Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal"

Transkript

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11

2 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad revidert i forhold til søknad for Hovedprosjektet deles nå inn i 4 fokusområder, se nedenfor. Aktiviteter i hovedprosjektets ulike underprosjekter vil berøre ett eller flere fokusområder og vil samlet sett bidra vil at formålene for hovedprosjektet kan nås. Struktur for fokus i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal : 1. Utvikling av nye samkommunale tjenester a. Tverrfaglig ambulerende team demens b. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelbruk c. Tverrfaglig ambulerende team KOLS d. Kommunepsykolog barn og unge e. Frisklivssentraler 2. Pre- og posthospitale tjenester a. Offentlige legetjenester b. Pasientkoordinator c. Akuttsenger sykeheim d. Lokalmedisinske tjenester 3. Utviklingsområder a. Kompetanseheving b. Kvalitetssikting og internkontroll c. ehelse 4. Forskning, dokumentasjon og formidling Økonomi I regi av samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal søkte kommunene i Midtre Namdal HOD om kr i samhandlingsmidler for Vi fikk tildelt kr i nye midler for 2011 i tillegg til en overføring av kr som ubenyttede midler fra 2010, totalt kr for I følge svarbrev fra HD var årsaken til kun delvis innvilgelse av søknaden at samlet søknadsbeløp oversteg budsjett for tilskuddsordningen. En avkortet tildeling på kr mindre enn ambisjonsnivå i beskrevet i søknad til HOD krever en nedjustering av planlagt aktivitet hovedprosjektet. Samtidig har hovedprosjektet disponibelt en økonomisk ramme som er kr større for 2011 enn I søknad til HOD for 2011 ble det tydeliggjort at hovedprosjektet ikke kom i gang før i august 2010, og vi ba derfor om forståelse for en forskyvning av prosjektets treårige tidsramme til perioden til Denne forespørselen kom det ingen motsigelser til. 1

3 Aktivitet og fremdrift i underprosjektene Alle underprosjekter har i løpet av halvåret kommet godt i gang med aktiviteter avklart i underprosjektenes egne prosjektplaner. Med utrulling av så mange underprosjekter, ser vi nå en viss rovdrift på enkelte fagpersoner, spesielt i små kommuner (samme person deltar i flere prosjektgrupper). Flere av prosjektdeltakerne opplever at det er vanskelig å få satt av tilstrekkelig ressurser i form av tid og rom til nødvendig aktivitet i underprosjektet. Aktivitet gjennom deltakelse i Helhetlige helsetjenester i MNR og underprosjektene kommer som et tillegg til en allerede hektisk kommunal drift. Det er satt av små/ingen midler i budsjettene for det enkelte underprosjekt til frikjøp av arbeidstid. Alle underprosjekter avleverer halvårsrapport pr august 2011 (disse legges tilgjengelig på SharePoint). Opprettelse av UP-10; Frisklivssentraler. Gjennom lovendringer gjeldene fra , satser helsemyndighetene tungt på å inkludere folkehelse og forebyggende helsetjenester som et viktig satsningsområde innen samhandlingsreformen. Føringer fra Regjeringen sier at det blant annet ønskes frisklivstilbud i alle kommuner. På bakgrunn av dette har prosjektgruppen i løpet av våren opprettet et nytt underprosjekt, UP-10 Frisklivssentraler. Prosjektgruppe ble etablert i april og prosjektplan er under utarbeidelse. Leder for arbeidsgruppen i UP-10 er samkommunens folkehelsekoordinator Sissel Pettersen. I april ble det søkt Helsedirektoratet om midler til kompetanseheving innen forebyggende helsearbeid. Søknaden ble dessverre ikke innvilget. Det er ikke avsatt midler i hovedprosjektet til utvikling og drift av samkommunale tiltak i dette underprosjektet. Prosjektet har derimot allerede greid å knytte til seg eksterne ressurser: Helse Nord-Trøndelag (HNT) ved lærings- og mestringssenteret er tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmann til kompetanseheving. Ved et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret HNT, folkehelsekoordinator MNS, og prosjektleder samhandlingsreformen MNS, vil det høsten 2011 bli arrangert et tre-dagers kurs innen helsepedagogikk for ca 25 fagansatte i Midtre Namdal. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har gjennom tildeling av Namdalsmidler satt av en timeressurs tilsvarende 450 arbeidstimer til frisklivsfokus. Timene er tildelt stipendiat Anita Berg, hun avlegger doktorgrad med fokus på folkehelse/rehabilitering. Ressursen kan benyttes til prosjektdeltakelse, utredning og dokumentasjon. Kommunene i Midtre Namdal deltar sammen med resten av Namdalen i et felles prosjekt med utprøving av kommunale frisklivssentraler der Grong kommune er pilot. Dette prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag. Samkommunenes folkehelsekoordinator og prosjektleder for samhandlingsreformen i MNS inngår i prosjektets prosjektgruppe og styringsgruppe. 2

4 Brukerrepresentasjon Gjennom et godt samarbeid med FFO Nord-Trøndelag har det nå lykkes å få på plass brukerrepresentanter i all de de underprosjekter der dette er ønskelig, til sammen 7 representanter. Brukerinvolvering styrker innholdet og prosessene i prosjektene og troverdigheten av de samkommunale tjenestetilbud vi utvikler. 1.2 Fremdrift jamfør milepælsplan På bakgrunn av prosjektplan for hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal og tilhørende underprosjekter er det satt opp en oversikt over milepæler for prosjektløpet for alle tre år. For våren 2011 har milepælsplanen hatt følgende fokus: Når HH/UP Aktivitet Ansvarlig Status august 2011 Januar UP-2 Det er avklart hvilke oppgaver og rammer det PL Avklart tverrfaglige teamet skal arbeide innenfor Februar Mars HH Rapport HOD PL Innsendt Søknad HOD PL Innsendt UP-1 Det er arrangert fellesmøte for alle ledere i PL Avholdt 10/3 AG alle UP (referat foreligger) Evaluering av legetjenester i MNS før ny Avklart organisering er evaluert UP-7 Kommunale arbeidsgrupper er opprettet og i /helsefaglige Grupper opprettet UP-8 funksjon ledere Det er enighet om fordeling av oppgaver og Avklares gjennom ansvar knyttet til samhandling mellom MNS, Samarbeidsavtale Helseforetak, kommuneleger, legevakt og fastleger Det er enighet om kompetansebehov og Avklart bemanningsplan for enheten April UP-3 Kartlegging av dagens praksis; omfang og AG? utfordringer knyttet til dagens pasientflyt i samkommunen på tvers av tjenestenivå er beskrevet Mai HH Det er arrangert felles seminar for alle involverte i HH/UP PL Avholdt 19/05 ca 75 deltakere UP-1 Gevinster/utfordringer ved felles legetjeneste i AG Utredning jfr MNS er utredet halvårsrapport Organisasjonsmodeller for felles legetjeneste i AG Utredning jfr UP-7 MNS er kartlagt og vurdert halvårsrapport Ansvarsplassering for daglig arbeid med Helsefaglige ledere Under avklaring kvalitetsforbedring er plassert Juni Juli UP-8 UP-9 HH Alle UP UP-2 UP-7 UP-6 UP-9 Avklare avtalens innhold og signering av samarbeidsavtaler mellom fastleger, kommuneleger, legevakt og helseforetak Utredning av muligheter og utfordringer knyttet til implementering av omsorgsteknologi er ferdig Halvårsrapport Halvårsrapport Det er inngått nødvendige avtaler om fordeling av oppgaver og ansvar knyttet til samhandling innen demensomsorg mellom MNS, HNT og fastleger Utredning vedrørende felles kvalitetsutvalg er ferdig Strategi for kompetansebehov er utarbeidet Regional kompetanseplan er utarbeidet Det er inngått samarbeid med Midt-Norsk senter for omsorgsforskning Prosjektleder Helsefaglige ledere Muntlig avtale foreligger Utredning jfr halvårsrapport Avlevert i august Avlevert i august Under utarbeidelse Utredning jfr halvårsrapport Utsatt til Utsatt til Samarbeid foreløpig satt på vent 3

5 2. Forventet måloppnåelse Status knyttet til hovedprosjektets formål Formål 1: Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Dette formål arbeides det fortløpende og konstruktivt med gjennom mål og fremdriftsplaner for alle underprosjekter. Formål 2: Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon. Se punkt 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet. Gjennom hovedprosjektet er det ambisjoner om å utrede behovet for et tverrfaglig ambulerende team innen KOLS i løpet av Dette arbeidet er pr dags dato ikke påbegynt. Tverrfaglig ambulerende team riktigere legemiddelhåndtering (UP-4) er etablert og har startet opp sin kartleggingsvirksomhet i kommunene. Teamet består av stillingsressurser ansatt ved HiNT; lege, farmasøyt og geriatrisk sykepleier. Teamet har gjort 54 kartlegginger i løpet av våren og har klarert ytterligere 25 caser for kartlegging. Formål 3: Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen. Det er gjennomført innledende samtaler med HNT-HF vedrørende organisering av en utredning avgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdalen. Prosjektleder har videreført sitt samarbeid i koordinatornettverket Samreg (prosjektledere samhandlingsreformen INR, YNR og MNR) og Namdal Rehabilitering. Nettverket har gjennom våren diskutert felles utfordringer Namdalskommunene står overfor i forhold til samhandlingsreformen og la fram foreløpig status for Region Namdal i møte 15. april. Felles utfordringer vil i all hovedsak være utarbeidelse av Samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak og utredningen av grunnlaget for et eventuelt LMS i Namdalen. I tillegg ser vi klart at vi har felles utfordringer knyttet til kompetanseutvikling og optimal utnyttelse av tilgjengelig teknologi i Namdalen. Gruppen vil avlevere rapport til Region Namdal i løpet av høsten. KS Nord-Trøndelag har i vår ansatt egen prosjektkoordinator tilknyttet utfordringene i Samhandlingsreformen. Koordinatoren er godt orientert om status i Midtre Namdal gjennom deltakelse på vår fagdag 19. mai og møter med prosjektleder. Formål 4: Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem. Fremdriften i forhold til dette formål ivaretas av arbeidsgruppen i UP-7 internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer. Arbeidsgruppen arrangerte i samarbeid med EiNa et åpent 4

6 miniseminar i tilknytning til oppstart av underprosjektet. Seminaret fikk bred oppslutning og ble evaluert som svært positivt av deltakerne. Formål 5: Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Arbeidsgruppen i UP-6 Kompetanseheving vil legge frem utkast til Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal til høring Ambisjoner i målene i underprosjektene tydeliggjør regio0nens kompetansebehov, samtidig som aktivitet og prosesser i underprosjektene samlet sett bidrar til kompetanseheving i kommunene i Midtre Namdal. Strategisk kompetanseutvikling i regionen vil også påvirkes av lovendringer vedtatt i juni 2011, se kapittel 3.3. Formål 6: Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Det er i vår inngått avtale mellom Samkommunen, Flatanger og Osen og HiNT om følgeforskning av samhandlingsreformprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Hovedformålet med følgeevalueringsprosjektet er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i Midtre Namdal og hvilke konsekvenser denne får for organisering av felles helsetjenester. Prosjektet er innvilget eksterne midler, kr ,- fordelt over tre år. Grethe Bøgh Næss, HiNT leder prosjektet som starter opp i august Det er utformet en egen prosjektbeskrivelse for følgeforskningen. I et samarbeid mellom prosjektgruppen og underprosjekt UP-3 og UP-8 er det i vår søkt og innvilget eksterne midler, kr ,- til et forprosjekt. Midlene er benyttet til å utarbeide en prosjektplan som vil bli benyttet som grunnlag for å søke eksterne midler til et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midtre Namdal og HiNT. Samarbeidsprosjektet vil organiseres som aksjonsforskning, et aktivt samarbeid mellom akademisk miljø og praksisfelt. Prosjektet skal følge prosessene rundt utprøving av akuttplasser ved Overhalla sykehjem og bruk av pasientkoordinator i samhandling mellom kommuner og helseforetak. Ingela Enmarker, HiNT har ledet forprosjektet. 3. Utfordringer; forslag og tiltak 3.1 Informasjonsstrategi Det er dessverre ikke blitt jobbet så strategisk med informasjonsspredning som ønsket i vårhalvåret. Internettsidene er ikke oppdaterte. Derimot har vi oppnådd en forbedring i bruk av intranettet gjennom SharePoint. Prosjektet er videre presentert i ulike fora, både lokalt, regionalt og nasjonalt. 5

7 Bruk av intranettsider via SharePoint Det er laget en felles struktur for informasjonsutveksling for både hovedprosjekt og alle underprosjekter på samkommunenes intranettsider SharePoint. Alle kommuneansatte i Midtre Namdal unntatt Osen kommune har fri lesetilgang til sidene. Sidene er derimot noe ujevnt benyttet som kanal for informasjonsutveksling av arbeidsgruppene. Alle prosjektdeltakere fra Osen kommune samt eksterne deltakere fra helseforetaket, brukerrepresentanter og HiNT er knyttet opp mot SharePoint gjennom egne lisenser. Det har dessverre vært en del utfordringer i forhold til innlogging på sidene for eksterne deltakere, noe vi håper vil ordne seg så snart som mulig. Hjemmesider Det har ikke vært avklart hvordan vi skal sikre en hensiktsmessig oppdatering og bruk av hjemmesidene som formidlingskanal for informasjon i vårhalvåret. Fra august av vil hovedprosjektet tilknyttes ressurser via arbeidspraksis fra NAV. Denne ressursen er blant annet tiltenkt ansvar for utvikling av hjemmesidene på internett. Vi har også planer om at ressursen skal være behjelpelig med å utvikle informasjonsfoldere/flyveblad for spredning, både elektronisk og på papir ca to ganger pr halvår. Annen informasjonsaktivitet Det er i løpet av semesteret avholdt et informasjonsmøte for alle ledere av arbeidsgruppene i underprosjektene. I tillegg er det arrangert et større seminar ved HiNT 19. mai. Seminaret samlet ca 75 deltakere, med bred deltakelse fra alle involverte kommuner, helseforetak, fylkesmann, KS, brukere, HiNT og samarbeidende regioner i Namdal og Nord-Trøndelag for øvrig. Helsedirektoratet ved prosjektleder for primærhelsetjenesten Anne Grethe Slåtten, holdt innlegg om kommunale utfordringer knyttet til nytt lovverk og nasjonal plan for helse- og omsorgstjenester. I tillegg ble status i alle underprosjekter og hovedprosjekt presentert. Dagen ble avrundet med åpen refleksjon rundt sentrale utfordringer i samhandlingsreformen og videre fremdrift i samkommunens hovedprosjekt. Ulike sider ved hovedprosjekt og underprosjekter er presentert gjennom flere innlegg/foredrag i løpet av våren. Blant annet ved følgende arrangementer: Samhandlingskonferansen på Stiklestad, januar. Arrangør Samarbeidsutvalget i Nord-Trøndelag Regionråd INR, februar Region Namdal, april Folkemøte i Overhalla, april Kommunestyremøter; o Flatanger, februar o Namdalseid, februar o Overhalla, april o Fosnes, mai 6

8 Den internasjonale sykepleierdagen i Nord-Trøndelag Steinkjer, 12. mai. Arrangør Norsk Sykepleierforbund (NSF) Nasjonal konferanse om rehabilitering Oslo, mai. Arrangør Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) 3.2 Nye fagstillinger tilknyttet formål i hovedprosjektet Det har i løpet av våren vært ført flere ansettelsesprosesser tilknyttet ulike underprosjekter i hovedprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal. Ansettelsesprosessene har vært utført i et samarbeid mellom kommuneoverlege, prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune. Tverrfaglig ambulerende team demens (tilknyttet UP-2) Følgende personer er ansatt i teamet: o Nora Stavenes i 50 % stilling som ergoterapeut o Svannaug Sellæg Rath i 75 % stilling som psykiatrisk sykepleier o Marte Kolstad Skevik i 75 % stilling som geriatrisk sykepleier Teamet starter opp sin aktivitet midt i august Arbeidsgruppen i UP-2 har utformet stillingsinstrukser for teamet Pasientkoordinator (tilknyttet UP-3) Følgende person er ansatt o Brit Marie Skage i 100 % stilling Tiltredelse Arbeidsgruppen i UP-3 har utarbeidet stillingsinstruks for pasientkoordinatoren Kommunepsykolog barn/unge og deres familier (tilknyttet UP-5) Ved første gangs utlysning fikk vi 1 kvalifisert søker til stillingen. Søkeren ble tilbudt stillingen men takket nei til tilbudet. Stillingen lyses ut på nytt til høsten, da også gjennom Tidsskrift for Norsk Psykologforening Ansettelsesprosess Det har ikke vært en vært en konkret og tydelig nok avklart oppgave- og ansvarsfordeling i ansettelsesprosessene mellom prosjektleder og lønn/personal i Namsos kommune, noe som har ført til uforholdsmessige langdryge ansettelsesprosesser. Dette må avklares mer konkret før nye ansettelsesprosesser iverksettes. 7

9 3.3 Omfattende lovendringer gir utfordringer for prosjektets videre fremdrift Endringer i lover og forskrifter I juni ble det vedtatt omfattende lovendringer som berører kommunale helse- og omsorgstjenester, både i forhold til organisering, omfang av faglige tilbud og krav til kvalitet på tjenestene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Omfattende forskriftsendringer (under utarbeidelse høsten 2011) I grove trekk vil lovendringene tydeliggjøre en forskyvning av oppgaver, ansvar og økonomi mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kommunene får nå plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Kommunene skal overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. I tillegg får kommuner og sykehus plikt til å inngå Samarbeidsavtaler. Kvalitet skal være et tydeligere fokus og pasienter/brukere skal sikres større innflytelse på utforming av tjenestene. Kommunene vil tilføres økte midler over rammetilskuddet. Midlene er tenkt som kompensasjon for oppgave- og ansvarsforskyvning mellom sykehus og kommune. I tillegg til økte utgifter knyttet til lovendringer beskrevet foran legger Regjeringen blant annet opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjoner og medisinske opphold for somatiske pasienter fra Hovedprosjektet utfordres av lovendringer Endringer i lover/forskrifter og økonomiske betingelser vil kreve oppdatering og avklaring både fra faglige, politiske og administrative ressurser i kommunene utover høsten. Samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal med underliggende underprosjekter vil måtte forholde seg til endringene. Etter hvert som innholdet i lovpålagte Samarbeidsavtaler blir mer konkret vil det bli tydeligere hvilke oppgave- og ansvarsendringer og økonomiske rammer kommunale helse- og omsorgstjenester i Midtre Namdal skal utvikle seg forhold til. Utredning av grunnlag for et lokalmedisinsk senter (LMS) En felles utfordring kommunene i Midtre Namdal, kommunene i Namdal for øvrig og helseforetaket står overfor er utredning av grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS) i Namdal. Oppgave- og ansvarsfordeling, endret økonomiske rammer og erfaringer fra utredninger og utprøvinger i ulike lokale prosjekter vil gi oss verdifull innsikt i grunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen. Utredningen bør ta utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og kunnskaper om de faktiske forhold som påvirker behovet for helsetjenester samlet sett i Namdalen. Utredningen bør struktureres og foreligge innen nær fremtid, gjerne innen utgangen av Namsos Eva Fiskum Prosjektleder Samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 8

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Prosjektleder Eva Fiskum Vår 2011 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er samkommunen tildelt ansvar for planlegging

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 04.09.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Prosjektets styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet?

Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva tenker kommunene om rehabilitering? Hva gjør vi pårehabiliteringsfeltet? Hva vektlegges for åmøte et økt ansvar og fokus på rehabilitering? Eva Fiskum Prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal

Detaljer

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt

Tilskuddsordning. Mottaker. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse Innsendt Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd - bokmål Referanse 1006577 Innsendt 01.04.2011 09:54:14 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 761 67 Rapportering gjelder for år 2010 Tittel

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D

SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D SAMHANDLINGSREFORMEN K O M I T E H E L S E, B A R N O G V E L F E R D 0 9. 0 1. 1 2 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune SAMHANDLINGSREFORMEN HOVEDUTFORDRINGER At pasientenes

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2009/2473-20 Saksbehandler: Tor Brenne/Eva Fiskum Saksframlegg Samhandlingsreformen i Midtre Namdal - halvårsrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune. Prosjektbeskrivelse Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse 2010-2012 Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune Prosjektbeskrivelse. Innhold 1 Midtre Namdal samkommune og Prosjekt

Detaljer

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd EVA FISKUM. postmottak@namsos.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn EVA Etternavn FISKUM Fødselsdato 110761 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 30.09.2010 Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse

Detaljer

Sluttrapport - Følgeforskning

Sluttrapport - Følgeforskning Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune Sluttrapport - Følgeforskning "Å få være en del av et fellesskap må ikke undervurderes." Grethe Bøgh Næss HiNT Innhold

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11)

Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal (01.09.11) Vedlegg i Regional kompetansestrategi for Midtre Namdal Midtre Namdal Samkommune (ved kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes), samt Flatanger kommune og Osen kommune (01.09.11) Utarbeidet av

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Helt ikke stykkevis og delt Et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse i Nord-Tr Trøndelag mellom kommunen, HNT, NAV og Mental Helse ASU 4. april 2013, v/ Olav Bremnes, prosjektleder (olav.bremnes@hnt.no)

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2013/188-2 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp

Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp Pasientforløp Et forløp begynner med første kontakt for et nytt problem, eller for et tidligere overstått problem, og varer til siste kontakt for

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT

SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT SAMMENDRAG AV FAGRAPPORT PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN FORPROSJEKT Rapport overlevert 18.11.2011 Mette Hafstad Prosjektleder Arne Julsrud Berg Prosjektansvarlig For mer inngående redegjørelse

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Pasientforløp på tvers

Pasientforløp på tvers Pasientforløp på tvers Samhandlingsprosjekt psykisk helse 2010-2012 Samhandlingskonferanse Stiklestad 28.01.2011 Olav Bremnes, prosjektleder Samarbeidsutvalget KS/HNT - Mental Helse - NAV - Helsedirektoratet

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017 Kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oslo, 19.sept 2017 Primærhelsemeldingen Utfordringsbildet Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Arbeidsgruppens sammensetting Eva Fiskum, Midtre Namdal Samkommune leder Lars Kverkild, Levanger kommune Marit Pedersen, Nærøy kommune

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste

Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Koordinerende enhet i Nord-Trøndelag Kommuner og spesialisthelsetjeneste Tilbakeblikk hva har vi gjort i Nord-Trøndelag? Anneki Sørvig, Namsos kommune Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag 1999: Samordnet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune

Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Etablering av rehabiliteringsteam i Hemnes Kommune Hemnes midt mellom Rana og Vefsn Rana Hemnes Vefsn Hemnes kommune; 4600 innbyggere fordelt på 5 tettsteder Hemnesberget Finneidfjord Bjerka Korgen Bleikvassli

Detaljer

Helhetlige pasientforløp i hjemmet - En gylden mulighet for endring, kunnskap og kvalitetsheving? Innovasjonsprosjekt v/ kommunene Namsos, Verdal og

Helhetlige pasientforløp i hjemmet - En gylden mulighet for endring, kunnskap og kvalitetsheving? Innovasjonsprosjekt v/ kommunene Namsos, Verdal og Helhetlige pasientforløp i hjemmet - En gylden mulighet for endring, kunnskap og kvalitetsheving? Innovasjonsprosjekt v/ kommunene Namsos, Verdal og Stjørdal Stiklestad 6.10.16 1 2 Sykdomsforløp 3 Bakgrunn

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2013/1961-4 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Samhandling om pasientopplæring

Samhandling om pasientopplæring Samhandling om pasientopplæring Regional konferanse 17.februat 2010 Hilde Strøm Solberg, stipendiat, NTNU Trondheim kommune Samhandling Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer