NA Dok. 24a Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NA Dok. 24a Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører"

Transkript

1 Norsk akkreditering NA Dok. 24a: Områdeinndeling for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: AGR Versjon: 4.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: Sidenr: 1 av 10 NA Dok. 24a Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Laboratorier og SLP-arrangører Dette dokumentet erstatter: NA Dok 24a Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, revisjon nr 3, utgitt NA Dok 24b Områdeinndeling for prøvingslaboratorier, revisjon nr 5, utgitt Formål: Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier / prøvingslaboratorier, medisinske som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO og NS-EN ISO/IEC Dokumentet beskriver de enkelte fagområder og fagfelt som benyttes for. Under det enkelte fagfelt registreres den enkelte parameter som laboratoriet er akkreditert for. Innholdsfortegnelse Områdeinndeling kalibreringslaboratorier (K)... 2 Områdeinndeling prøvingslaboratorier (P)... 4 Områdeinndeling medisinske laboratorier (M)... 8 Områdeinndeling SLP arrangører (SLP)... 10

2 Side: 2 av 10 Områdeinndeling kalibreringslaboratorier (K) K01 K0110 K0120 K0130 K02 K03 K0310 K0320 K0330 K0340 K04 K0410 K0420 K0430 K0440 K0450 K0460 K0470 K0480 K05 K0510 K0520 K0530 K0540 K0550 K0560 K0570 K0580 K0590 K06 Elektriske størrelse Lavfrekvens Høyfrekvens Høyspenning & høyspenningsutstyr Magnetiske størrelser Tid og frekvens Frekvens Tid Rotasjonsfrekvens Antenners måleområde Dimensjonsstørrelser Lengde Målebenker Høydemåler Koordinatmåler Planskiver Vinkel Forlengelse Overflateruhet Mekaniske størrelser Masse Veie instrumenter Trykk Vakuum Kraft Moment Hardhet Slagseighet Akselerasjon Akustiske størrelser

3 Side: 3 av 10 K07 K0710 K0720 K0730 K0740 K0750 K0760 K0770 K0780 K0790 K08 K09 K10 K1010 K1020 K11 K1101 K1102 K1103 K1104 Volumetriske størrelser Volum Strømning, væsker Strømning, gasser Densitet, fast stoff Densitet, væsker Densitet, gasser Avgassmålere Gass analyse utstyr Alkometer Optiske størrelser Ioniserende størrelser Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper Temperatur Luftfuktighet Kjemiske analyser, referansemateriale Referansemateriale, gass Referansemateriale, væske Referansemateriale, fast stoff Kjemiske måleutstyr

4 Side: 4 av 10 Områdeinndeling prøvingslaboratorier (P) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1210 P1220 P1230 P1240 P1250 P8 P9 P10 P11 Akustikk Måling av støyutsendelse, støybelastning, lydoverføring og lydabsorpsjon. Ballistikk Virkningsparametere for skytevåpen. Brann Brannherdighet, brennbarhet, antennelighet og ildspredning Utstyr for branndeteksjon, - varsling, -beskyttelse og -slukking Dimensjonsmåling Produkter, komponenter, maskineringsverktøy, fiksturer etc., eksklusiv kalibrering Prøving av elektrisk utstyr/produkter Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Kjemisk materialprøving Metalliske produkter Tre og treprodukter (inkludert papir) Plast og gummi Betong og ballast Tekstiler og lær Geologi Fysikalsk geologi, petrologi, mineralogi og beslektede aktiviteter Prøving av personlig sikkerhets og beskyttelsesutstyr Ikke-destruktiv prøving (NDT) Røntgen, gamma- og nøytronradiografi, virvelstrøms-, ultralyds-, magnetiske og væskepenetrerende målinger. Informasjonsteknologi

5 Side: 5 av 10 P12 P1210 P1220 P1230 P1240 P1250 P13 P14 P1410 P1420 P1430 P1440 P1450 P1460 P1470 P1480 P1490 P15 P16 P1610 P1620 P1630 P1640 P17 P18 Kjemisk analyse Organiske metoder, instrumentelle Uorganiske metoder, instrumentelle Våtkjemiske og fysikalsk kjemiske metoder Petroleumskjemi Biokjemi Korrosjonsprøving Måling av reaksjoner mellom produkt og dets miljø. Fysisk materialprøving Metalliske materialer Tre og treprodukter (inkludert papir) Plast og gummi Betong, ballast, asfalt Møbelstrukturer Tekstiler og lær Odontologiske materialer Overflatematerialer (eks. idrettsdekker, takbelegg) Annet Metallurgiske undersøkelser Målinger for å bestemme struktur og egenskaper ved metaller og legeringer ved metallografi, mikrohardhet, makro- og mikroundersøkelser ved bruk av optisk scanning og elektro-optisk teknikk, røntgendiffraksjon og andre teknikker. Mikrobiologisk analyse Tradisjonelle dyrkningsteknikker og immunologiske teknikker Bakteriologi Mykologi Virologi Parasittologi Undersøkelser miljøets påvirkning på produkter og utstyr Undersøkelse av utstyr, emballasje, komponenter og materialer under simulerte miljøbetingelser for lagring, transport og bruk. Innebefatter vibrasjon, sjokk, fall, støt, akselerasjon, temperatur, fuktighet, trykk, korrosjon. Oppførsel Tester som måler og karakteriserer funksjon, resultater og effektivitet av mekanismer, utstyr eller anlegg.

6 Side: 6 av 10 P19 P20 P21 P22 P24 P25 P26 P27 P28 P29 Sensorikk Karakterisering av produkter, f.eks. næringsmidler, ved menneskelig vurdering av smak, lukt og utseende. Sikkerhet Sikkerhetsundersøkelser av konstruksjon, materialer, utstyr og forbrukerprodukter (klær, møbler og inventar, leketøy, barnevogner og elektriske forbruksartikler). Taksonomi Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av planter og dyr Ioniserende stråling og radioaktivitet Molekylærbiologiske teknikker Undersøkelser av materialer og produkter ved hjelp av molekylærbiologiske teknikker, innebefattet påvising, identifisering og kvantifisering av mikroorganismer (bakterier, alger, sopp, encellete parasitter, virus og prioner) og makromolekyler (DNA, RNA, proteiner, polysakkarider, lipider og lipopolisakkarider). Eksempler på molekylærbiologiske teknikker er polymerase kjede reaksjon (PCR), restriksjonsensymanalyser, pulsfeltelektroforese, RNA/DNA-hybridisering, DNA microarrays (GeneChips). Biologi Bruk av biologiske systemer (cellekulturer, dyr og planter); Påvising og/eller kvantifisering av vitaminer, toksiner og lignende samt bestemmelse av cytotoksisitet av materialer og produkter Genetisk modifiserte organismer (GMO) Veterinærmedisin Biobanker Gjelder biobanker som ikke arbeider innen det medisinske området Rettstekniske undersøkelser

7 Side: 7 av 10 P30 P3001 P3002 P3003 P3004 P3005 P3006 P3007 Prøvetaking Prøvetaking av avløpsvann fra kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg, inkludert sigevann fra avfallsdeponi Manuell eller online prøvetaking av luft/gass fra skorstein i permanent og ikkepermanent installasjon. Inkluderer også prøvetaking fra frie luftmasser, både innendørs og utendørs. Prøvetaking av bunnsediment (bløtbunn og hardbunn) fra marint vann og ferskvann Prøvetaking av drikkevann/ferskvann; behandlingsanlegg, distribusjonssystem, basseng/reservoar, kran, brønn, grunnvann, innsjø, elv og bekk. Prøvetaking av næringsmidler og fór Prøvetaking av sjøvann og brakkvann Prøvetaking fra produksjonsmiljø i næringsmiddelbedrifter; Overflater av utstyr, inventar, sluk samt av fisk og dyreskrotter. P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang (Se NA Dok 50) Fleksibiliteten kan omfatte objekt, parameter og referansestandard/metode for en eller flere akkrediterte teknikker/metoder. P32 P99 Faglige vurderinger og fortolkninger Utgivelse av faglige vurderinger og fortolkninger av prøvesvar på akkrediterte prøvingsrapporter. Andre tekniske områder

8 Side: 8 av 10 Områdeinndeling medisinske laboratorier (M) Det benyttes samme områdeinndeling både for NS-EN ISO/IEC og NS-EN ISO M01 M0110 M0120 M0130 M0140 M02 M0210 M0220 M0230 M03 M0310 M0320 M0330 M0340 M0350 M0360 M04 M05 M0510 M0520 M0530 M11 M12 M1210 M1220 M1230 M15 M1510 M1520 Immunologi og transfusjonsmedisin Immunohematologi Blodtapping Produksjon av blodkomponenter Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter Patologi Histopatologi Cytopatologi Obduksjon Bildediagnostikk Radiografi Ultralyd Mammografi Computertomografi (CT) Magnetresonanstomografi (MR) Nukleærmedisin Klinisk farmakologi Rettsmedisin Rettsgenetikk Rettspatologi Rettstoksikologi Informasjonsteknologi (IT) Medisinsk biokjemi Hematologi og koagulasjon Immunkjemiske metoder Generell kjemi Medisinsk genetikk Cytogenetikk Molekylær genetikk

9 Side: 9 av 10 M16 M1610 M1620 M1630 M1640 M1650 M1660 M30 Medisinsk mikrobiologi Bakteriologi Mykologi Mykobakteriologi Virologi Parasittologi Infeksjonsserologi Prøvetaking M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang (Se NA Dok 50) Fleksibiliteten kan omfatte objekt, parameter og referansestandard/metode for en eller flere akkrediterte teknikker/metoder. M32 Faglige vurderinger og fortolkninger i akkrediterte prøvingsrapporter Utgivelse av faglige vurderinger og fortolkninger av prøvesvar på akkrediterte prøvingsrapporter.

10 Side: 10 av 10 Områdeinndeling SLP arrangører (SLP) SLP12 SLP1210 SPP1220 SLP1230 SLP1240 SLP1250 SLP1260 SLP16 SLP1610 SLP1620 SLP1630 SLP1640 SLP19 Kjemi Organisk kjemi Uorganisk kjemi Fysikalsk kjemi Petroleumskjemi Farmakologi Biokjemi Mikrobiologi Bakteriologi Mykologi Virologi Parasittologi Sensorikk Kryssreferanser Eksterne referanser

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE Nytt fra NA Erik Figenschou Norsk Akkreditering Nærings- og handelsdepartementet Norsk Akkreditering Sekretariat Representantskap Kvalitetsleder Akkreditering av: -Kalibreringslaboratorier -Prøvingslaboratorier

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering Norsk akkreditering NA Dok. 14: Vilkår for bruk av Mandatory/Krav Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 9.00 Gjelder fra: 03.01.2014 Sidenr: 1 av 11 NA Dok. 14 Vilkår for bruk av Dokumentkategori:

Detaljer

Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31

Dokument 5757 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Ver... Side 1 av 31 Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Forfatter: Sissel Moksnes Hegdal,

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Akkrediteringsdagen 2014. Vanlige avvik i Mat-og miljølaboratorier 2013-2014. Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no

Akkrediteringsdagen 2014. Vanlige avvik i Mat-og miljølaboratorier 2013-2014. Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Akkrediteringsdagen 2014 Vanlige avvik i Mat-og miljølaboratorier 2013-2014 Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Antall avvik 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Avvik 08/2013 08/2014; ISO 17025 akkrediterte

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252

INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON MÅLSKJEMA NORMER PRODUKTINDEKS KONTAKTINFORMASJON 236-237 238-246 247-251 252 INFORMASJON FINN RIKTIG STØRRELSE Merk at det er to størrelsessystemer for Wenaas sine kolleksjoner, ett for de

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Dato: 08.04.2008 Avtale om Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse,

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008. Student: Svein Erik Solheim

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008. Student: Svein Erik Solheim Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2008 Student: Svein Erik Solheim Oppgavens tittel: Supported ionic liquids as CO 2 adsorbants Avdeling for teknologiske fag Adresse: Kjølnes,

Detaljer