Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11

2 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad revidert i forhold til søknad for Hovedprosjektet deles nå inn i 4 fokusområder, se nedenfor. Aktiviteter i hovedprosjektets ulike underprosjekter vil berøre ett eller flere fokusområder og vil samlet sett bidra vil at formålene for hovedprosjektet kan nås. Struktur for fokus i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal : 1. Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler 2. Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester 3. Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikting og internkontroll c. ehelse 4. Forskning, dokumentasjon og formidling Økonomi I regi av samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal søkte kommunene i Midtre Namdal HOD om kr i samhandlingsmidler for Vi fikk tildelt kr i nye midler for 2011 i tillegg til en overføring av kr som ubenyttede midler fra 2010, totalt kr for I følge svarbrev fra HD var årsaken til kun delvis innvilgelse av søknaden at samlet søknadsbeløp oversteg budsjett for tilskuddsordningen. En avkortet tildeling på kr mindre enn ambisjonsnivå i beskrevet i søknad til HOD krever en nedjustering av planlagt aktivitet hovedprosjektet. Samtidig har hovedprosjektet disponibelt en økonomisk ramme som er kr større for 2011 enn I søknad til HOD for 2011 ble det tydeliggjort at hovedprosjektet ikke kom i gang før i august 2010, og vi ba derfor om forståelse for en forskyvning av prosjektets treårige tidsramme til perioden til Denne forespørselen kom det ingen motsigelser til. 1

3 Aktivitet og fremdrift i underprosjektene Alle underprosjekter har i løpet av halvåret kommet godt i gang med aktiviteter avklart i underprosjektenes egne prosjektplaner. Med utrulling av så mange underprosjekter, ser vi nå en viss rovdrift på enkelte fagpersoner, spesielt i små kommuner (samme person deltar i flere prosjektgrupper). Flere av prosjektdeltakerne opplever at det er vanskelig å få satt av tilstrekkelig ressurser i form av tid og rom til nødvendig aktivitet i underprosjektet. Aktivitet gjennom deltakelse i Helhetlige helsetjenester i MNR og underprosjektene kommer som et tillegg til en allerede hektisk kommunal drift. Det er satt av små/ingen midler i budsjettene for det enkelte underprosjekt til frikjøp av arbeidstid. Alle underprosjekter avleverer halvårsrapport pr august 2011 (disse legges tilgjengelig på SharePoint). Opprettelse av UP-10; Frisklivssentraler. Gjennom lovendringer gjeldene fra , satser helsemyndighetene tungt på å inkludere folkehelse og forebyggende helsetjenester som et viktig satsningsområde innen samhandlingsreformen. Føringer fra Regjeringen sier at det blant annet ønskes frisklivstilbud i alle kommuner. På bakgrunn av dette har prosjektgruppen i løpet av våren opprettet et nytt underprosjekt, UP-10 Frisklivssentraler. Prosjektgruppe ble etablert i april og prosjektplan er under utarbeidelse. Leder for arbeidsgruppen i UP-10 er samkommunens folkehelsekoordinator Sissel Pettersen. I april ble det søkt Helsedirektoratet om midler til kompetanseheving innen forebyggende helsearbeid. Søknaden ble dessverre ikke innvilget. Det er ikke avsatt midler i hovedprosjektet til utvikling og drift av samkommunale tiltak i dette underprosjektet. Prosjektet har derimot allerede greid å knytte til seg eksterne ressurser: Helse Nord-Trøndelag (HNT) ved lærings- og mestringssenteret er tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmann til kompetanseheving. Ved et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret HNT, folkehelsekoordinator MNS, og prosjektleder samhandlingsreformen MNS, vil det høsten 2011 bli arrangert et tre-dagers kurs innen helsepedagogikk for ca 25 fagansatte i Midtre Namdal. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har gjennom tildeling av Namdalsmidler satt av en timeressurs tilsvarende 450 arbeidstimer til frisklivsfokus. Timene er tildelt stipendiat Anita Berg, hun avlegger doktorgrad med fokus på folkehelse/rehabilitering. Ressursen kan benyttes til prosjektdeltakelse, utredning og dokumentasjon. Kommunene i Midtre Namdal deltar sammen med resten av Namdalen i et felles prosjekt med utprøving av kommunale frisklivssentraler der Grong kommune er pilot. Dette prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag. Samkommunenes folkehelsekoordinator og prosjektleder for samhandlingsreformen i MNS inngår i prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe. 2

4 Brukerrepresentasjon Gjennom et godt samarbeid med FFO Nord-Trøndelag har det nå lykkes å få på plass brukerrepresentanter i all de de underprosjekter der dette er ønskelig, til sammen 7 representanter. Brukerinvolvering styrker innholdet og prosessene i prosjektene og troverdigheten av de samkommunale tjenestetilbud vi utvikler. 1.2 Fremdrift jamfør milepælsplan På bakgrunn av prosjektplan for hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal og tilhørende underprosjekter er det satt opp en oversikt over milepæler for prosjektløpet for alle tre år. For våren 2011 har milepælsplanen hatt følgende fokus: Når HH/UP Aktivitet Ansvarlig Status august 2011 Januar UP-2 Det er avklart hvilke oppgaver og rammer det PL Avklart tverrfaglige teamet skal arbeide innenfor Februar Mars HH Rapport HOD PL Innsendt Søknad HOD PL Innsendt UP-1 Det er arrangert fellesmøte for alle ledere i PL Avholdt 10/3 AG alle UP (referat foreligger) Evaluering av legetjenester i MNS før ny Avklart organisering er evaluert UP-7 Kommunale arbeidsgrupper er opprettet og i /helsefaglige Grupper opprettet UP-8 funksjon ledere Det er enighet om fordeling av oppgaver og Avklares gjennom ansvar knyttet til samhandling mellom MNS, Samarbeidsavtale Helseforetak, kommuneleger, legevakt og fastleger Det er enighet om kompetansebehov og Avklart bemanningsplan for enheten April UP-3 Kartlegging av dagens praksis; omfang og AG? utfordringer knyttet til dagens pasientflyt i samkommunen på tvers av tjenestenivå er beskrevet Mai HH Det er arrangert felles seminar for alle involverte i HH/UP PL Avholdt 19/05 ca 75 deltakere UP-1 Gevinster/utfordringer ved felles legetjeneste i AG Utredning jfr MNS er utredet halvårsrapport Organisasjonsmodeller for felles legetjeneste i AG Utredning jfr UP-7 MNS er kartlagt og vurdert halvårsrapport Ansvarsplassering for daglig arbeid med Helsefaglige ledere Under avklaring kvalitetsforbedring er plassert Juni Juli UP-8 UP-9 HH Alle UP UP-2 UP-7 UP-6 UP-9 Avklare avtalens innhold og signering av samarbeidsavtaler mellom fastleger, kommuneleger, legevakt og helseforetak Utredning av muligheter og utfordringer knyttet til implementering av omsorgsteknologi er ferdig Halvårsrapport Halvårsrapport Det er inngått nødvendige avtaler om fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til samhandling innen demensomsorg mellom MNS, HNT og fastleger Utredning vedrørende felles kvalitetsutvalg er ferdig Strategi for kompetansebehov er utarbeidet Regional kompetanseplan er utarbeidet Det er inngått samarbeid med Midt-Norsk senter for omsorgsforskning Prosjektleder Helsefaglige ledere Muntlig avtale foreligger Utredning jfr halvårsrapport Avlevert i august Avlevert i august Under utarbeidelse Utredning jfr halvårsrapport Utsatt til Utsatt til Samarbeid foreløpig satt på vent 3

5 2. Forventet måloppnåelse Status knyttet til hovedprosjektets formål Formål 1: Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Dette formål arbeides det fortløpende og konstruktivt med gjennom mål og fremdriftsplaner for alle underprosjekter. Formål 2: Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Se punkt 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet. Gjennom hovedprosjektet er det ambisjoner om å utrede behovet for et tverrfaglig ambulerende team innen KOLS i løpet av Dette arbeidet er pr dags dato ikke påbegynt. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelhåndtering (UP-4) er etablert og har startet opp sin kartleggingsvirksomhet i kommunene. Teamet består av stillingsressurser ansatt ved HiNT; lege, farmasøyt og geriatrisk sykepleier. Teamet har gjort 54 kartlegginger i løpet av våren og har klarert ytterligere 25 caser for kartlegging. Formål 3: Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Det er gjennomført innledende samtaler med HNT-HF vedrørende organisering av en utredning avgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdalen. Prosjektleder har videreført sitt samarbeid i koordinatornettverket Samreg (prosjektledere samhandlingsreformen INR, YNR og MNR) og Namdal Rehabilitering. Nettverket har gjennom våren diskutert felles utfordringer Namdalskommunene står overfor i forhold til samhandlingsreformen og la fram foreløpig status for Region Namdal i møte 15. april. Felles utfordringer vil i all hovedsak være utarbeidelse av Samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak og utredningen av grunnlaget for et eventuelt LMS i Namdalen. I tillegg ser vi klart at vi har felles utfordringer knyttet til kompetanseutvikling og optimal utnyttelse av tilgjengelig teknologi i Namdalen. Gruppen vil avlevere rapport til Region Namdal i løpet av høsten. KS Nord-Trøndelag har i vår ansatt egen prosjektkoordinator tilknyttet utfordringene i Samhandlingsreformen. Koordinatoren er godt orientert om status i Midtre Namdal gjennom deltakelse på vår fagdag 19. mai og møter med prosjektleder. Formål 4: Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Fremdriften i forhold til dette formål ivaretas av arbeidsgruppen i UP-7 internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer. Arbeidsgruppen arrangerte i samarbeid med EiNa et åpent 4

6 miniseminar i tilknytning til oppstart av underprosjektet. Seminaret fikk bred oppslutning og ble evaluert som svært positivt av deltakerne. Formål 5: Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Arbeidsgruppen i UP-6 Kompetanseheving vil legge frem utkast til Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal til høring Ambisjoner i målene i underprosjektene tydeliggjør regio0nens kompetansebehov, samtidig som aktivitet og prosesser i underprosjektene samlet sett bidrar til kompetanseheving i kommunene i Midtre Namdal. Strategisk kompetanseutvikling i regionen vil også påvirkes av lovendringer vedtatt i juni 2011, se kapittel 3.3. Formål 6: Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Det er i vår inngått avtale mellom Samkommunen, Flatanger og Osen og HiNT om følgeforskning av samhandlingsreformprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Hovedformålet med følgeevalueringsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles helsetjenester. Prosjektet er innvilget eksterne midler, kr ,- fordelt over tre år. Grethe Bøgh Næss, HiNT leder prosjektet som starter opp i august Det er utformet en egen prosjektbeskrivelse for følgeforskningen. I et samarbeid mellom prosjektgruppen og underprosjekt UP-3 og UP-8 er det i vår søkt og innvilget eksterne midler, kr ,- til et forprosjekt. Midlene er benyttet til å utarbeide en prosjektplan som vil bli benyttet som grunnlag for å søke eksterne midler til et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midtre Namdal og HiNT. Samarbeidsprosjektet vil organiseres som aksjonsforskning, et aktivt samarbeid mellom akademisk miljø og praksisfelt. Prosjektet skal følge prosessene rundt utprøving av akuttplasser ved Overhalla sykehjem og bruk av pasientkoordinator i samhandling mellom kommuner og helseforetak. Ingela Enmarker, HiNT har ledet forprosjektet. 3. Utfordringer; forslag og tiltak 3.1 Informasjonsstrategi Det er dessverre ikke blitt jobbet så strategisk med informasjonsspredning som ønsket i vårhalvåret. Internettsidene er ikke oppdaterte. Derimot har vi oppnådd en forbedring i bruk av intranettet gjennom SharePoint. Prosjektet er videre presentert i ulike fora, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 5

7 Bruk av intranettsider via SharePoint Det er laget en felles struktur for informasjonsutveksling for både hovedprosjekt og alle underprosjekter på samkommunenes intranettsider SharePoint. Alle kommuneansatte i Midtre Namdal unntatt Osen kommune har fri lesetilgang til sidene. Sidene er derimot noe ujevnt benyttet som kanal for informasjonsutveksling av arbeidsgruppene. Alle prosjektdeltakere fra Osen kommune samt eksterne deltakere fra helseforetaket, brukerrepresentanter og HiNT er knyttet opp mot SharePoint gjennom egne lisenser. Det har dessverre vært en del utfordringer i forhold til innlogging på sidene for eksterne deltakere, noe vi håper vil ordne seg så snart som mulig. Hjemmesider Det har ikke vært avklart hvordan vi skal sikre en hensiktsmessig oppdatering og bruk av hjemmesidene som formidlingskanal for informasjon i vårhalvåret. Fra august av vil hovedprosjektet tilknyttes ressurser via arbeidspraksis fra NAV. Denne ressursen er blant annet tiltenkt ansvar for utvikling av hjemmesidene på internett. Vi har også planer om at ressursen skal være behjelpelig med å utvikle informasjonsfoldere/flyveblad for spredning, både elektronisk og på papir ca to ganger pr halvår. Annen informasjonsaktivitet Det er i løpet av semesteret avholdt et informasjonsmøte for alle ledere av arbeidsgruppene i underprosjektene. I tillegg er det arrangert et større seminar ved HiNT 19. mai. Seminaret samlet ca 75 deltakere, med bred deltakelse fra alle involverte kommuner, helseforetak, fylkesmann, KS, brukere, HiNT og samarbeidende regioner i Namdal og Nord-Trøndelag for øvrig. Helsedirektoratet ved prosjektleder for primærhelsetjenesten Anne Grethe Slåtten, holdt innlegg om kommunale utfordringer knyttet til nytt lovverk og nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester. I tillegg ble status i alle underprosjekter og hovedprosjekt presentert. Dagen ble avrundet med åpen refleksjon rundt sentrale utfordringer i samhandlingsreformen og videre fremdrift i samkommunens hovedprosjekt. Ulike sider ved hovedprosjekt og underprosjekter er presentert gjennom flere innlegg/foredrag i løpet av våren. Blant annet ved følgende arrangementer: Samhandlingskonferansen på Stiklestad, januar. Arrangør Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag Regionråd INR, februar Region Namdal, april Folkemøte i Overhalla, april Kommunestyremøter; o Flatanger, februar o Namdalseid, februar o Overhalla, april o Fosnes, mai 6

8 Den internasjonale sykepleierdagen i Nord-Trøndelag Steinkjer, 12. mai. Arrangør Norsk Sykepleierforbund (NSF) Nasjonal konferanse om rehabilitering Oslo, mai. Arrangør Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet Det har i løpet av våren vært ført flere ansettelsesprosesser tilknyttet ulike underprosjekter i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Ansettelsesprosessene har vært utført i et samarbeid mellom kommuneoverlege, prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune. Tverrfaglig ambulerende team demens (tilknyttet UP-2) Følgende personer er ansatt i teamet: o Nora Stavenes i 50 % stilling som ergoterapeut o Svannaug Sellæg Rath i 75 % stilling som psykiatrisk sykepleier o Marte Kolstad Skevik i 75 % stilling som geriatrisk sykepleier Teamet starter opp sin aktivitet midt i august Arbeidsgruppen i UP-2 har utformet stillingsinstrukser for teamet Pasientkoordinator (tilknyttet UP-3) Følgende person er ansatt o Brit Marie Skage i 100 % stilling Tiltredelse Arbeidsgruppen i UP-3 har utarbeidet stillingsinstruks for pasientkoordinatoren Kommunepsykolog barn/unge og deres familier (tilknyttet UP-5) Ved første gangs utlysning fikk vi 1 kvalifisert søker til stillingen. Søkeren ble tilbudt stillingen men takket nei til tilbudet. Stillingen lyses ut på nytt til høsten, da også gjennom Tidsskrift for Norsk Psykologforening Ansettelsesprosess Det har ikke vært en vært en konkret og tydelig nok avklart oppgave- og ansvarsfordeling i ansettelsesprosessene mellom prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune, noe som har ført til uforholdsmessige langdryge ansettelsesprosesser. Dette må avklares mer konkret før nye ansettelsesprosesser iverksettes. 7

9 3.3 Omfattende lovendringer gir utfordringer for prosjektets videre fremdrift Endringer i lover og forskrifter I juni ble det vedtatt omfattende lovendringer som berører kommunale helse- og omsorgstjenester, både i forhold til organisering, omfang av faglige tilbud og krav til kvalitet på tjenestene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Omfattende forskriftsendringer (under utarbeidelse høsten 2011) I grove trekk vil lovendringene tydeliggjøre en forskyvning av oppgaver, ansvar og økonomi mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunene får nå plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Kommunene skal overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. I tillegg får kommuner og sykehus plikt til å inngå Samarbeidsavtaler. Kvalitet skal være et tydeligere fokus og pasienter/brukere skal sikres større innflytelse på utforming av tjenestene. Kommunene vil tilføres økte midler over rammetilskuddet. Midlene er tenkt som kompensasjon for oppgave- og ansvarsforskyvning mellom sykehus og kommune. I tillegg til økte utgifter knyttet til lovendringer beskrevet foran legger Regjeringen blant annet opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjoner og medisinske opphold for somatiske pasienter fra Hovedprosjektet utfordres av lovendringer Endringer i lover/forskrifter og økonomiske betingelser vil kreve oppdatering og avklaring både fra faglige, politiske og administrative ressurser i kommunene utover høsten. Samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal med underliggende underprosjekter vil måtte forholde seg til endringene. Etter hvert som innholdet i lovpålagte Samarbeidsavtaler blir mer konkret vil det bli tydeligere hvilke oppgave- og ansvarsendringer og økonomiske rammer kommunale helse- og omsorgstjenester i Midtre Namdal skal utvikle seg forhold til. Utredning av grunnlag for et lokalmedisinsk senter (LMS) En felles utfordring kommunene i Midtre Namdal, kommunene i Namdal for øvrig og helseforetaket står overfor er utredning av grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdal. Oppgave- og ansvarsfordeling, endret økonomiske rammer og erfaringer fra utredninger og utprøvinger i ulike lokale prosjekter vil gi oss verdifull innsikt i grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen. Utredningen bør ta utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og kunnskaper om de faktiske forhold som påvirker behovet for helsetjenester samlet sett i Namdalen. Utredningen bør struktureres og foreligge innen nær fremtid, gjerne innen utgangen av Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 8

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn EVA Etternavn FISKUM Fødselsdato 110761 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Sluttrapport - Følgeforskning

Sluttrapport - Følgeforskning Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune Sluttrapport - Følgeforskning "Å få være en del av et fellesskap må ikke undervurderes." Grethe Bøgh Næss HiNT Innhold

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11)

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11) Vedlegg i Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune (ved kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes), samt Flatanger kommune og Osen kommune (01.09.11) Utarbeidet av

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1013981 Innsendt 23.03.2012 08:30:17 Kapittel / post 0761 67 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Velg bare Åpen søknad dersom dere ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun For kommunene Namdalseid, Osen og Flatanger Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Omfang...

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Arbeidsgruppens sammensetting Eva Fiskum, Midtre Namdal Samkommune leder Lars Kverkild, Levanger kommune Marit Pedersen, Nærøy kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 441 2010/6313-35 17.10.2011 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Hvordan utvikle gode og helhetlige samhandlingsforløp? - Samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene

Hvordan utvikle gode og helhetlige samhandlingsforløp? - Samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene Hvordan utvikle gode og helhetlige samhandlingsforløp? - Samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene Læringsnettverk «Gode pasientforløp psykisk helse og rus» Stavanger 21.01.2015 Olav Bremnes, samhandlingssjef

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag

Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Referat fra møte i Personalnettverket Nord-Trøndelag Tidspunkt: 04. november 2015 12:00-14:00 Sted: Lync-konferanse Tilstede medlemmer: Midtre Namdal Regionråd Inntrøndelag kommunene Torgeir Skevik, Personalsjef,

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter Samhandlingsorganer og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Samhandlingsprosjekter 2012 Formaliserte beslutningsorganer i Beslutningsarena Medlemmer Funksjon Møtefrekevens Leder Styringsgruppe for Ordførerne

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Samarbeid om forebygging

Samarbeid om forebygging Rapport fra arbeidsutvalg for tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging (Helse og omsorgstjenesteloven 6 2 nr. 10) Dato: 30.april 2013 Rapport om oppfølging av tjenesteavtale 10, mellom kommunene og Helse

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer