Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. Beredskapsøvelser. Beredskap og Simulering. 20. juni 2014"

Transkript

1 Forprosjekt Beredskapsøvelser Beredskap og Simulering 20. juni

2 Prosjekttittel: Beredskap og simulering Behovsområde: Beredskap Prosjekteier i HS: Fagdirektør Sverre Uhlving Prosjektansvarlig i HS: Karin Solid (HS) / Elsa Søyland (SAFER) Prosjektleder i InnoMed: Anne Cathrin Østebø (Prekubator TTO) Prosjektansvarlig i InnoMed: Anne Cathrin Østebø Utarbeidet av: Karin Sollid, Elsa Søyland og Anne Cathrin Østebø Velg dato: 18. juni

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn for prosjektet Målsetning for prosjektet Organisering av prosjektet Prosjektgruppe Prosjektgjennomføring Kartlegging Teoretisk grunnlag Dagens situasjon Eksisterende praksis for beredskapsøvelser i Helse Stavanger HF Gjennomførte beredskapsøvelser i Helse Stavanger HF Kartlegging av behov vedrørende beredskapsøvelser Kartlegging av eksisterende løsninger Fremtidsrettet beredskapsarbeid Øvelser vi lærer av Nye løsninger Hovedprosjekt Helhetlig katastrofe trening Stavanger Universitetssjukehus (SUS) Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER) Prekubator TTO Konklusjon

4 1 Sammendrag Økt fokus på beredskapsarbeidet må ikke utelukkende bety økt aktivitet. Det er vel så viktig å se på kvaliteten av arbeidet som gjøres, og denne rapporten forfekter et nytt mantra for det fremtidige beredskapsarbeidet: Øvelser vi lærer av. Ved å legge SAFERs læringsspiral til grunn for arbeidet, vil man kunne sørge for en hensiktsmessig progresjon samt nå målet om beredskapsarbeidet som en kontinuerlig og systematisk lærings- og kvalitetsforbedringsprosess. Med et fremtidig syn på beredskapsarbeid melder det seg behov for nye produkter og tjenester som både kan støtte opp om de ulike øvelsestrinnene og ikke minst om den helhetlige prosessen. Forprosjektet Beredskapsøvelser og simulering presenterer fire konseptstudier, og skisserer nye verktøy til støtte for flere trinn i SAFER s læringsspiral. Beredskapskort og beredskaps-apper skal tilgjengeliggjøre planverket samt gjøre kunnskapstilegnelse og ferdighetstrening lystbetont og brukervennlig. Multimediaverktøy skal støtte opp om og forbedre planlegging, gjennomføring og bearbeiding av bordøvelser (tabletops) Et nytt konsept for spilløvelser med tilhørende virtuelt rollespill skal bidra til et mer realistisk oppsett med mål om bedre læring. Digitale prosessverktøy skal muliggjøre god kontinuitet i beredskapsarbeidet og støtte opp om planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av det helhetlige øvelsesopplegget. Forprosjektet konkluderer med at det vil kunne lede til flere Hovedprosjekter beskrevet mot slutten av denne rapporten. 2 Innledning 2.1 Bakgrunn for prosjektet Vi vet allerede at det norske helsevesenet er dyktige til å håndtere krisesituasjoner. Etter terrorhandlingene i 2011, trakk 22. julikommisjonen frem helsevesenet som en særskilt dyktig aktør under terrorhandlingen: (...)helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte. Videre stod det: - Ringerike var det sykehuset utenfor Oslo som tok imot flest skadde. Sykehuset mobiliserte raskt og omfattende og gjorde etter kommisjonens syn en svært god medisinsk innsats 22/7 og i den etterfølgende tiden. - På Utøya befant de skadde seg dels på øya, dels i vannet og dels på de ulike stedene de kom til land. Det var i tillegg logistikkutfordringer knyttet til et oppmøtested som var egnet både for helikopter og ambulanser, og den avtalte samleplassen måtte flyttes. Kommisjonen mener organisering og ledelse av denne store helse- og evakueringsinnsatsen var imponerende. 1 4

5 Under disse omstendighetene ble helsepersonellet satt i en situasjon som de har trent på og er drillet i. Og de løste situasjonen på en imponerende måte. Men hva ville utfallet vært dersom terrorangrepet hadde vært rettet mot et sykehus? Man vet at det per i dag foregår årlige fullskalaøvelser på krisehåndtering. Disse øvelsene innebefatter ofte alle de ulike redningsetatene, slik som Brannvesenet, Politiet og i visse tilfeller også Sivilforsvaret. Men fellesnevneren for alle disse øvelsene er at de avsluttes idet markørene ankommer akuttavdelingen ved sykehuset. Hovedbegrunnelsene for dette er mangel på ressurser og fare for forstyrrelse av den daglige driften ved sykehuset. De få øvelsene som per i dag faktisk avholdes internt på et sykehus, begrenser seg til eksempelvis brannøvelse på et avstengt pasientrom eller evakuering av en avdeling. Det er et uttalt behov for å tenke nytt. Evalueringer etter terrorhendelsene 22. juli 2011 peker også på viktigheten av videreutvikling av gjennomføring av beredskapsøvelser, og kompetanseutvikling og øvelser er et av de prioriterte oppfølgingstiltakene fra Helsedirektoratet. I Stavanger ble det i 2011 avholdt workshop «Møteplassen - Simulering og visualisering for bedre beredskap» hvor det kom opp flere prosjektforslag. I tillegg til det her omtalte prosjektet Beredskap og simulering ble for øvrig også prosjektet IKT-beredskap vurdert. 2.2 Målsetning for prosjektet Gjennom prosjektet skal prosjektgruppa identifisere og utarbeide konsepter for trening og simulering av ulike beredskapsøvelser omhandlende scenarioer som blant annet brann, pandemi, frafall av IKT og terror. Hvordan kan sykehusansatte trene på 5

6 reell krisehåndtering som oppstår, uten at dette går ut over pasientene som er innlagt ved sykehuset? Kan man benytte seg av ny teknologi for å imøtekomme denne problematikken? Hovedmålet med forprosjektet er å skissere to mulige hovedprosjekt i form av OFUprosjekter rundt bruk av simulering, visualisering og rollespill som verktøy i beredskapsøvelser. 2.3 Organisering av prosjektet Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom InnoMed og Helse Stavanger. Prosjekteier i Helse Stavanger er fagdirektør Sverre Uhlving. I tillegg er designbyrået Inventas Stavanger leid inn for å bistå med visualiseringer, konseptutvikling og øvrig praktisk gjennomføring av prosjektet. SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research har spilt en viktig rolle i prosjektet og vært en aktiv sparringspartner gjennom prosjektansvarlig Elsa Søyland. I tillegg har prosjektgruppa spesielt konsultert høyskolelektor Morten Sommer fra Høyskolen Stord/Haugesund for teoretisk grunnlag, samt Morten Wenstad fra Crisis Training AS og Steinar Knudsen fra Acona AS for erfaringer og innspill til konseptutviklingen. Firmaet Crisis Training AS tilbyr ulike metoder og verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser. Firmaet Acona AS leverer på sin side blant annet HMS-tjenester rettet mot olje- og gassnæringen. Flere potensielle samarbeidsbedrifter er kontaktet og vil være potensielle partnere i et OFU-hovedprosjekt Prosjektgruppe Prosjektgruppen har stått for den praktiske utførelsen av prosjektet og består av representanter fra Helse Stavanger, Prekubator TTO, SAFER og Inventas Stavanger. 6

7 2.4 Prosjektgjennomføring Prosjektet har blitt gjennomført i tre faser: 1. Forankring og informasjonsinnhenting 2. Behovskartlegging 3. Konseptstudie og OFU-søknad. Forankringen av prosjektet har vært viktig for prosjektgruppa gjennom hele prosessen. Særlig viktig har det vært å informere og konsultere nøkkelpersoner ved Stavanger universitetssykehus for å søke støtte til et hovedprosjekt samt forberede implementering av nye løsninger. I første fase av prosjektet har det vært viktig å innhente informasjon om dagens beredskapspraksis samt eksisterende løsninger til støtte for øvelser. Samtidig har det vært viktig å innhente kunnskap og erfaringer fra akademiske miljøet samt private aktører innen feltet. Deler av kunnskapsinnhentingen ble gjennomført som dagsworkshop i SAFER sine lokaler med et utvalg kompetente fagpersoner. I andre fase av prosjektet har aktivitetene stort sett dreid seg om å kartlegge eksisterende og fremtidige behov. Det er gjort både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Den kvantitative undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse til ansatte ved Stavanger Universitetssykehus. Deler av de kvantitative undersøkelsene ble gjennomført under workshopen hos SAFER. Videre fungerte oppfølgingsworkshopen senere i prosjektet som en verifisering av kartlagte behov. I tredje fase av prosjektet er det gjennomført konseptstudie hvor prosjektgruppen har søkt å komme frem til flere skisser på ulike løsninger som kan danne utgangspunkt for et eller flere hovedprosjekter. Videre danner disse konseptskissene utgangspunktet for en eller flere OFU-søknader. Nedenfor er det satt opp en grov skjematisk oversikt over gjennomføringen av prosjektet. 7

8 3 Kartlegging 3.1 Teoretisk grunnlag Læringsspiralen SAFER har gjennom sitt arbeid med opplæring og kompetanseutvikling utviklet læringsspiralen som metodisk verktøy. Læringsspiralen beskriver de ulike stegene som gjennomgås for å oppnå et godt læringsutbytte i deres utdanning. Læringsspiralen viser på en god måte at klinisk praksis bygger på kunnskap og trening, og understreker at dersom man hopper bukk over tidlige steg, vil man ikke få fullt utbytte av de senere stegene i utdanningen. Den viser også en naturlig progresjon med tanke på omfang og ressurser. Et annet viktig poeng ligger i ordet spiral. Læringen er ikke over når siste steg i sirkelen er gjennomført, men den fortsetter inn i neste iterasjon hvor refleksjon og forbedring av plan- og øvingsopplegget danner grunnlaget for læring i organisasjonen. Læringsspiralen danner også det metodiske og teoretiske grunnlaget for dette forprosjektet, og benyttes aktivt i denne rapporten for å underbygge research og konseptutvikling. 3.2 Dagens situasjon I det følgende presenteres resultatene fra kartleggingen av dagens situasjon med tanke på beredskapsøvelser. Kartleggingen er gjort i Helse Stavanger HF. Bildet som her tegnes legges til grunn for ny praksis presentert under Fremtidsrettet beredskapsarbeid senere i rapporten. 8

9 3.2.1 Eksisterende praksis for beredskapsøvelser i Helse Stavanger HF Den første delen av kartleggingen går ut på å samkjøre begrepsbruk når det kommer til type øvelser som per dags dato gjennomføres. I Helse Stavanger HF er det kartlagt syv ulike øvelsesnivåer som beskrives i det følgende. Nivå 1-6 leder alle opp mot nivå 7: fullskalaøvelse. 1. Seminar/Workshop Seminar/Workshop er den første samlingen for deltakerne/aktørene som skal delta på fullskalaøvelsen. Her går man gjennom rammen for øvelsen, avstemmer planverk, målsetninger/forventninger og identifiserer hva det må arbeides videre med for at beredskapen skal kunne styrkes og målsettingen med øvelsen skal kunne oppnås. Muligens identifiseres det andre/nye aktører som bør inviteres inn til å delta i øvelsen. Rollene i øvingsstaben fordeles og den videre prosessen frem mot øvelsen gjennomgås, herunder hvordan problemstillinger som identifiseres som aksjons-/oppfølgingspunkter skal løses. 2. Gjennomgang av planverk, oppgaver og roller Deltakerne i fullskalaøvelsen samles for en systematisk gjennomgang av planverk, oppgaver og roller sett i forhold til scenario, hovedmål og delmål for øvelsen. Gjennomgangen er et redskap for å sikre at alle deltakere har oversikt over eget og hverandres planverk, roller, oppgaver og ansvar. Videre kontrolleres det at de momenter som er identifisert som aksjonspunkter under seminar/workshop er fulgt opp av deltakerne. Gjennomgangen kan med fordel arrangeres på øvingsobjektet, og utføres som en systematisk gjennomgang av senarioet fra melding til oppdraget/aksjonen er fullført (inkludert etterarbeid/normalisering). Det utarbeides en oversikt over problemstillinger som det må arbeides videre med for at beredskapen skal styrkes og målene for øvelsen skal kunne oppnås. Dette følges systematisk opp i den videre prosessen. Personell med ansvar for planlegging av øvelser og beredskapsplaner, samt personell med lederoppgaver på nødsentraler og skadested er sentrale deltakere på gjennomgangen. 3. Bordøvelser (Tabletop) Diskusjonsbasert øvelse hvor deltakerne er samlet i et felles rom (gjerne rundt samme bord) og arbeider med problemstillinger etter innspill fra øvingsleder og en eventuell spillstab. Denne type øvelser vil i første rekke bli gjennomført for stab/ledelse, men kan eventuelt suppleres med personell som har 9

10 lederoppgaver i nødsentralene (110,112,113) og på skadestedet. Bordøvelser (Tabletop) skal dekke sentrale problemstillinger for øvelsen og bidra til at de deltakende etater/organisasjoner/virksomheter kan lykkes med sine oppgaver. 4. Spilløvelser Under spilløvelser fyller deltakerne roller som ligger så nært opp til sine reelle ansvars- og yrkesroller som mulig. Deltakerne kan (men må ikke) være samlet i samme lokale. Deltakerne vurderer, beslutter og iverksetter tiltak som de ville gjort i en reell situasjon. Spillstaben gir deltakerne respons på de tiltakene de iverksetter. Spilløvelser kan med fordel iverksettes slik at de ulike deltakere kommuniserer (spiller) mot hverandre. Deltakere på spilløvelser vil typisk være personell med roller i beredskaps- /kriseledelse (stab) på nødsentraler og lederoppgaver på skadestedet. Spilløvelser skal legges opp slik at sentrale deler av analyser, planverk og mål med fullskalaøvelser blir prøvd. 5. Drill/ferdighetstrening Denne type øvelse er avgrenset til trening på konkrete ferdigheter. Det skal være nøye definert for alle deltakere hvilke ferdigheter det skal trenes på. Drill er trening på ferdigheter hos mannskap og ledere. Denne treningen bygger på analyser av mannskapets og ledernes ferdighetsnivå. Drill/trening skal være realistisk og gjennomføres på en måte som legger til rette for at deltakerne opplever å mestre de ferdigheter som det trenes på. Nødvendig oppdatering av teoretisk kunnskap gjennomføres derfor i forkant av drill/ferdighetstrening. Ferdighetstrening skal sørge for at den enkelte nødetat og deres samvirkepartnere kan utføre ferdigheter både i reelle hendelser og under fullskalaøvelser. Drill/ferdighetstrening kan utføres som trening i den enkelte etat eller i samvirke mellom flere etater/organisasjoner. 6. Funksjonsbaserte øvelser Dette er øvelser hvor den enkelte etat/ organisasjon alene eller i samvirke med andre prøver ut enkelte funksjoner som er identifisert som viktige for å mestre reelle hendelser/senarioer på fullskalaøvelser. Øvelsene avgrenses til disse funksjonene/oppgavene. Funksjonsbaserte øvelser er praktiske og gjennomføres på en mest mulig realistisk måte. Slike øvelser skal legges opp slik at personellet opplever mestring og utvikler trygghet for å kunne utføre de definerte funksjonene på en faglig god måte. Nødvendig oppdatering av teoretisk kunnskap samt ferdighetstrening gjennomføres derfor i forkant av funksjonsbaserte øvelser. 10

11 7. Fullskalaøvelse Slike øvelser involverer flere etater i samvirke for å løse større og mer komplekse oppgaver. Denne type øvelse skal være så realistisk som mulig og gjennomføres i reell tid. Fullskalaøvelser er verdifulle for å forberede seg på de store hendelsene, men er svært kostbare og krever mye kompetanse, tid og personell. De syv øvelsesnivåene her beskrevet danner for øvrig utgangspunkt for begrepsbruken i resten av denne rapporten Gjennomførte beredskapsøvelser i Helse Stavanger HF Under følger en oversikt over øvelser helseforetaket har gjennomført eller vært involvert i gjennom de siste årene. Navngivingen avviker noe fra begrepsbruken over, men tegner et blide av eksisterende praksis: 1. Varslingsøvelser Dette er en test på at varslingsrutinene fungerer. Kontaktpersoner med navn og telefonnummer er riktig Operatøren som sender varslingen behersker prosedyren og det tekniske programmet. Mottakere kan ta imot varslingen og respondere riktig. Helse Stavanger HF har egen plan for varslingsøvelser. Denne sikrer at alle varslingsgrupper (også reservevarslingen) blir regelmessig testet. 2. Gjennomgang av beredskapsplaner / klargjøring av roller og ansvar. Beredskapsenheten har deltatt i ulike sammenhenger (For eksempel personalmøter og fagsamling) ved ulike avdelinger og gjennomgått planverk med særlig fokus på roller og ansvarsområder. Dette er blant annet gjort med Beredskapsplan for mottak av masseskader i akuttmottak, anestesi og operasjonsavdelingen. Ledelsen i kirurgisk divisjon hadde også en felles gjennomgang. Som en del av disse gjennomgangene har det også vært foretatt «fysisk vandring» gjennom de ulike geografiske rom planen/handlingen skal gjennomføres i. (startet i ambulansehallen der pasientene ankommer, beveget oss inn i akuttrommet osv..) Dette med fokus på: Hva skjer her? Hvem har ansvar og hvem utfører de ulike tiltakene. Her fikk deltakerne roller og tiltakskort å forholde seg til. 11

12 3. Tabletop / diskusjonsøvelser Enkel øvelse rettet mot avdeling eller gruppe for å verifisere kunnskap og innhold i planverk. En bruker forhåndsdefinert senario (ofte laget i samarbeid med avdelingen) med tilknyttede spørsmål. De som øver sitter sammen og diskuterer seg fram til tiltak som settes i verk. En gjør ingenting praktisk. Denne type øvelse avdekker om gruppa er godt kjent med avdelingens planverk, og er egnet og nyttig ved implementering av planverk. Flere av avdelingene ved Helse Stavanger HF har hatt denne type øvelse for å implementere og øve nytt planverk. Kommunikasjonsavdelingen - «beredskapsplan for kommunikasjonsavdelingen» Servicesenteret «beredskapsplan for skallsikring» Beredskapsledelsen «overordnet beredskapsplan» Akuttmottak «beredskapsplan for MOBA» Vi har også brukt tabletop / diskusjonsøvelse for å forberede eksterne/interne aktører på store arrangement der nødetatene har samhandlet. Sola Flyshow Internasjonal speidersamling 4. Spilløvelse / øvelse uten styrker Denne type øvelse har mye til felles med tabletop / diskusjonsøvelse. Men her testes teorien ut i praksis. Varsling kan sendes ut (øvelse uten oppmøte) og en ser hvordan dette blir håndtert. Det kan komme innspill fra andre aktører (f.eks. ambulansetjenesten, fylkesmannen, media) og gruppa som øves vil kunne få nye innspill ut ifra tiltak og avgjørelser som fattes. Loggføring og rapportering kan være aktuelt i denne type øving. Denne type øvelse ivaretar enkeltferdigheter og sikrer at viktige momenter tas med. Feil som gjøres kan avdekkes, diskuteres, og en trenger ikke trekke feilene med videre i øvelsen. Det er også rom for «time out» og oppsummering underveis. Helse Stavanger HF har også deltatt i nasjonale øvelser av denne karakter. Øvelse snø 2012 (DSB) Øvelse Orkan 2012 (DSB) Samt øvelse / samling i regi av NVE med fokus på å takle konsekvenser av ekstremvær. 12

13 5. Fullskalaøvelse Her øver en praktisk med markører og ofte et stort antall personell i funksjon. Dette er svært ressurskrevende, men også den mest realistiske formen for øvelser. Eksempel: AMK får melding om en hendelse og iverksetter varsling av ambulansepersonell og prehospital lege. Disse rykker ut til skadested. Her finner en pasienter (markører) som er skadesminket og instruert i spill. Pasientene behandles i forhold til gjeldende plan og operativ manual. Pasientene triageres og transporteres videre. Sykehus og legevakter overtar pasientene og øver sitt personell. Alle nødetatene deltar. Samspill og kommunikasjon er viktige momenter både pre- og inhospitalt. Her trenes øvingsmomentene i tilnærmet normalt tempo i aktuelle og realistiske omgivelser. Øvingsdeltakerne løser de oppgaver de normalt jobber med, og forholder seg til de aktørene de samhandler med til daglig. Eget utstyr og materiell brukes. Fullskalaøvelse gir begrenset mulighet til å styre utvikling av øvelsen underveis, men gir et godt bilde av det samlede beredskapsnivået. Helse Stavanger HF har en årlig fullskalaøvelse i samvirke med brann og politietatene der masseskader er tema. Samt fullskalaøvelser som er begrenset til avdelinger i sykehuset. Fullskalaøvelse Helse Stavanger HF 2012 «helikopterkrasj på Sola flyplass». Samvirkeøvelse med: Alle divisjoner på SUS, politi, brann, kommuner, fylkesmannen, Avinor, NLA, hovedredningssentralen med 330 skvadronen og sivilforsvaret. Brannøvelse, psykiatrisk divisjon. Psykiatrisk divisjon, Intern Service, AMK, prehospital tjeneste. Samvirkeøvelse med brann og politi. «Jernbaneulykke, Egersund». Prehospital tjenester og AMK. Samvirke med: Brann, politi, jernbaneverket, sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. «Øvelse Ekofisk». Prehospital tjeneste Samvirke med politi, brann (og Conoco Phillips) på skarpe oppdrag. 13

14 6. Øvrige prosesser Parallelt med prosjektet har øvingsutvalget i Rogaland Politidistrikt iverksatt et arbeid med utvikling av håndbok i øvingsplanlegging. Øvingsutvalget består av representanter fra nødetatene (Brann, Helsetjenesten, Politiet og deres samvirkepartnere). Utvalget er viktig for utvikling av samvirke mellom nødetatene og deres samarbeidspartnere. Øvingsutvalget har som oppgave å initiere, planlegge og følge opp øvelser. I prosjektet har man kunnet dra nytte av å samordne arbeidet med utviklingen av håndboken i øvelsesplanlegging. Både i prosjektet og i øvingsutvalget har det vært et nært samarbeid med relevante fagmiljøer / fagpersoner på Universitet i Stavanger og Høyskolen Stord Haugesund. Dette har lagt grunnlaget for at modeller, terminologi og tilnærming til de ulike former for øvelser er det samme i prosjekt øvelser og simulering, og i håndboken til øvingsutvalget. Underveis i arbeidet med prosjektet har vi hatt mulighet til å høste erfaringer fra planlegging, gjennomføring og oppfølging etter øvelse Risavika Dette var en omfattende øvelse med bred deltakelse fra beredskapsaktørene i Sør Rogaland (blant annet - Brannvesen, Amk, Ambulansetjenesten, Sykehuset, Politiet, Fylkesmannen, flere kommuner, Sivilforsvaret, Bedrifter som Risavika Havn og Skanngass, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Hovedredningssentralen) I forberedelsene til denne øvelsen ble det gjennomført en rekke tiltak for at det i større grad enn tidligere skulle være fokus på muligheter til å lære av fullskalaøvelser. Ulike former for øvelser og andre tiltak som beskrives i prosjektet og håndboken i øvingsplanlegging å ha blitt prøvd ut og erfaringene har blitt lagt vekt på i forprosjektet Øvelser og simulering Kartlegging av behov vedrørende beredskapsøvelser Workshop I løpet av prosjektperioden er det gjennomført flere arbeidsmøter med relevante aktører som besitter kunnskap vedrørende behov knyttet til beredskapsøvelser. I det følgende presenteres hovedpunkter som har blitt poengtert og diskutert. Relevans Erfaringer fra SAFER tilsier at relevans er det viktigste middelet for å skape engasjement rundt beredskapsarbeidet gjennom hele læringsspiralen. Det være seg at planverket gir mening i forhold til lesernes daglige gjøremål, og at øvingsopplegget gir mannskapet relevant trening med tanke på ferdigheter, 14

15 ansvarsområde, teamtilhørighet og scenarioer. Ved at beredskapsarbeid føles viktig for mannskapet vil man kunne oppnå aktiv stillingtaken til arbeidsprosessene. Læring Et annet betydelig innspill fra SAFER sitt arbeid er fokuset på læring. Deres erfaringer tilsier at den viktigste læringen først oppstår gjennom evaluering, debrief og refleksjon. I dagens beredskapsarbeid blir disse aktivitetene ofte nedprioritert. SAFERs fokus på læring understøttes av Sommers styringssløyfe for øvelser (Figur 2 (Sommer, Pollestad & Steinnes, 2013)) Figuren beskriver hvordan tilbakemelding fra deltakerne på ulike øvelser bør bli tatt med i revideringen av øvingsopplegget på ledelsesnivå. I den forbindelse understreker Sommer viktigheten av å motta korrekte og relevante evalueringer etter endt øvelse. Evaluering, debrief og oppfølging av aksjonspunkter opp mot planverk og øvingsplan er nøkkelaktiviteter for å skape god og kontinuerlig læring på alle nivåer i organisasjonen. Det er derfor et uttalt behov for å prioritere, tilrettelegge og støtte opp om gjennomføringen av disse aktivitetene. Planverk Crisis Training understreker at grunnleggende kjennskap til planverket danner grunnmuren for beredskapsarbeidet. Det understrekes fra flere hold at manglende kjennskap til planverket og grunnleggende teori vil minske effekten av de neste stegene i øvingsmodellen til Crisis Training, og i læringsspiralen til SAFER. Her ligger det en utfordring i at dagens planverk er for lite tilgjengelig og fremstår lite brukervennlig. Dessuten fremstår dagens tilegnelsesmetoder, som eksempelvis e- læringsmoduler, som lite tiltalende og brukervennlige. SAFER poengterer også at læringsprosessen bør være en aktiv prosess i samspill med andre. 15

16 Det er et uttalt behov for et mer relevant, tilgjengelig og brukervennlig planverk med tilhørende tilegnelseshjelpemidler som gir en god brukeropplevelse Kartlegging av eksisterende løsninger På de følgende sidene presenteres relevante eksisterende løsninger og hjelpemidler for simulering og trening. De er alle knyttet opp mot læringssirkelen og vurdert i forhold til funksjonalitet, ressurser, utforming etc. 3.3 Fremtidsrettet beredskapsarbeid Kartleggingen i dette forprosjektet bygger opp om en ny helhetstenking rundt beredskapsarbeidet. Alle aktiviteter som gjennomføres bør underordnes helheten og organiseres som en fornuftig progresjon i henhold til læringsspiralen. Med utgangspunkt i denne tankegangen, har prosjektgruppen i samarbeid med utviklerne av Øvingshåndboken (ref.) beskrevet følgende ønskelig praksis for det fremtidige beredskapsarbeidet Øvelser vi lærer av Det skal tilstrebes at alle øvelser i regi av øvingsutvalget i Rogaland politidistrikt skal være innrettet slik at de er en del av en systematisk lærings- og kvalitetsforbedringsprosess. Det betyr at det i mange tilfeller ikke vil være mulig å gå rett på avvikling av fullskalaøvelser. Teoretisk grunnlag og kartlegging av behov knyttet til beredskapsøvelser presentert tidligere i rapporten anbefales å ligge til grunn for nødetatene og deres samvirkepartneres arbeid med øvelser i regi av øvingsutvalget. Modellene skissert tidligere illustrer at øvelser skal være en del av en bevisst lærings- og kvalitetsforbedringsprosess. Tradisjonelt har man gått rett på fullskalaøvelser hvor etater/ organisasjoner og det enkelte individ som deltar i begrenset grad har hatt forutsetninger for å kunne lære av øvelsene. Ressursene 16

17 som har vært lagt ned i fullskalaøvelser har i liten grad stått i forhold til læringsutbyttet. Øvelsene i regi av øvingsutvalget skal være en del av en systematisk lærings- og kvalitetsforbedringsprosess. Øvelser kan også brukes til å teste ut om man har oppnådd forventet kvalitet/beredskap for å kunne meste hendelsen/senarioet. (Øvelse er en metode for å teste eller evaluere en etablert beredskap. En simulering som pedagogisk metode ved trening av krisehåndtering (Weisæth og Kjeserud, 2007:108).) Det skal innledningsvis tas stilling til om øvelser primært skal brukes som et redskap for læring eller om hovedhensikten med øvelsen er å teste eller evaluere en etablert beredskap. Arbeidet med øvelser skal primært sees på som en læringsprosess hvor læringsspiralen legges til grunn som vist i figurene ovenfor. Øvelser skal bygge på analyser, beredskapsplaner og virksomhetsplaner. Det skal foretas en vurdering av deltakernes kompetansenivå sett i forhold til behovet for kompetanse for å meste tenkt hendelse/senario. Den enkelte må kjenne planverket og ha de nødvendige ferdigheter til å kunne fylle sin rolle i samvirke med andre. I planleggingen av lærings- og kvalitetsforbedringsprosessen avgjøres det hvilke tiltak (trinn / type øvelser) som legges inn i prosessen frem mot fullskalaøvelser. 17

18 Trinn 1: Seminar/workshop Prosessen vil i de fleste tilfeller begynne med seminar/workshop med gjennomgang av planverk, kompetanse, ressurser osv. Dette avstemmes mellom de enkelte deltakerne og det skapes en enighet om hvilke justeringer som er nødvendige. I mange tilfeller kan det være nyttig med en påfølgende samling hvor man går igjennom planer skritt for skritt og sikrer at det vil fungere som forventet i forhold til tenkt hendelse/senario. Trinn 2: Bordøvelse (tabletop) Neste anbefalte trinn er at de enkelte deltakere samles til en bordøvelse (tabletop). Ved behov avholdes flere bordøvelser (tabletops). Trinn 3: Spilløvelse I trinn 3 arrangeres spilløvelser. Merk at spilløvelser skal legges opp mest mulig realistisk slik at deltakerne spiller sine roller og løser oppgaver så nært opp til reelle situasjoner/senarioer som mulig. Trinn 4: Ferdighetstrening Ferdighetstrening vil være et gjennomgående trinn som kan starte tidlig og vare helt opp mot fullskalaøvelser. Dette kan være trening på individbaserte- /enkeltmannsferdigheter og gruppe-/teamferdigheter. Trinn 5: Funksjonsøvelse Her øver man på definerte funksjoner/oppgaver som er sentrale for at etatene/organisasjonene skal kunne mestre tenkt hendelse/senario på en god måte. Trinn 6 - Fullskalaøvelse Slike øvelser er ressurskrevende og vil primært være en test på om beredskapen er i samsvar med gjeldende planer, retningslinjer og faglige standarder. Dette er ikke til hinder for at det legges til rette for mest mulig læring av fullskalaøvelsen. De ressurser som legges ned i forarbeidet til øvelsen skal stå i samsvar med de ressurser som legges ned i planlegging og gjennomføring av fullskalaøvelsen. Det skal legges til rette for at deltakerne opplever mestring samtidig som øvelsen er realistisk. I de etterfølgende kapitler beskrives kriterier for valg av fullskalaøvelser, planlegging, organisering, ledelse og oppfølging av fullskalaøvelser. For alle typer øvelser (alle trinn) er det tilbakemeldingssløyfer til ansvarlig ledelse. Øvelser (som lærings- og kvalitetsforbedringsprosess) for å bedre beredskap i forhold til tenkt hendelse/senario skal være godt forankret hos ansvarlig ledelse. Ledelsen i de enkelte etater/organisasjoner skal løpende ha tilbakemeldinger om status og behov for gjennomføring av tiltak slik at dette blir tatt tak i og iverksatt. 18

19 4 Nye løsninger Ut fra kartleggingen av behov, eksisterende løsninger samt helhetstankegangen rundt beredskapsarbeidet, ses nødvendigheten av flere tjenester og produkter som kan støtte opp om hele øvelsesprosessen og sikre at den er i tråd med målet om en kontinuerlig lærings- og kvalitetsforbedringsprosess. I den forbindelse henvises det igjen til Styringssløyfe for øvelser som tydelig viser helhetstankegangen rundt beredskapsarbeidet. I tillegg ses det behov for tjenester og produkter som støtter opp om enkelte øvelsestyper. Valg av områder for konseptutvikling har basert seg på kriteriene nyskaping, ressursbruk og effekt. Prosjektgruppen søker produkter og tjenester som ikke finnes per dags dato, produkter og tjenester som ikke er for ressurskrevende i utvikling og drift, samt produkter og tjenester som gir god læringseffekt. Samtidig er det et mål at konseptene skal være mest mulig generiske slik at de enkelt kan tas i bruk på tvers av helseforetak og bransjer. Det vil være aktuelt å se på kapitalsterke samarbeidspartnere innen eksempelvis oljeindustrien som kan bidra til utviklingen av verktøy. Vi viser til enkeltbehov knyttet til verktøy i det følgende, men også et større hovedprosjekt som er i planleggingsfase. I tillegg til nedenforstående produkt- og tjeneste beskrivelse, kom det også frem i prosjektet behov for verktøy knyttet til dagligdagse beredskapssituasjoner og det er gjennom FORNY 2020 under utvikling et eget verktøy for mannskapsplanlegging i den daglige drift ved et sykehus. IT firma som F5 IT consultants er med i utviklingen. Det er også gitt tilleggsbevilgning til prosjektet og er utvidet dertil. Spesielt er det fokus på å tilgjengeliggjøre den kompetansen som er utviklet ved SUS siste 1-2 årene samt utvikle verktøy for å tilegne seg nødvendig kunnskap i forhold til planverk. Konseptstudie 1: Støtteverktøy knyttet til kunnskapstilegnelse og ferdigshetstrening Erkjennelsen av at mannskapet kjenner for dårlig til beredskapsplanen kombinert med det faktum at denne kunnskapen danner grunnlaget for hele beredskapsarbeidet, argumenterer for verktøy som støtter opp om kunnskapstilegnelsen. Kunnskapstilegnelsen er en todelt prosess. Først dreier den seg om tilgjengelighet og kommunikasjon av planverket opp mot mannskapet, og deretter dreier den seg om selve tilegnelsen av denne kunnskapen. Her er det viktig å se på hvordan planverket utformes med tanke på innhold og design. Samtidig er det viktig å ha tilegnelsesverktøy som er designet for å gi en god brukeropplevelse - det skal gi en god følelse, det skal være brukervennlig og det skal være relevant i forhold til brukerens daglige arbeid. Bedriften ACONA rapporterer om bruk av såkalte two pagers i olje- og gassindustrien. Dette er et tosidet dokument som inneholder alt av informasjon 19

20 knyttet til planverket som den enkelte ansatte trenger. Per i dag finnes ikke noe slik for SUS. Når det gjelder tilegnelsen av kunnskapen, finnes det per i dag e- læringsverktøy, men tilbakemeldingen fra brukerne er at de er kjedelige og lite brukervennlige. Problemstillingene knyttet til kunnskapstilegnelsen danner utgangspunktet for konseptstudie 1 presentert på de følgende under. Konseptstudie 2: Multimedia verktøy som støtte til bordøvelser (tabletops) Det er et uttalt behov for et digitalt verktøy til støtte for planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av bordøvelser (tabletops). Et slikt verktøy finnes ikke i dag, og trenger ikke være veldig ressurskrevende i utvikling. Samtidig vil det kunne gi en betraktelig forbedringseffekt i forhold til dagens situasjon. I dag brukes oftest Microsoft PowerPoint som presentasjonsverktøy under gjennomføringen av bordøvelser (tabletops). Dette programmet er ikke nødvendigvis det mest optimale for å skape en flytende og realistisk fremstilling av et scenario. Verktøyet skisseres på de følgende sidene og kan også benyttes inn i konseptstudie 4. Konseptstudie 3: Verktøy til støtte for spilløvelser Under en krisesituasjon vil beredskapsledelsen sitte i et kontrollrom med tilgang til nødvendige kommunikasjonsmidler som data, telefon, samband, videokonferanseutstyr etc. Dette er ikke tilfelle under en spilløvelse som gjennomføres uten realistisk kommunikasjon mellom beredskapsledelsen og eksterne aktører (les: aktører som befinner seg utenfor rommet). Under øvelsene vil spillstaben representere disse aktørene, og personellet vil dermed ikke få trening i den direkte kommunikasjonen med de faktiske aktørene, som i en reell krisesituasjon. Det er et uttalt behov for å kunne trene så realistisk som mulig, og det etterspørres verktøy som kan støtte opp om dette. Konseptstudie 3a presenterer en skisse til løsning. Under kartlagte løsninger er det presentert flere dataverktøy/spill som kan støtte opp om en spilløvelse. Heimevernet har blant annet utviklet en egen e-læringsmodul som benyttes til trening i maktutøvelse (TIM). Deltakerne blir presentert for scenarioet gjennom film med voice-over og tekstlig informasjon på skjermen. De blir så stilt overfor ulike problemstillinger som skal løses og gitt nødvendig informasjon om scenarioets hendelsesforløp underveis. Der skal tas avgjørelser i henhold til planverk og stillingsinstruks. 20

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer