Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag"

Transkript

1 Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele Vestre Aker Arbeiderparti, Vestre Aker Arbeiderpartilag: Linje 85 (tillegg): Å skape og dele er utgangspunktet for vårt politiske arbeid. Våre skapende evner som mennesker må hegnes om. Vi vil øke deltagelsen i all skapende aktivitet og bidra til en mer rettferdig fordeling. Det som skapes skal deles av og i fellesskap. Vårt politiske grunnsyn er basert på at gjennom frihet, rettferdighet, og solidaritet legges det viktigste grunnlaget for gode liv og gode samfunn. Vårt politiske grunnsyn er basert på at gjennom frihet, rettferdighet, og solidaritet legges det viktigste grunnlaget for gode liv og gode samfunn. Fravær av sykdom, nød, krig og urett gir bedre forutsetninger for å skape og dele både for hver enkelt av oss og for samfunnet. Dett fordrer innsats i forkant heller enn reparasjon. Vi vil forebygge sykdom gjennom aktiv helsepolitikk, forebygge nød og urett, gjennom aktiv og solidarisk fordelingspolitikk nasjonalt og gjennom samarbeid for global byrdefordeling. Vi vil forebygge miljøkriser og konflikter gjennom konkrete tiltak for politisk styring lokalt, nasjonalt og gjennom vårt internasjonale engasjement. Vadsø Arbeiderparti Linje 112 (endring): begrepet det beste tilbud - skiftes med godt tilbud. Setningen etter strykes. AUF i Rogaland Linje (endring): Flytte avsnittet til før vi vil satse på kunnskap og kompetanse Kapittel 2 Ideene Flekkerøy Arbeiderlag Linje 123 (endring) Ideene : Frihet likhet solidaritet AUF i Buskerud Linje 130 (tillegg): 1

2 Fra: godt liv: Ikke for noen få ikke flertallet men alle. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 141 (tillegg): For Arbeiderpartiet er frihet et overordnet mål. Dette forutsetter samme rettigheter for alle. Stemmerett, trosfrihet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Fellesskapet er til for å sikre enkeltmennesket trygghet og samtidig større personlig frihet enn det vi klarer en og en. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 153 (endring): Likeverd og Mangfold Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Befolkningssammensetningen i Norge preges i dag av mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, etnisk opprinnelse, sosial tilhørighet eller familietilknytning. I Norge i 2009 er mangfold det normale. Alle innbyggere i Norge har krav på å bli møtt med utgangspunkt i deres egne behov. Velferdsstatens grunnleggende verdier som likeverd, rettferdighet og solidaritet må være utgangspunkt for uviklingen av tiltak og tjenester. Velferdsstaten må yte tjenester til den befolkningen som er og på en likeverdig måte til alle, uavhengig av egen økonomi, sosial status, alder, kjønn eller etnisk bakgrunn. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 160 (tillegg): Dette vil være med på å sikre at alle bidrar og er med på å forme dagens og fremtidens Norge. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 162 (endring): Alle mennesker er enestående og har de samme plikter og rettigheter til å utvikle seg. AUF i Rogaland Linje 164 (tillegg): Legge til etter etnisk tilhørighet : og alder Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje 183 (endring): Personer med nedsatt funksjonsevne erfarer ofte barrierer og trenger tilrettelegging for å ha like muligheter. 2

3 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 185 (tillegg): Etter stress. Ny setning: Arbeiderpartiet vil forebygge diskriminering gjennom satsning på solid og grundig holdningsarbeid i skole og samfunnsliv. Vi vil bidra til en verdibasert samfunnsdebatt basert på likeverd og rom for mangfold og ta ansvar for en samfunnsutvikling som sikrer dette. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 190 (endring): samhold og ansvarsfølelse. Solidaritet er en forutsetning for frihet. Solidaritet er Flekkerøy Arbeiderlag Linje 245 (endring): landet. Det er et samfunnsansvar å sikre høy produksjon av kortreist mat og opprettholde kulturlandskap. Akershus Arbeiderparti Linje 211 (tillegg): Føre-var-prinsippet er derfor grunnleggende for Arbeiderpartiet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 215 (tillegg): Etter arbeidet.: og vil basere arbeidet sitt på aktiv forebygging av ytterligere klimaendringer Ringsaker Arbeiderparti Linje (endring): Linjene strykes. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 235 (tillegg): Partene i arbeidslivet føyes inn mellom næringslivet og forskere. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 242 (endring): Setningen strykes Vestre Aker Arbeiderparti Linje 242 (endring): Arbeiderpartiet vil i årene fremover at økt produktivitet skal frigjøres i økt livskvalitet og mer tid framfor økt materiell velstand. 3

4 Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 251 (tillegg): I alle valg skal en stemme telle tilnærmet likt Flekkerøy Arbeiderlag Linje 266 (endring): Arbeiderpartiets grunnleggende ideer om frihet likhet og solidaritet stopper Kapittel 3 Den norske samfunnsmodellen Re Arbeiderparti Linje 302 (endring) Vi har høy arbeidsdeltagelse, og høyere blant kvinner enn i mange andre land. Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Setningen erstattes av: Arbeidsledigheten er lav. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 303 (endring): Setningen erstattes av: Vi har høy yrkesdeltakelse, også blant kvinner Flekkerøy Arbeiderlag Linje 323 (endring): politikk som sikrer næringslivet og opprettholder verdiskaping Vadsø Arbeiderparti Linje 323 (tillegg): Etter komma:, innenfor en samfunnsnyttig verdiskapning, slik at vi kan Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Fjernes. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 341 (tillegg): Viktig for at sparemidler effektivt kan bli kanalisert til samfunnsnyttige investeringer. Den internasjonale Flekkerøy Arbeiderlag Linje 342 (endring): 4

5 finanskrisen har avslørt at markedet ikke kan styre seg selv. Det er nødvendig Lenvik Arbeiderparti Linje 353 til 361 (endring): Pensjonsfondet må i større grad brukes på infrastruktur i Norge. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 353 (endring): Arbeiderpartiet mener pensjonsfondets forvaltning av felleskapets midler ikke lenger Flekkerøy Arbeiderlag Linje 365 (endring): følge etiske regler for forsvarlig bruk av oljepengene Flekkerøy Arbeiderlag Linje 366 (tillegg): bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien og heve levestandarden for verdens fattigste. Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Linje 367 (nytt kulepunkt, tillegg): Som langsiktig kriseforebyggende tiltak ha en moderat og gradvis forskyvning fra uregulert privat forbruk til skattefinansiert fellesforbruk. Næringspolitisk forum Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): Det må opprettes en finanskommisjon for å gjennomgå finanssektoren. Nordre Land Arbeiderparti Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): At staten må utøve et aktivt eierskap i sine bedrifter for å sikre at det ikke inngås avtaler om urimelige lederlønninger og bonuser Haslum partiavdeling av Bærum Arbeiderparti Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): bekjempe svart økonomi ved å utrede muligheten for og innføring av et globalt system for sporing av alle finanstransaksjoner for eksempel ved å belegge dem med en avgift. Alle økonomiske transaksjoner som ikke er sporbare tilhører statskassen i den nasjonen som oppdager dem. Vegsund og omegn arbeiderlag Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): tilbakeføre styringa av Norges bank til politikerne. 5

6 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 373 (endring): uttrykket rettferdig fordeling erstattes med forebygger stor økonomisk ulikhet, gir et bedre miljø Vestre Aker Arbeiderparti Linje 378 (endring): For å bidra til utviklingen av et mer rettferdig samfunn bør de som har høye inntekter og store formuer, betale en større andel av inntekten... Vestfold, Telemark; Aust-Agder, og Vest Agder Arbeiderparti Linje 399 (nytt kulepunkt, tillegg): At det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten. AUF i Rogaland Linje 399 (tillegg): Forsette arbeidet med å gjøre skattenivået mer progressivt Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Offentlig sektor er til for brukerne og skal gi dem gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal kontinuerlig videreutvikles gjennom fornying og omstilling slik at tjenestetilbudet forbedres og oppgaveløsningen effektiviseres. De menneskelige ressursene i offentlig sektor er den viktigste ressursen for å lykkes i et slikt arbeid. Deres innsats skal suppleres med åpen og aktiv bruk av nye virkemidler og IKTløsninger. Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Setningen Ideelle aktører må få gode vilkår til å utføre tjenester på vegne av det offentlige erstattes med en setning etter linje 411: Ideelle aktører kan benyttes til å utføre tjenester på vegne av det offentlige, og må da få like gode vilkår som sammenlignbare offentlige virksomheter Fagforbundet Arbeiderpartilag Linje 407 (endring): Velferdstjenester skal ikke privatiseres. En sterk og god offentlig sektor er en forutsetning for utjevning og like vilkår for alle. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 407 (endring): Ordet privatiseres endres til kommersialiseres 6

7 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 419 (nye kulepunkter, tillegg): Fornye offentlig sektor ved aktiv bruk av de menneskelige ressursene og i tett samspill med næringsliv, og organisasjonsliv og brukere Fornye offentlig sektor gjennom aktiv utprøving og bruk av nye arbeidsformer og utvikling av mindre byråkratiske arbeidsprosesser og mer praktisk samhandling Stimulere og legge til rette for ytterligere deltagelse av frivillige organisasjoner i utviklingen av det offentlige tjenesteilbudet Forebygge utglidninger i retning mer prosess og administrative tilleggsoppgaver som ikke tilfører merverdi for tjenesteytingen Vurdere ordninger for mer rotasjon og arbeidsdeling i ledende stillinger i sentralforvaltningen, herunder utvide bruken av åremål i lederstillinger Bodø sentrum arbeiderlag Linje 423 (endring) Erstatt setningen med jobbe for å avskaffe uønsket deltidsarbeid i offentlige virksomheter Sør-Trøndelag Arbeiderparti Line 430 (nytt kulepunkt, tillegg): I Norge har vi reklamasjonsrett på 5 år på varige kapitalvarer, som spillkonsoller, biler, kjøleskap, TV-er, og andre varer/ting som er ment å skulle være lenge. EU har tenkt til å innføre ett nytt direktiv, som vil medføre at reklamasjonsretten på 5 år blir kuttet ned til 2 år. dette vil medføre økte utslipp, på grunn av økt forbruk. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker at reklamasjonsretten på 5 år skal bestå. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 443 (tillegg): For å få de fleste befolkningsgrupper representert på Stortinget må hver stemme telle (tilnærmet) likt. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 449 (tillegg): gjennomføre tiltak som øker innflytelse og trivsel til elevene i skolen og til brukerne av Bøler Arbeiderpartilag Linje 459 (endring): Punktet strykes. Klæbu Arbeiderparti Linje 456 (endring): Opprettholde dagens valgordning med separate valg til hhv sametings- og stortingsvalg, og kommunevalg / fylkestingsvalg. Østensjø Arbeiderpartilag, Ullern Ap, Bestum Arbeiderpartilag og Lilleaker Arbeiderpartilag, AUF i Buskerud, Alta Arbeiderparti Linje (endring): 7

8 Stryk kulepunktet. Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje 462 (tillegg):, og vurdere bruk av pressestøtten til nettbaserte medier Stavanger Arbeiderparti Linje 447 (tillegg): Norge trenger en mer robust kommunestruktur. Kommunestruktur skal i utgangspunktet avgjøres lokalt. Ved lokal uenighet der et flertall av innbyggerne i de berørte kommuner ønsker sammenslåing skal spørsmålet avgjøres av stortinget. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 464 (nytt kulepunkt, tillegg): Ved alle valg skal en stemme telle likt Bodø sentrum arbeiderlag Linje 464 (nytt kulepunkt, tillegg): Jobbe med å forenkle stemmegivningen, gjerne med elektronisk stemmemulighet Vestre Aker Arbeiderparti Linje 473 (tillegg): Dette må også gjelde i forhold til eldre arbeidstakere. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 474 (endring): og gjøre det lettere for mennesker med funksjonshemning eller redusert arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 474 (tillegg): Det må legges til rette for tilpasset arbeidstid for eldre. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 476 (tillegg): Arbeiderpartiet vil stille krav til offentlige virksomheter at disse har en aktiv personalpolitikk på dette området. Resultatene skal måles og det skal utarbeides belønningssystemer for virksomhetene som oppnår målsetningene, for å sikre at flere kommer inn i arbeidslivet. Det må også bli enklere for virksomheter å få ansettelsestilskudd fra NAV i denne sammenheng. Ringsaker Arbeiderparti Linje 480 (tillegg): Innføre generell solidaransvar for lønn i arbeidslivet spesielt der arbeid er satt ut på anbud. 8

9 HKs Samfunn av DNA Linje 483 (endring): Vi vil intensivere kampen mot sosial dumping og nye driftsformer som svekker arbeidstakernes rettigheter også i typiske kvinneyrker. Ringsaker Arbeiderparti Linje 504 (tillegg): opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen, og utvide den til også å gjelde feriepenger fullt ut. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 507 (endring): gi rett til kvalifiseringsprogram for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Innvandrerkvinner gis rett til kvalifiseringsprogram som kombinerer arbeidspraksis med norskopplæring. Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje tillegg: Først i setningen: motvirke diskriminering og satse på særskilt... Oppsal Arbeiderpartilag Linje 518 (nytt kulepunkt, tillegg): Forenkle lov om almenngjøring. Hvis en av partene ønsker almenngjøring skal dette innfris av almenngjøringsinstituttet.(uten dokumentasjon) Lenvik Arbeiderparti Linje 518 (tillegg): Ved styrking av Arbeidstilsynet må det følge økonomi med til å gjennomføre pålegg. HKs Samfunn av DNA Linje 519 (nye kulepunkt, tillegg): etablere regionale verneombudsordninger også for varehandelen. utvide arbeidsgiverbegrepet til også å gjelde virksomheter som kan utøve bestemmende innflytelse over det foretak som er de ansattes arbeidsgiver etter arbeidsavtalen. Vestfold Arbeiderparti Linje 528 (nytt kulepunkt, endring): Nye regler ved gradert uføretrygd og rehabilitering tas opp til ny vurdering, med bakgrunn i de negative konsekvenser det får for mange mennesker. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 528 (nytt kulepunkt, tillegg): Arbeide for et tolerant, flerkulturelt Norge. 9

10 Østensjø Arbeiderpartilag Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): at anbud skal være virksomhetsoverdragelse. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): Styrke den skapende del innenfor departementstrukturen. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): Ta inn punktet i linje 423 om uønsket deltid Buskerud Arbeiderparti Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): heve lønna hos de tradisjonelle kvinneyrkene i offentlig sektor. Hvaler Arbeiderparti Linje 541 (tillegg): For å utvikle en helhetlig integrerings- og mangfoldspolitikk, vil Arbeiderpartiet opprette en bredt sammensatt integreringskommisjon. Kommisjonen, som må ha representasjon fra innvandrerorganisasjoner og for øvrig fra sentrale organisasjoner i norsk samfunnsliv, skal ha som mandat å utvikle forslag til en politikk for det "flerkulturelle Norge". Hovedvekten i kommisjonens arbeid skal være på områdene utdanning, arbeid, bolig og samfunnsdeltagelse. Kommisjonen skal avgi innstilling før kommunevalget i Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 552 (endring): Setningen Lesbiske og homofile skal sikres erstattes med: Lesbiske og homofile skal sikres reelt de samme rettigheter og muligheter heterofile. Arbeiderpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i levekår og livskvalitet mellom lesbiske/homofile og majoritetsbefolkningen. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 558 (tillegg): Tros- og ytringsfrihet er av grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn. Det samme er prinsippet om ikke-diskriminering. Statsstøtte som gis barne- og ungdomsorganisasjoner skal fremme demokrati og deltakelse. Arbeiderpartiet mener det er uforenelig å drive demokratiopplæring og samtidig diskriminere på basis av kjønn, etnisk tilhørighet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 559 (tillegg): Barn skal ikke straffes for de valg deres foreldre tar. Uansett hvordan barn kommer til verden, må de behandles likt og sikres samme grunnleggende rettigheter. Det er en selvfølge at barn av lesbiske og homofile likebehandles med andre barn. 10

11 AUF i Rogaland Linje 564 (endring) Stryke kvalifiserte Ringsaker Arbeiderparti Linje 570 (endring): Gjennomgå det pedagogiske innholdet og synliggjøre viktigheten for språkopplæring for innvandrere. Re Arbeiderparti Linje 572 (endring): Punktet strykes. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 573 (endring): Ordet hatvold erstattes med hatkriminalitet. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): ta initiativ til en offentlig utredning (NOU) av ulike måter folk i dag kan få hjelp til å få barn på, ser på omfanget av bruken av disse metodene, drøfter de prinsipielle og praktiske sidene, og har et spesielt fokus på barnas situasjon og juridiske rettigheter. Buskerud Arbeiderparti Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): styrke innvandreres muligheter til å etablere egen næringsvirksomhet ved at Norsk senter for flerkulturell verdiskapning sikres finansiering. AUF i Buskerud Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): At likestillingsloven og diskrimineringsloven også skal omfatte religiøse grupper. Re Arbeiderparti Linje 579 (endring): da må kvinnene ta og få mer makt Kristiansund Arbeiderparti Linje (tillegg): Arbeiderpartiet ser at flere unge ikke fullfører utdanningen de har påbegynt. Rapporter viser at dette gjelder flest gutter. Arbeiderpartiet ser at tiltak må settes inn for at dette forhindres 11

12 Vest-Agder Arbeiderparti Linje (endring): Arbeid for likelønn skal være en del av det kontinuerlige trepartssamarbeidet, der regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet samarbeider om konkrete mål og strategier. Arbeidet skal både ha likelønns og en lavtlønnsprofil. Likelønnskommisjonens forslag om ekstra innsats for å oppnå likelønn i privat og offentlig sektor må følges opp. Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold Arbeiderparti Linje (endring): Arbeid for likelønn skal være en del av det kontinuerlige trepartssamarbeidet mellom staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Samarbeid om konkrete mål og strategier skal både ha en likelønns- og en lavtlønnsprofil. Likelønnskommisjonens forslag om ekstra innsats for å oppnå likelønn innenfor privat og offentlig sektor må følges opp HKs Samfunn av DNA Linje 596 (tillegg): Kvinner arbeider deltid i langt større grad enn menn, noe som får store konsekvenser for den enkelte når det gjelder inntekt, økonomisk selvstendighet og opptjening av pensjon. I dag er kvinners lønnsinntekt omlag 65 % av menns lønnsinntekt. Mye tyder på at deltidsarbeid også forsterker det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og konsentrasjonen av kvinner innen bestemte yrker og næringer. HKs Samfunn av DNA Linje 603 (endring): sikre lovfestet rett til heltid Vestre Aker Arbeiderparti Linje 609 (endring): Gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis Kristiansund Arbeiderparti Linje 610 (nytt kulepunkt, tillegg): at det iverksettes tiltak for å forhindre at unge faller ut av skolen, med fokus på gutter. Vest-Agder Arbeiderparti Linje 610 (nye kulepunkt, tillegg): at partene i arbeidslivet som forhandler i privat sektor, oppfordres til å sette av midler til kombinerte lavlønns og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. at det avsettes midler i forbindelse med tariffrevisjon for å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor. HKs Samfunn av DNA Linje 611 (nytt kulepunkt, tillegg): styrke redegjørelsesplikten i likestillingsloven 12

13 AUF i Buskerud Linje 611 (nytt kulepunkt, tillegg): å øke lønn i typiske kvinneyrker gjennom opprettelsen av et likelønnsfond Universitetets Arbeiderpartilag Linje 634 (endring): Punktet utgår Lenvik Arbeiderparti Linje 637 (endring): Punktet strykes. Lenvik Arbeiderparti Linje 639 (endring): Punktet strykes. Lenvik Arbeiderparti Linje 640 (endring): Punktet strykes. Vadsø Arbeiderparti Linje 646 (tillegg): nasjonale minoriteter, ved å etablere nødvendige institusjoner. Grue Arbeiderparti: Linje 647 (tillegg): Støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur ved blant annet å medvirke til opprettelse av dokumentarsentrer/museum for minoritetsgruppenen. Vadsø Arbeiderparti Linje 648 (nytt kulepunkt, tillegg): Støtte Smith-utvalgets forslag til sikring av fiskerettighetene for kyst og fjordfolk. Kapittel 4 Skape: Utdanning og arbeid Vestre Aker Arbeiderparti Linje 674 (tillegg): ---, er neste skritt å gjennomføre et kvalitet og kompetanseløft i barnehagene. Gode barnehager er også forebyggende, forhindre negativ utvikling, for den enkelte, familien og samfunnet. 13

14 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 677 (tillegg): Det har vært en massiv satsing på barnehagesektoren de senere år hvor målet om full barnehagedekning er innen rekkevidde og prisen på en barnehageplass er nesten halvert. Over 90 prosent av alle barn går nå i barnehage før skolestart. Nærmere halvparten av alle barn har en plass i en privat barnehage. Mange av disse private barnehagene har en dårligere finansiering enn kommunale barnehager og har i følge dagens regelverk rett på minimum 85 prosent dekning av sine kostnader sammenlignet med kommunale barnehager. Dette innebærer at mange eldre private barnehager ikke har økonomi til tilby konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår og dessuten har en dårligere bemanning. Arbeiderpartiet mener det er uakseptabelt at barn som går i private barnehager skal ha et dårligere tilbud enn barn som går i kommunale. En rekke kommuner har allerede innført likeverdig finansiering av private og kommunale barnehager. Dette har resultert i at disse sitter igjen med ei stor ekstraregning. I tillegg kommer Byene spesielt dårlig ut fordi utbyggingskostnadene der er høyere enn andre steder. Tilskuddsordninga har ikke tatt høyde for at utbyggingskostnader og tomtepriser er mye høyere i byene, men har behandlet alle likt. Forutsetningen fra barnehageforliket i Stortinget var statlig fullfinansiering av barnehageutbygginga. For årene var den fullfinansiert fra statens side. For 2007 viser imidlertid KOSTRA-tallene at kommunene selv har bidratt med 700 millioner kroner utover det barnehageforliket forutsetter. Reformen kan dermed ikke lenger sies å være fullfinansiert. I Ot.prp. nr 57 ( ) foreslår Regjeringen at finansiering av barnehagene skal inn i den kommunale rammefinansieringen fra Arbeiderpartiet er opptatt av at reformen må være fullfinansiert før den overlates til kommunene. Derfor er det viktig at Regjeringen allerede i budsjettet for 2010 innfører likeverdig finansiering av kommunale og private barnehager, og at det lovfestes rett til likeverdig lønns- og arbeidsvilkår. Sør Fron Arbeiderparti Linje 679 (endring): Punktet strykes. Ringsaker Arbeiderparti Linje 681 (endring): tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer. Skodje Arbeiderparti Linje (endring): at 3-5 åringer med foreldre som ikke snakker norsk, skal ha rett og plikt til å lære norsk ved å gå i barnehage. Dersom foreldrene trenger økonomisk støtte til dette, må det ordnes på andre måter enn å gi gratis kjernetid. 14

15 Tinn Arbeiderparti Linje 681 (endring): Tilby alle3-5 åringer i barnehage gratis kjernetid. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 681 (endring): Tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer (resten av setningen strykes). Furuset Arbeiderlag Linje 681 (tillegg): Det er viktig å drive oppsøkende virksomhet for å nå flere for å øke bruken av tilbudet i målgruppen. Alta Arbeiderparti Linje 683 (endring): ha maksimalpris i barnehager på 1800 kr, når full barnehagedekning er oppfylt. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 687 (endring): Alle ansatte i barnehager skal sikres lønnsvilkår som bidrar til økt rekruttering og at man beholder folk med kompetanse. Det er viktig at også assistenter og fagarbeidere sikres en positiv lønnsutvikling over tid. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 689 (endring): Det skal utarbeides nasjonale krav for voksentetthet for alle barnehager, for å sikre tilstrekkelig bemanning. Videre vil AP sikre nok førskolelærere osv. AUF i Rogaland Linje 691 (nytt kulepunkt, tillegg): Nytt kulepunkt Satse på barnehager med barn av blandet bakgrunn for å forbygge fremmedfrykt og fordommer, og for å få en bedre integrering Skodje Arbeiderparti Linje 693 (tillegg): Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av fellesskole. Arbeiderpartiet må ha store ambisjoner på vegne av skolen generelt. Mangfold er viktig i vårt samfunn også i skolen. Undersøkelser viser at vi mennesker lærer forskjellig og behøver ulike tilnærmingsmåter for læring (analytiske og holistiske). Derfor er det viktig at vi er åpne for et mangfold også i skolesammenheng. Vår oppgave er å sørge for rettferdig finansiering slik at ikke foreldrenes økonomi skal hindre barn i å gå på de skolene som er de beste for dem. Friskolene må ha statlig finansiering slik at alle barn kan være elever uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er fellesskapsløsninger! 15

16 Ringsaker Arbeiderparti, Grünerløkka Arbeiderpartilag, Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag, Ullern Ap, Bestum Arbeiderpartilag og Lilleaker Arbeiderpartilag, Vegsund og omegn arbeiderlag: Linje 694 (tillegg): Alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, skal sikres like muligheter til en god og gratis utdanning. Oppland Arbeiderparti Linje 697 (tillegg): Vi ser at kommunal styring av skolen ikke sikrer en god nok nasjonal fellesskole, og ønsker mer statlig styring av skoletilbudet. Oppland Arbeiderparti Linje 699 (tillegg): Ny setning 3: Arbeiderpartiet ønsker et faglig fokus, og mener at kunnskap skaper trivsel, og trivsel bidrar til motivasjon for videre læring. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje 705 (endring): Tilpasset opplæring betyr at skolen aktivt tar hensyn til at elever lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 705 (endring): Tilpasset opplæring betyr at ulike barn vil lære i ulikt tempo, som innebærer flere lærere pr. elev for å kunne tilrettelegge for den enkelte. Vest-Agder Arbeiderparti Linje 709 (tillegg): Frukt- og grønt ordningen som i dag går til ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler må videreføres til å gjelde hele grunnskolen. Med den ordningen som praktiseres i dag skjer det en urettmessig fordeling. I kombinerte skoler får både småskole, mellomtrinn og ungdomsskole frukt, mens i resten av kommunen får ikke barneskoler frukt. Re Arbeiderparti Linje 709 (tillegg): For å sikre en god og likeverdig fellesskole over hele landet, bør kommunene gis øremerkede tilskudd til skolen. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje (endring): I dag er det stor variasjon i hvordan skolene organiserer sin opplæring. 16

17 Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag, Oppland Arbeiderparti. Linje 723 til 729 (endring): For å sikre et godt læringsmiljø trenger vi økt lærertetthet og tettere oppfølging av den enkelte elev. Skole og støtteapparatet rundt skolen må bistå lærere slik at de makter å sikre et godt læringsmiljø. Kontakten med foreldrene er viktig for å legge til rette for at læreren kan fremstå som en tydelig leder i klasserommet og sikre gode arbeidsforhold. Bedre informasjon til foreldre om hvordan de kan bidra, tiltak for å styrke foreldrerollen og økt timeressurs til foreldrekontakt er tiltak som kan bedre samarbeidet mellom skole og hjem. Grorud AUF Linje 723 (endring): Uro i timene er en stor utfordring i skolen. Strykes Grorud AUF, Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje (endring): Læreren må få krav om og støtte til å lede elevene med naturlig autoritet. Strykes. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje 727 (endring): Endres til; Bedre informasjon om hvordan de kan bidra, foreldreskoler og Vegsund og omegn arbeiderlag Linje (endring): Bedre informasjon til foreldre om hvordan de kan bidra, tiltak for å styrke foreldrerollen og økt timeressurs til foreldrekontakt er tiltak som kan bedre samarbeidet mellom skole og hjem Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti), Grorud AUF Linje (endring): Arbeiderpartiet ønsker en inkluderende fellesskole der alle elever blir møtt med forventninger og støtte. I dag klarer ikke skolen å tilrettelegge godt nok for at alle elever opplever mestring og lærer seg det de skal. For å realisere målsettingen om tilpasset opplæring må det i større grad tas i bruk alternative opplegg for læring og mestring innenfor rammen av fellesskolen. Det må også legges til rette for større fleksibilitet i opplæringsløpet med veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Oppland Arbeiderparti, Grünerløkka Arbeiderpartilag, Vegsund og omegn arbeiderlag, Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag. Linje (endring): Enkelte elever har behov for en langt mer praktisk opplæring enn tilbudet på skolen gir. Det er viktig at undervisningen også tilpasses disse elevene. Opplæringen bør kunne tilpasses slik at eleven kan få store deler av opplæringen i arbeidslivet eller i arbeidslivsrelaterte oppgaver, utenfor den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Skolene må i samarbeid med andre etater i kommunen ta i bruk flere arenaer for mestring og alternative opplegg, samtidig som de fastholder klassen som den faste base. 17

18 Skodje Arbeiderparti: Linje (endring): Alternative opplegg for mestring må skje i skolen og ikke utenfor skolen. Den tradisjonelle undervisningen skal være slik at ingen elever skal slite med å finne seg til rette. Det er skolen sin plikt å ha nødvendig kompetanse som sørger for at alle elever finner seg til rette. Det vil være til hjelp å innføre praktiske fag som alle former for handarbeid (trebearbeiding, smedarbeid og andre former for tradisjonelt håndarbeide) Lenvik Arbeiderparti Linje 746 (tillegg): Innenfor utdanning er det også viktig å se på rammeoverføringene til kommunene når det gjelder antall skoler i den enkelte kommune, det er ikke alltid det er det enkleste å måtte legge ned skoler. Skolen må ikke bli for teoretisk. Det må utvikles tilbud til de som er skoletrøtte. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 748 (endring): At alle elever skal ha sin primære tilhørighet til en fast klasse eller basisgruppe. Hensiktsmessig deling av klasser eller basisgrupper for å sikre tilpasset undervisning skal tilstrebes. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 748 (tillegg): Det må fastsettes et maksimaltall for størrelsen på klassene eller basisgruppene. Sør Fron Arbeiderparti Linje 750 (endring): at elevene gis mulighet til å bytte skole dersom de ønsker det erstattes med Dagens ordning at en kan søke om å bytte skole ut ifra spesielle hensyn bør videreføres. Oppland Arbeiderparti Linje 750 (endring): Gi elever rett til skolegang ved nærmeste skole, og mulighet til å bytte skole om ønskelig. Vefsn Arbeiderparti Kulepunkt 750 (endring): Og muligheter til å bytte skole etter søknad. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti), Grorud AUF Linje 752 (endring): At lærestoffet og læremidlene skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet 18

19 Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti), Grorud AUF Linje 753 (endring): Sikre at læremidlene er tilgjengelige for alle elever fra skolestart, uansett målform eller tilretteleggingsbehov. Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje 753 (nytt kulepunkt, tillegg): Utvikle internettbaserte læremidler til bruk i undervisningen Flekkerøy Arbeiderlag Linje 754 (endring): Erstattes med: nedtone nasjonale kartleggingsprøver Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold Arbeiderparti Linje 756 (nytt kulepunkt, tillegg): det skal satses på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen Hordaland Arbeiderparti Linje 756 (endring): resultatene fra nasjonale prøver skal ikke offentliggjøres. Resultatene skal brukes for å heve det faglige nivået for hver enkelt elev. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 758 (nytt kulepunkt, tillegg): Ha et endelig forbud mot offentliggjøring av nasjonale prøver Vestre Aker Arbeiderparti Linje 759 (nytt kulepunkt, tillegg): Gjennomgå plan og rapporteringskravene med det formål å frigi lærertid til undervisning og oppfølging av den enkelte elev Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 763 (nye kulepunkt, tillegg): Ordninger der elever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift må styrkes. Krav om yrkesretting av fellesfagene i fag- og yrkesopplæringa gjeninnføres i forskrifta. Praktiske og yrkesrettede aktiviteter må samtidig bli enn mer integrert del av grunnskoleopplæringen. Ungdom med fag- eller svennebrev skal få rett til å gjennomføre allmennfaglig påbygging dersom de ønsker det. Det innføres mentorordninger der ressurspersoner fra skole og bedrift følger opp elever og lærlinger som er i faresonen for å avbryte opplæringa. 19

20 Det innføres kompetansekrav for rådgivere og egen rådgiverutdanning. Tidsressursen for rådgivningstjenesten må dobles. Det opprettes miljøarbeiderstillinger på alle videregående skoler som har ansvar for oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut. Ungdomsgarantien for alle ungdommer mellom 20 og 24 år styrkes ifht de utdanningsrettede tiltakene. På 1990-tallet bidrog denne forsterkede innsatsen til at månedlig overgang fra ledighet til skole eller arbeid økte med 11 prosent. Alle fylkeskommuner skal ha et eget elev- og lærlingombud ansatt på heltid. Alle fylkeskommuner skal vedta måltall for årlig reduksjon av frafallet, samt tiltak for å nå disse målene. Alle fylkeskommuner skal ha plikt til å skaffe seg kunnskap om elever med spesielle behov fra grunnskolen. Det settes i gang forsøk med ulike insentivordninger både økonomiske og andre som kan bidra til at skoler og skoleeiere reduserer frafallet. Gode erfaringer med alternative skoler og utdanningsløp må videreføres og utnyttes bedre Akershus Arbeiderparti Linje 763 (nytt kulepunkt, tillegg): at yrkesskade-/skoleskadeordningen for elever i grunnskolen skal utvides slik at også psykiske skader omfattes av ordningen. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 765 (endring): Når barn begynner på skolen har de høye forventninger til hva som venter dem. Lærelyst og trivsel Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje (endring): En større del av ressursene og den spesialpedagogiske kompetansen må settes inn i tiltak i klasserommet. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje 769 (endring): Barn og unge må lære gode arbeidsrutiner og læringsstategier. Oppland Arbeiderparti Linje (endring): Arbeiderpartiet vil utvide timetallet i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet for å styrke kompetansen i basisfagene. Vi vil ha et sterkere fokus på faglig nivå allerede fra starten. Interessen for realfag må stimuleres, og det er viktig å rekruttere lærer med høy kompetanse. 20

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring 1 og ingen sto igjen Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring SAMMENDRAG OVERSIKT OVER TILTAK Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013)

På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. 20 (2012 2013) På rett vei 550 540 530 520 510 500 490 480 2000 2003 2006 2009 Norge Sverige Endring i lesing fra PISA 2000 til PISA 2009 for Norge

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden 2017-2021 2 Å lære Hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling er nøkkelmekanismer i samfunnet. Det dreier seg om skole og andre utdanningsinstitusjoner,

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hellerud vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det.

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Bergen, 29.10 2010 Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ber om at følgende punkter i rapporten Mangfold og mestring (NOU 2010: 7)

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Velkommen til. Kattegattgymnasiet

Velkommen til. Kattegattgymnasiet Velkommen til Kattegattgymnasiet 21. Mars 2013 Slide 2 Kjølnes Nord Studieforberedende program ( 1970) Yrkesforberedende program 450 m Kjølnes Sør ( 2006) Slide 4 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 5 HØYT FAGFOKUS!

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over.

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over. Redaksjonskomiteens innstillinger Politisk plattform FORSLAG 1: Forslagsstiller: Delegat 33 Øystein Fjæra Linje 69-111 Redkoms innstilling: Avvises De språklige endringene vurderes ikke å bedre teksten.

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer