Sluttrapport. Narvik kommune ,11;!,!," 1 0 \IR. lw. '', 1i1111,11 lik 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Narvik kommune 2013 .2.01. 11,11;!,!," 1 0 \IR. lw. '', 1i1111,11 lik 0"

Transkript

1 Sluttrapport Narvik kommune 2013 '', 1i1111,11 lik 0 11,11;!,!," 1 0 \IR. lw.2.01

2 10Z imisom),ijsog xt!.,111 7-;o'7!1()(1.;)7.1_1 pptpu Ipls0s7410H 114s0.u1 R23ipan 8 6Z '2upawwnsd do 017 Z pnqtpddru oajprimapii sirnipcixh LI a2un Jalloci aleummwo)i 171 Joluwp.mo,ps3pAddo. 0 I (Ini) wualswoprun tpauoaj z. AVN u!apricupsitm tz-91 eldrii21utu luopufl ^Iply 1. L 'ETOZ! 1.10r3ia emi - Nelfil AC uorseluasald 1Y Jalundelua1sauar1.liu uaunuoprun paw aløtu i Xøppan a_ja:q d o augadm z.z (ZIOZ Z) Z I asej magnmarsaid x.1!_lawwnsddoiio j*z icaslic 2o Jaliou 2upasgre2J0 crz 9. :wwpanofi addnimal t7 wdowm.1 Z ".1SUJ! l[apuw 2.1æn 10Z 1IOZ uapopadpiarso.ul ai I-1Z*1 lappfsoid uuni2mes Cri pjoquw Ploquul

3 1.0 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet "Unge bolig og boevne" er et delprosjekt av Boligsosialt og boligpolitisk arbeid. For nærmere prosjektinformasjon se prosjektplan "Unge, bolig og boevne forebygging av bostedsløshet", Narvik kommune som beskriver arbeidsfase 1 og 2, samt tidligere rapport fra arbeidet. En trygg boligsituasjon er viktig for at unge skal kunne utvikle seg positivt på ulike arenaer, samt at det finnes gode kommunale tiltak som kan bidra til at de styrkes inn i voksenverden. Det å kunne gi gode tiltak for ungdom tidlig nok, er med på å kunne forbygge frafall fra skole og arbeidsliv. Boligen sees på som et virkemiddel til selvstendiggjøring av ungdom og ikke bare et mål i seg selv. I boligen kan den unge være seg selv, la ulike roller hvile og hente krefter til sin deltakelse i samfunnet. Et meningsfullt dagtilbud (jobb/skole), miljøarbeid, veiledning ifht å bo/andre forhold, bistand i møte med tjenester, osv, er og forhold som er sentrale og som kan bidra til å selvstendiggjøre den unge ifht livets utfordringer. 1.2 Hele prosjektperioden fra har vært inndelt i 4 faser Fase 1-2 ( ) med fokus på: Kartlegging av bolig og sosiale behov i kommunen Utarbeiding av metode og tiltak for utredning av boligsosiale behov Fase 3 4 (2013) med fokus på. Utredning og igangsetting av boligsosiale tiltak Implementering og etablering av varige tiltak, samt evaluering 1.3 Økonomi Prosjektet er i dag delfinansiert av Husbanken region Bodø og Narvik kommune. Ved opprettelse av tiltak er ressursbruk, både menneskelige og økonomiske sentrale forhold i vurderingen av opprettelse og implementering av tiltak. 1.4 Målgruppe Unge i alderen Hovedmål: Narvik kommune 25 år. skal gi et helhetlig og flerfaglig tilbud til unge i målgruppen, med fokus på forebyggende tiltaksarbeid og boligsosialt arbeid. Utvikle systemer/rutiner som sikrer flerfaglighet i hjelp som ytes til målgruppen. God informasjon til unge om hvilken hjelp kommunen kan bistå med og hvor slik hjelp gis. Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 2 bolig og bo-e ne forebygging a bostedslosbet 2013

4 Oppfølging at unge som faller ut av jobb eller skole, ved at de tilbys annen oppfølging. Bidra til nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere. Flere kommunale boliger som er tilpasset målgruppens behov. Skape resultater med overføringsverdi (pilotarbeid) til andre kommuner. 1.6 Delmål: Utvikle systemer/ rutiner som sikrer flerfaglighet i hjelp som ytes til målgruppen God informasjon til unge om hvilken hjelp kommunen kan bistå med, og hvor slik hjelp gis Oppfølging av unge som faller ut av jobb eller skole, ved at de tilbys annen oppfølging Bidra til nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere Flere kommunale boliger som er tilpasset målgruppens behov Skape resultater med overføringsverdi til andre kommuner 2.0 Or aniserin Roller oa ansvar Prosjekteier Rådmann Wenche Folberg Prosjektansvarlig Prosjektleder Enhetsleder BUF v/ Heidi Johnsen Håkon Eilertsen Styringsgruppe Prosjektet inngår som delprosjekt i prosjekt boligsosialt arbeid Prosjektgruppe HOS 2013 Øverste adm. nivå m. rådmann, verneombud og hovedtillitsvalgte, samt enhetsledere fra enhetene helse, omsorg og sosial. Enhetsledere fra ROP, BUF, NAV, Kultur, Fag og forvaltning, areal og kommuneplanlegging. (Mette Nygård, Heidi Johnsen, Linda Hegge, Randi Melgård, Randi Randal, Ase Berit Vrenne og Marianne D. Kvensjø). Sluttrapport i prosjekt Boligsosiali arbeid 3 I. oge. bolig og bo-evne, foreb gging a bostedsloshet 2011

5 Arbeidsgruppeledere for tiltakene Tiltak 1 Kjell G. Karlsen (NAV) Tiltak 2 Mette Nygård (ROP) Tiltak 3 Heidi Johnsen (BUF) Tiltak 4 Petter Rønning (FAFO) Tiltak 5 Sylvia Buyle (BUF)/ Lars I Elverum (LMS helsetjenester) Tiltak 6 Håkon Eilertsen (BUF) Arbeidsgruppe for hvert tiltak Ansatte fra enhetene som har et ansvar, samt andre samhandlingspartnere som kan bidra inn i tiltakene Referansegruppe internt Aktuelle enheter i fht. de ulike Eksterne referansegrupper vil bli tiltakene. konsultert ved behov Rep. fra Ungdomsrådet, RIO etc. Da f. eks. i form av informasjonsmøter/ drøftingsmøter Tiltak 1: DUE : Kjell G. Karlsen (Avd. leder NAV) endres til tiltak Aktiv Ungdom Tiltak 2: Tverrfaglig ungdomsteam: Mette Nygård (Enhetsleder i rus og psykiatritjenesten) nytt fokus for innholdet i tiltaket, men samme målgruppe og navn på tiltaket Tiltak 3: Oppvekstkoordinator: Heidi Johnsen (Enhetsleder barn, unge og familie) Tiltak 4: Kommunale boliger til unge: Petter Rønning (Rådgiver v/ boligkontoret) Tiltak 5: Hybelkurs: Sylvia Buyle (Ledende helsesøster) og Lars I. Elverum (Fagleder lærings og mestringssenter) Tiltak 6: Individuelle tiltak og gruppetiltak: Håkon Eilertsen (Miljøterapeut i utekontakten) Etter grundigere arbeid med mål, delmål og tiltak, ble det gjort endringer på innholdet i tiltakene 1 og 2. Endringene ble behandlet og godkjent av styringsgruppen HOS Shifirappor1 i prosjekt Boligsosialt arbeid 4 linge. bolig og bo-evne, foreb gging a bostedsloshet 2013

6 Tiltak 1 ble erstattet med Aktiv ungdom. Bakgrunn for dette var at det godt planlagte tiltaket via NAV m.fl. hadde som må å nå den samme målgruppen som vi hadde i DUE. Selv om innholdet fra DUE til Aktiv ungdom er forskjellig i innhold og organisering, ville vi kunne gi et tilbud med individuell oppfølging til ungdom, der det var ønskelig hos ungdommen, som vi kom i kontakt med via Aktiv ungdom. Tiltak 2 heter fortsatt Tverrfaglig ungdomsteam, men har et annen innhold en først tenkt. Dette med bakgrunn i det arbeidet som er blitt gjennomført i tiltaksgruppen, og de faglige behov og mangler vi har rettet mot den mest sårbare ungdomsgruppen. 2.1 Kort oppsummering fra prosjektarbeid i fase 1 2 (2011 til 2012) Utekontakten har i samarbeid med ulike kommunale og statlige tjenester, samt ungdom gjennomført fase 1 og fase 2 i prosjekt "Unge, bolig og boevne". I tidsrommet Alle tjenestene vi ønsket å intervjue deltok og vi intervjuet 5 ungdommer. Utvalget på 5 ungdommer gir oss ikke noe eksakt bilde og er heller ikke representativ for målgruppen. De vi har snakket med har gitt oss et innblikk i hvordan de ser på hjelpeapparatet i kommunen, og hva de mente kunne være bedre tilrettelagt m.m. Kartlegging av dagens tilbud og utfordringer hjelpeapparat og unge opplever ifht unge og bolig har resultert i rapporten "Kartleggingsrapport delprosjekt Boligsosialt arbeid Unge, bolig og boevne". Få eller ingen unge under 18 år tildeles kommunale boliger i Narvik. Behovet for hjelp i fht. etablering i bolig. Behov for boveiledning/oppfølging. Behov for tilbud om gjeldsrådgivning/ økonomisk bistand til ungdommen. Informanter opplever økende rusproblematikk blant målgruppen. Behov for overordnede rutiner og tiltak rundt tverrfaglig og etatlig samarbeid. Behov for en mer helhetlig tiltakskjede der aktører samarbeider på tvers av enheter og avdelinger. 2.2 Pipeline et hjelpeverktøy i møte med ungdommen for tjenesteapparater Målet er at ungdommene som kommer i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, så raskt som mulig skal kunne fanges opp og få tilbud om rett hjelp til rett tid. Det kan være tiltak som handler om boligspørsmål, boligoppfølging, tilbud om individuell oppfølging, gruppetilbud, behandling, råd og veiledning, individuell oppfølgingsplan, ansvarsgruppe, arbeid/skole, henvisning til 2. linje m.m. Sluttrapport i prosjekt Boligsosiab arbeid 5 nge. bolig og bo-ek ne. foreb gging a bostedslosbet 2013

7 Der boligbehovet ikke er fremtredende for ungdommen, vil de ulike tiltakene i kunne igangsettes for å kunne gi positiv vekst og utvikling for ungdommen i et forebyggende perspektiv. Tverrfaglig og etatlig samarbeid/samhandling vil alltid være viktig i møte med mennesker som har behov for bistand på ulike nivå av hjelpeapparatet. Vi har som mål å kunne implementere dette. (vedlegg 1 «Pipeline») Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 6 t'nge, bolig og bo-es-ne, foreb gging as bostedsloshet 2013

8 3.0 Presentasjon av tiltak - hva som er gjort i Tiltak 1 Aktiv ungdom Mål: Fange opp ungdom i aldere år som er droppet ut av skole eller arbeid, samt ungdom som er passive sosialhjelpsmottakere. Disse skal gis et tilbud om kurs og arbeidstrening. 3.1 Aktiv Ungdom målgruppe år kurstilbud via NAV Kurset skal ha en varighet på til sammen 26 uker, hvorav 4 uker karriereveiledning mht. utdanning, motivasjon og kartlegging og 22 uker praksis. Kurs 1 start: Kurs 2 start: fortsetter som en fast del av hjelpeapparatene Teoridelen skal bestå av et forkurs over 4 uker med avklaring av kandidater for ulike retninger. Hovedfokus skal være å motivere deltakerne til å fullføre utdanningsløp og innholdet i kurset skal være med på å bevisstgjøre den enkelte deltaker i forhold til egen kompetanse og karrieremuligheter, gi generell arbeidslivskunnskap og informasjon om arbeidsmarkedet og utdanningsløp som fører frem til ulike yrker. I kursets hoveddel over 22 uker skal den enkeltes individuelle og tilpassede plan gjennomføres. Karrieresenteret i Narvik er leverandør på vegne av Nordland fylkeskommune. Kurset er et utvidet formidlings- og oppfølgings tiltak hvor målsettingen er å gi unge arbeidssøkere tett oppfølging og avklaring for videre utdanning, veiledning for yrkesvalg og formidling til arbeid, eventuelt gjennomføre nødvendig og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak eller kombinerte løsninger. Slutirapport i pro%jeht Boligsosiab arbeid 7 nge. bolig og bo-e ne. foreb gging a bostedsloshet )011

9 Målgruppen for kurset er arbeidssøkere mellom 16 og 24 år som er registrert som arbeidssøker hos NAV. Bruker som ikke har en ungdomsrett eller voksenrett i det fylkeskommunale utdanningssystem er en del av målgruppen. Rettighetselever (0T-elever) skal sikres tett oppfølging i samarbeid med OTtjenesten. Før deltaker søkes inn/ opptak skal deltakeren være avklart i forholdt til skoleretten i fylkeskommunen. Skoleretten skal dokumenters ivaretatt og registres hos NAV ved opptak til kurset. Rettighetselever (0T-elever) som har behov for og ønsker et tilbud om oppfølging, arbeidspraksis kombinert med skolegang, skal kunne delta i tiltaket på deltid. Det skal foreligge skriftlige oppfølgingsplaner som beskriver den enkeltes individuelle og tilpassede plan for å sikre at deltakeren får sin skole rett ivaretatt av fylkeskommunen og oppfølgingsbehov i forhold til arbeidssiden ivaretatt av NAV. Kurset er tilpasset både minoritetsspråklige og deltakere i introduksjonsprogrammet med norskkunnskaper minimum tilsvarende nivå 2, eller som kan ha nytte av kurset i samarbeid med kommunens norskopplæring og /eller flyktningetjenesten i kommunen NAV kan gjøre unntak fra aldersgruppen, og/eller etter nærmere avtale gjennomføre tjenesten for andre målgrupper med tilsvarende utfordringer. Karrieresentrene er faglig ansvarlig og ha den sentrale koordinatorrollen både for forkurs (karriereveiledning) og hoveddelen (praksis). Være en pådriver og skape motivasjon for endring og framdrift Sammen med aktuelle samarbeidsparter, organisere og tilrettelegge innhold i kursets hoveddel, og i samarbeid med deltaker bidra til at gjennomføring er i hht. gjeldende plan og etter avtalte mål. Være kontaktperson mellom de ulike samarbeidsparter og deltakerne Bidra til at opplegget blir tilrettelagt og tilpasset den enkeltes behov Ha ansvar for tilrettelegging og oppfølging av praksis Ha rapporteringsansvar overfor oppdragsgiver Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 8 Unge, bolig og bo-es'ne, forebs gging a bostedsloshet 2013

10 Inntaket av ungdommene til Aktiv ungdom: Gjøres i samarbeid med NAV -kontor, karrieresenteret, oppfølgingstjenesten, Rus og Psykiatri., barnevern og utekontakt etter følgende oppsett: Formøte mellom nevnte aktører hvor premissene for inntak diskuteres. En bør her ta hensyn til kjønn, alder, bakgrunn, erfaringer og minoritetsspråklige. En liste over aktuelle deltakere utarbeides av NAV lokalt til møte nr.2. Gjennomgang av potensielle deltakerne og en prioritert liste settes opp. Det avklares hvilke rettigheter den enkelte har til møte 3. Deltakerne velges ut og et felles tilbudsbrev fra NAV lokalt og Karrieresenteret sendes ut. Dersom det er hensiktsmessig kan deltakerne innkalles til et informasjonsmøte før tilbudsbrev går ut. Deltakerne får kursbevis fra forkurset. Dersom praksis gjennomføres etter læreplan for "Prosjekt til fordypning" får deltakerne kompetansebevis fra videregående skole. Arbeidspraksis dokumenteres i samarbeid med bedriftene i form av kompetanseattest. (Vedlegg 2 - avisen Fremover) Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 9 linge, bolig og bo-evne, foreb gging av bostedslosbet 2013

11 Tiltak 2 Tverretatlig ungdomsteam (TUT) Mål: Etablere et Tverretatlig ungdomsteam. Et fagteam som møtes fast, og som skal gi råd og veiledning til de som bringer en sak inn til teamet. 3.2 Tverretatligungdomsteam(TUT) Mål: Etablere et Tverretatlig ungdomsteam. Mandat: Et fagteam som møtes fast, og som skal gi råd og veiledning til de som bringer en sak inn til teamet. Merknad: Fokus er råd/veiledning for videre arbeid i saker med ungdom. Teamet skal kunne anbefale hvem som kan bidra ifht ulike ungdommer behov og hva som er framkommet hos dem som har løftet saken inn til teamet. Arbeidsgruppeleder: Enhetsleder Rus og Psykiatri. Arbeidsgruppe: Ellen Rene Olsen (Rus og Psykiatri) og Hege Østnes (Barn, Unge og Familie). Arbeidsgruppen har gjennomført 3 møter. Gruppeleder har hatt 1 møte med prosjektleder og prosjektansvarlig. Det har vært gjennomført et møte med helsesøstertjenesten hvor hele prosjektgruppen og prosjektansvarlig deltok. Arbeidsgruppen startet med å gjennomgå behovene for et fagteam for unge med behov for hjelp i forhold til sin rus- eller psykiske helse. Narvik Kommune melder at vi i dag har tilbud for å kunne forebygge psykisk helseproblematikk via helsesøstertjenesten og utekontakten. Det samsvarer ikke helt med de rapporter som Narvik Kommune har sendt til Fylkesmannen via rapport IS- 24/2011. Barnevernstjenesten melder at de mangler noen som har kompetanse på oppfølging av syke barn/ungdom både med rusproblematikk og psykisk sykdom. Arbeidsgruppen vurderte hvem som yter hjelp til den syke i dag, og kom fram til at det var Barnevernstjenesten og Helsesøstertjenesten som var de som hadde best oversikt over helseproblemene til denne brukergruppen. På bakgrunn av det sendte vi ut en spørreundersøkelse til disse to tjenestene for å se hvor mange saker det kunne være. Sluttrapport i prosjekt Boligsosiall arbeid 10 bolig og bo-esne. forebygging bostedslosbet 2013

12 Spørsmålene ble de samme for begge tjenestene, og vi så på om det var endringer fra 2012 til Det henvises ca 30 unge til BUP (Barne og Ungdoms Psykiatri i spesialisthelsetjenesten) fra helsestasjonen totalt i 2012 og 13. Av dette er ca 20 i alderen år og ca 10 i alderen år. Det henvises ca 23 unge til BUP fra barnevernstjenesten totalt i 2012 og 13. Helsestasjonen henviser ingen til APT (Ambulant Psykiatrisk Team i spesialisthelsetjenesten) Barnevernstjenesten henviste ca 8 til APT. Det var ikke registrert avslag på søknader til BUP og APT fra helsestasjonen. Barnevernstjenesten hadde i perioden fått avslag på 4 henvisninger til BUP. Helsestasjonen har ingen oversikt over om unge er henvist til andre instanser. Barnevernstjenesten hadde registrert 1 barn i 2012 og 6 barn i 2013 som var henvist til andre instanser. Helsestasjonen følger opp eleven før, under og etter behandling hos BUP via skolehelsesøster. Barnevernstjenesten svarte ikke på hvem som følger opp den unge i forbindelse med behandling hos BUP. Verken barnevern eller helsestasjon har noen oversikt over om det er andre tjenester inne i behandlingen av den enkelte bruker. Helsestasjonen har ikke oversikt over om det var noen akutte hendelser etter ordinær arbeidstid i perioden Barnevernet har mange akutte hendelser innenfor ordinær arbeidstid, men som ikke er avsluttet før sent samme dag eller noen ganger ikke før dagen etter. Barnevernstjenesten begynte i januar 2013 med vakt hver helg (fra ei tidligere vaktordning annen hver helg). Av den grunn er det også vanskelig å få noen oversikt over akutte hendelser. Sluttrapport i prosjekt BoIigosiaIl arbeid 11 l'nge, holig og ho-e ne. foreb gging a bontedsloshet 201 3

13 Gruppen så ut fra de tilbakemeldinger som kom på undersøkelsen at det var behov for personell som kunne jobbe med barn/unge alle dager i uka jf de saker som oppstår via barnevernet. Teamet må etter gruppas vurdering være organisert i en enhet, og arbeidsgruppen anbefaler at et team blir etablert i enhet Rus og Psykiatri. Begrunnelsen er at denne enheten jobber primært med problemstillinger i forhold til rus og psykisk helse i tillegg er enheten bemannet alle dager i uka hele døgnet. Teamet skal gi et tilbud til barn og unge som er syke i forhold til sin rus- og eller psykiske sykdom, samt deres pårørende. Teamet må følge et behandlingsopplegg i tett samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre (barnevern, helsestasjon, skole, kultur etc). Aldersgruppen skal være barn og unge til fylte 18 år. Teamet skal samarbeide tett med: Legevakta, helsestasjon, skole, barnevern, utekontakten, kultur, politi, RoP, TIBIR og PMTO-terapeuter som blir organisert i nært samarbeid med Oppvekstkoordinator. Kompetansebehovet til de ansatte som skal jobbe med denne problematikken må være: Formell kompetanse på barn og unge med psykiske helseplager og Formell kompetanse på barn og unge med ruslidelser. Stillingsressurser: Det vil være behov for 2-3 årsverk avhengig av hvordan en turnus bygges opp. Arbeidsoppgavene utføres til dels i dag ved at helsestasjonen følger opp barn og unge som er i behandling hos BUP. I rapport fra Narvik kommune til Fylkesmannen av ble det opplyst at Narvik Kommune hadde 3 årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste som var sett opp mot samtaler, behandling, oppfølging og lignende rettet mot psykiske lidelser/vansker hos barn og unge. I samme rapport er det opplyst at Narvik kommune har 0,5 årsverk til behandling, oppfølging, rehabilitering og miljøarbeid utenfor helsestasjons- /skolehelsetjeneste som arbeider overfor barn og unge med psykiske vansker/lidelser. Sluttrapport i prosjeld Boligsosialt arbeid 12 t nge, bolig og ho-evne, forelr gging a hostedsloshet 2013

14 For 2013 var det ikke endringer i disse tallene. Gruppen har ikke tatt stilling til om disse årsverkene Anbefaling: kan omdisponeres. Det etableres et team innen enhet Rus og Psykiatri på 2 årsverk som har som formål å følge opp behandling med rus og eller psykiske helseplager. av barn og unge opp til 18 år Etter fylte 18 år følges de samme personene opp av det eksisterende tilbudet fra enhet Rus og Psykiatri. Resursene til nye årsverk i enhet Rus og Psykiatri opprettes via opptrappingsplan rusfeltet og omdisponering av personell fra enhet Barn, Unge og Familie. Ref.:Forbygging.no a) Psykiske varisker fcger til debut av rusidler rusproblenter I)) Debut v rusr-idler oy i usprr)blen,er fører til psykrske vansker c) Andre bakenforlifirende faktorer lr trl e kt risiko for både psykiske vansker of, rusbr uk Rusbruk op, psykiske vansker har en vekselvirkninp, på hverandre Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 13 Unge, bolig og bo-e lae. foreb gging a bostedsloshet 2011

15 Tiltak 3 Mål: Oppvekstkoordinator Avklaring hvor stillingen skal organiseres -fokus på tidlig innsats -samhandling med andre etater -hvordan når vi målene med innholdet? Arbeide fram stillingsbeskrivelse for stillingen, samt Utlysning og ansettelse. 3.3 Oppvekstkoordinator Narvik kommune med administrativ og politisk ledelse har prioritert og vedtatt at kommune skal ansatte en Oppvekstkoordinator i kommunen fra høsten (jf. Kommunedelplan for oppvekst) Det lå ingen adm. eller politiske føringer i kommunedelplan for oppvekst om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområdene stillingen skulle ha. Det eneste som var besluttet var at den skulle rettes mot målgruppen barn og unge i kommunen. Arbeidet med å få på plass en oppvekstkoordinator, ble tatt inn som et tiltak i prosjektet boligsosiale arbeidet for ungdom. Det ble vurdert at det ble viktig at stillingen skulle bli en synlig stilling i kommunen, en stilling som alle etater som arbeider med målgruppen barn og unge, skal ha et forhold til. Status i tiltaket januar Høsten 2013 ble stillingen som Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig lyst ledig, og det ble gjort ansettelse i stillingen desember Stillingen er nå besatt og Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig er startet i sitt viktige arbeid for barn og ung, samt for alle etater som arbeider for denne målgruppen i kommunen. Det er nå det viktige arbeidet starter Gjennomføring av tiltaket. Det ble i april 2013 opprettet en arbeidsgruppe for tiltaket. Ansvarlig for tiltaket har vært Heidi Johnsen enhetsleder Barn, unge og familie: (2) Sluttrapport i prosjeld Boligsosialt arbeid 14 nge, bolig og bo-evne, foreb gging av bostedsloshet 2013

16 Tiltaket har hatt flere faser i prosessen og har vært organisert slik: 1 Prosjekt Boligsosialt arbeid for ungdom prosjektleder Håkon Eilertsen Tiltak: Oppvekstkoordinator Ansvarlig for tiltaket. Heidi Johnsen Ansvarlig for gjennomføring av tiltaket 3 Stor Arbeidsgruppe rep. med enhetsledere fra kultur, barnehager/skole, HOS r 4 Liten arbeidsgruppe rep. Med konst. kommunalsjef, enhetsleder kultur og enhetsleder BUF Delmål: Arbeide fram forslag til Stillingsinstruks / Kravspesifikasjon Den store Arbeidsgruppen (3) Arbeidsgruppen var tverrfaglig representert av enhetsleder fra fagområdene: - barnehager, skoler, kultur, barnevern, helsesøster, kommune advokat, tildelingskontor, rus og psykiatritjeneste, funksjonshemmede og avlastning for barn og unge og NAV. Mandat for tiltaket og prosjektgruppen: Hovedmål: Ansette Oppvekstkoordinator klargjøre innholdet og arbeidsområde for stillingen. Delmål 1: Hva skal ansvarsområde i stillingen til Oppvekstkoordinator være. Delmål 2: Utarbeid Stillingsinstruks og Kravspesifikasjoner til godkjenning. Delmål 3: Utlysning av stilling ansettelse. Aktivitet i arbeidsgruppen: Det har vært gjennomført 3 møter i den store prosjektgruppen. I disse møtene har det vært drøftet hva stillingen skulle ha for arbeidsfelt og hvilken bredde og omfang innholdet i stillingen skulle ha. Målgruppen for stillingen er og skal komme barn og unge i Narvik kommune til gode, samt at det ble satt fokus på at kommunen trenger et bedre organisatorisk system for å styrke det tverrfaglige samhandlingen mellom etater som arbeider med målgruppen. Gjennom drøftingen i arbeidsgruppe om innhold og arbeidsområde / ansvar i stillingen, ble det forebyggende arbeid for barn og unge satt på dagsorden. Det er et mål for Narvik kommuner (jf. kommunedelplan for oppvekst) å komme så tidlig som mulig inn med tiltak for barn/ unge og foresatte. Kommune ønsker å forbygge tidlig nok eks. skjevutvikling hos barn / unge som igjen vil kunne bidra til at barn og unge har en bedre forutsetning til å møte de utfordringer som venter dem inn i «voksenlivet». Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 15 I. nge, holig og ho-en ne, foreh gging bostedsloshet 201

17 Et av mange mål er at ungdom skal klare å mestre å gjennomføre skolen på en god måte. Det kan være avgjørende for ungdommen, slik at de har en god mulighet for å kunne lykkes videre inn i arbeidsliv og etablering. Målet er at vi kan fanger opp de ungdommene som står i fare for eller har droppet ut av skolen og ikke har kommet seg inn i arbeidsrelatert aktivitet (jf Aktiv ungdom) Hos små barn må vi starte hos foreldre, med å komme inn med hjelp til foreldre. Stillingens arbeidsoppgaver ble også sett i forhold til implementering av TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Narvik kommuner har som mål å bli en TIBIR kommune, der vi har fokus på å komme tidlig nok inn og kunne veilede foresatt, og kunne gi tilbud om PMTO-terapeutisk behandling. (PMTO = foreldreveiledningskurs / terapi som kan tilbys til familie der en har barn med alvorlig atferdsproblemer). (jf. kommunedelplan for oppvekst) Den store arbeidsgruppen landet på at ei mindre arbeidsgruppe måtte se nærmere på arbeidsområdet for stillingen, og at en ivaretok de elementene som var kommet fra i drøftingene i den store arbeidsgruppen. Det videre arbeidet med stillingsinstruks og kravspesifikasjon skal ha fokus på: Hvordan skal vi organiser og lykkes beder i det tverrfaglige arbeidet for barn og unge i Narvik kommune. Hvordan skal vi få implementere TIBIR med fokus på å gi foreldre med barn med atferds avvik, et tilbud / veiledning til foreldre tidlig nok Aktivitet i den lille arbeidsgruppen (4): Den store arbeidsgruppen besluttet at en mindre arbeidsgruppe skulle se nærmere på stillingsbeskrivelsen og kravspesifikasjonen. Gruppen ble sammensatt av konst. kommunalsjef, enhetsleder kultur og enhetsleder for barn, unge og familie. Det er avholdt 5 møter i gruppen. Forslag til stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon ble i september 2013 lagt fram for rådmannsteamet og den stor arbeidsgruppen. I mnd. skifte sep./ oktober 2013 ble forlag til stillingsbeskrivelsen og kravspesifikasjon lagt fram til drøfting med hovedtillitsvalgt i kommunen. Enighet med hovedtillitsvalgt om innhold og ansvarsområde for stillingen. Utlysning av stillingen. Stillingen som Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig ble lyst ut i oktober Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen. Det ble gjort ansettelsen i desember Og den som ble tilbudt stillingen takket ja og vil tiltrå i stillingen på nyåret (Vedlegg 3 og 4 Kravspesifikasjon og Stillingsbeskrivelse ) Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 16 bolig og bo-esne, forebygging as bostedsloshet 2013

18 Tiltak 4 Kommunale boliger til unge Mål: Vurdere behov og mulighetene for opprettelse av ungdomsboliger. Behov for gjeldsrådgivning til unge drøftes. 3.4 Kommunale bohger til unge Mandat: Vurdere behov og mulighetene for opprettelse av ungdomsboliger. Behov for gjeldsrådgivning til unge drøftes. Det må vurderes om det ved evt. etablering av ungdomsbolig skal være med/uten oppfølging og hvilke prioriteringer som skal gjelde for tildeling av kommunal bolig til ungdom. Vurdere behov opp mot hva kommunen har fra før, kostnader og ressursbruk. Delmål: Boligkontoret kartlegger behovet i aldersgruppen, og gjør vurderinger rundt blant annet valg av modell for boligsosialt arbeid rettet mot unge. Gjeldsrådgivning rettet mot unge vurderes som svært viktig for at ungdom skal lykkes i boligmarkedet. Dette er viktig uansett om man er i en fase som leietaker eller man tenker på å kjøpe egen bolig. Gjeldsrådgivning vil inngå i «hybelkurs for unge» i målgruppen. For å vurdere behovet for boliger til unge i målgruppen, valgte vi å se på søkergrunnlaget forrige år. (2012) Funn: Funnene viser at aldersgruppen som søker kommunal bolig, aldersmessig er i det øvre sjikt av målgruppen. Videre viser det seg at mange klarer å skaffe seg bolig selv på det private markedet, selv om de står på venteliste for kommunal bolig. Som tiltak for vurdering av bruk av private utleiere til målgruppen, har vi deltatt på fagdag i Bodø kommune, hvor vi fikk presentert deres resultater med «DUE» som modell for aktivt å hjelpe ungdom som trenger støtte i hverdagen. Resultatene derfra er såpass gode, at det vil være fornuftig for Narvik Kommune å komme raskt i gang med en slik tilnærming til å løse sammensatte utfordringer for unge. Erfaringer med egne boliger til Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 17 'nge. bolig og bo-evne, forebygging a bostedsloshet 201 2

19 målgruppen, vil vi kunne hente fra Bodø kommune senere, siden de går i gang med et pilotprosjekt på området. I målestokk sammenlignet med Bodø kommune, har vi et betydelig mindre behov for egne boliger til målgruppen. Boligkontoret har siden oppstart høsten 2011 ikke registrert en eneste søknad fra ungdom under 18 år. Behovet for boliger til ungdom må likevel eksistere, og vi kan vel anslå at 3-4 boliger med oppfølging vil dekke dagens behov. Ved eventuell bygging av egne boliger til målgruppen, vil det utløse kostnader i form av bemanning og personalfasiliteter. Dette kan igjen føre til en høyere husleie enn det som målgruppen er villig til å betale. Ved bruk av private boliger, vil man kunne nå ut til utleiere som ønsker å bidra med litt enkel oppfølging av den unge beboer, samtidig som man kan etablere et tilbud raskere enn ved kjøp/bygging. Med vårt utgangspunkt i Narvik Kommune, vil det sannsynligvis ha best og raskest effekt for målgruppen om vi iverksetter en modell lik DUE. En bedre samhandling mellom tjenester er nødvendig, og det må settes inn ressurs i forhold til oppfølging av deltakere i DUE. Koordinering av ansvarsgruppe må også være et sentralt tema. Status, Boligkontoret For å vurdere behov for ungdomsboliger med eller uten bemanning, ser vi på antall søknader for målgruppen for forrige år. Søkere til kommunal bolig i Narvik i målgruppen 15 til 25 år.2012 Antall søknader 18 Antall innvilget bolig 13 Antall på venteliste pr (19-25 år) Gjennomsnittsalder på søkere i venteliste (totalt) 41 år Antall tildelt konkret bolig 1 Funnene viser at aldersgruppen som søker kommunal bolig, aldersmessig er i det øvre sjikt av målgruppen. Dette kan selvfølgelig handle om at man skal Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 18 Unge, bolig og bo-es ne, forebygging a bostedslosbet 2013

20 være fylt 18 år for å kunne søke kommunal bolig, men med yngst søker på 19 år, er det trolig ikke de yngste som ser etter kommunal bolig. Videre viser det seg at mange klarer å skaffe seg bolig selv på det private markedet, selv om de står på venteliste for kommunal bolig. Dette viser seg tydelig, da 13 personer har positivt vedtak, bare en har flyttet inn i bolig, men bare 4 står på ventelista pr Tiltak 5 Hybelkurs Mål: Utvikling av kurstilbud for ungdom som er etablert eller skal etablere seg i egen bolig/ hybel. Kurstilbud for målgruppen i form av temakvelder. 3.5 Hybelkurs Mandat: Utvikle kurskonsept som berører temaer som: Personlig økonomi/ budsjett, kosthold og ernæring, ungdomshelse, daglige rutiner, fysisk helse for øvrig. Utprøving av konsept, og evaluering i løpet av høsten Arbeidsgruppe: Etter tiltaket var framlagt av prosjektleder startet arbeidet med å samle ressurspersoner til utviklingen av tiltaket. Gruppen ble sammensatt bredt av helsefaglig personell, person med sosialkunnskap og personer med ernæringskunnskap og fysioterapi. Det lyktes også via eksterne kontakter og fremskaffe relevant person som brukerrepresentant. Lars lvarsson Elverum arbeidsgruppeleder og fagleder Narvik kommunale lærings- og mestringssenter Sanel Gabela rådgiver miljørettet helsevern Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 19 1n ge, bolig og bo-e ne, forebr gging a% bostedsloshet 201 1

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer