STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR"

Transkript

1 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071

2 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971

3

4 FORORD Fra og med trykkingen av årspublikasjonen, Utenrikshandel, hefte I for 1968 ble Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen trykt særskilt og vedlagt publikasjonen. Varefortegnelsen for 1971 er utarbeidd etter samme retningslinjer som året før. Det har imidlertid vært uttrykt ønske om å få varefortegnelsen utgitt tidligere slik at den kunne nyttes i større grad i samband med Månedsstatistikk over utenrikshandelen og i andre sammenhenger, f.eks. av importører og eksportorer ved utfylling av tolldokumenter. En oversettelse av varefortegnelsen til engelsk foreligger også. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. desember 1970 Petter Jakob Bjerve Paul Stangeland

5

6 O L D Hjemmel for innkre ing av statistiske oppgaver Statistiske oppgaver for innførselen Statistiske oppgaver for ut førselen Statistisk landliste S IDE Utformingen av den statistiske varefortegnelse Norske avvik fra den felles nordiske statistiske varefortegnelse.. 12 Fortegnelse over kapitler Varefortegnelsen Alfabetisk vareregister Vedlegg 1. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden I. juli 1969 i Utkommet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 121

7 6 IIJEMMEL FOR INNKREVING AV STATISTISKE OPPGAVER Lov av 25 april 1907, nr. 2 om tilveiebringelse a/ opgaver til den officielle statistik 1. Naar folketællinger, erhvervstællinger og andre undersogelser angaaende økonomiske og sociale forhold af kongen med stortingets samtykke besluttes iverksatte, skal næringsdrivende og andre private personer (derunder ogsaa selskaber) være pliktige til at meddele saadanne oplysninger, som efter den for tællingen i overensstemmelse med stortingets beslutning udarbeidede plan er bestemte at skulle indhentes. Mr.res. 13 jan Importører og eksportører skal ved vareforsendelser fra og til utlandet were pliktige til å meddele oplysning om varenes art, mengde og verdi, samt efter nærmere bestemmelse av vedkommende regjeringsdepartement om innførsels- og utforselsland. Endret ved lov 1 juni 1931 nr De i henhold til foranstaaende bestemmelser af private meddelte oplysninger maa af dem, som modtager eller har befatning med samme, ikke benyttes i andet end statistisk øjemed og maa ikke offentliggjøres paa nogen maade, som kan frygtes at være skadelig for vedkommendes interesse. 4. Den, som uden gyldig grund undlader at afgive de forlangte oplysninger eller meddeler urigtige oplysninger, straffes med bøder,' forsaavidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Hvis nogen, som har modtaget eller havt befatning med oplys- Ringer i henhold til 1 og 2, benytter dem paa en maade, som strider mod bestemmelserne i 3, eller medvirker til saadan benyttelse, straffes han med bøder,' forsaavidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. 2 Se stri. I Se stri De nærmere bestemmelser, soin er nødvendige i anledning af de i denne lov omhandlede statistiske undersøgelser, udfærdiges af vedkommende regjeringsdepartement.' Finansdepartementet..

8 STATISTISKE OPPGAVER FOR INNFORSELEN atistikken over innforselen av varer utarbeides pa grunnlag av de opplysninger Statistisk Sentral- 1)y1'1 far fra tollvesenet i form av gjenparter ay tollangivelsene. Statistisk skjema (gjenpart av «Tollangivelse og varemelding», blankett nr. 251 og av «Fortollingsa Hest -angivelse» for pakkepost, blankett nr. 123) kreves for alle varer som angis til fortolling, forste gangs innleggelse på kredittopplag, transittopplag eller frilager. For varer soin blir overfort fra et kredittopplag, transittopplag eller frilager fil et liknende lager et annet sted, skal del ikke gis statistisk skjema, da disse varer er registrert ved innleggelsen forste gang. For motork joreloyer skal det bare gis statistisk skjetna i forbindelse med fortolling. For innforsel fra Svalbard kreves ikke innførselsoppgaver. Alle oppgaver ma være helt tydelige, sa det ikke oppstar tvil om hva som er skrevet. Utfylling av tollangivelse og varemelding se veiledning som er trykt på baksiden av skjemaet (bl. nr. 251). For øvrig gjelder folgende bestemmelser: I rubrikken «herved angis til» må det anføres nøyaktig om varene er angitt til fortolling, kredittopplag, transittopplag eller frilager. rubrikken «nedennevnte varer innført med» skal importoren angi det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense (havn), etter folgende regler: Skip.,Jernbane (herunder jernbane på ferje). Bil (herunder bil pa ferje). Fly. Floting, sleping. Andre transportm4 ler. Som innkjopsland anføres det land hvor selgeren av varen har sin forretning. Er varen kjøpt gjennom agent eller kommisjonær som ikke selger for egen regning, anføres det land hvor den egentlige selger har sin forretning. Som opprinnelsesland anføres for råvarer det land hvor varen er produsert, og for bearbeidde varer (herunder også raffinerte) det land hvor varen har fått sin nåværende form (er raffinert). Ompakking, sortering eller blanding regnes ikke som bearbeiding (unntatt blanding av le). For brukte varer regnes som opprinnelsesland varens innkjøpsland. Varens mengde skal angis i den mengdeenhet som er fort Opp for liver enkelt vare i varefortegnelsen. I noen tilfelle kreves mengdene oppgitt i to enheter. Rubrikken for «vekt i» skal også nyttes til å angi mengdetallet i annen enhet enn når varefortegnelsen krever det, f. eks. antall par, liter osv. Skal mengden oppgis i to mengdeenheter, skrives vekten i rubrikken «vekt i» og den andre mengdeenbeten pa linjen under i samme rubrikk. Varens verdi skal were verdien ved grensen, dvs. innkjøpsverdi inklusive frakt, forsikring og andre sendingskostnader til norsk havn eller grensestasjon (eif-verdien). For varer som svarer toll etter verdien og hvor verdigrunnlaget fastsettes i samsvar med tolltariffens innledende bestemmelser 5, kan som statistisk verdi nyttes tollverdien. Det skal gis verdioppgave for hver enkelt vare. Merk: Varer som har vært sendt til utlandet til reparasjon, bearbeiding eller foredling fores alltid opp med Mil verdi (inkl. verdien a v reparasjon, foredling, sendingskostnader fram og tilbake o. I.). Det land hvor varen er bearbeidd, reparert eller foredlet, fores opp som opprinnelsesland. For motorkjøretøyer som innføres i forbindelse med eierens flytning, skal det alltid avgis statistish skjema med tariffering ete., men verdien vil bli beregnet av Byrået. Det skal ikke gis innførselsoppgaver for: 1. Varer innført som postsendinger, når verdien av de enkelte vareposter (varenr.) i sendingen ikke overstiger kr. 500,. 2. Gavesendinger (unntatt postsendinger) til en samlet verdi av under kr. 200,. 3. Gangbar mynt, sedler, statspapirer, aksjer andre verdipapirer samt veksler og liknende. Det skal heller ikke gis innforselsoppgavcr for varer som utleveres tollfritt i henhold til Kap. III, 11, 13 og 14 i innledende bestemmelser i tolltariffen, med folgende unntak: 1. For bakkeutstyr og undervisningsmateriell som anvendes i forbindelse med sivil luftfart, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 11, punkt 21). 2. For fangst levert av fiskefartøyer og fangstekspedisjoner under utenlandsk flagg, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 11, punkt 21). 3. For varer som innføres for reparasjon, bearbeiding, komplettering eller emballering, skal det gis statistisk oppgave (Jfr. 14, punkt lo).

9 8 STATISTISKE OPI'GAVER FOR UTFØRSELEN Ved utførsel av varer plikter ekspoi tøren A gi opplysninger om varens art, mengde og verdi og om dens salgs- og forbruksland. Oppgaver skal også gis ved utførsel fra kredittopplag, transittopplag og frilager. Oppgavene gis på blankett nr. 136 som fås utlevert ved tollstedene, jernbanestasjonene og postkontorene. Større bestillinger kan rettes til: Norsk Eksportdokumentforlag, Postboks 584, Oslo. For utførsel til Svalbard av norske varer og av utenlandske varer lagt inn på kredittopplag, tran ittopplag eller frilager, kreves ingen statistiske oppgayer. Det skal ikke gis oppgaver for utenlandske varer i direkte transitt, unntatt for svensk jernmalm. over Narvik og transitt av utenlandske varer til Svalbard. Transitten til Svalbard skal være med i innførselsstatistikken. Verdien gis derfor cif Svalbard, og opplysninger om innkjøpsland og s lgsland gis i feltet for nærmere opplysninger på skjemaets bakside. Det skal fylles ut statistiske skjema (bl. nr. 136) for utforsel av alle varer, unntatt for de varegruppe som er nevnt nedenfor: 1. Proviant, bunkers og utstyr til alle norske skip og til utenlandske skip i norsk havn. Statistiske oppgaver fordres derimot for proviant og skipsutstyr som sendes til utenlandske fartøyer (og hvalstasjoner) i utenlandsk havn. 2. Utstyr og proviant til norske skip i fart. Oppgayer fordres derimot for varer til norske skip under bygging i utlandet. 3. Varer til norske diplomatiske representasjoner. 4. Prover uten verd. 5. Reisendes bagasje. Flyttegods. 6. Varer som utføres som postsendinger når verdien av de enkelte vareposter (varenr.) i sendingen ikke overstiger kr. 500,. Gavesendinger er fritatt, uansett verdi. 7. Gavesendinger (unntatt postsendinger) til en samlet verdi av under kr. 200,, 8. Gangbar mynt, sedler, statspapirer, aksjer og andre verdipapirer samt veksler o. I. 9. Motorkjøretøyer ira kredittopplag, transittopplag og frilager. 10. Varer i direkte transitt. (For svensk jernmalm over Narvik o;; varer i direkte transitt til Svalbard skal det gis oppgaver.) 11. Varer som gjenutføres etter å ha vært tilstått midlertidig tollfrihet ved innførselen i henhold til Kap. III, 13 og 14 i innledende bestemmelser i tolltariffen, unntatt for 14, punkt 10. Det skal fylles ut eget skjema for varer utfort til hvert enkelt land. Skjemaeme må være fylt ut for tollekspedisjonen begynner. På forlangende er eksportoren pliktig til A legge fram skipningsdokumenter og faktura til kontroll av oppgavene. Av disse bestemmelser følger at ingen vare vil bli tillatt utført før de statistiske skjemaer er levert tollvesenet i ordentlig utfylt stand. For utfylling av skjemaene viser en først og fremst til reglene som er trykt på hvert enkelt skjeina. Dessuten må en merke følgende: For varer til reparasjon og foredling eller for varer utført etter reparasjon og foredling, skal det alltid fylles ut skjemaer. Se nedenfor om verdioppgaver. %%arms are: Varene må spesifiseres i samsvar med den statistiske varefortegnelse. Mengdeoppgavene: Nettomengden må fores opp i den enhet (de enheter) som varefortegnelsen angir. Verdioppgavene: Fob-verdien må alltid fores opp på skjemaene. For varer som sendes til reparasjon eller foredling, eller som er blitt reparert eller foredlet i Norge, skal det alltid føres opp varens fulle verdi (inkl. verdien av reparasjon, foredling o. 1.). Salgsland: Med salgsland mener en det land hvor den utenlandske kjøper har sin forretning, eller hvis varen er solgt gjennom agent, kommisjonær eller liknende, soin ikke kjøper for egen regning det land hvor den egentlige kjøper bor. Forbruksland: Med forbruksland forstår en det land hvor varen blir brukt til det formål som den er produser:. for, eller hvor den blir bearbeidd. Ompakkir blanding og sortering blir ikke regnet som bearbe: ing. For utstyr til utenlandske fartøyer (og hvalstasjoner) i fremmed havn, angis fart :yets nasjonalitet (flagg). I tilfelle forbrukslandet er ukjent, angis det landet varen er sendt til, med tilføyelsen «i ordre» eller liknende. Dersom varen ikke er solgt, men sendt i konsignasjon eller liknende, fyller en ut rubrikken for salgsland på samme måte. Landspesifikasjonen skal være i samsvar med landlisten som er inntatt i varefortegnelsen se side 9. Fellesbetegnelser som Vest-India og Vest- Afrika må ikke brukes. Merk statistikkens skille mellom Øst- og Vest-Tyskland. Nærmere opplysninger om arten av utforselen må gis på baksiden av utførselsangivelsen. Er varen bestemt for norsk skip i utlandet, må eksportoren f. eks. gi opplysning om skipet er nybygging eller skip i fart. Det skal også gis opplysning om utforse cm dreier seg om salg, gaver, gratisprover eller iiknende. Det må nøye oppgis det transportmiddel varene var lastet på da de passerte norsk grense, etter samme regler som i Statistiske oppgaver for innførselen se side 7.

10 9 STATISTISK LANDLISTE Europa 101 Danmark (med Færøyane og Grønland) 103 Finland 105 Island 106 Sverige 111 Albania 112 Belgia; Luxembourg 113 Bulgaria 117 Frankrike; Monaco; Andorra 118 Gibraltar 119 Hellas 121 Irland 123 Italia; Vatikanstaten; San Marino 125 Jugoslavia 126 Malta 127 Nederland 131 Polen 132 Portugal (med Azorene og Madeira) 133 Romania 135 Sovjetunionen 137 Spania (med Balearene og Kanariøyene) 139 Storbritannia og Nord-Irland (med Kanaløyene og Man) 141 Sveits; Lichtenstein 142 Tsjekkoslovakia 143 Tyrkia 144 Tyskland, Vest- (Forbundsrepublikken Tyskland) 151 Tyskland, Øst- 152 Ungarn 153 Østerrike Afrika 203 Algerie 205 Botswana 209 Britiske områder i Vest-Afrika (Ascension, St. Helena og Tristan da Cunha) 213 Britiske områder i Ost-Afrika (Seychellene) 216 Burundi 229 Dahomey 235 Ekvatorial-Guinea 239 Elfenbenskysten 246 Etiopia 249 Forente Arabiske Republikk (Egypt) 250 Franske Afar- og Issaområdet 254 Gabon 256 Gambia 260 Ghana 264 Guinea 270 Kamerun 276 Kenya 278 Kongo (Brazzaville) 279 Kongo, Dem. rep. 281 Lesotho 283 Liberia 286 Libya 289 Madagaskar 296 Malawi 299 Mali 303 Marokko 306 Mauritania 307 Mauritius 309 Niger 313 Nigeria 316 Portugisisk Vest-Afrika (Angola, Kappverdeøyene, Portugisisk Guinea, Sao Tomé og Principe) 319 Portugisisk Ost-Afrika (Mosambik) 323 Reunion og Comorene 326 Rhodesia 329 Rwanda 336 Senegal 337 Sentralafrikanske republikk 339 Sierra Leone 346 Somalia 349 Spanske områder i Afrika (Ceuta, Melilla m. fl. og Spansk Sahara) 356 Sudan 357 Swaziland 359 Sør-Afrika 366 Sørvest-Afrika (Namibia) 369 Tanzania 373 Tchad 376 Togo 379 Tunisia 386 Uganda 389 Zambia 393 Ovre Volta Asia 404 Afganistan 408 Trucial Oman-føderasjonen (Bahrein, Qatar og Trucial Oman) 412 Bhutan 416 Brunei 420 Burma 424 Ceylon 428 Filippinene 432 Formosa (Taiwan) 436 Hong Kong 444 India (med Andarnanene, Lakkedivene, Nikobarene, Minicoy- og Aminidiviøyene) 448 Indonesia 452 Irak 456 Iran 460 Israel 464 Japan 468 Jemen

11 ,176 Jordan 478 Nambodja 481 Kina, folkerepublikken 488 Korea, Nord :()rea, Sor- -19 Kuwait 500 vpros 50 1 Laos 508 Libanon 51 9 'Malaysia 513 f divene 51t; Alongolia 59(i Muskat og Oman 598 Nepal 5:i2 Pakistan 53r, 1), rtugisiske besittelser i Asia (Macao, I'm rt. Timor) 511 Saudi-Arabia 5 16 Sikkim smgapore 556 r-jemen 56 I S \ ria 68 'Ilia Hand 57 9 Vietnam. Nord- 576 Vietnam, Sor- Nord-Amerika (A):' 60 I Brilisk Honduras 6( ilritisk Vestindia (Bahamaoyene, Caymanoyene, urks- og Caicos-oyene, Montserrat, brit. Virginover); Bermudaøyene; Assosierte stater i Britisk Samvelde (Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia, St. Vincent) 612 Canada 616 (osta Rica 69( ) Cuba 69 1 Domingo-republikken 6 98 Franske Antiller (Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Petite Terre, St. Barthélemy og fransk del av St. Martin) 632 Guatemala fait" 611 Honduras 618 Jamaica 659 Mexico 656 Nederlandske Antiller (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius og nederlandsk del av St. Martin) Nicaragua 668 Panama (unntatt Panamakanalsonen) 672 Salvador 676 Saint-Pierre og Miquelon 680 Trinidad og Tobago 684 USA (med Puerto Rico) 688 USA's områder i Nord-Amerika (Panamakanalsonen og Amerikanske Virginoyer) Sor-Amerika 705 Argentina 710 Bolivia 715 Brasil 720 Guyana 725 Chile 730 Colombia 735 Ecuador (med Galapagosøyene) 740 Falklandsoyene (med Sor-(beorgia) '715 Fransk Guyana 755 Paraguay 760 Peru 765 Surinam 770 Uruguay 775 Venezuela Osean ia 805 Austral-Sambandet med besittelser (Christmasova. Cocos [Keelingloyene, Norfolkoya, Papua og Ny Guineaterri[oriet) 810 Britiske besittelser i Oseania (Brit. Salomonoyer, Fidsjioyene, Gilbert- og Ellisoyene, Ny-Hebridene [Drit. og fransk], Pitcairn, Tonga) 815 Franske besittelser i Oseania (Fransk Polynesia og Ny Kaledonia) 818 Nauru 820 New Zealand med besittelser (herunder Campbelloya, Cookøyene, Kermadecoyene, Niue, Tokelau) 825 USA's besittelser i Oseania (amerikanske Samoaøyer, Guam, amerikanske tilsynsøyer og amerikansk-kontrollerte øyer i Stillehavet, herunder Boninøyene og Riukiuoyene) 830 Vest-Samoa 900 Internasjonale organisasjoner

12 11 UTFORMINGEN AV DEN STATISTISKE VAREFORTEGNELSE Varefortegnelsen er utformet i samsvar med tolltariffen og bygger på Brusselnomenklaturen (BTN). I varefortegnelsen er imidlertid ikke tatt med de legale noter til tolltariffens avsnitt og kapitler. For full, stendig tekst vises det til den til enhver tid gjeldende tolltariff utarbeidd av Tolldirektoratet. Ved utformingen er det tatt hensyn til FN's Standard International Trade Classification, Revised (S ITC) og den felles nordiske statistiske varefortegnelse. Hver varepost er forsynt med et sju-sifret varenummer. De fire forste siffer refererer seg til Brusselnornenklaturens posisjoner, feinte og sjette siffer med enkelte unntak til den nordiske statistiske varefortegnelse, sjuende siffer angår nasjonale oppdelinger. På side 12 er gitt en oversikt over de norske avvik fra den nordiske varefortegnelse.

13 12 NORSKE AVVIK FRA DEN FELLES NORDISKE STATISTISKE VAREFORTEGNELSE Som følge av spesielle norske problemer, vesentlig tolloppdelinger er det gjort avvik fra den nordiske statistiske varefortegnelse under følgende nummer: Nordiske nr I J J I Norske nr. ji l I kap disponeres sjette og sjuende siffer for nasjonale oppdelinger. Norge har kodesifferet for tekstilmaterialet i sjette siffer J I fordelt på J J

14 13 FORTEGNELSE OVER KAPITLER Levende dyr; animalske produkter KAP. SIDE 1 Levende dyr 17 2 Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall 17 3 Fisk, krepsdyr og bløtdyr 17 4 Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning 19 5 Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 19 Vegetabilske produkter 6 Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter og meloner 21 9 Kaffe, te, maté og krydderier Korn Molleprodukter; malt; stivelse; gluten ; inulin Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre fro og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter Vegetabilske råstoffer til farging eller garving; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter Vegetabilske materialer til fletting eller utskjæring; produkter av vegetabilsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 23 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spise- /ett; animalsk og vegetabilsk voks 15 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks.. 23 KAP. SIDE 23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr Tobakk 28 Mineralske produkter 25 Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement 26 Malm, slagg og aske 27 Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks 20 Produkter fra kjemiske og nærstående industrier Kjemiske grunnstoffer; uorganiske kjemiske forbindelser; organiske og uorganiske for-. bindelser av edle metaller, sjeldne jordme taller, radioaktive stoffer og isotoper Organiske kjemiske forbindelser Farmasøytiske produkter Gjødsel Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og derivater derav; fargestoffer, farger, maling og lakker; kitt, sparkelmasse og liknende; trykkfarger, blekk og tusj Flyktige vegetabilske oljer og resinoider; parfymer, kosmetikk og toalettpreparater Såpe, organiske overflateaktive stoffer, vaske-. midler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, polérmidler og skuremidler, lys og liknende varer, modellérmasse og dentalvoks Proteiner og klebemidler Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater Varer til fotografisk og kinematografisk bruk Diverse produkter fra den kjemiske industri Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk 16 Varer av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr og bløtdyr 17 Sukker og sukkervarer 18 Kakao og varer derav 19 Produkter av korn, mjøl eller stivelse ; bakverk 20 Produkter av grønnsaker, frukter og andre plantedeler 21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav; gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 39 Plast (herunder kunstharpikser, celluloseestere og -etere) samt varer derav Gummi, naturlig og syntetisk, faktis samt varer derav 40 Huder, skinn, lær, pelsskinn og varer derav; 26 salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og 27 liknende; varer av tarmer Huder, skinn (unntatt pelsskinn) og lær... 42

15 14 KAP. SIDE KAP. SIDE 42 Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende; varer av tarmer.. 43 Pelsskinn (også kunstig) og varer deray Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, 43 ridepisker og deler dertil Bearbeidde fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter 61 Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av hettematerialer 44 Tre og trevarer; trekull 45 Kork og korkvarer 46 Kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer 68 Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og liknende materialer Keramiske produkter Glass og glassvarer 63 Materiale til framstilling av papir; papir, papp og varer derav 47 Materiale til framstilling av papir 48 Papir og papp; varer av papirmasse, papir og papp 49 Boker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger Naturperler, edle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall og varer derav; bi joute- 46 rivarer; mynter 71 Naturperler, edle steiner, edle metaller, me- 46 taller plettert med edelt metall og varer derav ; bijouterivarer Mynter Tekstilmaterialer og varer derav 50 Silke Endeløse syntetiske og kunstige tekstilfibrer Tekstilvarer i forbindelse med metall Ull og andre dyrehår Lin og rami Bomull Korte syntetiske og kunstige tekstilfibrer Andre vegetabilske tekstilfibrer; garn av papir og vevnader derav Tepper, matter og liknende varer; fløyel-, plysj- og chenillevevnader; bånd; possement; tyll og andre nettstoffer; blonder, kniplinger og broderier 59 Vatt og filt; hyssing, snorer, liner og tau; spesielle tekstilstoffer; tekstilstoffer med overdrag eller impregnering; tekstilvarer egnet til bruk i industrien Trikotasje Klær og tilbehør dertil, av tekstilstoff, unntatt trikotasje Andre ferdige tekstilvarer Brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 60 Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidde fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår; vifter 64 Fottøy, gamasjer og liknende samt deler dertil Hodeplagg og deler dertil 61 Uedle metaller og varer derav 73 Jern og stål og varer derav Kopper og varer derav Nikkel og varer derav Aluminium og varer derav Magnesium og beryllium Bly og varer derav Sink og varer derav Tinn og varer derav Andre uedle metaller og varer derav Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler, av uedelt metall samt deler dertil Forskjellige varer av uedelt metall Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil 84 Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil 85 Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiell; deler dertil Transportmidler 86 Lokomotiver, vogner og annet materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; trafikkreguleringsutstyr (ikke elektrisk drevet) Kjøretøyer og deler dertil, unntatt kjøretøyer for jernbaner og sporveier Luftfartøyer og deler dertil; fallskjermer; katapulter og liknende startutstyr for luftfartoyer; stasjonære flytreningsmaskiner Skip, båter og annet flytende materiell

16 15 KAP. S IDEKAP. SIDE Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisionsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; apparater for magnetiske opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler dertil 90 Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk; måle-, kontroll- og presisj onsinstrumenter og -apparater; deler dertil Ur og urdeler Musikkinstrumenter; apparater for opptak og gjengivelse av lyd ; apparater for magnetisk opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn; deler og tilbehør til slike instrumenter og apparater 91 Våpen og ammunision samt deler dertil 93 Våpen og ammunisjon samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 Møbler og deler dertil; sengebunner og sengeutstyr, såsom madrasser, puter og liknende varer Varer av utskjærings- eller formematerialer Koster, børster, fjærkoster, pudderkvaster, sikter og såld Leketøy, spill og sportsartikler samt deler dertil Forskjellige forarbeidde varer 94 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 99 Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter 95

17

18 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen Varenr. Vareslag SITC I Varenr. Vareslag S ITC LO./ , Kapittel 1. Levende dyr Hester, esler, muldyr og mulesler, levende hester over 1/ 2 år ellers... Storfe, levende Svin, levende Sauer og geiter, levende.. sauer... geiter Hons, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende.. lions.. ender gjess kalkuner perlehøns..... stk./ Lever av fjærfe, fersk, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst... kjøtt av rein... kjøtt av skogsfugl og ryper. kjøtt av hval annet kjøtt... spiselig slakteavfall: - tunger - annet Ister og annet fett av svin og fjærfe, rent for kjøtt, ikke presset eller smeltet, ferskt, kjølt, fryst, saltet eller i saltlake, tørket eller røykt ister e... _ annet: røykt ellers * Andre levende dyr dyr som hovedsakelig skal brukes til menneskeføde: - reinsdyr fasaner andre pelsdyr: - mink - blårev, solvrev og platinarev - andre.... andre Kapittel 2. Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall Kjøtt, flesk og spiselig slakteavfall av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av hest, esler, muldyr og mulesler kjøtt av kalv: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av annet storfe: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av svin (flesk): skinker - annet: ferskt eller kjølt fryst kjøtt av sau og geit spiselig slakteavfall: tunger annet. _ Slaktet fjærfe og spiselig slakteavfall (unntatt lever), av dyr som hører under pos , ferskt, kjølt eller fryst høns, slaktet annet fjærfe, slaktet spiselig slakteavfall s Kjølt, flesk og spiselig slakteavfall (unntatt lever av fjærfe), saltet eller i saltlake, tørket eller røykt kjøtt av svin (flesk): - tørket, saltet eller i saltlake: - - skinker - annet røykt... kjøtt av sau: - tørket, saltet eller i saltlake - røykt... kjøtt av rein Y kjøttpulver annet kjøtt: - tørket, saltet eller i saltlake - røykt spiselig slakteavfall: - tunger - annet Kapittel 3. Fisk, krepsdyr og bløtdyr Fisk, fersk (levende eller død), kjølt eller fryst fisk (unntatt fileter), fersk eller kjølt: - laksefisk: - - laks - - aure - - annen - flyndrefisk: - - kveite - - rødspette - - blåkveite - annen - torskefisk: - - brosme - - hyse - - torsk lyr - sei - - lysing - - lange - annen s 2. Varefortegnelse.

19 03 18 Varenr. Vareslag Mengde- enhet SITC - sild og brisling:. - torskefisk: storsild * hyse vårsild»» torsk»» feitsild»» sei *» småsild » * lange» $ banksild *» annen»» annen sild»» sild a brisling» * makrellstørje»» makrell»» steinbit *» makrellstørje»» uer» uer»» annen fisk i» steinbit»» rogn: pigghå»» fersk eller kjølt * * håbrann» * fryst» skate og rokke»» lever, melke o.a. spiselige deler annen saltvannsfisk *» av fisk»» - ferskvannsfisk (unntatt laksefisk): akvariefisk i yngel ål»» annen»» Fisk, saltet, tørket eller røykt. * fisk (unntatt fileter), fryst: torskefisk, saltet eller i saltlake: - laksefisk: brosme laks»» hyse aure»» torsk annen»» sei - flyndrefisk: lange kveite annen rødspette»» sild, saltet eller i saltlake: blåkveite»» storsild annen» * vårsild - torskefisk: feitsild og småsild brosme»» skjæresild hyse» banksild torsk» islandssild lyr»» annen sild sei annen fisk, saltet eller i saltlake: lysing * lange» laks kveite og blåkveite annen» makrell - sild og brisling: annen storsild» tørrfisk: vårsild» brosme feitsild» hyse småsild» torsk, rotskjær banksild annen sild» torsk, finnmarksrundfisk brisling» torsk, lofotrundfisk makrell torsk, annen rundfisk sei, rotskjær makrellstørje» sei, rundfisk uer» annen steinbit klippfisk: pigghå» brosme håbrann hyse skate og rokke»» torsk annen saltvannsfisk * sei - ferskvannsfisk (unntatt laksefisk): annen lange dl»» fisk, røykt: annen»» laks fileter, ferske eller kjølte, av: sild - flyndrefisk: annen blåkveite»» rogn annen»» lever, melke o.a. spiselige deler - torskefisk: av fisk hyse» * torsk»» sei» 3» Krepsdyr ug bløtdyr, med eller uten lange» * skall, ferske (levende eller døde), annen» * kjølte, fryste, tørkede, saltede eller sild»» i saltlake; krepsdyi med skall, makrellstørje»» kokt i vann» steinbit»» hummer» uer»» kreps * i annen fisk»» reker: fileter, fryste, av: fryste - flyndrefisk: andre»»»» blåkveite»» krabber» * annen * andre krepsdyr» i

20 Mengde- SITC bløtdyr: østers, levende, med innpakning andre Kapittel 4. Mjølk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning Mjølk og flote, frisk, ikke konsen- Irer, eller sukret sterilisert S ellers Mjølk og flote, konservert, konsentrert eller sukret mjølk, konservert og konsentrert, unntatt tørrmjølk: usukret......» ellers flote, konservert og konsentrert, unntatt fløtepulver: usukret ellers tørrmjølk: av skummet mjølk, annen D fløtepulver: usuliret ellers Smør Ost og ostemasse fersk ost og ostemasse smelteost mysost og geitost muggoster andre 04,05 Fugleegg og eggeplommer, friske, preserverte, tørkede eller sukrede egg med skall: - hønseegg: tjenlig til menneskefode ellers...., - andre fugleegg: tjenlig til menneskefode ellers andre: tjenlig til menneskeføde ellers Honning, naturlig tarmer. _ blærer og mager » Fiskeavfall ,... * silderisp...,... _..,...» sundmager....,. _.» * annet »» Sener; klipp o.. av å. huder og skinn Skinn og andre deler av fugler,med påsillende fjær eller dan lfter og deler av fjær (ogsåå med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall civ fjær eller av deler av f jier sengefjær og dun: - urenset ellers.. andre fjær , ellers Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av bein og hornkjegler s Horn, gevirer, hover, klover, negler, klor og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, samt mjøl og avfall derav; hvalbarder o. 1., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret samt bardefrynser og annet avfall derav Elfenbein, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av elfenben Skilpaddeskall, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; «klor» og avfall av skilpaddeskall Koraller o. 1., ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; mjøl og avfall av skall av bløtdyr skjellsand ellers... sfr Kapittel 5. Produkter av animalsk opprinnelse, I. e. n Menneskehår, ubearbeidd også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår Bust av svin eller villsvin, grevlinghår og annet hår til borstebinderarbeider; avfall av slik bust og hår bust av svin eller villsvin, avfall av slik bust ellers Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.. * krollhår ellers Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker» Svamper, naturlige Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; animalske produkter, ferske, kjølte, tryste eller på annen måte midlertidig konservert, som hovedsakelig brukes til framstilling av farmasøytiske preparater Animalske produkter, i. e. n.; døde dyr av de slag som hører under kapitlene 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.... blodpulver, utjenlig til menneskeføde......, kjøtt samt annet blod... saltet rogn, utjenlig til menneskeføde andre.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

STATISTISK UTENRIKSHANDELEN ^^ VAREFORIEGNELSE ^-^ 1070

STATISTISK UTENRIKSHANDELEN ^^ VAREFORIEGNELSE ^-^ 1070 STATISTISK ^^ VAREFORIEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN ^-^ 1070 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 FORORD Fra og med

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for Nr. 26 Oslo, januar, 1970 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1969 Statistisk VAREF RTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1970 I,' 0 It 0 R Som et supplement til

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for UTENRIKSHANDELEN

Statistisk VAREFORTEGNELSE. for UTENRIKSHANDELEN Nr. 26 Oslo, 24. januar 1969 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1969 FORORD Statistisk varefortegnelse for

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ UTENHIKSHANOELEN 1972

STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ UTENHIKSHANOELEN 1972 ^^ STATISTISK VAHEFORIEGNELSE FOR :='=== ^ 1 UTENHIKSHANOELEN 1972 _ STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN 82 537

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

SIAhISlISK. ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN

SIAhISlISK. ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN SIAhISlISK ^ q VAREFORTEGNELSE FOR o `^ UIENRIKSHANDELEN 1974 STATISTISK SENTRALBYRAS HÄNDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0324-4

Detaljer

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN VARENOMENKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1965 FORORD FRA 1. JANUAR 1959 BLE DEN NYE TOLLTARIFFEN SOM

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970

STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970 STATISTISK UIENRIKSHANOELEN OR 1970 STATISTISK SENTRALBYRAS HÅNDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN 82-537-0555-7 FORORD Fra og med 1968

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN

VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0809-2 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang 2004/EØS/57/01 EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 av 29. oktober

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN

Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0919-6 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN 1982

OVER UTENRIKSHANDELEN 1982 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MiINEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MÂNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN STATISTISK VAREFORTEGIELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1983 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR MÅNEDSSTATISTIKK

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 654 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1987 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1987 OG UTENRIKSHANDEL 1987 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

STATISTISK FOR UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK FOR UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 338 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1983 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1849-7 FORORD Statistisk

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 582 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1986 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1986 OG UTENRIKSHANDEL 1986 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 173 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1981 STATISTISK SE N TRAL BY RA OSLO 1980 ISBN 82-537-1217-0 FORORD Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen blir

Detaljer

for Statistisk VAREFORTEGNELSE UTEN RIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 STATISTISK SENTRALBYRÅ

for Statistisk VAREFORTEGNELSE UTEN RIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 96 47;07.7 r...;7 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTEN RIKSHANDELEN 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1980 ISBN 82-537-1079-8 ISSN 0085-4336 FORORD Statistisk varefortegnelse

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER

KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER KAPITTEL 20 PRODUKTER AV GRØNNSAKER, FRUKTER, NØTTER ELLER ANDRE PLANTEDELER Dette kapitlet omfatter: Alminnelige bestemmelser 1. Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedt eller

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE

KAPITTEL 11 MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE KAPITTEL 11 11 Dette kapitlet omfatter: MØLLEPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; GLUTEN AV HVETE Alminnelige bestemmelser 1. Produkter fremstilt ved maling av korn som hører under kapittel 10, og av sukkermais

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER TILLEGG 1 TIL VEDLEGG IV PRODUKTSPESIFIKKE REGLER DEL I INNLEDENDE ANMERKNINGER 1. Den første kolonnen i listen i avsnitt II inneholder kapitler, posisjoner eller underposisjoner, og den andre kolonnen

Detaljer

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa

Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Landbrukets Utredningskontor Handel med landbruksvarer frå dei Minst Utvikla Landa Norsk import frå MUL og globale handelsstraumar Torbjørn Tufte Rapport 3 2006 Forord Målet med denne rapporten er å få

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og

Detaljer

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER

VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER VEDLEGG 2 TOLLKONSESJONER TIL LIBANON FRA NORGE PÅ LANDBRUKSVARER For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer 06.01 Løker,

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt.

Vedlegg 2. For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere tollsats enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Vedlegg 2 For disse produktene skal Norge ikke benytte en høyere enn den som er spesifisert i kolonne 3 for hvert produkt. Varenummer i 04.09.0000 Naturlig honning. 21,00 05.04.0000 Tarmer, blærer og mager

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Cashewnøtter m/havsalt nøtter. DLN Cashewnøtter 300 g Ingredienser: Cashewnøtter/-nötter/-nødder, rapsolje 7%, havsalt 1%. Fett enu fleru 2474 kj/592 kcal 50 g 8 g 28 g 10 g - 28 g 5 g 3 g 16 g - 1 g DLN

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer