Sluttrapport. Narvik kommune ,11;!,!," 1 0 \IR. lw. '', 1i1111,11 lik 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Narvik kommune 2013 .2.01. 11,11;!,!," 1 0 \IR. lw. '', 1i1111,11 lik 0"

Transkript

1 Sluttrapport Narvik kommune 2013 '', 1i1111,11 lik 0 11,11;!,!," 1 0 \IR. lw.2.01

2 10Z imisom),ijsog xt!.,111 7-;o'7!1()(1.;)7.1_1 pptpu Ipls0s7410H 114s0.u1 R23ipan 8 6Z '2upawwnsd do 017 Z pnqtpddru oajprimapii sirnipcixh LI a2un Jalloci aleummwo)i 171 Joluwp.mo,ps3pAddo. 0 I (Ini) wualswoprun tpauoaj z. AVN u!apricupsitm tz-91 eldrii21utu luopufl ^Iply 1. L 'ETOZ! 1.10r3ia emi - Nelfil AC uorseluasald 1Y Jalundelua1sauar1.liu uaunuoprun paw aløtu i Xøppan a_ja:q d o augadm z.z (ZIOZ Z) Z I asej magnmarsaid x.1!_lawwnsddoiio j*z icaslic 2o Jaliou 2upasgre2J0 crz 9. :wwpanofi addnimal t7 wdowm.1 Z ".1SUJ! l[apuw 2.1æn 10Z 1IOZ uapopadpiarso.ul ai I-1Z*1 lappfsoid uuni2mes Cri pjoquw Ploquul

3 1.0 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet "Unge bolig og boevne" er et delprosjekt av Boligsosialt og boligpolitisk arbeid. For nærmere prosjektinformasjon se prosjektplan "Unge, bolig og boevne forebygging av bostedsløshet", Narvik kommune som beskriver arbeidsfase 1 og 2, samt tidligere rapport fra arbeidet. En trygg boligsituasjon er viktig for at unge skal kunne utvikle seg positivt på ulike arenaer, samt at det finnes gode kommunale tiltak som kan bidra til at de styrkes inn i voksenverden. Det å kunne gi gode tiltak for ungdom tidlig nok, er med på å kunne forbygge frafall fra skole og arbeidsliv. Boligen sees på som et virkemiddel til selvstendiggjøring av ungdom og ikke bare et mål i seg selv. I boligen kan den unge være seg selv, la ulike roller hvile og hente krefter til sin deltakelse i samfunnet. Et meningsfullt dagtilbud (jobb/skole), miljøarbeid, veiledning ifht å bo/andre forhold, bistand i møte med tjenester, osv, er og forhold som er sentrale og som kan bidra til å selvstendiggjøre den unge ifht livets utfordringer. 1.2 Hele prosjektperioden fra har vært inndelt i 4 faser Fase 1-2 ( ) med fokus på: Kartlegging av bolig og sosiale behov i kommunen Utarbeiding av metode og tiltak for utredning av boligsosiale behov Fase 3 4 (2013) med fokus på. Utredning og igangsetting av boligsosiale tiltak Implementering og etablering av varige tiltak, samt evaluering 1.3 Økonomi Prosjektet er i dag delfinansiert av Husbanken region Bodø og Narvik kommune. Ved opprettelse av tiltak er ressursbruk, både menneskelige og økonomiske sentrale forhold i vurderingen av opprettelse og implementering av tiltak. 1.4 Målgruppe Unge i alderen Hovedmål: Narvik kommune 25 år. skal gi et helhetlig og flerfaglig tilbud til unge i målgruppen, med fokus på forebyggende tiltaksarbeid og boligsosialt arbeid. Utvikle systemer/rutiner som sikrer flerfaglighet i hjelp som ytes til målgruppen. God informasjon til unge om hvilken hjelp kommunen kan bistå med og hvor slik hjelp gis. Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 2 bolig og bo-e ne forebygging a bostedslosbet 2013

4 Oppfølging at unge som faller ut av jobb eller skole, ved at de tilbys annen oppfølging. Bidra til nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere. Flere kommunale boliger som er tilpasset målgruppens behov. Skape resultater med overføringsverdi (pilotarbeid) til andre kommuner. 1.6 Delmål: Utvikle systemer/ rutiner som sikrer flerfaglighet i hjelp som ytes til målgruppen God informasjon til unge om hvilken hjelp kommunen kan bistå med, og hvor slik hjelp gis Oppfølging av unge som faller ut av jobb eller skole, ved at de tilbys annen oppfølging Bidra til nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere Flere kommunale boliger som er tilpasset målgruppens behov Skape resultater med overføringsverdi til andre kommuner 2.0 Or aniserin Roller oa ansvar Prosjekteier Rådmann Wenche Folberg Prosjektansvarlig Prosjektleder Enhetsleder BUF v/ Heidi Johnsen Håkon Eilertsen Styringsgruppe Prosjektet inngår som delprosjekt i prosjekt boligsosialt arbeid Prosjektgruppe HOS 2013 Øverste adm. nivå m. rådmann, verneombud og hovedtillitsvalgte, samt enhetsledere fra enhetene helse, omsorg og sosial. Enhetsledere fra ROP, BUF, NAV, Kultur, Fag og forvaltning, areal og kommuneplanlegging. (Mette Nygård, Heidi Johnsen, Linda Hegge, Randi Melgård, Randi Randal, Ase Berit Vrenne og Marianne D. Kvensjø). Sluttrapport i prosjekt Boligsosiali arbeid 3 I. oge. bolig og bo-evne, foreb gging a bostedsloshet 2011

5 Arbeidsgruppeledere for tiltakene Tiltak 1 Kjell G. Karlsen (NAV) Tiltak 2 Mette Nygård (ROP) Tiltak 3 Heidi Johnsen (BUF) Tiltak 4 Petter Rønning (FAFO) Tiltak 5 Sylvia Buyle (BUF)/ Lars I Elverum (LMS helsetjenester) Tiltak 6 Håkon Eilertsen (BUF) Arbeidsgruppe for hvert tiltak Ansatte fra enhetene som har et ansvar, samt andre samhandlingspartnere som kan bidra inn i tiltakene Referansegruppe internt Aktuelle enheter i fht. de ulike Eksterne referansegrupper vil bli tiltakene. konsultert ved behov Rep. fra Ungdomsrådet, RIO etc. Da f. eks. i form av informasjonsmøter/ drøftingsmøter Tiltak 1: DUE : Kjell G. Karlsen (Avd. leder NAV) endres til tiltak Aktiv Ungdom Tiltak 2: Tverrfaglig ungdomsteam: Mette Nygård (Enhetsleder i rus og psykiatritjenesten) nytt fokus for innholdet i tiltaket, men samme målgruppe og navn på tiltaket Tiltak 3: Oppvekstkoordinator: Heidi Johnsen (Enhetsleder barn, unge og familie) Tiltak 4: Kommunale boliger til unge: Petter Rønning (Rådgiver v/ boligkontoret) Tiltak 5: Hybelkurs: Sylvia Buyle (Ledende helsesøster) og Lars I. Elverum (Fagleder lærings og mestringssenter) Tiltak 6: Individuelle tiltak og gruppetiltak: Håkon Eilertsen (Miljøterapeut i utekontakten) Etter grundigere arbeid med mål, delmål og tiltak, ble det gjort endringer på innholdet i tiltakene 1 og 2. Endringene ble behandlet og godkjent av styringsgruppen HOS Shifirappor1 i prosjekt Boligsosialt arbeid 4 linge. bolig og bo-evne, foreb gging a bostedsloshet 2013

6 Tiltak 1 ble erstattet med Aktiv ungdom. Bakgrunn for dette var at det godt planlagte tiltaket via NAV m.fl. hadde som må å nå den samme målgruppen som vi hadde i DUE. Selv om innholdet fra DUE til Aktiv ungdom er forskjellig i innhold og organisering, ville vi kunne gi et tilbud med individuell oppfølging til ungdom, der det var ønskelig hos ungdommen, som vi kom i kontakt med via Aktiv ungdom. Tiltak 2 heter fortsatt Tverrfaglig ungdomsteam, men har et annen innhold en først tenkt. Dette med bakgrunn i det arbeidet som er blitt gjennomført i tiltaksgruppen, og de faglige behov og mangler vi har rettet mot den mest sårbare ungdomsgruppen. 2.1 Kort oppsummering fra prosjektarbeid i fase 1 2 (2011 til 2012) Utekontakten har i samarbeid med ulike kommunale og statlige tjenester, samt ungdom gjennomført fase 1 og fase 2 i prosjekt "Unge, bolig og boevne". I tidsrommet Alle tjenestene vi ønsket å intervjue deltok og vi intervjuet 5 ungdommer. Utvalget på 5 ungdommer gir oss ikke noe eksakt bilde og er heller ikke representativ for målgruppen. De vi har snakket med har gitt oss et innblikk i hvordan de ser på hjelpeapparatet i kommunen, og hva de mente kunne være bedre tilrettelagt m.m. Kartlegging av dagens tilbud og utfordringer hjelpeapparat og unge opplever ifht unge og bolig har resultert i rapporten "Kartleggingsrapport delprosjekt Boligsosialt arbeid Unge, bolig og boevne". Få eller ingen unge under 18 år tildeles kommunale boliger i Narvik. Behovet for hjelp i fht. etablering i bolig. Behov for boveiledning/oppfølging. Behov for tilbud om gjeldsrådgivning/ økonomisk bistand til ungdommen. Informanter opplever økende rusproblematikk blant målgruppen. Behov for overordnede rutiner og tiltak rundt tverrfaglig og etatlig samarbeid. Behov for en mer helhetlig tiltakskjede der aktører samarbeider på tvers av enheter og avdelinger. 2.2 Pipeline et hjelpeverktøy i møte med ungdommen for tjenesteapparater Målet er at ungdommene som kommer i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, så raskt som mulig skal kunne fanges opp og få tilbud om rett hjelp til rett tid. Det kan være tiltak som handler om boligspørsmål, boligoppfølging, tilbud om individuell oppfølging, gruppetilbud, behandling, råd og veiledning, individuell oppfølgingsplan, ansvarsgruppe, arbeid/skole, henvisning til 2. linje m.m. Sluttrapport i prosjekt Boligsosiab arbeid 5 nge. bolig og bo-ek ne. foreb gging a bostedslosbet 2013

7 Der boligbehovet ikke er fremtredende for ungdommen, vil de ulike tiltakene i kunne igangsettes for å kunne gi positiv vekst og utvikling for ungdommen i et forebyggende perspektiv. Tverrfaglig og etatlig samarbeid/samhandling vil alltid være viktig i møte med mennesker som har behov for bistand på ulike nivå av hjelpeapparatet. Vi har som mål å kunne implementere dette. (vedlegg 1 «Pipeline») Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 6 t'nge, bolig og bo-es-ne, foreb gging as bostedsloshet 2013

8 3.0 Presentasjon av tiltak - hva som er gjort i Tiltak 1 Aktiv ungdom Mål: Fange opp ungdom i aldere år som er droppet ut av skole eller arbeid, samt ungdom som er passive sosialhjelpsmottakere. Disse skal gis et tilbud om kurs og arbeidstrening. 3.1 Aktiv Ungdom målgruppe år kurstilbud via NAV Kurset skal ha en varighet på til sammen 26 uker, hvorav 4 uker karriereveiledning mht. utdanning, motivasjon og kartlegging og 22 uker praksis. Kurs 1 start: Kurs 2 start: fortsetter som en fast del av hjelpeapparatene Teoridelen skal bestå av et forkurs over 4 uker med avklaring av kandidater for ulike retninger. Hovedfokus skal være å motivere deltakerne til å fullføre utdanningsløp og innholdet i kurset skal være med på å bevisstgjøre den enkelte deltaker i forhold til egen kompetanse og karrieremuligheter, gi generell arbeidslivskunnskap og informasjon om arbeidsmarkedet og utdanningsløp som fører frem til ulike yrker. I kursets hoveddel over 22 uker skal den enkeltes individuelle og tilpassede plan gjennomføres. Karrieresenteret i Narvik er leverandør på vegne av Nordland fylkeskommune. Kurset er et utvidet formidlings- og oppfølgings tiltak hvor målsettingen er å gi unge arbeidssøkere tett oppfølging og avklaring for videre utdanning, veiledning for yrkesvalg og formidling til arbeid, eventuelt gjennomføre nødvendig og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak eller kombinerte løsninger. Slutirapport i pro%jeht Boligsosiab arbeid 7 nge. bolig og bo-e ne. foreb gging a bostedsloshet )011

9 Målgruppen for kurset er arbeidssøkere mellom 16 og 24 år som er registrert som arbeidssøker hos NAV. Bruker som ikke har en ungdomsrett eller voksenrett i det fylkeskommunale utdanningssystem er en del av målgruppen. Rettighetselever (0T-elever) skal sikres tett oppfølging i samarbeid med OTtjenesten. Før deltaker søkes inn/ opptak skal deltakeren være avklart i forholdt til skoleretten i fylkeskommunen. Skoleretten skal dokumenters ivaretatt og registres hos NAV ved opptak til kurset. Rettighetselever (0T-elever) som har behov for og ønsker et tilbud om oppfølging, arbeidspraksis kombinert med skolegang, skal kunne delta i tiltaket på deltid. Det skal foreligge skriftlige oppfølgingsplaner som beskriver den enkeltes individuelle og tilpassede plan for å sikre at deltakeren får sin skole rett ivaretatt av fylkeskommunen og oppfølgingsbehov i forhold til arbeidssiden ivaretatt av NAV. Kurset er tilpasset både minoritetsspråklige og deltakere i introduksjonsprogrammet med norskkunnskaper minimum tilsvarende nivå 2, eller som kan ha nytte av kurset i samarbeid med kommunens norskopplæring og /eller flyktningetjenesten i kommunen NAV kan gjøre unntak fra aldersgruppen, og/eller etter nærmere avtale gjennomføre tjenesten for andre målgrupper med tilsvarende utfordringer. Karrieresentrene er faglig ansvarlig og ha den sentrale koordinatorrollen både for forkurs (karriereveiledning) og hoveddelen (praksis). Være en pådriver og skape motivasjon for endring og framdrift Sammen med aktuelle samarbeidsparter, organisere og tilrettelegge innhold i kursets hoveddel, og i samarbeid med deltaker bidra til at gjennomføring er i hht. gjeldende plan og etter avtalte mål. Være kontaktperson mellom de ulike samarbeidsparter og deltakerne Bidra til at opplegget blir tilrettelagt og tilpasset den enkeltes behov Ha ansvar for tilrettelegging og oppfølging av praksis Ha rapporteringsansvar overfor oppdragsgiver Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 8 Unge, bolig og bo-es'ne, forebs gging a bostedsloshet 2013

10 Inntaket av ungdommene til Aktiv ungdom: Gjøres i samarbeid med NAV -kontor, karrieresenteret, oppfølgingstjenesten, Rus og Psykiatri., barnevern og utekontakt etter følgende oppsett: Formøte mellom nevnte aktører hvor premissene for inntak diskuteres. En bør her ta hensyn til kjønn, alder, bakgrunn, erfaringer og minoritetsspråklige. En liste over aktuelle deltakere utarbeides av NAV lokalt til møte nr.2. Gjennomgang av potensielle deltakerne og en prioritert liste settes opp. Det avklares hvilke rettigheter den enkelte har til møte 3. Deltakerne velges ut og et felles tilbudsbrev fra NAV lokalt og Karrieresenteret sendes ut. Dersom det er hensiktsmessig kan deltakerne innkalles til et informasjonsmøte før tilbudsbrev går ut. Deltakerne får kursbevis fra forkurset. Dersom praksis gjennomføres etter læreplan for "Prosjekt til fordypning" får deltakerne kompetansebevis fra videregående skole. Arbeidspraksis dokumenteres i samarbeid med bedriftene i form av kompetanseattest. (Vedlegg 2 - avisen Fremover) Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 9 linge, bolig og bo-evne, foreb gging av bostedslosbet 2013

11 Tiltak 2 Tverretatlig ungdomsteam (TUT) Mål: Etablere et Tverretatlig ungdomsteam. Et fagteam som møtes fast, og som skal gi råd og veiledning til de som bringer en sak inn til teamet. 3.2 Tverretatligungdomsteam(TUT) Mål: Etablere et Tverretatlig ungdomsteam. Mandat: Et fagteam som møtes fast, og som skal gi råd og veiledning til de som bringer en sak inn til teamet. Merknad: Fokus er råd/veiledning for videre arbeid i saker med ungdom. Teamet skal kunne anbefale hvem som kan bidra ifht ulike ungdommer behov og hva som er framkommet hos dem som har løftet saken inn til teamet. Arbeidsgruppeleder: Enhetsleder Rus og Psykiatri. Arbeidsgruppe: Ellen Rene Olsen (Rus og Psykiatri) og Hege Østnes (Barn, Unge og Familie). Arbeidsgruppen har gjennomført 3 møter. Gruppeleder har hatt 1 møte med prosjektleder og prosjektansvarlig. Det har vært gjennomført et møte med helsesøstertjenesten hvor hele prosjektgruppen og prosjektansvarlig deltok. Arbeidsgruppen startet med å gjennomgå behovene for et fagteam for unge med behov for hjelp i forhold til sin rus- eller psykiske helse. Narvik Kommune melder at vi i dag har tilbud for å kunne forebygge psykisk helseproblematikk via helsesøstertjenesten og utekontakten. Det samsvarer ikke helt med de rapporter som Narvik Kommune har sendt til Fylkesmannen via rapport IS- 24/2011. Barnevernstjenesten melder at de mangler noen som har kompetanse på oppfølging av syke barn/ungdom både med rusproblematikk og psykisk sykdom. Arbeidsgruppen vurderte hvem som yter hjelp til den syke i dag, og kom fram til at det var Barnevernstjenesten og Helsesøstertjenesten som var de som hadde best oversikt over helseproblemene til denne brukergruppen. På bakgrunn av det sendte vi ut en spørreundersøkelse til disse to tjenestene for å se hvor mange saker det kunne være. Sluttrapport i prosjekt Boligsosiall arbeid 10 bolig og bo-esne. forebygging bostedslosbet 2013

12 Spørsmålene ble de samme for begge tjenestene, og vi så på om det var endringer fra 2012 til Det henvises ca 30 unge til BUP (Barne og Ungdoms Psykiatri i spesialisthelsetjenesten) fra helsestasjonen totalt i 2012 og 13. Av dette er ca 20 i alderen år og ca 10 i alderen år. Det henvises ca 23 unge til BUP fra barnevernstjenesten totalt i 2012 og 13. Helsestasjonen henviser ingen til APT (Ambulant Psykiatrisk Team i spesialisthelsetjenesten) Barnevernstjenesten henviste ca 8 til APT. Det var ikke registrert avslag på søknader til BUP og APT fra helsestasjonen. Barnevernstjenesten hadde i perioden fått avslag på 4 henvisninger til BUP. Helsestasjonen har ingen oversikt over om unge er henvist til andre instanser. Barnevernstjenesten hadde registrert 1 barn i 2012 og 6 barn i 2013 som var henvist til andre instanser. Helsestasjonen følger opp eleven før, under og etter behandling hos BUP via skolehelsesøster. Barnevernstjenesten svarte ikke på hvem som følger opp den unge i forbindelse med behandling hos BUP. Verken barnevern eller helsestasjon har noen oversikt over om det er andre tjenester inne i behandlingen av den enkelte bruker. Helsestasjonen har ikke oversikt over om det var noen akutte hendelser etter ordinær arbeidstid i perioden Barnevernet har mange akutte hendelser innenfor ordinær arbeidstid, men som ikke er avsluttet før sent samme dag eller noen ganger ikke før dagen etter. Barnevernstjenesten begynte i januar 2013 med vakt hver helg (fra ei tidligere vaktordning annen hver helg). Av den grunn er det også vanskelig å få noen oversikt over akutte hendelser. Sluttrapport i prosjekt BoIigosiaIl arbeid 11 l'nge, holig og ho-e ne. foreb gging a bontedsloshet 201 3

13 Gruppen så ut fra de tilbakemeldinger som kom på undersøkelsen at det var behov for personell som kunne jobbe med barn/unge alle dager i uka jf de saker som oppstår via barnevernet. Teamet må etter gruppas vurdering være organisert i en enhet, og arbeidsgruppen anbefaler at et team blir etablert i enhet Rus og Psykiatri. Begrunnelsen er at denne enheten jobber primært med problemstillinger i forhold til rus og psykisk helse i tillegg er enheten bemannet alle dager i uka hele døgnet. Teamet skal gi et tilbud til barn og unge som er syke i forhold til sin rus- og eller psykiske sykdom, samt deres pårørende. Teamet må følge et behandlingsopplegg i tett samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre (barnevern, helsestasjon, skole, kultur etc). Aldersgruppen skal være barn og unge til fylte 18 år. Teamet skal samarbeide tett med: Legevakta, helsestasjon, skole, barnevern, utekontakten, kultur, politi, RoP, TIBIR og PMTO-terapeuter som blir organisert i nært samarbeid med Oppvekstkoordinator. Kompetansebehovet til de ansatte som skal jobbe med denne problematikken må være: Formell kompetanse på barn og unge med psykiske helseplager og Formell kompetanse på barn og unge med ruslidelser. Stillingsressurser: Det vil være behov for 2-3 årsverk avhengig av hvordan en turnus bygges opp. Arbeidsoppgavene utføres til dels i dag ved at helsestasjonen følger opp barn og unge som er i behandling hos BUP. I rapport fra Narvik kommune til Fylkesmannen av ble det opplyst at Narvik Kommune hadde 3 årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste som var sett opp mot samtaler, behandling, oppfølging og lignende rettet mot psykiske lidelser/vansker hos barn og unge. I samme rapport er det opplyst at Narvik kommune har 0,5 årsverk til behandling, oppfølging, rehabilitering og miljøarbeid utenfor helsestasjons- /skolehelsetjeneste som arbeider overfor barn og unge med psykiske vansker/lidelser. Sluttrapport i prosjeld Boligsosialt arbeid 12 t nge, bolig og ho-evne, forelr gging a hostedsloshet 2013

14 For 2013 var det ikke endringer i disse tallene. Gruppen har ikke tatt stilling til om disse årsverkene Anbefaling: kan omdisponeres. Det etableres et team innen enhet Rus og Psykiatri på 2 årsverk som har som formål å følge opp behandling med rus og eller psykiske helseplager. av barn og unge opp til 18 år Etter fylte 18 år følges de samme personene opp av det eksisterende tilbudet fra enhet Rus og Psykiatri. Resursene til nye årsverk i enhet Rus og Psykiatri opprettes via opptrappingsplan rusfeltet og omdisponering av personell fra enhet Barn, Unge og Familie. Ref.:Forbygging.no a) Psykiske varisker fcger til debut av rusidler rusproblenter I)) Debut v rusr-idler oy i usprr)blen,er fører til psykrske vansker c) Andre bakenforlifirende faktorer lr trl e kt risiko for både psykiske vansker of, rusbr uk Rusbruk op, psykiske vansker har en vekselvirkninp, på hverandre Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 13 Unge, bolig og bo-e lae. foreb gging a bostedsloshet 2011

15 Tiltak 3 Mål: Oppvekstkoordinator Avklaring hvor stillingen skal organiseres -fokus på tidlig innsats -samhandling med andre etater -hvordan når vi målene med innholdet? Arbeide fram stillingsbeskrivelse for stillingen, samt Utlysning og ansettelse. 3.3 Oppvekstkoordinator Narvik kommune med administrativ og politisk ledelse har prioritert og vedtatt at kommune skal ansatte en Oppvekstkoordinator i kommunen fra høsten (jf. Kommunedelplan for oppvekst) Det lå ingen adm. eller politiske føringer i kommunedelplan for oppvekst om hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområdene stillingen skulle ha. Det eneste som var besluttet var at den skulle rettes mot målgruppen barn og unge i kommunen. Arbeidet med å få på plass en oppvekstkoordinator, ble tatt inn som et tiltak i prosjektet boligsosiale arbeidet for ungdom. Det ble vurdert at det ble viktig at stillingen skulle bli en synlig stilling i kommunen, en stilling som alle etater som arbeider med målgruppen barn og unge, skal ha et forhold til. Status i tiltaket januar Høsten 2013 ble stillingen som Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig lyst ledig, og det ble gjort ansettelse i stillingen desember Stillingen er nå besatt og Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig er startet i sitt viktige arbeid for barn og ung, samt for alle etater som arbeider for denne målgruppen i kommunen. Det er nå det viktige arbeidet starter Gjennomføring av tiltaket. Det ble i april 2013 opprettet en arbeidsgruppe for tiltaket. Ansvarlig for tiltaket har vært Heidi Johnsen enhetsleder Barn, unge og familie: (2) Sluttrapport i prosjeld Boligsosialt arbeid 14 nge, bolig og bo-evne, foreb gging av bostedsloshet 2013

16 Tiltaket har hatt flere faser i prosessen og har vært organisert slik: 1 Prosjekt Boligsosialt arbeid for ungdom prosjektleder Håkon Eilertsen Tiltak: Oppvekstkoordinator Ansvarlig for tiltaket. Heidi Johnsen Ansvarlig for gjennomføring av tiltaket 3 Stor Arbeidsgruppe rep. med enhetsledere fra kultur, barnehager/skole, HOS r 4 Liten arbeidsgruppe rep. Med konst. kommunalsjef, enhetsleder kultur og enhetsleder BUF Delmål: Arbeide fram forslag til Stillingsinstruks / Kravspesifikasjon Den store Arbeidsgruppen (3) Arbeidsgruppen var tverrfaglig representert av enhetsleder fra fagområdene: - barnehager, skoler, kultur, barnevern, helsesøster, kommune advokat, tildelingskontor, rus og psykiatritjeneste, funksjonshemmede og avlastning for barn og unge og NAV. Mandat for tiltaket og prosjektgruppen: Hovedmål: Ansette Oppvekstkoordinator klargjøre innholdet og arbeidsområde for stillingen. Delmål 1: Hva skal ansvarsområde i stillingen til Oppvekstkoordinator være. Delmål 2: Utarbeid Stillingsinstruks og Kravspesifikasjoner til godkjenning. Delmål 3: Utlysning av stilling ansettelse. Aktivitet i arbeidsgruppen: Det har vært gjennomført 3 møter i den store prosjektgruppen. I disse møtene har det vært drøftet hva stillingen skulle ha for arbeidsfelt og hvilken bredde og omfang innholdet i stillingen skulle ha. Målgruppen for stillingen er og skal komme barn og unge i Narvik kommune til gode, samt at det ble satt fokus på at kommunen trenger et bedre organisatorisk system for å styrke det tverrfaglige samhandlingen mellom etater som arbeider med målgruppen. Gjennom drøftingen i arbeidsgruppe om innhold og arbeidsområde / ansvar i stillingen, ble det forebyggende arbeid for barn og unge satt på dagsorden. Det er et mål for Narvik kommuner (jf. kommunedelplan for oppvekst) å komme så tidlig som mulig inn med tiltak for barn/ unge og foresatte. Kommune ønsker å forbygge tidlig nok eks. skjevutvikling hos barn / unge som igjen vil kunne bidra til at barn og unge har en bedre forutsetning til å møte de utfordringer som venter dem inn i «voksenlivet». Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 15 I. nge, holig og ho-en ne, foreh gging bostedsloshet 201

17 Et av mange mål er at ungdom skal klare å mestre å gjennomføre skolen på en god måte. Det kan være avgjørende for ungdommen, slik at de har en god mulighet for å kunne lykkes videre inn i arbeidsliv og etablering. Målet er at vi kan fanger opp de ungdommene som står i fare for eller har droppet ut av skolen og ikke har kommet seg inn i arbeidsrelatert aktivitet (jf Aktiv ungdom) Hos små barn må vi starte hos foreldre, med å komme inn med hjelp til foreldre. Stillingens arbeidsoppgaver ble også sett i forhold til implementering av TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Narvik kommuner har som mål å bli en TIBIR kommune, der vi har fokus på å komme tidlig nok inn og kunne veilede foresatt, og kunne gi tilbud om PMTO-terapeutisk behandling. (PMTO = foreldreveiledningskurs / terapi som kan tilbys til familie der en har barn med alvorlig atferdsproblemer). (jf. kommunedelplan for oppvekst) Den store arbeidsgruppen landet på at ei mindre arbeidsgruppe måtte se nærmere på arbeidsområdet for stillingen, og at en ivaretok de elementene som var kommet fra i drøftingene i den store arbeidsgruppen. Det videre arbeidet med stillingsinstruks og kravspesifikasjon skal ha fokus på: Hvordan skal vi organiser og lykkes beder i det tverrfaglige arbeidet for barn og unge i Narvik kommune. Hvordan skal vi få implementere TIBIR med fokus på å gi foreldre med barn med atferds avvik, et tilbud / veiledning til foreldre tidlig nok Aktivitet i den lille arbeidsgruppen (4): Den store arbeidsgruppen besluttet at en mindre arbeidsgruppe skulle se nærmere på stillingsbeskrivelsen og kravspesifikasjonen. Gruppen ble sammensatt av konst. kommunalsjef, enhetsleder kultur og enhetsleder for barn, unge og familie. Det er avholdt 5 møter i gruppen. Forslag til stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon ble i september 2013 lagt fram for rådmannsteamet og den stor arbeidsgruppen. I mnd. skifte sep./ oktober 2013 ble forlag til stillingsbeskrivelsen og kravspesifikasjon lagt fram til drøfting med hovedtillitsvalgt i kommunen. Enighet med hovedtillitsvalgt om innhold og ansvarsområde for stillingen. Utlysning av stillingen. Stillingen som Oppvekstkoordinator / TIBIR-ansvarlig ble lyst ut i oktober Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen. Det ble gjort ansettelsen i desember Og den som ble tilbudt stillingen takket ja og vil tiltrå i stillingen på nyåret (Vedlegg 3 og 4 Kravspesifikasjon og Stillingsbeskrivelse ) Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 16 bolig og bo-esne, forebygging as bostedsloshet 2013

18 Tiltak 4 Kommunale boliger til unge Mål: Vurdere behov og mulighetene for opprettelse av ungdomsboliger. Behov for gjeldsrådgivning til unge drøftes. 3.4 Kommunale bohger til unge Mandat: Vurdere behov og mulighetene for opprettelse av ungdomsboliger. Behov for gjeldsrådgivning til unge drøftes. Det må vurderes om det ved evt. etablering av ungdomsbolig skal være med/uten oppfølging og hvilke prioriteringer som skal gjelde for tildeling av kommunal bolig til ungdom. Vurdere behov opp mot hva kommunen har fra før, kostnader og ressursbruk. Delmål: Boligkontoret kartlegger behovet i aldersgruppen, og gjør vurderinger rundt blant annet valg av modell for boligsosialt arbeid rettet mot unge. Gjeldsrådgivning rettet mot unge vurderes som svært viktig for at ungdom skal lykkes i boligmarkedet. Dette er viktig uansett om man er i en fase som leietaker eller man tenker på å kjøpe egen bolig. Gjeldsrådgivning vil inngå i «hybelkurs for unge» i målgruppen. For å vurdere behovet for boliger til unge i målgruppen, valgte vi å se på søkergrunnlaget forrige år. (2012) Funn: Funnene viser at aldersgruppen som søker kommunal bolig, aldersmessig er i det øvre sjikt av målgruppen. Videre viser det seg at mange klarer å skaffe seg bolig selv på det private markedet, selv om de står på venteliste for kommunal bolig. Som tiltak for vurdering av bruk av private utleiere til målgruppen, har vi deltatt på fagdag i Bodø kommune, hvor vi fikk presentert deres resultater med «DUE» som modell for aktivt å hjelpe ungdom som trenger støtte i hverdagen. Resultatene derfra er såpass gode, at det vil være fornuftig for Narvik Kommune å komme raskt i gang med en slik tilnærming til å løse sammensatte utfordringer for unge. Erfaringer med egne boliger til Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 17 'nge. bolig og bo-evne, forebygging a bostedsloshet 201 2

19 målgruppen, vil vi kunne hente fra Bodø kommune senere, siden de går i gang med et pilotprosjekt på området. I målestokk sammenlignet med Bodø kommune, har vi et betydelig mindre behov for egne boliger til målgruppen. Boligkontoret har siden oppstart høsten 2011 ikke registrert en eneste søknad fra ungdom under 18 år. Behovet for boliger til ungdom må likevel eksistere, og vi kan vel anslå at 3-4 boliger med oppfølging vil dekke dagens behov. Ved eventuell bygging av egne boliger til målgruppen, vil det utløse kostnader i form av bemanning og personalfasiliteter. Dette kan igjen føre til en høyere husleie enn det som målgruppen er villig til å betale. Ved bruk av private boliger, vil man kunne nå ut til utleiere som ønsker å bidra med litt enkel oppfølging av den unge beboer, samtidig som man kan etablere et tilbud raskere enn ved kjøp/bygging. Med vårt utgangspunkt i Narvik Kommune, vil det sannsynligvis ha best og raskest effekt for målgruppen om vi iverksetter en modell lik DUE. En bedre samhandling mellom tjenester er nødvendig, og det må settes inn ressurs i forhold til oppfølging av deltakere i DUE. Koordinering av ansvarsgruppe må også være et sentralt tema. Status, Boligkontoret For å vurdere behov for ungdomsboliger med eller uten bemanning, ser vi på antall søknader for målgruppen for forrige år. Søkere til kommunal bolig i Narvik i målgruppen 15 til 25 år.2012 Antall søknader 18 Antall innvilget bolig 13 Antall på venteliste pr (19-25 år) Gjennomsnittsalder på søkere i venteliste (totalt) 41 år Antall tildelt konkret bolig 1 Funnene viser at aldersgruppen som søker kommunal bolig, aldersmessig er i det øvre sjikt av målgruppen. Dette kan selvfølgelig handle om at man skal Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 18 Unge, bolig og bo-es ne, forebygging a bostedslosbet 2013

20 være fylt 18 år for å kunne søke kommunal bolig, men med yngst søker på 19 år, er det trolig ikke de yngste som ser etter kommunal bolig. Videre viser det seg at mange klarer å skaffe seg bolig selv på det private markedet, selv om de står på venteliste for kommunal bolig. Dette viser seg tydelig, da 13 personer har positivt vedtak, bare en har flyttet inn i bolig, men bare 4 står på ventelista pr Tiltak 5 Hybelkurs Mål: Utvikling av kurstilbud for ungdom som er etablert eller skal etablere seg i egen bolig/ hybel. Kurstilbud for målgruppen i form av temakvelder. 3.5 Hybelkurs Mandat: Utvikle kurskonsept som berører temaer som: Personlig økonomi/ budsjett, kosthold og ernæring, ungdomshelse, daglige rutiner, fysisk helse for øvrig. Utprøving av konsept, og evaluering i løpet av høsten Arbeidsgruppe: Etter tiltaket var framlagt av prosjektleder startet arbeidet med å samle ressurspersoner til utviklingen av tiltaket. Gruppen ble sammensatt bredt av helsefaglig personell, person med sosialkunnskap og personer med ernæringskunnskap og fysioterapi. Det lyktes også via eksterne kontakter og fremskaffe relevant person som brukerrepresentant. Lars lvarsson Elverum arbeidsgruppeleder og fagleder Narvik kommunale lærings- og mestringssenter Sanel Gabela rådgiver miljørettet helsevern Sluttrapport i prosjekt Boligsosialt arbeid 19 1n ge, bolig og bo-e ne, forebr gging a% bostedsloshet 201 1

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER KRAGERØ KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan

RUSPROSJEKT 2012-2014. Prosjektplan RUSPROSJEKT 2012-2014 Prosjektplan Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Målsettinger... 4 Målgruppe... 4 Omfang og evaluering... 4 Organisering... 4 Økonomi og budsjett... 5 Møter og rapportering... 6 Informasjon

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06. På egne ben Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.12 Forprosjektet på egne ben, er et utviklingsprosjekt som vil jobbe

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap

Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap l57(7«l~ SØKNADSSKJEMA 2016 - BARNEFATTIGDOM Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap. 0621.63 Kommune: Ørland kommune Innbyggertall: ca 5200 innbyggere

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Tidlig intervensjon Unge & Rus

Tidlig intervensjon Unge & Rus Tidlig intervensjon Unge & Rus Problemer må identifiseres, tas på alvor og få en adekvat oppfølging Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013-2016 Ringsaker kommune Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler,

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

Velkommen til ny fagsamling i P 1824!

Velkommen til ny fagsamling i P 1824! Velkommen til ny fagsamling i P 1824! 09.00 09.30 Velkommen! status og resultater 09.30 09.50 Etablering av 50 arbeidstreningsplasser i kommunale virksomheter og foretak ikke bare enkelt! hva er gjort

Detaljer

Foyer Bodø Bolig for vekst

Foyer Bodø Bolig for vekst Foyer Bodø Bolig for vekst Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har pårørende som gir tett oppfølging, trygge rammer og annen form for omsorg «På leit utsatt

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Den gode gjennomføringen

Den gode gjennomføringen Den gode gjennomføringen Prosjektgruppa består av: Tove Karin Lein 30% stilling 010814-300615 Tor Johansen Marit Jansen Bjarnhild Holden Bente Butli Solveig Brørs Bente Berget Leder elevtjenesten Rissa

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite Levekår STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A13 Arkivsaksnr: 2015/8633-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 10.02.2016 Opprettelse av grunnskoleteam i Stjørdal kommune

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole»

Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» Forsøk med «NAV Veileder i videregående skole» 2015-2018 31.10.2017 Tirill Tønder & Rita Rydheim Samarbeidsprosjekt mellom AVDIR og UDIR Høsten 2015 ble det etablert en pilot i hvert fylke. I dag er det

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011

HALVÅRSRAPPORTERING RAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. 15. desember 2011 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALVÅRSRAPPORTERING 15. desember 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER

RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 1 RUPS UNGDOMSTEAM TOTALT 5,3 STILLINGER 3,8 stillinger førstelinjetjeneste rus og psykisk helse. 2,6 stillinger ressurstiltak Beate S. Bakken sosionom med videreutdanning; arbeid med samtidig rus og psykisk

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

01.01.13 Prosjekt SIMBA implementeres i ordinær drift. Levekårsteamet opprettes og Heidi Jøndahl Nilsen blir koordinator fra Senter for oppvekst.

01.01.13 Prosjekt SIMBA implementeres i ordinær drift. Levekårsteamet opprettes og Heidi Jøndahl Nilsen blir koordinator fra Senter for oppvekst. LEVEKÅRSTEAMET Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling FNs barnekonvensjon Artikkel 27 Bakgrunn

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009

PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 PROSJEKTRAPPORT FRA ELEVVEILEDERS ARBEID 2009 Til: Oppvekstrådgiver Fra: Rektor Tidsrom: 1.1.2009-31.12.2009 Bakgrunn: Lynghaug skole opprettet 1.1.09 en 1. årig prosjektstilling som elevveileder ved skolen.

Detaljer