Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011."

Transkript

1 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform Miljø- og utviklingsarbeid 1. Dyrket mark rundt tettstedene skal ikke nedbygges til bolig- og/eller næringsformål med mindre alle 4 partier er enige om dette. 2. Partiene er enige om at det i forbindelse med kommuneplanarbeidet som har et 12 års perspektiv, lages en prinsippskisse som setter en fremtidig avgrensning mellom bebyggelse og dyrket mark. Denne prinsippskissen skal ha et 30 års perspektiv og inneholde løsninger på hvordan Frogner og Sørumsand skal utvikles på sikt, både i forhold til bolig-, nærings- og landbruksområder. Det er viktig at man konsentrerer boligbyggingen til kollektivknutepunkt for å redusere privatbilismen i tråd med rikspolitiske retningslinjer. 3. Partiene er enige om at boligbyggingen og derigjennom befolkningsveksten skal skje i et tempo som er tilpasset utbyggingen av den kommunale infrastrukturen. Dette betyr at vi må utvikle og ta i bruk politiske verktøyer som setter oss bedre i stand til å styre denne utviklingen. 4. Det skal etableres markagrenser i Heksebergåsen og på Sørumsand. Dette gjøres for å sikre rekreasjonsområder for innbyggerne samtidig som intensjonen om nærhet til kollektivknutepunktene etterleves. 5. Sammen med Vegvesenet må det arbeides for en bedre veiforbindelse mellom Heksebergåsen i Sørum og Vardåsen i Skedsmo for å oppnå en bedre matebussordning. 6. Trafikksikringstiltakene ved Sørum Skole må være fullført innen august Det skal foretas en fullstendig miljøundersøkelse og lages og vedtas en Handlingsplan for lokalt klima- og miljøarbeid i løpet av Det skal fortsatt satses på å bygge ut underganger og gang- og sykkelveger for å trygge vegen til skoler og friluftsaktiviteter. Kultur/kirke/næring 1. Det etableres et fond fra overskuddet for 2007 som skal brukes til fritidsanlegg for fellesskapet, enten i regi av frivillige lag og organisasjoner eller kommunen. 2. Kuskerudnebben friluftsbad får egenfinansiering fra dette fondet og skal stå klar til bruk i Det skal etableres belysning langs Bingenvegen fra Valssletta til Sørum kirke, slik at vegen kan brukes også når det er mørkt, av skolebarn og turgåere. Vegen delfinansieres av Aksjon skoleveg-midler. 4. Sørum bosettings- og næringshistorie skal fullfinansieres og ferdigstilles som tidligere besluttet. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 1

2 5. Sammen med Blaker Utvikling og Statsbygg skal kommunen arbeide aktivt for å sikre ny aktivitet på Blaker Skanse. 6. Sørum kommune skal fortsatt bidra med driftstilskudd og underskuddsgaranti til SørumFestivalen og Skansespillet. 7. Sørum kommune skal delta aktivt i arbeidet med å sikre en permanent ungdomsprest i Sørum finansiert av Borg Bispedømmeråd. Inntil så har skjedd skal kommunen fortsette sin ordning med delfinansiering av stillingen. 8. Partiene er enige om viktigheten av Kulturfabrikkens virksomhet. Det vil være et mål for oss å få bort køene til Kulturfabrikken ved hjelp av ulike virkemidler. 9. Legge forholdene til rette for fortsatt satsing på lag og foreninger som aktiviserer barn og unge. 10. Partiene tar sikte på at kulturtilbudet skal bli et inkluderingsverktøy og kommunen vil jobbe for å utarbeide et Introkort til alle innvandrere/flyktninger. Oppvekst barn og unge 1. Partiene er enige om at, dersom arkeologiske forhold tillater det, skal Nordli barnehage renoveres og bygges ut. Det gamle bygget skal være en del av barnehagen og et tilbygg skal komplettere bygningsmassen slik at den kan romme 120 barn. Veslebygget skal fortsatt stå på området, men ikke utgjøre en del av barnehagen slik tilfellet er i dag. Ekstrakostnadene ved renovering av gamlebygget skal betraktes som en kulturinvestering og ikke utgjøre en del av husleiekostnaden for barnehagen. 2. Øvrig barnehageutbygging og drift skal skje i en kombinasjon mellom kommunen og private koordinert av kommunen. 3. Vesterskaun skole skal sikres fullverdige undervisningslokaler når skolen, etter alt å dømme, blir for trang ved skolestart 2008/ Melvold ungdomsskole skal renoveres og bygges ut evt. erstattes av et nytt skolebygg i løpet av de nærmeste årene. Hvordan det hele ender opp avgjøres i en politisk prosess i samarbeid med skolen, foreldrene, Eiendomsforetaket og kommunens administrasjon. 5. For å styrke undervisningen i skolen skal det tilføres ekstra ressurser til voksentettheten. Behovet er anslått til ca 20 årsverk i perioden. 6. Som en del av styrkningen av undervisningen skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregruppene og lærerne for å få fram gode innspill for å høyne kvaliteten i skolen. 7. Det gjennomføres en forsøksordning med gratis frukt og grønt ved minst en av barneskolene i kommunen. 8. Forebyggende arbeid, spesielt for uorganisert ungdom mellom 13 og 18 år, styrkes. Først gjennom en kartlegging av eksisterende tilbud, deretter gjennom koordinering av disse som kommunen foretar og deretter igangsette nødvendige aktiviteter. Etter dette skal det vurderes hvordan kommunen kan bidra i en Nærmiljøsentral. 9. Dersom det skal bygges ny skole eller barnehage, skal det vurderes etablert som et oppvekstsenter. Sosial og omsorg/helse 1. Sørvald skal bygges ut i henhold til vedtatt modell og fremdriftsplan. Bemanningen skal være slik det er forespeilet i driftsmodellen 2. En oppussing og nødvendig renovering av Blaker Aldersheim skal påbegynnes etter at Sørvald står ferdig. 3. I samarbeid med nabokommuner skal det arbeides for at det etableres et verdig omsorgssted (Hospice) for uhelbredelige syke og døende pasienter. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 2

3 4. I samarbeid med nabokommunene skal det utredes muligheten av å starte et forsterket sykehjem, som er et behandlingstilbud mellom kommunenes sykehjem og sykehusene. Et slikt tilbud forutsetter statlig medfinansiering. 5. For å bedre situasjonen for flyktninger og innvandrere vil vi, gjennom Sørum NAV, etablere en spesiell funksjon som minoritetsrådgiver. 6. I ordningen med økonomisk sosialhjelp må det innarbeides retningslinjer som sikrer at barn og unge i mottaksfamiliene ikke blir ekskludert fra å delta i fritidsaktiviteter. 7. Arbeidet mot fattigdom må fortsette innenfor det nyetablerte Sørum NAV. Målsetningen om at ingen under 25 år skal være mottaker av passive ytelser, må fortsatt være sentral. Mennesker som har falt ut av arbeidslivet skal gis en ny sjanse. 8. Sørum kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal i perioden være i samsvar med statens veiledende satser. 9. Til hjelp for pårørende for barn og unge i Sørum med fysiske og/eller psykiske lidelser, vil vi utvikle et veiledningshefte/håndbok som synliggjør de pårørendes rettigheter og som gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få nødvendig hjelp og støtte i omsorgsarbeidet. 10. Partiene vil støtte rusforebyggende tiltak og hjelpetiltak for mennesker med rusproblemer. Ved opprettelse av et eventuelt polutsalg i Sørum vil dette øke tilgjengeligheten av alkohol og kunne bety at det rusforebyggende arbeidet må økes. 11. Skjenke- og serveringsbevillinger for alkohol skal ikke gis dersom ikke Lensmannen anbefaler det. Organisasjonen 1. De 4 partiene er enige om at det er uaktuelt å konkurranseutsette eller privatisere noen av kommunens kjerneoppgaver. 2. Utviklingsarbeid og organisasjonsendringer skal skje i et trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon og de ansattes organisasjoner. 3. Sørum kommune skal fortsatt være i forkant i Norge på utviklingsarbeid. Vi vil i løpet av perioden initiere bedre og mer rasjonelle måter å utføre de tjenester kommunen er satt til å gjøre i tett samhandling med innbyggerne. En ny Sørum-modell er et resultat av et 4-partisamarbeid og skal markedsføres utad som det. Økonomi 1. Partienes felles målsetting er at kommunen fortsatt skal ha overskudd i sine regnskaper slik at man beholder handlefriheten og sikrer egenfinansieringen. 2. Det er uaktuelt å øke eiendomsskatten på boliger i perioden. Dersom den økonomiske situasjon i kommunen bedrer seg ytterligere, vil vi redusere skatten ved hjelp av økt bunnfradrag, redusert skattesats, ved bruk av markedsmultiplikator eller fjerne den helt. Generelt 1. De saker som er vedtatt gjennomført i forrige kommunestyreperiode skal følges opp og gjennomføres 2. Samarbeidspartiene skal kunne markere sine særstandpunkter i budsjett-, økonomiplan- og kommuneplansammenheng. Partiene kan utarbeide sine egne forslag i disse arbeidene eller velge å utarbeide fellesforslag som gjelder alle fire partier. Dersom ett eller flere av de samarbeidende partier utarbeider egne forslag, forplikter man seg til subsidiært å støtte fellesforslaget. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 3

4 Den politiske plattformen er først og fremst en avtale mellom partiene over viktige politiske saker som partiene har gått til valg på. Avtalen erstatter selvsagt ikke de enkelte partiers valgprogram. Det er enighet mellom partiene at den politiske plattformen kan offentliggjøres. Sørumsand, den 29. september 2007 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 4

5 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform Miljø- og utviklingsarbeid 1. Dyrket mark rundt tettstedene skal ikke nedbygges til bolig- og/eller næringsformål med mindre alle 4 partier er enige om dette. 2. Partiene er enige om at det i forbindelse med kommuneplanarbeidet som har et 12 års perspektiv, lages en prinsippskisse som setter en fremtidig avgrensning mellom bebyggelse og dyrket mark. Denne prinsippskissen skal ha et 30 års perspektiv og inneholde løsninger på hvordan Frogner og Sørumsand skal utvikles på sikt, både i forhold til bolig-, nærings- og landbruksområder. Det er viktig at man konsentrerer boligbyggingen til kollektivknutepunkt for å redusere privatbilismen i tråd med rikspolitiske retningslinjer. 3. Partiene er enige om at boligbyggingen og derigjennom befolkningsveksten skal skje i et tempo som er tilpasset utbyggingen av den kommunale infrastrukturen. Dette betyr at vi må utvikle og ta i bruk politiske verktøyer som setter oss bedre i stand til å styre denne utviklingen. 4. Det skal etableres markagrenser i Heksebergåsen og på Sørumsand. Dette gjøres for å sikre rekreasjonsområder for innbyggerne samtidig som intensjonen om nærhet til kollektivknutepunktene etterleves. 5. Sammen med Vegvesenet må det arbeides for en bedre veiforbindelse mellom Heksebergåsen i Sørum og Vardåsen i Skedsmo for å oppnå en bedre matebussordning. 6. Trafikksikringstiltakene ved Sørum Skole må være fullført innen august Det skal foretas en fullstendig miljøundersøkelse og lages og vedtas en Handlingsplan for lokalt klima- og miljøarbeid i løpet av Det skal fortsatt satses på å bygge ut underganger og gang- og sykkelveger for å trygge vegen til skoler og friluftsaktiviteter. Kultur/kirke/næring 1. Det etableres et fond fra overskuddet for 2007 som skal brukes til fritidsanlegg for fellesskapet, enten i regi av frivillige lag og organisasjoner eller kommunen. 2. Kuskerudnebben friluftsbad får egenfinansiering fra dette fondet og skal stå klar til bruk i Det skal etableres belysning langs Bingenvegen fra Valssletta til Sørum kirke, slik at vegen kan brukes også når det er mørkt, av skolebarn og turgåere. Vegen delfinansieres av Aksjon skoleveg-midler. 4. Sørum bosettings- og næringshistorie skal fullfinansieres og ferdigstilles som tidligere besluttet. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 1

6 5. Sammen med Blaker Utvikling og Statsbygg skal kommunen arbeide aktivt for å sikre ny aktivitet på Blaker Skanse. 6. Sørum kommune skal fortsatt bidra med driftstilskudd og underskuddsgaranti til SørumFestivalen og Skansespillet. 7. Sørum kommune skal delta aktivt i arbeidet med å sikre en permanent ungdomsprest i Sørum finansiert av Borg Bispedømmeråd. Inntil så har skjedd skal kommunen fortsette sin ordning med delfinansiering av stillingen. 8. Partiene er enige om viktigheten av Kulturfabrikkens virksomhet. Det vil være et mål for oss å få bort køene til Kulturfabrikken ved hjelp av ulike virkemidler. 9. Legge forholdene til rette for fortsatt satsing på lag og foreninger som aktiviserer barn og unge. 10. Partiene tar sikte på at kulturtilbudet skal bli et inkluderingsverktøy og kommunen vil jobbe for å utarbeide et Introkort til alle innvandrere/flyktninger. Oppvekst barn og unge 1. Partiene er enige om at, dersom arkeologiske forhold tillater det, skal Nordli barnehage renoveres og bygges ut. Det gamle bygget skal være en del av barnehagen og et tilbygg skal komplettere bygningsmassen slik at den kan romme 120 barn. Veslebygget skal fortsatt stå på området, men ikke utgjøre en del av barnehagen slik tilfellet er i dag. Ekstrakostnadene ved renovering av gamlebygget skal betraktes som en kulturinvestering og ikke utgjøre en del av husleiekostnaden for barnehagen. 2. Øvrig barnehageutbygging og drift skal skje i en kombinasjon mellom kommunen og private koordinert av kommunen. 3. Vesterskaun skole skal sikres fullverdige undervisningslokaler når skolen, etter alt å dømme, blir for trang ved skolestart 2008/ Melvold ungdomsskole skal renoveres og bygges ut evt. erstattes av et nytt skolebygg i løpet av de nærmeste årene. Hvordan det hele ender opp avgjøres i en politisk prosess i samarbeid med skolen, foreldrene, Eiendomsforetaket og kommunens administrasjon. 5. For å styrke undervisningen i skolen skal det tilføres ekstra ressurser til voksentettheten. Behovet er anslått til ca 20 årsverk i perioden. 6. Som en del av styrkningen av undervisningen skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregruppene og lærerne for å få fram gode innspill for å høyne kvaliteten i skolen. 7. Det gjennomføres en forsøksordning med gratis frukt og grønt ved minst en av barneskolene i kommunen. 8. Forebyggende arbeid, spesielt for uorganisert ungdom mellom 13 og 18 år, styrkes. Først gjennom en kartlegging av eksisterende tilbud, deretter gjennom koordinering av disse som kommunen foretar og deretter igangsette nødvendige aktiviteter. Etter dette skal det vurderes hvordan kommunen kan bidra i en Nærmiljøsentral. 9. Dersom det skal bygges ny skole eller barnehage, skal det vurderes etablert som et oppvekstsenter. Sosial og omsorg/helse 1. Sørvald skal bygges ut i henhold til vedtatt modell og fremdriftsplan. Bemanningen skal være slik det er forespeilet i driftsmodellen 2. En oppussing og nødvendig renovering av Blaker Aldersheim skal påbegynnes etter at Sørvald står ferdig. 3. I samarbeid med nabokommuner skal det arbeides for at det etableres et verdig omsorgssted (Hospice) for uhelbredelige syke og døende pasienter. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 2

7 4. I samarbeid med nabokommunene skal det utredes muligheten av å starte et forsterket sykehjem, som er et behandlingstilbud mellom kommunenes sykehjem og sykehusene. Et slikt tilbud forutsetter statlig medfinansiering. 5. For å bedre situasjonen for flyktninger og innvandrere vil vi, gjennom Sørum NAV, etablere en spesiell funksjon som minoritetsrådgiver. 6. I ordningen med økonomisk sosialhjelp må det innarbeides retningslinjer som sikrer at barn og unge i mottaksfamiliene ikke blir ekskludert fra å delta i fritidsaktiviteter. 7. Arbeidet mot fattigdom må fortsette innenfor det nyetablerte Sørum NAV. Målsetningen om at ingen under 25 år skal være mottaker av passive ytelser, må fortsatt være sentral. Mennesker som har falt ut av arbeidslivet skal gis en ny sjanse. 8. Sørum kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal i perioden være i samsvar med statens veiledende satser. 9. Til hjelp for pårørende for barn og unge i Sørum med fysiske og/eller psykiske lidelser, vil vi utvikle et veiledningshefte/håndbok som synliggjør de pårørendes rettigheter og som gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få nødvendig hjelp og støtte i omsorgsarbeidet. 10. Partiene vil støtte rusforebyggende tiltak og hjelpetiltak for mennesker med rusproblemer. Ved opprettelse av et eventuelt polutsalg i Sørum vil dette øke tilgjengeligheten av alkohol og kunne bety at det rusforebyggende arbeidet må økes. 11. Skjenke- og serveringsbevillinger for alkohol skal ikke gis dersom ikke Lensmannen anbefaler det. Organisasjonen 1. De 4 partiene er enige om at det er uaktuelt å konkurranseutsette eller privatisere noen av kommunens kjerneoppgaver. 2. Utviklingsarbeid og organisasjonsendringer skal skje i et trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon og de ansattes organisasjoner. 3. Sørum kommune skal fortsatt være i forkant i Norge på utviklingsarbeid. Vi vil i løpet av perioden initiere bedre og mer rasjonelle måter å utføre de tjenester kommunen er satt til å gjøre i tett samhandling med innbyggerne. En ny Sørum-modell er et resultat av et 4-partisamarbeid og skal markedsføres utad som det. Økonomi 1. Partienes felles målsetting er at kommunen fortsatt skal ha overskudd i sine regnskaper slik at man beholder handlefriheten og sikrer egenfinansieringen. 2. Det er uaktuelt å øke eiendomsskatten på boliger i perioden. Dersom den økonomiske situasjon i kommunen bedrer seg ytterligere, vil vi redusere skatten ved hjelp av økt bunnfradrag, redusert skattesats, ved bruk av markedsmultiplikator eller fjerne den helt. Generelt 1. De saker som er vedtatt gjennomført i forrige kommunestyreperiode skal følges opp og gjennomføres 2. Samarbeidspartiene skal kunne markere sine særstandpunkter i budsjett-, økonomiplan- og kommuneplansammenheng. Partiene kan utarbeide sine egne forslag i disse arbeidene eller velge å utarbeide fellesforslag som gjelder alle fire partier. Dersom ett eller flere av de samarbeidende partier utarbeider egne forslag, forplikter man seg til subsidiært å støtte fellesforslaget. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 3

8 Den politiske plattformen er først og fremst en avtale mellom partiene over viktige politiske saker som partiene har gått til valg på. Avtalen erstatter selvsagt ikke de enkelte partiers valgprogram. Det er enighet mellom partiene at den politiske plattformen kan offentliggjøres. Sørumsand, den 29. september 2007 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 4

9 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform Miljø- og utviklingsarbeid 1. Dyrket mark rundt tettstedene skal ikke nedbygges til bolig- og/eller næringsformål med mindre alle 4 partier er enige om dette. 2. Partiene er enige om at det i forbindelse med kommuneplanarbeidet som har et 12 års perspektiv, lages en prinsippskisse som setter en fremtidig avgrensning mellom bebyggelse og dyrket mark. Denne prinsippskissen skal ha et 30 års perspektiv og inneholde løsninger på hvordan Frogner og Sørumsand skal utvikles på sikt, både i forhold til bolig-, nærings- og landbruksområder. Det er viktig at man konsentrerer boligbyggingen til kollektivknutepunkt for å redusere privatbilismen i tråd med rikspolitiske retningslinjer. 3. Partiene er enige om at boligbyggingen og derigjennom befolkningsveksten skal skje i et tempo som er tilpasset utbyggingen av den kommunale infrastrukturen. Dette betyr at vi må utvikle og ta i bruk politiske verktøyer som setter oss bedre i stand til å styre denne utviklingen. 4. Det skal etableres markagrenser i Heksebergåsen og på Sørumsand. Dette gjøres for å sikre rekreasjonsområder for innbyggerne samtidig som intensjonen om nærhet til kollektivknutepunktene etterleves. 5. Sammen med Vegvesenet må det arbeides for en bedre veiforbindelse mellom Heksebergåsen i Sørum og Vardåsen i Skedsmo for å oppnå en bedre matebussordning. 6. Trafikksikringstiltakene ved Sørum Skole må være fullført innen august Det skal foretas en fullstendig miljøundersøkelse og lages og vedtas en Handlingsplan for lokalt klima- og miljøarbeid i løpet av Det skal fortsatt satses på å bygge ut underganger og gang- og sykkelveger for å trygge vegen til skoler og friluftsaktiviteter. Kultur/kirke/næring 1. Det etableres et fond fra overskuddet for 2007 som skal brukes til fritidsanlegg for fellesskapet, enten i regi av frivillige lag og organisasjoner eller kommunen. 2. Kuskerudnebben friluftsbad får egenfinansiering fra dette fondet og skal stå klar til bruk i Det skal etableres belysning langs Bingenvegen fra Valssletta til Sørum kirke, slik at vegen kan brukes også når det er mørkt, av skolebarn og turgåere. Vegen delfinansieres av Aksjon skoleveg-midler. 4. Sørum bosettings- og næringshistorie skal fullfinansieres og ferdigstilles som tidligere besluttet. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 1

10 5. Sammen med Blaker Utvikling og Statsbygg skal kommunen arbeide aktivt for å sikre ny aktivitet på Blaker Skanse. 6. Sørum kommune skal fortsatt bidra med driftstilskudd og underskuddsgaranti til SørumFestivalen og Skansespillet. 7. Sørum kommune skal delta aktivt i arbeidet med å sikre en permanent ungdomsprest i Sørum finansiert av Borg Bispedømmeråd. Inntil så har skjedd skal kommunen fortsette sin ordning med delfinansiering av stillingen. 8. Partiene er enige om viktigheten av Kulturfabrikkens virksomhet. Det vil være et mål for oss å få bort køene til Kulturfabrikken ved hjelp av ulike virkemidler. 9. Legge forholdene til rette for fortsatt satsing på lag og foreninger som aktiviserer barn og unge. 10. Partiene tar sikte på at kulturtilbudet skal bli et inkluderingsverktøy og kommunen vil jobbe for å utarbeide et Introkort til alle innvandrere/flyktninger. Oppvekst barn og unge 1. Partiene er enige om at, dersom arkeologiske forhold tillater det, skal Nordli barnehage renoveres og bygges ut. Det gamle bygget skal være en del av barnehagen og et tilbygg skal komplettere bygningsmassen slik at den kan romme 120 barn. Veslebygget skal fortsatt stå på området, men ikke utgjøre en del av barnehagen slik tilfellet er i dag. Ekstrakostnadene ved renovering av gamlebygget skal betraktes som en kulturinvestering og ikke utgjøre en del av husleiekostnaden for barnehagen. 2. Øvrig barnehageutbygging og drift skal skje i en kombinasjon mellom kommunen og private koordinert av kommunen. 3. Vesterskaun skole skal sikres fullverdige undervisningslokaler når skolen, etter alt å dømme, blir for trang ved skolestart 2008/ Melvold ungdomsskole skal renoveres og bygges ut evt. erstattes av et nytt skolebygg i løpet av de nærmeste årene. Hvordan det hele ender opp avgjøres i en politisk prosess i samarbeid med skolen, foreldrene, Eiendomsforetaket og kommunens administrasjon. 5. For å styrke undervisningen i skolen skal det tilføres ekstra ressurser til voksentettheten. Behovet er anslått til ca 20 årsverk i perioden. 6. Som en del av styrkningen av undervisningen skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregruppene og lærerne for å få fram gode innspill for å høyne kvaliteten i skolen. 7. Det gjennomføres en forsøksordning med gratis frukt og grønt ved minst en av barneskolene i kommunen. 8. Forebyggende arbeid, spesielt for uorganisert ungdom mellom 13 og 18 år, styrkes. Først gjennom en kartlegging av eksisterende tilbud, deretter gjennom koordinering av disse som kommunen foretar og deretter igangsette nødvendige aktiviteter. Etter dette skal det vurderes hvordan kommunen kan bidra i en Nærmiljøsentral. 9. Dersom det skal bygges ny skole eller barnehage, skal det vurderes etablert som et oppvekstsenter. Sosial og omsorg/helse 1. Sørvald skal bygges ut i henhold til vedtatt modell og fremdriftsplan. Bemanningen skal være slik det er forespeilet i driftsmodellen 2. En oppussing og nødvendig renovering av Blaker Aldersheim skal påbegynnes etter at Sørvald står ferdig. 3. I samarbeid med nabokommuner skal det arbeides for at det etableres et verdig omsorgssted (Hospice) for uhelbredelige syke og døende pasienter. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 2

11 4. I samarbeid med nabokommunene skal det utredes muligheten av å starte et forsterket sykehjem, som er et behandlingstilbud mellom kommunenes sykehjem og sykehusene. Et slikt tilbud forutsetter statlig medfinansiering. 5. For å bedre situasjonen for flyktninger og innvandrere vil vi, gjennom Sørum NAV, etablere en spesiell funksjon som minoritetsrådgiver. 6. I ordningen med økonomisk sosialhjelp må det innarbeides retningslinjer som sikrer at barn og unge i mottaksfamiliene ikke blir ekskludert fra å delta i fritidsaktiviteter. 7. Arbeidet mot fattigdom må fortsette innenfor det nyetablerte Sørum NAV. Målsetningen om at ingen under 25 år skal være mottaker av passive ytelser, må fortsatt være sentral. Mennesker som har falt ut av arbeidslivet skal gis en ny sjanse. 8. Sørum kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal i perioden være i samsvar med statens veiledende satser. 9. Til hjelp for pårørende for barn og unge i Sørum med fysiske og/eller psykiske lidelser, vil vi utvikle et veiledningshefte/håndbok som synliggjør de pårørendes rettigheter og som gir informasjon om hvor man kan henvende seg for å få nødvendig hjelp og støtte i omsorgsarbeidet. 10. Partiene vil støtte rusforebyggende tiltak og hjelpetiltak for mennesker med rusproblemer. Ved opprettelse av et eventuelt polutsalg i Sørum vil dette øke tilgjengeligheten av alkohol og kunne bety at det rusforebyggende arbeidet må økes. 11. Skjenke- og serveringsbevillinger for alkohol skal ikke gis dersom ikke Lensmannen anbefaler det. Organisasjonen 1. De 4 partiene er enige om at det er uaktuelt å konkurranseutsette eller privatisere noen av kommunens kjerneoppgaver. 2. Utviklingsarbeid og organisasjonsendringer skal skje i et trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon og de ansattes organisasjoner. 3. Sørum kommune skal fortsatt være i forkant i Norge på utviklingsarbeid. Vi vil i løpet av perioden initiere bedre og mer rasjonelle måter å utføre de tjenester kommunen er satt til å gjøre i tett samhandling med innbyggerne. En ny Sørum-modell er et resultat av et 4-partisamarbeid og skal markedsføres utad som det. Økonomi 1. Partienes felles målsetting er at kommunen fortsatt skal ha overskudd i sine regnskaper slik at man beholder handlefriheten og sikrer egenfinansieringen. 2. Det er uaktuelt å øke eiendomsskatten på boliger i perioden. Dersom den økonomiske situasjon i kommunen bedrer seg ytterligere, vil vi redusere skatten ved hjelp av økt bunnfradrag, redusert skattesats, ved bruk av markedsmultiplikator eller fjerne den helt. Generelt 1. De saker som er vedtatt gjennomført i forrige kommunestyreperiode skal følges opp og gjennomføres 2. Samarbeidspartiene skal kunne markere sine særstandpunkter i budsjett-, økonomiplan- og kommuneplansammenheng. Partiene kan utarbeide sine egne forslag i disse arbeidene eller velge å utarbeide fellesforslag som gjelder alle fire partier. Dersom ett eller flere av de samarbeidende partier utarbeider egne forslag, forplikter man seg til subsidiært å støtte fellesforslaget. H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 3

12 Den politiske plattformen er først og fremst en avtale mellom partiene over viktige politiske saker som partiene har gått til valg på. Avtalen erstatter selvsagt ikke de enkelte partiers valgprogram. Det er enighet mellom partiene at den politiske plattformen kan offentliggjøres. Sørumsand, den 29. september 2007 Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet H:\TEKST\POLITISK\Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp, SV Del 2 Politisk plattform.doc 4

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015 Det politiske arbeidet i perioden skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Miljø- og utviklingsarbeid

Detaljer

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011.

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. 1.0. KRFs VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGISKE PLATTFORM Med KrFs verdigrunnlag som rettesnor, ønsker vi i Sørum KrF å utvikle Sørum

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Utvalgsak: 83/07 Arkivsak: 07/4109 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2008 FOR SØRUM KOMMUNE

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Utvalgsak: 83/07 Arkivsak: 07/4109 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2008 FOR SØRUM KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Utvalgsak: 83/07 Arkivsak: 07/4109 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2008 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follomarka Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follo-landskapet er i endring Befolkningsvekst Boligbygging, veier, næringsutvikling Store samferdselsprosjekter Omlegging av

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen.

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen. Møtebehandling i Kommunestyret - 22.10.2015 Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Før møtet ble hevet refererte Ordfører Terje Mathiassen (AP) kort fra den felles Politiskplattform for 2015-2019. Dokumentet

Detaljer

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Handlingsprogrammet bygger opp om Kommuneplanens målsettinger, og tiltakene i handlingsprogrammet skal gjenspeile hvilke

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Et flertallsbudsjett bestående av alle politiske partier representert i Randaberg kommunestyre. Det moderne Randaberg skal være en

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år

Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: C00 Saksmappe: 2010/3129-4 Saksbehandler: Marianne Wold Granum Dato: 07.12.2011 Forslag til endring av aldersgrense på offentlig fest, fra 15 til 16 år Utvalg Møtedato

Detaljer

Valgprogram for Sørum KrF

Valgprogram for Sørum KrF Valgprogram for Sørum KrF 2011-2015 r 011-2015 Menneskeverd i sentrum Side 1 av 12 1.0. KRFs VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGISKE PLATTFORM Med KrFs verdigrunnlag som rettesnor, ønsker vi i Sørum KrF å utvikle

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 Forslag fra Morten Foss på vegne av TTL, Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk 5 stemmer: 245

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Levekårsprosjektet. Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier

Levekårsprosjektet. Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier Levekårsprosjektet Samarbeid og koordinering av tilbudet til utsatte barn, unge og deres familier http://www.kristiansund.no (Levekårsprosjektet ligger som en egen lenke på forsiden) Bystyrets vedtak 19.

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum rådhus 20.01.2011 Møtetidspunkt: 19:00 21:00 Følgende

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.10.2010 Tid: 12.00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Funksjon Navn Forfall Møtt for leder i Sverre Kulstad utvalg/kommite nestleder i Konrad Egil Kummernes

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 21.01.2009 2009/1-1 Eivind Pedersen 77 64 20 54 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

1. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø

1. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø 1. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vedtatt i statsråd 1. september

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Hva gjorde vi denne dagen? Under involveringsseminaret ble kommunestyret delt inn i 6 grupper på tvers av partitilhørighet.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl.

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: 06.12.2016 Tid: Kl. 18:30 Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til post@marker.kommune.no, som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 07.10.2014 kl. 17:00 19:00 Sted: Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Laila P. Nordsveen

Detaljer

Valgprogram Sørum FrP

Valgprogram Sørum FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram Sørum FrP 2015 2019 Sørum FrPs lokallagsprogram bygger på Fremskrittspartiets Prinsipp- og handlingsprogram for 2013-2017. Sørum FrP ditt ombud! Kommunen er

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer