VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE"

Transkript

1 O S L O K O M M U N E Friluftsetaten VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE Leif Åge Strand November 2006

2 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN METODE Registreringsmetodikk i Registreringsmetodikk i RESULTATER De restaurerte dammene Møllesvingen 20 (Bergdammen) Prinsdal øvre Singasteinveien, Ormøya Båntjernveien Herregårdsveien, Ljan øvre De nyanlagte dammene Rensedammene i Langerudbekken Abildsø gård, beitemarkdam Båntjernveien 5, skogsdam OPPSUMMERING OG KONKLUSJON De restaurerte dammene De nyanlagte dammene LITTERATUR...17

3 3 1 BAKGRUNN I 1988 og -89 ble 70 dammer innenfor Oslo kommunes byggesone undersøkt i forbindelse med datainnsamling til min hovedfagsoppgave (Strand 1994). Hensikten var å studere amfibienes utbredelse i forhold til en rekke vannkjemiske og fysiske faktorer. Opplysninger om areal, dybde, og grad av begroing på bunn og overflate ble notert. Enkelte av dammene var sterkt tilgrodde, og hadde behov for opprensking. I 2000 ønsket Friluftsetaten i Oslo en oversikt over hvilke dammer som burde prioriteres i et restaureringsprosjekt de ønsket å starte. En slik liste tok hensyn til dammenes tilstand og hvilke amfibiearter som var blitt påvist. Fem dammer, med stor salamander Triturus cristatus, liten salamander T. vulgaris og/eller spissnutet frosk Rana arvalis ble anbefalt prioritert. I løpet av årene ble disse fem dammene restaurert, og er i 2006 undersøkt på nytt med samme metodikk som i 1988 for å kunne vurdere effekten av tiltakene. I tillegg til å undersøke de restaurerte dammene ble flere nyanlagte dammer også undersøkt. I Langerudbekken ved Østensjøvannets innløp har det blitt anlagt fem rensedammer etter hverandre i bekkeløpet, på Abildsø gård var det anlagt en dam på hestebeite, og i Båntjernveien var det gravet ut en ny dam i forbindelse med restaurering av eksisterende dam. 2 METODE 2.1 REGISTRERINGSMETODIKK I 1988 Amfibier ble registrert ved hjelp av standardiserte håvsveip, til sammen 10 slike i hver dam uavhengig av damstørrelse. Det ble tatt vannprøver med analyser på blant annet surhetsgrad, ioneinnhold og vannfarge (humusinnhold). Ioneinnholdet ble målt med et "Delta Scientific mod. 1014" konduktivitetsmåler og avlest som µs/cm ved 25 C (K 25 ). ph ble målt kolorimetrisk med en "Hellige" komparator, hvor indikatorvæskene metylrød (ph 4,4-6,0), bromtymolblå (ph 6,0-7,6) og kresolrød (ph 7,2-8,8) med tilhørende fargeskiver ble brukt. Vannfargen ble også målt kolorimetisk med en "Hellige" komparator, denne var tilkoblet 25 cm Nesslerrør. Fargeskiver kalibrert mot standardløsninger med platinakoboltklorid skalert fra 0 til 150 mg/l (fra blank via gul til brun) ble brukt, ved høyere verdier ble prøven utblandet med destillert vann. Metoden gir i klart til brunt vann et tilnærmet mål på humusmengde (Økland 1983). Maksimums- og gjennomsnittsdybde ble anslått ved observasjon av bunnen, ved hjelp peilinger med håvskaftet og/eller ved hjelp av meddelelser fra hageeier eller andre kjente. Arealet til de mindre lokalitetene ble bestemt ved oppskritting langs bredden, de øvrige ble bestemt ut fra økonomisk kartverk. Vegetasjonsdekningsgrad på overflata ble subjektivt anslått og plassert i på forhånd definerte kategorier. 2.2 REGISTRERINGSMETODIKK I 2006 Det ble i hovedsak benyttet samme metodikk i 2006 som i For de restaurerte dammene ble det samme vannkjemiske utstyret benyttet for ph, ioneinnhold og humus som i Ved ph-målinger i de nyanlagte dammene i Langerudbekken og på Abildsø gård var det

4 sommer (2007). Likeså må dammen på Øvre Prinsdal sjekkes ut for froskeforekomster. Spissnutet frosk er ikke påvist siden de første undersøkelsene, i 1988 og DE NYANLAGTE DAMMENE 16 Rensedammene i Langerudbekken er anlagt både med tanke på å fange opp næringsstoffer før de havner i det fra før av næringsrike Østensjøvannet, og som våtmarksområde for planter og dyr. Ioneinnholdet ble funnet å avta gradvis fra øverste til nederste dam, dette indikerer at de virker etter hensikten som rensedammer. Dammene har ikke rukket å gro til, og rensing skjer så langt ved sedimentering av næringssalter. Det forventes at renseeffekten blir mer effektiv når vannplantene kommer inn for fullt og tar til seg næring. Som yngledammer for amfibier er de trolig best egnet for frosk og kanskje også liten salamander. Padde og stor salamander foretrekker gjerne større og dypere yngledammer. Både vanlig- og spissnutet frosk kan yngle i bekker med langsomt strømmende vann, men ph kan kanskje være i høyeste laget for spissnutet frosk. Arten er funnet å yngle i vann så basisk som ph 9,4 (Strand 2002), mens det i de 4 øvre dammene ble målt verdier fra 9,0 til 9,7. Det er mulig at ph i rensedammene øker ytterligere når plantene kommer inn, da plantenes fotosyntese fjerner CO 2 (karbonsyre) fra vannet. I tre rensedammer ved Tyin i Vang kommune ble ph målt til henholdsvis 9,4, 10,4 og 10,3, regnet ovenfra og ned (Strand 2004b). Dammene var sterkt tilgrodd langs bredden og hadde grønnfarget (algerikt) vann. Vanlig frosk synes å tåle sterkt basisk vann bedre (Strand 2002), blant annet ble velutviklete rumpetroll av arten funnet i de to nederste rensedammene i Vang. Begge salamanderartene er også funnet å yngle i sterkt basisk vann, opp til ph 10,3 (liten salamander: Strand 2002, stor salamander: Strand 2005.), men artene foretrekker dammer med stillestående vann. For å gjøre rensedammene bedre egnet for amfibier bør de dype områdene utvides. Frosk legger gjerne eggklasene langs bredden hvor de er sårbare mot uttørking. Ved å la deler av bredden skrå ned mot dypere områder vil risiko for uttørking av eggklaser reduseres. Man kan prioritere å utvide dypområdet i et par av dammene, for eksempel i den nederste, som vil nyte godt av renseeffekten i dammene ovenfor, og i den øverste. Grunnen til denne anbefaling er at det er uvisst hvordan ph utvikler seg. Inneværende målinger viser en generell nedgang i ph ovenfra og ned, men dette kan endres når dammene blir tilgrodd. De dype partiene vil ha tilnærmet stillestående vann og kan gjøre dammene attraktive for salamander, mest sannsynlig den lille arten. Nye vannkjemiske målinger og kartlegging av begroingstakt og dyreliv bør utføres. Dammene på Abildsø gård og i Båntjernveien er begge anlagt slik at de er egnete amfibiedammer: Grunne partier langs bredden og med dype soner lengre ut. Vannspeilene ser ut til å være stabile slik at de vil være godt sikret mot uttørking.

5 17 5 LITTERATUR Strand, L.Å Utbredelse og akvatisk habitat hos amfibier i Oslo by. Hovedoppgave i ferskvannsøkologi, Zool. inst., AVH, Universitetet i Trondheim. 58 s. Strand, L.Å. 2001: Dammer på Romerike. Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en 10-års periode. Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelinga. Strand, L.Å Reproduksjon hos amfibier i vann med ekstreme ph-verdier. Fauna 55 (3): Strand, L.Å. 2004a. Forvaltningsplan for dammer og amfibier i Oslo og Akershus. Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelinga. Strand, L.Å. 2004b. Amfibieregstreringer i Oppland Del 5. Vang i Valdres. Rapport til Vang kommune og Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga. Strand, L.Å Oppfølging av Vollentoppen salamanderdam i Øvre Dyrhusbakken, Asker. Del II: Rapport til Vollen tomtesameie og Fylkesmannen i Akershus, Miljøvernavdelinga Økland, J Ferskvannets verden 1. Universitetsforlaget, Oslo. Åberg, B. & W. Rohde 1942 Über die Milieufaktoren in einigen südscwedischer Seen. Symp. Bot. Upsal. 5 (3):

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Notat til Modum kommune Leif Åge Strand Adele Stornes

Detaljer

VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE

VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE O S L O K O M M U N E Friluftsetaten VURDERING AV EFFEKT AV RESTAURERINGSTILTAK I 5 DAMMER OG UNDERSØKELSE AV NYANLAGTE DAMMER I OSLOS BYGGESONE Leif Åge Strand November 2006 2 INNHOLD 1 BAKGRUNN...3 2

Detaljer

KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD

KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga KARTLEGGING AV YNGLEBIOTOPER FOR STORSALAMANDER I OMRÅDET ASK FUGLABERGSÅSEN TUFTEMARKA, KVINNHERAD Leif Åge Strand og Adele Stornes Oktober 2010 2 INNHOLD 1

Detaljer

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester. Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Undersøkelse av 3 dammer Kommunedelplan Jessheim sørøst Ullensaker kommune - Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen 9 N-1450

Detaljer

AMFIBIER I TINN. Leif Åge Strand

AMFIBIER I TINN. Leif Åge Strand FYLKESMANNEN I TELEMARK MILJØVERNAVDELINGA TINN KOMMUNE AMFIBIER I TINN Leif Åge Strand Oktober 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 RØDLISTESTATUS OG UTBREDELSE FOR DE NORSKE AMFIBIENE...4 3 METODIKK...5

Detaljer

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus.

Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus. Fem års oppfølging av erstatningsdammer for amfibier i Akershus. Rapport nr. 1/2010 Rapport nr.: 1 / 2010 Fylkesmannen i Oslo og Akershus MILJØVERNAVDELINGEN Dato: April 2010 Tittel: Fem års oppfølging

Detaljer

KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010

KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010 SAUHERAD OG NOME KOMMUNER F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A KARTLEGGING AV SALAMANDER I SAUHERAD OG NOME I 2010 Leif Åge Strand November 2010 Forside: Myrdammer

Detaljer

Anleggelse av erstatningsdam for salamander ved Berghagan, Ski

Anleggelse av erstatningsdam for salamander ved Berghagan, Ski Leif Åge Strand (veileder) Forsker / ferskvannsøkolog MSc, PhD Org nr. 986 327 029 Adele Stornes Ingeniør Org nr. 990 311 838 Lindebergveien 83B 1069 OSLO Seterstøa, 01.02.2016 Civitas AS v./ Sivilingeniør

Detaljer

REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008

REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008 Norsk Naturarv REGISTRERING AV AMFIBIER I OSLO I 2008 Leif Åge Strand Oktober 2008 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 METODE... 4 2.1 Registrering av dyr... 4 2.2 Vannkjemiske målinger... 4 2.3 Andre biotopkarakteristikker...

Detaljer

AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune

AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune G R A N K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I O P P L A N D M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A AMFIBIEREGISTRERINGER I OPPLAND 2002 Del II Gran kommune Leif Åge Strand November 2002 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18

Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18 AsplanViak Kartlegging av amfibienes vår- og høstvandringer i 2015 ved Kjølstad (Holstadskogen), Ås i forbindelse med plassering av massedeponier ved ny E18 Leif Åge Strand & Adele Stornes Oktober 2015

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET

UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET D R A N G E D A L K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A UNDERSØKELSE AV SMÅTJERN OG VANN I DRANGEDAL MED HOVEDVEKT PÅ AMFIBIER, FISK OG VANNKVALITET

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD. Vibeke Arnesen og Stein Andersen

RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD. Vibeke Arnesen og Stein Andersen RAPPORT SKJØTSEL AV SALAMANDERDAMMER ØDEMØRKDAMMEN OG ØVRE LINNESTAD Vibeke Arnesen og Stein Andersen Vestby kommune 2011 Vestby, desember 2011 Vibeke Arnesen og Stein Andersen Alle bildene i denne rapporten

Detaljer

RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG

RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG Arbeid utført av tolv elever fra klasse 10C og 10D. Fangdammen i Østbybekken Side 1 Innledning....3 Hvorfor er det blitt bygd en dam

Detaljer

Handlingsplan for storsalamander

Handlingsplan for storsalamander Handlingsplan for storsalamander Status og utfordringer Foto: Jeroen van der Kooij Liv Dervo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Arts- og naturtypeseminar, 16. 17. februar 2010 Handlingsplan for stor salamander

Detaljer

SALAMANDER I VESTRE SKIEN

SALAMANDER I VESTRE SKIEN S K I E N K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A SALAMANDER I VESTRE SKIEN Del II Skådalen Magnetpreb Langetjenn Leif Åge Strand November 2014 2 3 INNHOLD

Detaljer

Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo

Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo Stiftelsen Norske Naturveiledere Kvalitetssikring av observasjoner til spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo Kartlegging våren 2008 av Leif Gjerde Naturveiledernes Oppdragsrapport 2 ISBN

Detaljer

Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013

Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013 2013 Kartlegging av storsalamanderlokaliteter i Sør-Trøndelag - rapport for 2013 Eva Tilseth Jon Kristian Skei 1 Forsidebilde/layout: Eva Tilseth. Tjønn øst for Steintjønna, Trondheim.. 2 Forord På oppdrag

Detaljer

Amfibier i Nesodden kommune 2007. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas

Amfibier i Nesodden kommune 2007. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas Amfibier i Nesodden kommune 2007 Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Kjell Sandaas Firma: Kjell Sandaas Org. nr. 890 651

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Amfibieregistreringer i Hedmark 1990-2008

Amfibieregistreringer i Hedmark 1990-2008 Rapport nr. 2/2009 Amfibieregistreringer i Hedmark 1990-2008 av Leif Åge Strand Forsidefoto: Liten salamander, hann. Alle fotos i rapporten ved forfatteren om annet ikke er oppgitt. FYLKESMANNEN I HEDMARK

Detaljer

Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt

Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt Amfibieregistreringer ved Solberg, Hobøl - med vurderinger i forhold til planlagt boligprosjekt Notat til Hobøl kommune Morten Hage TRITURUS NATURINFORMASJON Forord I forbindelse med et planlagt boligprosjekt

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken

Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken Fylkesmannen i Buskerud Forvaltningsplan for vernede amfibiedammer i Hurum og Røyken 2 Fylkesmannen i Buskerud Forvaltningsplan for vernede

Detaljer

Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012

Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012 Tema fremmede arter i ferskvann Friluftsliv, fiskeforvaltning og vannforvaltning 30. oktober 1. november 2012 Jarle Steinkjer Direktoratet for naturforvaltning Antall fremmede arter dokumentert i Norden

Detaljer

AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell

AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell F J E L L K O M M U N E AMFIBIEREGISTRERINGER I HORDALAND 2005 Del 12 Fjell Leif Åge Strand September 2005 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AMFIBIENE: UTBREDELSE OG STATUS I NORGE... 4 3 METODIKK... 5 3.1

Detaljer

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad

Bugårdsdammen. Gammelt bilde av Bugårdsdammen. Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Bugårdsdammen Gammelt bilde av Bugårdsdammen Bilde av Bugårdsdammen fra lufta. Kilde: Sandefjords blad Et prosjekt av: Petter Nord, Per Christian Olsen og Kim Anders Pettersson VK1 Laboratoriefag 03/04

Detaljer

Småkraft effekt på bunndyr og fisk

Småkraft effekt på bunndyr og fisk Småkraft effekt på bunndyr og fisk Svein Jakob Saltveit Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Prosjektet Etterundersøkelser ved små kraftverk: evaluering av endret vannføring Skal: øke kunnskapen

Detaljer

SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN

SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN S K I E N K O M M U N E F Y L K E S M A N N E N I T E L E M A R K M I L J Ø V E R N A V D E L I N G A SALAMANDER I SØRØSTRE SKIEN Leif Åge Strand Oktober 2011 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AMFIBIENE: EN

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012

Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012 2012 Tiltak for storsalamander Triturus cristatus i Malvik kommune 2012 Jon Kristian Skei Eva Tilseth Dag Dolmen Forside: Lårtjernholoa vestre dam. Foto: Eva Tilseth. 2 Forord Rapporten omhandler oppfølging

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Amfibier i Ås kommune 2011. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas

Amfibier i Ås kommune 2011. Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak. Kjell Sandaas Amfibier i Ås kommune 011 Utbredelse og bestandsstatus Faglige prioriteringer Forslag til tiltak Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Kjell Sandaas Firma: Kjell Sandaas Org. nr. 890 651 06 MVA

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Amfibieregistreringer i Oppland 1996-2006. Leif Åge Strand

Amfibieregistreringer i Oppland 1996-2006. Leif Åge Strand Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Rapport nr 3/07 Amfibieregistreringer i Oppland 1996-2006 Leif Åge Strand Foto: Leif Åge Strand Rapportnr.: Amfibieregistreringer i Oppland 1996-2006 3/07 Dato:

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Stintevja. Kjell Sandaas. en dam i Fet kommune Akershus 2008. Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk.

Stintevja. Kjell Sandaas. en dam i Fet kommune Akershus 2008. Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk. Stintevja en dam i Fet kommune Akershus 2008 Stintevja fra Rovenveien. Blodrød høstlibelle. Eggklase av spissnutefrosk. Kjell Sandaas Forord Her kan kommunen skrive inn hva de måtte ønske. Innhold Innledning

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til?

Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til? Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til? Forsker Åge Brabrand, Lab. ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Naturhistorisk museum, UiO Fiskearter Innsjømorfometri Respons

Detaljer

JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER

JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER JELLESTADVEIEN 37 - NATURUNDERSØKELSER VURDERING AV OMRÅDETS EGNETHET FOR STOR SALAMANDER WKN notat 2010:5 25. OKTOBER 2010 Notat 2010:5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017

Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Vurdering av fuktområde med hensyn til mulig forekomst av amfibier Ullensaker kommune gnr. 5/167 Akershus 2017 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005.

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Innholdsfortegnelse. Læringsmål....s 1 Forord... s 2 Hovedproblemstilling...s 3 Hypoteser..s 3 Planteliv.s 4 Dyreliv..s 5-6 Fakta om myrer.s 7-8 Historikk

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Grønne&lunger&på&Nordstrand&!

Grønne&lunger&på&Nordstrand&! GrønnelungerpåNordstrand NordstrandVelharigangsattetprosjektderallefriområdenepå Nordstrand(betyrhergamlebydelNordstrand)registreres. Forsnart20årsidenvarvimedpååregistrerealle mykeveier gangveier/stier/smett(seegetpunkt).

Detaljer

FORSLAG TIL AKTIVITETER

FORSLAG TIL AKTIVITETER FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. planter og dyr, fra ferskvann må vi oppbevare dem i det vannet vi henter dem fra, for eksempel i bøtter eller plastbakker. Skal etterarbeidet gjøres

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B)

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Årvikselva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Ferskvann (DN 15): Verdi for fiskebestand: Lokaliteter med viktige

Detaljer

Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning

Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning Regulering Bruerveien 41 Vestby kommune 2012 Hensyn til dam og forslag til løsning Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Et nytt boligfelt er planlagt på eiendommen Bruerveien 41 (Gnr/bnr

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015

Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015 Rapport NP 4-2015 Undersøkelse av mulig salamanderlokalitet i Kollenveien 22 i Skien kommune 2015 Skien, 09.06.2015 Lars Tormodsgard Side 2 av 15 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Livssyklus stor og liten salamander...

Detaljer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat. Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond

Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat. Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond Tittel: Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat Prosjekt: 12/146 Forfattere: Jon Aars

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Stein Halvorsen Arkitekter AS v/ Merete Haukedal Sagveien 21a 0459 Oslo Oslo, 25. oktober 2016 Angående forhold knyttet til amfibier i forbindelse med utbygging av Eplehagen barnehage på Fjellstrand, Nesodden

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Trysil Fellesforening for jakt og fiske Røsjøen Røsjøen er et fjellvann beliggende 638 m.o.h. nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011

Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 KLV-notat nr 4, 2012 Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks og overvåkingsfiske i Namsen 2011 Namsos, oktober 2012 Frode staldvik Foto: Frode Staldvik Forord Frykten for at rømt oppdrettslaks på villaksens

Detaljer

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje

Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014. Forskningsleder Tor F. Næsje Oppdretts- og villaks i Altaelva og Repparfjordelva 2014 Forskningsleder Tor F. Næsje Meny Sportsfisket i Repparfjordelva Sportsfisket i Altaelva Høstfisket i Repparfjorelva Høstfisket i Altaelva Sportsfiske

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 212 R A Enkel beskrivelse av Espelandsvatnet, resipienten til Åfjorddal smoltoppdrett as. Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane P P O R T Rådgivende Biologer AS 212 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL:

Detaljer

Dammer på Romerike. Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en 10-års periode. Leif Åge Strand. Rapport nr.

Dammer på Romerike. Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en 10-års periode. Leif Åge Strand. Rapport nr. Dammer på Romerike Endringer vedrørende dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en 10-års periode Leif Åge Strand Liten salamander Rapport nr. 1/ 2001 ISSN 0802-0582 ISBN 82-7473-055-0 2 Rapport

Detaljer

Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune

Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune NOTAT Vår ref.: Anita Austigard - 01861 Dato: 7. oktober 2013 Undersøkelse av Gytebekken i Rauvika Øygardsvatnet, Gjesdal kommune 1. Innledning Gjesdal kommune ønsker å tilrettelegge for boligutbygging

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006 Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen Trysil Fellesforening for jakt og fiske Fiskebekksjøen Fiskebekksjøen er et kunstig oppdemt fjellvann (818 m.o.h.) som ligger i Trysil- Knuts Fjellverden i Nordre

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Penta-blokker Bygg noe fint med penta-blokkene. Se om du klarer å bygge noen av de store klossene ved å

Detaljer

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Utført av 2LAa ved Sandefjord V.G.S 2003 1 Innholdsfortegnelse 2 Side 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Salamanderforekomster i Buskerud med hovedvekt på storsalamander

Salamanderforekomster i Buskerud med hovedvekt på storsalamander Salamanderforekomster i Buskerud med hovedvekt på storsalamander Leif Åge Strand November 2014 Innhold Presentasjon av salamanderartene Utbredelsesdata stor- og småsalamander Eksempler på yngledammer for

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune

Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune Undersøker av amfibier i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon i Sylling i Lier kommune September 2016 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 25052001-1 25052001 03.10.2016 Kunde: Statnett Undersøkelse

Detaljer

Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier

Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier Regulering Ødegården Lørenskog kommune 2012 Miljøfaglig evaluering og hensyn til dammer med amfibier Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Et nytt boligfelt, Ødegården (del av gn/br 106/196),

Detaljer

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/.

NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL , Hellestoveten. uac. 0 s 96. k'wefleland 0 - ' - Ci 0 (/. r\jvvll V C_ 20V NOTAT FRA SALAMANDERUNDERSØKELSER I KVITHEI APRIL 2014-- : It/t.>" Innledning Ecofact ble i begynnelsen av april 2011 engasjert av Kvithei Utbyggingsselskap KS for å gjøre undersøkelser

Detaljer

Ås kommune 2009. Frosk. Sum. Totalt. 1 Fjøser 32594811 6614756 2400 jordbruk 2009 1 1 1 2 3. Andre Merknader. Utilgjengelig. Opplysninger grunneier

Ås kommune 2009. Frosk. Sum. Totalt. 1 Fjøser 32594811 6614756 2400 jordbruk 2009 1 1 1 2 3. Andre Merknader. Utilgjengelig. Opplysninger grunneier Amfibielokaliteter i Ås kommune Oppdatert pr: 20.10.2009 (KJELL SANDAAS). Arbeidet har vært innrettet mot å konstatere forekomst av viktige arter raskt. Begge froskeartene og padde er klart underregistrert.

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i Naturfag. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i Naturfag Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Fra nyskjerrigper til forskerspire Uke 35 formulere naturfaglige spørsmål om noe

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-17

Biofokus-rapport 2011-17 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Dyrø og Moen arkitekter AS utført en naturfaglig utredning av området ved Pentagon, Ås kommune. Området er beskrevet og fire naturtypelokaliteter er avgrenset. Rapporten

Detaljer

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N)

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N) Tiltak kommune Søker Søker-kategori Tiltaksnavn Truet art/naturtype FM: Utbetalt Norsk Botanisk Forening Frivilling organisasjon Skjøtsel på Dragehodelokalitet, Nakholmen dragehode 13000 Oslo våtmarkssenter

Detaljer

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Tryvann vinterpark Oslo kommune 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Oppdraget er utført for Tryvann skisenter AS

Detaljer

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn:

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn: Feltkurs fjæra som økosystem elevhefte Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og

Detaljer

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17

Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Oppdragsgiver: Norsk Miljøindustri Oppdrag: 534667 Diverse små avløp- overvann- og vannforsyningsoppdrag Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen AVRENNING

Detaljer

Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Forvaltning av moskus på Dovrefjell 1 Forvaltning av moskus på Dovrefjell Bjørn Rangbru Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hjerkinn 2. juni 2015 2 Rein Utbredelse Moskus (blå utsatt) Moskus lever lenger nord 3 Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Detaljer

newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold

newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold newton-kviss 600 spørsmål for den nysgjerrige ingrid wold innhold Kviss om amfibier 9 Kviss om isbreer 13 Kviss om steiner 17 Kviss om piggsvinet 21 Enten-eller i havet 25 Kviss om det grønne 27 Ti kjappe

Detaljer

Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus

Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus Kontaktmøte 2015 Gardermoen, 22. oktober 2015 Kristian Ormset, Debio Prosjektleder Jord i fokus Det beste instrumentet for å vurdere jorda di er deg selv. Dette fine instrumentet må selvfølgelig programmeres

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Storsalamander i Orkdal kommune

Storsalamander i Orkdal kommune 2013 Storsalamander i Orkdal kommune tiltak i Storlomtjønnåsenområdet, Svorkmo Eva Tilseth Bjørn Sæther 2 Foto forside/layout: Eva Tilseth. Tritjønnmyran fra vest mot øst. 3 Forord Det ble på bakgrunn

Detaljer

4 nye metoder for å holde tilbake partikler og fosfor i landbrukets drenssystemer foreløpige resultater

4 nye metoder for å holde tilbake partikler og fosfor i landbrukets drenssystemer foreløpige resultater 4 nye metoder for å holde tilbake partikler og fosfor i landbrukets drenssystemer foreløpige resultater Atle Hauge Bioforsk, Jord og Miljø Prosjektene er finansiert av: Maxit Leca SLF (kumdammer) Fylkesmannen

Detaljer

Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen

Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen Kartlegging, dimensjoneringskontroll og sikkerhetsvurdering av Jernbaneverkets stikkrenne på Meråkerbanen Av Stine Kvalø Nordseth og Kjetil Arne Vaskinn Stine Kvalø Nordseth er sivilingeniør og Kjetil

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Fosforgjødsling til vårkorn

Fosforgjødsling til vårkorn 131 Fosforgjødsling til vårkorn Annbjørg Øverli Kristoffersen Bioforsk Øst Apelsvoll annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no I 27 ble det innført ny fosfornorm til korn og i 20 ble korreksjonslinja for justering

Detaljer

Forekomst av salamander i Lier kommune

Forekomst av salamander i Lier kommune Forekomst av salamander i Lier kommune - Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet Børre K. Dervo NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Elg, rådyr og veger. Olav Hjeljord, Institutt for naturforvaltning, UMB

Elg, rådyr og veger. Olav Hjeljord, Institutt for naturforvaltning, UMB Elg, rådyr og veger Olav Hjeljord, Institutt for naturforvaltning, UMB Tre masteroppgaver, UMB: -Rådyr og småviltets bruk av ulike over- og underganger langs fire hovedveger på Østlandet, Guro Oudenstad

Detaljer

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid

Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Rotenonbehandling av «Lille Mortetjern» Varsling og publisitet, samt biologisk for- og etterarbeid Jeroen van der Kooij Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Nittedal kommune Alle foto er tatt av

Detaljer

Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole

Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole Livet i Stavåsdammen 2005 1 FORORD. Stavåsdammen ligger cirka 2 km vest for Hernes Barneskole i Elverum Kommune.

Detaljer

Innledning. Bever og Oter.

Innledning. Bever og Oter. Innledning Dette prosjektet er om vann. Formålet er å bestemme vann kvaliteten i Vesleelva for og finne ut om vannet er rent eller forurenset. Gruppa vår består av: Daniel, Petter og Kristoffer. Vi har

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer