FYLKE OG BY - HAND I HAND!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKE OG BY - HAND I HAND!"

Transkript

1 FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti

2 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

3 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og meir offentleg styring! Bærekraftig utvikling Kamp mot fråfall og for meir praktisk undervisning! Ta heile fylket i bruk! Vidaregåande opplæring 5 Meir innhald og kompetanse! Mindre fråfall Ei samordna rådgjeving og yrkesrettleiing! Lik rett til utdanning! Lik tilgang på informasjon! Lovfestet rett til læreplass! Auka satsing på vaksenopplæring! Manger Folkehøgskule Eit arbeidsliv for alle! 7 Fagrørsla ein garanti for demokratiet! Miljøvenleg transport planlegging og offentleg styring av kollektiv trafikken 8 Meir buss, tog, bane og sykkel - mindre bil! Kollektivtrafikken tilbake i offentlig eige! Berre gang- og sykkelvegar kan snika i køen! By og land treng eit godt kollektivtilbod! Lyntog inn i framtida Vegnettet Fortsatt kamp for likestilling og likelønn 11 Fortsetja og auka kampen for likelønn Helse, idrett og friluftsliv 12 Betre helse med eit betre miljø! Tannhelse Eit inkluderande idrett og friluftsliv! Kultur til alle! 14 Energi og ressurs forvaltning 15 Mindre avfall! Meir matjord Ein glad laks Satsing på nye fornybare energikjelder Næringsliv og forsking 17 Eigarskap Forsking for ei betre framtid Eit landbruk som sikrar framtida Hordaland gror igjen Ei progressiv reiselivsnæring Internasjonal solidaritet 18

4 VÅR TIDS OPPGÅVER Nokon påstår at verda ikkje kan forandrast. Dei seier at samfunnet me lever i, er det einaste mogelege. SV meiner at det er feil! Me meiner at eit samfunn der menneska løyser problem i fellesskap, er mogeleg og at klasseskilje må erstattast av rettferdig fordeling og meir demokrati. Klimaendringane er menneskeskapte, og derfor må dei stoppast av oss menneske. Det er mogeleg å skape eit samfunn der menneske og miljø vert sette framfor profitt. Eit anna samfunn er ikkje berre mogeleg. Det er nødvendig. Derfor treng me sosialisme! Meir miljøvenleg transport og meir offentleg styring! SV meiner offentleg eigarskap innanfor kollektivtransporten er nødvendig for å sikra god samhandling og gode tilbod. Private kollektivselskap som opererer med offentlege driftstilskott, må få krav om samordning med andre kollektivtilbod. Det må og leggjast vekt på å utvikla tilpassa transporttilbod i grissgrendte strøk. energi, redusera utslepp av klimagassar, spara naturen for unødvendige inngrep og betre den lokale luftkvaliteten. IVARETA KLIMAET VED Å Satsa meir på energiøkonomisering ved å rusta opp og effektivisera overføringsnettet IVARETA LANDSKAPET OG DET BIOLOGISKE MANGFALDET VED Å Kjempa mot alle forsøk på å oppheva vernestatusen til verna vassdrag IVARETA LOKAL LUFTKVALITET, SPESIELT I BERGEN, VED Å Satsa på eit utvida kollektivtilbod i tillegg til køprising og differensierte miljøringsatsar. auka utbygging og løyving til kollektivtrafikk og gang og sykkelvegar, særleg i bynære område, samtidig som me vil sikra eit godt basistilbod i distrikta full utbygging av bybane i retning Nordhordland, Sotra, Os, og Fyllingsdalen og Haukeland innan 2025 krevja ei opprusting av Vossebana med dobbelt jernbanespor gjennom Ulriken og einingstakst på toget til Arna SV er i mot konkurranseutsetjing og vil ikkje forlenga anboda innanfor kollektivtrafikken. Me vil arbeida for å oppretta eit offentleg eigd fylkeskommunalt driftsselskap for kollektivtrafikk. Bærekraftig utvikling Klimaendringane er vårt største miljøproblem, og Noreg må gå føre og visa at det er mogeleg å laga eit klimavennleg samfunn. Redusert energiforbruk er av dei viktigaste klimatiltak me kan gjennomføra. Energibruken må også verta meir effektiv. Gjennom energi- økonomisering kan me erstatta bruk av fossile brennstoff med fornybar Kamp mot fråfall og for meir praktisk undervisning! SV går inn for ein heilskapleg skuledag som kombinerer fag, fysisk aktivitet, måltider og andre praktiske, sosiale og estetiske aktivitetar. Fråfall i opplæring må løysast med tidleg innsats, tydelege forventningar og tettare oppfølging. SV ønskjer ein meir praktisk skule og ei styrka lærlingordning i tett samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, saman med å sikra alternative utdanningsvegar. betra yrkesretting av fellesfaga og syta for ei meir praktisk tilnærming oppretta elev og lærlingombod gå mot karakterstyrt inntak. Bustad skal vera det viktigaste kriteriet for inntak! innføra gratis skuleskyssordning og gjøre ungdomskort frivillig. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

5 Ta heile fylket i bruk! Levedyktige og varierte arbeidsplassar må finnast der folk bur. Nærleiken lokalsamfunnet har til ressursgrunnlaget, legg betre til rette for høgare kvalitet, mindre sløsing, fleire arbeidsplassar og meir demokratisk kontroll. Det tyder mellom anna satsing på desentralisert småskala landbruk og fiskeri, industri- og tenesteproduksjon og kultur og reiseliv i distrikta. verna dyrka jord og dyrkbar mark halda oppe småskalalandbruk og familiejordbruk utvikla reiselivsnæringa i heile fylket gje gode rammevilkår for næringar som vil bidra til å løysa klimaproblema VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Kompetanse er ein berebjelke SV sin politikk, og me arbeider for ein inkluderande skule som lar kvar enkelt elev få utvikla seg i tråd med sine evner og interesser. Fylkeskommunen driv over 40 vidaregåande skular spreidde i heile fylket, og SV arbeider for at desse skulane skal vera gode arbeidsplassar for både elevar og tilsette. SV ønskjer ein mangfaldig fellesskule som oppmodar elevane til å tenkja sjølve! Difor vil SV styrkja elevråda og elevstyrte aktivitetar ved skulane. Difor vil SV støtta initiativ frå skulane om ulike pedagogiske og organisatoriske forsøk. omsynslaus sløsing med ressursar. Ein reduksjon av fråfallet med 20-30% vil spara 5-9 milliardar pr årskull på landsplan. betre samarbeid mellom ungdomsskulen og vidaregåande betre ressursar til vg. skular med låge inntakspoeng betre yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming betre integrering i klassene betre rammevilkår for bedriftene betre norskopplæring for framandspråklege elevar betre rammevilkår for kontaktlærarar Meir innhald og kompetanse! Kunnskapsløftet skal gje betre opplæring tilpassa til kvar elev, og for å få dette til, vil SV tilsetja fleire lærarar i skulen. Kunnskapsløftet skal skje nedanfrå, og då må etterutdanninga av lærarane styrkjast. Godt kvalifiserte og motiverte lærarar er ein føresetnad for at opplæringa kan verta meiningsfull for elevane. SV vil også styrkja spesialundervisinga slik at alle elevar kan få tilrettelagt undervisning, både i skulen og ved eventuelt opphald på institusjon. Mindre fråfall Det store fråfallet i vidaregåande opplæring er ein av dei faktorane som skaper størst sosial ulikskap i samfunnet vårt. Både dei personlege og dei samfunnsmessige omkostningane er store. Hordaland SV meiner dette er setja inn vikarar ved kortare og lengre fråver at alle minoritetsspråklege born skal ha tilbod om morsmålsundervisning og tospråkleg fagundervisning ha sommarskule for elevar som treng ekstra undervising for å greia eksamen oppretta elev- og lærlingombod Ei samordna rådgjeving og yrkesrettleiing! For at alle elevane skal få positiv skulekvardag og at fleire elevar fullfører utdanninga si, vil SV styrkja den sosialpedagogiske rådgjevingstenesta i samarbeid med helsesøstertenestene. Det er også naudsynt å byggja ut yrkesrettleiinga både med ressursar og kompetanse. Til det trengst eit betre samarbeid med ungdomsskular, VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

6 høgskular, universitet og næringsliv, slik at rettleiarar er best mogeleg oppdaterte. Her må fylkeskommunen ta eit samordningsansvar. Elevar må få kunnskap om og lyst til å skape arbeidsplassar og få læra om rettar og plikter i arbeidslivet, då må det etablerast ungdomsbedrifter ved alle dei vidaregåande skulane. styrkja rådgjevarkompetansen stimulera til ungdomsbedrifter innføra forsøk med skulepsykolog ordning Lik rett til utdanning! For SV er det viktig å ha gode vidaregåande tilbod i heile fylket med ei breidde i utdanningsprogramma. Der det er få elevar i eit fag, må faget kunna tilbydast desentralisert via nettbasert opplæring, slik at elevane kan få fleire fag etter eige ønskje utan å måtta flytta. Læremiddel og naudsynt materiell til vidaregåande opplæring skal vere gratis. SV går imot kopipengar og alle andre former for eigenbetaling i skulen. Sv er mot inntak berre etter karakter og meiner det må vera ein rett å få gå på næraste skule. Lik tilgang på informasjon! SV meiner det er viktig at elevar har gratis tilgang på bøker, tidskrift, digitale læremiddel osv. skulebiblioteka må få gode rammevilkår bokbåten skal framleis eksistera. arbeide mot eit karakterstyrt inntak, me ønskjer at bustad skal vera det viktigaste kriteriet for inntak ha gratis skuleskyssordning, kjøp av ungdomskort må vera frivillig redusera elevtalet i undervisingsgruppene, maks elevtal i ei gruppe må setjast til 25 ta bort den tvungne samanslåinga av klassar i fellesfag arbeida for at skuleelevar får eit skikkeleg arbeidsmiljø og godt inneklima at skulelokale, undervisningsutstyr og teknologisk/it utstyr må få universell utforming at det må innførast høve til å låna instrument for elevar på musikk/dans/drama at alle skulane i fylket skal ha ei elevkantine med eit tilfredsstillande mattilbod at ein tilbyr leksehjelp at bruk av digitale læremiddel i dei ulike faga skal vera eit val for den einskilde skule og elevråd at alle elevar skal få trykte læremiddel. styrkja samarbeid med den kommunale helsesøstertenesta og idretts- og friluftsorganisasjonar. Lovfestet rett til læreplass! SV vil styrkja fagopplæringa og ha ei statusheving for yrkesfaga. SV vil arbeida for fleire læreplassar, også innan nye og utradisjonelle yrke. SV GÅR INN FOR å lovfesta retten til læreplass og auka lærlingtilskotet å vidareutvikla lærekandidatordninga og auka tilskotet slik at fleire unge kan få plass i arbeidslivet at elevar må kunna gå 4 år parallelt i skule og arbeid fram mot fagbrevet. Auka satsing på vaksenopplæring! Mange vaksne og unge vaksne har av ulike årsaker ikkje fullført vidaregåande opplæring. For vaksne innvandrarar er vaksenopplæring innan fagopplæring, språk og kultur viktige møteplassar, og desse bør få særlege rettar til vidaregåande opplæring. Dei vidaregåande skulane skal kunna gje målretta og brukartilpassa etter- og vidareutdanningskurs for vaksne i sitt nærområde, slik at det blir lettare å kombinere arbeid og utdanning. Manger Folkehøgskule Hordaland Fylkeskommune har eit særleg ansvar for Manger Folkehøgskule, og SV vil at denne skulen skal kunna utvikla seg med varierte tilbod til både norsk og utanlandsk ungdom. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

7 EIT ARBEIDSLIV FOR ALLE! Kommersielle selskap er i ferd med å erobra den norske velferdsstaten. Presset mot dei offentlege velferdsordningane aukar. Sterke krefter i samfunnet er ute etter å opna kjerneverksemder i velferdsstaten på vidt gap for private investorar. Å skaffa seg sugerør ned i dei offentlege kassane er attraktivt, ikkje minst fordi det kan gje ei stabil og sikker avkastning på investert kapital. Det å heller satsast på å utvikla kvaliteten på tenestene og sikra anstendige arbeidsvilkår for eigne tilsette. Arbeid gjev oss fellesskap og tilhøyre, og difor er arbeidsløyse ei sløsing med menneskelege ressursar og ei viktig årsak til aukande økonomisk og sosial ulikskap mellom folk. Det er ei nasjonal målsetting at arbeidslivet skal vera ope for alle. Arbeidslivet sine krav om å få ned sjukefråveret må ikkje føra til at sjuke eller eldre arbeidstakarar vert utestengde. Det er ofte behov for målretta tiltak ut frå den enkelte sine behov, og fylkeskommunen må vera eit føredøme som IA-verksemd. stillingar store nok til å gje pensjon. redusera bruken av mellombels tilsette og redusera overtidsarbeid arbeida for at fylkeskommunale stillingar skal vera heiltid, ikkje deltidsstillingar at eldre arbeidstakarar skal kunna halda fram i arbeidslivet til dei når pensjonsalderen arbeida for eit koordinert samarbeid mellom skule og nav om overgangen mellom skule og arbeidsliv at funksjonshemma elevar får tilbod om læreplass tilpassa deira behov arbeida for auka driftsstøtte til dei funksjonshemma sine organisasjonar at fylkeskommunale oppdrag skal gå til firma som har ordna løns- og arbeidstilhøve for sine tilsette og som følgjer ILO-konvensjonen at det offentlege må ta eit særleg ansvar for å tilsetja innvandrarar og funksjonshemma fylkeskommunen skal kunna tilby ungdom sommarjobb Menneske med ulike funksjonshemmingar skal ha same mogelegheiter innan alle samfunnsområde. I all planlegging og utforming skal det takast omsyn til at produkt og omgjevnader skal kunna nyttast av alle utan at det er behov for spesiell tilpassing eller utforming. Tilpassing av arbeidsplassar og oppgåver er eit viktig verkemiddel for å auke arbeidsdeltakinga til denne gruppa. Ikkje-vestlege innvandrarar er overrepresenterte både i låginntektsgruppa og mellom dei som ikkje har noko arbeid. Særleg gjeld dette personar med kort butid i Noreg. Utanlandske arbeidssøkjarar kan møta store vanskar når dei søkjer arbeid. Svak tilknyting til arbeidslivet fører til inkludering i det norske samfunnet. dårlege levekår og hindrar ei vidare hindra utskiljing og andre former for privatisering av fylket sine oppgåver styrkja arbeidsmiljøet, helse og tryggleik på fylkeskommunale arbeidsplassar at fylkeskommunen også skal vera ein arbeidsstad for personar med yrkeshemming, helseproblem og sosiale vanskar, og at alle får Fagrørsla ein garanti for demokratiet! Fagrørsla har vore ei av dei viktigaste drivkreftene for sosial og økonomisk utjamning og demokratisering av samfunnet. I dag står fagrørsla under press, både på arbeidsplassane og i samfunnet elles. I eit demokratisk samfunn er det ikkje akseptabelt at arbeidsgjevarane åleine har råderetten over næringslivet og arbeidsplassane. SV ØNSKJER å styrkja arbeidstakarane sin medverknad, også gjennom ulike former for samvirke at fagrørsla skal få betre representasjon i fylkeskommunale styre og utval å gje utvida forhandlingsrett når det gjeld arbeidsorganisering, leiing, innføring av ny teknologi, arbeidstidsordningar og arbeidsmiljø VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

8 MILJØVENLEG TRANSPORT - PLANLEGGING OG OFFENTLEG STYRING AV KOLLEKTIV TRAFIKKEN Berekraftig utvikling er ein grunnfesta del av SV-politikken og rommar eit absolutt krav om solidaritet med komande generasjonar. Ein politikk for berekraftig utvikling inneber vern av miljøressursar og ei forsvarleg forvalting av naturressursane. Den største og viktigaste utfordringa i vår tid er å løysa dei globale klimaproblema. Ein tredel av norske klimagassutslepp kjem frå vegtrafikk, sjøtransport og luftfart. I Bergen kjem meir enn 68 % av utsleppa frå mobile kjelder, i hovudsak vegtransport. Lokale miljøproblem gjer det òg nødvendig med nye transportløysingar. Vegtrafikken er ei hovudkjelde til svevestøv og NOX, og står for 80 prosent av dei registrerte støyplagene våre. For folk som bur langs veg og i tett folka område, gir luftforureininga alvorlege helseproblem. Vekst i biltrafikk vil bandleggja mykje meir matjord på landet og areal i byane enn vekst i kollektivtrafikk vil gjere, spesielt vil dette gjelda Bergen. Ein sosialistisk og miljøvenleg samferdslepolitikk er ein politikk til nytte for den jamne innbyggjar for å gjera kvardagen tryggare og enklare, samstundes som arbeidet skal tuftast på felles, kollektive og offentlege løysingar. Målet er å gjennomføra ei grøn modernisering og klimaomstilling av norsk samferdsle. Meir buss, tog, bane og sykkel mindre bil! Den mest effektive måten å redusera klimagassutslepp frå transportsektoren på, er å redusera trongen for transport i samfunnet. SV vil arbeida for at all areal og samfunnsplanlegging medverkar til å redusera transporttrongen. Samferdsleplanlegginga må leggja til rette for at det blir enklast råd for innbyggjarane å nå arbeid, skule og barnehage med minst mogleg bilbruk, til dømes gjennom eit mykje betre kollektivtilbod og eit samanhengjande og trygt nett for gåande og syklande. Det er naudsynt med ein vesentleg reduksjon i bruken av privatbil, spesielt i Bergen. Hordaland SV vil ha eit mykje betre kollektivtilbod enn i dag. Eit utvida tilbod vil gje betre velferd både i Bergen og i distrikta. Eit tenleg kollektivtilbod kan vera med på å redusera fråflytting og gjera distrikta meir attraktive å bu i. Bergen sentrum fri for personbilar er ein nær visjon me har! Det krev billeg parkering utanfor bykjernen med billeg bybane og bussar til sentrum. Bybane til alle bydelar i Bergen vil letta på trafikkvanskane i Bergen og tilkomsten til Bergen for reisande frå resten av fylket. SV vil arbeida for hurtigbåtar frå Askøy, Nordhordland og Sunnhordland/ Hardanger, og me vil ha ei modernisert og rask Bergensbane. Innan 2020 skal køyretida ned til 4 timar. Vossebana frå Voss til Bergen skal få ny trase frå Trengereid til Arna og dobbelt spor gjennom Ulriken. Transportmiddel og terminalar må få ei universell utforming slik at alle reisande, også rørslehemma, blinde og orienteringshemma får fullt tilgjenge. Hordaland SV vil leggja stor vekt på omsynet til naturinngrep og arealbruk i samband med løysing av samferdsleoppgåver. Store veg- og bruprosjekt som alt er vedtekne, må fylgjast nøye for å hindra store kostnader og skader på natur og miljø. Før alle store veganlegg vert sette i gang, må det utførast seriøse konsekvensutgreiingar og ekstern kvalitetssikring. SV vil arbeida for tenlege vegar og eit godt kollektivtilbod der folk bur, i heile fylket. SV vil prioritera rassikring, langt betre vedlikehald og opprusting av eksisterande vegnett. Dersom dei daglege sykkelturane i Noreg vert erstatta med bilturar, ville talet på bilturar auke med 6%. Både med omsyn til samfunnsøkonomi og transportkapasitet, er det mykje å spare på at flest mogeleg syklar til arbeidet. I tillegg vil auka sykling gje betre livskvalitet for den enkelte sidan det gjev ein helsegevinst gjennom fysisk aktivitet. I store delar av Hordaland er sykling mogeleg i største delen av året grunna lite snø og milde vintrar. SV ønskjer at Hordaland skal bli det fremste sykkelfylket i Noreg. Ein ønskjer sterk satsing på sammanhengande sykkelvegar både i tettstadene, og mellom kommunane. Det skal leggjast til rette for auka bruk av sykkel til og frå VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

9 jobb, og me vil ha auka satsing på sykkelturisme i dei delane av fylket kor dette er spesielt aktuelt, til dømes i Hardanger, Bømlo, Øygarden. England viser at det ikkje er noko å spare på dette, og OPS gjev ingen garanti for meir effektiv og billeg utbygging av samferdselsprosjekt. SV vil ha ein samferdslepolitikk som gjev trygg transport. I botn for eit slikt system skal liggja nullvisjonen. Det inneber ingen drepne eller alvorleg skadde i trafikken. For å nå dette målet, må farten ned på ein rekke vegar. By og land treng eit godt kollektivtilbod! Kollektivtrafikken tilbake i offentlig eige! All erfaring tilseier at anbod og konkurranse i kollektivtrafikken fører til dårlegare tilbod til passasjerane og dårlegare lønns- og arbeidsvilkår for dei tilsette. Anbodsregimet i Hordaland er ikkje eit unntak her. Hordaland har hatt alt anna enn ei sikker og billeg drift av kollektivtrafikken dei siste åra, snarare tvert imot. Dersom Hordaland skal lukkast med målet om eit betre kollektivtilbod, må både eigarskap og drift førast tilbake til det offentlege slik det skjer fleire store byar i Europa. For å oppnå gode løysningar, må det satsast på dei tilsette i kollektivselskapa som har røynsle og kunnskapen som trengs for å gi et godt tilbod. Dagens regime med anbod gjer kvardagen utrygg for dei tilsette, og stadige utskiftingar av leverandørar svekkjer tilbodet for dei reisande. Ei heilskapleg rekommunalisering av kollektivtrafikken i Hordaland må og inkluderere drift av kollektivtrafikken. SV vil bruke kommande periode til å arbeid aktivt for å etablere eit offentleg eigd fylkeskommunalt driftsselskap som kan kjøpa tilbake kollektivtenesta så fort som mulig, slik at ein kan få betre kontroll og større stabilitet i denne viktige tenesta for folk og for miljøet. Berre gang- og sykkelvegar kan snika i køen! SV er mot forskotering av veganlegg. Dette er sniking i køen og bind opp store delar av budsjetta på førehand. Ein slik politikk gjer at fylket har særs lite frie midlar til å bruka på viktige hasteprosjekt. SV kan berre godta forskotering av trafikksikringstiltak som gang- og sykkelvegar. I prioritering av samferdsleprosjekt vil Hordaland SV halda seg til vedteken Nasjonal Transportplan og vera aktiv i rulleringa av denne. Me er mot Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Erfaringane frå auka utbygging av kollektivtilbodet, særleg i bynære område, men også syta for eit godt basistilbod i distrikta, som til dømes gjennomgåande bussruter. I samband med staten må styrkja investeringane innan kollektivtrafikken styrkja investeringane innan kollektivtrafikken i samarbeid med staten at ungdomskortet gjeld for aldersgruppa opp til 25 år og studentkortet opp til 35 år. Ungdomskortet skal og gjelde for nabofylka og på sikt for heile landet. auka løyvingar til kollektivtransport frå fylkeskommunen, slik at ein kan halda lågare takstar gjere TT-kortordninga for funksjonshemma betre ved at ledsager får gå gratis ved framvising av TT-kortet arbeida for full utbygging av bybane i retning Nordhordland, Sotra, Os og Fyllingsdalen, samt Haukeland. Bygging av Bybanen må inn i Nasjonal transportplan, og vere ferdig utbygd innan ha bussar på biodrivstoff som ikkje er dyrka på matjord. I tillegg vil me ha el-drivne bussar. Trolleybusslinja i Bergen må gå via Paradis og Oasen. at alle 4-felts innfartsårane til og frå Bergen sentrum får kollektivfelt med ei overgangstid på 2 år med yrkestransportfelt. Kollektivfelt er SV si straksløysing for å gjera kollektivtilbodet meir stabilt til lågare kostnad og med mindre lokal forureining av luft. ha fleire stader for parkering utanfor Bergen med fri skyss til sentrum ( parker og skyss - system). Dette vil vera SV sitt forsøk med gratis kollektivtrafikk etablere nye kollektivtrasear frå Askøy, Sotra og Nordhordland, kombinert med hurtigbåtar. På sikt er bybane løysinga. påleggja ulike transportkontraktørar rutesamarbeid der de opererer i same område. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

10 Lyntog inn i framtida ha eit jernbanetilbod som er eit konkurransedyktig alternativ til fly. etablera eit høgfartsnett mellom dei store byane i Sør-Noreg, kombinert med ei stor nærtrafikksatsing på jernbane vil arbeida for at Bergensbana blir rusta opp til å køyra Oslo- Bergen på 4 timar i Utbygginga må så langt råd er samordnast med førebuing av høghastigheitsbane, mellom anna må felles trase bli utgreidd for Ringeriksbana. støtta forkorting av Bergensbana gjennom bygging av Ringerikslina arbeida for dobbelt jernbanespor gjennom Ulriken og kjempa mot ny tunnel for bilar. krevja ei opprusting av Vossebana einheitstaksten skal også gjelda med toget til Arna PÅ SJØEN VIL SV arbeida for bruk av miljøvenleg drivstoff på ferjer og hurtigbåtar, og så fort teknologien tillet det, vil me ha batteridrevne ferjer. ha ei prøveordning med gratis ferjer. styrkja hurtigbåten Snarvegen på Askøy med kollektivsubsidiar og et godt koordinert busstilbud på Askøysida, kombinert med gratis busstilbod i Bergen. at ferjesambandet Utne - Kvanndal må oppretthaldast med same frekvens som i dag og med moderne ferjemateriell. å auka rassikringsmidlar å rusta opp eksisterande fylkesvegar til 10-tonns akseltrykk og 18,75 m vogntog ein restriktiv bruk av bompengeprosjekt fordi bompengar er ein sosialt skeiv skatt som ofte verkar urettferdig. Eit krav er at det har lokal politisk tilslutning. minst ein bompengefri veg frå Bergen til Hardanger, jamfør Rv 550 utbygging av fylkesvegnettet, ikkje minst i kommunar som Askøy, Radøy, Tysnes og Osterøy. fleire nattferjer og ferjeavgangar som alternativ til nye kostbare fjordkryssingsprosjekt, som kan komme gjennom ein eventuell ferjefri E39 forsera opprusting av det som tidlegare var det øvrige riksvegnettet og som no er under fylkeskommunen opprusting av ferjesambandet Tørvikbygd Jondal. SV SEIER NEI TIL vegtunnel gjennom Ulriken nye dyre motorvegar i Bergens-distriktet ny veg over fjellet frå Sauda til Etne Vegnettet SV GÅR INN FOR Miljøring kring Bergen, der inntektene primært blir brukt til kollektivtrafikk, sykkel- og gangvegar. Det skal innførast ei avgift som gjer det ekstra dyrt å køyra når trengselen på vegane er størst (rushtidsavgift). Avgifta vil føra til betre framkome, mindre utslepp frå vegtrafikken og auka inntekter til drift av kollektivtrafikken. Bompengeprisen skal ikkje vere lågare enn prisen på ein enkeltbillett på kollektivreiser. auka satsinga på gang- og sykkelvegar, både i tettstader og mellom kommunane og å utarbeida ein sykkelstrategi for heile fylket trygge bruksvegar / riksvegar med to felt, gul midtstripe og gang- og sykkelvegar itilknyting til vegen VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

11 FORTSATT KAMP FOR LIKESTILLING OG LIKELØNN Kampen for full kvinnefrigjering og likestilling er ein kamp for rettferd for alle, og vårt mål er eit samfunn der kjønn ikkje skal avgrensa folks fridom. SV er eit feministisk parti. Det tyder at me erkjenner at kvinner vert undertrykt politisk, sosialt og økonomisk og at me ønskjer å gjera noko med det. Kvinner er underrepresentert i maktposisjonar, kvinner eig mindre og tener mindre enn menn. Noreg har ein av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarknader, og dei vidaregåande skulane er ein viktig arena der grunnlaget for val av yrke og lønnsnivå vert lagt for svært mange. Kvinner tener i snitt 85% av det menn tener per time og dei jobbar oftare deltid. Økonomisk sjølvstendigheit er nøkkelen til kvinnefrigjering. Kampen for likeløn og heiltidsarbeid er derfor ein berebjelke i det feministiske arbeidet. Det mest ekstreme utslaget av maktforholdet mellom menn og kvinner kjem til uttrykk gjennom menns vald mot kvinner. Dette er eit alvorleg samfunnsproblem i vårt land og internasjonalt. Det må ein langt større og meir systematisk innsats til frå samfunnet si side for å kjempe mot denne valden. På same måte må seksuell trakassering av kvinner sjåast på som eit samfunnsproblem, og ikkje eit problem for den enkelte kvinne. SV-KRAV PÅ VEGEN MOT EIT LIKESTILT SAMFUNN ta vare på og styrkja velferdsstaten; kampen for velferdsstaten er ein kamp for kvinnearbeidsplassar og kvinnerettar. det skal leggast til rette for at kvinner og småbarnsforeldre kan delta og vera politisk aktive på lik line med alle andre. oppretthalda og utvikla ordningar for barnepass ved møte i fylkeskommunen. betre permisjonsordningar for fylkeskommunalt tilsette med verv innan politiske organisasjonar som ikkje er av parlamentarisk karakter, til dømes at dei som har verv som fylkesleiarar, sentralstyremedlem og liknande har rett til fritak frå jobb på lik line med dei som er vald inn i fylkesting og bystyre/heradsstyre/ kommunestyre. fylkeskommunen skal i samarbeid med fagrørsla sikre tilsette gode og trygge arbeidstilhøve bekjempa seksuell trakassering i den vidaregåande skulen ved å setja i gang kampanjar mot seksuell trakassering og kartleggja omfanget av seksuell trakassering i den vidaregåande skulen i Hordaland tilby elevar og tilsette kurs i feministisk sjølvforsvar styrkja seksualundervisninga i den vidaregåande skulen. fylkeskommunen skal vere ein aktiv samfunnsaktør i kampen mot pornografi og prostitusjon. familievaldskontor opprettast ved alle politidistrikt i fylket. «Alternativ til vold» etablerast i Bergen/ Hordaland. kommersialisering og reklame i offentleg rom og infrastruktur skal avgrensast. organisasjonar som bruker kulturarenaen som møteplass for minoritetskvinner og etnisk norske må styrkjast. Fortsetja og auka kampen for likelønn sikra lik lønn for arbeid av lik verdi innan fylkeskommunen. oppfylla krava til rapportering av likestillingsstatistikken, og identifisera om det er lik lønn for arbeid av lik verdi i Hordaland fylkeskommune. vidareføra arbeid med å kartleggja omfanget av uønska deltid og gå i aktiv dialog med fagforeiningane om korleis kejmpa imot dette innan fylkeskommunen. ha ei mykje meir aktiv haldning og politisk press mot Kommunanes Sentralforbund (KS) med omsyn til fylkeskommunal arbeidsgjevarpolitikk. mellom anna korleis KS agerer i dei store tariffoppgjera i forhold til å få til ein større nasjonal likelønssatsing og eit likellønløft frå sentrale myndigheiter. stanse overdriven bruk av overtid. setja i gang forsøksordningar med 6 timars normalarbeidsdag eller 30 timars arbeidsveke, og generelt kjempa for reduksjon av normalarbeidsdagen. auka rekruttering av kvinner til leiarstillingar i fylkeskommunale bedrifter og institusjonar. tilby VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

12 leiarutviklingsprosjekt for fleire leiarar på mellomleiarnivå det er eit mål at fleire kvinner går frå å vera mellomleiarar til å vera toppleiarar. inspirera til mindre kjønnstradisjonelle fag- og yrkesval gjennom aktiv rådgjeving på skulane vurdera oppretting av eigne jenteveker for jenter som ønskjer å velja utradisjonelle fag i den vidaregåande skulen, etter oppskrift frå «jentedagen» til NTNU og sivilingeniørutdanningane. HELSE, IDRETT OG FRILUFTSLIV Betre helse med eit betre miljø! Nordmenn er blant dei friskaste i verda, målt ut frå forventa levealder og kor mykje me er sjuke, og me veks opp i eit av verdas beste velferdssamfunn. God helsetilstand er eit resultat av komplekse samspel mellom arv, miljø og livsstil. Ein viktig føresetnad for god helse er eit sunt og helsefremmande miljø. Negative miljøforhold som luftforureining, støy og miljøgifter, representerer ein trussel for alle, men spesielt for barn og unge si helse både på kort og lang sikt. Me veit at god helse er skeivt fordelt i befolkninga og følgjer dei sosiale skiljelinene, der personar med høg utdanning og høg inntekt er dei friskaste. Det er naudsynt med fortsett trykk på å fjerna tradisjonelle miljøfaktorar som forureining og støy, men det bør i tillegg setjast inn eit sterkare søkelys på dei sosiale miljøfaktorane si innverknad på folk, og spesielt barn og unge si helse. Barn og unge skal ha omgjevnader som er tilrettelagde for idrett, leik og friluftsliv, same kva sosial og kulturell bakgrunn og geografisk bustad dei har. Skulane må leggja til rette for uteaktivitet, idrett og friluftslivet styrka samarbeid med den kommunale helsesøstertenesta og idretts- og friluftsorganisasjonar førebyggja sjukdommar og skadar SV i Hordaland vil ha eit breitt offentleg helsetenestetilbod i fylket vårt, ubunde av folk si inntekt eller bustad. Ikkje alle innbyggjarane i Hordaland er friske heile tida, alle er me avhengige av eit godt helsestell og gode tenester! SV var mot føretaksreforma av sjukehusa og vil jobba for å få ei betre demokratisk styring og forvalting av spesialisthelsetenesta. Helsetenester skal ikkje handlast med som om dei var ein heilt ordinær vare i ein marknad, men vera ein viktig del av velferdstilbodet til dei som treng det. SV ønskjer å styrkja arbeidet med førebygging i vid forstand og at fylkeskommunen politikk for førebygging og betre folkehelse skal ha eit betre miljø som mål. Folkehelsearbeidet er sektorovergripande og omfattar tiltak i mange samfunnssektorar. SOM REGIONAL KOORDINATOR FOR FOLKEHELSARBEIDET, MEINER SV AT FYLKESKOMMUNEN BØR FOKUSERA PÅ Å utvikla et samfunn som legg til rette for positive helseval og sunn livsstil. Eksempel på dette er tilrettelagde sykkelvegar, sunn og kortreist mat, godt kantinetilbod ved offentlege institusjonar som vidaregåande skular, billeg og breitt idretts- og friluftsliv. fremja tryggleik og medverknad for den einskilde og gode oppvekstvilkår for barn og unge, til dømes minka privatbilismen i bysentra og redusera luftforureininga. Tannhelse Den offentlege tannhelseenesta i fylket er godt utbygd og virkar bra for dei gruppene det gjeld. Men altfor mange som treng tannhelseteneste, fell utanfor tilbodet, og det vil SV gjera noko med! Sjukdom i tenner og munnhola må sidestillast meir med annan sjukdom. Alle innbyggjarar som ønskjer det, må få eit rimeleg tilbod med låg eigendel for sjukdomar som til dømes karies og tannkjøttbetennelse. På sikt må tannhelse for vaksne betalande grupper vera på lik linje med resten av helsetilbodet i Noreg. Nye grupper må koma inn under den offentlege tannhelsetenesta sitt virkeområde. I PERIODEN hindra ytterlegare nedlegging av tannklinikkar i distrikta. SV vil foreslå at den offentlege tannlegetenesta VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

13 blir utbygd og at det blir innført driftsavtalar med privatpraktiserande tannlegar etter modell frå privatpraktiserande legar med driftstilskot. utvikla ressursklinikkar med mobilt personell i regiontettstadar som Leirvik, Norheimsund, Voss og Odda. arbeida for lågare eigendelar for tannregulering til born. sikra og utvida tannlegeutdanninga Bergen Eit inkluderande idrett og friluftsliv! God helse er mykje meir enn deltaking i organisert idrettsaktivitet. Men likevel representerer dei organiserte idrettsorganisasjonane og mindre organiserte idretts- og friluftstilboda viktige bidrag i å betra folk si helse. Noreg har ein stolt tradisjon med eit allsidig organisasjonsliv som har drive fram ei demokratisk og sosial utvikling. SV ønskjer å ivareta den organiserte idretten! Naturoppleving kombinert med fysisk aktivitet er sjølve kjernen i friluftslivet. Friluftsliv er ein viktig kjelde til betre fysisk og mental helse. Eit aktivt friluftsliv tyder betre livskvalitet! Opplevinga av natur og kjensle av ro og fred er ei viktig kjelde til mental fornying. Her kan ein driva alle moglege aktivitetar sommar som vinter, haust som vår. Alle skal ha høve til å driva aktivitet i sitt nærområde, anten i organisert idrett eller heilt på eiga hand ute i naturen. prioritera idrettstiltak for barn og unge og masseidrett arbeida for at idrettslaga og friluftsorganisasjonane sitt viktige arbeid vert styrka og vidareutvikla. setja fokus på leiarutvikling og gode sosiale miljø i klubbane, og arbeida aktivt for auka breidde i rekrutteringsarbeidet. Terskelen for å driva med idrett bør vere så låg som mogeleg. arbeida for å styrka det uorganiserte tilbodet, gjennom blant anna opne fleirbrukshallar, balløkker, isflater og liknande. leggja til rette for at både breidde- og mosjonsidrett, konkurranse- og eliteidrett får utvikla seg på eigne vilkår og på utøvarane sine ulike premissar og ulike ambisjonsnivå. SV vil oppretthalda toppidrettslinene i fylket. Grunnlaget for eit etisk, dopingfritt og fagleg kvalifisert toppidrettsmiljø må sikrast. arbeida for langsiktig og stabil finansiering av norsk idrett. Det må sikrast gode offentlege idrettsanlegg i heile fylket. sikra at verdifulle naturområde er tilgjengeleg for folk flest, både langs strand og til fjells. sikra at verdifulle naturområde ikkje blir øydelagt av monstermastar, kraftutbyggingar, store vegprosjekt etc. Meir om dette i kapitlet om ressursforvalting. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

14 KULTUR TIL ALLE! Me lever i dag i eit samfunn i sterk endring. Nye reisevanar og ny teknologi tar oss nærare resten av verda, noko som har innverknad på oss, både på godt og vondt. For Hordaland SV er det svært viktig at me vernar om lokal kultur utan å stengja for impulsar utanfrå. Satsing på kultur er også god næringsutvikling, men SV er kritiske til å selja kultur som ei vare og går derfor mot privatisering av større etablerte kulturinstitusjonar. sikrare rammer å styrkja bruk av nynorsk i fylket å utvikla dei lokale og regionale musea at kulturminne som bygningar, kulturlandskap og historiske miljø skal vernast og gjerast tilgjengeleg at kommersialiseringa av vårt felles offentlege rom vert stansa etablering av Litteraturhuset i Bergen Kultur er eit av våre samfunnsgode som skal koma alle til del, og difor må ikkje høge prisar gjera kulturtilbod lite tilgjengelege. SV sitt arbeid for kulturen i Hordaland har som overordna mål å auka livskvaliteten til alle innbyggjarane i fylket, gjennom auka deltaking i kulturaktivitetar tufta på prinsippet om lik rett til kulturopplevingar for den einskilde. Idrett og andre kulturtiltak på regionalt plan som song, musikk, bibliotek, organisasjonsliv og museumsarbeid, må få brei støtte. SV vil styrkja og utvikla kulturen, det frivillige arbeidet og kulturinstitusjonane i Hordaland. Fylkeskommunen har eit særskild ansvar for å støtta regionale barne- og ungdomstiltak. SV vil at fylkeskommunen skal støtta opp om ulike kunstnargrupper og yta tilskot til frie grupper gjennom oppdrag og stipend. SV SKAL I PERIODEN ARBEIDA FOR å vidareutvikla den kulturelle skulesekken til også å gjeld den vidaregåande skulen å rusta opp fylkesbiblioteket til å kunna vera ein ressurs for folkebiblioteka i kommunane å styrka biblioteka som kunnskapsbasar og møteplassar at bokbåten skal framleis eksistera at det vert vurdert ordningar som kombinerer ungdomskort og kulturkort at kulturinstitusjonar vert sikra gode driftstilhøve ved faste overføringar å sikra at kulturtilboda får universell utforming å auka støtte til lag og organisasjonar som arbeider aktivt overfor dei funksjonshemma. å stimulera til fleirkulturelle tiltak og arbeida for betre møteplassar mellom majoritets- og minoritetskulturar, og auka støtta til aktørar på det fleirkulturelle området at Vestnorsk Film får auka produksjonsstøtte å gje frie grupper innan scenekunst auka støtte og VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

15 ENERGI OG RESSURS FORVALTNING Forvalting av ressursane handlar om å ta vare på ressursane for kommande generasjonar. Det tyder at jord, vatn og luft skal ha same, eller betre kvalitet i framtida. Ekstremver og byrjande nedsmelting av isbreane er alvorlege signal som seier at den politiske kursen må leggjast kraftig om. Hordaland SV har ein heilskapleg miljøpolitikk. Me vil ta vare på mangfaldet i naturen frå kysten, innover fjordane og opp til høgfjellet. Saman med den menneskelege kompetansen, er den urørde naturen den største ressursen me rår over. Hordaland fylke er rikt på energi frå vasskraft, olje og gass. Med stadig auke i energibehovet vil dette likevel ikkje stetta framtidas behov. Olje- og gassressursane vil ta slutt, og dei urørde vassdraga skal vernast mot kraftutbygging. Ein framtidsretta og berekraftig industri- og næringspolitikk føreset at me må satsa på kompetanse og miljøteknologi. Berre slik kan me verta meir uavhengige av olje og gass og dermed vera budde på framtida sine utfordringar. Rein energi skal nyttast til eigen industri. SV vil sikre at arbeidsplassar og Innovasjon Noreg ikkje vert råka av ein stadig større eksport av elektrisk kraft. samarbeid mellom Bergen og omegn. fri ferdsle i strandsona og handheving av allemannsretten å styrkja det lokale miljøvernarbeidet arbeida for at det offentlege fylgjer ein grøn innkjøpspolitikk av varer og tenester arbeida for å få betre overvaking av skipstrafikken langs kysten og at Losstasjonen på Fedje må få auka ressursar seia nei til bygging av hyttefelt i urørd høgfjell å utnytta lokale ressursar og kompetanse til grøne arbeidsplassar Mindre avfall! Det høge og stigande forbruket i landet vårt skaper store mengder med avfall. Avfallet fører til store miljøproblem med avrenning o.a. fleire stader. Ein større del av avfallsproblemet må løysast lokalt og regionalt. Når avfallet vert transportert over landegrensene, er det i seg sjølv ein kilde til forurensing! Kjeldesortering må vidareutviklast i alle kommunar til også å gjelda matavfall. Målet for SV sin politikk er ei rettferdig verd i økologisk balanse, der føre-var-prinsippet skal vera fundamentet for all miljøpolitikk. Dersom me skal få dette til, må me i fylket vårt føra ein politikk som tar utfordringane på alvor ved: å redusera forbruket av energi og naturressursar å produsera nok og trygg, kortreist mat å redusera forureininga og stogga utslepp av miljøgifter SV MEINER at ikkje-fornybare ressursar som olje og gass må erstattast med nye fornybare energikilder. SV vil satse meir på bølgjekraft, solceller, vindkraft, varmepumper og bioenergi, som er produsert på ein bærekraftig måte. Vasskraft kan og bør utnyttast der det er forsvarleg. at hydrogen må utviklast som betre energiberar for fornybar energi. fylket har ansvaret for kollektivtilbodet og kan dermed handtera og løyse mykje av problema med luftkvaliteten i Bergen. Handteringa krev eit godt Meir matjord Den gode, dyrka jorda i Hordaland må nyttast til dyrking av mat og vera med på å sikra biologisk mangfald. Ved oppføring av nye bustadfelt og næringsområde, må infrastrukturen fremje kollektivtrafikken. I byane, særleg i Bergen, går SV inn for å fortetta bustadmassen, for å sikra kollektive trafikktilhøve og fleire og større område med grøntareal. Fortetting er og viktig med tanke for vassboren varme. Areal som er av spesiell stor verdi for ålmenta, bør kunna løysast inn, gjerne gjennom dei interkommunale friluftsråda. Ein glad laks SV vil prioritera forsking innan oppdrettsnæringa slik at denne vert mest mogleg berekraftig. Å løysa problema med forureining, rømt oppdrettslaks og lakselus skal ha høg prioritet. Prinsippet om at forureinar skal betala for avbøtande tiltak, skal gjelda også for oppdrettsnæringa. På sikt må oppdrettsnæringa flyttast til tette merdar på VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

16 land. Inn til det skjer, vil SV kreva merking av all oppdrettslaks. I PERIODEN arbeida for å sikra levedyktige bestandar av villaks ved å innføra oppdrettsfrie soner og verna om leveområda til villaksen. arbeida for oppretting av eit offentleg styrt beredskapsapparat som kan handtera rømming av oppdrettslaks følgja opp arbeidet med å få fjerna kvikksølvgifta utanfor Fedje kreva merking av all oppdrettslaks Satsing på nye fornybare energikjelder I PERIODEN satsa meir på ENØK-tiltak seia nei til sal av kraftverk rundt i fylket arbeida for opprusting av eksisterande vasskraftverk rusta opp og effektivisera overføringsnettet kjempa mot alle forsøk på å oppheva vernestatusen til verna vassdrag arbeida for to-pris på straum, med låg pris på dei fyrste kwh og høgare pris på overforbruk arbeida for å hindra ei utbygging av Mosdalsvassdraget, Raundalselva og Hesjedalsvassdraget. ha ei snarleg fornying av Fylkesplanen for vindkraft, men utbygging av vindkraft må ikkje skje der fleirtalet i lokalsamfunnet går klårt i mot eller der landskapsverdiane er viktige. satsa på havvindmøller arbeida for sterkare politisk styring av energileveransane. Utvikling av ein ny energipolitikk skal tuftast på fornybare ressursar. Vasskrafta er fornybar, men ny stor vassdragsutbygging er ikkje aktuelt for SV. Me seier nei til utbygging av småkraft/minikraftverk i verna vassdrag. Framfor å byggja nye kraftverk, ønskjer SV å henta ut meir kraft frå eksisterande vasskraftverk. SV meiner at det skal vera eit strengt regime når det gjeld nye kraftliner gjennom sårbart landskap. Kampen mot luftspenn mellom Sima og Samnanger vil halda fram. Sjøkabelalternativet må ikkje forkastast ut frå økonomiske vurderingar. Petroleumsindustrien må ta sin del av kostnadane då ein vesentleg del av energibehovet kjem frå denne sektoren. Hordaland SV vil gå mot nye gasskraftprosjekt som ikkje har CO2-fanging frå første driftsdag. Me vil arbeida for at avtalen om CO2- fanging på gasskraftverket på Mongstad vert følgd opp og styrka. CO2-fanging må på plass så tidleg som mogeleg. SV seier nei til å nytta fylkeskommunale og kommunale midlar til prosjekt som til dømes Vestlandsrøyret. I Hordaland ligg det godt til rette for storstilt satsing på bioenergi som kan erstatta straum, olje og vedfyring til oppvarming av hus. SV vil også at bilar og bussar skal bruka biodrivstoff framfor naturgass. Me vil nytta biodrivstoff som er produsert på ein bærekraftig måte. Satsing på bioenergi gjev distriktsarbeidsplassar, og kulturlandskapet kan bli betre teke vare på. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

17 NÆRINGSLIV OG FORSKING SV ønskjer eit næringsliv som legg eit samfunnsøkonomisk perspektiv til grunn for avgjersler, og som ikkje har rask forteneste som einaste mål. SV vil arbeida for eit variert næringsliv i Hordaland, både i by og bygd, med utgangspunkt i den kompetansen og dei naturlege vilkåra me har. SV sin næringspolitikk har som mål å tryggja grunnlaget for busetnad og skaffa det materielle livsgrunnlaget og skapa nyttige gode og tenester i heile fylket. Eigarskap SV ønskjer eit sterkt og aktivt eigarskap i verksemder som tar vare på ulike samfunnsoppgåver innan til dømes samferdsle, energi og kultur. Eit variert og robust næringsliv vil styrkja den industriell kompetansen i Noreg. Sjølv om lønsemda i periodar ikkje er så høg, kan kostnadane ved å leggja ned bedrifter og tapa industrielle kompetanse, vere særs høg på lengre sikt. Kompetanse gir Noreg industriell handlefridom! betra infrastrukturen i heile fylket, både med kollektivtilbod og transportvegar på sjø og land prioritera kollektivtrafikk og plan- og arealforvalting som tar vare på bygdene og bydelane sine samla behov for arbeid, bustad, kultur og velferd. arbeida for at statlege institusjonar og verksemder vert desentraliserte.. Informasjonsteknologi gir høve til meir næringsetablering og oppretthalding av desentraliserte offentlege tenestetilbod. arbeida for at EØS-avtalen vert oppsagt, og at WTOavtalen ikkje trugar berekraftig matproduksjon fremja samvirketanken også i nye tiltak som kultur- og mediebedrifter, innkjøpslag m.v. og oppretta eit forskings-, kompetanse- og rettleiingssenter for samvirke styrkja dei kommunale og regionale næringsfonda i samarbeid med kommunane og regionråda arbeida for at fylkestinga får reell styringsrett over Innovasjon Noreg utvikla miljøkompetansen og teknologien i industrien, m.a. ved auka forskingsinnsats og byggja opp eit landbruk og næringsliv basert på tilgjengelege råstoff, som kan nyttast til mellom anna bioteknologi og nisjeproduksjon. syta for at det vert lagt til rette for etablering av arbeidsplassar basert på lokal kompetanse i område som er truga av fråflytting arbeida for vidareforedling av ressursane i Hordaland sikra industrien langsiktige rammevilkår, under føresetnad av at dei satsar på ENØK og beste tilgjengeleg teknologi støtta forskinga innan både fiskeri og havbruk som legg særleg vekt på miljø, produktutvikling, biprodukt og foredling og støtta utviklinga av oppdrett av andre artar enn laks og aure. Forsking for ei betre framtid Hordaland SV vil arbeida for at utdannings- og forskingsinstitusjonane i fylket får gode vilkår til å driva forsking og undervising av god kvalitet. Det er også eit fylkeskommunalt ansvar å tiltrekkja seg nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar for forsking og utdanning for å gjera fylket/regionen til eit kraftsentrum for kunnskapsutvikling. Dei regionale forskingsfonda må brukast for å fremja eit berekraftig sosialistisk samfunn. Det må forskast på: miljøvenleg fiskeoppdrett drivstoff til kollektivtrafikken grøne arbeidsplassar Eit landbruk som sikrar framtida Hordaland er eit fylke med mange små gardar, rikt på naturressursar, men ikkje på store, flate jordbruksareal. Kystlandskap, lauvskog, furemark og fjellvidder pregar fylket vårt. Samstundes gjev kulturlandskapet med velstelte jorde, frukthagar og kulturbeite rom for den viktige reiselivsnæringa. Attgroing er det største trugsmålet mot levande kulturlandskap. Kopling mellom eit miljøvenleg landbruk og eit bærekraftig reiseliv vil verta endå sterkare og viktigare i komande år. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

18 Hordaland gror igjen Attgroing av kulturlandskap og beiteområde er eit aukande problem. Med politisk vilje og deretter innsats, er det råd å motverka dette i praksis. Dette må skje på to måtar; ved aktiv husdyrbeiting og ved etablering av ein bioenergi-industri. I Hordaland ligg det vel til rette for rask utvikling av bioenergi. Dette vil kunna gje arbeidsplassar utanfor pressområda. Ei progressiv reiselivsnæring Reiselivsnæringa er i vekst, men skal næringa vera framtidsretta, må ein ha sterkare tilknyting til lokalsamfunna og kulturlandskapet. Me ønskjer deltakande turistar og ikkje berre passive tilskodarar. Naturbasert reiseliv/ turisme må derfor verta eit satsingsområde for fylket og kommunane. Innan regional utvikling er landbruk og reiseliv næringsområde som SV vil satsa på dei komande åra. ARBEIDE FOR verna dyrka mark (matjord) og kjempe mot nye golfbanar. fremja og oppretthalde småskalalandbruk og familiejordbruk, framfor store samdrifter. halda oppe kulturlandskapet og hindra attgroing. Bioenergisatsing og beitande husdyr er dei beste landskapspleiarane. arbeida for ei økologisering av heile landbruket nytta motsegnsretten ved alvorlege arealkonfliktar, t.d ved omstridd omdisponering av dyrka jord prioritera støtte til reiselivsprosjekt i distrikta; til dømes bioenergianlegg på Osterøy og nasjonalparksenter i Rosendal arbeida for at ungdom som vil satse på landbruk og reiseliv vert betre teke vare på i Innovasjon Noreg -systemet For å nå desse politiske arbeidsmåla, må ein nytta sterke verkemiddel, og desse må prioriterast og takast i bruk. Ei regionalisering av landbrukspolitikken er eit slikt verkemiddel. INTERNASJONAL SOLIDARITET Det er viktig for SV å setje fokus på internasjonale saker, og i komande valperiode vil me fokusera på Palestina og Afghanistan. Hordaland tar mål av seg til å verta Noregs mest solidariske og inkluderande fylke. Hordaland Fylkeskommune må ta på seg å vera ein aktiv tilretteleggjar for at kommunane i Hordaland skal ta på seg å ta i mot så mange årlege flyktningar til busetjing som staten ved IMDI ber om. VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6

1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 2. LANGSIKTIG FORVALTING 6 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 4 LANGSIKTIG FORVALTING SAMFUNNET BLIR BYGT NEDANFRÅ DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN DELING AV SAMFUNNSGODE TA HEILE NOREG I BRUK 4 4 5 5 5 2. LANGSIKTIG FORVALTING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer