REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Borgeåsen Senter Reguleringsplanen sist datert Rettet i henhold til bystyrets vedtak i sak 3/08, Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. Området reguleres for følgende formål:. 1.2 Området reguleres til: Byggeområder - pbl : Bensinstasjon - selvbetjent pumpeanlegg Trafikkområder - pbl : Kjøreveg Gang-/sykkelveg Annet vegareal Bst1 Veg1 GS1 Spesialområder - pbl : Frisiktsone ved veg Kombinert formål - pbl 25.2: Forretning, kontor, offentlig, allmennyttig, Bevertning, bolig m.m. Akomb1, Akomb2 1.3 Planens formål: Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av bensinstasjon. Det er samtidig lagt vekt på at planforslaget skal gi nødvendige føringer for videre utforming og utvikling av Borgeåsen lokalsenter. 903 Egengodkjent side 1 av 6

2 2 Fellesbestemmelser 2.1 Arealbruk i lokalsenteret Senteret skal tilrettelegges for virksomheter som vil bidra til å fremme målsettingene for lokalsentrene i kommunen. Funksjoner som dagligvareforretning, kafé, post, banktjenester, ungdomsklubb, kultur- og fritidstilbud, helsestasjon, legesenter, boliger kan plasseres i lokalsenteret. Det skal finnes miljøstasjon for kildesortering i området. Arealene skal være effektivt utnyttet. Virksomheter som etablerer seg på bakkeplan (1. etasje) skal kun være publikumsrettede. Universell utforming skal legges til grunn for utforming og opparbeidelse. Det skal opparbeides trafikksikre gangforbindelser mellom område Akomb1 og Akomb Rekkefølgekrav utearealer generelt Før det gis brukstillatelse for nybygg i planområdet skal tilhørende utearealer med kjøreatkomst, tekniske anlegg, parkering, utendørs oppholdsarealer etc.være ferdig opparbeidet. Dersom bygg skal tas i bruk i vinterhalvåret kan kommunen tillate planting og opparbeiding av utomhusarealer påfølgende vår. 2.3 Rekkefølgekrav avkjørsel mot Håvundvegen Før nybygg eller planlagt bensinstasjon i planområdet kan tillates tatt i bruk skal avkjørsel og tilstøtende gangveg legges om, slik det er vist på plankartet. 2.4 Dokumentasjonskrav Det skal i forbindelse med søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse for bygging i planområdet legges fram landskapsplan iht. krav i kommuneplanens arealdel. 2.5 Automatisk fredete kulturminner Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet straks stanses. Dette i samsvar med 8 i Kulturminneloven av 9. juni Tiltakshaver har ansvar for at de regionale kulturmyndighetene varsles omgående. 2.6 Miljøforhold - Radon Nye bygninger beregnet for varig opphold skal utføres på en måte som sperrer for inntrengning av radon fra grunnen. I bygninger beregnet for varig opphold skal konsentrasjonen av radon ikke overstige 200Bq/m3. Utbygger skal legge fram plan som viser nødvendige forebyggende tiltak før borings-, sprengnings- eller gravearbeider iverksettes. 2.7 Utendørs lagring 903 Egengodkjent side 2 av 6

3 Det tillates ikke utendørs lagring/langtidsparkering av større kjøretøy, tilhengere eller båter i planområdet. Lagerbehov for virksomhetene i området skal søkes dekket inne i bygninger. 3 Byggeområde Bst1 - bensinstasjon 3.1 Funksjonskrav I område Bst1 tillates oppføring av selvbetjent pumpeanlegg med tilhørende kortautomat, avfallspunkt og fundament for lufting og påfylling av tankanlegg i grunnen. Det tillates også oppføring av mindre takkonstruksjon over pumpeanlegget, med plassering som vist på plankartet. Mot Håvundvegen tillates oppføring av lysmast med oljeselskapets logo. Stasjonen skal kunne betjene inntil to kjøretøy samtidig. Det tillates ikke etablering av vaskehall, støvsugerautomat eller andre tilleggsfunksjoner i tilknytning til bensinstasjonen. 3.2 Atkomst Bensinstasjonen skal ha atkomst via område Akomb Bygningsutforming Stasjonen skal ha en enhetlig utforming. 3.4 Før bensinstasjon kan tas i bruk skal: Etableres skjerm mellom bensinstasjonsområde Bst1 og felles parkeringsplasser i sydvest (jfr. Plan for Buervegen stadfestet ). Skjermen skal ha en utforming som tilpasser seg skjerming rundt boligområdet til Borgeåsen Vest Borettslag. Byggeplan for avkjørsel fra Håvundvegen skal godkjennes av Vegvesenet og avkjørselen skal være etablert. 4 Spesialområder 4.1 Frisiktsoner I frisiktsoner skal det ikke forekomme sikthindringer som er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegbane. 5 Kombinert formål - Områder Akomb1 og Akomb2 903 Egengodkjent side 3 av 6

4 5.1 Arealbruk I områdene tillates etablering av virksomhet som er i tråd med kommunale føringer for Lokalsentra, og som er knyttet til følgende formål: 1. Forretning 2. Kontor 3. Offentlig virksomhet 4. Bolig 5. Allmennyttig 6. Bevertning 7. Fellesområder I forbindelse med byggesaker i områder Akomb1 og Akomb2 kan kommunen kreve utarbeidelse av en redegjørelse for arealbruk i bygningsmasse og tilhørende p-plasser, utendørs oppholdsareal etc. ved lokalsenteret. 5.2 Utforming av bygningsmasse og utearealer Bygninger skal utformes på en måte som bidrar til å skape gode uterom som gir intimitet og trygghet. Bygningsmiljøet i området skal bestå av flere bygningenheter. Bygningene skal gjennom utforming, materialbruk og plassering styrke opplevelsen av et samordnet bygningsmiljø. Vareleveranse skal legges til den del av bygningen som gir en optimal trafikal løsning. Det skal være gangforbindelse (separert fra kjørearealet) mellom AKOMB 1 og 2, som bidrar til at områdene oppleves som ett. 5.3 Bruksareal, handel Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal pr. person for forretning innenfor senteret: Lokalsenter: 1 m² BRA pr. person 5.4 Uteoppholdsareal For hver ny boenhet skal det avsettes: Min. 25 m2 til felles leke- og rekreasjonsareal. Inntil 10 m2 av disse kan godkjennes i offentlig friområde eller offentlig trafikkområde torg. Min. 6 m2 uteoppholdsareal på balkong, evt. 5 m2 uteoppholdsareal i fellesområde på bakken eller på felles terrasse. Felles uteoppholdsareal skal være universelt utformet. Min. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal 903 Egengodkjent side 4 av 6

5 5.5 Parkering I områder Akomb1 og Akomb2 gjelder følgende krav til parkering: Virksomhet Enhet Lokalsenter Antall Antall sykkelpl. bilpl. Industri/lager 100 m2 0,5 1,0 Forretning 100 m2 1,0 2,0 Kontor 100 m2 0,5 1,0 Forsamlingslokaler sitteplass 0,2 0,1 Bolig Lokalsenter Enebolig 2,0 1-roms leilighet 0,5 2 roms leilighet 0,75 3-roms og større leilighet 1,0 Parkering skal anlegges på en arealeffektiv måte, fortrinnsvis i kjeller eller p-hus. Boenheter skal ha 0,25 p-plass i fellesanlegg (-gjelder ikke 1-roms leilighet). Parkeringsløsning kan vurderes samlet for områdene Akomb1 og Akomb Byggehøyder og utnyttelsesgrad I område Akomb1 kan bygninger ha gesims- og mønehøyder inntil cote 85. I område Akomb2 kan bygninger ha gesims- og mønehøyder inntil cote 81. Maksimal utnyttelsesgrad er 60% BYA i områder Akomb1 og Akomb Forretning Følgende type forretning kan etableres, jfr SSB s Standard for næringsgrupper: - Detaljhandel, unntatt med motorvogner, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (52) unntatt butikkhandel med: vin og brennevin (52.251), reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær (52.251), møbler, belysningsutstyr og husholdningsartikler (52.44), elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn (52.451), musikkinstrumenter og noter (52.453), jernvarer, fargevarer og glass (52.46), bøker og papir (52.471), ur, foto og optiske artikler (52.481), gull- og sølvvarer (52.482), fritidsutstyr, spill og leker (52.483), datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr (52.485), tapeter og gulvbelegg (52.486), tepper (52.487), butikkhandel ikke nevnt annet sted (rengjøringsmidler, souvenirer, våpen, ammunisjon, frimerker og mynter, fiske- og campingutstyr, kull, fyringsolje med mer) (52.489), 903 Egengodkjent side 5 av 6

6 brukte varer (52.5), postordrehandel (52.61), detaljhandel utenom butikk ellers (52.63), reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk (52.7). - Drift av restauranter og kafeer (55.301) - Drift av gatekjøkken, salatbarer og pølseboder (55.302) - Drift av kaffe- og tebarer (55.402) 903 Egengodkjent side 6 av 6

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. BESKRIVELSE 26.08.2010 side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer