Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen."

Transkript

1

2 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk, noe som utfordrer oss og gir oss vekst i den daglige kommunikasjon og væremåte overfor hverandre. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto Mestring gjennom samarbeid setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i alle våre møter med ulike aktører knyttet til skole, for alle møter der mennesker møtes oppstår kommunikasjon og i skolen møtes vi mange. For og lykkes må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen både om og i hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle. Vårt mål er at alle skal bli sett og hørt, og oppleve mestring i løpet av skolehverdagen. Ett av skolens fokusområder for dette skoleåret er medvirkning. Å kunne medvirke i egne læringsprosesser er viktig for å oppleve mestring, vi trenger alle et eierforhold til egen kunnskap og egne ferdigheter. Og sammen kunne medvirke til et bedre både fysisk og psykososialt læringsmiljø vil gjøre at vi alle blir stolte av å være en del av Hov ungdomsskole. Vi må samarbeide for å finne gode løsninger, og vi må alle være villige til å ta ansvaret det innebærer å medvirke til positiv utvikling. Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker, og ønsker dere et godt og innholdsrikt skoleår. Rektor Inspektør Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm

3 3 ELEVOVERSIKT Klasse Gutter Jenter Sum Kontaktlærere 8A Lars Iver Hofsmarken 8B Espen Lia 8C Randi Broberg 9A Berit Næs/Magne Pettersen 9B Ann-Kristin Brandenberger / Henning Langvandsbråten 9C Anne Marie Høghaug-Western/ Ole-Gunnar Øhren 10A Berit Irene Andreassen/ Marit Hunstad 10B Marit Winther Aandreassen/ Jens Harald Myklebost 10C Gunhild Vaale Arnesen/ Geir Forbord Velkomstklasse Helge Egede-Nissen 10 kl

4 4 KLASSERÅD Klasserådet skal fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldrene arbeide for å skape et godt miljø. Klasserådet skal gi uttalelse i saker de får fra elevrådet, og bør på forhånd drøfte andre saker som skal tas opp i elevrådet. Gjennom arbeidet i klasserådet skal elevene mellom annet bli kjent med de vanlige reglene for møtevirksomhet. ELEVENES TILLITSVALGTE Kl. Tillitsvalgte Vararepresentanter 8 A Sofie Elviken Strand Amar Osmanovik 8 B Birte-Miriam Høglund Selte Martin Hansen Bakaas 8 C Marina Muslimovna Malsagova Jørgen Vesterheim Knutsen 9 A Trygve Brun Frida-Marie Andestad Elstad 9 B Tor Stein-Andersen Jakob Østheim 9 C Aksel Martin Engen Halvorsen Cecilie Faxvaag 10A Maria Tjøm Eikeland Tom Patrick Taucher 10B Vedram Velimir Inger Margrete Wefring Smith 10C Jørgen Elden Adriana Zhi-Ying Yuan

5 5 ELEVRÅD Ved hver skole for ungdomstrinnet skal det være et elevråd. Hver klasse velger sin representant til rådet. Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt skolemiljø. Til hjelp for elevrådet peker rektor ut en lærer. Denne elevrådskontakten skal til vanlig møte i elevrådet, med rett til å uttale seg. Elevrådskontakten skal alltid være til stede når det er valg. Lederen innkaller til møte i elevrådet i samråd med elevrådskontakt. Tillitsvalgte elever utgjør skolens elevråd. Leder: Nestleder: Sekretær: Elevrådskontakt: Tor Stein-Andersen Maria Tjøm Eikeland Sofie Elviken Strand Espen Lia Elevrådsmøte: Annen- eller tredjehver uke.

6 6 KLASSEKONTAKTER Foreldrene til elevene i hver klasse bør velge en kvinnelig og en mannlig klassekontakt. Den tradisjonelle oppfatning av klassekontaktenes oppgaver er kaffekoking og kakebaking. En skal ikke undervurdere betydningen av å skape et trivelig miljø på klasseforeldremøtene, men det har aldri vært meningen at klassekontaktenes oppgaver skulle begrenses til baking og servering. Klassekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De skal samarbeide med lærerne for klassen, spesielt med kontaktlærerne, og med elevene. Lage forslag til plan for aktiviteter/klasseforeldremøter for hele året eventuelt også i samarbeid med elevene. Holde god kontakt med elever og vurdere hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole. Organisere foreldrenes bistand i planlegging og gjennomføring av klasseturer, leirskoleopphold, ekskursjoner m.v. Ivareta elevers og foreldres interesser i særskilte saker som gjelder hele klassen. Holde god kontakt med alle foreldre i klassen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om skriftlig eller muntlig på klasseforeldremøte. Ta kontakt med nye foreldre, dvs. foreldre til barn som begynner i klassen i løpet av året. Sørge for at nye klassekontakter blir valgt, og blir informert om sine oppgaver.

7 7 KLASSEKONTAKTER Kl. Navn Adresse Telefon 8A Mujesira Tafilovic Haldenveien 2, 3515 Hønefoss Tove Wisløff Linneaveien 5, 3515 Hønefoss B Inger Elin Walbækken Tangen Stubdalsveien 63, 3512 Hønefoss Børge Sverre Brekke Gunnerengen, Åsa, 3512 Hønefoss C Line Skogeng Hansen Indre Løkkavei 9, 3515 Hønefoss Terje Spildrejordet Hofgaardsgt. 12, 3510 Hønefoss A Anne Katrine Kjennerud Hartz Gartnerveien 1, 3513 Hønefoss Anne Skougstad Parkgt. 47, 3513 Hønefoss B Eli Drægalid Andersen Fleskerudveien 24, 3512 Hønefoss Johnny Moen Huginveien 17, 3518 Hønefoss C Anne L. Jørgensen Tangen Håkenrudveien 14, 3512 Hønefoss Anders Augestad Storløkkaveien 6, 3515 Hønefoss A Lene Grytdal Vesterum Småbråtaveien 54, 3512 Hønefoss Siv Anita Elviken Strand Nordre Elvikvei 12, 3512 Hønefoss B Anne Grethe Tveter Benmich Eikemyrveien 21, 3514 Hønefoss Leif Gunnar Opheim Trollfaret, 3516 Hønefoss C Heidi Bjørklund Haldenveien 127, 3515 Hønefoss Kristoffer Yuan Mindesvei 9, 3515 Hønefoss

8 8 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG Ved hver skole skal det være foreldreråd der alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som selv velger 2 medlemmer med personlige varamenn til samarbeidsutvalget. Lederen i arbeidsutvalget skal være den ene av medlemmene. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å - skape god kontakt mellom hjem og skole. - legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. - skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Navn Telefon Leder: Anne Katrine Kjennerud Hartz Nestleder: Heidi Bjørklund Kasserer: Knut Palerud Sekretær: Terje Spildrejordet Styremedlemmer: Eli Drægalid Andersen Anders Augestad Leif Gunnar Opheim Siv Anita Elviken Strand Inger Elin Walbækken Tangen Mujesira Tafilovic Revisor: Kristin Torp Friestad

9 9 SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLEMILJØUTVALG OPPLÆRINGSLOVEN AV Samarbeidsutvalget ved grunnskoler. Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er taushetsbelagt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Dersom samarbeidsutvalget får delegert styringsoppgaver fra kommunen, kan kommunen oppnevne flere representanter til utvalget. Kommunen kan oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen etter 11 og 20 nr 4 i kommuneloven. Dersom kommunen oppnevner et annet styre for skolen enn samarbeidsutvalget, skal minst to representanter for foreldrerådet være med i styret. Ingen av gruppene elever, tilsatte eller foreldre kan ha flertall i styret alene. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag. Kommunen kan sette sammen et felles samarbeidsutvalg for grunnskolen og kommunal barnehage. Etter avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalget skal ha to representanter for elevene, en representant for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte i skolen, to representanter for de tilsatte i barnehagen, to representanter for foreldrerådet i skolen og to representanter for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til de representantene for kommunen som følger av første og tredje ledd, kan eieren av barnehagen oppnevne inntil to medlemmer. Representant Vararepresentant Fra kommunen: Kari Strand Hjerpseth Mona Gro Olsen Malvik Fra lærerne: Jens Harald Myklebost Berit Irene Andreassen Kjersti Stræte Berit Irene Andreassen Fra foreldrerådet: Anders Augestad Knut Palerud Anne Grethe T. Benmich Eli Drægalid Andersen Anne Kathrine K. Hartz Heidi Bjørklund Fra elevrådet: Maria Tjøm Eikeland Adriana Zhi-Ying Yuan Tor Stein-Andersen Sofie Elviken Strand Fra råd for andre tilsatte: Hanne Brodalen Hege Kristoffersen Fra skolen: Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm Leder: Nestleder: Sekretær: Anne Kathrine K. Hartz Tor Stein-Andersen Tone Sandvik

10 10 LÆRERE Navn Telefon Rektor: Tone Sandvik Inspektør: Linn Skjønnhaug Holm Rådgiver: Gunhild Vaale Arnesen Lærere: Andreassen, Berit Irene Andreassen, Marit Winther Barco-Baròn, Angela Berg, Øystein Broberg, Randi Brandenberger, Ann-Kristin Bråten, Tine Erlandsen, Fred Raimo Forbord, Geir Gustavsen, Bente Barth Hazar, Kamran Mir Hofsmarken, Lars Iver Hollerud, Solveig M. Lydersen Hunstad, Marit Høghaug-Western, Anne Marie Jacobsen, Mari-Anne Klouman, Camilla S. Langvandsbråten, Henning Næs, Berit Licius, Serge Felix Myklebost, Jens Harald Ossum, Camilla Pettersen, Magne Sandvold, Jon Christian Stræte, Kjersti Syversen, Jørn Tronstad, Elisabeth Willand, Anne Marie Zlovic, Viktorija Øhren, Ole-Gunnar Øvretveit, Trygve Haugen

11 11 Spesialpedagog.: Barne-/ungdomsarbeider: Kristoffersen, Hege Merete Miljøterapeut: Johansen, Bjørn Eskil Permisjon: Bergsland, Stine Borg, Kine Therese ANDRE TILSATTE Navn Telefon Vaktmester: Morten Thorsrud Sekretær: Bergsrud, Tove Renholdspersonalet: Brodalen, Hanne

12 12 ÅRSTRINNSGRUPPENE Lærerne som underviser på et årstrinn er samlet i en årstrinnsgruppe. Trinnet har møte minst en gang pr. uke og drøfter da alle saker som har med årstrinnet å gjøre. Det settes opp saksliste til møtene og lages et kort vedtaksreferat. Aktuelle saker kan være: - Tilrettelagt opplæring - Turer, ekskursjoner - Ukeplaner - Fagdrøfting - Orden, oppførsel Etc.

13 13 TILSATTE SOM ARBEIDER PÅ: 8. trinn: Espen Lia leder Randi Broberg Lars Iver Hofsmarken Solveig M. Lydersen Hollerud Linn Skjønhaug Holm Camilla Ossum Jon Christian Sandvold 9. trinn: Henning Langvandsbråten leder Ann Kristin Brandenberg Berit Næs Magne Pettersen Anne Marie Høghaug-Western Serge Felix Licius Anne Marie Willand Ole-Gunnar Øhren 10. trinn: Berit Irene Andreassen leder Marit Winther Andreassen Gunhild Vaale Arnesen Angela Barco-Baròn Fred R. Erlandsen Geir Forbord Marit Hunstad Jens Harald Myklebost Tone Sandvik Jørn Syversen Trygve Haugen Øvretveit Forsterket enhet: Kjersti Stræte leder Øystein Berg Bente Barth Gustavsen Bjørn Eskil Johansen Camilla S. Klouman Hege M. Kristoffersen Elisabeth Thronstad Velkomstklassen: Helge Egede-Nissen leder Mari-Anne Jacoksen Kamran Mir Hazar Berit P. Strugstad Viktorija Zlovic Noen tilsatte arbeider på flere trinn/avdelinger.

14 14 PLANGRUPPA Gruppa består av årstrinnslederne, inspektør og rektor. De skal under rektors ledelse bl.a.: - Lede plan- og utviklingsarbeidet på skolen. - Koordinere det pedagogiske arbeidet. - Knytte rektor til den pedagogiske praksis i klasserommene. - Vurdere/avgjøre deltakelse i kurs. - Legge fram forslag til bruk av midler til skoleutvikling. Plangruppa på Hov består av: Tone Sandvik Linn Skjønnhaug Holm Henning Langvandsbråten Berit Irene Andreassen Espen Lia Stine Bergsland TVA - TILLITSVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Etter medbestemmelsesavtalen skal de tillitsvalgte for arbeidstakerne ved den enkelte skole trekkes inn i utrednings og beslutningsprosessen så tidlig som mulig. Arbeidstakerne skal ha direkte innflytelse på arbeidsorganisasjon og oppgaveløsning innen eget arbeidsområde: TVA-gruppa består av Espen Lia Tone Sandvik - Utdanningsforbundet - Rektor

15 15 SAMLINGSSTYRERE. Disse skal føre tilsyn med undervisningsrom, innbo og læremiddel innen sitt fagområde. De skal føre og ajourføre kartotekkort og foreta fornyelser. Av-utstyr: IKT: Kroppsøving: Mat og helse: Mediatek: Musikk: Naturfag: Sløydpreget forming: Spesialundervisning: Tekstilpreget forming: Geir Forbord Henning Langvandsbråten Lars Iver Hofsmarken Serge Felix Licius Hege M. Kristoffersen Geir Forbord Lars Iver Hofsmarken Angela Barco Baròn Randi Broberg Angela Barco Baròn FAGSEKSJONSLEDERE. Fagseksjonene har egne leder. Lederen skal åpne post og følge med innenfor utviklingen i faget. Lede møter og informere resten av lærerne på fagområdene. Engelsk: Fransk: Mat og helse: Religion, livssyn og etikk Kroppsøving: Kunst og håndverk: Matematikk: Musikk: Naturfag: Norsk: Samfunnsfag: Tysk: Marit Winther Andreassen Serge Felix Licius Serge Felix Licius Berit Næs Lars Iver Hofsmarken Angela Barco-Baròn Ole-Gunnar Øhren Geir Forbord Lars Iver Hofsmarken Ann Kristin Brandenberger Marit Hunstad Jon Christian Sandvold

16 16 RÅDGIVERTJENESTEN Gunhild Vaale Arnesen er rådgiver ved Hov ungdomsskole. Rådgiveren har til oppgave å ta seg av den sosialpedagogiske tjenesten ved skolen i nært samarbeid med skolens ledelse og lærere. Rådgiveren skal hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen, og være med på å løse vanskeligheter de måtte ha i forhold til skolen og omgivelsene. Rådgiveren samordner utdannings- og yrkesorienteringen, organiserer praktisk - yrkesorientering ("PRYO" - uka) for 9. klassingene, og gir alle 10. klassingene informasjon, veiledning og hjelp når de skal søke videregående skole. Ved vår skole er det avsatt 47,19 % av en undervisningsstilling til rådgiver dette skoleåret. SKOLEADMINISTRASJONEN Den kommunale skoleadministrasjonen heter Oppvekstenheten og holder til i Rådhuset i Hønefoss. Kontoret er åpent hver dag unntatt lørdager i tiden kl Telefon Kommunalsjef Oppveksttjenesten: Bjørn Tollaas

17 17 PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE Denne tjenesten holder til i Rådhuset. PP-tjenesten er et rådgivende organ for foreldre og skoler. Tjenesten skal hjelpe elever, lærere, foreldre å utvikle gode læringsvilkår for de som trenger særlig hjelp. PP-tjenesten er et selvstendig og sakkyndig organ som skal uttale seg om barns rettigheter etter skoleloven. De som arbeider der er fagfolk, og arbeidet reguleres av lovverk og taushetsplikt som skal gi foresatte trygghet når de kommer med problemer. Det kan tas kontakt med PP-kontoret direkte eller i samarbeide med skolen. Skolen kan kontakte P.P.-tjenesten med foreldrenes samtykke. TANNHELSETJENESTEN Elevene ved Hov sogner til Hønefoss tannklinikk, Klinikkveien 2, 3515 Hønefoss. Tannlegene og tannpleierne er å treffe på følgende telefonnummer: Tannlegen Tannpleierne Tilbudet omfatter fri tannbehandling ut det kalenderåret som barna fyller 18 år. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster. Pasienter som har behov for tannregulering vil bli henvist til spesialist etter konferanse med foresatte.

18 18 FOREBYGGENDE ARBEID BARN OG UNGE HELSESØSTERTJENESTEN Serviceboks HØNEFOSS Telefon ekspedisjonen: Helsesøster har fast treffetid på skolen din. Din helsesøster er: Kristin Andresen Treffetid: Onsdag kl Sted: Helsesøsters kontor Det er bare å møte opp Telefon mobil SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsearbeidet som drives på helsestasjonene. Foreldre kan ta kontakt angående eleven for råd og veiledning. Skolehelsetjenesten er ikke beregnet på vanlig legebehandling ved sykdomstilfeller. Helsesøster har åpen dør i kontortiden, og elevene er velkomne til en prat. Foreldre bes avtale på forhånd. Gir helseopplysning. Tilbyr samtale angående helse og trivsel. Kan henvise videre til andre instanser. Vaksinering: 10. klasse: Polio Taushetsplikt.

19 19 LURER DU PÅ NOE? Kroppen, pubertetsutvikling, trening ANT, alkohol, narkotika og tobakk Prevensjon, seksualitet, kjønnssykdommer Kosthold, hva er godt for helsa di? HELSESØSTER ER HER FOR DEG Hun hører på deg, kan gi råd og eventuelt henvise deg videre til andre som kan gi den hjelpen du trenger. TAUSHETSPLIKTEN Det som tas opp hos helsesøster forblir mellom dere. Ofte er man imidlertid avhengig av hjelp fra andre for å kunne hjelpe. Gode hjelpere kan være foreldre, lærere, lege, psykolog, fysioterapeut m. flere. Hovedregelen sier at hvis du er under 16 år, vil det ofte være lurt å snakke med foreldrene også. Er du over 16 år, bestemmer du selv om andre skal kobles inn.

20 20 RINGERIKE KOMMUNE Orientering om ulykkesforsikring for skoleelever/barn i barnehager m. fl. Ringerike kommune anser det som viktig at barn har en sikker ramme omkring sitt opphold i skole, skolefritidsordning eller barnehage. Det kan likevel skje ulykker og kommunen har derfor valgt å tegne en ulykkesforsikring for barna. Normalt vil det være folketrygden/ trygdekontoret som dekker skader, men kommunen har likevel valgt å forsikre barna i tilfelle av invaliditet, død og behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Forsikringspremien betales av kommunen men det er barna eller foresatte som er begunstiget. Forsikringsordningen er kort beskrevet på neste side. Spørsmål om forsikringen kan rettes til: Gunnar Jacobsen tlf e-post: eller Bente Herstad tlf e-post: Vi tar forbehold om mulige feil i denne brosjyren da det til enhver tid er forsikringsvilkårene som gjelder. À jour pr

21 21 Forsikringen gjelder for: Barn i kommunale barnehager Barn i grunnskolen og skolefritidsordningen Barn under oppsyn av barnvernet (for eksempel fosterhjem, avlastningshjem) Hva omfatter forsikringen: Forsikringen omfatter ulykkesskade som inntreffer: På direkte reise til/fra skole/barnehage og hjem. I friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer friminuttene utenfor skolens område). Under undervisning, ekskursjoner, utflukter, reiser, bedriftsbesøk og lignende som skjer i skolens/barnehagens regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisningen. Forsikringen gjelder også på direkte reise mellom hjemmet og arbeidsstedet. Forsikringen dekker også ulykke som inntreffer under sportsaktiviteter, men ikke skader som oppstår under boksing, sportsdykking, fallskjermhopping, hanggliding, paragliding og lignende. NB! Forsikringen dekker ikke barns klær eller eiendeler. Forsikringssummer: For at en skade skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som en varig skade. Erstatning ved 100% livsvarig invaliditet: 5G Dersom ulykkesskaden har medført livsvarig invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil 3 år etter skadedagen. Erstatning ved død: 0,5G Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen et år etter skaden, betales dødsfallerstatning. Det gjøres fradrag dersom det er betalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Behandlingsutgifter: kr Behandlingsutgifter er nødvendige utgifter til lege/tannlege til behandling av ulykkesskaden, samt utgifter som den har medført og som det offentlige ikke dekker. I tillegg erstatter selskapet:

22 22 Merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted. Utgifter til rekonvalesentopphold forordnet av lege samt nødvendige reiseutgifter. Utgifter til pleie i hjemmet av utdannet pleiepersonale. Nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisningen. Reisene skal være forordnet av lege og godkjent av selskapet på forhånd. Utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) etter en tannskade, selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal foretas innen 3 år fra skadedagen på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege. Egenandelen er kr 500 for hvert skadetilfelle. Melding av skader: Ta kontakt med rektor eller barnehagestyrer som vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige skademeldinger både til trygdekontoret og forsikringsselskapet.

23 23 Ansvar i forbindelse med barns skadeverk Barna selv eller foreldrene er ansvarlig for barns handlinger Vi opplever fra tid til annen at barn mens de er på skole eller barnehage påfører skader på andres eiendeler. Vi vil derfor gi en orientering om hvilke regler som gjelder. Dette er ikke en strengt juridisk beskrivelse, men kun en rettledning. For de som er interessert i nærmere detaljer henviser vi til Lov om skadeerstatning og forsikringsvilkårene. Nedenfor er det vist til de mest relevante bestemmelsene. Skadeerstatningslovens 1-1 (barns ansvar): Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til deres alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers. 1-2 (foreldres ansvar mv.): 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kr for hver enkelt skadevolding. Kommunen har ingen forsikring som dekker barns ansvar selv om disse oppholder seg i skole eller barnehage. Foreldre kan tegne egen ansvarsforsikring for å sikre seg mot eventuelle skader barn kan utrette. Innboforsikringen kan inneholde en ansvarsdel. Enkelt sagt betyr dette at barnet er erstatningspliktig for hele skaden og foreldre til barn uten egen inntekt eller formue er pliktig til å erstatte skader inntil kr Unntak: Kommunen kan påføres et ansvar dersom det er utvist uaktsomhet ved f.eks. at det ikke er ført tilbørlig tilsyn eller gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve, f.eks. ved ikke å stanse et barn som man ser er i ferd med å gjennomføre en skade. Det må vises særlig aktsomhet f.eks. når biler parkeres nær en plass hvor stein er lett tilgjengelig. For å forebygge skader bør den enkelte institusjon kontrollere at det ikke finnes lett tilgjengelig stein eller annet materiale som barn kan bruke til å skade andre barn eller andres eiendom. Skulle kommunen komme i en situasjon hvor kommunen må ta ansvar for en skade så er egenandelen for tiden på kr. Sist revidert

24 24 Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte ORDEN OG SAMVÆRSREGLER for elevene ved Hov ungdomsskole I. Ved Hov ungdomsskole er det nulltoleranse overfor mobbing. Vi forventer av våre elever at de følger de til enhver tid gjeldende regler, og Viser god oppførsel mot medelevene og personalet Tar ansvar for skolens eiendom og inventar II. Vi aksepterer ikke at våre elever Har med seg og/eller nyter rusmidler i forbindelse med skolen Bruker tobakk eller snus på skolens område i skoletiden Besøker nettsider med pornografisk, voldelig eller rasistisk innhold Medbringer våpen av noe slag til skolen III. Vi har disse reaksjonsmåtene overfor elever som bryter orden og samværsreglene: Tilsnakk Anmerkning Melding til hjemmet Bortvisning fra undervisning til rektors eller inspektørens kontor Nedsatt halvårs- eller sluttvurdering i orden og/ eller oppførsel Omplassering til annen gruppe/klasse for kortere eller lengre periode Erstatningskrav Fratas muligheten til å være med på ekskursjoner i skolens regi Bortvisning fra skolen i inntil tre dager

25 25 Felles holdninger akseptabel adferd Gjeldende fra november 2010 har skolen valgt å prioritere noen områder innenfor holdninger og disiplin i klasserommet. Det forventes at alle lærere praktiserer dette slik at vi opptrer som en samlet gruppe overfor elevene. HVA HVORFOR REAKSJONSFORM 1 Mobil og PC skal kun brukes til læringsaktiviteter i timene og ikke til privat bruk. 2 Klasserommet skal ryddes etter hver time. All søppel både i og utenfor klasserom skal i søppelbøtta. Pulter skal til vanlig settes på plass. 3 Man skal ikke drikke eller spise i timene uten lov. 4 Vulgært språkbruk og nedsettende kommentarer er uakseptabelt 5 Ta vare på skolen vår, skolens utstyr og inventar. All hærverk er forbudt. 6 Besittelse og/eller bruk av tobakk, snus og andre rusmidler er ikke tillatt 7 Snøballkasting (i definert sone) Skaper uro og trekker oppmerksomheten bort fra undervisningen Orden skaper trivsel Forstyrrer undervisningen Er ødeleggende for miljøet og samholdet Er ødeleggende for miljøet og samholdet Ulovlig Skaper utrygghet og farlige situasjoner 1. Inndragning for dagen. 2. Leveres tilbake ved skoleslutt 3. Anmerkning på Fronter 1. Tilbakeholdes i friminutt/ ved skoleslutt 2. Låse klasserom i friminutt 3. Elever vasker klasserom 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet 1. Tilsnakk 2. Anmerkning 3. Melding til hjemmet 4. Rengjøring/reparasjon/erstatning 1. Melding til hjemmet 2. Anmerkning 3. Beslagleggelse 1. Tilsnakk 2. Anmerkning

26 26 8 Forsentkomming 9 Vold Ringeriksskolen har nulltoleranse for vold 10 Mobbing Opplæringsloven 9a skal sikre alle elever rett til et godt læringsmiljø 1. Anmerkning 1. Igangsetting Ringerike kommunes tiltaksplan mot vold 2. Bortvisning 3. Nedsatt halvårs-/sluttvurdering 1. Igangsetting av Ringerike kommunes tiltaksplan mot mobbing 2. Bortvisning Vedtatt av Samarbeidsutvalget i møte

27 TILTAKSPLAN VED MOBBING. Dersom det er mistanke om mobbing skal saken undersøkes nærmere med en gang. 1. Henvendelse mottas. Alle henvendelser fra elever, lærere eller foreldre/ foresatte registreres skriftlig av de som mottar henvendelsen. Prøv å kartlegg problemet så godt som mulig. Det er den som mottar henvendelsen som har ansvar for at rektor blir informert. 2. Informasjon. Rektor informeres så raskt som mulig. Rektor skal sammen med klasseforstander avgjøre om det skal trekkes inn en ekstern(e) veileder(e). (Ppt eller helsetjenesten). 3. Samtaler. Mobbeoffer og den/ de som har utøvd mobbing har samtaler hver for seg hos rektor/ klasseforstander. Eksterne veiledere bør være med på dette. Mobbeoffer: Samtalen med mobbeofferet skal kartlegge: Hva har skjedd? Hvor ofte? Hvem mobber? Hvor skjer dette? Hvordan opptrer han/hun selv i slike situasjoner? Venneforhold. Eleven skal vite at skolen bryr seg og at han/ hun skal få den hjelp og støtte som trengs. Eleven skal informeres om at det vil bli satt opp en kontrakt mellom skolen og mobber(e), dersom eleven har ønsker om hva som skal stå i kontrakten blir disse notert ned og tatt med i kontrakten. Mobber(e) Det kan være flere mobbere involvert i saken. I så fall taes elevene enkeltvis til samtale. Det er et poeng at det ikke gis beskjed på forhånd til den enkelte elev om samtalen, dette for å unngå at de samsnakker seg/ «lager» like forklaringer. Hovedpoenget med samtalen(e) er å tydeliggjøre at dette ikke aksepteres, og referere til konkrete hendelser. Alvoret skal tydeliggjøres. Det understrekes at alle har krav på å få være i fred, ingen har rett til å plage andre, og at skolen ikke akter å gi seg mht å få slutt på mobbingen. Det skal skisseres tiltak med mål om å få slutt på mobbingen som mobberen(e) forplikter seg til å følge. Skriv kontrakt mellom mobber(e) og skolen på dette. Kontrakten skal inneholde: 1. Personlige data. 2. Beskrivelse av problem. 3. Tiltak. 4. Varighet for tiltak. 5. Evalueringssamtale, når og hvem. 6. Underskrifter. Det informeres om at øvrige lærere og foreldre/ foresatte vil bli informert om kontrakten og dens innhold, samt at de blir bedt om å rapportere til klasseforstander dersom de blir kjent med at kontrakten ikke overholdes. 27

28 Det må gjøre helt klart at mobbingen straks skal opphøre, og om evt. sanksjoner dersom dette ikke skjer. Mulige øyeblikkelige sanksjoner overfor mobber(e), evt. ved brudd på kontrakten: Mobber(e) må gå sammen med inspiserende lærer i friminuttene, evt. ekstra lærer. Mobber må flytte til annen klasse for en viss tid. Mobber(e) må komme/ gå før/ etter skoletid. Mobber(e) får ikke delta på klasseturer, kan fratas individuelle goder ol. Mobber(e) utvises fra skolen. (Om, og evt. hvilke sanksjoner som tas i bruk vurderes i hvert enkelt tilfelle). 4. Samtale med foreldre/ de foresatte både til mobbeoffer og mobber(e). Rektor og klassestyrer innkaller til samtale. Informere om situasjonen, hva skolen har gjort og vil gjøre, åpne for videre samarbeid. Det informeres om innholdet i kontrakten og om mulige reaksjonsmidler dersom kontrakten ikke overholdes. Det må avklares om elevene skal være med på disse samtalene, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig og hva foreldrene/ de foresatte ønsker. 5. Informasjon til øvrige lærere. Øvrige lærere blir informert om saken, og om tiltak som er iverksatt. Alle involverte og inspiserende lærere må følger ekstra godt med. Det informeres om innholdet i kontrakten, og at dersom det oppdages avvik fra denne skal det rapporteres til klasseforstander. Brudd i forhold til kontrakten må noteres ned, klasseforstander har ansvar for dette. Notatene samles og bringes inn i de faste oppfølgingsmøtene. 6. Oppfølgingssamtaler. Ha faste oppfølgingssamtaler med elever og foresatte, både med aktivt utøvende part og fornærmede part. Hyppigheten av samtalene må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7. Felles møte. Når forholdene har forbedret seg, bør en forsøke å ta ett felles møte med begge parter for å få en felles forståelse av situasjonen. 8. Avrunding. Saken avrundes når forbedringspunktene i kontrakten er oppfylt og forholdene er stabile. Kontrakten opphører. 9. Oppfølgingsmøte. En viss tid etter at kontrakten har opphørt skal det avholdes et oppfølgingsmøte for å undersøke om situasjonen er stabil, evt. om kontrakten må settes i verk igjen. TILTAKSPLAN VED VOLD. Rektor har ansvar for følgende: 1. Når en elev/ voksen utsettes for vold skal det fylles ut skademelding. Dersom noen voksen har måtte gripe inn med tvang skal det skrives tvangsrapport. 2. Skolen skal skrive rapport til Oppveksttjenesten med kopi til ppt. Rapporten skal inneholde hva som skjedde, hvilke tiltak skolen har satt i gang med og hvilke tiltak skolen har tenkt å sette i gang med for å hjelpe den som er utsatt for vold. Rektor skal sammen med klassestyrer vurdere om ppt skal trekkes med i et opplegg. 3. Skolen gjennomgår sine rutiner etter at en voldsepisode har skjedd. Det som skal vurderes er hvordan taklet skolen/ personalet de ulike fasene av prosessen? Er det rutiner som må endres/ forbedres. Rapporten skal sendes til Rådmannen. 28

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer