MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN /14 14/307 BARNEVERN - STATUS/ØKONOMI MAI /14 14/308 ÅPNINGSTIDER VED NAV-KONTORET I SKIPTVET 14 39/14 14/301 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING - REDIGERING 20 40/14 14/306 BORGUND - BRUK TIL TJENESTEYTING 22 41/14 14/325 PLANPROGRAM SENTRUMSPLANEN 24 42/14 14/202 ÅRSMELDING FOR /14 14/239 REGNSKAP /14 14/245 DISPONERING AV OVERSKUDD

2 45/14 14/305 TERTIALRAPPORT /14 14/294 ORIENTERING OM SKIPTVET BYGDEBOK OG BYGDEBOKFORFATTER 39 47/14 14/329 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON - NY SELSKAPSAVTALE 41 48/14 14/328 LÆRLINGEKLAUSUL I ANSKAFFELSESSAKER 42 49/14 14/320 SKIPTVET /14 14/309 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM /14 14/335 AKTUELLE ORIENTERINGER 59 52/14 14/335 ÅPEN POST 60 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Per Egil Pedersen rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 35/14 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/335 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Formannskapet /2014 Fra Kommunal- og Moderniseringsdept. Høring av lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. 23/2014 Fra Lokalsamfunnsforeningen forslag til høringssuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av låneopptak. 24/2014 Fra Statsarkivet i Oslo Plan for utbedringer etter pålegg etter tilsyn gitt /2014 Fra Indre Østfold Kommunerevisjon oversendelse av årsregnskap og årsberetning. 26/2014 Fra TV- aksjonen 2014 Anmodning om å opprette kommunekomite for TVaksjonen NRK 2014 som går til Kirkens Nødhjelp. 27/2014 Fra Østfold Fylkeskommune invitasjon til jobbintervju for lærlinger 28/2014 Fra Askim kommune Behandling av busstilbud Mysen Askim Oslo 29/2014 Fra Askim kommune og Skiptvet kommune - Supplerende høringssuttalelse Vamma kraftverk. 30/2014 Fra Samferdselsdept Forholdet til to reguleringsplaner i Ski kommune. 31/2014 Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oversendelse av sak: Innsigelse til to reguleringsplaner: Follobanen nytt dobbeltspor Oslo Ski og Ski stasjon. 32/2014 Fra skatteoppkrever skatteinngangen for Skiptvet tom april /2014 Fra Kommunenes Sentralforbund nytt styrevervsregister. 34/2014 Fra Statsbygg utkast til kjøpekontrakt for Borgund. Side 3 av 60

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 36/14 SAKSFRAMLEGG VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkiv: F41 &58 Arkivsaksnr.: 14/126 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Foreløpig tilsynsrapport datert Bakgrunn: Viser til revisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon april Dette var en rapport som var bestilt av tidligere rådmann. Rapporten ble i sin helhet fremlagt til politisk behandling. I det fremlegget ble det forespeilet en tidshorisont på ett for å lukke disse anbefalingene. Fylkesmannen i Østfold har våren 2014 gjennomført et tilsyn ved barneverntjenesten hvor fokuset også her var kommunenes fosterhjemsarbeid. Fylkesmannen i Østfold finner ingen avvik ved dette tilsynet. Anbefalingene fra revisjonen og status pr. i dag er som følger: Anbefaling nr. 1 Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider rutiner som sikrer dokumentasjon på vurdering og godkjenning av fosterforeldre. Det bør fremkomme skriftlig dokumentasjon på fosterforeldrenes egnethet for det konkrete barnet plasseringen gjelder. Beslutning om godkjenning bør ikke foretas før foreldre og barn har uttalt seg, (der dette er mulig). STATUS: Gjennomført. Jfr. Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem, kap. 4. Anbefaling nr. 2 Revisjonen anbefaler at det det blir utarbeidet tiltaksplaner/ omsorgsplaner ved vedtak om hjelpetiltak/ omsorgsovertakelse. Planene bør rulleres. STATUS: Gjennomført. Alle forsterkningstiltak i forhold til barn som er under omsorg av barneverntjenesten evalueres minst 1 gang pr. år, vanligvis 2 ganger. Side 4 av 60

5 Sak 36/14 Anbefaling nr. 3 Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke dokumenter som bør ligge ved fosterhjemsavtalen og at fosterhjemsavtalen blir rullert årlig. STATUS: Gjennomført. Sjekkliste for nødvendige vedlegg til fosterhjemsavtale og oppfølging av fosterhjemsforholdet ligger i hver enkelt mappe. Selve fosterhjemsavtalen skal ikke evalueres årlig. Tilleggsavtaler om forsterkning evalueres ½- årlig (noen få årlig). Anbefaling nr. 4 Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten vurderer å ta i bruk sjekklistene i «Veileder for fosterhjem», for å sikre at plasseringsarbeidet og oppfølgingsarbeidet skjer systematisk og i henhold til lovverk, og at dette arbeidet blir dokumentert STATUS: Gjennomført. Sjekklisten bruker alltid. Anbefaling nr. 5 Revisjonen anbefaler at de barna Skiptvet kommune har tilsynsføreransvar for får oppnevnt tilsynsfører, og at det blir utarbeidet tilsynsførerrapporter i henhold til lovverk. STATUS: Gjennomført. Alle barn i fosterhjem som Skiptvet kommune har tilsynsansvar for, har egen tilsynsfører. Anbefaling nr. 6 Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om å utarbeide rutiner for hvilke dokumenter som skal lagres, og i hvilke mapper dette skal lagres, dette opp mot dokumentasjon av fosterhjemsarbeidet. Revisjonen vurderer også som viktig at barnevernsmapper blir lagret i brannsikre arkivskap, og anbefaler kommunen å gjøre vurderinger på dette. Det bør også gjøres vurderinger på hvorvidt barneverntjenestens taushetsplikt overholdes, sett opp mot at arkivskapet er tilgjengelig for flere enn de som er ansatt i barneverntjenesten. Side 5 av 60

6 Sak 36/14 STATUS: Gjennomført. Alle dokumenter lagres elektronisk. Fagsystemet sorterer hvilke dokumenter som lagres i hvilke mapper mht fosterhjemsarbeidet. Anbefaling nr. 7 Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv (FOR nr 1566) 9, samt Noarkstandaren oppfylles ved kun bruk av det elektroniske arkivprogrammet ACOS. STATUS: ACOS er godkjent i henhold til ovennevnte forskrift. Anbefaling nr. 8 Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten nedfeller skriftlig hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som skal benyttes ut fra dette. Revisor vurderer det som en fordel hvis slike mål og styringsprinsipper også er behandlet av kommunestyret som øverste organ. STATUS: Gjennomført. Fosterhjemsarbeid for Skiptvet kommune lønnes etter KS-satser. Ved krevende omsorgsoppgaver benyttes også frikjøp fra annet arbeid. Se for øvrig eget notat om fosterhjemsrekrutering/avlønning. Anbefaling nr. 9 Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter. STATUS: Gjennomført. Alle fosterhjem som har en kostnad som overstiger kommunens egenandel (pr. t ,-) mottas det refusjoner for fra Bufetat, jfr. Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem, kap. 2. Anbefaling nr. 10 Revisjonen anbefaler at det fremkommer skriftlige vurderinger i forkant av styrkingstiltak, som viser til det enkelte barnets behov. STATUS: Gjennomført. Alle forsterkningstiltak vurderes ut fra barnets behov, og skriftlig gjøres i «Forsterkning av fosterhjem tilleggsavtale» før forsterkningen kan finne sted. Side 6 av 60

7 Sak 36/14 Anbefaling nr. 11 Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere punktlig hva som eventuelt kan refunderes av staten (Bufetat). Dessuten bør tjenesten klargjøre med Bufetat før det blir satt inn forsterkningstiltak som det kan kreves refusjon av. STATUS: Gjennomført. Viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv nr. 13/4392 av 14/2-14. Bufetat gir ikke forhåndstilsagn, men vi har pr. i dag refusjon i alle våre saker som overstiger kommunal egenandel. Anbefaling nr. 12 Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. STATUS: Gjennomført ved dette notat. INNSTILLING: De 12 anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon i april 2013 er fulgt opp av rådmannen. Saken tas til orientering.» Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 18/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: De 12 anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon i april 2013 er fulgt opp av rådmannen. Saken tas til orientering.» Side 7 av 60

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 37/14 SAKSFRAMLEGG BARNEVERN - STATUS/ØKONOMI MAI 2014 Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 14/307 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Område Kjente faktorer pr Kjente faktorer pr Hjelpetiltak, antall barn Omsorgssaker, antall barn (ev 5) Meldinger som leder til undersøkelser Nemnds / Tingrettsbehandlinger Hele 2013: 25 Fire første mnd 2014: Budsjettramme År Budsjett Ant. Barn under oms Side 8 av 60

9 Sak 37/ ? 27 (3) Faglig og økonomisk kontroll av barneverntjenesten Kontroll med det barnevernfaglige arbeidet foregår via internkontroll og eksternkontroll. Internkontroll Internkontroll skjer ved månedlig budsjettrapport fra barnevernleder til virksomhetsleder. Rapportene videresendes med eventuelle kommentarer til rådmann og økonomisjef i kommunen. Videre avholdes det faste møter mellom barnevernleder, virksomhetsleder og rådmann. Enkelte ganger tiltrer også økonomisjefen denne gruppen. Her vurderes og drøftes den totale driftssituasjonen i barnevernstjenesten. Barnevernleder og virksomhetsleder har løpende, nærmeste daglig kontakt med hensyn til det daglige arbeidet og utvikling av tjenesten som sådan. I tillegg holdes det møter med resterende avdelinger i virksomhet NAV. Eksternkontroll Det ble foretatt en revisjon av den interne driften i barnevernstjenesten første halvår. Dette var et oppdrag gitt revisjonen av tidligere rådmann. Dette munnet ut i en grundig rapport som anbefalte 12 forbedringsområder (avvik) for barnevernstjenesten. Rapporten pekte bl.a. på alvorlig svikt i forhold til rutiner, systemer og oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet (fosterbarn). Denne saken er i sin helhet lagt frem for politisk behandling. På samme tidspunkt som forvaltningsrevisjonsrapporten ble framlagt, ble barnevernsleder sykmeldt og ny leder ble konstituert. Etter å ha fungert i stillingen til februar 2014, ble konstituert leder tilsatt som fast leder av barnevernet etter interne drøftelser med de involverte og tillitsvalgte Våren 2014 varslet Fylkesmannen i Østfold et tilnærmet likt tilsyn med barnevernstjenesten i Skiptvet. De konkluderte da med at avvikene nå var lukket. Fylkesmannen viste videre til det store og omfattende arbeidet ift internkontroll og drift av tjenesten som ble gjennomført i perioden medio 2013 frem til fylkesmannens tilsyn. Denne saken vil bli lagt frem for politisk behandling når kommunen mottar en endelig rapport. Pr. dags dato foreligger kun en foreløpig rapport fra fylkesmannen. Denne rapporten som er fremlagt blir den endelige rapporten, da Skiptvet kommune ikke har innsigelser på den. Barnevernstjenesten i Skiptvet rapporterer på en rekke faktorer til fylkesmannen hvert halvår. Rapportene fra våren 2013 til høsten 2013 viser en signifikant forbedring av tjenesten. Orienteringene er meldt til hovedutvalg for helse og sosial. Tjenesten forventer en ytterligere forbedring når rapporten for våren 2014 skal skrives. I saker som føres for Fylkesnemda i Østfold og for Tingretten ligger det en ytterligere kvalitetskontroll. I alle førte saker får barnevernstjenesten medhold på alle vesentlige punkter. Side 9 av 60

10 Sak 37/14 Det fremkommer heller ikke kritikk av tjenesten eller måten tjenesten har utført sitt arbeid på jfr Lov om barnevernstjenster. Utfordringer og det metodiske arbeidet Skiptvet kommune har mange barn under omsorg ift tilsvarende og sammenlignbare kommuner. Dette er bra for de barna det gjelder, da de ikke lenger lever under forhold som er i strid med Lov om barnevernstjenester. Samtidig er det en økonomisk utfordring for en kommune når såpass store ressurser knyttes opp til det barnevernfaglige arbeidet. I tillegg ser man en tendens til at staten overfører større og større del av både det økonomiske og det faglige ansvaret for de mest kompliserte sakene til den enkelte kommune. Familier som er kjent i bygda over tid Ved en gjennomgang av fosterhjemsbarna ser en at flere av sakene har vært kjent i bygda over tid. Dette er saker som mange avdelinger og virksomheter i kommunen har hatt kontakt med. Resultatet er at tidligere arbeid ikke har ført til nødvendig endring og videre at barnverntjenesten må plassere barna utenfor hjemmet, noe som er kostnadskrevende for kommunen. Tilflytting av familier Vi ser også at boligpriser, utleiepriser og et ønske om å bo på landet tiltrekker familier med stor problematikk, som igjen utløser alvorlig barnevernstiltak som omsorgsplasseringer. Fosterhjem og lønn Barneverntjenesten har per dags dato behov for fosterhjem for 9 barn. Fosterhjemsetaten (Bufetat) har ingen fosterhjem å tilby Skiptvet kommune. https://www.fo.no/ledige-stillinger/oslo-kommune-barne-og-familieetaten-fosterhjemsring-etnytt-tiltak-for-fosterbarn-fra-oslo-article html ( ,- i lønn pluss skattefri utgiftsdekning på minimum kr ,- pr. mnd.) skapshjem/ (Oppdraget lønnes med en godgjøring på kr ,- og et pensjonstillegg på kr ,-. I tillegg utbetales et månedlig skattefritt beløp på kr ,- så lenge en ungdom bor i beredskapshjemmet.) (Arbeidsgodtgjøring fastsettes ut fra kompetanse og erfaring) Bærum kommune opplyser at de tilbyr følgende: Side 10 av 60

11 Sak 37/14 Daglig oppfølging, støtte og veiledning. Behandlingsteam tilgjengelig for fosterhjemmet 24/7. Ukentlig gruppeveiledning med andre behandlingsfosterhjem. Faglig utvikling. Arbeidsgodtgjøring ca. kr ,- pr. år. Kr ,50 pr. mnd. i utgiftsdekning ved plassering. Friperioder mellom plassering av hvert enkelt barn. Oslo kommune tilbyr kr ,- i lønn og over kr ,- pr. mnd. i utgiftsdekning. Slike vilkår gjør at Skiptvet kommune utfordres mht å bli oppfattet som en attraktiv oppdragsgiver. I «fosterhjemsbransjen» som i andre bransjer er det markedskreftene som råder, og vi synes slik det lønnes per i dag å bli oppfattet som lite attraktive. I dagens samfunn er fosterhjemsarbeid mer sidestilt med annet arbeid, og forventninger til lønn tilsvarende. Skiptvet kommune tilbyr kr ,- i lønn (KS-Sats) og 4.682, ,- (avhengig av barnets alder) i utgiftsdekning. Dette er medvirkende faktorer til at vi ikke makter å rekruttere de fosterhjemmene vi trenger. Vi kan imidlertid tilby frikjøp fra annet arbeid når barnets behov tilsier at det må være en voksen hjemme delvis eller 100 %. Dette er det mest vanlig å praktisere kun det første året barnet er plassert. Men mange av de barna vi har er svært skadet og trenger lengre periode med tilgjengelige voksne. Det er ofte hyppige møter mellom BUP, PPT, skole og fosterhjem, noe som kan gjøre det vanskelig å ha en full jobb ved siden av. Behovet for helt eller delvis frikjøp kan være tilstede helt til barnet/ungdommen er loset ut av barnevernsystemet. Staten dekker pr. i dag utgifter til fosterhjem og besøkshjem for den delen av kostnadene som overstiger ca pr. mnd. Tilleggsutgifter til klær og annet utstyr det 1. året, lege eller psykologbehandling som ikke dekkes av NAV, tannregulering, briller, konfirmasjon, utgifter ved samvær (herunder transport) og utgifter knyttet til tilsyn dekkes av kommunen. Barneverntjenesten skal også dekke barnehage/sfo når det er aktuelt. I de tilfeller hvor kommunen ikke klarer å finne egnede fosterhjem til kommunens pristilbud er alternativet institusjoner. En slik institusjonsplass vil koste i overkant av kr ,- pr. mnd. Tilleggsutgiftene her er de samme som ved fosterhjem. Kostnadsbesparelse ved lokale fosterhjemsplasseringer Side 11 av 60

12 Sak 37/14 Mange av barnevernstjenestens fosterhjem ligger i Skiptvet kommune. Dette kan være meget bra for det enkelte barn, da det opprettholder nettverket og ikke minst allerede opparbeidet tilknytning til skole og lærere. I andre tilfeller ser man at det er behov for å flytte barnet/ungdommen ut av hjemkommunen. Kjøp av gjesteplasser i annen kommune er ofte dyrt fordi fosterbarnet ofte vil ha behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Barnevernstjenestens bevisste jobbing med å søke fosterhjem lokalt i Skiptvet har derfor spart skolebudsjettene i kommunen for betydelige utgifter. Mulige årsaker til det høye antallet omsorgsovertagelser Familiene som mottar bistand fra barneverntjenesten har ulik og sammensatt bakgrunn. Man mener allikevel å kunne peke på noen mønstre; Noen familier er gjengangere i systemet, sosiale vanskeligheter går i arv. Noen familier med svakere økonomiske eller sosiale utgangspunkt velger av forskjellige årsaker å flytte til Skiptvet. De lave boligprisene i kommunen har vært fremholdt som en særlig mulig forklaring. Samarbeidet mellom skole /barnehage er også blitt betydelig tettere og bedre de siste årene, dette er også en mulig årsak til det og økende antallet meldinger, hvorav noen av meldingene fører til omsorgsovertakelse. Men familier som kommer i kontakt med barnevernstjenesten er også et produkt av tiden vi lever i. Tidligere ble kunnskap overført fra foreldre til barn. De som «knekte skolekoden» ble ansett som flinke og kunne få seg en høyere utdannelse. De som ikke knekte denne koden kunne velge en mer praktiskrettet utdannelse. Det var altså fortsatt plass for alle i arbeidslivet. De siste årene har skole og utdannelse fått en helt annen plass. Kunnskap og ferdigheter overføres ikke lenger fra generasjon til generasjon, men gjennom barnehage og skole. Det kreves i dag en mer teoretisk utdannelse også innen det man regner som praktiske fag. Det er i dag få eller ingen arbeidsplasser for ufaglært arbeidskraft. De som ikke knekker skolekoden dropper i større og større grad ut av skolen uten at de har noe annet å gå til. I en kommune som Skiptvet, med høy andel av primærnæring, lite tilgjengelige arbeidsplasser i privat næringsliv og med lite tradisjon for å ta høyere utdanning (2,1 % i Skiptvet mot 4,4 % ellers i Østfold og 7,7 % i landet for øvrig), ser vi en større andel av unge voksne som faller utenfor. De detter utenfor skole og arbeidsliv, og har ofte lite nettverk forøvrig. NAV blir for mange av disse menneskene en hovedinntektskilde, og det er liten utsikt til endringer. Etter hvert får også stadig flere av disse menneskene behov for bistand fra psykiatritjenesten. Vi ser stadig flere av barna til denne gruppen av første generasjons outsidere (de som faller utenom det meste) i kommunens barneverntjeneste. Rådmann i Skiptvet har initiert et mulig omstillingsprogram, omtalt som «Skiptvet 2020». Arbeidet så langt i dette prosjektet peker i retning av mer koordinert og målrettet Side 12 av 60

13 Sak 37/14 forebyggende arbeid for barn og voksne i risikosonen for skjevutvikling. Dette arbeidet vil bli helt vesentlig på sikt i forhold til å redusere antallet fosterbarn i kommunen. Arbeidsmengde, ansatte Skiptvet kommune har godt kvalifiserte barnevernsarbeidere med høy faglig kunnskap, stort engasjement for sitt arbeid, og med et ønske om å gi barn optimale oppvekst vilkår. Med dagens arbeidsmengde ser virksomhetsleder allikevel at dette utfordre den enkelte ansatte til det ytterste. Faren for utbrenthet og forhøyet sykefravær er tilstede. Barnevernsleder gjør et godt arbeid mht å ivareta den enkelte medarbeider. Tjenesten har også bistand av ekstern veileder slik at ansatte får satt ord på vanskelige saker, diskutert saker i fellesskap, og står således allikevel bedre rustet i en svært tøff hverdag. Det er minimal kapasitet eller ressurser til å jobbe med forebyggende tiltak i barneverntjenesten, da all kapasitet knyttes opp til lovpålagte oppgaver som undersøkelser, oppfølging av barn kommunen har omsorgen for og rettslig behandling/klagebehandling for fylkesnemnd og tingrett. Innledende budsjettabell med budsjettjusteringer er basert på kjente faktorer pr dags dato. Hvert enkelt barn er beregnet kostnadsmessig utfra hva vi er kjent med og hva som er rimelig å anta fremover. Eventuelle store nye saker er det ikke rom for innenfor foreslåtte rammejusteringer. INNSTILLING: Saken tas til orientering. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 13/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Saken tas til orientering. Side 13 av 60

14 SKIPTVET KOMMUNE Sak 38/14 SAKSFRAMLEGG ÅPNINGSTIDER VED NAV-KONTORET I SKIPTVET Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 14/308 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Ingen Bakgrunn: NAV-kontoret ledes i det daglige av NAV-leder, som får sine styringssignaler fra Partnerskapet som har faste møter 2 ganger i året. Partnerskapet ved NAV Skiptvet består av Fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen og rådmannen i Skiptvet, Per Egil Pedersen. I tillegg deltar også NAV-leder på partnerskapsmøtene. Det har vært diskusjoner over tid mellom partnerskapet og tillitsvalgte vedrørende kontorets åpningstid. Høsten 2013 kom man til enighet om en avtale for ett år, og videre at partene vil forhandle frem en ny avtale i god tid før gjeldende avtale utløper. NAV har også kommet med en ny sikkerhetsrapport som vurderer sikkerheten ved NAVkontorene i hele landet, med særlig vekt på publikumsmottak. Rapporten er laget av NAV, KS og Oslo kommune. Partnerskapet ved NAV Skiptvet vedtok våren 2014 en fremdriftsplan for å løse de utfordringene man ser rundt åpningstider og sikkerhet. Endringer i NAV Det har skjedd store endringer i NAV sin organisasjon siden åpningen i 2009 og frem til i dag. Videre vet vi også at det vil foretas omfattende endringer i organisasjonen i nær fremtid. Ved åpningen av NAV-kontoret var de fleste tjenestene av en slik art at brukeren hadde behov for personlig oppmøte ved NAV kontoret for å få utført sine tjenester. I tiden siden oppstart har dette gradvis endret seg slik at flere og flere tjenester kan gjøres elektronisk og fra hvilken som helst PC. Brukere får i tillegg telefonsupport på en rekke områder ved å ringe NAV. 20 juni 2014 vil det lansere en ny versjon av nettsiden en betydelig mer brukervennlig versjon enn dagens løsning. Mange av NAV sine nett-tjenester er bygd opp slik vi er alle er vant med i forhold til vår bank nettbanken, og flere tjenester kommer etter. Dagens og framtidens NAV har i mye større grad fokus på de brukergruppene som står utenfor det ordinære arbeidslivet og som trenger bistand for å komme i ordinært arbeid. Det er Side 14 av 60

15 Sak 38/14 denne gruppen som vil ha behov av å komme til NAV-kontoret ved personlig oppmøte. Lokale NAV-kontor vil i framtiden ha et todelt hovedfokus; å bli enda bedre på brukerrelasjoner i tillegg til å øke vår arbeidsmarkedskompetanse. De brukergruppene som har behov for personlig frammøte ved et NAV-kontor vil i all hovedsak kunne disponere sin dag fritt og er i vesentlig grad i behov av direkte kontakt med sin veileder. NAV-ansatte har i betydelig større grad enn tidligere behov av å kunne være i kontakt med det ordinære arbeidsmarkedet for å kunne skaffe praksisplasser, ordinære arbeidsplasser, samt ha dialog med arbeidsgivere om utviklings- og rekrutteringsbehov. For å kunne nå disse målene er det riktig og meget vesentlig å endre dagens åpningstid ved NAV-kontoret i Skiptvet. Åpningstider ved NAV-kontorene i Østfold pr Kommune Vinter Sommer Annet / åpningstid under vurdering Skiptvet Vurdering pågår Hobøl Vurdere endringer ved Spydeberg samlokalisering Trøgstad Askim Vurderinger pågår Eidsberg Aremark Marker /Rømskog Stengt hver onsdag Rakkestad Stengt hver onsdag Halden tirsdager Sarpsborg Vurdering om endring pågår Fredrikstad Hvaler Moss Råde Rygge Våler Vurdering pågår, betyr at kontoret vurderer å redusere sin åpningstid. NAV-leders bemerkninger/momenter. Brukerperspektiv. Det er etter mitt syn viktig å ta hensyn til hvor stort behov det er for brukeren at kontoret faktisk er tilgjengelig i mottaket hver dag. Jeg vil understreke at det er like god service å ha tid til god oppfølging, saksbehandling etc. som å ha lang åpningstid. Rask og kvalitetsmessig god saksbehandling er dessuten viktig for våre brukere. Side 15 av 60

16 Sak 38/14 De fleste brukerne som også har behov for å møte en saksbehandler, disponerer sine dager relativt fritt, og kan derfor nyttiggjøre seg en begrenset åpningstid. Stadig flere tjenester i NAV blir elektroniske, og søknader mm kan nå sendes inn «døgnet rundt». De brukergruppene som fremdeles har behov for personlig samtale vil i hovedsak være brukere utenfor det ordinære arbeidslivet. De vil derfor fint kunne komme til kontoret i en mer begrenset åpningstid enn dagens praksis. Arbeidsmiljø Vaktplanen slik vi har hatt den i en periode nå, vanskeliggjør gjennomføring av kontormøter, fagmøter, intern opplæring samt møter og opplæring utenfor kontoret. Dette kan på sikt føre til at ansatte ikke får mulighet til å holde seg oppdatert på nytt faglig innhold m.m. Ved sykdom og ferieavvikling blir kontoret sårbart da vi allerede har såpass lite å gå på i forhold til dagens vaktplan. Avtaleverket Arbeidstid i staten er fra , kjernetid er fra Dette betyr at arbeidsgiver må sørge for vaktplaner som ivaretar de ansattes mulighet for fleksibel arbeidstid. Det bemerkes dog at arbeidsgiver har styringsrett også mht disse forholdene. Arbeids- og Velferdsetaten har sommertid i perioden 15. mai til 14. september. Statlig kjernetid er fra 0900 til 1430 hele året, og er altså tidsrommet der alle ansatte skal være tilstede. Kommunal kjernetid er fra 0900 til Førøvrig er regelverket mellom stat og kommune rimelig likt ift arbeidstid. Erfaringer fra dagens ordning med åpningstid fra Besøksantallet ved mottaket er varierende i antall besøk og på hvilke dager som utpeker seg som hyppig besøkt. Det er ikke gjort noen eksakt «trafikkmåling» nå. Et kvalifisert anslag er trolig 10 til 20 besøk om dagen. Rådmannen ber om en registrering av brukere i perioden 30. april -11. mai. Dagens ordning krever en vaktplan både morgen og kveld ift ansatte. Dette har det vært krevende å gjennomføre, og det vil trolig være vanskelig å forlenge dagens avtale med tillitsvalget. At vi har åpent i mottaket hele arbeidstiden, gjør at møter/opplæring med mer blir avbrutt av henvendelse i mottaket. Dette skaper unødig avbrytelser og redusere kvaliteten på møtene. Det er gitt mulighet for sporadisk å stenge kontoret ved behov. Dette er en løsning jeg som NAV-leder i liten grad har benytt meg av, da jeg anser det som dårlig service å komme til et kontor som skal være åpent, men er midlertidig stengt. Alternative åpningstider: Side 16 av 60

17 Sak 38/14 NAV-leders vurdering av behovet for åpningstid for publikum er at en åpningstid på fem timer, fire til fem dager i uken, vil være tilstrekkelig for å dekke brukergruppens behov for personlig fremmøte. Telefon og e-post vil bli besvart i hele arbeidstiden, med unntak for ansatte i møter på og utenfor kontoret. Flere saksbehandlere som har tjenestetelefon oppgir i dag sitt direktenummer til sine brukere. Uansett valg av åpningstid vil kontoret ha en vakttelefon som dekker brukerservice alle ukedager i tidsrommet til (Sommertid 15.00). Alternativ Åpningstid Kommentarer (1500) Dette er en ordning som gir brukergruppen en åpningstid blant Østfolds lengste. Denne løsningen vil kreve en avtale med tillitsvalgte og ansatte ift kjernetid Dette er en åpningstid som mange NAV kontor har i dag, og som ikke står i kontrast til avtaleverket. Åpningstiden anses å ville dekke brukergruppens behov , med stengt hver onsdag Dette er en åpningstid som flere NAV kontor også har, og som heller ikke står i kontrast til avtaleverket. Åpningstiden vil trolig dekke brukergruppens behov. Fordeler; Avdelingen vil få bedre tid til saksbehandling og markedsarbeid som f.eks. det viktige arbeidet rundt fremskaffing av gode og relevante praksisplasser Dette er en åpningstid som vil kreve spesialavtale med ansatte/tillitsvalgte. Fordeler; Ordningen vil muligens kunne dekke behovet for at eventuelle brukere i ordinært arbeidsliv som trenger direkte service får dette på et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med eget ordinært arbeid. I tillegg vil vi ha samme åpningstid som øvrige kommunale tjenester på Solheimtunet og servicekontoret. Åpningstiden vil dekke brukergruppens behov. Samtidig vil det å åpne kl kunne gi deler av brukergruppen signal om våre forventninger til at de er opp om morgenen. 5 Alternativ 2 til 4 med langdag en dag i uken til kl Denne løsningen vil kunne gi en marginal gruppe brukere i det ordinære arbeidsmarkedet mulighet til å oppsøke kontoret utenfor egen arbeidstid. NAV-leders anbefaling av åpningstid til partnerskapet: Side 17 av 60

18 Sak 38/14 NAV-leder anbefaler partnerskapet å gå for alternativ 2 som primær alternativet. Skulle det være vise seg mulig, er også alternativ 4 et godt alternativ. Alternativ 3 er et mulig alternativ, men betyr en større omstilling for brukergruppen. Alternativ 1 ansees ikke som et relevant alternativ, da dette ikke gir god service til brukergruppen - med unntak av den lange åpningstiden. Det er også rimelig å anta at fagforeningen vil bestride denne løsningen. Alternativ 5 ble prøvd ut for noen år siden, men ble tatt bort pga manglende besøk. I tillegg har NAV-kontoret en praksis med å avholde møter utenom kontortid når brukere ber om det. Partnerskapets vurdering Rådmannen konstater at det har skjedd store endringer i NAV siden 2009 da åpningstidene for servicekontoret i forbindelse med åpningen av NAV ble vurdert. I flere omganger er det foretatt registreringer av drop-in besøk som viser seg å ha et begrenset antall og med en fallende tendens. Dessuten har samarbeidet mellom NAV Skiptvet og servicekontoret når det gjelder å motta besøkende for hverandre ved behov; f.eks.. ved interne møter vist seg i praksis å binde ressurser uten å gi særlige positive effekter på driftssituasjonen for noen av partene. Servicekontorets ansatte og ledelse ser derfor heller ikke av man som tidligere har store fordeler av å samarbeide på denne måten. Egenarten ved servicekontoret er at en ønsker stor grad av personlig service ved frammøte, men NAV i større grad satser på elektroniske løsninger, svar vi a fagtelefoner, avtalte møter med brukere og tettere ekstern kontakt og besøk hos arbeidsgivere. Imidlertid så lenge begge virksomhetene er samlokalisert og ved en kortere åpningstid i NAV, bør det etter rådmannens syn pga. av sikkerhetssituasjonen enten være felles åpningstid eller felles stengetid. Dette er for å unngå at servicekontoret alene både om morgenen og ettermiddagen må motta drop-in besøk til NAV. Rådmannen er dessuten av den oppfatningen at spørsmålet om endrede sikkerhetsløsninger for både NAV Skiptvet og ikke minst for servicekontorets egne ansatte er viktig. Det anbefales at de foreslåtte tiltakene gjennomgås grundigere og så lenge virksomhetene er samlokalisert, ser på samordnede sikkerthetsløsninger for begge. Derfor bør det vurderes om det skal iverksettes omfattende ombyggingsarbeider nå eller se disse noe an etter at det er høstet erfaring med de nye åpningstidene i NAV Skiptvet. Rådmannen foreslår derfor for Partnerskapet: Åpningstiden ved NAV Skiptvet er fra kl til kl 13.00, dette trer i kraft ved overgang til vintertid Det utvikles en felles sikkerhetsplan mellom NAV og Servicekontoret. Side 18 av 60

19 Sak 38/14 Ordningen evalueres etter 1 år. Fylkesdirektør NAV Østfold gir sin tilsluttning til overnevnte forslag. Partnerskapet har forelagt saken for respektives tillitsvalgte, verneombud og ansatte som også støtter forslaget. Den 12. mai 2014 fattet partnerskapet i Skiptvet følgende vedtak: Åpningstiden ved NAV Skiptvet er fra kl til kl 13.00, dette trer i kraft ved overgang til vintertid Det utvikles en felles sikkerhetsplan mellom NAV og Servicekontoret. Ordningen evalueres etter 1 år. INNSTILLING: Saken tas til orientering. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 17/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Saken tas til orientering. Side 19 av 60

20 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/14 SAKSFRAMLEGG RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING - REDIGERING Saksbehandler: Karin Elisabeth Bogen Arkivsaksnr.: 14/301 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Rundskriv Udir forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd tik ikke-kommunale barnehager. Forslag til lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Bakgrunn: I 2011 ble finasiering av barnehagesektoren lagt om og kommunene fikk ansvar for å yte offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. Det ble i sak 7/11 i hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg og i sak 12/11 kommunestyret behandlet og vedtatt retningslinjer for likeverdig behandlig Skiptvet kommune. Etter 2011 har det kommet presiseringer og rundskriv med kommentarer til innholdet i forskriften. Saksutredning: Det er gjort to endringer i den lokale retningslinjen for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager med bakrunn i forklaringer i rundskriv Udir : 1.Under 3, 4, og 5, prikkpunkt tre, defineres når et barn regnes for å være over tre år. Tilskuddet beregnes ut i fra antall barn under tre år og for antall barn over tre år. Forklaringen til 7 i forskrift om likeverdig behandling, tredje avsnitt, sier at når kommunen har fastsatt flere rapporteringstidspunkter i lokale retningslinjer må det legges til grunn samme aldersfordeling av barn under og over tre år som i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene regnes et barn som fyller tre år i løpet av driftsåret som over tre år fra 1. august nytt barnehageår. 2. Under 3,,4og 5 prikkpunkt fire, defineres hva som regnes som store aktivitetsendringer. Ellers er det gjort endringer i layout. Juridiske forhold: Barnehageloven 14 og forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, hjemler plikten om kommunalt tilskudd. Økonomiske forhold: Retningslinjene skal bidra til klare og forutberegnelige bestemmelser om finansiering av driften for den ikke-kommunale barnehagen. Side 20 av 60

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Marker

Møteprotokoll Kontrollutvalget Marker Møteprotokoll Kontrollutvalget Marker Møtedato: 03.12.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:45 Møtested: Marker kommune, møterom 1 Fra til saksnr.: 15/24 15/31 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Heidi H.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Trine Strand Ludvigsen Varamedlemmer: Lill Anita Strand Fra adm.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/14 14/243 REFERATER 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 23/14 14/243 REFERATER 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.05.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 22.11.2011 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Ole Kristian Skjelle, Anne Grethe

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.06.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes, Ragnhild Søby, Dag Søby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Villy Biman og Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Kåre Haug

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.06.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Alf Ivar Torsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 8/28/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbeth Narvestad Grenager, Linda Stensby,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 Eldrerådet MØTEINNKALLING 11.10.2013/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 17.10.13 kl. 1300 tlf. 69 70 20 00. Orienteringer:

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Fredag 8. mai 2009 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.05. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 16.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I HEMSEDAL KOMMUNE Møte dato Torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00 14.00 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer Leder Odd Bekkevold, til stede i møtet Nestleder Helga Søland Medlem Torstein Tuv Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00-11:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Johan Ekhaugen, Kjell Tore Grav, Kristin Skjelle Halvorsen,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer