Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag"

Transkript

1 Endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag Rent språklige endringsforslag er ikke tatt inn i dette heftet, men oversendt partikontoret for korrektur etter landsmøtet. Kapittel 1 Skape og dele Vestre Aker Arbeiderparti, Vestre Aker Arbeiderpartilag: Linje 85 (tillegg): Å skape og dele er utgangspunktet for vårt politiske arbeid. Våre skapende evner som mennesker må hegnes om. Vi vil øke deltagelsen i all skapende aktivitet og bidra til en mer rettferdig fordeling. Det som skapes skal deles av og i fellesskap. Vårt politiske grunnsyn er basert på at gjennom frihet, rettferdighet, og solidaritet legges det viktigste grunnlaget for gode liv og gode samfunn. Vårt politiske grunnsyn er basert på at gjennom frihet, rettferdighet, og solidaritet legges det viktigste grunnlaget for gode liv og gode samfunn. Fravær av sykdom, nød, krig og urett gir bedre forutsetninger for å skape og dele både for hver enkelt av oss og for samfunnet. Dett fordrer innsats i forkant heller enn reparasjon. Vi vil forebygge sykdom gjennom aktiv helsepolitikk, forebygge nød og urett, gjennom aktiv og solidarisk fordelingspolitikk nasjonalt og gjennom samarbeid for global byrdefordeling. Vi vil forebygge miljøkriser og konflikter gjennom konkrete tiltak for politisk styring lokalt, nasjonalt og gjennom vårt internasjonale engasjement. Vadsø Arbeiderparti Linje 112 (endring): begrepet det beste tilbud - skiftes med godt tilbud. Setningen etter strykes. AUF i Rogaland Linje (endring): Flytte avsnittet til før vi vil satse på kunnskap og kompetanse Kapittel 2 Ideene Flekkerøy Arbeiderlag Linje 123 (endring) Ideene : Frihet likhet solidaritet AUF i Buskerud Linje 130 (tillegg): 1

2 Fra: godt liv: Ikke for noen få ikke flertallet men alle. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 141 (tillegg): For Arbeiderpartiet er frihet et overordnet mål. Dette forutsetter samme rettigheter for alle. Stemmerett, trosfrihet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Fellesskapet er til for å sikre enkeltmennesket trygghet og samtidig større personlig frihet enn det vi klarer en og en. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 153 (endring): Likeverd og Mangfold Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Befolkningssammensetningen i Norge preges i dag av mennesker med ulik alder, kulturell bakgrunn, etnisk opprinnelse, sosial tilhørighet eller familietilknytning. I Norge i 2009 er mangfold det normale. Alle innbyggere i Norge har krav på å bli møtt med utgangspunkt i deres egne behov. Velferdsstatens grunnleggende verdier som likeverd, rettferdighet og solidaritet må være utgangspunkt for uviklingen av tiltak og tjenester. Velferdsstaten må yte tjenester til den befolkningen som er og på en likeverdig måte til alle, uavhengig av egen økonomi, sosial status, alder, kjønn eller etnisk bakgrunn. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 160 (tillegg): Dette vil være med på å sikre at alle bidrar og er med på å forme dagens og fremtidens Norge. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 162 (endring): Alle mennesker er enestående og har de samme plikter og rettigheter til å utvikle seg. AUF i Rogaland Linje 164 (tillegg): Legge til etter etnisk tilhørighet : og alder Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje 183 (endring): Personer med nedsatt funksjonsevne erfarer ofte barrierer og trenger tilrettelegging for å ha like muligheter. 2

3 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 185 (tillegg): Etter stress. Ny setning: Arbeiderpartiet vil forebygge diskriminering gjennom satsning på solid og grundig holdningsarbeid i skole og samfunnsliv. Vi vil bidra til en verdibasert samfunnsdebatt basert på likeverd og rom for mangfold og ta ansvar for en samfunnsutvikling som sikrer dette. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 190 (endring): samhold og ansvarsfølelse. Solidaritet er en forutsetning for frihet. Solidaritet er Flekkerøy Arbeiderlag Linje 245 (endring): landet. Det er et samfunnsansvar å sikre høy produksjon av kortreist mat og opprettholde kulturlandskap. Akershus Arbeiderparti Linje 211 (tillegg): Føre-var-prinsippet er derfor grunnleggende for Arbeiderpartiet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 215 (tillegg): Etter arbeidet.: og vil basere arbeidet sitt på aktiv forebygging av ytterligere klimaendringer Ringsaker Arbeiderparti Linje (endring): Linjene strykes. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 235 (tillegg): Partene i arbeidslivet føyes inn mellom næringslivet og forskere. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 242 (endring): Setningen strykes Vestre Aker Arbeiderparti Linje 242 (endring): Arbeiderpartiet vil i årene fremover at økt produktivitet skal frigjøres i økt livskvalitet og mer tid framfor økt materiell velstand. 3

4 Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 251 (tillegg): I alle valg skal en stemme telle tilnærmet likt Flekkerøy Arbeiderlag Linje 266 (endring): Arbeiderpartiets grunnleggende ideer om frihet likhet og solidaritet stopper Kapittel 3 Den norske samfunnsmodellen Re Arbeiderparti Linje 302 (endring) Vi har høy arbeidsdeltagelse, og høyere blant kvinner enn i mange andre land. Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Setningen erstattes av: Arbeidsledigheten er lav. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 303 (endring): Setningen erstattes av: Vi har høy yrkesdeltakelse, også blant kvinner Flekkerøy Arbeiderlag Linje 323 (endring): politikk som sikrer næringslivet og opprettholder verdiskaping Vadsø Arbeiderparti Linje 323 (tillegg): Etter komma:, innenfor en samfunnsnyttig verdiskapning, slik at vi kan Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Fjernes. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 341 (tillegg): Viktig for at sparemidler effektivt kan bli kanalisert til samfunnsnyttige investeringer. Den internasjonale Flekkerøy Arbeiderlag Linje 342 (endring): 4

5 finanskrisen har avslørt at markedet ikke kan styre seg selv. Det er nødvendig Lenvik Arbeiderparti Linje 353 til 361 (endring): Pensjonsfondet må i større grad brukes på infrastruktur i Norge. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 353 (endring): Arbeiderpartiet mener pensjonsfondets forvaltning av felleskapets midler ikke lenger Flekkerøy Arbeiderlag Linje 365 (endring): følge etiske regler for forsvarlig bruk av oljepengene Flekkerøy Arbeiderlag Linje 366 (tillegg): bruke penger slik at det bidrar til å utjevne svingninger i økonomien og heve levestandarden for verdens fattigste. Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag Linje 367 (nytt kulepunkt, tillegg): Som langsiktig kriseforebyggende tiltak ha en moderat og gradvis forskyvning fra uregulert privat forbruk til skattefinansiert fellesforbruk. Næringspolitisk forum Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): Det må opprettes en finanskommisjon for å gjennomgå finanssektoren. Nordre Land Arbeiderparti Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): At staten må utøve et aktivt eierskap i sine bedrifter for å sikre at det ikke inngås avtaler om urimelige lederlønninger og bonuser Haslum partiavdeling av Bærum Arbeiderparti Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): bekjempe svart økonomi ved å utrede muligheten for og innføring av et globalt system for sporing av alle finanstransaksjoner for eksempel ved å belegge dem med en avgift. Alle økonomiske transaksjoner som ikke er sporbare tilhører statskassen i den nasjonen som oppdager dem. Vegsund og omegn arbeiderlag Linje 370 (nytt kulepunkt, tillegg): tilbakeføre styringa av Norges bank til politikerne. 5

6 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 373 (endring): uttrykket rettferdig fordeling erstattes med forebygger stor økonomisk ulikhet, gir et bedre miljø Vestre Aker Arbeiderparti Linje 378 (endring): For å bidra til utviklingen av et mer rettferdig samfunn bør de som har høye inntekter og store formuer, betale en større andel av inntekten... Vestfold, Telemark; Aust-Agder, og Vest Agder Arbeiderparti Linje 399 (nytt kulepunkt, tillegg): At det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten. AUF i Rogaland Linje 399 (tillegg): Forsette arbeidet med å gjøre skattenivået mer progressivt Vestre Aker Arbeiderparti Linje (endring): Offentlig sektor er til for brukerne og skal gi dem gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal kontinuerlig videreutvikles gjennom fornying og omstilling slik at tjenestetilbudet forbedres og oppgaveløsningen effektiviseres. De menneskelige ressursene i offentlig sektor er den viktigste ressursen for å lykkes i et slikt arbeid. Deres innsats skal suppleres med åpen og aktiv bruk av nye virkemidler og IKTløsninger. Bodø sentrum arbeiderlag Linje (endring): Setningen Ideelle aktører må få gode vilkår til å utføre tjenester på vegne av det offentlige erstattes med en setning etter linje 411: Ideelle aktører kan benyttes til å utføre tjenester på vegne av det offentlige, og må da få like gode vilkår som sammenlignbare offentlige virksomheter Fagforbundet Arbeiderpartilag Linje 407 (endring): Velferdstjenester skal ikke privatiseres. En sterk og god offentlig sektor er en forutsetning for utjevning og like vilkår for alle. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 407 (endring): Ordet privatiseres endres til kommersialiseres 6

7 Vestre Aker Arbeiderparti Linje 419 (nye kulepunkter, tillegg): Fornye offentlig sektor ved aktiv bruk av de menneskelige ressursene og i tett samspill med næringsliv, og organisasjonsliv og brukere Fornye offentlig sektor gjennom aktiv utprøving og bruk av nye arbeidsformer og utvikling av mindre byråkratiske arbeidsprosesser og mer praktisk samhandling Stimulere og legge til rette for ytterligere deltagelse av frivillige organisasjoner i utviklingen av det offentlige tjenesteilbudet Forebygge utglidninger i retning mer prosess og administrative tilleggsoppgaver som ikke tilfører merverdi for tjenesteytingen Vurdere ordninger for mer rotasjon og arbeidsdeling i ledende stillinger i sentralforvaltningen, herunder utvide bruken av åremål i lederstillinger Bodø sentrum arbeiderlag Linje 423 (endring) Erstatt setningen med jobbe for å avskaffe uønsket deltidsarbeid i offentlige virksomheter Sør-Trøndelag Arbeiderparti Line 430 (nytt kulepunkt, tillegg): I Norge har vi reklamasjonsrett på 5 år på varige kapitalvarer, som spillkonsoller, biler, kjøleskap, TV-er, og andre varer/ting som er ment å skulle være lenge. EU har tenkt til å innføre ett nytt direktiv, som vil medføre at reklamasjonsretten på 5 år blir kuttet ned til 2 år. dette vil medføre økte utslipp, på grunn av økt forbruk. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker at reklamasjonsretten på 5 år skal bestå. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 443 (tillegg): For å få de fleste befolkningsgrupper representert på Stortinget må hver stemme telle (tilnærmet) likt. Flekkerøy Arbeiderlag Linje 449 (tillegg): gjennomføre tiltak som øker innflytelse og trivsel til elevene i skolen og til brukerne av Bøler Arbeiderpartilag Linje 459 (endring): Punktet strykes. Klæbu Arbeiderparti Linje 456 (endring): Opprettholde dagens valgordning med separate valg til hhv sametings- og stortingsvalg, og kommunevalg / fylkestingsvalg. Østensjø Arbeiderpartilag, Ullern Ap, Bestum Arbeiderpartilag og Lilleaker Arbeiderpartilag, AUF i Buskerud, Alta Arbeiderparti Linje (endring): 7

8 Stryk kulepunktet. Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje 462 (tillegg):, og vurdere bruk av pressestøtten til nettbaserte medier Stavanger Arbeiderparti Linje 447 (tillegg): Norge trenger en mer robust kommunestruktur. Kommunestruktur skal i utgangspunktet avgjøres lokalt. Ved lokal uenighet der et flertall av innbyggerne i de berørte kommuner ønsker sammenslåing skal spørsmålet avgjøres av stortinget. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 464 (nytt kulepunkt, tillegg): Ved alle valg skal en stemme telle likt Bodø sentrum arbeiderlag Linje 464 (nytt kulepunkt, tillegg): Jobbe med å forenkle stemmegivningen, gjerne med elektronisk stemmemulighet Vestre Aker Arbeiderparti Linje 473 (tillegg): Dette må også gjelde i forhold til eldre arbeidstakere. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 474 (endring): og gjøre det lettere for mennesker med funksjonshemning eller redusert arbeidsevne å komme inn i arbeidslivet. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 474 (tillegg): Det må legges til rette for tilpasset arbeidstid for eldre. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 476 (tillegg): Arbeiderpartiet vil stille krav til offentlige virksomheter at disse har en aktiv personalpolitikk på dette området. Resultatene skal måles og det skal utarbeides belønningssystemer for virksomhetene som oppnår målsetningene, for å sikre at flere kommer inn i arbeidslivet. Det må også bli enklere for virksomheter å få ansettelsestilskudd fra NAV i denne sammenheng. Ringsaker Arbeiderparti Linje 480 (tillegg): Innføre generell solidaransvar for lønn i arbeidslivet spesielt der arbeid er satt ut på anbud. 8

9 HKs Samfunn av DNA Linje 483 (endring): Vi vil intensivere kampen mot sosial dumping og nye driftsformer som svekker arbeidstakernes rettigheter også i typiske kvinneyrker. Ringsaker Arbeiderparti Linje 504 (tillegg): opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen, og utvide den til også å gjelde feriepenger fullt ut. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 507 (endring): gi rett til kvalifiseringsprogram for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Innvandrerkvinner gis rett til kvalifiseringsprogram som kombinerer arbeidspraksis med norskopplæring. Kampen/Vålerenga Ap-lag Linje tillegg: Først i setningen: motvirke diskriminering og satse på særskilt... Oppsal Arbeiderpartilag Linje 518 (nytt kulepunkt, tillegg): Forenkle lov om almenngjøring. Hvis en av partene ønsker almenngjøring skal dette innfris av almenngjøringsinstituttet.(uten dokumentasjon) Lenvik Arbeiderparti Linje 518 (tillegg): Ved styrking av Arbeidstilsynet må det følge økonomi med til å gjennomføre pålegg. HKs Samfunn av DNA Linje 519 (nye kulepunkt, tillegg): etablere regionale verneombudsordninger også for varehandelen. utvide arbeidsgiverbegrepet til også å gjelde virksomheter som kan utøve bestemmende innflytelse over det foretak som er de ansattes arbeidsgiver etter arbeidsavtalen. Vestfold Arbeiderparti Linje 528 (nytt kulepunkt, endring): Nye regler ved gradert uføretrygd og rehabilitering tas opp til ny vurdering, med bakgrunn i de negative konsekvenser det får for mange mennesker. Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 528 (nytt kulepunkt, tillegg): Arbeide for et tolerant, flerkulturelt Norge. 9

10 Østensjø Arbeiderpartilag Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): at anbud skal være virksomhetsoverdragelse. Bygdøy-Frogner Arbeiderparti Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): Styrke den skapende del innenfor departementstrukturen. Bodø sentrum arbeiderlag Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): Ta inn punktet i linje 423 om uønsket deltid Buskerud Arbeiderparti Linje 529 (nytt kulepunkt, tillegg): heve lønna hos de tradisjonelle kvinneyrkene i offentlig sektor. Hvaler Arbeiderparti Linje 541 (tillegg): For å utvikle en helhetlig integrerings- og mangfoldspolitikk, vil Arbeiderpartiet opprette en bredt sammensatt integreringskommisjon. Kommisjonen, som må ha representasjon fra innvandrerorganisasjoner og for øvrig fra sentrale organisasjoner i norsk samfunnsliv, skal ha som mandat å utvikle forslag til en politikk for det "flerkulturelle Norge". Hovedvekten i kommisjonens arbeid skal være på områdene utdanning, arbeid, bolig og samfunnsdeltagelse. Kommisjonen skal avgi innstilling før kommunevalget i Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 552 (endring): Setningen Lesbiske og homofile skal sikres erstattes med: Lesbiske og homofile skal sikres reelt de samme rettigheter og muligheter heterofile. Arbeiderpartiet vil arbeide for å utjevne forskjeller i levekår og livskvalitet mellom lesbiske/homofile og majoritetsbefolkningen. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 558 (tillegg): Tros- og ytringsfrihet er av grunnleggende verdi i et demokratisk samfunn. Det samme er prinsippet om ikke-diskriminering. Statsstøtte som gis barne- og ungdomsorganisasjoner skal fremme demokrati og deltakelse. Arbeiderpartiet mener det er uforenelig å drive demokratiopplæring og samtidig diskriminere på basis av kjønn, etnisk tilhørighet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 559 (tillegg): Barn skal ikke straffes for de valg deres foreldre tar. Uansett hvordan barn kommer til verden, må de behandles likt og sikres samme grunnleggende rettigheter. Det er en selvfølge at barn av lesbiske og homofile likebehandles med andre barn. 10

11 AUF i Rogaland Linje 564 (endring) Stryke kvalifiserte Ringsaker Arbeiderparti Linje 570 (endring): Gjennomgå det pedagogiske innholdet og synliggjøre viktigheten for språkopplæring for innvandrere. Re Arbeiderparti Linje 572 (endring): Punktet strykes. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 573 (endring): Ordet hatvold erstattes med hatkriminalitet. Homofile og lesbiske sosialdemokrater Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): ta initiativ til en offentlig utredning (NOU) av ulike måter folk i dag kan få hjelp til å få barn på, ser på omfanget av bruken av disse metodene, drøfter de prinsipielle og praktiske sidene, og har et spesielt fokus på barnas situasjon og juridiske rettigheter. Buskerud Arbeiderparti Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): styrke innvandreres muligheter til å etablere egen næringsvirksomhet ved at Norsk senter for flerkulturell verdiskapning sikres finansiering. AUF i Buskerud Linje 574 (nytt kulepunkt, tillegg): At likestillingsloven og diskrimineringsloven også skal omfatte religiøse grupper. Re Arbeiderparti Linje 579 (endring): da må kvinnene ta og få mer makt Kristiansund Arbeiderparti Linje (tillegg): Arbeiderpartiet ser at flere unge ikke fullfører utdanningen de har påbegynt. Rapporter viser at dette gjelder flest gutter. Arbeiderpartiet ser at tiltak må settes inn for at dette forhindres 11

12 Vest-Agder Arbeiderparti Linje (endring): Arbeid for likelønn skal være en del av det kontinuerlige trepartssamarbeidet, der regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet samarbeider om konkrete mål og strategier. Arbeidet skal både ha likelønns og en lavtlønnsprofil. Likelønnskommisjonens forslag om ekstra innsats for å oppnå likelønn i privat og offentlig sektor må følges opp. Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Vestfold Arbeiderparti Linje (endring): Arbeid for likelønn skal være en del av det kontinuerlige trepartssamarbeidet mellom staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Samarbeid om konkrete mål og strategier skal både ha en likelønns- og en lavtlønnsprofil. Likelønnskommisjonens forslag om ekstra innsats for å oppnå likelønn innenfor privat og offentlig sektor må følges opp HKs Samfunn av DNA Linje 596 (tillegg): Kvinner arbeider deltid i langt større grad enn menn, noe som får store konsekvenser for den enkelte når det gjelder inntekt, økonomisk selvstendighet og opptjening av pensjon. I dag er kvinners lønnsinntekt omlag 65 % av menns lønnsinntekt. Mye tyder på at deltidsarbeid også forsterker det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og konsentrasjonen av kvinner innen bestemte yrker og næringer. HKs Samfunn av DNA Linje 603 (endring): sikre lovfestet rett til heltid Vestre Aker Arbeiderparti Linje 609 (endring): Gi innvandrerkvinner tilbud om kvalifiseringsprogram der arbeidsrettet norskopplæring kombineres med ordinær arbeidspraksis Kristiansund Arbeiderparti Linje 610 (nytt kulepunkt, tillegg): at det iverksettes tiltak for å forhindre at unge faller ut av skolen, med fokus på gutter. Vest-Agder Arbeiderparti Linje 610 (nye kulepunkt, tillegg): at partene i arbeidslivet som forhandler i privat sektor, oppfordres til å sette av midler til kombinerte lavlønns og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. at det avsettes midler i forbindelse med tariffrevisjon for å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor. HKs Samfunn av DNA Linje 611 (nytt kulepunkt, tillegg): styrke redegjørelsesplikten i likestillingsloven 12

13 AUF i Buskerud Linje 611 (nytt kulepunkt, tillegg): å øke lønn i typiske kvinneyrker gjennom opprettelsen av et likelønnsfond Universitetets Arbeiderpartilag Linje 634 (endring): Punktet utgår Lenvik Arbeiderparti Linje 637 (endring): Punktet strykes. Lenvik Arbeiderparti Linje 639 (endring): Punktet strykes. Lenvik Arbeiderparti Linje 640 (endring): Punktet strykes. Vadsø Arbeiderparti Linje 646 (tillegg): nasjonale minoriteter, ved å etablere nødvendige institusjoner. Grue Arbeiderparti: Linje 647 (tillegg): Støtte tiltak som setter fokus på nasjonale minoriteters kultur ved blant annet å medvirke til opprettelse av dokumentarsentrer/museum for minoritetsgruppenen. Vadsø Arbeiderparti Linje 648 (nytt kulepunkt, tillegg): Støtte Smith-utvalgets forslag til sikring av fiskerettighetene for kyst og fjordfolk. Kapittel 4 Skape: Utdanning og arbeid Vestre Aker Arbeiderparti Linje 674 (tillegg): ---, er neste skritt å gjennomføre et kvalitet og kompetanseløft i barnehagene. Gode barnehager er også forebyggende, forhindre negativ utvikling, for den enkelte, familien og samfunnet. 13

14 Sør-Trøndelag Arbeiderparti Linje 677 (tillegg): Det har vært en massiv satsing på barnehagesektoren de senere år hvor målet om full barnehagedekning er innen rekkevidde og prisen på en barnehageplass er nesten halvert. Over 90 prosent av alle barn går nå i barnehage før skolestart. Nærmere halvparten av alle barn har en plass i en privat barnehage. Mange av disse private barnehagene har en dårligere finansiering enn kommunale barnehager og har i følge dagens regelverk rett på minimum 85 prosent dekning av sine kostnader sammenlignet med kommunale barnehager. Dette innebærer at mange eldre private barnehager ikke har økonomi til tilby konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår og dessuten har en dårligere bemanning. Arbeiderpartiet mener det er uakseptabelt at barn som går i private barnehager skal ha et dårligere tilbud enn barn som går i kommunale. En rekke kommuner har allerede innført likeverdig finansiering av private og kommunale barnehager. Dette har resultert i at disse sitter igjen med ei stor ekstraregning. I tillegg kommer Byene spesielt dårlig ut fordi utbyggingskostnadene der er høyere enn andre steder. Tilskuddsordninga har ikke tatt høyde for at utbyggingskostnader og tomtepriser er mye høyere i byene, men har behandlet alle likt. Forutsetningen fra barnehageforliket i Stortinget var statlig fullfinansiering av barnehageutbygginga. For årene var den fullfinansiert fra statens side. For 2007 viser imidlertid KOSTRA-tallene at kommunene selv har bidratt med 700 millioner kroner utover det barnehageforliket forutsetter. Reformen kan dermed ikke lenger sies å være fullfinansiert. I Ot.prp. nr 57 ( ) foreslår Regjeringen at finansiering av barnehagene skal inn i den kommunale rammefinansieringen fra Arbeiderpartiet er opptatt av at reformen må være fullfinansiert før den overlates til kommunene. Derfor er det viktig at Regjeringen allerede i budsjettet for 2010 innfører likeverdig finansiering av kommunale og private barnehager, og at det lovfestes rett til likeverdig lønns- og arbeidsvilkår. Sør Fron Arbeiderparti Linje 679 (endring): Punktet strykes. Ringsaker Arbeiderparti Linje 681 (endring): tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer. Skodje Arbeiderparti Linje (endring): at 3-5 åringer med foreldre som ikke snakker norsk, skal ha rett og plikt til å lære norsk ved å gå i barnehage. Dersom foreldrene trenger økonomisk støtte til dette, må det ordnes på andre måter enn å gi gratis kjernetid. 14

15 Tinn Arbeiderparti Linje 681 (endring): Tilby alle3-5 åringer i barnehage gratis kjernetid. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 681 (endring): Tilby gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5 åringer (resten av setningen strykes). Furuset Arbeiderlag Linje 681 (tillegg): Det er viktig å drive oppsøkende virksomhet for å nå flere for å øke bruken av tilbudet i målgruppen. Alta Arbeiderparti Linje 683 (endring): ha maksimalpris i barnehager på 1800 kr, når full barnehagedekning er oppfylt. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 687 (endring): Alle ansatte i barnehager skal sikres lønnsvilkår som bidrar til økt rekruttering og at man beholder folk med kompetanse. Det er viktig at også assistenter og fagarbeidere sikres en positiv lønnsutvikling over tid. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 689 (endring): Det skal utarbeides nasjonale krav for voksentetthet for alle barnehager, for å sikre tilstrekkelig bemanning. Videre vil AP sikre nok førskolelærere osv. AUF i Rogaland Linje 691 (nytt kulepunkt, tillegg): Nytt kulepunkt Satse på barnehager med barn av blandet bakgrunn for å forbygge fremmedfrykt og fordommer, og for å få en bedre integrering Skodje Arbeiderparti Linje 693 (tillegg): Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av fellesskole. Arbeiderpartiet må ha store ambisjoner på vegne av skolen generelt. Mangfold er viktig i vårt samfunn også i skolen. Undersøkelser viser at vi mennesker lærer forskjellig og behøver ulike tilnærmingsmåter for læring (analytiske og holistiske). Derfor er det viktig at vi er åpne for et mangfold også i skolesammenheng. Vår oppgave er å sørge for rettferdig finansiering slik at ikke foreldrenes økonomi skal hindre barn i å gå på de skolene som er de beste for dem. Friskolene må ha statlig finansiering slik at alle barn kan være elever uavhengig av foreldrenes inntekt. Det er fellesskapsløsninger! 15

16 Ringsaker Arbeiderparti, Grünerløkka Arbeiderpartilag, Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag, Ullern Ap, Bestum Arbeiderpartilag og Lilleaker Arbeiderpartilag, Vegsund og omegn arbeiderlag: Linje 694 (tillegg): Alle barn, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, skal sikres like muligheter til en god og gratis utdanning. Oppland Arbeiderparti Linje 697 (tillegg): Vi ser at kommunal styring av skolen ikke sikrer en god nok nasjonal fellesskole, og ønsker mer statlig styring av skoletilbudet. Oppland Arbeiderparti Linje 699 (tillegg): Ny setning 3: Arbeiderpartiet ønsker et faglig fokus, og mener at kunnskap skaper trivsel, og trivsel bidrar til motivasjon for videre læring. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje 705 (endring): Tilpasset opplæring betyr at skolen aktivt tar hensyn til at elever lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Vestre Aker Arbeiderparti Linje 705 (endring): Tilpasset opplæring betyr at ulike barn vil lære i ulikt tempo, som innebærer flere lærere pr. elev for å kunne tilrettelegge for den enkelte. Vest-Agder Arbeiderparti Linje 709 (tillegg): Frukt- og grønt ordningen som i dag går til ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler må videreføres til å gjelde hele grunnskolen. Med den ordningen som praktiseres i dag skjer det en urettmessig fordeling. I kombinerte skoler får både småskole, mellomtrinn og ungdomsskole frukt, mens i resten av kommunen får ikke barneskoler frukt. Re Arbeiderparti Linje 709 (tillegg): For å sikre en god og likeverdig fellesskole over hele landet, bør kommunene gis øremerkede tilskudd til skolen. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje (endring): I dag er det stor variasjon i hvordan skolene organiserer sin opplæring. 16

17 Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag, Oppland Arbeiderparti. Linje 723 til 729 (endring): For å sikre et godt læringsmiljø trenger vi økt lærertetthet og tettere oppfølging av den enkelte elev. Skole og støtteapparatet rundt skolen må bistå lærere slik at de makter å sikre et godt læringsmiljø. Kontakten med foreldrene er viktig for å legge til rette for at læreren kan fremstå som en tydelig leder i klasserommet og sikre gode arbeidsforhold. Bedre informasjon til foreldre om hvordan de kan bidra, tiltak for å styrke foreldrerollen og økt timeressurs til foreldrekontakt er tiltak som kan bedre samarbeidet mellom skole og hjem. Grorud AUF Linje 723 (endring): Uro i timene er en stor utfordring i skolen. Strykes Grorud AUF, Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje (endring): Læreren må få krav om og støtte til å lede elevene med naturlig autoritet. Strykes. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti) Linje 727 (endring): Endres til; Bedre informasjon om hvordan de kan bidra, foreldreskoler og Vegsund og omegn arbeiderlag Linje (endring): Bedre informasjon til foreldre om hvordan de kan bidra, tiltak for å styrke foreldrerollen og økt timeressurs til foreldrekontakt er tiltak som kan bedre samarbeidet mellom skole og hjem Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti), Grorud AUF Linje (endring): Arbeiderpartiet ønsker en inkluderende fellesskole der alle elever blir møtt med forventninger og støtte. I dag klarer ikke skolen å tilrettelegge godt nok for at alle elever opplever mestring og lærer seg det de skal. For å realisere målsettingen om tilpasset opplæring må det i større grad tas i bruk alternative opplegg for læring og mestring innenfor rammen av fellesskolen. Det må også legges til rette for større fleksibilitet i opplæringsløpet med veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv. Oppland Arbeiderparti, Grünerløkka Arbeiderpartilag, Vegsund og omegn arbeiderlag, Gamlebyen, Tøyen, Grønland Arbeiderpartilag. Linje (endring): Enkelte elever har behov for en langt mer praktisk opplæring enn tilbudet på skolen gir. Det er viktig at undervisningen også tilpasses disse elevene. Opplæringen bør kunne tilpasses slik at eleven kan få store deler av opplæringen i arbeidslivet eller i arbeidslivsrelaterte oppgaver, utenfor den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Skolene må i samarbeid med andre etater i kommunen ta i bruk flere arenaer for mestring og alternative opplegg, samtidig som de fastholder klassen som den faste base. 17

18 Skodje Arbeiderparti: Linje (endring): Alternative opplegg for mestring må skje i skolen og ikke utenfor skolen. Den tradisjonelle undervisningen skal være slik at ingen elever skal slite med å finne seg til rette. Det er skolen sin plikt å ha nødvendig kompetanse som sørger for at alle elever finner seg til rette. Det vil være til hjelp å innføre praktiske fag som alle former for handarbeid (trebearbeiding, smedarbeid og andre former for tradisjonelt håndarbeide) Lenvik Arbeiderparti Linje 746 (tillegg): Innenfor utdanning er det også viktig å se på rammeoverføringene til kommunene når det gjelder antall skoler i den enkelte kommune, det er ikke alltid det er det enkleste å måtte legge ned skoler. Skolen må ikke bli for teoretisk. Det må utvikles tilbud til de som er skoletrøtte. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 748 (endring): At alle elever skal ha sin primære tilhørighet til en fast klasse eller basisgruppe. Hensiktsmessig deling av klasser eller basisgrupper for å sikre tilpasset undervisning skal tilstrebes. Østensjø Arbeiderpartilag Linje 748 (tillegg): Det må fastsettes et maksimaltall for størrelsen på klassene eller basisgruppene. Sør Fron Arbeiderparti Linje 750 (endring): at elevene gis mulighet til å bytte skole dersom de ønsker det erstattes med Dagens ordning at en kan søke om å bytte skole ut ifra spesielle hensyn bør videreføres. Oppland Arbeiderparti Linje 750 (endring): Gi elever rett til skolegang ved nærmeste skole, og mulighet til å bytte skole om ønskelig. Vefsn Arbeiderparti Kulepunkt 750 (endring): Og muligheter til å bytte skole etter søknad. Utdanningspolitisk forum (Sosialistisk skolelag i Oslo Arbeiderparti), Grorud AUF Linje 752 (endring): At lærestoffet og læremidlene skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet 18

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon

Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Vedtatte endringer i Arbeiderpartiets program: Foreløpig versjon Kapittel 2 Ideene Linje 130 (tillegg): godt liv. Ikke for noen få ikke flertallet men alle. Linje 146-147 (endring): Fellesskapet er til

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag

Endrings- og tilleggsforslag Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. April 2013 HEFTE 5 Endrings- og tilleggsforslag 1. Endringsforslag til partiprogrammet «Vi tar Norge videre», side

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer