og behandlingen kan starte raskere. Personell på SunHF kan slippe å begynne oppholdet med å behandle tilleggsproblematikk først. Tett samarbeid med lokalsykehusene kan bidra til at slik tilleggsproblematikk, under veiledning, kan behandles på lokalsykehuset før innleggelse på SunHF. Planlegging av utskrivelse i samråd med lokalsykehus/førstelinjetjeneste Bruk av telemedisin kan bidra til at man i større grad kan gi veiledning og undervisning i forbindelse med utskriving. Med unntak av avdeling for hjerneskade (HS), som etter pilotprosjektet har begynt å bruke VK sporadisk ved utskrivingsmøter, foregår overføringsmøter pr. i dag ved at representanter fra førstelinjetjenesten kommer til SunHF. I svært mange tilfeller lar det seg ikke gjennomføre pga. økonomiske og kapasitetsmessige problemer i kommunene. Videre oppfølging Mulighet for avtalte ukentlige konferanser ved behov, vil strukturere oppfølgingstilbudet, og senke terskel for å ta kontakt mellom nivåene, vedrørende pasientens problemer, som ofte melder seg første tid etter utskrivelse. Dialogen rundt pasienten vil også bli bedret ved mulighet for elektroniske meldingsutvekslinger 6. Brukermedvirkning og oppfølging av individuell plan Pasienten vil være tilstede og vil delta aktivt både ved veiledning og undervisning av lokalsykehus og førstelinjetjenesten før utskriving, og på de ukentlige oppfølgingsmøtene. Dette vil involvere pasienten aktivt i prosessen og hensikten er at dette vil føre til at et behandlingstilbud etableres raskt og effektivt. Opptak av relevant informasjon på video vil være nyttig der nytt helsepersonell skal gjøres kjent med pasienten. Planleggingsmøter i forbindelse med Individuell Plan, som i dag foregår på tradisjonell måte med samling av alle involverte parter til møte, vil være en naturlig del av den nye tjenesten. 6 Melding med vedlegg, som omfatter EPJ informasjoner og mulighet for multimedievedlegg (video, kurver, bilder m.m) Sunnaas sykehus HF Side 5 av 14

6 Nye tjenester og muligheter I dag er innholdet i fysioterapeutrapportene beskrevet med ord. Det tidligere prosjektet benyttet video og bilder som et tillegg for å demonstrere eller beskrive det som skal være innholdet i rapporten. Fysioterapirapporter blir supplert av videokonferansemøter. Under oppholdet på SunHF vil det ofte igangsettes ombygging og tilrettelegging av bolig. Mange av tiltakene krever evaluering og oppfølging etter utskrivelse. I disse tilfellene vil videokonferanse være en mulighet for direkte kontakt mot lokal ergoterapeut, eventuelt hjelpemiddelsentral eller leverandør. Dette fikk pilotprosjektet ikke til å utprøve på daværende tidspunkt, derfor ønsker man nå i forbindelse med utrulling av tjenesten og benytte anledningen til å utprøve hjemme oppfølging på minst 3-5 av pasientene som er med i utrullingsperioden 7 for å se effekten av tilrettelegging av hjelpemidler der VK benyttes som del av vurderingen som tilskudd til ressurskrevende hjemmebesøk på tradisjonell måte. Dette gjøres om ekstra finansiering blir tilgjengelig. Kurs og veiledning til lokalsykehus og kommuner vil kunne gjennomføres på en enkel måte gjennom bruk av VK. Muligheten for mer skreddersydde kurs knyttet til overføring av enkeltpasienter er stor. 4. FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES MED PROSJEKTET Den viktigste suksessfaktoren for at prosjektet blir vellykket er: at prosjektet får tilstrekkelige midler for gjennomføringen slik at hovedmål kan nås (midlene kan mellom annet kompensere for manglende økonomiske refusjonsordninger ved bruk av telemedisin ref. nytte kostanalysen i pilotprosjektet [9]). Prosjektet er estimert utfra en søknadssum på kr og fikk kun bevilget kr på lokalsykehusmidler. Arbeidspakke II kuttes. I tillegg har SunHF etablert en 3-årig handlingsplan ( ) for Telemedisin, der det avsettes midler til telemedisinkoordinatorstilling, Prosjektkoordinatorstillingen finansieres 60 % av prosjektbudsjettet. Det fremmes forslag om ekstra finansiering (til m.a. utstyr) pr. år til prioriteringsutvalget. Utgifter til reise og kursdeltakelse dekkes av de respektive avdelinger. at SunHF har positive medarbeidere med en positiv innstilling til den nye tjenesten ved lokalsykehus og i kommuner [6]. Tettere samarbeid med lokalsykehusene og kommunene kan bidra til at tilleggsproblematikk kan være ferdig behandlet før innleggelse på SunHF (man kan da komme raskere i gang med den egentlige behandlingen og det kan igjen medvirke til kortere oppholdstid) at SunHF med egne midler har iverksatt de planlagte investeringer i audiovisuelt utstyr (videokonferanseenheter, dokumentkamera, etc.) og infrastruktur, i forbindelse med oppgradering av flere sentrale møterom, for at videokonferanseutstyr og egna møterom skal være lett tilgjengelig 7 Dette forutsetter at det er tilgjengelig nettverk og utstyr fra pasientens bolig. Sunnaas sykehus HF Side 6 av 14

7 at det blir tilstrekkelig fremdrift i forhold til tilknytninger til NHN [13] ved lokalsykehus og i kommuner, slik at innføringen av tjenesten kan foregå i ønsket tempo og med ønskede forutsetninger og muligheter. 5. ORGANISERING Oppdragsgiver/prosjekteier Direktør Einar Magnus Strand er prosjekteier ved SunHF og prosjektet forankres i ledelsen via foretakets nyopprettede telemedisinsatsning 8. Prosjektansvarlig Prosjektet vil være forankret i Samhandlingsenheten ved telemedisinkoordinator Anne Merete Driveklepp. I hennes fødselspermisjon vil Hilde Sørli, prosjektkoordinator v/avdeling for Hjerneskader (HS) og Ole Rand-Hendriksen, nyansatt vikar for telemedisinkoordinator og teknisk ansvarlig, være prosjektdeltakere. Avdelingsleder HS, Sveinung Tornås, vil være prosjektansvarlig. Prosjektleder Prosjektledelse ivaretas av Bodil Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør-Øst, NST som skal ha ansvaret for den daglige ledelse og fremdrift i prosjektet og som skal rapportere til styringsgruppen hvert halvår og ellers på anmodning til foretaksledelsen ved SunHF. Styringsgruppe Prosjektets styringsgruppe er prosjektlederens nærmeste overordnede organ. Gruppen ivaretar prosjektadministrative styringsfunksjoner og skal bestå av Sveinung Tornås, avdelingsleder HS og Julia Ferkis, avdelingsleder Forskning og klinisk laboratorieservice, SunHF, samt Ellen Rygh, O&S, medisinskfaglig rådgiver, NST. Prosjektgruppe Bodil Bach, rådgiver telemedisin og ehelse, NST, prosjektleder Anne Merete Driveklepp, telemedisinkoordinator/prosjektkoordinator, Samhandlingsenheten, Hilde Sørli, prosjektkoordinator, Samhandlingsenheten, Ole Rand-Hendriksen, telemedisinkoordinator/ teknisk ansvarlig og studioansvarlig, Samhandlingsenheten Many Somaskanthan, nettverksansvarlig og studioansvarlig, IT-enheten, Serviceavdelingen Morten Hanssen, studioansvarlig, HR-enheten 8 SunHF har fra 2007 etablert eget satsningsområde innenfor telemedisin, som skal organiseres i Samhandlingsenheten ved SunHF fra januar Sunnaas sykehus HF Side 7 av 14

8 Arngunna Skiple, Gro Myrvold, RMM Petter Skretteberg, Inge Hagensen, HS 1 Representant, HS 2 Anne Karine Dihle, KReSS Synnøve Solberg, studioansvarlig, TRS Marianne Jørstad, VO Astrid Rødseth, NMS Askim Maribeth Caya Rivelsrud, Borgny Mylen, Bernt Krane, Ragnar Simonsen, SSKS Representant NST Referansegruppe Margunn Aanestad, Post Doc, UiO Institutt for Informatikk (prosjektleder for FIPP prosjektet og veileder for telemedisinkoordinator i gjennomføring av master i informatikk) Wenche Celius, Norsk Helsenett (ikke bekreftet) Representant fra SunHFs brukerråd Øyvind Brustad, SunHF Kirsti Loe, DIPS, SunHF Kirsten Sæther, SeR, SunHF Gøril Otterlei, CARF Anne Cathrine Kraby, LMSsenteret SunHF Representant NST 6. GJENNOMFØRING Prosjektet skal med grunnlag i erfaringer fra forprosjektet etablere en rutinetjeneste med bruk av VK ved planlegging av innleggelse, utskrivning og i langtidsoppfølging deres pasientgrupper. Prosjektet skal utarbeide generelle prosedyrer for bruk av VK (booking, support, inngåelse av eksterne møteavtaler) og support ved bruk av andre verktøy, som vil være støttefunksjoner til tjenesten. Prosjektet skal utarbeide avdelingsvise prosedyrer, basert på de som allerede eksisterer, der støtteprosedyrene er inkludert. Prosjektet skal utarbeide skriftlig informasjon (e-post, papir og web) som skal benyttes som informasjonsmateriell til kommuner og foretak som blir involvert. Sunnaas sykehus HF Side 8 av 14

9 Prosjektet skal benytte det utarbeidede materialet i den nye rutinetjenesten som startes opp. I den direkte samhandlingen med og rundt pasienten skal man benytte VK, EPJ og utvikling av multimediemateriell (CD, DVD etc). I utgangspunktet vil samhandlingen basere seg på utstyr ved legekontor, helsesentre og helseforetak. Når enkel teknologi er på plass 9 og finansiering er skaffet, vil denne samhandling utvides til en utprøving av VK hjem til pasienten. Gitt positive erfaringer vil vi søke å etablere også dette som en del av den nye tjenesten i et senere forløp. Prosjektet vil også se på muligheter ift lagring av opptak i DIPS (dette er det pr dags dato ingen avklaring på), integrering av tjenester som SKUP i en total tjeneste og muligheter for en fremtidig etablering av egnede takstordninger for rehabiliteringsfeltet. Slike ordninger er manglende så det må gjøres tiltak i forhold til å fremme forslag til de rette instanser på dette området. 10 Metode Prosjektleder og prosjektgruppen skal utarbeide prosedyrer og øvrig materiell i prosjektet. Prosjektleder, prosjektgruppen og SunHFs personale er ansvarlig for gjennomføring av tjenesten og nødvendig dokumentering av aktiviteter. SunHFs fagpersonell utarbeider nødvendig faglig skriftlig- og multimediedokumentasjon til hver pasient. Dette gjøres i samarbeid med DIPS-ansvarlige og vikar for telemedisinkoordinator - stillingen, besatt av Ole Rand-Hendriksen.. Leveranse Prosjektet ender ut i en sluttrapport som beskriver erfaringer gjort i gjennomføringen og anbefalinger for videre tjeneste. Teknisk strategi SunHF har etablert en telemedisinsatsning fra 2007 med egenfinansiert budsjett. I 2007 er det iverksatt oppgradering av alle møterom på SunHF, Askim og Drøbak i forhold til AV- utstyr og VK-utstyr, slik at foretaket skal være godt rustet for en videreutvikling av tjenester basert på VK. 11 SunHF ansatte i januar 2008 vikar for telemedisinkoordinator, som også vil være teknisk ansvarlig; skal ivareta studiotjenester (tester, oppkoblinger, teknisk support for fagpersonell) og tjenester i forhold til video-opptak og redigering og øvrig behov innen utvikling av multimediemateriell. Prosjektet forutsetter at lokalsykehus og kommuner som skal benytte seg av tjenesten har tilgang til VK - utstyr, samt basistilkobling til Norsk helsenett og EPJ Teknologi med de sikkerhetskrav som stilles er ikke helt tilgjengelig til storskalbruk ved oppstart av prosjektet, men det vil gjøres fortløpende vurderinger sammen med NST og leverandører om når en slik utprøving er klar for hjemmebruk. 10 I november 2007 er det iverksatt et første tiltak på dette feltet, der SunHF har bedt Helse Sør-Øst se på mulige tiltak for å få etablert slike ordninger. 11 SunHF har også inngått en abonnementsavtale (video-tjenestene) med NH slik at alt VK utstyr vil være tilknyttet helsenettet fra høsten Gratis utprøving ut Ny prisstruktur skal forhandles med NHN, gjerne i samarbeide med andre HF (som UUS HF og SIHF). Sunnaas sykehus HF Side 9 av 14

10 7. MILEPÆLSPLAN Aktiviteter Start Stopp M0 Når prosjektet starter M1 Når det er utarbeidet kontrakt mellom SunHF og NST, nedskrevet budsjett, detaljert prosjektplan og etablert styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe M2 Når det er etablert intern teknisk ressurs, utarbeidet stillingsinstruks og gjennomført opplæring av denne personen M3 Når det er gjennomført Kickoff med prosjektgruppen, enkel opplæring av ansatte ved SunHF i bruk av videokonferanse 13 og utarbeidet generelle tekniske prosedyrer, avdelingsvise prosedyrer og informasjon om tjenesten til lokalsykehus og kommunehelsetjenesten i aktuelle helseregioner Tilkoblingen til NH må også gjelde videokonferanseutstyret, slik at overføringene kan foregå via helsenettet. Er ikke dette tilgjengelig, så benyttes ISDN tilknytning eller i siste instans vanlig IP på internett. 13 Enkel opplæring gjøres ved hjelp av NSTs nettbaserte innføringskurs i Bruk av VK i tillegg til veiledning i studio. Veiledningen ivaretas av SunHFs studioansvarlige (ny stilling og eksisterende studioansvarlig) Sunnaas sykehus HF Side 10 av 14

11 M4 Når det er iverksatt rutinetjeneste med bruk av VK i samarbeid med lokalsykehus og kommunehelsetjeneste til alle pasienter der dette er hensiktsmessig i aktuelle helseregioner M5 Hvis teknisk og økonomisk mulig i prosjektperioden, gjennomført en utprøving av oppfølging hjemme av minst 3-5 aktuelle pasienter M6 Når rapporten er ferdigstilt og resultatene er presentert for SunHF M7 Når prosjektet er sluttført RAPPORTERING, FORMIDLING OG ARBEIDSFORM Informasjon om tjenesten utarbeides som en del av prosjektet. Denne skal formidles til alle lokalsykehus og kommuner i regionen. Informasjon om tjenesten vil bli presentert på Internett og intranettportalen i den nye regionen. Prosjektresultater og erfaringer vil bli oppsummert i sluttrapport og presentert innen Prosjekterfaringene skal presenteres ved minst en nasjonal og en internasjonal konferanse. Samarbeidspartene forplikter seg også til gjensidig informasjon om hverandre og denne tjenesten i alle anledninger, der dette er aktuelt. Eksempler på aktuelle kanaler for informasjon forøvrig er: SunHFs nettside: NSTs nettside: og NSTs nyhetsbrev 14 Fagtidsskrift i forhold til for helsepersonell og aktuelle pasientgrupper Arbeidsform Samarbeidet i prosjektet skal foregå ved hjelp av telefon, e-post og VK - møter kombinert med noen tradisjonelle møter. 14 NST utgir nyhetsbrev som sendes deres kontaktnettverk over hele landet 4 ganger pr år. Sunnaas sykehus HF Side 11 av 14

12 Sammenheng med andre prosjekter Gjennomføringen av prosjektet kan sees i sammenheng med aktiviteter innenfor andre områder innen helsevesenet, mellom annet: aktiviteter som foregår innenfor flere områder ved NST. 15 Videreføringen av prosjektet "Multimedia helseinformasjon [7] FIPP ( Flexible Integration of Processes in Public Sector ) prosjektet [18] Det vil etableres system for evaluering og forskningsmessig oppfølging og formidling av erfaringene nasjonalt og regionalt. Prosjektet innpasses i forhold til øvrige utviklingsprosjekt. Målet er å sikre størst mulig gjenbruk av felles nasjonal kunnskap og erfaringer. 9. OVERFØRINGSVERDI OG VIDEREFØRING Samfunnsmessige nytteverdi Den gjennomførte nytte-kost analysen i pilotprosjektet, viser at særlig lokalsykehus og kommunene kan spare reisetid, arbeidstid og kostnader: Den samfunnsmessige nytten av tiltakene er bedret funksjon og livskvalitet for pasientene. Man har gjennom pilotprosjektet identifisert bedret kvalitet på pasientbehandlingen og bedre pasientkommunikasjon før og etter sykehusopphold som bidrar til en øket mestring av livssituasjonen til pasienten. For helsepersonell fra lokalsykehus og kommuner, viser også erfaringer at de gjennom denne kontakten med spesialisthelsetjenesten oppnår kompetanseheving, som gjør dem bedre styrket for å kunne yte denne spesielle pasientgruppen mer tilfredsstillende pleie, omsorg og opptrening. Tett samarbeid gjennom forløpet kombinert med lavere terskel for å ta kontakt vil legge forholdene til rette for en bedre både kvantitativ og kvalitativ kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten/lokalsykehusene og visa versa og har i pilotprosjektet vært en inspirasjon til å etterspørre flere tjenester og mer kompetanseheving ved bruk av IKT. Denne modellen legger også til rette for at spesialisthelsetjenesten på en bedre måte kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus og kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester. Dette er helsegevinstene av tiltakene. Men helsetiltakene vil også gi økonomiske gevinster. De består for det første av unngåtte senere behandlingskostnader i form av færre reinnleggelser grunnet kompetansespredning og mer informasjonsdeling mellom nivåene. Samlet gir dette et bedre helsetilbud for pasienten. For det andre viser helsetiltakene i pilotprosjektet at det vil føre til en mer effektiv ressursbruk og dermed til produksjonsgevinster for samfunnet. Når det gjelder pasienter vil dette være spart reisetid og sparte reisekostnader både for pasienter (og nødvendig reisefølge) og sparte kostnader ved sykehusopphold. 15 NKU, Helsetjenesteprogrammet og Pasientprogrammet ved NST, Sunnaas sykehus HF Side 12 av 14

13 For nødvendig reisefølge vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og oppholdsutgifter, samt unngått tapt arbeidstid og tapte lønnsinntekter. For helsepersonell fra pasientens kommune vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og sparte oppholdsutgifter, samt unngått tapt arbeidstid. NST vil i denne sammenheng også kunne spille en viktig rolle til å bidra til en videreføring av disse erfaringer i større skala, gjennom sitt samarbeidsnettverk med hele helsesektoren i Norge. Overføring av tjenesten Etter prosjektperioden skal tjenesten overføres til SunHF, som skal ivareta ansvaret for at denne tjenesten blir en daglig del av foretakets faglige service og tjeneste. Prosjektgjennomføringen skal bidra til at SunHF vil kunne sørge for at dette ansvaret ivaretas etter avslutning. 10. ØKONOMI Kostnadsplan TELEMEDISIN I REHABILITERING Opprinnelige kostnader Endringer Arbeidspakke I: Prosjektledelse Prosjektmedarbeidere NST Reiser Fagpersonell - SunHF Utgifter utstyr Workshop Diverse Arbeidspakke II: Prosjektledelse Prosjektmedarbeidere NST Reiser Utgifter totalt: Egeninnsatsen for SunHF er prosjektdeltakelse (fagpersonell teknisk ressurs, studioansvarlige, IT, klinikere), investeringer i nødvendig maskin og programvare for videokonferanse og andre driftskostnader. Egeninnsatsen for NST er ekstra ressurser til prosjektdeltakelse og gjennomføring. Sunnaas sykehus HF Side 13 av 14

14 11. REFERANSE [1.] statlig tiltaksplan [2.] Nasjonal Helseplan [3.] Samspill 2007, statlig strategi , elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren, Nasjonal strategiplan, Helsedepartementet/ Sosialdepartementet, utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, I-1097B [4.] Regional IKT strategi , Helse Øst [5.] Delprosjekt 20: Habilitering og rehabilitering i Helse Øst [6.] St.prp.nr. 44 ( ) [7.] - Sunnaas sykehus HF [8.] Sluttrapport Utprøving og etablering av rehabiliteringstjenester for mennesker med hjerneog ryggmargsskader, på bredbånd., Prosjekt 1310/240, 2003 [9.] Sluttrapport Pilotprosjekt rehabilitering telemedisin. Telemedisin i rehabilitering - telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning, 2006 [10.] Sluttrapport "Multimedia helseinformasjon, prosjekt 2004/3/0182, Helse og Rehabilitering, 2007 [11.] [12.] [13.] [14.] Anders Grimsmo NTNU, NSEP, Elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling - seminaret Sunnaas sykehus HF: Det digitale sykehus hvilken gevinst gir dette pasienten? [15.] Sluttrapport Utprøving av samarbeidsmodeller via videokonferanse mellom RiTø og Balsfjord Kommune, Bodil Bach, Mer helse for hver bit, handlingsplan [16.] NST [17.] - UiO, Institutt for Informatikk [18.] IKT og organisasjonsendring i offentlig sektor og forskningsprosjektet FIPP ( Flexible Integration of Processes in Public Sector ): FIPP er et nytt forskningsprosjekt ( ) som støttes av Norges Forskningsråd gjennom VERDIKT-programmet. Prosjektet inkluderer forskere fra Universitetet i Oslo (IFI - Institutt for Informatikk og TIK - Teknologi, Innovasjon og Kultur) og fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (IDI Institutt for Datateknologi og Informasjonsvitenskap). Se mer informasjon om prosjektet på Sunnaas sykehus HF Side 14 av 14

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Anne Merete Driveklepp - Prosjektleder, Forskningsavdelingen Bodil Bach Samarbeidspartner og Telemedisinsk rådgiver, NST 1 Tema Presentasjon av Samarbeidspart NST og Bakgrunn

Detaljer

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Bodil Bach Bodil Bach, Seniorrådgiver, Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Anne Merete Driveklepp - Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF Anne Karine Dihle Teamleder, HS KReSS Drøbak, Sunnaas sykehus HF 1 Telemedisin - definisjon Telemedisin

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre

Sunnaas sykehus HF en vei videre Sunnaas sykehus HF en vei videre FRA SKEPSIS TIL BEGEISTRING Videokonferanse som verktøy for bedre samhandling OM SUNNAAS SYKEHUS HF 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim 750 ansatte Pasienter kommer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Kompetanse Helt hjem PROSJEKTBESKRIVELSE. Kompetanse Helt hjem. Videodialog mellom brukere og fagfolk

Prosjektbeskrivelse Kompetanse Helt hjem PROSJEKTBESKRIVELSE. Kompetanse Helt hjem. Videodialog mellom brukere og fagfolk PROSJEKTBESKRIVELSE Kompetanse Helt hjem Videodialog mellom brukere og fagfolk Bodil Bach, Nasjonalt senter for telemedisin Hilde Sørli, Samhandlingsenheten, Sunnaas sykehus HF Anne Cathrine Kraby, LMS,

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, NST Bodil.bach@telemed.no TEMA Sunnaas og telemedisin Om prosjektene Gjennomføring Evalueringer

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING. Anne Merete Driveklepp - Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF

TELEMEDISIN I REHABILITERING. Anne Merete Driveklepp - Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF TELEMEDISIN I REHABILITERING Anne Merete Driveklepp - Telemedisinkoordinator, Sunnaas sykehus HF 1 Telemedisin - definisjon Telemedisin er undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF SKUP = Samhandlings- og kompetanseutvekslingsprosjektet Pilotprosjekt mellom

Detaljer

Telemedisinsk trykksårprosjekt

Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisinsk trykksårprosjekt Helt hjem til pasienten Rehabiliteringskonferansen 2013 og Gunnbjørg Aune 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT NSH KONFERANSE OM REHABILITERING 9. Mai 2014 Ingebjørg Irgens 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for

Detaljer

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Hvordan lykkes med å skape endring både internt i egen institusjon og på tvers av institusjoner? Erfaringer fra et tjenesteinnovasjonsprosjekt 1

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Samspill 30 Elektronisk Meldingsutveksling Larvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak 07/10 Nasjonalt meldingsløft- FUNNKe Finnmark - Forprosjekt Forslag til vedtak: 1. VFR er positiv til at en nå kartlegger mulighetene for å bruke IKT i helse-

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt HALD Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Ås kommune. ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Ås kommune ELIN-k SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Marit Roxrud Leinhardt Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com TEMA Litt bakgrunn TTC og NST hva er det? Samhandlingsformer og muligheter Eks: Lokalmedisinsk

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Del 1 er en kort introduksjon til de som skal kartlegge mulighetene for telemedisin i en region, foretak eller institusjon.

Del 1 er en kort introduksjon til de som skal kartlegge mulighetene for telemedisin i en region, foretak eller institusjon. 1 Innledning Denne veiledningen er en oversatt og bearbeidet versjon av Guidelines for a country feasasibility study utarbeidet av Nasjonalt sentre for telemedisin (NST) 1 på oppdrag fra Verdens Helseorganisasjon

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Program for workshop på Fagernes 28. august 2012

Program for workshop på Fagernes 28. august 2012 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Program for workshop på Fagernes 28. august 2012 0830-0900: Registrering med kaffe og biteti 0900-0910: Velkommen v/ rådmann Kai Egil Backèr.

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Godkjent av: Styringsgruppe Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING ved Nasjonalt senter for telemedisin Hvem er vi, hva gjør vi, hvordan gjør vi det? Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin Bodil.bach@telemed.no

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD MAL FO SØKNAD TIL SI@ OG IT-HANDLINGSPLAN FO HELSE NOD Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt senter for telemedisin Avd. for IKT-strategi Universitetssykehuset Nord-Norge Postboks 8054 Dep Org. Nr 974

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Levanger kommune. Sluttrapport

Levanger kommune. Sluttrapport Levanger kommune Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk meldingsutvekling mellom pleie og omsorgstjenesten i kommunen, legetjenesten og sykehus. 15.04.09 Godkjent av: Øystein Sende Side 2

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin Hovedmål Å demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølgning av kronikere/pasienter

Detaljer

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com TTC Offentlige helsetjenesten Førde kommune Valdres NST Setesdal regionråd Fylkestannlegen i Troms Vestregionen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere.

Fjernundervisningen gjennomføres hver 14 dag med spesialister fra Sunnaas sykehus HF som forelesere. Styret i Sak 13/13 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Dato: 27.02.2013 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til hvert styremøte gir administrerende direktør en driftsorientering

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, 27. september 2011 Hovedmål FUNNKe 2011-2013

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 200300384-31 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2004 STRATEGIPLAN

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN

Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Velkommen til møteplass Linken Møtesenter 7. september 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSAMLINGEN Wenche Poppe, Innomed 2009 Wenche Poppe og Merete Rørvik INNOMED Nasjonalt nettverk for behovsdrevet

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

ebrustad 2007

ebrustad 2007 S@mspill ebrustad 2007 - Status for Regjeringens arbeid med elektronisk samarbeid i helse - og sosialsektoren - desember 2007 - Abelia - Kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no Forord Regjeringen

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer