STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR"

Transkript

1 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971

3

4 FORORD Fra og med trykkingen av årspublikasjonen, Utenrikshandel, hefte I for 1968 ble Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen trykt særskilt og vedlagt publikasjonen. Varefortegnelsen for 1971 er utarbeidd etter samme retningslinjer som året før. Det har imidlertid vært uttrykt ønske om å få varefortegnelsen utgitt tidligere slik at den kunne nyttes i større grad i samband med Månedsstatistikk over utenrikshandelen og i andre sammenhenger, f.eks. av importører og eksportorer ved utfylling av tolldokumenter. En oversettelse av varefortegnelsen til engelsk foreligger også. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. desember 1970 Petter Jakob Bjerve Paul Stangeland

5

6 O L D Hjemmel for innkre ing av statistiske oppgaver Statistiske oppgaver for innførselen Statistiske oppgaver for ut førselen Statistisk landliste S IDE Utformingen av den statistiske varefortegnelse Norske avvik fra den felles nordiske statistiske varefortegnelse.. 12 Fortegnelse over kapitler Varefortegnelsen Alfabetisk vareregister Vedlegg 1. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden I. juli 1969 i Utkommet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 121

7 6 IIJEMMEL FOR INNKREVING AV STATISTISKE OPPGAVER Lov av 25 april 1907, nr. 2 om tilveiebringelse a/ opgaver til den officielle statistik 1. Naar folketællinger, erhvervstællinger og andre undersogelser angaaende økonomiske og sociale forhold af kongen med stortingets samtykke besluttes iverksatte, skal næringsdrivende og andre private personer (derunder ogsaa selskaber) være pliktige til at meddele saadanne oplysninger, som efter den for tællingen i overensstemmelse med stortingets beslutning udarbeidede plan er bestemte at skulle indhentes. Mr.res. 13 jan Importører og eksportører skal ved vareforsendelser fra og til utlandet were pliktige til å meddele oplysning om varenes art, mengde og verdi, samt efter nærmere bestemmelse av vedkommende regjeringsdepartement om innførsels- og utforselsland. Endret ved lov 1 juni 1931 nr De i henhold til foranstaaende bestemmelser af private meddelte oplysninger maa af dem, som modtager eller har befatning med samme, ikke benyttes i andet end statistisk øjemed og maa ikke offentliggjøres paa nogen maade, som kan frygtes at være skadelig for vedkommendes interesse. 4. Den, som uden gyldig grund undlader at afgive de forlangte oplysninger eller meddeler urigtige oplysninger, straffes med bøder,' forsaavidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Hvis nogen, som har modtaget eller havt befatning med oplys- Ringer i henhold til 1 og 2, benytter dem paa en maade, som strider mod bestemmelserne i 3, eller medvirker til saadan benyttelse, straffes han med bøder,' forsaavidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. 2 Se stri. I Se stri De nærmere bestemmelser, soin er nødvendige i anledning af de i denne lov omhandlede statistiske undersøgelser, udfærdiges af vedkommende regjeringsdepartement.' Finansdepartementet..

8 STATISTISKE OPPGAVER FOR INNFORSELEN atistikken over innforselen av varer utarbeides pa grunnlag av de opplysninger Statistisk Sentral- 1)y1'1 far fra tollvesenet i form av gjenparter ay tollangivelsene. Statistisk skjema (gjenpart av «Tollangivelse og varemelding», blankett nr. 251 og av «Fortollingsa Hest -angivelse» for pakkepost, blankett nr. 123) kreves for alle varer som angis til fortolling, forste gangs innleggelse på kredittopplag, transittopplag eller frilager. For varer soin blir overfort fra et kredittopplag, transittopplag eller frilager fil et liknende lager et annet sted, skal del ikke gis statistisk skjema, da disse varer er registrert ved innleggelsen forste gang. For motork joreloyer skal det bare gis statistisk skjetna i forbindelse med fortolling. For innforsel fra Svalbard kreves ikke innførselsoppgaver. Alle oppgaver ma være helt tydelige, sa det ikke oppstar tvil om hva som er skrevet. Utfylling av tollangivelse og varemelding se veiledning som er trykt på baksiden av skjemaet (bl. nr. 251). For øvrig gjelder folgende bestemmelser: I rubrikken «herved angis til» må det anføres nøyaktig om varene er angitt til fortolling, kredittopplag, transittopplag eller frilager. rubrikken «nedennevnte varer innført med» skal importoren angi det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense (havn), etter folgende regler: Skip.,Jernbane (herunder jernbane på ferje). Bil (herunder bil pa ferje). Fly. Floting, sleping. Andre transportm4 ler. Som innkjopsland anføres det land hvor selgeren av varen har sin forretning. Er varen kjøpt gjennom agent eller kommisjonær som ikke selger for egen regning, anføres det land hvor den egentlige selger har sin forretning. Som opprinnelsesland anføres for råvarer det land hvor varen er produsert, og for bearbeidde varer (herunder også raffinerte) det land hvor varen har fått sin nåværende form (er raffinert). Ompakking, sortering eller blanding regnes ikke som bearbeiding (unntatt blanding av le). For brukte varer regnes som opprinnelsesland varens innkjøpsland. Varens mengde skal angis i den mengdeenhet som er fort Opp for liver enkelt vare i varefortegnelsen. I noen tilfelle kreves mengdene oppgitt i to enheter. Rubrikken for «vekt i» skal også nyttes til å angi mengdetallet i annen enhet enn når varefortegnelsen krever det, f. eks. antall par, liter osv. Skal mengden oppgis i to mengdeenheter, skrives vekten i rubrikken «vekt i» og den andre mengdeenbeten pa linjen under i samme rubrikk. Varens verdi skal were verdien ved grensen, dvs. innkjøpsverdi inklusive frakt, forsikring og andre sendingskostnader til norsk havn eller grensestasjon (eif-verdien). For varer som svarer toll etter verdien og hvor verdigrunnlaget fastsettes i samsvar med tolltariffens innledende bestemmelser 5, kan som statistisk verdi nyttes tollverdien. Det skal gis verdioppgave for hver enkelt vare. Merk: Varer som har vært sendt til utlandet til reparasjon, bearbeiding eller foredling fores alltid opp med Mil verdi (inkl. verdien a v reparasjon, foredling, sendingskostnader fram og tilbake o. I.). Det land hvor varen er bearbeidd, reparert eller foredlet, fores opp som opprinnelsesland. For motorkjøretøyer som innføres i forbindelse med eierens flytning, skal det alltid avgis statistish skjema med tariffering ete., men verdien vil bli beregnet av Byrået. Det skal ikke gis innførselsoppgaver for: 1. Varer innført som postsendinger, når verdien av de enkelte vareposter (varenr.) i sendingen ikke overstiger kr. 500,. 2. Gavesendinger (unntatt postsendinger) til en samlet verdi av under kr. 200,. 3. Gangbar mynt, sedler, statspapirer, aksjer andre verdipapirer samt veksler og liknende. Det skal heller ikke gis innforselsoppgavcr for varer som utleveres tollfritt i henhold til Kap. III, 11, 13 og 14 i innledende bestemmelser i tolltariffen, med folgende unntak: 1. For bakkeutstyr og undervisningsmateriell som anvendes i forbindelse med sivil luftfart, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 11, punkt 21). 2. For fangst levert av fiskefartøyer og fangstekspedisjoner under utenlandsk flagg, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 11, punkt 21). 3. For varer som innføres for reparasjon, bearbeiding, komplettering eller emballering, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 14, punkt lo).

9 8 STATISTISKE OPI'GAVER FOR UTFØRSELEN Ved utførsel av varer plikter ekspoi tøren A gi opplysninger om varens art, mengde og verdi og om dens salgs- og forbruksland. Oppgaver skal også gis ved utførsel fra kredittopplag, transittopplag og frilager. Oppgavene gis på blankett nr. 136 som fås utlevert ved tollstedene, jernbanestasjonene og postkontorene. Større bestillinger kan rettes til: Norsk Eksportdokumentforlag, Postboks 584, Oslo. For utførsel til Svalbard av norske varer og av utenlandske varer lagt inn på kredittopplag, tran ittopplag eller frilager, kreves ingen statistiske oppgayer. Det skal ikke gis oppgaver for utenlandske varer i direkte transitt, unntatt for svensk jernmalm. over Narvik og transitt av utenlandske varer til Svalbard. Transitten til Svalbard skal være med i innførselsstatistikken. Verdien gis derfor cif Svalbard, og opplysninger om innkjøpsland og s lgsland gis i feltet for nærmere opplysninger på skjemaets bakside. Det skal fylles ut statistiske skjema (bl. nr. 136) for utforsel av alle varer, unntatt for de varegruppe som er nevnt nedenfor: 1. Proviant, bunkers og utstyr til alle norske skip og til utenlandske skip i norsk havn. Statistiske oppgaver fordres derimot for proviant og skipsutstyr som sendes til utenlandske fartøyer (og hvalstasjoner) i utenlandsk havn. 2. Utstyr og proviant til norske skip i fart. Oppgayer fordres derimot for varer til norske skip under bygging i utlandet. 3. Varer til norske diplomatiske representasjoner. 4. Prover uten verd. 5. Reisendes bagasje. Flyttegods. 6. Varer som utføres som postsendinger når verdien av de enkelte vareposter (varenr.) i sendingen ikke overstiger kr. 500,. Gavesendinger er fritatt, uansett verdi. 7. Gavesendinger (unntatt postsendinger) til en samlet verdi av under kr. 200,, 8. Gangbar mynt, sedler, statspapirer, aksjer og andre verdipapirer samt veksler o. I. 9. Motorkjøretøyer ira kredittopplag, transittopplag og frilager. 10. Varer i direkte transitt. (For svensk jernmalm over Narvik o;; varer i direkte transitt til Svalbard skal det gis oppgaver.) 11. Varer som gjenutføres etter å ha vært tilstått midlertidig tollfrihet ved innførselen i henhold til Kap. III, 13 og 14 i innledende bestemmelser i tolltariffen, unntatt for 14, punkt 10. Det skal fylles ut eget skjema for varer utfort til hvert enkelt land. Skjemaeme må være fylt ut for tollekspedisjonen begynner. På forlangende er eksportoren pliktig til A legge fram skipningsdokumenter og faktura til kontroll av oppgavene. Av disse bestemmelser følger at ingen vare vil bli tillatt utført før de statistiske skjemaer er levert tollvesenet i ordentlig utfylt stand. For utfylling av skjemaene viser en først og fremst til reglene som er trykt på hvert enkelt skjeina. Dessuten må en merke følgende: For varer til reparasjon og foredling eller for varer utført etter reparasjon og foredling, skal det alltid fylles ut skjemaer. Se nedenfor om verdioppgaver. %%arms are: Varene må spesifiseres i samsvar med den statistiske varefortegnelse. Mengdeoppgavene: Nettomengden må fores opp i den enhet (de enheter) som varefortegnelsen angir. Verdioppgavene: Fob-verdien må alltid fores opp på skjemaene. For varer som sendes til reparasjon eller foredling, eller som er blitt reparert eller foredlet i Norge, skal det alltid føres opp varens fulle verdi (inkl. verdien av reparasjon, foredling o. 1.). Salgsland: Med salgsland mener en det land hvor den utenlandske kjøper har sin forretning, eller hvis varen er solgt gjennom agent, kommisjonær eller liknende, soin ikke kjøper for egen regning det land hvor den egentlige kjøper bor. Forbruksland: Med forbruksland forstår en det land hvor varen blir brukt til det formål som den er produser:. for, eller hvor den blir bearbeidd. Ompakkir blanding og sortering blir ikke regnet som bearbe: ing. For utstyr til utenlandske fartøyer (og hvalstasjoner) i fremmed havn, angis fart :yets nasjonalitet (flagg). I tilfelle forbrukslandet er ukjent, angis det landet varen er sendt til, med tilføyelsen «i ordre» eller liknende. Dersom varen ikke er solgt, men sendt i konsignasjon eller liknende, fyller en ut rubrikken for salgsland på samme måte. Landspesifikasjonen skal være i samsvar med landlisten som er inntatt i varefortegnelsen se side 9. Fellesbetegnelser som Vest-India og Vest- Afrika må ikke brukes. Merk statistikkens skille mellom Øst- og Vest-Tyskland. Nærmere opplysninger om arten av utforselen må gis på baksiden av utførselsangivelsen. Er varen bestemt for norsk skip i utlandet, må eksportoren f. eks. gi opplysning om skipet er nybygging eller skip i fart. Det skal også gis opplysning om utforse cm dreier seg om salg, gaver, gratisprover eller iiknende. Det må nøye oppgis det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense, etter samme regler som i Statistiske oppgaver for innførselen se side 7.

10 9 STATISTISK LANDLISTE Europa 101 Danmark (med Færøyane og Grønland) 103 Finland 105 Island 106 Sverige 111 Albania 112 Belgia; Luxembourg 113 Bulgaria 117 Frankrike; Monaco; Andorra 118 Gibraltar 119 Hellas 121 Irland 123 Italia; Vatikanstaten; San Marino 125 Jugoslavia 126 Malta 127 Nederland 131 Polen 132 Portugal (med Azorene og Madeira) 133 Romania 135 Sovjetunionen 137 Spania (med Balearene og Kanariøyene) 139 Storbritannia og Nord-Irland (med Kanaløyene og Man) 141 Sveits; Lichtenstein 142 Tsjekkoslovakia 143 Tyrkia 144 Tyskland, Vest- (Forbundsrepublikken Tyskland) 151 Tyskland, Øst- 152 Ungarn 153 Østerrike Afrika 203 Algerie 205 Botswana 209 Britiske områder i Vest-Afrika (Ascension, St. Helena og Tristan da Cunha) 213 Britiske områder i Ost-Afrika (Seychellene) 216 Burundi 229 Dahomey 235 Ekvatorial-Guinea 239 Elfenbenskysten 246 Etiopia 249 Forente Arabiske Republikk (Egypt) 250 Franske Afar- og Issaområdet 254 Gabon 256 Gambia 260 Ghana 264 Guinea 270 Kamerun 276 Kenya 278 Kongo (Brazzaville) 279 Kongo, Dem. rep. 281 Lesotho 283 Liberia 286 Libya 289 Madagaskar 296 Malawi 299 Mali 303 Marokko 306 Mauritania 307 Mauritius 309 Niger 313 Nigeria 316 Portugisisk Vest-Afrika (Angola, Kappverdeøyene, Portugisisk Guinea, Sao Tomé og Principe) 319 Portugisisk Ost-Afrika (Mosambik) 323 Reunion og Comorene 326 Rhodesia 329 Rwanda 336 Senegal 337 Sentralafrikanske republikk 339 Sierra Leone 346 Somalia 349 Spanske områder i Afrika (Ceuta, Melilla m. fl. og Spansk Sahara) 356 Sudan 357 Swaziland 359 Sør-Afrika 366 Sørvest-Afrika (Namibia) 369 Tanzania 373 Tchad 376 Togo 379 Tunisia 386 Uganda 389 Zambia 393 Ovre Volta Asia 404 Afganistan 408 Trucial Oman-føderasjonen (Bahrein, Qatar og Trucial Oman) 412 Bhutan 416 Brunei 420 Burma 424 Ceylon 428 Filippinene 432 Formosa (Taiwan) 436 Hong Kong 444 India (med Andarnanene, Lakkedivene, Nikobarene, Minicoy- og Aminidiviøyene) 448 Indonesia 452 Irak 456 Iran 460 Israel 464 Japan 468 Jemen

11 ,176 Jordan 478 Nambodja 481 Kina, folkerepublikken 488 Korea, Nord :()rea, Sor- -19 Kuwait 500 vpros 50 1 Laos 508 Libanon 51 9 'Malaysia 513 f divene 51t; Alongolia 59(i Muskat og Oman 598 Nepal 5:i2 Pakistan 53r, 1), rtugisiske besittelser i Asia (Macao, I'm rt. Timor) 511 Saudi-Arabia 5 16 Sikkim smgapore 556 r-jemen 56 I S \ ria 68 'Ilia Hand 57 9 Vietnam. Nord- 576 Vietnam, Sor- Nord-Amerika (A):' 60 I Brilisk Honduras 6( ilritisk Vestindia (Bahamaoyene, Caymanoyene, urks- og Caicos-oyene, Montserrat, brit. Virginover); Bermudaøyene; Assosierte stater i Britisk Samvelde (Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent) 612 Canada 616 (osta Rica 69( ) Cuba 69 1 Domingo-republikken 6 98 Franske Antiller (Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Petite Terre, St. Barthélemy og fransk del av St. Martin) 632 Guatemala fait" 611 Honduras 618 Jamaica 659 Mexico 656 Nederlandske Antiller (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius og nederlandsk del av St. Martin) Nicaragua 668 Panama (unntatt Panamakanalsonen) 672 Salvador 676 Saint-Pierre og Miquelon 680 Trinidad og Tobago 684 USA (med Puerto Rico) 688 USA's områder i Nord-Amerika (Panamakanalsonen og Amerikanske Virginoyer) Sor-Amerika 705 Argentina 710 Bolivia 715 Brasil 720 Guyana 725 Chile 730 Colombia 735 Ecuador (med Galapagosøyene) 740 Falklandsoyene (med Sor-(beorgia) '715 Fransk Guyana 755 Paraguay 760 Peru 765 Surinam 770 Uruguay 775 Venezuela Osean ia 805 Austral-Sambandet med besittelser (Christmasova. Cocos [Keelingloyene, Norfolkoya, Papua og Ny Guineaterri[oriet) 810 Britiske besittelser i Oseania (Brit. Salomonoyer, Fidsjioyene, Gilbert- og Ellisoyene, Ny-Hebridene [Drit. og fransk], Pitcairn, Tonga) 815 Franske besittelser i Oseania (Fransk Polynesia og Ny Kaledonia) 818 Nauru 820 New Zealand med besittelser (herunder Campbelloya, Cookøyene, Kermadecoyene, Niue, Tokelau) 825 USA's besittelser i Oseania (amerikanske Samoaøyer, Guam, amerikanske tilsynsøyer og amerikansk-kontrollerte øyer i Stillehavet, herunder Boninøyene og Riukiuoyene) 830 Vest-Samoa 900 Internasjonale organisasjoner

12 11 UTFORMINGEN AV DEN STATISTISKE VAREFORTEGNELSE Varefortegnelsen er utformet i samsvar med tolltariffen og bygger på Brusselnomenklaturen (BTN). I varefortegnelsen er imidlertid ikke tatt med de legale noter til tolltariffens avsnitt og kapitler. For full, stendig tekst vises det til den til enhver tid gjeldende tolltariff utarbeidd av Tolldirektoratet. Ved utformingen er det tatt hensyn til FN's Standard International Trade Classification, Revised (S ITC) og den felles nordiske statistiske varefortegnelse. Hver varepost er forsynt med et sju-sifret varenummer. De fire forste siffer refererer seg til Brusselnornenklaturens posisjoner, feinte og sjette siffer med enkelte unntak til den nordiske statistiske varefortegnelse, sjuende siffer angår nasjonale oppdelinger. På side 12 er gitt en oversikt over de norske avvik fra den nordiske varefortegnelse.

13 12 NORSKE AVVIK FRA DEN FELLES NORDISKE STATISTISKE VAREFORTEGNELSE Som følge av spesielle norske problemer, vesentlig tolloppdelinger er det gjort avvik fra den nordiske statistiske varefortegnelse under følgende nummer: Nordiske nr I J J I Norske nr. ji l I kap disponeres sjette og sjuende siffer for nasjonale oppdelinger. Norge har kodesifferet for tekstilmaterialet i sjette siffer J I fordelt på J J

14 13 FORTEGNELSE OVER KAPITLER Levende dyr; animalske produkter KAP. SIDE 1 Levende dyr 17 2 Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall 17 3 Fisk, krepsdyr og bløtdyr 17 4 Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning 19 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 19 Vegetabilske produkter 6 Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter og meloner 21 9 Kaffe, te, maté og krydderier Korn Molleprodukter; malt; stivelse; gluten ; inulin Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter Vegetabilske råstoffer til farging eller garving; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske materialer til fletting eller utskjæring; produkter av vegetabilsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 23 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spise- /ett; animalsk og vegetabilsk voks 15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks.. 23 KAP. SIDE 23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr Tobakk 28 Mineralske produkter 25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement 26 Malm, slagg og aske 27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks 20 Produkter fra kjemiske og nærstående industrier Kjemiske grunnstoffer; uorganiske kjemiske forbindelser; organiske og uorganiske for-. bindelser av edle metaller, sjeldne jordme taller, radioaktive stoffer og isotoper Organiske kjemiske forbindelser Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og derivater derav; fargestoffer, farger, maling og lakker; kitt, sparkelmasse og liknende; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige vegetabilske oljer og resinoider; parfymer, kosmetikk og toalettpreparater Såpe, organiske overflateaktive stoffer, vaske-. midler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polérmidler og skuremidler, lys og liknende varer, modellérmasse og dentalvoks Proteiner og klebemidler Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk og kinematografisk bruk Diverse produkter fra den kjemiske industri Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk 16 Varer av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr og bløtdyr 17 Sukker og sukkervarer 18 Kakao og varer derav 19 Produkter av korn, mjøl eller stivelse ; bakverk 20 Produkter av grønnsaker, frukter og andre plantedeler 21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav; gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav Gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 40 Huder, skinn, lær, pelsskinn og varer derav; 26 salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og 27 liknende; varer av tarmer Huder, skinn (unntatt pelsskinn) og lær... 42

15 14 KAP. SIDE KAP. SIDE 42 Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer.. 43 Pelsskinn (også kunstig) og varer deray Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, 43 ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter 61 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av hettematerialer 44 Tre og trevarer; trekull 45 Kork og korkvarer 46 Kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer 68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 63 Materiale til framstilling av papir; papir, papp og varer derav 47 Materiale til framstilling av papir 48 Papir og papp; varer av papirmasse, papir og papp 49 Boker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bi joute- 46 rivarer; mynter 71 Naturperler, edle steiner, edle metaller, me- 46 taller plettert med edelt metall og varer derav ; bijouterivarer Mynter Tekstilmaterialer og varer derav 50 Silke Endeløse syntetiske og kunstige tekstilfibrer Tekstilvarer i forbindelse med metall Ull og andre dyrehår Lin og rami Bomull Korte syntetiske og kunstige tekstilfibrer Andre vegetabilske tekstilfibrer; garn av papir og vevnader derav Tepper, matter og liknende varer; fløyel-, plysj- og chenillevevnader; bånd; possement; tyll og andre nettstoffer; blonder, kniplinger og broderier 59 Vatt og filt; hyssing, snorer, liner og tau; spesielle tekstilstoffer; tekstilstoffer med overdrag eller impregnering; tekstilvarer egnet til bruk i industrien Trikotasje Klær og tilbehør dertil, av tekstilstoff, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer Brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 60 Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter 64 Fottøy, gamasjer og liknende samt deler dertil Hodeplagg og deler dertil 61 Uedle metaller og varer derav 73 Jern og stål og varer derav Kopper og varer derav Nikkel og varer derav Aluminium og varer derav Magnesium og beryllium Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller og varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler, av uedelt metall samt deler dertil Forskjellige varer av uedelt metall Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil 84 Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil 85 Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiell; deler dertil Transportmidler 86 Lokomotiver, vogner og annet materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; trafikkreguleringsutstyr (ikke elektrisk drevet) Kjøretøyer og deler dertil, unntatt kjøretøyer for jernbaner og sporveier Luftfartøyer og deler dertil; fallskjermer; katapulter og liknende startutstyr for luftfartoyer; stasjonære flytreningsmaskiner Skip, båter og annet flytende materiell

16 15 KAP. S IDEKAP. SIDE Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisionsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; apparater for magnetiske opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler dertil 90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisj onsinstrumenter og -apparater; deler dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd ; apparater for magnetisk opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler og tilbehør til slike instrumenter og apparater 91 Våpen og ammunision samt deler dertil 93 Våpen og ammunisjon samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 Møbler og deler dertil; sengebunner og sengeutstyr, såsom madrasser, puter og liknende varer Varer av utskjærings- eller formematerialer Koster, børster, fjærkoster, pudderkvaster, sikter og såld Leketøy, spill og sportsartikler samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 99 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 95

17

18 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Varenr. Vareslag SITC I Varenr. Vareslag S ITC LO./ , Kapittel 1. Levende dyr Hester, esler, muldyr og mulesler, levende hester over 1/ 2 år ellers... Storfe, levende Svin, levende Sauer og geiter, levende.. sauer... geiter Hons, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende.. lions.. ender gjess kalkuner perlehøns..... stk./ Lever av fjærfe, fersk, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst... kjøtt av rein... kjøtt av skogsfugl og ryper. kjøtt av hval annet kjøtt... spiselig slakteavfall: - tunger - annet Ister og annet fett av svin og fjærfe, rent for kjøtt, ikke presset eller smeltet, ferskt, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake, tørket eller røykt ister e... _ annet: røykt ellers * Andre levende dyr dyr som hovedsakelig skal brukes til menneskeføde: - reinsdyr fasaner andre pelsdyr: - mink - blårev, solvrev og platinarev - andre.... andre Kapittel 2. Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av hest, esler, muldyr og mulesler kjøtt av kalv: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av annet storfe: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av svin (flesk): skinker - annet: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av sau og geit spiselig slakteavfall: tunger annet. _ Slaktet fjærfe og spiselig slakteavfall (unntatt lever), av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst høns, slaktet annet fjærfe, slaktet spiselig slakteavfall s Kjølt, flesk og spiselig slakteavfall (unntatt lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt kjøtt av svin (flesk): - tørket, saltet eller i saltlake: - - skinker - annet røykt... kjøtt av sau: - tørket, saltet eller i saltlake - røykt... kjøtt av rein Y kjøttpulver annet kjøtt: - tørket, saltet eller i saltlake - røykt spiselig slakteavfall: - tunger - annet Kapittel 3. Fisk, krepsdyr og bløtdyr Fisk, fersk (levende eller død), kjølt eller fryst fisk (unntatt fileter), fersk eller kjølt: - laksefisk: - - laks - - aure - - annen - flyndrefisk: - - kveite - - rødspette - - blåkveite - annen - torskefisk: - - brosme - - hyse - - torsk lyr - sei - - lysing - - lange - annen s 2. Varefortegnelse.

19 03 18 Varenr. Vareslag Mengde- enhet SITC - sild og brisling:. - torskefisk: storsild * hyse vårsild»» torsk»» feitsild»» sei *» småsild » * lange» $ banksild *» annen»» annen sild»» sild a brisling» * makrellstørje»» makrell»» steinbit *» makrellstørje»» uer» uer»» annen fisk i» steinbit»» rogn: pigghå»» fersk eller kjølt * * håbrann» * fryst» skate og rokke»» lever, melke o.a. spiselige deler annen saltvannsfisk *» av fisk»» - ferskvannsfisk (unntatt laksefisk): akvariefisk i yngel ål»» annen»» Fisk, saltet, tørket eller røykt. * fisk (unntatt fileter), fryst: torskefisk, saltet eller i saltlake: - laksefisk: brosme laks»» hyse aure»» torsk annen»» sei - flyndrefisk: lange kveite annen rødspette»» sild, saltet eller i saltlake: blåkveite»» storsild annen» * vårsild - torskefisk: feitsild og småsild brosme»» skjæresild hyse» banksild torsk» islandssild lyr»» annen sild sei annen fisk, saltet eller i saltlake: lysing * lange» laks kveite og blåkveite annen» makrell - sild og brisling: annen storsild» tørrfisk: vårsild» brosme feitsild» hyse småsild» torsk, rotskjær banksild annen sild» torsk, finnmarksrundfisk brisling» torsk, lofotrundfisk makrell torsk, annen rundfisk sei, rotskjær makrellstørje» sei, rundfisk uer» annen steinbit klippfisk: pigghå» brosme håbrann hyse skate og rokke»» torsk annen saltvannsfisk * sei - ferskvannsfisk (unntatt laksefisk): annen lange dl»» fisk, røykt: annen»» laks fileter, ferske eller kjølte, av: sild - flyndrefisk: annen blåkveite»» rogn annen»» lever, melke o.a. spiselige deler - torskefisk: av fisk hyse» * torsk»» sei» 3» Krepsdyr ug bløtdyr, med eller uten lange» * skall, ferske (levende eller døde), annen» * kjølte, fryste, tørkede, saltede eller sild»» i saltlake; krepsdyi med skall, makrellstørje»» kokt i vann» steinbit»» hummer» uer»» kreps * i annen fisk»» reker: fileter, fryste, av: fryste - flyndrefisk: andre»»»» blåkveite»» krabber» * annen * andre krepsdyr» i

20 Mengde- SITC bløtdyr: østers, levende, med innpakning andre Kapittel 4. Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning Mjølk og flote, frisk, ikke konsen- Irer, eller sukret sterilisert S ellers Mjølk og flote, konservert, konsentrert eller sukret mjølk, konservert og konsentrert, unntatt tørrmjølk: usukret......» ellers flote, konservert og konsentrert, unntatt fløtepulver: usukret ellers tørrmjølk: av skummet mjølk, annen D fløtepulver: usuliret ellers Smør Ost og ostemasse fersk ost og ostemasse smelteost mysost og geitost muggoster andre 04,05 Fugleegg og eggeplommer, friske, preserverte, tørkede eller sukrede egg med skall: - hønseegg: tjenlig til menneskefode ellers...., - andre fugleegg: tjenlig til menneskefode ellers andre: tjenlig til menneskeføde ellers Honning, naturlig tarmer. _ blærer og mager » Fiskeavfall ,... * silderisp...,... _..,...» sundmager....,. _.» * annet »» Sener; klipp o.. av å. huder og skinn Skinn og andre deler av fugler,med påsillende fjær eller dan lfter og deler av fjær (ogsåå med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall civ fjær eller av deler av f jier sengefjær og dun: - urenset ellers.. andre fjær , ellers Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av bein og hornkjegler s Horn, gevirer, hover, klover, negler, klor og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, samt mjøl og avfall derav; hvalbarder o. 1., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret samt bardefrynser og annet avfall derav Elfenbein, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av elfenben Skilpaddeskall, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; «klor» og avfall av skilpaddeskall Koraller o. 1., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av skall av bløtdyr skjellsand ellers... sfr Kapittel 5. Produkter av animalsk opprinnelse, I. e. n Menneskehår, ubearbeidd også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår Bust av svin eller villsvin, grevlinghår og annet hår til borstebinderarbeider; avfall av slik bust og hår bust av svin eller villsvin, avfall av slik bust ellers Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.. * krollhår ellers Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker» Svamper, naturlige Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; animalske produkter, ferske, kjølte, tryste eller på annen måte midlertidig konservert, som hovedsakelig brukes til framstilling av farmasøytiske preparater Animalske produkter, i. e. n.; døde dyr av de slag som hører under kapitlene 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.... blodpulver, utjenlig til menneskeføde......, kjøtt samt annet blod... saltet rogn, utjenlig til menneskeføde andre.

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART

KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKIOR OG ART KONSOMPHISINDEKSENS REPRESENTANT VARER. V ç GRUPPERING ETTER a LEVERINGSSEKIOR OG ART STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 32 KONSUMPRISINDEKSENS REPRESENTANTVARER. GRUPPERING ETTER LEVERINGSSEKTOR OG ART

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Mesterkokk Arne Jermstad: «Det vi har gjort i denne boken er å videreføre det grunnleggende kostholdet fra steinalderen»

Mesterkokk Arne Jermstad: «Det vi har gjort i denne boken er å videreføre det grunnleggende kostholdet fra steinalderen» Lær å lage dine egne sunne retter uten store innslag av raske karbohydrater. Kutt bruk av finmalt korn, polert ris og ikke minst tilførsel av sukker Mesterkokk Arne Jermstad: «Det vi har gjort i denne

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Studiehefte 5.-7. klassetrinn

Studiehefte 5.-7. klassetrinn Studiehefte 5.-7. klassetrinn Heftet tilhører:... Klasse:... Skole:... Til foreldrene: Frisk som en fisk Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er en nasjonal satsing for å fremme

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015. av 20. mars 2015. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EN EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 71/2015 av 20. mars 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn

Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Studiehefte Mat og Helse 5.-7. trinn Navn klasse Skole bokmål innhold Velkommen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. Mat og kultur Forslag til mål for arbeidet 9 Sjømat i norsk matkultur 10 Maten

Detaljer

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass.

Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. PASS Alle norske statsborgere som skal reise utenfor Norden, bør ha gyldig pass ved inn- og utreise. Barn må ha eget pass. Hvem trenger pass? Innenfor Schengen-området (den passfrie sonen i Europa) er

Detaljer

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT

REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT Monique Forslund REN, NATURLIG OG HJEMMELAGET MAT for glade og rolige barn 105 oppskrifter med mye næring og smak, men uten tilsetningsstoffer, sukker og stivelse Forord av Siv Hauge, ernæringsterapeut

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Solveig Helene Aksnes, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Innhold Innledning Hvorfor økologisk mat i barnehagen Tips fra veilederne Oppskrifter Grøt Brød Pålegg og tilbehør Supper Varm lunsj Fest

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer