MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN /14 14/307 BARNEVERN - STATUS/ØKONOMI MAI /14 14/308 ÅPNINGSTIDER VED NAV-KONTORET I SKIPTVET 14 39/14 14/301 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING - REDIGERING 20 40/14 14/306 BORGUND - BRUK TIL TJENESTEYTING 22 41/14 14/325 PLANPROGRAM SENTRUMSPLANEN 24 42/14 14/202 ÅRSMELDING FOR /14 14/239 REGNSKAP /14 14/245 DISPONERING AV OVERSKUDD

2 45/14 14/305 TERTIALRAPPORT /14 14/294 ORIENTERING OM SKIPTVET BYGDEBOK OG BYGDEBOKFORFATTER 39 47/14 14/329 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON - NY SELSKAPSAVTALE 41 48/14 14/328 LÆRLINGEKLAUSUL I ANSKAFFELSESSAKER 42 49/14 14/320 SKIPTVET /14 14/309 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM /14 14/335 AKTUELLE ORIENTERINGER 59 52/14 14/335 ÅPEN POST 60 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt Ordfører Per Egil Pedersen rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 35/14 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/335 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Formannskapet /2014 Fra Kommunal- og Moderniseringsdept. Høring av lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. 23/2014 Fra Lokalsamfunnsforeningen forslag til høringssuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av låneopptak. 24/2014 Fra Statsarkivet i Oslo Plan for utbedringer etter pålegg etter tilsyn gitt /2014 Fra Indre Østfold Kommunerevisjon oversendelse av årsregnskap og årsberetning. 26/2014 Fra TV- aksjonen 2014 Anmodning om å opprette kommunekomite for TVaksjonen NRK 2014 som går til Kirkens Nødhjelp. 27/2014 Fra Østfold Fylkeskommune invitasjon til jobbintervju for lærlinger 28/2014 Fra Askim kommune Behandling av busstilbud Mysen Askim Oslo 29/2014 Fra Askim kommune og Skiptvet kommune - Supplerende høringssuttalelse Vamma kraftverk. 30/2014 Fra Samferdselsdept Forholdet til to reguleringsplaner i Ski kommune. 31/2014 Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oversendelse av sak: Innsigelse til to reguleringsplaner: Follobanen nytt dobbeltspor Oslo Ski og Ski stasjon. 32/2014 Fra skatteoppkrever skatteinngangen for Skiptvet tom april /2014 Fra Kommunenes Sentralforbund nytt styrevervsregister. 34/2014 Fra Statsbygg utkast til kjøpekontrakt for Borgund. Side 3 av 60

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 36/14 SAKSFRAMLEGG VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkiv: F41 &58 Arkivsaksnr.: 14/126 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Foreløpig tilsynsrapport datert Bakgrunn: Viser til revisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon april Dette var en rapport som var bestilt av tidligere rådmann. Rapporten ble i sin helhet fremlagt til politisk behandling. I det fremlegget ble det forespeilet en tidshorisont på ett for å lukke disse anbefalingene. Fylkesmannen i Østfold har våren 2014 gjennomført et tilsyn ved barneverntjenesten hvor fokuset også her var kommunenes fosterhjemsarbeid. Fylkesmannen i Østfold finner ingen avvik ved dette tilsynet. Anbefalingene fra revisjonen og status pr. i dag er som følger: Anbefaling nr. 1 Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider rutiner som sikrer dokumentasjon på vurdering og godkjenning av fosterforeldre. Det bør fremkomme skriftlig dokumentasjon på fosterforeldrenes egnethet for det konkrete barnet plasseringen gjelder. Beslutning om godkjenning bør ikke foretas før foreldre og barn har uttalt seg, (der dette er mulig). STATUS: Gjennomført. Jfr. Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem, kap. 4. Anbefaling nr. 2 Revisjonen anbefaler at det det blir utarbeidet tiltaksplaner/ omsorgsplaner ved vedtak om hjelpetiltak/ omsorgsovertakelse. Planene bør rulleres. STATUS: Gjennomført. Alle forsterkningstiltak i forhold til barn som er under omsorg av barneverntjenesten evalueres minst 1 gang pr. år, vanligvis 2 ganger. Side 4 av 60

5 Sak 36/14 Anbefaling nr. 3 Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke dokumenter som bør ligge ved fosterhjemsavtalen og at fosterhjemsavtalen blir rullert årlig. STATUS: Gjennomført. Sjekkliste for nødvendige vedlegg til fosterhjemsavtale og oppfølging av fosterhjemsforholdet ligger i hver enkelt mappe. Selve fosterhjemsavtalen skal ikke evalueres årlig. Tilleggsavtaler om forsterkning evalueres ½- årlig (noen få årlig). Anbefaling nr. 4 Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten vurderer å ta i bruk sjekklistene i «Veileder for fosterhjem», for å sikre at plasseringsarbeidet og oppfølgingsarbeidet skjer systematisk og i henhold til lovverk, og at dette arbeidet blir dokumentert STATUS: Gjennomført. Sjekklisten bruker alltid. Anbefaling nr. 5 Revisjonen anbefaler at de barna Skiptvet kommune har tilsynsføreransvar for får oppnevnt tilsynsfører, og at det blir utarbeidet tilsynsførerrapporter i henhold til lovverk. STATUS: Gjennomført. Alle barn i fosterhjem som Skiptvet kommune har tilsynsansvar for, har egen tilsynsfører. Anbefaling nr. 6 Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om å utarbeide rutiner for hvilke dokumenter som skal lagres, og i hvilke mapper dette skal lagres, dette opp mot dokumentasjon av fosterhjemsarbeidet. Revisjonen vurderer også som viktig at barnevernsmapper blir lagret i brannsikre arkivskap, og anbefaler kommunen å gjøre vurderinger på dette. Det bør også gjøres vurderinger på hvorvidt barneverntjenestens taushetsplikt overholdes, sett opp mot at arkivskapet er tilgjengelig for flere enn de som er ansatt i barneverntjenesten. Side 5 av 60

6 Sak 36/14 STATUS: Gjennomført. Alle dokumenter lagres elektronisk. Fagsystemet sorterer hvilke dokumenter som lagres i hvilke mapper mht fosterhjemsarbeidet. Anbefaling nr. 7 Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiv (FOR nr 1566) 9, samt Noarkstandaren oppfylles ved kun bruk av det elektroniske arkivprogrammet ACOS. STATUS: ACOS er godkjent i henhold til ovennevnte forskrift. Anbefaling nr. 8 Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten nedfeller skriftlig hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som skal benyttes ut fra dette. Revisor vurderer det som en fordel hvis slike mål og styringsprinsipper også er behandlet av kommunestyret som øverste organ. STATUS: Gjennomført. Fosterhjemsarbeid for Skiptvet kommune lønnes etter KS-satser. Ved krevende omsorgsoppgaver benyttes også frikjøp fra annet arbeid. Se for øvrig eget notat om fosterhjemsrekrutering/avlønning. Anbefaling nr. 9 Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter. STATUS: Gjennomført. Alle fosterhjem som har en kostnad som overstiger kommunens egenandel (pr. t ,-) mottas det refusjoner for fra Bufetat, jfr. Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem, kap. 2. Anbefaling nr. 10 Revisjonen anbefaler at det fremkommer skriftlige vurderinger i forkant av styrkingstiltak, som viser til det enkelte barnets behov. STATUS: Gjennomført. Alle forsterkningstiltak vurderes ut fra barnets behov, og skriftlig gjøres i «Forsterkning av fosterhjem tilleggsavtale» før forsterkningen kan finne sted. Side 6 av 60

7 Sak 36/14 Anbefaling nr. 11 Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere punktlig hva som eventuelt kan refunderes av staten (Bufetat). Dessuten bør tjenesten klargjøre med Bufetat før det blir satt inn forsterkningstiltak som det kan kreves refusjon av. STATUS: Gjennomført. Viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv nr. 13/4392 av 14/2-14. Bufetat gir ikke forhåndstilsagn, men vi har pr. i dag refusjon i alle våre saker som overstiger kommunal egenandel. Anbefaling nr. 12 Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. STATUS: Gjennomført ved dette notat. INNSTILLING: De 12 anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon i april 2013 er fulgt opp av rådmannen. Saken tas til orientering.» Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 18/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: De 12 anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapport fra Indre Østfold Kommunerevisjon i april 2013 er fulgt opp av rådmannen. Saken tas til orientering.» Side 7 av 60

8 SKIPTVET KOMMUNE Sak 37/14 SAKSFRAMLEGG BARNEVERN - STATUS/ØKONOMI MAI 2014 Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 14/307 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Område Kjente faktorer pr Kjente faktorer pr Hjelpetiltak, antall barn Omsorgssaker, antall barn (ev 5) Meldinger som leder til undersøkelser Nemnds / Tingrettsbehandlinger Hele 2013: 25 Fire første mnd 2014: Budsjettramme År Budsjett Ant. Barn under oms Side 8 av 60

9 Sak 37/ ? 27 (3) Faglig og økonomisk kontroll av barneverntjenesten Kontroll med det barnevernfaglige arbeidet foregår via internkontroll og eksternkontroll. Internkontroll Internkontroll skjer ved månedlig budsjettrapport fra barnevernleder til virksomhetsleder. Rapportene videresendes med eventuelle kommentarer til rådmann og økonomisjef i kommunen. Videre avholdes det faste møter mellom barnevernleder, virksomhetsleder og rådmann. Enkelte ganger tiltrer også økonomisjefen denne gruppen. Her vurderes og drøftes den totale driftssituasjonen i barnevernstjenesten. Barnevernleder og virksomhetsleder har løpende, nærmeste daglig kontakt med hensyn til det daglige arbeidet og utvikling av tjenesten som sådan. I tillegg holdes det møter med resterende avdelinger i virksomhet NAV. Eksternkontroll Det ble foretatt en revisjon av den interne driften i barnevernstjenesten første halvår. Dette var et oppdrag gitt revisjonen av tidligere rådmann. Dette munnet ut i en grundig rapport som anbefalte 12 forbedringsområder (avvik) for barnevernstjenesten. Rapporten pekte bl.a. på alvorlig svikt i forhold til rutiner, systemer og oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet (fosterbarn). Denne saken er i sin helhet lagt frem for politisk behandling. På samme tidspunkt som forvaltningsrevisjonsrapporten ble framlagt, ble barnevernsleder sykmeldt og ny leder ble konstituert. Etter å ha fungert i stillingen til februar 2014, ble konstituert leder tilsatt som fast leder av barnevernet etter interne drøftelser med de involverte og tillitsvalgte Våren 2014 varslet Fylkesmannen i Østfold et tilnærmet likt tilsyn med barnevernstjenesten i Skiptvet. De konkluderte da med at avvikene nå var lukket. Fylkesmannen viste videre til det store og omfattende arbeidet ift internkontroll og drift av tjenesten som ble gjennomført i perioden medio 2013 frem til fylkesmannens tilsyn. Denne saken vil bli lagt frem for politisk behandling når kommunen mottar en endelig rapport. Pr. dags dato foreligger kun en foreløpig rapport fra fylkesmannen. Denne rapporten som er fremlagt blir den endelige rapporten, da Skiptvet kommune ikke har innsigelser på den. Barnevernstjenesten i Skiptvet rapporterer på en rekke faktorer til fylkesmannen hvert halvår. Rapportene fra våren 2013 til høsten 2013 viser en signifikant forbedring av tjenesten. Orienteringene er meldt til hovedutvalg for helse og sosial. Tjenesten forventer en ytterligere forbedring når rapporten for våren 2014 skal skrives. I saker som føres for Fylkesnemda i Østfold og for Tingretten ligger det en ytterligere kvalitetskontroll. I alle førte saker får barnevernstjenesten medhold på alle vesentlige punkter. Side 9 av 60

10 Sak 37/14 Det fremkommer heller ikke kritikk av tjenesten eller måten tjenesten har utført sitt arbeid på jfr Lov om barnevernstjenster. Utfordringer og det metodiske arbeidet Skiptvet kommune har mange barn under omsorg ift tilsvarende og sammenlignbare kommuner. Dette er bra for de barna det gjelder, da de ikke lenger lever under forhold som er i strid med Lov om barnevernstjenester. Samtidig er det en økonomisk utfordring for en kommune når såpass store ressurser knyttes opp til det barnevernfaglige arbeidet. I tillegg ser man en tendens til at staten overfører større og større del av både det økonomiske og det faglige ansvaret for de mest kompliserte sakene til den enkelte kommune. Familier som er kjent i bygda over tid Ved en gjennomgang av fosterhjemsbarna ser en at flere av sakene har vært kjent i bygda over tid. Dette er saker som mange avdelinger og virksomheter i kommunen har hatt kontakt med. Resultatet er at tidligere arbeid ikke har ført til nødvendig endring og videre at barnverntjenesten må plassere barna utenfor hjemmet, noe som er kostnadskrevende for kommunen. Tilflytting av familier Vi ser også at boligpriser, utleiepriser og et ønske om å bo på landet tiltrekker familier med stor problematikk, som igjen utløser alvorlig barnevernstiltak som omsorgsplasseringer. Fosterhjem og lønn Barneverntjenesten har per dags dato behov for fosterhjem for 9 barn. Fosterhjemsetaten (Bufetat) har ingen fosterhjem å tilby Skiptvet kommune. https://www.fo.no/ledige-stillinger/oslo-kommune-barne-og-familieetaten-fosterhjemsring-etnytt-tiltak-for-fosterbarn-fra-oslo-article html ( ,- i lønn pluss skattefri utgiftsdekning på minimum kr ,- pr. mnd.) skapshjem/ (Oppdraget lønnes med en godgjøring på kr ,- og et pensjonstillegg på kr ,-. I tillegg utbetales et månedlig skattefritt beløp på kr ,- så lenge en ungdom bor i beredskapshjemmet.) (Arbeidsgodtgjøring fastsettes ut fra kompetanse og erfaring) Bærum kommune opplyser at de tilbyr følgende: Side 10 av 60

11 Sak 37/14 Daglig oppfølging, støtte og veiledning. Behandlingsteam tilgjengelig for fosterhjemmet 24/7. Ukentlig gruppeveiledning med andre behandlingsfosterhjem. Faglig utvikling. Arbeidsgodtgjøring ca. kr ,- pr. år. Kr ,50 pr. mnd. i utgiftsdekning ved plassering. Friperioder mellom plassering av hvert enkelt barn. Oslo kommune tilbyr kr ,- i lønn og over kr ,- pr. mnd. i utgiftsdekning. Slike vilkår gjør at Skiptvet kommune utfordres mht å bli oppfattet som en attraktiv oppdragsgiver. I «fosterhjemsbransjen» som i andre bransjer er det markedskreftene som råder, og vi synes slik det lønnes per i dag å bli oppfattet som lite attraktive. I dagens samfunn er fosterhjemsarbeid mer sidestilt med annet arbeid, og forventninger til lønn tilsvarende. Skiptvet kommune tilbyr kr ,- i lønn (KS-Sats) og 4.682, ,- (avhengig av barnets alder) i utgiftsdekning. Dette er medvirkende faktorer til at vi ikke makter å rekruttere de fosterhjemmene vi trenger. Vi kan imidlertid tilby frikjøp fra annet arbeid når barnets behov tilsier at det må være en voksen hjemme delvis eller 100 %. Dette er det mest vanlig å praktisere kun det første året barnet er plassert. Men mange av de barna vi har er svært skadet og trenger lengre periode med tilgjengelige voksne. Det er ofte hyppige møter mellom BUP, PPT, skole og fosterhjem, noe som kan gjøre det vanskelig å ha en full jobb ved siden av. Behovet for helt eller delvis frikjøp kan være tilstede helt til barnet/ungdommen er loset ut av barnevernsystemet. Staten dekker pr. i dag utgifter til fosterhjem og besøkshjem for den delen av kostnadene som overstiger ca pr. mnd. Tilleggsutgifter til klær og annet utstyr det 1. året, lege eller psykologbehandling som ikke dekkes av NAV, tannregulering, briller, konfirmasjon, utgifter ved samvær (herunder transport) og utgifter knyttet til tilsyn dekkes av kommunen. Barneverntjenesten skal også dekke barnehage/sfo når det er aktuelt. I de tilfeller hvor kommunen ikke klarer å finne egnede fosterhjem til kommunens pristilbud er alternativet institusjoner. En slik institusjonsplass vil koste i overkant av kr ,- pr. mnd. Tilleggsutgiftene her er de samme som ved fosterhjem. Kostnadsbesparelse ved lokale fosterhjemsplasseringer Side 11 av 60

12 Sak 37/14 Mange av barnevernstjenestens fosterhjem ligger i Skiptvet kommune. Dette kan være meget bra for det enkelte barn, da det opprettholder nettverket og ikke minst allerede opparbeidet tilknytning til skole og lærere. I andre tilfeller ser man at det er behov for å flytte barnet/ungdommen ut av hjemkommunen. Kjøp av gjesteplasser i annen kommune er ofte dyrt fordi fosterbarnet ofte vil ha behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Barnevernstjenestens bevisste jobbing med å søke fosterhjem lokalt i Skiptvet har derfor spart skolebudsjettene i kommunen for betydelige utgifter. Mulige årsaker til det høye antallet omsorgsovertagelser Familiene som mottar bistand fra barneverntjenesten har ulik og sammensatt bakgrunn. Man mener allikevel å kunne peke på noen mønstre; Noen familier er gjengangere i systemet, sosiale vanskeligheter går i arv. Noen familier med svakere økonomiske eller sosiale utgangspunkt velger av forskjellige årsaker å flytte til Skiptvet. De lave boligprisene i kommunen har vært fremholdt som en særlig mulig forklaring. Samarbeidet mellom skole /barnehage er også blitt betydelig tettere og bedre de siste årene, dette er også en mulig årsak til det og økende antallet meldinger, hvorav noen av meldingene fører til omsorgsovertakelse. Men familier som kommer i kontakt med barnevernstjenesten er også et produkt av tiden vi lever i. Tidligere ble kunnskap overført fra foreldre til barn. De som «knekte skolekoden» ble ansett som flinke og kunne få seg en høyere utdannelse. De som ikke knekte denne koden kunne velge en mer praktiskrettet utdannelse. Det var altså fortsatt plass for alle i arbeidslivet. De siste årene har skole og utdannelse fått en helt annen plass. Kunnskap og ferdigheter overføres ikke lenger fra generasjon til generasjon, men gjennom barnehage og skole. Det kreves i dag en mer teoretisk utdannelse også innen det man regner som praktiske fag. Det er i dag få eller ingen arbeidsplasser for ufaglært arbeidskraft. De som ikke knekker skolekoden dropper i større og større grad ut av skolen uten at de har noe annet å gå til. I en kommune som Skiptvet, med høy andel av primærnæring, lite tilgjengelige arbeidsplasser i privat næringsliv og med lite tradisjon for å ta høyere utdanning (2,1 % i Skiptvet mot 4,4 % ellers i Østfold og 7,7 % i landet for øvrig), ser vi en større andel av unge voksne som faller utenfor. De detter utenfor skole og arbeidsliv, og har ofte lite nettverk forøvrig. NAV blir for mange av disse menneskene en hovedinntektskilde, og det er liten utsikt til endringer. Etter hvert får også stadig flere av disse menneskene behov for bistand fra psykiatritjenesten. Vi ser stadig flere av barna til denne gruppen av første generasjons outsidere (de som faller utenom det meste) i kommunens barneverntjeneste. Rådmann i Skiptvet har initiert et mulig omstillingsprogram, omtalt som «Skiptvet 2020». Arbeidet så langt i dette prosjektet peker i retning av mer koordinert og målrettet Side 12 av 60

13 Sak 37/14 forebyggende arbeid for barn og voksne i risikosonen for skjevutvikling. Dette arbeidet vil bli helt vesentlig på sikt i forhold til å redusere antallet fosterbarn i kommunen. Arbeidsmengde, ansatte Skiptvet kommune har godt kvalifiserte barnevernsarbeidere med høy faglig kunnskap, stort engasjement for sitt arbeid, og med et ønske om å gi barn optimale oppvekst vilkår. Med dagens arbeidsmengde ser virksomhetsleder allikevel at dette utfordre den enkelte ansatte til det ytterste. Faren for utbrenthet og forhøyet sykefravær er tilstede. Barnevernsleder gjør et godt arbeid mht å ivareta den enkelte medarbeider. Tjenesten har også bistand av ekstern veileder slik at ansatte får satt ord på vanskelige saker, diskutert saker i fellesskap, og står således allikevel bedre rustet i en svært tøff hverdag. Det er minimal kapasitet eller ressurser til å jobbe med forebyggende tiltak i barneverntjenesten, da all kapasitet knyttes opp til lovpålagte oppgaver som undersøkelser, oppfølging av barn kommunen har omsorgen for og rettslig behandling/klagebehandling for fylkesnemnd og tingrett. Innledende budsjettabell med budsjettjusteringer er basert på kjente faktorer pr dags dato. Hvert enkelt barn er beregnet kostnadsmessig utfra hva vi er kjent med og hva som er rimelig å anta fremover. Eventuelle store nye saker er det ikke rom for innenfor foreslåtte rammejusteringer. INNSTILLING: Saken tas til orientering. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 13/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Saken tas til orientering. Side 13 av 60

14 SKIPTVET KOMMUNE Sak 38/14 SAKSFRAMLEGG ÅPNINGSTIDER VED NAV-KONTORET I SKIPTVET Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 14/308 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 Hovedutvalg for helse og samhandling /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Ingen Bakgrunn: NAV-kontoret ledes i det daglige av NAV-leder, som får sine styringssignaler fra Partnerskapet som har faste møter 2 ganger i året. Partnerskapet ved NAV Skiptvet består av Fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen og rådmannen i Skiptvet, Per Egil Pedersen. I tillegg deltar også NAV-leder på partnerskapsmøtene. Det har vært diskusjoner over tid mellom partnerskapet og tillitsvalgte vedrørende kontorets åpningstid. Høsten 2013 kom man til enighet om en avtale for ett år, og videre at partene vil forhandle frem en ny avtale i god tid før gjeldende avtale utløper. NAV har også kommet med en ny sikkerhetsrapport som vurderer sikkerheten ved NAVkontorene i hele landet, med særlig vekt på publikumsmottak. Rapporten er laget av NAV, KS og Oslo kommune. Partnerskapet ved NAV Skiptvet vedtok våren 2014 en fremdriftsplan for å løse de utfordringene man ser rundt åpningstider og sikkerhet. Endringer i NAV Det har skjedd store endringer i NAV sin organisasjon siden åpningen i 2009 og frem til i dag. Videre vet vi også at det vil foretas omfattende endringer i organisasjonen i nær fremtid. Ved åpningen av NAV-kontoret var de fleste tjenestene av en slik art at brukeren hadde behov for personlig oppmøte ved NAV kontoret for å få utført sine tjenester. I tiden siden oppstart har dette gradvis endret seg slik at flere og flere tjenester kan gjøres elektronisk og fra hvilken som helst PC. Brukere får i tillegg telefonsupport på en rekke områder ved å ringe NAV. 20 juni 2014 vil det lansere en ny versjon av nettsiden en betydelig mer brukervennlig versjon enn dagens løsning. Mange av NAV sine nett-tjenester er bygd opp slik vi er alle er vant med i forhold til vår bank nettbanken, og flere tjenester kommer etter. Dagens og framtidens NAV har i mye større grad fokus på de brukergruppene som står utenfor det ordinære arbeidslivet og som trenger bistand for å komme i ordinært arbeid. Det er Side 14 av 60

15 Sak 38/14 denne gruppen som vil ha behov av å komme til NAV-kontoret ved personlig oppmøte. Lokale NAV-kontor vil i framtiden ha et todelt hovedfokus; å bli enda bedre på brukerrelasjoner i tillegg til å øke vår arbeidsmarkedskompetanse. De brukergruppene som har behov for personlig frammøte ved et NAV-kontor vil i all hovedsak kunne disponere sin dag fritt og er i vesentlig grad i behov av direkte kontakt med sin veileder. NAV-ansatte har i betydelig større grad enn tidligere behov av å kunne være i kontakt med det ordinære arbeidsmarkedet for å kunne skaffe praksisplasser, ordinære arbeidsplasser, samt ha dialog med arbeidsgivere om utviklings- og rekrutteringsbehov. For å kunne nå disse målene er det riktig og meget vesentlig å endre dagens åpningstid ved NAV-kontoret i Skiptvet. Åpningstider ved NAV-kontorene i Østfold pr Kommune Vinter Sommer Annet / åpningstid under vurdering Skiptvet Vurdering pågår Hobøl Vurdere endringer ved Spydeberg samlokalisering Trøgstad Askim Vurderinger pågår Eidsberg Aremark Marker /Rømskog Stengt hver onsdag Rakkestad Stengt hver onsdag Halden tirsdager Sarpsborg Vurdering om endring pågår Fredrikstad Hvaler Moss Råde Rygge Våler Vurdering pågår, betyr at kontoret vurderer å redusere sin åpningstid. NAV-leders bemerkninger/momenter. Brukerperspektiv. Det er etter mitt syn viktig å ta hensyn til hvor stort behov det er for brukeren at kontoret faktisk er tilgjengelig i mottaket hver dag. Jeg vil understreke at det er like god service å ha tid til god oppfølging, saksbehandling etc. som å ha lang åpningstid. Rask og kvalitetsmessig god saksbehandling er dessuten viktig for våre brukere. Side 15 av 60

16 Sak 38/14 De fleste brukerne som også har behov for å møte en saksbehandler, disponerer sine dager relativt fritt, og kan derfor nyttiggjøre seg en begrenset åpningstid. Stadig flere tjenester i NAV blir elektroniske, og søknader mm kan nå sendes inn «døgnet rundt». De brukergruppene som fremdeles har behov for personlig samtale vil i hovedsak være brukere utenfor det ordinære arbeidslivet. De vil derfor fint kunne komme til kontoret i en mer begrenset åpningstid enn dagens praksis. Arbeidsmiljø Vaktplanen slik vi har hatt den i en periode nå, vanskeliggjør gjennomføring av kontormøter, fagmøter, intern opplæring samt møter og opplæring utenfor kontoret. Dette kan på sikt føre til at ansatte ikke får mulighet til å holde seg oppdatert på nytt faglig innhold m.m. Ved sykdom og ferieavvikling blir kontoret sårbart da vi allerede har såpass lite å gå på i forhold til dagens vaktplan. Avtaleverket Arbeidstid i staten er fra , kjernetid er fra Dette betyr at arbeidsgiver må sørge for vaktplaner som ivaretar de ansattes mulighet for fleksibel arbeidstid. Det bemerkes dog at arbeidsgiver har styringsrett også mht disse forholdene. Arbeids- og Velferdsetaten har sommertid i perioden 15. mai til 14. september. Statlig kjernetid er fra 0900 til 1430 hele året, og er altså tidsrommet der alle ansatte skal være tilstede. Kommunal kjernetid er fra 0900 til Førøvrig er regelverket mellom stat og kommune rimelig likt ift arbeidstid. Erfaringer fra dagens ordning med åpningstid fra Besøksantallet ved mottaket er varierende i antall besøk og på hvilke dager som utpeker seg som hyppig besøkt. Det er ikke gjort noen eksakt «trafikkmåling» nå. Et kvalifisert anslag er trolig 10 til 20 besøk om dagen. Rådmannen ber om en registrering av brukere i perioden 30. april -11. mai. Dagens ordning krever en vaktplan både morgen og kveld ift ansatte. Dette har det vært krevende å gjennomføre, og det vil trolig være vanskelig å forlenge dagens avtale med tillitsvalget. At vi har åpent i mottaket hele arbeidstiden, gjør at møter/opplæring med mer blir avbrutt av henvendelse i mottaket. Dette skaper unødig avbrytelser og redusere kvaliteten på møtene. Det er gitt mulighet for sporadisk å stenge kontoret ved behov. Dette er en løsning jeg som NAV-leder i liten grad har benytt meg av, da jeg anser det som dårlig service å komme til et kontor som skal være åpent, men er midlertidig stengt. Alternative åpningstider: Side 16 av 60

17 Sak 38/14 NAV-leders vurdering av behovet for åpningstid for publikum er at en åpningstid på fem timer, fire til fem dager i uken, vil være tilstrekkelig for å dekke brukergruppens behov for personlig fremmøte. Telefon og e-post vil bli besvart i hele arbeidstiden, med unntak for ansatte i møter på og utenfor kontoret. Flere saksbehandlere som har tjenestetelefon oppgir i dag sitt direktenummer til sine brukere. Uansett valg av åpningstid vil kontoret ha en vakttelefon som dekker brukerservice alle ukedager i tidsrommet til (Sommertid 15.00). Alternativ Åpningstid Kommentarer (1500) Dette er en ordning som gir brukergruppen en åpningstid blant Østfolds lengste. Denne løsningen vil kreve en avtale med tillitsvalgte og ansatte ift kjernetid Dette er en åpningstid som mange NAV kontor har i dag, og som ikke står i kontrast til avtaleverket. Åpningstiden anses å ville dekke brukergruppens behov , med stengt hver onsdag Dette er en åpningstid som flere NAV kontor også har, og som heller ikke står i kontrast til avtaleverket. Åpningstiden vil trolig dekke brukergruppens behov. Fordeler; Avdelingen vil få bedre tid til saksbehandling og markedsarbeid som f.eks. det viktige arbeidet rundt fremskaffing av gode og relevante praksisplasser Dette er en åpningstid som vil kreve spesialavtale med ansatte/tillitsvalgte. Fordeler; Ordningen vil muligens kunne dekke behovet for at eventuelle brukere i ordinært arbeidsliv som trenger direkte service får dette på et tidspunkt som ikke kommer i konflikt med eget ordinært arbeid. I tillegg vil vi ha samme åpningstid som øvrige kommunale tjenester på Solheimtunet og servicekontoret. Åpningstiden vil dekke brukergruppens behov. Samtidig vil det å åpne kl kunne gi deler av brukergruppen signal om våre forventninger til at de er opp om morgenen. 5 Alternativ 2 til 4 med langdag en dag i uken til kl Denne løsningen vil kunne gi en marginal gruppe brukere i det ordinære arbeidsmarkedet mulighet til å oppsøke kontoret utenfor egen arbeidstid. NAV-leders anbefaling av åpningstid til partnerskapet: Side 17 av 60

18 Sak 38/14 NAV-leder anbefaler partnerskapet å gå for alternativ 2 som primær alternativet. Skulle det være vise seg mulig, er også alternativ 4 et godt alternativ. Alternativ 3 er et mulig alternativ, men betyr en større omstilling for brukergruppen. Alternativ 1 ansees ikke som et relevant alternativ, da dette ikke gir god service til brukergruppen - med unntak av den lange åpningstiden. Det er også rimelig å anta at fagforeningen vil bestride denne løsningen. Alternativ 5 ble prøvd ut for noen år siden, men ble tatt bort pga manglende besøk. I tillegg har NAV-kontoret en praksis med å avholde møter utenom kontortid når brukere ber om det. Partnerskapets vurdering Rådmannen konstater at det har skjedd store endringer i NAV siden 2009 da åpningstidene for servicekontoret i forbindelse med åpningen av NAV ble vurdert. I flere omganger er det foretatt registreringer av drop-in besøk som viser seg å ha et begrenset antall og med en fallende tendens. Dessuten har samarbeidet mellom NAV Skiptvet og servicekontoret når det gjelder å motta besøkende for hverandre ved behov; f.eks.. ved interne møter vist seg i praksis å binde ressurser uten å gi særlige positive effekter på driftssituasjonen for noen av partene. Servicekontorets ansatte og ledelse ser derfor heller ikke av man som tidligere har store fordeler av å samarbeide på denne måten. Egenarten ved servicekontoret er at en ønsker stor grad av personlig service ved frammøte, men NAV i større grad satser på elektroniske løsninger, svar vi a fagtelefoner, avtalte møter med brukere og tettere ekstern kontakt og besøk hos arbeidsgivere. Imidlertid så lenge begge virksomhetene er samlokalisert og ved en kortere åpningstid i NAV, bør det etter rådmannens syn pga. av sikkerhetssituasjonen enten være felles åpningstid eller felles stengetid. Dette er for å unngå at servicekontoret alene både om morgenen og ettermiddagen må motta drop-in besøk til NAV. Rådmannen er dessuten av den oppfatningen at spørsmålet om endrede sikkerhetsløsninger for både NAV Skiptvet og ikke minst for servicekontorets egne ansatte er viktig. Det anbefales at de foreslåtte tiltakene gjennomgås grundigere og så lenge virksomhetene er samlokalisert, ser på samordnede sikkerthetsløsninger for begge. Derfor bør det vurderes om det skal iverksettes omfattende ombyggingsarbeider nå eller se disse noe an etter at det er høstet erfaring med de nye åpningstidene i NAV Skiptvet. Rådmannen foreslår derfor for Partnerskapet: Åpningstiden ved NAV Skiptvet er fra kl til kl 13.00, dette trer i kraft ved overgang til vintertid Det utvikles en felles sikkerhetsplan mellom NAV og Servicekontoret. Side 18 av 60

19 Sak 38/14 Ordningen evalueres etter 1 år. Fylkesdirektør NAV Østfold gir sin tilsluttning til overnevnte forslag. Partnerskapet har forelagt saken for respektives tillitsvalgte, verneombud og ansatte som også støtter forslaget. Den 12. mai 2014 fattet partnerskapet i Skiptvet følgende vedtak: Åpningstiden ved NAV Skiptvet er fra kl til kl 13.00, dette trer i kraft ved overgang til vintertid Det utvikles en felles sikkerhetsplan mellom NAV og Servicekontoret. Ordningen evalueres etter 1 år. INNSTILLING: Saken tas til orientering. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 17/14 Behandling: Enstemmig som innstillingen. VEDTAK: Saken tas til orientering. Side 19 av 60

20 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/14 SAKSFRAMLEGG RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING - REDIGERING Saksbehandler: Karin Elisabeth Bogen Arkivsaksnr.: 14/301 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /14 Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Rundskriv Udir forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd tik ikke-kommunale barnehager. Forslag til lokale retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Bakgrunn: I 2011 ble finasiering av barnehagesektoren lagt om og kommunene fikk ansvar for å yte offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. Det ble i sak 7/11 i hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg og i sak 12/11 kommunestyret behandlet og vedtatt retningslinjer for likeverdig behandlig Skiptvet kommune. Etter 2011 har det kommet presiseringer og rundskriv med kommentarer til innholdet i forskriften. Saksutredning: Det er gjort to endringer i den lokale retningslinjen for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager med bakrunn i forklaringer i rundskriv Udir : 1.Under 3, 4, og 5, prikkpunkt tre, defineres når et barn regnes for å være over tre år. Tilskuddet beregnes ut i fra antall barn under tre år og for antall barn over tre år. Forklaringen til 7 i forskrift om likeverdig behandling, tredje avsnitt, sier at når kommunen har fastsatt flere rapporteringstidspunkter i lokale retningslinjer må det legges til grunn samme aldersfordeling av barn under og over tre år som i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene regnes et barn som fyller tre år i løpet av driftsåret som over tre år fra 1. august nytt barnehageår. 2. Under 3,,4og 5 prikkpunkt fire, defineres hva som regnes som store aktivitetsendringer. Ellers er det gjort endringer i layout. Juridiske forhold: Barnehageloven 14 og forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager, hjemler plikten om kommunalt tilskudd. Økonomiske forhold: Retningslinjene skal bidra til klare og forutberegnelige bestemmelser om finansiering av driften for den ikke-kommunale barnehagen. Side 20 av 60

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer