FYLKE OG BY - HAND I HAND!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKE OG BY - HAND I HAND!"

Transkript

1 FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti

2 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og meir offentleg styring! Bærekraftig utvikling Kamp mot fråfall og for meir praktisk undervisning! Ta heile fylket i bruk! Vidaregåande opplæring 5 Meir innhald og kompetanse! Mindre fråfall Ei samordna rådgjeving og yrkesrettleiing! Lik rett til utdanning! Lik tilgang på informasjon! Lovfestet rett til læreplass! Auka satsing på vaksenopplæring! Manger Folkehøgskule Eit arbeidsliv for alle! 7 Fagrørsla ein garanti for demokratiet! Miljøvenleg transport planlegging og offentleg styring av kollektiv trafikken 8 Meir buss, tog, bane og sykkel - mindre bil! Kollektivtrafikken tilbake i offentlig eige! Berre gang- og sykkelvegar kan snika i køen! By og land treng eit godt kollektivtilbod! Lyntog inn i framtida Vegnettet Fortsatt kamp for likestilling og likelønn 11 Fortsetja og auka kampen for likelønn Helse, idrett og friluftsliv 12 Betre helse med eit betre miljø! Tannhelse Eit inkluderande idrett og friluftsliv! Kultur til alle! 14 Energi og ressurs forvaltning 15 Mindre avfall! Meir matjord Ein glad laks Satsing på nye fornybare energikjelder Næringsliv og forsking 17 Eigarskap Forsking for ei betre framtid Eit landbruk som sikrar framtida Hordaland gror igjen Ei progressiv reiselivsnæring Internasjonal solidaritet 18

4 VÅR TIDS OPPGÅVER Nokon påstår at verda ikkje kan forandrast. Dei seier at samfunnet me lever i, er det einaste mogelege. SV meiner at det er feil! Me meiner at eit samfunn der menneska løyser problem i fellesskap, er mogeleg og at klasseskilje må erstattast av rettferdig fordeling og meir demokrati. Klimaendringane er menneskeskapte, og derfor må dei stoppast av oss menneske. Det er mogeleg å skape eit samfunn der menneske og miljø vert sette framfor profitt. Eit anna samfunn er ikkje berre mogeleg. Det er nødvendig. Derfor treng me sosialisme! Meir miljøvenleg transport og meir offentleg styring! SV meiner offentleg eigarskap innanfor kollektivtransporten er nødvendig for å sikra god samhandling og gode tilbod. Private kollektivselskap som opererer med offentlege driftstilskott, må få krav om samordning med andre kollektivtilbod. Det må og leggjast vekt på å utvikla tilpassa transporttilbod i grissgrendte strøk. energi, redusera utslepp av klimagassar, spara naturen for unødvendige inngrep og betre den lokale luftkvaliteten. IVARETA KLIMAET VED Å Satsa meir på energiøkonomisering ved å rusta opp og effektivisera overføringsnettet IVARETA LANDSKAPET OG DET BIOLOGISKE MANGFALDET VED Å Kjempa mot alle forsøk på å oppheva vernestatusen til verna vassdrag IVARETA LOKAL LUFTKVALITET, SPESIELT I BERGEN, VED Å Satsa på eit utvida kollektivtilbod i tillegg til køprising og differensierte miljøringsatsar. auka utbygging og løyving til kollektivtrafikk og gang og sykkelvegar, særleg i bynære område, samtidig som me vil sikra eit godt basistilbod i distrikta full utbygging av bybane i retning Nordhordland, Sotra, Os, og Fyllingsdalen og Haukeland innan 2025 krevja ei opprusting av Vossebana med dobbelt jernbanespor gjennom Ulriken og einingstakst på toget til Arna SV er i mot konkurranseutsetjing og vil ikkje forlenga anboda innanfor kollektivtrafikken. Me vil arbeida for å oppretta eit offentleg eigd fylkeskommunalt driftsselskap for kollektivtrafikk. Bærekraftig utvikling Klimaendringane er vårt største miljøproblem, og Noreg må gå føre og visa at det er mogeleg å laga eit klimavennleg samfunn. Redusert energiforbruk er av dei viktigaste klimatiltak me kan gjennomføra. Energibruken må også verta meir effektiv. Gjennom energi- økonomisering kan me erstatta bruk av fossile brennstoff med fornybar Kamp mot fråfall og for meir praktisk undervisning! SV går inn for ein heilskapleg skuledag som kombinerer fag, fysisk aktivitet, måltider og andre praktiske, sosiale og estetiske aktivitetar. Fråfall i opplæring må løysast med tidleg innsats, tydelege forventningar og tettare oppfølging. SV ønskjer ein meir praktisk skule og ei styrka lærlingordning i tett samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, saman med å sikra alternative utdanningsvegar. betra yrkesretting av fellesfaga og syta for ei meir praktisk tilnærming oppretta elev og lærlingombod gå mot karakterstyrt inntak. Bustad skal vera det viktigaste kriteriet for inntak! innføra gratis skuleskyssordning og gjøre ungdomskort frivillig. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

5 Ta heile fylket i bruk! Levedyktige og varierte arbeidsplassar må finnast der folk bur. Nærleiken lokalsamfunnet har til ressursgrunnlaget, legg betre til rette for høgare kvalitet, mindre sløsing, fleire arbeidsplassar og meir demokratisk kontroll. Det tyder mellom anna satsing på desentralisert småskala landbruk og fiskeri, industri- og tenesteproduksjon og kultur og reiseliv i distrikta. verna dyrka jord og dyrkbar mark halda oppe småskalalandbruk og familiejordbruk utvikla reiselivsnæringa i heile fylket gje gode rammevilkår for næringar som vil bidra til å løysa klimaproblema VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Kompetanse er ein berebjelke SV sin politikk, og me arbeider for ein inkluderande skule som lar kvar enkelt elev få utvikla seg i tråd med sine evner og interesser. Fylkeskommunen driv over 40 vidaregåande skular spreidde i heile fylket, og SV arbeider for at desse skulane skal vera gode arbeidsplassar for både elevar og tilsette. SV ønskjer ein mangfaldig fellesskule som oppmodar elevane til å tenkja sjølve! Difor vil SV styrkja elevråda og elevstyrte aktivitetar ved skulane. Difor vil SV støtta initiativ frå skulane om ulike pedagogiske og organisatoriske forsøk. omsynslaus sløsing med ressursar. Ein reduksjon av fråfallet med 20-30% vil spara 5-9 milliardar pr årskull på landsplan. betre samarbeid mellom ungdomsskulen og vidaregåande betre ressursar til vg. skular med låge inntakspoeng betre yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming betre integrering i klassene betre rammevilkår for bedriftene betre norskopplæring for framandspråklege elevar betre rammevilkår for kontaktlærarar Meir innhald og kompetanse! Kunnskapsløftet skal gje betre opplæring tilpassa til kvar elev, og for å få dette til, vil SV tilsetja fleire lærarar i skulen. Kunnskapsløftet skal skje nedanfrå, og då må etterutdanninga av lærarane styrkjast. Godt kvalifiserte og motiverte lærarar er ein føresetnad for at opplæringa kan verta meiningsfull for elevane. SV vil også styrkja spesialundervisinga slik at alle elevar kan få tilrettelagt undervisning, både i skulen og ved eventuelt opphald på institusjon. Mindre fråfall Det store fråfallet i vidaregåande opplæring er ein av dei faktorane som skaper størst sosial ulikskap i samfunnet vårt. Både dei personlege og dei samfunnsmessige omkostningane er store. Hordaland SV meiner dette er setja inn vikarar ved kortare og lengre fråver at alle minoritetsspråklege born skal ha tilbod om morsmålsundervisning og tospråkleg fagundervisning ha sommarskule for elevar som treng ekstra undervising for å greia eksamen oppretta elev- og lærlingombod Ei samordna rådgjeving og yrkesrettleiing! For at alle elevane skal få positiv skulekvardag og at fleire elevar fullfører utdanninga si, vil SV styrkja den sosialpedagogiske rådgjevingstenesta i samarbeid med helsesøstertenestene. Det er også naudsynt å byggja ut yrkesrettleiinga både med ressursar og kompetanse. Til det trengst eit betre samarbeid med ungdomsskular, VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

6 høgskular, universitet og næringsliv, slik at rettleiarar er best mogeleg oppdaterte. Her må fylkeskommunen ta eit samordningsansvar. Elevar må få kunnskap om og lyst til å skape arbeidsplassar og få læra om rettar og plikter i arbeidslivet, då må det etablerast ungdomsbedrifter ved alle dei vidaregåande skulane. styrkja rådgjevarkompetansen stimulera til ungdomsbedrifter innføra forsøk med skulepsykolog ordning Lik rett til utdanning! For SV er det viktig å ha gode vidaregåande tilbod i heile fylket med ei breidde i utdanningsprogramma. Der det er få elevar i eit fag, må faget kunna tilbydast desentralisert via nettbasert opplæring, slik at elevane kan få fleire fag etter eige ønskje utan å måtta flytta. Læremiddel og naudsynt materiell til vidaregåande opplæring skal vere gratis. SV går imot kopipengar og alle andre former for eigenbetaling i skulen. Sv er mot inntak berre etter karakter og meiner det må vera ein rett å få gå på næraste skule. Lik tilgang på informasjon! SV meiner det er viktig at elevar har gratis tilgang på bøker, tidskrift, digitale læremiddel osv. skulebiblioteka må få gode rammevilkår bokbåten skal framleis eksistera. arbeide mot eit karakterstyrt inntak, me ønskjer at bustad skal vera det viktigaste kriteriet for inntak ha gratis skuleskyssordning, kjøp av ungdomskort må vera frivillig redusera elevtalet i undervisingsgruppene, maks elevtal i ei gruppe må setjast til 25 ta bort den tvungne samanslåinga av klassar i fellesfag arbeida for at skuleelevar får eit skikkeleg arbeidsmiljø og godt inneklima at skulelokale, undervisningsutstyr og teknologisk/it utstyr må få universell utforming at det må innførast høve til å låna instrument for elevar på musikk/dans/drama at alle skulane i fylket skal ha ei elevkantine med eit tilfredsstillande mattilbod at ein tilbyr leksehjelp at bruk av digitale læremiddel i dei ulike faga skal vera eit val for den einskilde skule og elevråd at alle elevar skal få trykte læremiddel. styrkja samarbeid med den kommunale helsesøstertenesta og idretts- og friluftsorganisasjonar. Lovfestet rett til læreplass! SV vil styrkja fagopplæringa og ha ei statusheving for yrkesfaga. SV vil arbeida for fleire læreplassar, også innan nye og utradisjonelle yrke. SV GÅR INN FOR å lovfesta retten til læreplass og auka lærlingtilskotet å vidareutvikla lærekandidatordninga og auka tilskotet slik at fleire unge kan få plass i arbeidslivet at elevar må kunna gå 4 år parallelt i skule og arbeid fram mot fagbrevet. Auka satsing på vaksenopplæring! Mange vaksne og unge vaksne har av ulike årsaker ikkje fullført vidaregåande opplæring. For vaksne innvandrarar er vaksenopplæring innan fagopplæring, språk og kultur viktige møteplassar, og desse bør få særlege rettar til vidaregåande opplæring. Dei vidaregåande skulane skal kunna gje målretta og brukartilpassa etter- og vidareutdanningskurs for vaksne i sitt nærområde, slik at det blir lettare å kombinere arbeid og utdanning. Manger Folkehøgskule Hordaland Fylkeskommune har eit særleg ansvar for Manger Folkehøgskule, og SV vil at denne skulen skal kunna utvikla seg med varierte tilbod til både norsk og utanlandsk ungdom. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

7 EIT ARBEIDSLIV FOR ALLE! Kommersielle selskap er i ferd med å erobra den norske velferdsstaten. Presset mot dei offentlege velferdsordningane aukar. Sterke krefter i samfunnet er ute etter å opna kjerneverksemder i velferdsstaten på vidt gap for private investorar. Å skaffa seg sugerør ned i dei offentlege kassane er attraktivt, ikkje minst fordi det kan gje ei stabil og sikker avkastning på investert kapital. Det å heller satsast på å utvikla kvaliteten på tenestene og sikra anstendige arbeidsvilkår for eigne tilsette. Arbeid gjev oss fellesskap og tilhøyre, og difor er arbeidsløyse ei sløsing med menneskelege ressursar og ei viktig årsak til aukande økonomisk og sosial ulikskap mellom folk. Det er ei nasjonal målsetting at arbeidslivet skal vera ope for alle. Arbeidslivet sine krav om å få ned sjukefråveret må ikkje føra til at sjuke eller eldre arbeidstakarar vert utestengde. Det er ofte behov for målretta tiltak ut frå den enkelte sine behov, og fylkeskommunen må vera eit føredøme som IA-verksemd. stillingar store nok til å gje pensjon. redusera bruken av mellombels tilsette og redusera overtidsarbeid arbeida for at fylkeskommunale stillingar skal vera heiltid, ikkje deltidsstillingar at eldre arbeidstakarar skal kunna halda fram i arbeidslivet til dei når pensjonsalderen arbeida for eit koordinert samarbeid mellom skule og nav om overgangen mellom skule og arbeidsliv at funksjonshemma elevar får tilbod om læreplass tilpassa deira behov arbeida for auka driftsstøtte til dei funksjonshemma sine organisasjonar at fylkeskommunale oppdrag skal gå til firma som har ordna løns- og arbeidstilhøve for sine tilsette og som følgjer ILO-konvensjonen at det offentlege må ta eit særleg ansvar for å tilsetja innvandrarar og funksjonshemma fylkeskommunen skal kunna tilby ungdom sommarjobb Menneske med ulike funksjonshemmingar skal ha same mogelegheiter innan alle samfunnsområde. I all planlegging og utforming skal det takast omsyn til at produkt og omgjevnader skal kunna nyttast av alle utan at det er behov for spesiell tilpassing eller utforming. Tilpassing av arbeidsplassar og oppgåver er eit viktig verkemiddel for å auke arbeidsdeltakinga til denne gruppa. Ikkje-vestlege innvandrarar er overrepresenterte både i låginntektsgruppa og mellom dei som ikkje har noko arbeid. Særleg gjeld dette personar med kort butid i Noreg. Utanlandske arbeidssøkjarar kan møta store vanskar når dei søkjer arbeid. Svak tilknyting til arbeidslivet fører til inkludering i det norske samfunnet. dårlege levekår og hindrar ei vidare hindra utskiljing og andre former for privatisering av fylket sine oppgåver styrkja arbeidsmiljøet, helse og tryggleik på fylkeskommunale arbeidsplassar at fylkeskommunen også skal vera ein arbeidsstad for personar med yrkeshemming, helseproblem og sosiale vanskar, og at alle får Fagrørsla ein garanti for demokratiet! Fagrørsla har vore ei av dei viktigaste drivkreftene for sosial og økonomisk utjamning og demokratisering av samfunnet. I dag står fagrørsla under press, både på arbeidsplassane og i samfunnet elles. I eit demokratisk samfunn er det ikkje akseptabelt at arbeidsgjevarane åleine har råderetten over næringslivet og arbeidsplassane. SV ØNSKJER å styrkja arbeidstakarane sin medverknad, også gjennom ulike former for samvirke at fagrørsla skal få betre representasjon i fylkeskommunale styre og utval å gje utvida forhandlingsrett når det gjeld arbeidsorganisering, leiing, innføring av ny teknologi, arbeidstidsordningar og arbeidsmiljø VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

8 MILJØVENLEG TRANSPORT - PLANLEGGING OG OFFENTLEG STYRING AV KOLLEKTIV TRAFIKKEN Berekraftig utvikling er ein grunnfesta del av SV-politikken og rommar eit absolutt krav om solidaritet med komande generasjonar. Ein politikk for berekraftig utvikling inneber vern av miljøressursar og ei forsvarleg forvalting av naturressursane. Den største og viktigaste utfordringa i vår tid er å løysa dei globale klimaproblema. Ein tredel av norske klimagassutslepp kjem frå vegtrafikk, sjøtransport og luftfart. I Bergen kjem meir enn 68 % av utsleppa frå mobile kjelder, i hovudsak vegtransport. Lokale miljøproblem gjer det òg nødvendig med nye transportløysingar. Vegtrafikken er ei hovudkjelde til svevestøv og NOX, og står for 80 prosent av dei registrerte støyplagene våre. For folk som bur langs veg og i tett folka område, gir luftforureininga alvorlege helseproblem. Vekst i biltrafikk vil bandleggja mykje meir matjord på landet og areal i byane enn vekst i kollektivtrafikk vil gjere, spesielt vil dette gjelda Bergen. Ein sosialistisk og miljøvenleg samferdslepolitikk er ein politikk til nytte for den jamne innbyggjar for å gjera kvardagen tryggare og enklare, samstundes som arbeidet skal tuftast på felles, kollektive og offentlege løysingar. Målet er å gjennomføra ei grøn modernisering og klimaomstilling av norsk samferdsle. Meir buss, tog, bane og sykkel mindre bil! Den mest effektive måten å redusera klimagassutslepp frå transportsektoren på, er å redusera trongen for transport i samfunnet. SV vil arbeida for at all areal og samfunnsplanlegging medverkar til å redusera transporttrongen. Samferdsleplanlegginga må leggja til rette for at det blir enklast råd for innbyggjarane å nå arbeid, skule og barnehage med minst mogleg bilbruk, til dømes gjennom eit mykje betre kollektivtilbod og eit samanhengjande og trygt nett for gåande og syklande. Det er naudsynt med ein vesentleg reduksjon i bruken av privatbil, spesielt i Bergen. Hordaland SV vil ha eit mykje betre kollektivtilbod enn i dag. Eit utvida tilbod vil gje betre velferd både i Bergen og i distrikta. Eit tenleg kollektivtilbod kan vera med på å redusera fråflytting og gjera distrikta meir attraktive å bu i. Bergen sentrum fri for personbilar er ein nær visjon me har! Det krev billeg parkering utanfor bykjernen med billeg bybane og bussar til sentrum. Bybane til alle bydelar i Bergen vil letta på trafikkvanskane i Bergen og tilkomsten til Bergen for reisande frå resten av fylket. SV vil arbeida for hurtigbåtar frå Askøy, Nordhordland og Sunnhordland/ Hardanger, og me vil ha ei modernisert og rask Bergensbane. Innan 2020 skal køyretida ned til 4 timar. Vossebana frå Voss til Bergen skal få ny trase frå Trengereid til Arna og dobbelt spor gjennom Ulriken. Transportmiddel og terminalar må få ei universell utforming slik at alle reisande, også rørslehemma, blinde og orienteringshemma får fullt tilgjenge. Hordaland SV vil leggja stor vekt på omsynet til naturinngrep og arealbruk i samband med løysing av samferdsleoppgåver. Store veg- og bruprosjekt som alt er vedtekne, må fylgjast nøye for å hindra store kostnader og skader på natur og miljø. Før alle store veganlegg vert sette i gang, må det utførast seriøse konsekvensutgreiingar og ekstern kvalitetssikring. SV vil arbeida for tenlege vegar og eit godt kollektivtilbod der folk bur, i heile fylket. SV vil prioritera rassikring, langt betre vedlikehald og opprusting av eksisterande vegnett. Dersom dei daglege sykkelturane i Noreg vert erstatta med bilturar, ville talet på bilturar auke med 6%. Både med omsyn til samfunnsøkonomi og transportkapasitet, er det mykje å spare på at flest mogeleg syklar til arbeidet. I tillegg vil auka sykling gje betre livskvalitet for den enkelte sidan det gjev ein helsegevinst gjennom fysisk aktivitet. I store delar av Hordaland er sykling mogeleg i største delen av året grunna lite snø og milde vintrar. SV ønskjer at Hordaland skal bli det fremste sykkelfylket i Noreg. Ein ønskjer sterk satsing på sammanhengande sykkelvegar både i tettstadene, og mellom kommunane. Det skal leggjast til rette for auka bruk av sykkel til og frå VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

9 jobb, og me vil ha auka satsing på sykkelturisme i dei delane av fylket kor dette er spesielt aktuelt, til dømes i Hardanger, Bømlo, Øygarden. England viser at det ikkje er noko å spare på dette, og OPS gjev ingen garanti for meir effektiv og billeg utbygging av samferdselsprosjekt. SV vil ha ein samferdslepolitikk som gjev trygg transport. I botn for eit slikt system skal liggja nullvisjonen. Det inneber ingen drepne eller alvorleg skadde i trafikken. For å nå dette målet, må farten ned på ein rekke vegar. By og land treng eit godt kollektivtilbod! Kollektivtrafikken tilbake i offentlig eige! All erfaring tilseier at anbod og konkurranse i kollektivtrafikken fører til dårlegare tilbod til passasjerane og dårlegare lønns- og arbeidsvilkår for dei tilsette. Anbodsregimet i Hordaland er ikkje eit unntak her. Hordaland har hatt alt anna enn ei sikker og billeg drift av kollektivtrafikken dei siste åra, snarare tvert imot. Dersom Hordaland skal lukkast med målet om eit betre kollektivtilbod, må både eigarskap og drift førast tilbake til det offentlege slik det skjer fleire store byar i Europa. For å oppnå gode løysningar, må det satsast på dei tilsette i kollektivselskapa som har røynsle og kunnskapen som trengs for å gi et godt tilbod. Dagens regime med anbod gjer kvardagen utrygg for dei tilsette, og stadige utskiftingar av leverandørar svekkjer tilbodet for dei reisande. Ei heilskapleg rekommunalisering av kollektivtrafikken i Hordaland må og inkluderere drift av kollektivtrafikken. SV vil bruke kommande periode til å arbeid aktivt for å etablere eit offentleg eigd fylkeskommunalt driftsselskap som kan kjøpa tilbake kollektivtenesta så fort som mulig, slik at ein kan få betre kontroll og større stabilitet i denne viktige tenesta for folk og for miljøet. Berre gang- og sykkelvegar kan snika i køen! SV er mot forskotering av veganlegg. Dette er sniking i køen og bind opp store delar av budsjetta på førehand. Ein slik politikk gjer at fylket har særs lite frie midlar til å bruka på viktige hasteprosjekt. SV kan berre godta forskotering av trafikksikringstiltak som gang- og sykkelvegar. I prioritering av samferdsleprosjekt vil Hordaland SV halda seg til vedteken Nasjonal Transportplan og vera aktiv i rulleringa av denne. Me er mot Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Erfaringane frå auka utbygging av kollektivtilbodet, særleg i bynære område, men også syta for eit godt basistilbod i distrikta, som til dømes gjennomgåande bussruter. I samband med staten må styrkja investeringane innan kollektivtrafikken styrkja investeringane innan kollektivtrafikken i samarbeid med staten at ungdomskortet gjeld for aldersgruppa opp til 25 år og studentkortet opp til 35 år. Ungdomskortet skal og gjelde for nabofylka og på sikt for heile landet. auka løyvingar til kollektivtransport frå fylkeskommunen, slik at ein kan halda lågare takstar gjere TT-kortordninga for funksjonshemma betre ved at ledsager får gå gratis ved framvising av TT-kortet arbeida for full utbygging av bybane i retning Nordhordland, Sotra, Os og Fyllingsdalen, samt Haukeland. Bygging av Bybanen må inn i Nasjonal transportplan, og vere ferdig utbygd innan ha bussar på biodrivstoff som ikkje er dyrka på matjord. I tillegg vil me ha el-drivne bussar. Trolleybusslinja i Bergen må gå via Paradis og Oasen. at alle 4-felts innfartsårane til og frå Bergen sentrum får kollektivfelt med ei overgangstid på 2 år med yrkestransportfelt. Kollektivfelt er SV si straksløysing for å gjera kollektivtilbodet meir stabilt til lågare kostnad og med mindre lokal forureining av luft. ha fleire stader for parkering utanfor Bergen med fri skyss til sentrum ( parker og skyss - system). Dette vil vera SV sitt forsøk med gratis kollektivtrafikk etablere nye kollektivtrasear frå Askøy, Sotra og Nordhordland, kombinert med hurtigbåtar. På sikt er bybane løysinga. påleggja ulike transportkontraktørar rutesamarbeid der de opererer i same område. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

10 Lyntog inn i framtida ha eit jernbanetilbod som er eit konkurransedyktig alternativ til fly. etablera eit høgfartsnett mellom dei store byane i Sør-Noreg, kombinert med ei stor nærtrafikksatsing på jernbane vil arbeida for at Bergensbana blir rusta opp til å køyra Oslo- Bergen på 4 timar i Utbygginga må så langt råd er samordnast med førebuing av høghastigheitsbane, mellom anna må felles trase bli utgreidd for Ringeriksbana. støtta forkorting av Bergensbana gjennom bygging av Ringerikslina arbeida for dobbelt jernbanespor gjennom Ulriken og kjempa mot ny tunnel for bilar. krevja ei opprusting av Vossebana einheitstaksten skal også gjelda med toget til Arna PÅ SJØEN VIL SV arbeida for bruk av miljøvenleg drivstoff på ferjer og hurtigbåtar, og så fort teknologien tillet det, vil me ha batteridrevne ferjer. ha ei prøveordning med gratis ferjer. styrkja hurtigbåten Snarvegen på Askøy med kollektivsubsidiar og et godt koordinert busstilbud på Askøysida, kombinert med gratis busstilbod i Bergen. at ferjesambandet Utne - Kvanndal må oppretthaldast med same frekvens som i dag og med moderne ferjemateriell. å auka rassikringsmidlar å rusta opp eksisterande fylkesvegar til 10-tonns akseltrykk og 18,75 m vogntog ein restriktiv bruk av bompengeprosjekt fordi bompengar er ein sosialt skeiv skatt som ofte verkar urettferdig. Eit krav er at det har lokal politisk tilslutning. minst ein bompengefri veg frå Bergen til Hardanger, jamfør Rv 550 utbygging av fylkesvegnettet, ikkje minst i kommunar som Askøy, Radøy, Tysnes og Osterøy. fleire nattferjer og ferjeavgangar som alternativ til nye kostbare fjordkryssingsprosjekt, som kan komme gjennom ein eventuell ferjefri E39 forsera opprusting av det som tidlegare var det øvrige riksvegnettet og som no er under fylkeskommunen opprusting av ferjesambandet Tørvikbygd Jondal. SV SEIER NEI TIL vegtunnel gjennom Ulriken nye dyre motorvegar i Bergens-distriktet ny veg over fjellet frå Sauda til Etne Vegnettet SV GÅR INN FOR Miljøring kring Bergen, der inntektene primært blir brukt til kollektivtrafikk, sykkel- og gangvegar. Det skal innførast ei avgift som gjer det ekstra dyrt å køyra når trengselen på vegane er størst (rushtidsavgift). Avgifta vil føra til betre framkome, mindre utslepp frå vegtrafikken og auka inntekter til drift av kollektivtrafikken. Bompengeprisen skal ikkje vere lågare enn prisen på ein enkeltbillett på kollektivreiser. auka satsinga på gang- og sykkelvegar, både i tettstader og mellom kommunane og å utarbeida ein sykkelstrategi for heile fylket trygge bruksvegar / riksvegar med to felt, gul midtstripe og gang- og sykkelvegar itilknyting til vegen VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

11 FORTSATT KAMP FOR LIKESTILLING OG LIKELØNN Kampen for full kvinnefrigjering og likestilling er ein kamp for rettferd for alle, og vårt mål er eit samfunn der kjønn ikkje skal avgrensa folks fridom. SV er eit feministisk parti. Det tyder at me erkjenner at kvinner vert undertrykt politisk, sosialt og økonomisk og at me ønskjer å gjera noko med det. Kvinner er underrepresentert i maktposisjonar, kvinner eig mindre og tener mindre enn menn. Noreg har ein av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarknader, og dei vidaregåande skulane er ein viktig arena der grunnlaget for val av yrke og lønnsnivå vert lagt for svært mange. Kvinner tener i snitt 85% av det menn tener per time og dei jobbar oftare deltid. Økonomisk sjølvstendigheit er nøkkelen til kvinnefrigjering. Kampen for likeløn og heiltidsarbeid er derfor ein berebjelke i det feministiske arbeidet. Det mest ekstreme utslaget av maktforholdet mellom menn og kvinner kjem til uttrykk gjennom menns vald mot kvinner. Dette er eit alvorleg samfunnsproblem i vårt land og internasjonalt. Det må ein langt større og meir systematisk innsats til frå samfunnet si side for å kjempe mot denne valden. På same måte må seksuell trakassering av kvinner sjåast på som eit samfunnsproblem, og ikkje eit problem for den enkelte kvinne. SV-KRAV PÅ VEGEN MOT EIT LIKESTILT SAMFUNN ta vare på og styrkja velferdsstaten; kampen for velferdsstaten er ein kamp for kvinnearbeidsplassar og kvinnerettar. det skal leggast til rette for at kvinner og småbarnsforeldre kan delta og vera politisk aktive på lik line med alle andre. oppretthalda og utvikla ordningar for barnepass ved møte i fylkeskommunen. betre permisjonsordningar for fylkeskommunalt tilsette med verv innan politiske organisasjonar som ikkje er av parlamentarisk karakter, til dømes at dei som har verv som fylkesleiarar, sentralstyremedlem og liknande har rett til fritak frå jobb på lik line med dei som er vald inn i fylkesting og bystyre/heradsstyre/ kommunestyre. fylkeskommunen skal i samarbeid med fagrørsla sikre tilsette gode og trygge arbeidstilhøve bekjempa seksuell trakassering i den vidaregåande skulen ved å setja i gang kampanjar mot seksuell trakassering og kartleggja omfanget av seksuell trakassering i den vidaregåande skulen i Hordaland tilby elevar og tilsette kurs i feministisk sjølvforsvar styrkja seksualundervisninga i den vidaregåande skulen. fylkeskommunen skal vere ein aktiv samfunnsaktør i kampen mot pornografi og prostitusjon. familievaldskontor opprettast ved alle politidistrikt i fylket. «Alternativ til vold» etablerast i Bergen/ Hordaland. kommersialisering og reklame i offentleg rom og infrastruktur skal avgrensast. organisasjonar som bruker kulturarenaen som møteplass for minoritetskvinner og etnisk norske må styrkjast. Fortsetja og auka kampen for likelønn sikra lik lønn for arbeid av lik verdi innan fylkeskommunen. oppfylla krava til rapportering av likestillingsstatistikken, og identifisera om det er lik lønn for arbeid av lik verdi i Hordaland fylkeskommune. vidareføra arbeid med å kartleggja omfanget av uønska deltid og gå i aktiv dialog med fagforeiningane om korleis kejmpa imot dette innan fylkeskommunen. ha ei mykje meir aktiv haldning og politisk press mot Kommunanes Sentralforbund (KS) med omsyn til fylkeskommunal arbeidsgjevarpolitikk. mellom anna korleis KS agerer i dei store tariffoppgjera i forhold til å få til ein større nasjonal likelønssatsing og eit likellønløft frå sentrale myndigheiter. stanse overdriven bruk av overtid. setja i gang forsøksordningar med 6 timars normalarbeidsdag eller 30 timars arbeidsveke, og generelt kjempa for reduksjon av normalarbeidsdagen. auka rekruttering av kvinner til leiarstillingar i fylkeskommunale bedrifter og institusjonar. tilby VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

12 leiarutviklingsprosjekt for fleire leiarar på mellomleiarnivå det er eit mål at fleire kvinner går frå å vera mellomleiarar til å vera toppleiarar. inspirera til mindre kjønnstradisjonelle fag- og yrkesval gjennom aktiv rådgjeving på skulane vurdera oppretting av eigne jenteveker for jenter som ønskjer å velja utradisjonelle fag i den vidaregåande skulen, etter oppskrift frå «jentedagen» til NTNU og sivilingeniørutdanningane. HELSE, IDRETT OG FRILUFTSLIV Betre helse med eit betre miljø! Nordmenn er blant dei friskaste i verda, målt ut frå forventa levealder og kor mykje me er sjuke, og me veks opp i eit av verdas beste velferdssamfunn. God helsetilstand er eit resultat av komplekse samspel mellom arv, miljø og livsstil. Ein viktig føresetnad for god helse er eit sunt og helsefremmande miljø. Negative miljøforhold som luftforureining, støy og miljøgifter, representerer ein trussel for alle, men spesielt for barn og unge si helse både på kort og lang sikt. Me veit at god helse er skeivt fordelt i befolkninga og følgjer dei sosiale skiljelinene, der personar med høg utdanning og høg inntekt er dei friskaste. Det er naudsynt med fortsett trykk på å fjerna tradisjonelle miljøfaktorar som forureining og støy, men det bør i tillegg setjast inn eit sterkare søkelys på dei sosiale miljøfaktorane si innverknad på folk, og spesielt barn og unge si helse. Barn og unge skal ha omgjevnader som er tilrettelagde for idrett, leik og friluftsliv, same kva sosial og kulturell bakgrunn og geografisk bustad dei har. Skulane må leggja til rette for uteaktivitet, idrett og friluftslivet styrka samarbeid med den kommunale helsesøstertenesta og idretts- og friluftsorganisasjonar førebyggja sjukdommar og skadar SV i Hordaland vil ha eit breitt offentleg helsetenestetilbod i fylket vårt, ubunde av folk si inntekt eller bustad. Ikkje alle innbyggjarane i Hordaland er friske heile tida, alle er me avhengige av eit godt helsestell og gode tenester! SV var mot føretaksreforma av sjukehusa og vil jobba for å få ei betre demokratisk styring og forvalting av spesialisthelsetenesta. Helsetenester skal ikkje handlast med som om dei var ein heilt ordinær vare i ein marknad, men vera ein viktig del av velferdstilbodet til dei som treng det. SV ønskjer å styrkja arbeidet med førebygging i vid forstand og at fylkeskommunen politikk for førebygging og betre folkehelse skal ha eit betre miljø som mål. Folkehelsearbeidet er sektorovergripande og omfattar tiltak i mange samfunnssektorar. SOM REGIONAL KOORDINATOR FOR FOLKEHELSARBEIDET, MEINER SV AT FYLKESKOMMUNEN BØR FOKUSERA PÅ Å utvikla et samfunn som legg til rette for positive helseval og sunn livsstil. Eksempel på dette er tilrettelagde sykkelvegar, sunn og kortreist mat, godt kantinetilbod ved offentlege institusjonar som vidaregåande skular, billeg og breitt idretts- og friluftsliv. fremja tryggleik og medverknad for den einskilde og gode oppvekstvilkår for barn og unge, til dømes minka privatbilismen i bysentra og redusera luftforureininga. Tannhelse Den offentlege tannhelseenesta i fylket er godt utbygd og virkar bra for dei gruppene det gjeld. Men altfor mange som treng tannhelseteneste, fell utanfor tilbodet, og det vil SV gjera noko med! Sjukdom i tenner og munnhola må sidestillast meir med annan sjukdom. Alle innbyggjarar som ønskjer det, må få eit rimeleg tilbod med låg eigendel for sjukdomar som til dømes karies og tannkjøttbetennelse. På sikt må tannhelse for vaksne betalande grupper vera på lik linje med resten av helsetilbodet i Noreg. Nye grupper må koma inn under den offentlege tannhelsetenesta sitt virkeområde. I PERIODEN hindra ytterlegare nedlegging av tannklinikkar i distrikta. SV vil foreslå at den offentlege tannlegetenesta VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

13 blir utbygd og at det blir innført driftsavtalar med privatpraktiserande tannlegar etter modell frå privatpraktiserande legar med driftstilskot. utvikla ressursklinikkar med mobilt personell i regiontettstadar som Leirvik, Norheimsund, Voss og Odda. arbeida for lågare eigendelar for tannregulering til born. sikra og utvida tannlegeutdanninga Bergen Eit inkluderande idrett og friluftsliv! God helse er mykje meir enn deltaking i organisert idrettsaktivitet. Men likevel representerer dei organiserte idrettsorganisasjonane og mindre organiserte idretts- og friluftstilboda viktige bidrag i å betra folk si helse. Noreg har ein stolt tradisjon med eit allsidig organisasjonsliv som har drive fram ei demokratisk og sosial utvikling. SV ønskjer å ivareta den organiserte idretten! Naturoppleving kombinert med fysisk aktivitet er sjølve kjernen i friluftslivet. Friluftsliv er ein viktig kjelde til betre fysisk og mental helse. Eit aktivt friluftsliv tyder betre livskvalitet! Opplevinga av natur og kjensle av ro og fred er ei viktig kjelde til mental fornying. Her kan ein driva alle moglege aktivitetar sommar som vinter, haust som vår. Alle skal ha høve til å driva aktivitet i sitt nærområde, anten i organisert idrett eller heilt på eiga hand ute i naturen. prioritera idrettstiltak for barn og unge og masseidrett arbeida for at idrettslaga og friluftsorganisasjonane sitt viktige arbeid vert styrka og vidareutvikla. setja fokus på leiarutvikling og gode sosiale miljø i klubbane, og arbeida aktivt for auka breidde i rekrutteringsarbeidet. Terskelen for å driva med idrett bør vere så låg som mogeleg. arbeida for å styrka det uorganiserte tilbodet, gjennom blant anna opne fleirbrukshallar, balløkker, isflater og liknande. leggja til rette for at både breidde- og mosjonsidrett, konkurranse- og eliteidrett får utvikla seg på eigne vilkår og på utøvarane sine ulike premissar og ulike ambisjonsnivå. SV vil oppretthalda toppidrettslinene i fylket. Grunnlaget for eit etisk, dopingfritt og fagleg kvalifisert toppidrettsmiljø må sikrast. arbeida for langsiktig og stabil finansiering av norsk idrett. Det må sikrast gode offentlege idrettsanlegg i heile fylket. sikra at verdifulle naturområde er tilgjengeleg for folk flest, både langs strand og til fjells. sikra at verdifulle naturområde ikkje blir øydelagt av monstermastar, kraftutbyggingar, store vegprosjekt etc. Meir om dette i kapitlet om ressursforvalting. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

14 KULTUR TIL ALLE! Me lever i dag i eit samfunn i sterk endring. Nye reisevanar og ny teknologi tar oss nærare resten av verda, noko som har innverknad på oss, både på godt og vondt. For Hordaland SV er det svært viktig at me vernar om lokal kultur utan å stengja for impulsar utanfrå. Satsing på kultur er også god næringsutvikling, men SV er kritiske til å selja kultur som ei vare og går derfor mot privatisering av større etablerte kulturinstitusjonar. sikrare rammer å styrkja bruk av nynorsk i fylket å utvikla dei lokale og regionale musea at kulturminne som bygningar, kulturlandskap og historiske miljø skal vernast og gjerast tilgjengeleg at kommersialiseringa av vårt felles offentlege rom vert stansa etablering av Litteraturhuset i Bergen Kultur er eit av våre samfunnsgode som skal koma alle til del, og difor må ikkje høge prisar gjera kulturtilbod lite tilgjengelege. SV sitt arbeid for kulturen i Hordaland har som overordna mål å auka livskvaliteten til alle innbyggjarane i fylket, gjennom auka deltaking i kulturaktivitetar tufta på prinsippet om lik rett til kulturopplevingar for den einskilde. Idrett og andre kulturtiltak på regionalt plan som song, musikk, bibliotek, organisasjonsliv og museumsarbeid, må få brei støtte. SV vil styrkja og utvikla kulturen, det frivillige arbeidet og kulturinstitusjonane i Hordaland. Fylkeskommunen har eit særskild ansvar for å støtta regionale barne- og ungdomstiltak. SV vil at fylkeskommunen skal støtta opp om ulike kunstnargrupper og yta tilskot til frie grupper gjennom oppdrag og stipend. SV SKAL I PERIODEN ARBEIDA FOR å vidareutvikla den kulturelle skulesekken til også å gjeld den vidaregåande skulen å rusta opp fylkesbiblioteket til å kunna vera ein ressurs for folkebiblioteka i kommunane å styrka biblioteka som kunnskapsbasar og møteplassar at bokbåten skal framleis eksistera at det vert vurdert ordningar som kombinerer ungdomskort og kulturkort at kulturinstitusjonar vert sikra gode driftstilhøve ved faste overføringar å sikra at kulturtilboda får universell utforming å auka støtte til lag og organisasjonar som arbeider aktivt overfor dei funksjonshemma. å stimulera til fleirkulturelle tiltak og arbeida for betre møteplassar mellom majoritets- og minoritetskulturar, og auka støtta til aktørar på det fleirkulturelle området at Vestnorsk Film får auka produksjonsstøtte å gje frie grupper innan scenekunst auka støtte og VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

15 ENERGI OG RESSURS FORVALTNING Forvalting av ressursane handlar om å ta vare på ressursane for kommande generasjonar. Det tyder at jord, vatn og luft skal ha same, eller betre kvalitet i framtida. Ekstremver og byrjande nedsmelting av isbreane er alvorlege signal som seier at den politiske kursen må leggjast kraftig om. Hordaland SV har ein heilskapleg miljøpolitikk. Me vil ta vare på mangfaldet i naturen frå kysten, innover fjordane og opp til høgfjellet. Saman med den menneskelege kompetansen, er den urørde naturen den største ressursen me rår over. Hordaland fylke er rikt på energi frå vasskraft, olje og gass. Med stadig auke i energibehovet vil dette likevel ikkje stetta framtidas behov. Olje- og gassressursane vil ta slutt, og dei urørde vassdraga skal vernast mot kraftutbygging. Ein framtidsretta og berekraftig industri- og næringspolitikk føreset at me må satsa på kompetanse og miljøteknologi. Berre slik kan me verta meir uavhengige av olje og gass og dermed vera budde på framtida sine utfordringar. Rein energi skal nyttast til eigen industri. SV vil sikre at arbeidsplassar og Innovasjon Noreg ikkje vert råka av ein stadig større eksport av elektrisk kraft. samarbeid mellom Bergen og omegn. fri ferdsle i strandsona og handheving av allemannsretten å styrkja det lokale miljøvernarbeidet arbeida for at det offentlege fylgjer ein grøn innkjøpspolitikk av varer og tenester arbeida for å få betre overvaking av skipstrafikken langs kysten og at Losstasjonen på Fedje må få auka ressursar seia nei til bygging av hyttefelt i urørd høgfjell å utnytta lokale ressursar og kompetanse til grøne arbeidsplassar Mindre avfall! Det høge og stigande forbruket i landet vårt skaper store mengder med avfall. Avfallet fører til store miljøproblem med avrenning o.a. fleire stader. Ein større del av avfallsproblemet må løysast lokalt og regionalt. Når avfallet vert transportert over landegrensene, er det i seg sjølv ein kilde til forurensing! Kjeldesortering må vidareutviklast i alle kommunar til også å gjelda matavfall. Målet for SV sin politikk er ei rettferdig verd i økologisk balanse, der føre-var-prinsippet skal vera fundamentet for all miljøpolitikk. Dersom me skal få dette til, må me i fylket vårt føra ein politikk som tar utfordringane på alvor ved: å redusera forbruket av energi og naturressursar å produsera nok og trygg, kortreist mat å redusera forureininga og stogga utslepp av miljøgifter SV MEINER at ikkje-fornybare ressursar som olje og gass må erstattast med nye fornybare energikilder. SV vil satse meir på bølgjekraft, solceller, vindkraft, varmepumper og bioenergi, som er produsert på ein bærekraftig måte. Vasskraft kan og bør utnyttast der det er forsvarleg. at hydrogen må utviklast som betre energiberar for fornybar energi. fylket har ansvaret for kollektivtilbodet og kan dermed handtera og løyse mykje av problema med luftkvaliteten i Bergen. Handteringa krev eit godt Meir matjord Den gode, dyrka jorda i Hordaland må nyttast til dyrking av mat og vera med på å sikra biologisk mangfald. Ved oppføring av nye bustadfelt og næringsområde, må infrastrukturen fremje kollektivtrafikken. I byane, særleg i Bergen, går SV inn for å fortetta bustadmassen, for å sikra kollektive trafikktilhøve og fleire og større område med grøntareal. Fortetting er og viktig med tanke for vassboren varme. Areal som er av spesiell stor verdi for ålmenta, bør kunna løysast inn, gjerne gjennom dei interkommunale friluftsråda. Ein glad laks SV vil prioritera forsking innan oppdrettsnæringa slik at denne vert mest mogleg berekraftig. Å løysa problema med forureining, rømt oppdrettslaks og lakselus skal ha høg prioritet. Prinsippet om at forureinar skal betala for avbøtande tiltak, skal gjelda også for oppdrettsnæringa. På sikt må oppdrettsnæringa flyttast til tette merdar på VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

16 land. Inn til det skjer, vil SV kreva merking av all oppdrettslaks. I PERIODEN arbeida for å sikra levedyktige bestandar av villaks ved å innføra oppdrettsfrie soner og verna om leveområda til villaksen. arbeida for oppretting av eit offentleg styrt beredskapsapparat som kan handtera rømming av oppdrettslaks følgja opp arbeidet med å få fjerna kvikksølvgifta utanfor Fedje kreva merking av all oppdrettslaks Satsing på nye fornybare energikjelder I PERIODEN satsa meir på ENØK-tiltak seia nei til sal av kraftverk rundt i fylket arbeida for opprusting av eksisterande vasskraftverk rusta opp og effektivisera overføringsnettet kjempa mot alle forsøk på å oppheva vernestatusen til verna vassdrag arbeida for to-pris på straum, med låg pris på dei fyrste kwh og høgare pris på overforbruk arbeida for å hindra ei utbygging av Mosdalsvassdraget, Raundalselva og Hesjedalsvassdraget. ha ei snarleg fornying av Fylkesplanen for vindkraft, men utbygging av vindkraft må ikkje skje der fleirtalet i lokalsamfunnet går klårt i mot eller der landskapsverdiane er viktige. satsa på havvindmøller arbeida for sterkare politisk styring av energileveransane. Utvikling av ein ny energipolitikk skal tuftast på fornybare ressursar. Vasskrafta er fornybar, men ny stor vassdragsutbygging er ikkje aktuelt for SV. Me seier nei til utbygging av småkraft/minikraftverk i verna vassdrag. Framfor å byggja nye kraftverk, ønskjer SV å henta ut meir kraft frå eksisterande vasskraftverk. SV meiner at det skal vera eit strengt regime når det gjeld nye kraftliner gjennom sårbart landskap. Kampen mot luftspenn mellom Sima og Samnanger vil halda fram. Sjøkabelalternativet må ikkje forkastast ut frå økonomiske vurderingar. Petroleumsindustrien må ta sin del av kostnadane då ein vesentleg del av energibehovet kjem frå denne sektoren. Hordaland SV vil gå mot nye gasskraftprosjekt som ikkje har CO2-fanging frå første driftsdag. Me vil arbeida for at avtalen om CO2- fanging på gasskraftverket på Mongstad vert følgd opp og styrka. CO2-fanging må på plass så tidleg som mogeleg. SV seier nei til å nytta fylkeskommunale og kommunale midlar til prosjekt som til dømes Vestlandsrøyret. I Hordaland ligg det godt til rette for storstilt satsing på bioenergi som kan erstatta straum, olje og vedfyring til oppvarming av hus. SV vil også at bilar og bussar skal bruka biodrivstoff framfor naturgass. Me vil nytta biodrivstoff som er produsert på ein bærekraftig måte. Satsing på bioenergi gjev distriktsarbeidsplassar, og kulturlandskapet kan bli betre teke vare på. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

17 NÆRINGSLIV OG FORSKING SV ønskjer eit næringsliv som legg eit samfunnsøkonomisk perspektiv til grunn for avgjersler, og som ikkje har rask forteneste som einaste mål. SV vil arbeida for eit variert næringsliv i Hordaland, både i by og bygd, med utgangspunkt i den kompetansen og dei naturlege vilkåra me har. SV sin næringspolitikk har som mål å tryggja grunnlaget for busetnad og skaffa det materielle livsgrunnlaget og skapa nyttige gode og tenester i heile fylket. Eigarskap SV ønskjer eit sterkt og aktivt eigarskap i verksemder som tar vare på ulike samfunnsoppgåver innan til dømes samferdsle, energi og kultur. Eit variert og robust næringsliv vil styrkja den industriell kompetansen i Noreg. Sjølv om lønsemda i periodar ikkje er så høg, kan kostnadane ved å leggja ned bedrifter og tapa industrielle kompetanse, vere særs høg på lengre sikt. Kompetanse gir Noreg industriell handlefridom! betra infrastrukturen i heile fylket, både med kollektivtilbod og transportvegar på sjø og land prioritera kollektivtrafikk og plan- og arealforvalting som tar vare på bygdene og bydelane sine samla behov for arbeid, bustad, kultur og velferd. arbeida for at statlege institusjonar og verksemder vert desentraliserte.. Informasjonsteknologi gir høve til meir næringsetablering og oppretthalding av desentraliserte offentlege tenestetilbod. arbeida for at EØS-avtalen vert oppsagt, og at WTOavtalen ikkje trugar berekraftig matproduksjon fremja samvirketanken også i nye tiltak som kultur- og mediebedrifter, innkjøpslag m.v. og oppretta eit forskings-, kompetanse- og rettleiingssenter for samvirke styrkja dei kommunale og regionale næringsfonda i samarbeid med kommunane og regionråda arbeida for at fylkestinga får reell styringsrett over Innovasjon Noreg utvikla miljøkompetansen og teknologien i industrien, m.a. ved auka forskingsinnsats og byggja opp eit landbruk og næringsliv basert på tilgjengelege råstoff, som kan nyttast til mellom anna bioteknologi og nisjeproduksjon. syta for at det vert lagt til rette for etablering av arbeidsplassar basert på lokal kompetanse i område som er truga av fråflytting arbeida for vidareforedling av ressursane i Hordaland sikra industrien langsiktige rammevilkår, under føresetnad av at dei satsar på ENØK og beste tilgjengeleg teknologi støtta forskinga innan både fiskeri og havbruk som legg særleg vekt på miljø, produktutvikling, biprodukt og foredling og støtta utviklinga av oppdrett av andre artar enn laks og aure. Forsking for ei betre framtid Hordaland SV vil arbeida for at utdannings- og forskingsinstitusjonane i fylket får gode vilkår til å driva forsking og undervising av god kvalitet. Det er også eit fylkeskommunalt ansvar å tiltrekkja seg nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar for forsking og utdanning for å gjera fylket/regionen til eit kraftsentrum for kunnskapsutvikling. Dei regionale forskingsfonda må brukast for å fremja eit berekraftig sosialistisk samfunn. Det må forskast på: miljøvenleg fiskeoppdrett drivstoff til kollektivtrafikken grøne arbeidsplassar Eit landbruk som sikrar framtida Hordaland er eit fylke med mange små gardar, rikt på naturressursar, men ikkje på store, flate jordbruksareal. Kystlandskap, lauvskog, furemark og fjellvidder pregar fylket vårt. Samstundes gjev kulturlandskapet med velstelte jorde, frukthagar og kulturbeite rom for den viktige reiselivsnæringa. Attgroing er det største trugsmålet mot levande kulturlandskap. Kopling mellom eit miljøvenleg landbruk og eit bærekraftig reiseliv vil verta endå sterkare og viktigare i komande år. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

18 Hordaland gror igjen Attgroing av kulturlandskap og beiteområde er eit aukande problem. Med politisk vilje og deretter innsats, er det råd å motverka dette i praksis. Dette må skje på to måtar; ved aktiv husdyrbeiting og ved etablering av ein bioenergi-industri. I Hordaland ligg det vel til rette for rask utvikling av bioenergi. Dette vil kunna gje arbeidsplassar utanfor pressområda. Ei progressiv reiselivsnæring Reiselivsnæringa er i vekst, men skal næringa vera framtidsretta, må ein ha sterkare tilknyting til lokalsamfunna og kulturlandskapet. Me ønskjer deltakande turistar og ikkje berre passive tilskodarar. Naturbasert reiseliv/ turisme må derfor verta eit satsingsområde for fylket og kommunane. Innan regional utvikling er landbruk og reiseliv næringsområde som SV vil satsa på dei komande åra. ARBEIDE FOR verna dyrka mark (matjord) og kjempe mot nye golfbanar. fremja og oppretthalde småskalalandbruk og familiejordbruk, framfor store samdrifter. halda oppe kulturlandskapet og hindra attgroing. Bioenergisatsing og beitande husdyr er dei beste landskapspleiarane. arbeida for ei økologisering av heile landbruket nytta motsegnsretten ved alvorlege arealkonfliktar, t.d ved omstridd omdisponering av dyrka jord prioritera støtte til reiselivsprosjekt i distrikta; til dømes bioenergianlegg på Osterøy og nasjonalparksenter i Rosendal arbeida for at ungdom som vil satse på landbruk og reiseliv vert betre teke vare på i Innovasjon Noreg -systemet For å nå desse politiske arbeidsmåla, må ein nytta sterke verkemiddel, og desse må prioriterast og takast i bruk. Ei regionalisering av landbrukspolitikken er eit slikt verkemiddel. INTERNASJONAL SOLIDARITET Det er viktig for SV å setje fokus på internasjonale saker, og i komande valperiode vil me fokusera på Palestina og Afghanistan. Hordaland tar mål av seg til å verta Noregs mest solidariske og inkluderande fylke. Hordaland Fylkeskommune må ta på seg å vera ein aktiv tilretteleggjar for at kommunane i Hordaland skal ta på seg å ta i mot så mange årlege flyktningar til busetjing som staten ved IMDI ber om. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken

NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken LOs samferdselspolitiske konferanse 20. mars 2007 Statsråd Liv Signe Navarsete Hovudpunkt Arbeidsdeling, konkurranseflater og avvegingar

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI 1. kandidat Anna K Valle 2. kandidat Jarle Vassdal LINDÅS KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLAR Det som kjenneteiknar ein god kommune er Tilgang på varierte arbeidsplassar

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Samnanger. der du vil leva og bu Kommuneplan

Samnanger. der du vil leva og bu Kommuneplan Samnanger der du vil leva og bu Kommuneplan 2007-2017 Samnanger der du vil leva og bu Denne planen teiknar, fortel og handlar om framtidsbiletet, draumen og visjonen for Samnanger kommune der du vil leva

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad mdg.no/meland Grøne visjonar for Meland: Miljøpartiet de grøne er den norske greina av de internasjonale Grøne som opplever vekst over heile verda. Nå har den grøne

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer