Utkast til Strategi/handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Strategi/handlingsplan"

Transkript

1 Utkast til Strategi/handlingsplan Destinasjon Oppdal AS Oppdal aktive menneskers opplevelsesdestinasjon 1

2 Innhold Innledning Visjon, Forretningsidé Strategi Hovedmål Innledning Formannskapet i Oppdal oppnevnte en arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan som skulle beskrive hvilke tiltak som kunne iverksettes for at Oppdal skal bli en veldrevet destinasjon og med utbud av kvalitetsopplevelser. Handlingsplanen skulle minimum inneholde følgende sentrale elementer; Vurdering/beskrivelse av destinasjonen Oppdal ved hjelp av SWOT-analyse Stedsutvikling som skal sikre gode opplevelser for besøkende Vurdering/beskrivelse av hvilke opplevelser som skal tilbys, bredde og nisje- produkter Prosessen fram til en samlet markedsføringsstrategi Beskrivelse av en samarbeidsmodell som favner alle aktører i Oppdal Finansiering av fellestiltak Når arbeidsgruppens forslag til plan forelå ble dokumentet lagt til grunn for viktige vedtak i Oppdal formannskap og som bakgrunn for stiftelsesmøte for Destinasjon Oppdal AS. Styret i Destinasjon Oppdal AS har i sitt videre arbeid valgt å forholde seg til dette dokumentet som en sentral premiss for styrets arbeid og forslag til strategisk utvikling for selskapet- Styret Bernt Amdahl er valgt for ett år Hans Jørgen Flor, ONF valgt for 2 år Øyvind Carstens, Skifer Hotel 1 år Jon Erik Schønheyder, Oppdal Booking 2 år Heidi Hokseng, Aktivum Midt-Norge 1 år Rune Kvalsnes, VPG 2 år Tina Selbæk, Oppdal Booking 1 år Eiere/aksjonærer Destinasjon Oppdal AS er etablert med en aksjekapital på kroner og 56 aksjonærer. Oppdal Booking er selskapets største aksjonær med 179 aksjer. Skifer hotel går inn med 66 aksjer, sportsbutikkene Intersport, Grøseth Sport og VPG eier hver 25 aksjer. Blant aksjonærene finner vi en rekke reiselivsbedrifter og andre lokale bedrifter. Også Rennebu er representert gjennom Rennebu Bygdearrangement, som har kjøpt 15 aksjer. 2

3 VISJON Oppdal - aktive menneskers opplevelsesdestinasjon FORRETNINGSIDÈ Destinasjon Oppdal AS skal bidra til bred verdiskapning gjennom utvikling av en langsiktig, bærekraftig og helårig destinasjon. Opplevelsesbaserte produkttilbud og sterk merkevarebygging skal stimulere aktive mennesker fra et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked, til å besøke Oppdalsregionen. VERDIGRUNNLAG Raus Ekte Nyskapende Bærekraft og lønnsomhet skal ligge i bunnen av alt. STRATEGI Styret har valgt å holde fast med arbeidsgruppens SWOT, men har tillagt de punktene som er i kursiv avgjørende vekt i det videre arbeidet. Styret mener derfor at vårt valg av VISJON og FORRETNINGSIDÈ for Destinasjon Oppdal AS bygger videre på de sterke sider Oppdal har og er kjent for. SWOT FOR OPPDAL SOM REISELIVSDESTINASJON Svake sider Omdømme kranglebygda Uklar merkevare, også angående valg av målgrupper Næringslivet kommuniserer ikke optimalt med politikere Uklart om reiseliv er et politisk vedtatt satsingsområde Fragmentert produkt Mangler synliggjøring av hvem som er reiselivsaktører per i dag, viktig å få en forståelse av hva som er reiselivsproduktet Mangler forpliktende samarbeid et utøvende organ- et destinasjonsselskap; eks. mister markedsandel, dårligere tilgjengelighet Noen nedslitte fasiliteter For lite urbant tettsted, sentrumsmiljø For dårlig infrastruktur vei, skilting, informasjon (turistkontor, oppdal.com), Design service er for dårlig utviklet Varierende service kvalitet Opdalingene kan oppleves som lite raus, unner ikke hverandre suksess Reiselivsaktører som ikke er med å bidra (systemfeil) 3

4 Produktutvikling: o Trenger flere tilrettelagte aktiviteter med/uten kasseapp. o Lite produkter for KK volum markedet o Produktpakking: distribusjon/markedsføring av pakkene Lite funksjonsdyktig flyplass Langt unna store marked, nasjonalt/internasjonalt Sterke sider Hel års destinasjon, to sesonger Gode naturgitte forutsetninger (nærhet til Dovre, Rondane, Trollheimen) Rikt kulturliv/kulturhus Sterk arrangørstab Gode handelstilbud, eks. sport, mat et regionalt senter Kulturlandskapet Kort avstand til nærmarkedet Samferdsel både nåtid (E6, tog, flyplass) og historisk (skyss stasjoner, pilegrimsleden) Offensiv og utadvendt kultur Lang erfaring som vertskap/reiselivs historie Ren natur Bondeurban Bredt og sammensatt næringsliv Oppdal har over 1000 faste caravanplasser Kompakt senter, kort avstand til opplevelser Ski resort størst i omfang, beliggenhet Trollheimen, Dovre, Rondane, Forollhogna (60% av arealet i Oppdal er vernelandskap) Høy kjennskap Kjendis bygda En av Norges største hyttekommuner Muligheter Vi har mulighet til å treffe et større marked med vårt produkt (stort markedspotensial, både nærmarked, nasjonalt og internasjonalt sommer og vinter) Utnytte skuldersesongene bedre, forlenge sesongene Forsterking/bygging av brandet Sterkere fokus på unikheten; gjennom hele verdikjeden Organisere et felles destinasjonsselskap Se på nye målgrupper Samarbeid/samordning av ressurser, produktpakking og distribusjon Forbedre sentrumsmiljøet; designet for gjestene Nye investeringer; Nyhotellet, Vangslia Panorama, Kinnpiken Utvikling, Utistu, Ener`n, m.m Flere spennende prosjekter på gang: organisering av reiselivet, satsing K&K markedet, Fjellviking, arrangement Oppdal (et samarbeid for å få flere arrangement til Oppdal inkl. World Cup) 4

5 Jobbe tettere med nettverksaktører som for eks.: Trøndelag Reiseliv, Fjord Norge og NCE Tourism, Dovrefjell/Trollheimen, Green charter og Pilegrimssatsing Trender økoturisme, bærekraftig reiseliv, helseturisme etc. Mer offensiv kommunepolitikk, i forhold til å være en attraktiv destinasjon, øke kompetansen hos disse aktører Randsonèsatsing Trusler Hard konkurranse i alle marked, nasjonalt og internasjonalt Klima endringer Kostnadsnivået Økonomisk usikkerhet Pandemier Et bredt produktspekter/mangfold KONKLUSJON Ved valget av visjonen, Oppdal aktive menneskers opplevelsesdestinasjon har vi valgt å satse på helt tydelige strategiske elementer; Aktive mennesker Oppdal som en opplevelsesdestinasjon Aktive mennesker Aktive mennesker omfatter alle som ønsker å utforske egne grenser, men trenger ikke å bety aktiviteter som er farlige. Utfordringene må hele tiden ta utgangspunkt i den enkeltes ønske å teste egne grenser/opplevelser. Aktive mennesker beskriver enkeltmennesker og ikke gruppe av mennesker som f.eks. familier, pensjonister, studenter eller ungdom generelt. Å satse på enkeltmennesket betyr ikke at grupper ikke er velkommen til Oppdal og Oppdalsregionen. Oppdal er allerede i dag kjent for mange av sine spennende aktiviteter og dette må bare forsterkes i årene som kommer. Ved at Oppdal har lang reiseavstand både til betydelige deler av det norske markedet og det internasjonale markedet er det viktig å satse på markedsgrupper som er vant til å reise for å oppleve spennende aktiviteter. Familier med små barn vil normalt søke opplevelsesaktiviteter i sitt nærmiljø. Det samme vil kunne gjelde for de eldre pensjonister. Oppdal som opplevelsesdestinasjon Opplevelser kan være både for sinn og kropp og Oppdal må også innen dette produktområde videreutvikle både mange spennende aktiviteter for kroppen og for sinnet gjennom spennende natur og gode kulturtilbud. 5

6 HOVEDMÅL Vi skal ha 50% omsetningsøkning innen 2015 for primæraktørene, og 25% økning for øvrige aktører Vi skal være Nordens mest attraktive skidestinasjon innen 2020 Vi skal være Norges mest attraktive opplevelsesdestinasjon innen 2020 Utvikle en Bidragsmodell som sikres forutsigbar og langsiktig drift av destinasjonsselskapet HANDLINGSPLAN FOR DESTINASJON OPPDAL AS Hovedmål 1. Gjennom planlagte aktiviteter skal selskapet innen 2015 oppnå 50% omsetningsøkning for primæraktørene, og 25% omsetningsøkning for de øvrige aktørene Beregningsgrunnlager er regnskapsåret 2009 Primæraktørene, typiske reiselivsbedrifter; 50% Omsetning i mil. Omsetning Skifer hotel(antatt) 50 mill. Omsetning mill. Omsetningsøkning fram til mill. Delmål 1.1 Årlig snittvekst, 20,6 mill. Øvrige aktører; 25% Omsetning i mill. Snitt årlig vekst, 60 mill. Omsetning mill. Omsetningsøkning fram til mill. Delmål 1.2 Årlig snittvekst, 46,0 mill. Delmål 1.3 Oppgavefordeling mellom Destinasjon Oppdal AS og Oppdal næringsforening skal være på plass i løpet av 2011 Delmål 1.4 Det skal være etablert et Markedsråd i regi av destinasjonsselskapet innen 1. juni 2011, (Brosjyrer, salg og markedstiltak, VisitNorway, Historiske Trøndelag/Trøndelag Reiseliv, Fjord Norge osv.) 6

7 Hovedmål 2 Destinasjonen skal innen 2020 være Nordens mest attraktive vintersportsdestinasjon Vintersportsdestinasjonen (VSD) består av skisenteret som hovedbesøksdriver. Andre aktiviteter anser vi komplementære, deriblant langrenn, shopping, underholdning, osv. Attraktivitet er summen av en rekke opplevde faktorer som profil, tilgjengelighet, produkttilbud, pris/kvalitet, service/vertskap. Dette skal kunne omsettes i omsetning/volum. Attraktiviteten skal måles i form av omsetning (vinterandel av hovedmål 1), volum (skidager), og en kundeundersøkelse. Attraktivitet i seg selv er underordnet de to målene for volum/omsetning, men vi antar en direkte årsakssammenheng. Delmål 2.1 Økning i antall skidager fra dagens nivå: 2010: skidager 2012: skidager 2015: skidager 2020: skidager (Volum må korrigeres for omsetningsmålet/snittpris eller motsatt) Tiltak: Bygge kjennskap om Oppdal som vintersportsdestinasjon regionalt og nasjonalt. - Aktive barnefamilier i regionen - Aktive barnefamilier sentrale østland - Studenter i Trondheim og øvrig i regionen - Studenter i Oslo - Frikjørere - Bedriftsavtaler større firma i regionen Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanje mot aktive utøvere/treningsgrupper i førjulssesong. Norske og Britiske Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanje mot danske efterskoler og det danske vinterferie markedet. Tiltak: Utvikle tilbud og iverksette kampanjer mot det russiske markedet. Delmål 2.2 Bidra til utarbeidelse av en masterplan for Oppdal. Tiltak: Fremme forslag i samarbeid med ONF 7

8 Delmål 2.3 Økning i gjennomsnittlig oppholdstid for vintergjester fra dagens nivå: 2010: 2,5 dager 2020: 5 dager Tiltak: Øke andel utenlandske gjester jfr. tiltak under delmål 2.1 Delmål 2.4 Utvikle en merkevare/profil som en vintersportsdestinasjon for aktive mennesker. Tiltak: Utvikle et grafisk profilprogram for Oppdal som vintersportsdestinasjon i tett samarbeid med KKA-prosjektet. Tiltak: Etablere et utviklingsprosjekt knyttet til merkevarebygging/design sammen med Hans Gunleiksrud/ InnovasjonNorge. Bør henge nøye sammen med KK prosjektets planer og framdrift. Tiltak: Jobbe aktivt for redaksjonell omtale i pressen lokalt, regionalt og nasjonalt. Tiltak: Tilrettelegging av presse og visningsturer. Tiltak: Strategiplan for PR-arbeid. Delmål 2.5 Synliggjøre geografisk tilgjengelighet og transportmuligheter til oppdal som vintersportsdestinasjon. Tiltak: Lage en matrise med beskrivelse av transportmuligheter og reisetid for bruk i markedsføring. Tiltak: Inngå samarbeidsavtale med aktuelle aktører innenfor trasport. For eksempel Fjord Tours (NSB), Widerøe (direkterute KBH TRD), regional skibuss. Tiltak: Sikre adkomst til skianlegget gjennom tilstrekkelig kapasitet på parkering Tiltak: Utvikle ringbusstilbudet på destinasjonen Delmål 2.6 Synliggjøre tilgjengelig kapasitet på destinasjonen på en strukturert og tilgjengelig måte. F.eks overnatting, aktivitet, servering Tiltak: Sikre og utvikle en operativ reiselivsportal i Oppdal.com Tiltak: Fullføre en felles produktdatabase Tiltak: Online booking 8

9 Tiltak: Samle all kapasitet i en matrise som differensierer på produkt, periode og pris. Delmål 2.7 Sikre videreutvikling av Oppdal Skisenter som besøksdriver i Oppdal som vintersportsdestinasjon. Tiltak: Åpning av Oppdal Skisenter 1. november hvert år gjennom å opprette bindende avtaler med aktuell driftsansvarlig Tiltak: Sikre vanntilgang og tilførsel Tiltak: Sikre effektivt og tilstrekkelig snøproduksjon Tiltak: Bidra til tilrettelegging utvikling av bedre tilpassede barne/begynnerområder Tiltak: Legge til rette for en sterk økning i heisnære senger (SISU) Tiltak: Bidra til å utvikle et større underholdningstilbud i skianlegget Tiltak: Bidra til utvidet skjenketid (i samarbeid med ONF) Delmål 2.8 Sikre et bredt spekter av kompletterende produkter og aktiviteter. Tiltak: Tilby min 5 km preparerte langrennsløyper 1. oktober hvert år, gjennom å opprette bindende avtaler med en aktuell driftsansvarlig. Tiltak: Bidra til videreutvikling av serveringtilbud i skiheis Tiltak: Bidra til etablering av afterskitilbud med fokus på samlet kapasitet (store grupper) Tiltak: Bidra til utvikling av utelivstilbud med fokus på samlet kapasitet (store grupper) Tiltak: Jobb for at tjenestetilbud til enhver tid er dimensjonert etter antall besøkende Delmål 2.9 Sikre at destinasjonenes aktører leverer produkter som tilfredsstiller kundenes forventinger til service og kvalitet. Tiltak: Utarbeide en generell matrise for pris/kvalitet for en attraktiv VSD ut fra en generell kategorisering av produkter. (F.eks kategorisering av overnatting ved hjelp av stjerner) Tiltak: Etablere et vertskapsprogram for alle aktører på destinasjonen. Tiltak: Sikre optimal drift av Turistkontoret 9

10 Hovedmål 3. Destinasjonen skal innen 2020 være Norges mest attraktive opplevelsesdestinasjon Delmål 3.1. Økning i antall gjestedøgn i forhold til dagens nivå samt fokus på å øke gjennomsnittlig oppholdstid til 3 døgn. 2010: gjestedøgn 2012: gjestedøgn 2015: gjestedøgn (med etablering av ny sommerattraksjon) 2020: gjestedøgn Tiltak: Etablering av en sommerattraksjon av vesentlig størrelse. (Høyt og lavt/vikingsenter) Det vil være aktuelt å avklare forventet besøkstall og målgrupper for prosjekt høyt og lavt. Tiltak: Bygge kjennskap om Oppdal som opplevelsesdestinasjon regionalt og nasjonalt. - Aktive voksne og familier i regionen - Aktive voksne og familier i det sentrale østlandsområde Tiltak: Velkommen til Oppdal skilting med informasjon om aktivitetstilbudets om eksisterer Tiltak: Videreføre etablert satsing på Nederland. Tiltak: Aktiv satsing på det europeiske bussmarkedet, med fokus på økt oppholdstid i Oppdal. Delmål 3.2. I løpet av 2012 skal alle tilgjengelige aktiviteter og opplevelser være bookbare på web gjennom aktuelle kanaler/portaler, som oppdal.com Tiltak: Etablere/inngå samarbeid med leverandør av nødvendig teknisk løsning for dette. Tiltak: Etablere avtaler med aktuelle aktivitets- og opplevelsesleverandører. Delmål 3.3. Utarbeide finansieringsløsninger for å kunne utvikle valgte aktivitetstilbud innen Tiltak: Delmål 3.4. Reiselivssatsing skal være en av kommunes hovedstrategier for vekst og næringsutvikling. Tiltak: 10

11 Delmål 3.5. Gjennom samarbeid med Oppdal næringsforening bidra til ordninger som gjør at innbyggerne i kommunen opplever den som et godt sted å bo og jobbe. Delmål 3.6. Sikre at destinasjonenes aktører leverer produkter som tilfredsstiller kundenes forventinger til service og kvalitet. Tiltak: Utarbeide en generell matrise for pris/kvalitet for en attraktiv opplevelsesdestinasjon ut fra en generell kategorisering av produkter. (F.eks kategorisering av overnatting ved hjelp av stjerner) Tiltak: Etablere et vertskapsprogram for alle aktører på destinasjonen. Tiltak: Utvikle system for evaluering av kundetilfredshet, forbedringspotensial, produktkvalitet. Tiltak: Sikre optimal drift av Turistkontoret Delmål 3.7. I løpet av 2011 skal det utarbeides et plandokument som viser hvilke produkttilbud som skal være fundamentet i opplevelsesdestinasjonen Oppdal. Tiltak: Utarbeide en avtale med Oppdal Booking når det gjelder aktivitetsdatabase. Delmål 3.8. Oppdal skal oppleves som forutsigbar og nytenkende allerede i handlingsplanarbeidet for 2012 Delmål 3.9 Bidra aktivt for at KK-prosjektet utvikles i tråd med markedets behov og at samarbeidet med bidragsyterne blir vellykket gjennom prosjektperioden på 4 år. Tiltak: Destinasjonsselskapet skal være representert i KKA prosjektets arbeidsgruppe. 11

12 Hovedmål 4. Utvikle en Bidragsmodell som sikres forutsigbar og langsiktig drift av destinasjonsselskapet Delmål 4.1 Utvikle og teste modellen innen 1. mai 2011 (inntil 10 store bedrifter) Modellen skal bygge på følgende forutsetninger: A) Beregning av Nytteeffekt /reiselivsbasert omsetning; Her har vi valgt å inndele bedriftene/aktørene på Oppdal i følgende kategorier 1. Primære bidragsytere bedrifter som er typiske reiselivsbaserte bedrifter 100 % av omsetningen legges til grunn når bidraget til Destinasjon Oppdal AS beregnes 2. Sekundære bidragsytere bedrifter som ikke er typiske reiselivsbedrifter, men som henter omsetning både fra; Turister/besøkende Ansatte/sysselsatte i typiske reiselivsbedrifter Produkt- og tjenesteleverandører til turistbedrifter (primærbedriftene) 66 % av omsetningen legges til grunn når bidraget beregnes 3. Tertiære bidragsytere bedrifter som ikke har sin hovedaktivitet/produksjon/tjenesteyting rettet mot næringsaktørene i Oppdalsregionen, produkter/tjenester i et eksternt marked. Generelt gjelder; Bederiftene er en sentral del av Oppdal som destinasjon og henter arbeidskraft fra destinasjonen fordi Oppdal total sett har et attraktivt bomiljø turistproduktene er en viktig del av bomiljøet 33 % av omsetningen legges til grunn når bidraget beregnes. B) Justeringsfaktor for virksomhetstyper med forskjellig dekningsbidragmuligheter Det vil åpenbart være slik at ulike virksomhetstyper opererer med dekningsbidragsmuligheter. Opplevelse av rettferdighet og realistisk betalingsevne/vilje har ført til at en bruker en justeringsfaktor eller innbyrdes rettferdighetsfaktor. Faktoren bygger ikke på et matematisk/økonomisk beregnet grunnlag, men på historisk utvikling av opplevd rettferdighet. Som eksempel her kan nevnes at et serveringssted i alpinanlegget vil ha nytteverdi 100%, men vil ha et dekningsbidrag som er mye dårligere enn en skiutleie. 12

13 Skiskole vil også ha nytteverdi 100%, men vil tradisjonelt ha dårligere dekningsbidrag enn skiutleie. Så langt er det valgt TRE justeringsfaktorer; Justeringsfaktoren bestemmes ut ifra virksomhetområdets bruttomargin og fordeles i tre grupper. Justeringsfaktoren skal opptrappes gjennom 3 år: Gruppe/År 1.år 2.år 3.år (i % av omsetningen) A 0,6 0,9 1,3 B 0,3 0,5 0,7 C 0,2 0,3 0,4 Delmål 4.2 Gjennomført kontraktsforhandlinger med det antall bedrifter som gir sikkerhet for drift i 2011 innen 1. juni 2011 Delmål 4.3 Ferdig stillingsinstruks og annonse etter daglig leder innen 1. jumi Annonsere med forbehold om at finansiering kommer på plass. Delmål 4.4 Gjennomføre en ansettelsesprosess som åpner for ansettelse når delmål 4.2 er på plass. Delmål 4.5 Inntektsmål fra Bidragsmodellen : , NOK , , NOK , , NOK , NOK ,- Delmål 4.6 Overta driftsansvaret for turistkontoret når delmål 4.5 er på plass og med følgende hovedoppgaver; turistkontor og vertskapsfunksjon utvikling av destinasjonen som et reisemål totalmarkedsføring av destinasjonen booking (ikke nødvendigvis eier), arrangementer, salg av reiselivstjenester og lignende merkevarebygging Kvalitetssikring av reiselivsproduktene og destinasjonens tjenestetilbud 13

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014)

Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014) Byrå brief: Oppdal Kurs-, Konferanse og Arrangements prosjekt (2011 2014) 1. Oppsummering av brief 1.1 Hva er Oppdal Kurs-, Konferanse- og Arrangements prosjekt? Kurs-, Konferanse- og Arrangementsprosjektet

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer