Langtidsprioriteringer (LTP) Fylkesrådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014"

Transkript

1 Langtidsprioriteringer (LTP) Fylkesrådmannens forslag

2 Innhold I Innledning og hovedprofil Styringsprosessen Strategisk overbygning Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag Overordnede strategiske utfordringer Et bærekraftig Telemark Telemark fylkeskommune som organisasjon Fylkeskommunens økonomi Status og hovedutfordringer Investeringsprogram Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Politisk styring og kontroll Om rammeområdet Driftsrammer Administrativ ledelse, fellestjenester og folkehelse Om rammeområdet Status og hovedutfordringer Folkehelse Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Videregående opplæring Om rammeområdet Status og hovedutfordringer Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Tannhelse Om rammeområdet Status og hovedutfordringer Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Regional utvikling

3 9.1 Om rammeområdet Status og hovedutfordringer Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Areal og transport Om rammeområdet Status og hovedutfordringer Resultatmål Prioriterte satsingsområder Driftsrammer Vedlegg : Investeringsstrategi 3

4 I Innledning og hovedprofil Det er et overordnet mål å sikre en sunn økonomi, mest mulig stabilitet i driftsrammene, samt å etablere et økonomisk handlingsrom. Telemark fylkeskommune står overfor en periode med reduserte rammer til drift. Dette skyldes både reduserte inntekter, store investeringer og et mål om en mer bærekraftig økonomi med større økonomisk handlingsrom. For å tilpasse driftsutgiftene til reduserte rammer er det lagt inn følgende kutt i LTP-perioden: Tall i tusen Andel kutt i 2018 Politisk styring og kontroll % Administrasjon og støttetjenester % Videregående opplæring % Tannhelse % Regional utvikling % Areal og transport % Sum reduksjon i driftsrammer % Kuttene er sett i forhold til vedtatte driftsrammer i Mål- og budsjettdokument (MoB) inklusiv uspesifisert kutt i MoB på 14 mill. kr i 2015, og 28 mill. pr år fra Administrativ ledelse, fellestjenester og folkehelse Organisasjonens kapasitet og kompetanse er avgjørende for evnen til å møte utfordringene på ansvarsområdene. I perioden vil særlig lederopplæring være et prioritert satsingsområde. Videre vil fylkesrådmannen starte en revisjon av verdigrunnlaget og styrke internkontrollen i fylkeskommunen. Den digitale satsingen vil bidra til fornyelse og innovasjon, og skal føre til målbare gevinster. På folkehelseområdet skal den regionale strategien følges aktivt opp. Satsingsområdene er kosthold/ernæring, fysisk aktivitet/friluftsliv, psykososialt oppvekstmiljø og kommunalt folkehelsearbeid. Satsing på aktiv aldring skal også utredes i perioden. De økonomiske utfordringene på dette området møtes ved vurdering av stillingsbanken, økt bruk av teknologi, gjennomgang av annonsering, reduserte forbruksutgifter og redusert bemanning i langtidsperioden. Videregående opplæring Hovedutfordringen innen videregående opplæring er å få til økt læringsutbytte og økt gjennomføring. Målet er at elevene/lærlingene skal oppnå mest mulig læring og at fleste mulig fullfører med bestått. Frem til 2018 er prognosen en nedgang i elevtallet på over 500. De tilhørende kutt i 4

5 rammetildelingen vil møtes med et naturlig redusert skoletilbud. Vi planlegger også å ta ut effektiviseringsgevinster i forbindelse med innføring av nytt skole-administrativt system, nytt post/arkivsystem, større satsing på nettskoletilbud og flere koordinerte innkjøpsordninger, spesielt på IT-siden. Et bedre tilbud til minoritetsspråklige og voksenopplæring, er to områder som i perioden vil kreve økt innsats. Innen spesialundervisning og tilbudet til ikke-rettselever tas det sikte på en reduksjon. Samarbeid med kommuner, og aktørene i arbeidsmarkedet er viktig, slik at alle arbeider mot samme mål. Flere lærebedrifter trengs og prosjekter innen skole og fagopplæring som kan bidra til økt måloppnåelse må prioriteres. Når det gjelder de ansattes kompetanse, er det viktig at den videreutvikles og at kompetansekrav settes ved tilsetting. Tannhelse Stabil bemanning med solid og bred fagkompetanse er nødvendig for å gi et tidsriktig tannhelsetilbud til en stadig mer heterogen gruppe av pasienter. Samtidig øker forventningen om spesialisttilbud innenfor fylkets grenser hos pasienter og pårørende, og dette kan også bidra til økt kompetansen generelt innenfor tjenesten, slik at en styrking av spesialistkompetansen er ønskelig. For kommende periode er det særlig spesialister i tannerstatninger som kroner, broer og implantater som bør prioriteres. Også allmenntannleger møter større utfordringer fordi en økende andel av pasienter har spesielle utfordringer som skrøpelighet og kroniske sykdommer grunnet høyere levealder, rusproblemer og psykiske utfordringer i hverdagen. Det er viktig å sikre nødvendig kompetanse på disse områdene slik at tannhelsetjenesten kan ha god dialog og samhandling med kommunale og regionale myndigheter for å sikre at alle prioriterte grupper av pasienter får sitt rettmessige tilbud. Denne økte kompleksitet i utfordringene betyr også økt fokus på pasientsikkerhet. Regional utvikling Hovedutfordringen for regional utvikling er å skape økt arbeidsplassvekst og økt attraksjonskraft som reisemål, bo og arbeidssted, og dermed økt tilflytning til Telemark. Telemark har hatt den svakeste arbeidsplassutviklingen både i offentlig og privat sektor de siste årene av alle fylkene. En betydelig reduksjon i regionale utviklingsmidler er utfordrende for målsetningene om vekst i form av bedriftsetableringer, nye arbeidsplasser, kompetanse-utvikling og innovasjon. For å sikre realisering av nye investerings- og utviklingstiltak må det derfor satses på økt finansiering fra nasjonale og internasjonale virkemidler og prioritering av tiltak som skaper flere arbeidsplasser og øker konkurranseevne. En viktig oppgave for rammeområdet er å videreutvikle samarbeid mellom aktører og med kommunene for å skape varig og økt effekt i hele fylket. For å nå budsjettmålene vil det være nødvendig med en prioritering av hvilke knutepunktfinansieringer og kulturinstitusjoner fylkeskommunen ser som strategisk viktig å yte tilskudd til. Areal og transport Ferske planer for samordnet areal og transport med tilhørende handlingsprogram setter fokus på Telemarks utfordringer framover; arbeidsplasser, befolkningsvekst og bærekraft. For areal og transport vil oppfølging av disse være prioritert. Det vil legges spesiell vekt på de prioriterte innsatsområdene: hovedferdselsårer, trygge skoleveger, styrking av kollektivknutepunkt, effektivisering av transportsystemet og styrking av byer og tettsteder. I tillegg vil videreføringen av bystrategisamarbeidet om areal, transport og klima i Grenland gjennom ATP Grenland, belønningsavtalen, Bypakke Grenland og forberedende arbeid for bymiljøavtale stå sentralt, samt utarbeidelse av regionale planer knyttet til Grenlandsbanen, godstransport og kystsonen. Utfordringene ligger i høye ambisjoner kontra tilgjengelige rammer, og tilrettelegging for statlig påvirkningsarbeid både mht rammer og nasjonal infrastruktur vil være sentralt innenfor avdelingens prioriterte arbeidsoppgaver. 5

6 2 Styringsprosessen Fylkestinget vedtok i 2007 (sak 40/07) å endre den politiske prosessen knyttet til økonomi-plan, budsjett og økonomistyring. Det ble da vedtatt at hovedtrekkene i økonomiplanen (LTP) behandles i juni og at de prioriteringene fylkestinget da vedtar legges til grunn for arbeidet med neste års budsjett. Begrunnelsen for en slik todelt budsjettprosess var særlig knyttet til langsiktighet og tydelige prioriteringer som grunnlag for færre, større tiltak innenfor de ulike områdene. En slik deling skulle også bidra til å synliggjøre sammenhengen mellom mål og ressursbruk gjennom større vekt på resultatoppnåelse. I Langtidsprioriteringene for ble det lagt vekt på å tydeliggjøre dokumentet som et strategisk styringsdokument og sikre gjensidig sammenheng med øvrige styringsdokumenter. Dette er videreført i Langtidsprioriteringer Sammenhengende styringsdokumenter innebærer at alle styringsdokumenter er basert på et felles strategisk grunnlag og på gjennomgående mål og satsingsområder. Dette kan illustreres slik : Det strategiske grunnlaget, mål og satsingsområder og endringer av dette defineres i Langtidsprioriteringer (LTP), mens aktiviteter og endringer av disse defineres i årsbudsjett (MoB). Årsrapporten skal tydeliggjøre resultater, grad av måloppnåelse og behovet for endring. Den strategisk overbygningen legger grunnlaget for utfordringer og mål for de ulike rammeområdene. Som et strategisk styringsdokument omhandler dokumentet ikke tiltak innen de enkelte rammeområdene. Tiltak omhandles i årsbudsjett. For å samle oppmerksomheten om ressursbruk og resultatoppnåelse, er det lagt vekt på at mål skal gjøres så konkrete og målbare som mulig. Det skal bidra til bedre rapportering om resultater og bedre kunnskap som grunnlag for læring og korreksjon. 6

7 3 Strategisk overbygning 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag Fylkeskommunens formelle samfunnsoppdrag er gitt i Kommunelovens 1: Formålet er å legge til rette for et funksjonsdyktig fylkeskommunalt folkestyre, med en rasjonell og effektiv forvaltning av de fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard 1. For Telemark fylkeskommune betyr dette å utvikle Telemark og finne bærekraftige løsninger på fylkets utfordringer. For å finne de beste løsningene for fylket, skal vi samarbeide aktivt med andre. Når det trengs, skal vi tale fylkets sak for nasjonale myndigheter. Samtidig skal vi yte tjenester av høy kvalitet for befolkningen. For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen ulike roller å fylle 2 : Demokratisk aktør som ivaretar og styrker det lokale folkestyret Tjenesteprodusent som yter tjenester av høy kvalitet til befolkningen Regional utviklingsaktør som påvirker samfunnsutviklingen. Internasjonal aktør som bidrar til samarbeid, økt kunnskap og erfaringsutveksling Rollene som tjenesteprodusent, regional utviklingsaktør og internasjonal aktør må ivaretas innen de fleste fylkeskommunale ansvarsområder. Rollen som regional utviklingsaktør er utvidet som følge av Folkehelseloven fra 2012 der fylkeskommunen har fått en sentral rolle som pådriver og samordner av folkehelsearbeidet. Som del av kommuneproposisjonen i 2013 ble det vedtatt at ansvaret for Den kulturelle spaserstokken skulle overføres fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene. Det har skjedd fra og med 2014 med øremerkede overføringer som skal videreformidles til kommunene, men uten kompensasjon for merarbeidet. Det betyr likevel økte muligheter for fylkeskommunen til å se koblinger mellom kultur og folkehelse. Regjeringen har som mål å gjennomføre en kommunereform i løpet av denne stortings-perioden med sikte på større og mer robuste kommuner som kan få flere oppgaver og mer ansvar. Det er på den bakgrunn startet et arbeid for å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunen, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til kommunene. Tannhelse er et av de oppgaveområdene som er kartlagt. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren Overordnede strategiske utfordringer For å ivareta samfunnsoppdraget må fylkeskommunens utfordringer vurderes ut i fra to ulike perspektiv. På den ene siden er utfordringene knyttet til det å utvikle Telemark som samfunn og levere gode tjenester til innbyggere og brukere. På den annen side er utfordringene knyttet fylkeskommunen som organisasjon. Samfunnsoppdraget forutsetter en organisasjon med kompetente medarbeidere og gode arbeidsprosesser, som sikrer kvalitet og effektivitet. En oppsummering av både eksterne og interne utfordringer gir følgende strategiske hovedutfordringer : 1 Lov om kommuner og fylkeskommuner 2 St.meld.nr.12( ) Regionale fortrinn - regional framtid 7

8 - Hovedutfordringen for Telemark er å få økt befolkningsvekst og bedre arbeidsplassutvikling. Tilgang til arbeid er en forutsetning for økt befolkningsvekst. - For å utvikle robuste arbeidsplasser må innovasjonskraften styrkes i næringsliv og offentlig sektor gjennom økt forskningsinnsats og forsterket regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. For å sikre realisering av nye prioriterte investerings- og utviklingstiltak må det satses sterkere på økt finansiering fra nasjonale og internasjonale virkemidler. - For å utvikle lokalt næringsliv og øke tilgang til større arbeidsmarkeder kreves effektive kommunikasjonsløsninger gjennom satsning på jernbane og vei. Telemark må velge areal- og transportløsninger som bidra til næringsutvikling og fremmer miljøvennlige transportformer, god folkehelse og god samfunnsøkonomi. - For Telemark fylkeskommune gir dette som hovedutfordring å ta tydelige grep om næringsutvikling, arealbruk og infrastruktur som har mest mulig direkte betydning for en positiv arbeidsplassutvikling. - For å øke utdannings- og kunnskapsnivået i fylket må det til en felles satsing på et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til høgskole/universitet. - Fylkeskommunen må utvikle mer forpliktende former for samhandling både med kommunene og andre sentrale aktører i fylket og etablere langsiktige regionale allianser (regionbygging) med aktører utenfor fylket der det er formålstjenlig for å få økt gjennomføringskraft. - Fylkeskommunen må øke ressursutnyttelsen gjennom satsing på digitale løsninger, kvalitetsutvikling og intern samhandling. Fylkeskommunen skal ha folkehelse og internasjonalt arbeid som tverrgående satsinger i alle fagavdelinger. - Fylkeskommunen må sikre en kompetent organisasjon som kan løse morgendagens utfordringer gjennom kompetanseutvikling, lederutvikling og god bedriftskultur. 3.3 Et bærekraftig Telemark Regional planstrategi for bygger på et bærekraftig Telemark som grunnleggende prinsipp. Det ble i 2012 utarbeidet en analyse av kommunenes og fylkeskommunenes bærekraft og evne til vekst er basert på statistikk for arbeidsmarked, kompetanse, demografi og økonomi 3. I kommuner med høyest bærekraft er en stor andel av befolkningen i arbeid, innbyggerne har høy utdannelse og høy kjøpekraft. De har en sunn økonomi, og aldringen av befolkningen kompenseres ved innflytting og høye fødselstall. Lavest rangerte kommuner har høy uføreandel, lavt utdannet befolkning, lavt inntektsnivå og dårlig kommuneøkonomi. Befolkningen eldes kraftig ved at eldrebølgen forsterkes av utflytting. I denne analysen er Telemark rangert som nr. 16 av 19 fylkeskommuner. På de enkelte hovedområdene kommer fylket henholdsvis som nr. 18 på arbeidsmarked, nr. 14 på demografi, nr. 10 på kompetanse og nr. 12 på økonomi. Samlet rangeres Telemark en plass lavere enn i tilsvarende analyse for Det skyldes først og fremst lavere rangering på arbeidsmarkedet i 2011 enn i Selv om analysen er basert på tall for 2011, er dette indikatorer for utviklingstrekk som har verdi utover Vista Analyse AS. NHOs BærekraftsNM Rapport 2012/26. 8

9 Bærekraftige sosiale forhold Befolkningsutviklingen er den viktigste komponenten for å utvikle bærekraftige sosiale forhold. Befolkningsutvikling er også den viktigste indikatoren for god regional utvikling 4. Bosettingsmønsteret endres ved at stadig flere bosetter seg sentralt. Det er i all hovedsak kommuner rundt landsdelssentre eller fylkes-/regionsentre som har vokst de siste 15 årene. Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner reduserer transportbehovene og gir muligheter til å redusere bilbruken til fordel for miljøvennlig transport. Regioner som ikke har tilstrekkelig nærhet til en større arbeidsmarkedsregion taper. I andre kommuner henger veksten sammen med nærheten til og særlig størrelsen på den arbeidsmarkedsregionen kommunen er knyttet til. Utkantkommuner i små regioner har hatt størst nedgang. Folketallet i Telemark var pr. 1.januar Det var en økning på 567 siden året før. Telemark er blant fylkene med svakest befolkningsvekst. Det er bare Oppland og Sogn og Fjordane som har hatt lavere befolkningsvekst de siste 2 årene. Rogaland Akershus Oslo Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Vest-Agder Østfold Troms Aust-Agder Finnmark Møre og Romsdal Vestfold Nord-Trøndelag Nordland Hedmark Telemark Sogn og Fjordane Oppland Endring i folketallet i prosent siste 2 år Kilde : Telemarksbarometeret 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% Over tid er det den svake fødselsbalansen som er hovedårsaken til den lave folkeveksten i Telemark. Tre av fylkene har hatt fødselsunderskudd de siste to årene. Det er Hedmark, Oppland og Telemark. Innvandringen til Telemark har også vært klart under landsgjennomsnittet siden Flytte-tapet til andre fylker er ganske lite. Det er de to andre komponentene som betyr mest for at folketallet i Telemark øker svakere enn landsgjennomsnittet. Telemark har en eldre befolkning enn resten av landet. Andelen over 67 år utgjorde 16 prosent av befolkningen pr Tilsvarende andel for landet var 13,7 prosent. For andelen 80 år og eldre er det for Telemark forventet en økning fra og med 2019, fra om lag 8500 til om lag i Det vil ha betydning for behovet for arbeidskraft innen helse og omsorgssektoren og dermed for utdannings- 4 Telemark. TF-notat nov Knut Vareide og Hanna Nyborg Storm 9

10 tilbudet. Denne forventede utviklingen er også grunnlaget for at det i regional planstrategi for folkehelse er vedtatt å utrede en satsing på aktiv aldring. Utviklingen i aldersgruppen år er særlig sentral for fylkeskommunen. Telemark har i dag en høyere andel av befolkningen i denne aldergruppen enn landsgjennomsnittet. Etter SSBs befolkningsframskriving vil andelen i denne aldersgruppen gå ned de nærmeste årene. I 2016 er det anslått at Telemark vil ha en lavere andel åringer enn landsgjennomsnittet. Etter SSBs framskriving (middels vekst) vil antall åringer i Telemark gå ned med 455 fra 2014 til Kilde : Telemarksbarometeret Et stadig mer spesialisert arbeidsliv krever arbeidskraft med høy og variert kompetanse. Livslang læring med kontinuerlig kompetanseheving må bygge på et grunnleggende kunnskapsnivå. Telemark er blant den øvre halvdelen av fylker med høyest andel personer med grunnskole som høyeste utdanningsnivå og tilsvarende blant den nedre halvdelen av fylker med lavest andel personer med universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. 10

11 Kilde : Telemarksbarometeret Arbeidslivet trenger flere kunnskapsarbeidere. Derfor er heving av kunnskapsnivået gjennom utdanning, voksenopplæring og reduksjon av frafall viktige satsingsområder framover. Det forutsetter langsiktig og koordinert satsing, fra barnehage til høgskole, og det forutsetter felles innsats fra en rekke aktører Overgangsfasene i utdanningsløpet er særlig kritiske. Gjennomføringsbarometeret viste for 2007-ungdomskullet, at gjennomføringen var på 69 prosent, dvs. fullført og bestått fem år etter oppstart. Det tilsvarer det nasjonale gjennomsnittet for alle fylker. Gjennom-føringen har vært svakt økende i prosjektperioden. Elevundersøkelsen viser at Telemark ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder lærings-miljø. Eksamen i fellesfag viser at målsettingen i matematikkfagene foreløpig ikke er nådd. Helseutfordringene i Telemark skiller seg ikke vesentlig fra helseutfordringene i landet som helhet. De store sykdomsgruppene omfatter livsstilssykdommer som hjerte- og kar-sykdommer, kreft, psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Når det gjelder fore-komsten av hjerte- og karlidelser, kreft og muskel- og skjelettlidelser, er sykdomsbildet i Telemark omtrent det samme som i landet for øvrig. Blant de med lav inntekt og lav utdanning er helseutfordringene større enn for de med høy utdanning/inntekt. I Telemark er det noe lavere utdanningsnivå enn resten av landet. Det er en større forekomst av psykiske lidelser i Telemark sammenlignet med landet som helhet. Vi har per i dag ikke gode data på rusbruk i Telemark. Undersøkelser har imidlertid vist at det kan være tett sammenheng mellom psykiske lidelser og rusmisbruk. Det er generelt stor vekst i andelen unge uføre i landet. Telemark har en stor andel uføre-trygdede og andelen er voksende. Andelen unge uføre er klart større i Telemark enn i resten av landet. Det er klart større andel unge som har hatt økonomisk sosialhjelp i Telemark sammenlignet med resten av landet. 11

12 Mange barn og unge opplever vanskeligheter i oppveksten, noe som kommer til uttrykk i overgangsfasen skole, utdanning og arbeidsliv. Det synliggjøres i form av frafall fra videregående skole, problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet og ungdom som har behov for offentlige livsoppholdsytelser (sosialhjelp, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger). Det er generelt et stort frafall fra videregående skole i Norge, men det er ikke større frafall i Telemark enn i landet som helhet. Omfattende forskningsmateriale påpeker betydning av å motvirke frafall i videregående opplæring med tiltak i grunnskolen. Dette viser betydningen av tett og godt samarbeid med kommunene og andre aktører. Det er en klar forbedring i folks tannhelse, både i Telemark og i landet som helhet. Det er videre en klar nedgang i antall røykere både i landet som helhet og i Telemark. Kostholdet i landet som helhet er ikke i tråd med nasjonale anbefalinger. Skoleundersøkelse i Telemark viser at kostholdet blant ungdomsskoleelever ikke følger nasjonale anbefalinger. Den forventede økningen i andelen eldre over 80 år representerer i seg selv ikke en folkehelseutfordring. Tvert imot kan eldre betraktes som en ressurs i frivillig arbeid. Det er likevel en kjensgjerning at eldre er i en livsfase hvor risikoen for sykdom øker. Denne risikoen avhenger bl.a. av tidligere helseatferd og miljøpåvirkning. Blant eldre vil det også være sosiale utfordringer som følge av svekket funksjonsevne og at sosiale nettverk blir mindre. Regional strategi for folkehelse, vedtatt i fylkestinget i desember 2013, skisserer strategier og hovedsatsingsområder i budsjettperioden. Folkehelse skal være en tverrgående satsing i alle fagavdelinger. Telemark er et fylke som identifiserer seg med sterke kulturtradisjoner fra kyst til fjell; kulturarven langs kyst-telemark og vannveiene, gjennom industriaksen inn i Sogelandet og til fjellregionen. Dialekter, mattradisjoner, folkemusikk, dans, soger, skileik, kulturminner, kulturmiljøer, byggeskikk og håndverk representerer et mangfold som forsterker telemarkingens tilhørighet. Det gir et godt grunnlag for tilgang til kulturopplevelser og for økt attraksjonskraft. Strategi for kultur og kulturarv, vedtatt av fylkestinget i februar i år, skisserer utfordringer og hovedsatsingsområder i budsjettperioden. Bærekraftig økonomi Tilgang til arbeid vil over tid styre hvilke regioner som har befolkningsvekst. Velfungerende arbeidsmarkeder er avgjørende for all lokal og regional samfunnsutvikling 5. Bosetting og flytting har mange årsaker, og det varierer med flytternes bakgrunn, kjønn, livsfase m.m. Uten at lokalsamfunnet tilbyr relevant arbeid, er det likevel vanskelig å lokke en målbevisst arbeidssøker med andre lokale kvaliteter i stedet 6. Arbeid er fortsatt avgjørende for hvor folk bosetter seg 7, og arbeidsmarkedet i regionen må være stort nok, mangfoldig og dynamisk for å være attraktivt. Det gjelder spesielt når familier med behov for to arbeidsplasser vil bosette seg i regionen 8. Tall for arbeidsplassutviklingen i 2013 foreligger først i juni (hvert år). Tall for 4.kvartal 2012 viser at 15 fylker hadde økning i sysselsettingen fra 4.kvartal Størst økning hadde Rogaland og Sør-Trøndelag med 2,0 prosent hver. Fire fylker hadde en liten nedgang, deriblant Telemark. 5 NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst over hele landet. 6 Kjetil Sørlie (NIBR) : Bolyst og stedsattraktivitet motiver for å flytte og bo i distriktene. Olaf Foss (NIBR): Kan vi bo der vi vil og hvor er det? 7 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Miljøverndepartementet NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst over hele landet. 12

13 Sysselsatte etter arbeidssted. Årlig endring i prosent. Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold fylke -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 Kilde : Telemarksbarometeret Basert på tall for 2012 kommer Telemark godt ut etter grad av innovasjon og er rangert som nr. 5 av fylkene. Den høye andelen av innovative bedrifter er i stor grad konsern. Blant andelen lokale bedrifter er andelen vesentlig lavere. Etter i alt ti indikatorer for nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse, er Telemark rangert som nr. 16 av fylkene 9. Det er èn plass opp i forhold til 2010 og Det er i rapporten påpekt at utviklingen for 2012 isolert sett ikke er spesielt negativ. Det er fem fylker med sterkere relativ nedgang. Uten nedleggelsen av REC hadde utviklingen i Telemark vært langt mer positiv. Ved utgangen av februar 2014 var det registrert helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med februar i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 11 prosent i samme periode, og kun ett annet fylke hadde en nedgang. Arbeidsledigheten er 3,4 prosent i Telemark mot 2,9 prosent på landsbasis. Personer, gods og informasjon skal inn og ut av Telemark. Derfor er moderne, bærekraftig infrastruktur en forutsetning for samhandling, kunnskapsutveksling, næringsutvikling og livskraftige lokalsamfunn. Rundt i fylket er det ulik befolkningstetthet, trafikkbelastning og kollektivdekning, og det krever ulike løsninger. Grenland ligger nær kysten, og det gir muligheter for å videreutvikle havneanlegg og eksportrettet næringsliv. Det gjelder spesielt når en ser denne regionen i sammenheng med søndre Vestfold. Med utbyggingen av Vestfoldbanen og E18 vil Telemark om få år bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion med søndre Vestfold. Med utbygging av Sørvestbanen og E18 mot Agder, vil 9 Telemarkforsking; Regional analyse Telemark

14 det åpne seg tilsvarende muligheter for å bli en del av en større bo- og arbeids-markedsregion sammen med Agder-fylkene. Bærekraftig miljø Global oppvarming er den største samfunnsutfordringen i kommende tiår. Klimapolitikken har to innretninger: tilpasning til klimaendring og reduksjon av klimagassutslipp. Hoved- utfordringen for Telemark er de store utslippene av CO2 fra industrien, og dette krever direkte tiltak. Deretter kommer utslipp fra transport og husholdninger. Dette er også viktig for folks helse. Det gjelder å redusere behov for bilbruk, tilrettelegge for kollektivtrafikk, redusere energibruk (enøk, nybygg), bruke fornybar energi osv. Offentlig sektor har hovedansvar for kollektivtrafikk, er veieier, byggesaks- og planmyndighet. Det gir store muligheter for klimagassreduksjoner. I tillegg kommer vårt ansvar for tilpasning til klimaendringer gjennom arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i all planlegging. Transportsektorens klimagassutslipp må reduseres. Utvikling av moderne infrastruktur betyr at klima- og miljøbelastningen minimeres samtidig som nytteverdien maksimeres. Kollektivandelen er lav i Telemark sammenlignet med resten av landet. Det gir muligheter for klimagassreduserende tiltak gjennom å redusere behovet for bruk av privatbil. I Telemark er det mulig å dekke en større andel av energibehovet gjennom fornybare ressurser 10. Vannkraftressursene er for det meste utnyttet, men det kan fortsatt bygges småkraftverk. Telemark har store forekomstene av thorium og sjeldne jordartsmetaller, men det er det usikkerhet om det drivverdige potensialet. I tillegg har Telemark store sand- og grusressurser som Østlandet er avhengig av. Store skogområder gir rike muligheter til å utvikle og bruke bioenergi enda mer, samt som råstoff til å utvikle nye biobaserte produkter. I tillegg kommer vindkraft, sol, og industriell spillvarme. Større behov for matvareproduksjon betyr at dyrkbare arealer får økt verdi i årene som kommer. Ikke-fornybare natur- og kulturarvressurser i Telemark representerer store verdier. De må forvaltes på en slik måte at bruk og vern skjer i et langsiktig, bærekraftig perspektiv. Tap av biologisk mangfold er en vesentlig miljøutfordring. Hardangervidda, Setesdalsheiene, Blefjell og andre heiog fjellområder, samt sårbare kystområder, står for viktige ansvarsområder for en bærekraftig forvaltning. Telemarks omdømme En undersøkelse fra høsten 2011 viser at Telemark generelt har et godt omdømme i landets befolkning 11. Lite tyder på at bildet har endret seg. Samlet sett har 80 % av befolkningen utenfor fylket positive assosiasjoner til Telemark. Telemark er først og fremst forbundet med vakker natur og gode fritidsmuligheter, og fylket oppfattes som et godt oppvekststed og et trygt fylke å bo i. Samtidig vurderes Telemark lavt når det gjelder tilgang til interessante jobber eller som et godt sted å ta høyere utdanning. Folk utenfor fylket er vesentlig mer reserverte til jobbmuligheter, næringsutvikling og utdanning enn vår egen befolkning. Det er i 2013 gjennomført flere omdømmebyggende aktiviteter som bl.a. Telemarkskveld i Oslo, Fotavtrykk-konferansen og Nyttårsmøtet. 10 Telemark som energifylke. Rapport. Multiconsult Omdømmebarometeret

15 3.4 Telemark fylkeskommune som organisasjon Vårt verdigrunnlag Telemark fylkeskommune skal være en positiv samfunnsutvikler som søker resultater gjennom samhandling. Erkjennelsen av menneskeverdet og likeverdet er grunnlaget for vår opptreden og våre handlinger. Vi forvalter store verdier og ressurser. Dette krever at vi er ærlige, redelige og helstøpte. I møtet med omgivelsene kjennetegnes vi av Overblikk vi ser helhetlig og tenker tverrfaglig Mot vi opptrer kreativt og dristig der det er formålstjenlig Handlekraft vi er oppsøkende og aktive Kompetanse vi verdsetter kvalitet og fagkunnskap Tydelighet vi kommuniserer klart og handler målbevisst Trygghet vi skaper et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø Arbeidsmiljø og bedriftskultur Fylkeskommunen har i vedtatt personalpolitikk og personalstrategier som mål at den strategiske kompetanseutviklingen skal bidra til bedre ressursutnyttelse. Å ivareta en god bedriftskultur inngår som element i den strategiske kompetanseutviklingen. Alle ledere skal være kontinuerlig oppmerksomme på kompetanseutvikling for å nå målene. Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser, både i sentraladministrasjonen og i eksterne virksomheter. De viser at arbeidsmiljøet gjennomgående er godt, og at ansatte i Telemark fylkeskommune ikke skiller seg vesentlig fra landsgjennomsnittet. God kvalitet i oppgaveløsningen forutsetter ofte stor grad av samhandling på tvers av fag- og ansvarsområder. Medarbeiderundersøkelsene indikerer at følelsen av fellesskap med andre deler av fylkeskommunen kunne vært bedre. Undersøkelsene tyder på at lojaliteten i større grad er knyttet til eget virksomhetsområde enn til fylkeskommunen som helhet. Kommunenes beskrivelse av fylkeskommunen som mindre enhetlig understreker dette. I inneværende langtidsperiode skal organisasjonens bedriftskultur ha særlig oppmerksomhet. Ressursutnyttelse og kvalitet For å kunne levere gode tjenester og drive et aktivt utviklingsarbeid innenfor strammere økonomiske rammer er det nødvendig å være mer opptatt av bedre ressursutnyttelse. Det innebærer å vurdere om vi bruker ressursene på riktig måte og i riktig mengde for å nå målene våre. Bedre ressursutnyttelse henger nært sammen med kvalitet og tverrfaglig samarbeid i arbeidsprosessene. Kvalitetsforbedring forutsetter at organisasjonen har økt oppmerksomhet både på forebyggende tiltak som utvikling av rutiner, standarder og maler, på kontrolltiltak som evalueringer og brukerundersøkelser og på styringsverktøy som målstyring. Innføring av målstyring i hele organisasjonen skal sikre at virksomheten i større grad styres mot riktig kvalitet og at effekten av innsatsen blir systematisk vurdert. Samtidig kan disse utfordringene kun løses gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere. Organisasjonens samlede kompetanse må i perioden utnyttes best mulig. Særlig vil lederopplæring være et prioritert satsingsområde. Brukerorientering En tillitsskapende forvaltning forutsetter at fylkeskommunen utvikler en brukerorientering basert på åpenhet og involvering. Vi må kjenne brukerne våre og hvilke krav og forventninger de har til hva vi produserer og leverer. For fylkeskommunen er denne problemstillingen aktuell både for rollen som tjenesteprodusent og for rollen som utviklingsaktør. For en utviklingsaktør betyr bruker- 15

16 orientering å sikre at offentlige oppgaver løses med innsikt og kunnskap om lokale og regionale forutsetninger og behov, basert på en felles forståelse mellom ulike aktører. På flere ansvarsområder foretas det jevnlig bruker-/interessentanalyser. Det ble i desember 2013 gjennomført en felles bruker- og samarbeidsaktørundersøkelse. Undersøkelsen ga høyest score på tilfredshet med fylkeskommunale tjenester. Lavest score ble gitt på vår samhandling med eksterne aktører, på initiering av nye utviklingsprosjekter og på dialog om aktuelle saker og prosjekter med brukere og samarbeidsaktører. Alle ansvarsområder skal ha en bevisst brukerorientering som grunnlag for kvalitetssikring og forbedring. Innovasjon Det er forventninger til kommunesektoren om å motivere til nytenking og fremme en innovasjonskultur. Slike forventninger kommer bl.a. til uttrykk i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Offentlige anskaffelser er av et omfang som gjør at en selv liten økning av innovasjons-effekten kan få større betydning enn mange av innovasjonspolitikkens tradisjonelle virkemidler. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til økt samfunns-økonomisk nytte på flere måter. Innkjøp skal være et strategisk virkemiddel i fylkes-kommunens utviklingsarbeid med sikte på bedre tjenester til innbyggerne, effektivisering for det offentlige og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv. Forskingsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunns-utvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at eksisterende kunnskap oppdateres og videreutvikles. Samhandling lokalt, regionalt og internasjonalt på tvers av kunnskapsområder, bransjer eller sektorer er nødvendig for at ny kunnskap skal vokse frem. Gjennom Regionalt Forskningsfond og VRIprogrammet ivaretar og utvikler fylkeskommunen sin rolle som regional forskningsforvalter og samfunnsutvikler. Miljøperspektivet Fylkestinget vedtok i fylkestingssak 30/10 at alle virksomheter i fylkeskommunen skulle Miljøfyrtårnsertifiseres. Fylkeshuset er resertifisert i mars i år og arbeidet med skolene og de største tannklinikkene er under arbeid. Miljøarbeidet omfatter dokumentasjon av redusert forbruk på permanent basis og eventuelt merforbruk skal begrunnes og dokumenteres. Utfordringene for TFK og alle andre virksomheter er å forbli «miljøfyrtårn» etter at sertifikatets 3-årige gyldighet utløper. Miljøprestasjoner skal kontinuerlig forbedres og krever innsats av alle over tid. Satsingen på «Grønn IT» vil fortsette i perioden. Dette gjelder virtuelle løsninger som erstatning for servere som gir mindre varmeproduksjon og strømforbruk. TFK Eiendom utarbeidet i 2010 en strategi for energiforvaltning i TFK. Strategien har som formål å være et styringsverktøy i Telemark fylkeskommunes arbeid med energi-effektivisering, valg av energikilde og reduksjon av klimautslipp som følge av energibruk i egen bygningsmasse. Strategien skal gjelde både for eksisterende bygg og ved oppføring av nybygg. Det er lagt opp til at både strategi og handlingsplan skal evalueres og eventuelt revideres i løpet av Telemark fylkeskommune vil møte miljøutfordringene innenfor de fleste virksomhets-områder. På samferdselsområdet vil miljøperspektivet søkes ivaretatt i arbeidet med Bypakke Grenland og belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, i de to planene for samordnet areal og transport og gjennom planen for utvikling av intermodal godstransport i Vestfold og 16

17 Telemark. Teknologiutviklingen akselererer innenfor transport-sektoren med nye og miljøvennlige løsninger, som blant annet biogassdrivstoff, hurtig-ladestasjoner for el-bil og ulike kommunikasjonsformer som gjør det mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor bil. Dette gir nye muligheter for reduksjon av CO2, men er ressurskrevende og krever store investeringer. På området regional utvikling vil miljøperspektivet være mest tydelig i arbeidet for å ivareta vanndirektivet og forvaltning av fisk og vilt med sikte på en bærekraftig forvaltning av naturressursene. På næringsområdet vil miljøutfordringene kunne utgjøre grunnlaget for utvikling av ny teknologi og nye arbeidsplasser. 4 Fylkeskommunens økonomi Tabellen nedenfor viser hvordan driftsutgiftene fordeler seg mellom rammeområdene. Telemark prioriterer politisk styring og kontroll og regional utvikling i større grad enn Agder fylkene og Buskerud, målt i forhold til andel av totale netto driftsutgifter. Telemark bruker en mindre andel av totale netto driftsutgifter på administrasjon, fellesutgifter og folkehelse enn fylkene vi her sammenligner oss med. Tabell 1 Andel i % av totale netto driftsutgifter i Kilde: KOSTRA. Vest-Agder Aust-Agder Buskerud Telemark Politisk styring og kontroll 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,6 % Administrasjon, felles og folkehelse 5,5 % 5,5 % 6,2 % 4,2 % Videregående opplæring 55,4 % 60,7 % 58,1 % 58,6 % Tannhelse 4,7 % 4,1 % 4,5 % 4,4 % Regional utvikling 4,8 % -1,5 % 4,2 % 5,1 % Areal og transport 27,9 % 28,0 % 26,0 % 26,7 % Annet 0,7 % 1,7 % -0,1 % -0,7 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 4.1 Status og hovedutfordringer Telemark fylkeskommune står overfor en periode med reduserte rammer til drift. Dette skyldes både reduserte inntekter, store investeringer og et mål om en mer bærekraftig økonomi med større økonomisk handlingsrom. Økt lånegjeld og økte finanskostnader Fylkeskommunen har de senere år hatt et ambisiøst investeringsprogram og har høyt gjeldsnivå. Driftsinntektene hvert år skal dekke økte renter og avdrag. Dette fører til strammere driftsrammer. Telemark er blant de tre fylkeskommunene i landet som har høyest gjeldsnivå i forhold til driftsinntekter. Figuren nedenfor vises beregnet gjennomsnitt for de fire siste årene. 17

18 Ny investeringsstrategi er vedlagt, og medfører nye investeringer på 1,3 mrd. i perioden En vesentlig del av investeringene er finansiert med lån, og dette medfører økte finanskostnader, og dermed reduserte driftsrammer. I økonomiplan for 2014 til 2017 er det budsjettert med 43 mill. kr mer til renter og avdrag i 2017 enn i Redusert rammetilskudd I rammetilskuddet for 2014 er Telemark fylkeskommune kompensert for at fylket har flere åringer enn landsgjennomsnittet. Dette utgjør 32 mill. kr. i inntekter for fylkes-kommunen i I 2015 tilsier prognose fra SSB på middels vekst at tallet på åringer i Telemark skal ligge omlag på landsgjennomsnittet. Isolert sett vil dette føre til at ramme-tilskuddet blir redusert med om lag 32 mill. kr. Reduksjon i rammetilskudd som følge av demografiske endringer må ses i sammenheng med helheten i rammetilskuddet. Det er ikke lagt inn realvekst i rammetilskudd og skatt i MoB Praksis har tidligere vært å disponere realveksten først når statsbudsjettet er vedtatt på høsten, og realveksten er sikker. Ved å anslå en realvekst på 1,4 % vil de frie inntektene for 2015 øke med 28 mill. kr. Dette anslaget er høyst usikkert, men realveksten de siste årene har vært langt høyere enn dette. Skape økonomisk handlingsrom og en bærekraftig kommuneøkonomi En økonomisk politikk med overordnete økonomiske mål er en viktig forutsetning for å skape en bærekraftig kommuneøkonomi med et økonomisk og politisk handlingsrom. De vedtatte målsettingene for økonomistyringen i Telemark fylkeskommune (FT 35/13): Netto driftsresultat (resultatgrad) på 3 % Avsetning av positivt premieavvik til pensjonsfond Avsetning til rentebufferfond så lenge renta er lavere enn 5 % Avsette regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond Finansiere merforbruk i driften innenfor driftsrammene Ingen av disse målene er oppfylt i budsjett for 2014, og oppfyllelse av alle disse målene ville krevd en betydelig innstramming i driftsutgiftene. Det er vanskelig å oppnå alle disse målene uten en gradvis opptrapping. Det er derfor foretatt noen prioriteringer mellom målene 18

19 Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på en sunn kommuneøkonomi, og den viktigste målsettingen å oppnå i alle årene i LTP-perioden. Netto driftsresultat viser hva fylkeskommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Gjennomsnittet for fylkeskommunene var et netto driftsresultat på 5.2 % i 2012 og 6 % i 2013 (TBU-rapport mai 2014). Det er lagt opp til en opptrapping av premieavviksfond i LTP-perioden, slik at målet om full avsetning av premieavvik pensjon til disposisjonsfond ikke blir nådd i denne planperioden. Differanse mellom budsjettert årlig premieavvik og avsetting til fond er i MoB på 32 mill. kr pr. år. Det er lagt inn en økt avsetning på 2 mill. kr over 4 år. Det mangler fremdeles 24 mill. kr i 2018 for å nå målet om å sette av hele premieavviket til premieavviksfond. Målsetting om avsetning til rentebufferfond er ersattet med krav til egenfinansieringsandel av investeringene. Økt egenfinansiering av investeringene vil bidra til å bremse veksten i lånegjelden og finansutgiftene. Tilpasse driften til reduserte økonomiske rammer Å tilpasse driften til nye, strammere rammer vil være en stor utfordring i LTP-perioden. Hele organisasjonen vil få reduserte rammer, og virkningene av kuttene er omtalt under det enkelte rammeområde. For å sikre at avvik fra budsjetterte rammer blir fulgt opp er det foreslått et nytt mål om at avvik mellom regnskap og budsjett skal være maks 1 %. Ved prognose om større avvik enn 1 % skal det lages gjennopprettingsplaner for å få driften ned på budsjettert nivå. Det er også lagt opp til en gradvis opptrapping av kuttene, slik at organisasjonen får tid til å tilpasse seg reduserte rammer. 4.2 Investeringsprogram Investeringsstrategi for perioden inneholder forslag til investeringsnivå, prioriterte investeringer og finansiering av foreslått investeringsnivå. Investeringsnivå Foreslått investeringsnivå er en brutto ramme for 8-årsperioden på 1,9 mrd. kr. Investeringsprogrammet er en kombinasjon av konkrete tiltak og rullerende rammer. Prioriteringer av investeringstiltak er begrunnet ut blant annet fra politiske vedtak, retningsgivende planer, regelverk og økonomiske hensyn. Foreslått investeringsprogram for hvert område er vist i neste tabell. Her er de to neste 4- årsperiodene summert og de to siste årene i perioden i egen kolonne. Oppstillingen viser at økningene i all hovedsak er bygningsmessige tiltak. En av årsakene til dette er at investeringsstrategien er investeringsplanen for bygg og at en samlet behovsvurdering ikke blir ivaretatt av andre strategiske planer. 19

20 Tall i 1000-kr Forslag Sum 10 år Utstyr skole Utstyr tannhelse Utstyr IT Fylkesveger Bygg Sum investering anleggsmidler Eksisterende program Sum 10 år Utstyr Fylkesveger Bygg Sum investering anleggsmidler Endring Sum 10 år Utstyr Fylkesveger Bygg Sum investering anleggsmidler Finansiering Finansiering av investeringene tar hensyn til behov for stabilitet i driftsrammer og god økonomistyring. Nytt mål for å redusere finansutgiftene er foreslått ved å stille krav til egenfinansiering. Investeringsprogrammet skal ha 50 % egenfinansiering av sum investeringer i tiårsperioden. Som følge av målet i investeringsstrategien om 50 % egenfinansiering av totale investeringer i investeringsprogrammet blir et nytt mål foreslått: Sum investeringer i perioden skal ha 44 % egenfinansiering Pga. høye investeringer i første del av investeringsprogrammet er det ikke mulig å oppnå 50 % egenfinansiering i LTP-perioden , men med gradvis opptrapping av egenkapitalfinansiering vil målet kunne nås for totale investeringer i tiårsperioden. Konsekvenser av økt investeringsprogram og krav til egenfinansiering er lagt inn i strategien. Investeringsstrategien vil innebære følgende innstramminger i driften: Kolonne Besparelser drift/vedlikehold Økte finansutgifter Økt egenfinansiering Netto virkning på driften Oppsummert vil strategien innebære innstramming i driftsrammene på 6 mill. i Med en gradvis økning av egenfinansiering og økte finanskostnader vil virkningen på driften være på 20 mill. kr i

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007)

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007) () Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen) Innhold 1 Regjeringens politikk overfor kommunene...

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer