nr 41/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Slettelse av varemerkeregistreringer ved dom Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Blekemidler og andre midler for klesvask; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av tekstiler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; potpurri (parfyme); røkelse; oljer for parfymer og dufter; luktevann for husholdningsbruk og for bruk på tekstiler; velluktende tre; aromatiske stoffer (eteriske oljer); eteriske oljer, røkelsespreparater (parfyme) som sendes ut i luften, atmosfæren eller på tekstiler i form av røyk, damp eller gass; preparater for parfymering eller luktforbedring av luften. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, luftforfriskningsmidler; luftrensemidler; luftforfrisknings- og luftforbedringsmidler for rom; deodoranter for tekstiler og luft; preparater for nøytralisering av dufter. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; oljeog duftbrennere; apparater for oppvarming av oljer for parfymer og for utslipp av duft inn i den omkringliggende atmosfære; dispensere og fordelingsapparater; luktfjerningsapparater, apparater og beholdere for lukt-og dufttilføring til atmosfæren eller for fordeling av parfymer, luftforfrisknings- eller luftrensepreparater for bruk på den omkringliggende atmosfære; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klasse:31 Klær, fottøy, hodeplagg. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STAVANGER OKTOBER FESTIVAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/864,577 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRIFECTA TRIFECTA Bunn-O-Matic Corp, 1400 Stevenson Drive, IL62703 SPRINGFIELD, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:11 Elektriske apparater for fremstilling av drikke i form av kaffemaskiner, tekokere og apparater for fremstilling av varme drikker for husholdningsbruk og kommersiell bruk samt strukturelle reservedeler herfor. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja RuFa Invest AS, Gamle Forusveien 8, 4033 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; ølbrikker; etiketter, ikke av tekstil. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av festivaler. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BarnehagenVår (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja BarnehagenVår, Østeråskroken 3, 1361 ØSTERÅS, Klasse:43 Barnehager. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Samlerens Datter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja IDAR BØYUM, Helmersvei 7, 5163 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei SmartestEnergy Ltd, 17 Dominion Street, EC2M2EF LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Brensel, brenselsammensetninger, kull, dieselolje, elektrisk energi, eter (petroleum), gassolje, kerosine, naturgass, brenselgass, brenselolje. Klasse:35 Handel og salg av energi, kraft, elektrisitet og gass. Klasse:36 Finansielle tjenester; finansiering av betalinger i forbindelse med energirelaterte sertifikater; rådgivning og informasjon vedrørende foran nevnte tjenester; finansiell analyse; fremskaffelse av finansielle nyheter; fremskaffelse av finansiell informasjon relatert til energi-, kraft- og gassindustrier og fremskaffelse av informasjon om varebørspriser og -indekser; klargjøring og notering av energi-, kraft-, elektrisitets- og gasspriser og -indekser; finansiell informasjon, rådgivning og konsultasjoner i forbindelse med det å bli en generator av kraft. Klasse:39 Leveranse av kraft, elektrisitet og gass; distribusjon av energi; transport via rørledning av olje, diesel, gassolje, eter (petroleum), kerosine, gass og flytende stoffer; transport via rørledning; rådgivning og informasjon vedrørende alle foran nevnte tjenester; informasjon vedrørende leveranse av energi, elektrisitet og gass og sikkerhet for energi. Klasse:40 Energiproduksjon; produksjon av elektrisitet og gass; rådgivning og informasjon vedrørende foran nevnte tjenester; konsultasjoner vedrørende energiproduksjon, produksjon av elektrisitet og gass; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester i forbindelse med det å bli en generator av kraft. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen smartestenergy (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei SmartestEnergy Ltd, 17 Dominion Street, EC2M2EF LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Brensel, brenselsammensetninger, kull, dieselolje, elektrisk energi, eter (petroleum), gassolje, kerosine, naturgass, brenselgass, brenselolje. Klasse:35 Handel og salg av energi, kraft, elektrisitet og gass. Klasse:36 Finansielle tjenester; finansiering av betalinger i forbindelse med energirelaterte sertifikater; rådgivning og informasjon vedrørende foran nevnte tjenester; finansiell analyse; fremskaffelse av finansielle nyheter; fremskaffelse av finansiell informasjon relatert til energi-, krarft- og gassindustrier og fremskaffelse av informasjon om varebørspriser og -indekser; klargjøring og notering av energi-, kraft-, elektrisitets- og gasspriser og -indekser; finansiell informasjon, rådgivning og konsultasjoner i forbindelse med det å bli en generator av kraft. Klasse:39 Leveranse av kraft, elektrisitet og gass; distribusjon av energi; transport via rørledning av olje, diesel, gassolje, eter (petroleum), kerosine, gass og flytende stoffer; transport via rørledning; rådgivning og informasjon vedrørende alle foran nevnte tjenester; informasjon vedrørende leveranse av energi, elektrisitet og gass og sikkerhet for energi. Klasse:40 Energiproduksjon; produksjon av elektrisitet og gass; rådgivning og informasjon vedrørende foran nevnte tjenester; konsultasjoner vedrørende energiproduksjon, produksjon av elektrisitet og gass; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester i forbindelse med det å bli en generator av kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LISTERINE RENE DYNAMITTEN MOT BAKTERIER LISTERINE RENE DYNAMITTEN MOT BAKTERIER Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Ikke medisinsk munnskyllevann; tannpasta. Klasse:5 Medisinsk munnskyllevann. Klasse:21 Tannbørster; tanntråd; tanntrådholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/847,678 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-TECHLOGY G-TECHLOGY Hitachi Global Storage Technologies Netherlands BV, Locatellikade 1, 1076AZ AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Harddiskdrev og bærbare diskdrev og instruksjonsmanualer solgt som en enhet. Klasse:16 Instruksjonsmanualer 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/847,652 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-TECH G-TECH Hitachi Global Storage Technologies Netherlands BV, Locatellikade 1, 1076AZ AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Harddiskdrev og bærbare diskdrev og instruksjonsmanualer solgt som en enhet. Klasse:16 Instruksjonsmanualer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Deckers Outdoor Corporation, 495-A South Fairview Avenue, CA93117 GOLETA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Fottøy, klær, hodeplagg (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Deckers Outdoor Corporation, 495-A South Fairview Avenue, CA93117 GOLETA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Fottøy, klær, hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ViaTracks ViaTracks DEVINCO AS, Otto Nielsensvei 12, 7004 TRONDHEIM, Klasse:9 Elektriske apparater for måling og rapportering av geografisk posisjon. Dataprogrammer. Klasse:37 Installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Teknologiske tjenester. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/862,713 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACADIA ACADIA Acadia Enterprises LLC, 176 South Street, MA01748 HOPKINTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:42 Datatjenester, nemlig konfigurering, implementering og drift av private nettskyinfrastrukturer og virtuelle datasentre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIHEART OPTIHEART Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, Klasse:5 Vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DE PROFUNDIS RDSJØDYKKER ALLIANSEN (NSDA) The North Sea Divers Alliance (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIVITAL OPTIVITAL Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, Klasse:5 Vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Tom Engh, Grønlandsleiret 32, 0190 OSLO, Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIMIND OPTIMIND Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, Klasse:5 Vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål, kosttilskudd til medisinsk bruk, naturlegemidler. Klasse:29 Kosttilskudd Klasse:30 Kosttilskudd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/024,484 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FISKER FISKER Fisker Coachbuild LLC, 2811 McGaw Avenue, Suite B, CA92614 IRVINE, US Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester for kjøp og leasing av biler, tilby utvidede garantier og garantiavtaler for biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LITICON LITICON Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetiske preparater til hudpleie; kroppssjampo; hårsjampo; hårsjampo og balsam; medisinske sjampo; ikke-medisinske hårsjampo; ikke-medisinske sjampo; sjampo som inneholder insektsdrepende midler; sjampo for spedbarn; sjampo for menneskehår; sjampo til personlig bruk; ikkemedisinske preparater til badet; ikkemedisinske badelotion; ikke-medisinske preparater til bruk på håret. Klasse:5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; preparater til behandling av lus; lusdrepende preparater til håret; preparater til utryddelse av skadedyr; medisinske badeprodukter; medisinske balsam; medisinske lotions; medisinske pudder; medisinske preparater til behandling av hudsykdommer; medisinske preparater til bruk i badet; medisinske preparater i form av pudder; medisinske hudpleiepreparater; medisinske hudkremer. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/024,490 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FISKER FISKER Fisker Coachbuild LLC, 2811 McGaw Avenue, Suite B, CA92614 IRVINE, US Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:37 Vedlikehold og reparasjon av biler. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen swe.e.t. swedish establishment trollhättan (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei TPT AS, Brageveien 2A, 0452 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Beskyttelsesutstyr som hjelmer, kne og albu-beskyttere. Alle disse varer med opprinnelse i Trollhättan. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, undertøy, og annet klestilbehør. Alle disse varer med opprinnelse i Trollhättan. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Alle disse varer med opprinnelse i Trollhättan. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WELLBARRIER WELLBARRIER Wellbarrier AS, Postboks 8044, 4068 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen W WELLBARRIER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skitt fiske (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Wellbarrier AS, Postboks 8044, 4068 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JERSEY SHORE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Yttertøy, sportstøy, fritidstøy, uformelt tøy; badetøy, nattøy, fottøy og hodeplagg, T- skjorter; belter (bekledning), skjerf, jakker, dresser, bukser, skjørt, strømper, strømpebukser, slips, hansker; gensere, kjoler; bluser, skjorter, hatter, luer, caps, støvler, sko, tøfler Klasse:41 Underholdningstjenester, produksjon, forberedelse, utstilling, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, tegnefilmer og lyd- og videoopptak enten eller ikke via interaktive media, blant hvilke inkluderes internett, produksjon av levende underholdning, produksjon av fjernsynsunderholdning, produksjon av TVprogrammer med musikk; utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; produksjon og utleie av undervisnings- og instruksjonsmateriell, organisering, produksjon og presentasjon av hendelser for undervisnings-, eller underholdningsformål og kulturelle formal, så vel via interaktive media som ikke, organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, utstillinger, sportsbegivenheter, show, veishow, sceneopptredener, teatralske forestillinger, konserter, levende forestillinger og hendelser med publikum tilstede, organisering av interaktive spill, produksjon av SMS spørreprogrammer, underholdning og undervisning, alle de forannevnte tjenester også ytet via et globalt computer nettverk og andre (interaktive) kommunikasjonsnettverk, herunder internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESPINDI ESPINDI Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen accon (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Accon AS, Bjørnsonsvei 6A, 3117 TØNSBERG, Klasse:16 Papirsekker, emballasje, brosjyrer, visittkort, kalender, ordrebekreftelse, faktura, brevark. Klasse:20 Containere, paller. Klasse:21 Beholdere. Klasse:22 Sekker. Klasse:39 Innpakking. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAGA GOLF (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Haga Golfpark AS, Griniveien 315, 1356 BEKKESTUA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:28 Sportsartikler; golfbager; golfhansker; golfkøller; golfutstyr, spill og leketøy. Klasse:41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser og turneringer; treningsleirtjenester; golfskoler; underholdningsvirksomhet; utleie av idrettsplasser og stadium; utleie av sportsutstyr, herunder golfutstyr; drift av golfbaner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/279,973 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPARC ENTERPRISE SPARC ENTERPRISE Sparc International Inc, 1671 Dell Avenue, Suite 204, CA95008 CAMPBELL, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Computere, computer hardware, computer servere, computerperiferiutstyr, og manualer solgt dertil. Computertjenester, nemlig, installasjon, vedlikehold, og reparasjon av computer hardware, computer periferiutstyr, computer systemer, og computer nettverk. Konsultasjonstjenester vedrørende computer; tilveiebringelse/forsyning av online informasjon og nyheter innen computere, computer hardware, computer software, computer servere, prosessorer, halvledere, integrerte kretser, og teknologi vedrørende informasjon. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO CISCO Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektriske generatorer; elektriske motorer for maskiner; elektriske strømgeneratorer for innendørs bruk; elektrisitetsgeneratorer; maskiner og motorer for produksjon og generering av elektrisitet; gassdrevne kraftgeneratorer; gir, drivverk og tilbehør for maskiner; industrielle trykke- og kopieringsmaskiner; maskiner for fabrikasjon og fremstilling av halvledere; kraftoverføringer og giring for maskiner (unntatt for landkjøretøyer). Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lommelykter; takbelysning; elektriske lyspærer; elektriske belysningsarmaturer; elektriske veibelysningsenheter; solenergimottakere; solvarmeinstallasjoner, nemlig solvarmemoduler; ventilasjonsvifter for kommersiell og industriell bruk. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle Stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker; alarmklokker; ur; armbåndsur; pins; pyntenåler og festenåler for klær og jakkeslag; mansjettknapper; nøkkelringer; slipsklips; slipsnåler. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykt instruksjonsmateriale, nemlig, bøker, manualer, guider, alt innenfor teknologi; test materiale, nemlig, hefter, brosjyrer, og magasiner, alt innenfor teknologi; tekniske manualer, innenfor teknologi; innpakning, nemlig, pappemballasje. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer; vinylbannere, vinylfaner; flyttbare og fjernbare sklisikre overflater til bruk for å holde objekter på plass på flater eller overflater; møbler for lyd- og videokonferanseinstallasjoner; skrivebord, pulter; bord; stoler; skap, kabinetter; kontormøbler. Klasse:25 Kleer, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig luer, caps, baseball caps, strikkede luer; t-skjorter, kortermede eller langermede t-skjorter, vindskjorter, langermede skjorter, kortermede skjorter, stiveskjorter, skjorter til bruk sammen med dresser eller sammen med andre formelle flesplagg; pikéskjorter ("pique shirts"), gensere, pullovere, fleecegensere og - pullovere, treningsgensere og -overdeler, sweaters, jumpere, strikkegensere og - overdeler, sportsgensere og -overdeler, pologensere og -overdeler, sykkelgensere og - overdeler, jakker, langermede jakker, ermeeller ermeløse jakker, slips. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; sportsutstyr; klesartikler for leker; atletiske sportsvarer, baller for spill; brettspill; kortspill; juletrepynt, juletreornamenter; dukker; utviklende, lærende og pedagogiske leketøy; håndholdte enheter for spill av elektroniske spill, andre enn slike som er egnet til bruk sammen med eksterne fremvisningsskjermer eller monitorer; drager; minne-og hukommelsesspill. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester for leie, leasing, lisensiering, eller kjøp, av computer hardware og computer software; veldedighets- og filantropiske tjenester; fremskaffelse og tilveiebringelse av gaver, stipendier og bidrag ("grants") til organisasjoner som arbeider uten fortjeneste, på "non-profit" basis, og som samtidig ikke er offentlige organisasjoner. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon av datanettverk, datasystemer, og videokonferanseløsninger. Klasse:45 Sikkerhetstjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; overvåkning og kontroll av datasystemer og datanettverk for sikkerhetsmessige formål; online-fjenester, nemlig fremskaffelse og tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk, innenfor området dataog nettverkssikkerhet. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Beckmann OF RWAY (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Olav Beckmann AS, Postboks 4024, 4689 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; sekker, skolesekker, skoleransler og skolevesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Forever Living Products & Eagle Forever Living Products & Eagle Aloe Vera of America Inc, Juniper Road, TX75238 DALLAS, US Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Kosmetiske hudpleiepreparater, herunder ansiktsrenseprodukter, fuktighetskremer, ansiktsvann, næringsgivende og mykgjørende produkter og skrubbekremer for ansikt og kropp, preparater for bleking av pigmentflekker; anticellulittkrem; hårpleieprodukter, herunder sjampo, balsam, stylingprodukter som hårgele, -spray og andre leggemidler; kosmetiske produkter for personlig pleie, herunder deodorant, etterbarberingslotion, tannkrem, munnvann, parfyme for menn og kvinner; sminke, herunder farget underlagskrem, dekkrem/-stift, ansiktspudder, solpudder, rouge, øyenskygge flytende eller som pudder, blyant for lepper, øyne og øyenbryn, maskara, leppestift, lipgloss, leppepomade og sminkefjernere; rensemidler; universalhusholdningsvaskemidler. Kosttilskudd og kostholdspreparater, flytende eller som tabletter, kapsler eller pulver; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder energi- og måltidserstatningsbarer/plater, måltidserstatningsmiksturer, multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; hudpleiemidler for lokal påføring, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenthet, preparater for dyr til bruk på hud, skinn, pels for midlertidig lindring av mindre irritasjoner. Klasse:30 Urtete i porsjonspose, bihonning. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Forever & Eagle Forever & Eagle Aloe Vera of America Inc, Juniper Road, TX75238 DALLAS, US Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Kosmetiske hudpleiepreparater, herunder ansiktsrenseprodukter, fuktighetskremer, ansiktsvann, næringsgivende og mykgjørende produkter og skrubbekremer for ansikt og kropp, preparater for bleking av pigmentflekker; anticellulittkrem; hårpleieprodukter, herunder sjampo, balsam, stylingprodukter som hårgele, -spray og andre leggemidler; kosmetiske produkter for personlig pleie, herunder deodorant, etterbarberingslotion, tannkrem, munnvann, parfyme for menn og kvinner; sminke, herunder farget underlagskrem, dekkrem/-stift, ansiktspudder, solpudder, rouge, øyenskygge flytende eller som pudder, blyant for lepper, øyne og øyenbryn, maskara, leppestift, lipgloss, leppepomade og sminkefjernere; rensemidler; universalhusholdningsvaskemidler. Kosttilskudd og kostholdspreparater, flytende eller som tabletter, kapsler eller pulver; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder energi- og måltidserstatningsbarer/plater, måltidserstatningsmiksturer, multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; hudpleiemidler for lokal påføring, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenthet; preparater for dyr til bruk på hud, skinn, pels for midlertidig lindring av mindre irritasjoner. Klasse:30 Urtete i porsjonspose, bihonning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eagle Eagle Aloe Vera of America Inc, Juniper Road, TX75238 DALLAS, US Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Klasse:3 Kosmetiske hudpleiepreparater, herunder ansiktsrenseprodukter, fuktighetskremer, ansiktsvann, næringsgivende og mykgjørende produkter og skrubbekremer for ansikt og kropp, preparater for bleking av pigmentflekker; anticellulittkrem; hårpleieprodukter, herunder sjampo, balsam, stylingprodukter som hårgele, -spray og andre leggemidler; kosmetiske produkter for personlig pleie, herunder deodorant, etterbarberingslotion, tannkrem, munnvann, parfyme for menn og kvinner; sminke, herunder farget underlagskrem, dekkrem/-stift, ansiktspudder, solpudder, rouge, øyenskygge flytende eller som pudder, blyant for lepper, øyne og øyenbryn, maskara, leppestift, lipgloss, leppepomade og sminkefjernere; rensemidler; universalhusholdningsvaskemidler. Klasse:5 Kosttilskudd og kostholdspreparater, flytende eller som tabletter, kapsler eller pulver; måltidserstatninger og energitilskudd, herunder energi- og måltidserstatningsbarer/plater, måltidserstatningsmiksturer, multivitaminer og mineraltilskudd for voksne og barn; hudpleiemidler for lokal påføring, herunder førstehjelpsspray med aloe vera for midlertidig lindring av mindre kutt, skrammer, hudskader og solbrenthet; preparater for dyr til bruk på hud, skinn, pels for midlertidig lindring av mindre irritasjoner. Klasse:30 Urtete i porsjonspose, bihonning. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUOGYZE DUOGYZE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELMER'S ALARM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUOGYZA DUOGYZA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja DeltaAlarm AS, Festningsgata 9, 7014 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Flyteklær,-dresser,-jakker og -vester; redningsvester og -jakker; livjakker, -vester og -belter; mobiltelefoner; GPS-apparater og instrumenter herunder datamaskiner og software, sendere og mottakere; akustiske lydalarmer; personlige sikkerhetsalarmer; sikkerhetsalarm-kontrollere. Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy; våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport og seiling. Klasse:42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/881,903 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAZITI MAZITI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPECRIZE SPECRIZE Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RSK NÆRINGSENERGI ENERGIMEGLING MED OVER 15 ÅRS ERFARING (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HÆHRE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja BTF AS, Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG, Klasse:4 Elektrisk kraft. Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Albert Kr Hæhre AS, Postboks 279, 1301 SANDVIKA, Klasse:35 Forretningsledelse, administrasjon av bedrifter og rådgivning; forhandler ved salg av personbiler og varebiler, salg av bildeler; salg av maskiner. Klasse:37 Totalentreprenør ved bygging av blant annet vei, bru, tunell, jernbane, kuverter, råbygg i betong samt sprenging og masseforflytning; entreprenør eller underentreprenør ved bygging i betong, herunder gulvpuss, avretting, dekkstøp, hardbetong, industrigulv, sparkling og betongarbeider; utleie av anleggsmaskiner og lastebiler og vedlikehold av maskinene; bilverksted; montering, reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy. Klasse:39 Bilutleie. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Egyptus (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TILARCO TILARCO Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Metronia SA, c/antonio de Cabezón 89, MADRID, ES Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Elektronisk utstyr for bingo-lokaler; video- og lydutstyr; optiske apparater for måling og kontroll; apparater og innretninger for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; underholdningsapparater for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; spilleapparater, alene for bruk med ekstern skjerm eller monitor; opptaksutstyr; datamaskiner og utstyr for dataprosessering; magnetkort, kort med datachips Klasse:28 Spill, brettspill, spilleautomater; baller til bruk for spill og lek. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/792,419 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THEM CROOKED VULTURES THEM CROOKED VULTURES Them Crooked Vultures LLC, c/o Haber Corporation, 1600 Division Street, #620, TN37203 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær; fottøy og hodeplagg Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; produksjon av audio- og videoopptak 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHEEZ TWISTERZ CHEEZ TWISTERZ OLW Sverige AB, Box 527, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Chips og snacks, hovedsakelig basert på frukt, potet eller ost; bearbeidede nøtter. Klasse:30 Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks; tacos; tortillas. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAX-1 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jan-Tore Kristiansen, Postboks 28, 7601 LEVANGER, Klasse:3 Kjøretøyvaske-/avfettingsmidler; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPIONIC SPIONIC Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOSIX DOSIX Henrik Lindqvist, Hedsvedjevägen 14, BODEN, SE Anders Lampinen, Sivert Nilsens gate 60E, 8007 BODØ, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 36/10-2010.09.06 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer