Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11

2 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad revidert i forhold til søknad for Hovedprosjektet deles nå inn i 4 fokusområder, se nedenfor. Aktiviteter i hovedprosjektets ulike underprosjekter vil berøre ett eller flere fokusområder og vil samlet sett bidra vil at formålene for hovedprosjektet kan nås. Struktur for fokus i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal : 1. Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler 2. Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester 3. Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikting og internkontroll c. ehelse 4. Forskning, dokumentasjon og formidling Økonomi I regi av samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal søkte kommunene i Midtre Namdal HOD om kr i samhandlingsmidler for Vi fikk tildelt kr i nye midler for 2011 i tillegg til en overføring av kr som ubenyttede midler fra 2010, totalt kr for I følge svarbrev fra HD var årsaken til kun delvis innvilgelse av søknaden at samlet søknadsbeløp oversteg budsjett for tilskuddsordningen. En avkortet tildeling på kr mindre enn ambisjonsnivå i beskrevet i søknad til HOD krever en nedjustering av planlagt aktivitet hovedprosjektet. Samtidig har hovedprosjektet disponibelt en økonomisk ramme som er kr større for 2011 enn I søknad til HOD for 2011 ble det tydeliggjort at hovedprosjektet ikke kom i gang før i august 2010, og vi ba derfor om forståelse for en forskyvning av prosjektets treårige tidsramme til perioden til Denne forespørselen kom det ingen motsigelser til. 1

3 Aktivitet og fremdrift i underprosjektene Alle underprosjekter har i løpet av halvåret kommet godt i gang med aktiviteter avklart i underprosjektenes egne prosjektplaner. Med utrulling av så mange underprosjekter, ser vi nå en viss rovdrift på enkelte fagpersoner, spesielt i små kommuner (samme person deltar i flere prosjektgrupper). Flere av prosjektdeltakerne opplever at det er vanskelig å få satt av tilstrekkelig ressurser i form av tid og rom til nødvendig aktivitet i underprosjektet. Aktivitet gjennom deltakelse i Helhetlige helsetjenester i MNR og underprosjektene kommer som et tillegg til en allerede hektisk kommunal drift. Det er satt av små/ingen midler i budsjettene for det enkelte underprosjekt til frikjøp av arbeidstid. Alle underprosjekter avleverer halvårsrapport pr august 2011 (disse legges tilgjengelig på SharePoint). Opprettelse av UP-10; Frisklivssentraler. Gjennom lovendringer gjeldene fra , satser helsemyndighetene tungt på å inkludere folkehelse og forebyggende helsetjenester som et viktig satsningsområde innen samhandlingsreformen. Føringer fra Regjeringen sier at det blant annet ønskes frisklivstilbud i alle kommuner. På bakgrunn av dette har prosjektgruppen i løpet av våren opprettet et nytt underprosjekt, UP-10 Frisklivssentraler. Prosjektgruppe ble etablert i april og prosjektplan er under utarbeidelse. Leder for arbeidsgruppen i UP-10 er samkommunens folkehelsekoordinator Sissel Pettersen. I april ble det søkt Helsedirektoratet om midler til kompetanseheving innen forebyggende helsearbeid. Søknaden ble dessverre ikke innvilget. Det er ikke avsatt midler i hovedprosjektet til utvikling og drift av samkommunale tiltak i dette underprosjektet. Prosjektet har derimot allerede greid å knytte til seg eksterne ressurser: Helse Nord-Trøndelag (HNT) ved lærings- og mestringssenteret er tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmann til kompetanseheving. Ved et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret HNT, folkehelsekoordinator MNS, og prosjektleder samhandlingsreformen MNS, vil det høsten 2011 bli arrangert et tre-dagers kurs innen helsepedagogikk for ca 25 fagansatte i Midtre Namdal. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har gjennom tildeling av Namdalsmidler satt av en timeressurs tilsvarende 450 arbeidstimer til frisklivsfokus. Timene er tildelt stipendiat Anita Berg, hun avlegger doktorgrad med fokus på folkehelse/rehabilitering. Ressursen kan benyttes til prosjektdeltakelse, utredning og dokumentasjon. Kommunene i Midtre Namdal deltar sammen med resten av Namdalen i et felles prosjekt med utprøving av kommunale frisklivssentraler der Grong kommune er pilot. Dette prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag. Samkommunenes folkehelsekoordinator og prosjektleder for samhandlingsreformen i MNS inngår i prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe. 2

4 Brukerrepresentasjon Gjennom et godt samarbeid med FFO Nord-Trøndelag har det nå lykkes å få på plass brukerrepresentanter i all de de underprosjekter der dette er ønskelig, til sammen 7 representanter. Brukerinvolvering styrker innholdet og prosessene i prosjektene og troverdigheten av de samkommunale tjenestetilbud vi utvikler. 1.2 Fremdrift jamfør milepælsplan På bakgrunn av prosjektplan for hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal og tilhørende underprosjekter er det satt opp en oversikt over milepæler for prosjektløpet for alle tre år. For våren 2011 har milepælsplanen hatt følgende fokus: Når HH/UP Aktivitet Ansvarlig Status august 2011 Januar UP-2 Det er avklart hvilke oppgaver og rammer det PL Avklart tverrfaglige teamet skal arbeide innenfor Februar Mars HH Rapport HOD PL Innsendt Søknad HOD PL Innsendt UP-1 Det er arrangert fellesmøte for alle ledere i PL Avholdt 10/3 AG alle UP (referat foreligger) Evaluering av legetjenester i MNS før ny Avklart organisering er evaluert UP-7 Kommunale arbeidsgrupper er opprettet og i /helsefaglige Grupper opprettet UP-8 funksjon ledere Det er enighet om fordeling av oppgaver og Avklares gjennom ansvar knyttet til samhandling mellom MNS, Samarbeidsavtale Helseforetak, kommuneleger, legevakt og fastleger Det er enighet om kompetansebehov og Avklart bemanningsplan for enheten April UP-3 Kartlegging av dagens praksis; omfang og AG? utfordringer knyttet til dagens pasientflyt i samkommunen på tvers av tjenestenivå er beskrevet Mai HH Det er arrangert felles seminar for alle involverte i HH/UP PL Avholdt 19/05 ca 75 deltakere UP-1 Gevinster/utfordringer ved felles legetjeneste i AG Utredning jfr MNS er utredet halvårsrapport Organisasjonsmodeller for felles legetjeneste i AG Utredning jfr UP-7 MNS er kartlagt og vurdert halvårsrapport Ansvarsplassering for daglig arbeid med Helsefaglige ledere Under avklaring kvalitetsforbedring er plassert Juni Juli UP-8 UP-9 HH Alle UP UP-2 UP-7 UP-6 UP-9 Avklare avtalens innhold og signering av samarbeidsavtaler mellom fastleger, kommuneleger, legevakt og helseforetak Utredning av muligheter og utfordringer knyttet til implementering av omsorgsteknologi er ferdig Halvårsrapport Halvårsrapport Det er inngått nødvendige avtaler om fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til samhandling innen demensomsorg mellom MNS, HNT og fastleger Utredning vedrørende felles kvalitetsutvalg er ferdig Strategi for kompetansebehov er utarbeidet Regional kompetanseplan er utarbeidet Det er inngått samarbeid med Midt-Norsk senter for omsorgsforskning Prosjektleder Helsefaglige ledere Muntlig avtale foreligger Utredning jfr halvårsrapport Avlevert i august Avlevert i august Under utarbeidelse Utredning jfr halvårsrapport Utsatt til Utsatt til Samarbeid foreløpig satt på vent 3

5 2. Forventet måloppnåelse Status knyttet til hovedprosjektets formål Formål 1: Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Dette formål arbeides det fortløpende og konstruktivt med gjennom mål og fremdriftsplaner for alle underprosjekter. Formål 2: Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Se punkt 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet. Gjennom hovedprosjektet er det ambisjoner om å utrede behovet for et tverrfaglig ambulerende team innen KOLS i løpet av Dette arbeidet er pr dags dato ikke påbegynt. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelhåndtering (UP-4) er etablert og har startet opp sin kartleggingsvirksomhet i kommunene. Teamet består av stillingsressurser ansatt ved HiNT; lege, farmasøyt og geriatrisk sykepleier. Teamet har gjort 54 kartlegginger i løpet av våren og har klarert ytterligere 25 caser for kartlegging. Formål 3: Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Det er gjennomført innledende samtaler med HNT-HF vedrørende organisering av en utredning avgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdalen. Prosjektleder har videreført sitt samarbeid i koordinatornettverket Samreg (prosjektledere samhandlingsreformen INR, YNR og MNR) og Namdal Rehabilitering. Nettverket har gjennom våren diskutert felles utfordringer Namdalskommunene står overfor i forhold til samhandlingsreformen og la fram foreløpig status for Region Namdal i møte 15. april. Felles utfordringer vil i all hovedsak være utarbeidelse av Samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak og utredningen av grunnlaget for et eventuelt LMS i Namdalen. I tillegg ser vi klart at vi har felles utfordringer knyttet til kompetanseutvikling og optimal utnyttelse av tilgjengelig teknologi i Namdalen. Gruppen vil avlevere rapport til Region Namdal i løpet av høsten. KS Nord-Trøndelag har i vår ansatt egen prosjektkoordinator tilknyttet utfordringene i Samhandlingsreformen. Koordinatoren er godt orientert om status i Midtre Namdal gjennom deltakelse på vår fagdag 19. mai og møter med prosjektleder. Formål 4: Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Fremdriften i forhold til dette formål ivaretas av arbeidsgruppen i UP-7 internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer. Arbeidsgruppen arrangerte i samarbeid med EiNa et åpent 4

6 miniseminar i tilknytning til oppstart av underprosjektet. Seminaret fikk bred oppslutning og ble evaluert som svært positivt av deltakerne. Formål 5: Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Arbeidsgruppen i UP-6 Kompetanseheving vil legge frem utkast til Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal til høring Ambisjoner i målene i underprosjektene tydeliggjør regio0nens kompetansebehov, samtidig som aktivitet og prosesser i underprosjektene samlet sett bidrar til kompetanseheving i kommunene i Midtre Namdal. Strategisk kompetanseutvikling i regionen vil også påvirkes av lovendringer vedtatt i juni 2011, se kapittel 3.3. Formål 6: Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Det er i vår inngått avtale mellom Samkommunen, Flatanger og Osen og HiNT om følgeforskning av samhandlingsreformprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Hovedformålet med følgeevalueringsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles helsetjenester. Prosjektet er innvilget eksterne midler, kr ,- fordelt over tre år. Grethe Bøgh Næss, HiNT leder prosjektet som starter opp i august Det er utformet en egen prosjektbeskrivelse for følgeforskningen. I et samarbeid mellom prosjektgruppen og underprosjekt UP-3 og UP-8 er det i vår søkt og innvilget eksterne midler, kr ,- til et forprosjekt. Midlene er benyttet til å utarbeide en prosjektplan som vil bli benyttet som grunnlag for å søke eksterne midler til et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midtre Namdal og HiNT. Samarbeidsprosjektet vil organiseres som aksjonsforskning, et aktivt samarbeid mellom akademisk miljø og praksisfelt. Prosjektet skal følge prosessene rundt utprøving av akuttplasser ved Overhalla sykehjem og bruk av pasientkoordinator i samhandling mellom kommuner og helseforetak. Ingela Enmarker, HiNT har ledet forprosjektet. 3. Utfordringer; forslag og tiltak 3.1 Informasjonsstrategi Det er dessverre ikke blitt jobbet så strategisk med informasjonsspredning som ønsket i vårhalvåret. Internettsidene er ikke oppdaterte. Derimot har vi oppnådd en forbedring i bruk av intranettet gjennom SharePoint. Prosjektet er videre presentert i ulike fora, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 5

7 Bruk av intranettsider via SharePoint Det er laget en felles struktur for informasjonsutveksling for både hovedprosjekt og alle underprosjekter på samkommunenes intranettsider SharePoint. Alle kommuneansatte i Midtre Namdal unntatt Osen kommune har fri lesetilgang til sidene. Sidene er derimot noe ujevnt benyttet som kanal for informasjonsutveksling av arbeidsgruppene. Alle prosjektdeltakere fra Osen kommune samt eksterne deltakere fra helseforetaket, brukerrepresentanter og HiNT er knyttet opp mot SharePoint gjennom egne lisenser. Det har dessverre vært en del utfordringer i forhold til innlogging på sidene for eksterne deltakere, noe vi håper vil ordne seg så snart som mulig. Hjemmesider Det har ikke vært avklart hvordan vi skal sikre en hensiktsmessig oppdatering og bruk av hjemmesidene som formidlingskanal for informasjon i vårhalvåret. Fra august av vil hovedprosjektet tilknyttes ressurser via arbeidspraksis fra NAV. Denne ressursen er blant annet tiltenkt ansvar for utvikling av hjemmesidene på internett. Vi har også planer om at ressursen skal være behjelpelig med å utvikle informasjonsfoldere/flyveblad for spredning, både elektronisk og på papir ca to ganger pr halvår. Annen informasjonsaktivitet Det er i løpet av semesteret avholdt et informasjonsmøte for alle ledere av arbeidsgruppene i underprosjektene. I tillegg er det arrangert et større seminar ved HiNT 19. mai. Seminaret samlet ca 75 deltakere, med bred deltakelse fra alle involverte kommuner, helseforetak, fylkesmann, KS, brukere, HiNT og samarbeidende regioner i Namdal og Nord-Trøndelag for øvrig. Helsedirektoratet ved prosjektleder for primærhelsetjenesten Anne Grethe Slåtten, holdt innlegg om kommunale utfordringer knyttet til nytt lovverk og nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester. I tillegg ble status i alle underprosjekter og hovedprosjekt presentert. Dagen ble avrundet med åpen refleksjon rundt sentrale utfordringer i samhandlingsreformen og videre fremdrift i samkommunens hovedprosjekt. Ulike sider ved hovedprosjekt og underprosjekter er presentert gjennom flere innlegg/foredrag i løpet av våren. Blant annet ved følgende arrangementer: Samhandlingskonferansen på Stiklestad, januar. Arrangør Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag Regionråd INR, februar Region Namdal, april Folkemøte i Overhalla, april Kommunestyremøter; o Flatanger, februar o Namdalseid, februar o Overhalla, april o Fosnes, mai 6

8 Den internasjonale sykepleierdagen i Nord-Trøndelag Steinkjer, 12. mai. Arrangør Norsk Sykepleierforbund (NSF) Nasjonal konferanse om rehabilitering Oslo, mai. Arrangør Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet Det har i løpet av våren vært ført flere ansettelsesprosesser tilknyttet ulike underprosjekter i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Ansettelsesprosessene har vært utført i et samarbeid mellom kommuneoverlege, prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune. Tverrfaglig ambulerende team demens (tilknyttet UP-2) Følgende personer er ansatt i teamet: o Nora Stavenes i 50 % stilling som ergoterapeut o Svannaug Sellæg Rath i 75 % stilling som psykiatrisk sykepleier o Marte Kolstad Skevik i 75 % stilling som geriatrisk sykepleier Teamet starter opp sin aktivitet midt i august Arbeidsgruppen i UP-2 har utformet stillingsinstrukser for teamet Pasientkoordinator (tilknyttet UP-3) Følgende person er ansatt o Brit Marie Skage i 100 % stilling Tiltredelse Arbeidsgruppen i UP-3 har utarbeidet stillingsinstruks for pasientkoordinatoren Kommunepsykolog barn/unge og deres familier (tilknyttet UP-5) Ved første gangs utlysning fikk vi 1 kvalifisert søker til stillingen. Søkeren ble tilbudt stillingen men takket nei til tilbudet. Stillingen lyses ut på nytt til høsten, da også gjennom Tidsskrift for Norsk Psykologforening Ansettelsesprosess Det har ikke vært en vært en konkret og tydelig nok avklart oppgave- og ansvarsfordeling i ansettelsesprosessene mellom prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune, noe som har ført til uforholdsmessige langdryge ansettelsesprosesser. Dette må avklares mer konkret før nye ansettelsesprosesser iverksettes. 7

9 3.3 Omfattende lovendringer gir utfordringer for prosjektets videre fremdrift Endringer i lover og forskrifter I juni ble det vedtatt omfattende lovendringer som berører kommunale helse- og omsorgstjenester, både i forhold til organisering, omfang av faglige tilbud og krav til kvalitet på tjenestene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Omfattende forskriftsendringer (under utarbeidelse høsten 2011) I grove trekk vil lovendringene tydeliggjøre en forskyvning av oppgaver, ansvar og økonomi mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunene får nå plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Kommunene skal overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. I tillegg får kommuner og sykehus plikt til å inngå Samarbeidsavtaler. Kvalitet skal være et tydeligere fokus og pasienter/brukere skal sikres større innflytelse på utforming av tjenestene. Kommunene vil tilføres økte midler over rammetilskuddet. Midlene er tenkt som kompensasjon for oppgave- og ansvarsforskyvning mellom sykehus og kommune. I tillegg til økte utgifter knyttet til lovendringer beskrevet foran legger Regjeringen blant annet opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjoner og medisinske opphold for somatiske pasienter fra Hovedprosjektet utfordres av lovendringer Endringer i lover/forskrifter og økonomiske betingelser vil kreve oppdatering og avklaring både fra faglige, politiske og administrative ressurser i kommunene utover høsten. Samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal med underliggende underprosjekter vil måtte forholde seg til endringene. Etter hvert som innholdet i lovpålagte Samarbeidsavtaler blir mer konkret vil det bli tydeligere hvilke oppgave- og ansvarsendringer og økonomiske rammer kommunale helse- og omsorgstjenester i Midtre Namdal skal utvikle seg forhold til. Utredning av grunnlag for et lokalmedisinsk senter (LMS) En felles utfordring kommunene i Midtre Namdal, kommunene i Namdal for øvrig og helseforetaket står overfor er utredning av grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdal. Oppgave- og ansvarsfordeling, endret økonomiske rammer og erfaringer fra utredninger og utprøvinger i ulike lokale prosjekter vil gi oss verdifull innsikt i grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen. Utredningen bør ta utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og kunnskaper om de faktiske forhold som påvirker behovet for helsetjenester samlet sett i Namdalen. Utredningen bør struktureres og foreligge innen nær fremtid, gjerne innen utgangen av Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 8

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sluttrapport for prosjektperioden

Sluttrapport for prosjektperioden Sluttrapport for prosjektperioden SIO fra prosjekt til drift Sluttrapport pr 30.06.2012 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Halsa Evalueringsrapport

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer